Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen"

Transkript

1 Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Referat fra ordinær generalforsamling i Ishøj Strandbadeforening Isbjørnen Dato: Tirsdag 12. marts 2013 kl Sted: Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 17 Fremmødte: I alt 31 medlemmer. Punkt 1. Valg af dirigent Dan Møller blev foreslået og modtog valget, blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt. Punkt 2. Valg af referent Michael B. Jensen blev foreslået og modtog valget, blev enstemmigt valgt. Punkt 3. Valg af stemmetællere Hanne Hansen og Per Lynge stillede op og blev enstemmigt valgt. Punkt 4. Forelæggelse af bestyrelsens beretning. Edvard Kejser oplæste beretningen. Se bestyrelsens beretning i detaljer her under: Ved foreningens generalforsamling i marts 2012 blev der valgt en ny formand efter et år uden formand. Edvard Kejser stillede op, og blev valgt som formand for èt år, da formanden vælges i ulige år. Desuden blev der valgt to nye bestyrelsesmedlemmer og to nye suppleanter. Der er i 2012 afholdt fire bestyrelsesmøder. Herudover er en del bestyrelsesarbejde foregået via mailkorrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne. Hvad har bestyrelsen beskæftiget sig med? I juni fik vi et svar fra kommunen på vores ansøgning om at få udvidet åbningstiderne om aftenen på Havfruen. Vi fik afslag på ansøgningen. I stedet besluttede kommunen at give udenbys borgere tilladelse til at købe borgerkort til båden. Det betød, at alle nu havde samme mulighed for at bade på andre tidspunkter end om morgenen. Det har også betydet, at der har været en kraftig stigning i salget af borgerkort. Kommunen oplyste, at de vil evaluere ordningen omkring 1. juni Foreningens medlemstal har været stigende, og vi har besluttet, at standse medlemstallet ved 175. Årsagen er, at Havfruen - specielt i weekenderne - ikke har kapacitet til flere besøgende. Ligeledes er der i livreddertårnet - specielt om vinteren - ikke plads til flere personer. Side 1 af 5

2 I 2012 var der på Havfruen badebesøg. I 2011 var der badebesøg. D.v.s. en stigning på 868 badebesøg. Ligeledes var der i 2012 i livreddertårnet badebesøg. I 2011 var der badebesøg. D.v.s. stort set det samme antal besøg. Ved generalforsamlingen var der et forslag om en afsats ved enden af trappen på Havfruen, da man ikke kan bunde på stedet. Vi lovede forsamlingen, at vi ville undersøge dette forhold nærmere og orientere om det ved næste generalforsamling i Kort fortalt har vi bl.a haft kontakt til Rådet for større badesikkerhed, som ikke har råd omkring det at bade fra en båd. Rådets holdning er, at når man bader, må der højst være 1,5 meter vand. Dette råd er baseret på, at man selv går ud i vandet eller ned ad en trappe til bunden. Rådet for større badesikkerhed vurderer ikke, at de på noget tidspunkt vil kunne give råd for vinterbadning fra en båd, da vinterbadning på dybt vand hurtigt kan blive livstruende. Også i år har der været behov for nogle reparationer på båden. Disse er udført i samarbejde med Idrætscentret. Af væsentlige ting kan nævnes udskiftning af kabler og lamper i saunaen. Vi har et udmærket samarbejde med Idrætscentret, og vi holder to møder om året med dem. Vi har aftalt med Idrætscentret, at vi fortsat gør dem opmærksom på driftsforstyrrelser, så de hurtigt kan blive udbedret. Ledningerne, d.v.s. ledninger fra spildevand, brugsvand og el fra land og ud til Havfruen er ikke placeret optimalt. Idrætscentret vil til foråret hænge dem op under broen. I badesæsonen gentog kommunens Miljøafdeling ca. 20 analyser af badevandskvaliteten ved Havfruen. Der bliver analyseret for bakterierne e. coli og enterokokker. Der var ikke på noget tidspunkt overskridelser af Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdier. Generelt fraråder kommunen badning ved Havfruen i mindst 24 timer efter kraftige regnvejr. Også her har vi et udmærket samarbejde med kommunen. Aktiviteter Der har været fuldmånebadning fra båden ved samtlige fuldmåner. I forbindelse med arrangementerne har der ved èn lejlighed været undervisning i thai chi på øverste dæk i sommer. Arrangementet var godt besøgt. Der har herudover været diverse foredragsaftener. I februar gennemførte vi en badeudflugt til Riebersborg badeanstalt i Sverige. Der var mange der deltog i arrangementet. I slutningen af maj afholdt vi Store Badedag, hvor sommersæsonen blev skudt i gang. Der var stort set ingen tilslutning til det arrangement, og det bliver derfor ikke afholdt fremover. Pinsemorgern så vi pinsesolen danse fra øverste dæk på Havfruen. Der var stor tilslutning til arrangementet. Vi besluttede ikke mere at arrangere julehyggeaften i slutningen af november, da interessen for at møde op ikke er særlig stor. Juleaftens morgen spiste vi morgenmad sammen på båden og ønskede hinanden glædelig jul. Arrangementet var godt besøgt. Vi har gennemført ekstra rengøring tre gange ud over kommunens rengøring. Livreddertårnet I sommer blev der lagt et dejligt trægulv som erstatning for at træde på de kolde fliser. Foreningen har malet hytten udvendigt efter aftale med Strandparken. Der har i december været indbrud i hytten. Døren blev ødelagt, og der blev stjålet en sikkerhedsboks, termometret og en lille LED-lampe. Strandparken har sat en ny dør i, og foreningen maler døren til sommer. Side 2 af 5

3 Afslutningsvis vil vi i bestyrelsen sige tak til Ishøj Kommune og foreningens medlemmer for opbakning og godt samarbejde i årets løb Beretningen blev godkendt uden kommentarer. Punkt 5. Forelæggelse af regnskab for 2012 til godkendelse Kassereren gennemgik regnskabet med følgende bemærkninger: Vi har p.t. 175 medlemmer og 15 på venteliste, årsagen til at kontingentindtægterne svarer til 195 medlemmer er udskiftninger i årets løb. Mødeaktiviteter = Bestyrelsesmøder, generalforsamlingen og en bestyrelsesmiddag. Alle andre aktiviteter er samlet under et. Ekstraordinær udgift til opgradering af formandens PC, så han lettere kan sende mails ud til alle, før kunne han kun sende 60 pr. time. Foreningen har indkøbt et mindre bufferlager af nøglebrikker og nøgler til livreddertårnet, hvilket giver hurtigere ekspedition. Overskuddet er nok lidt for pænt, men det er forbundet med en del ekstra udgifter til 10 års jubilæet senere på året. Vagn Simonsen spurgte om Kommunen tager brugerafgift for brugen af Havfruen, svaret er nej, men foreningen deltager i forbedringer o. lign. efter forhandling med Kommunen. Mogens Hansen spurgte om årsagen til at tilskudsandelen svarede til 167 medlemmer. Kassereren svarede, at det er fordi medlemstallet opgøres pr. 1/1-2013, hvor der var lidt færre medlemmer fordi nogle ikke havde betalt kontingent og de nye fra ventelisten endnu ikke var blevet registreret. Punkt 6. Godkendelse af budget og kontingent for 2013 Kassereren havde overset, at der skulle udarbejdes et skriftligt budget og afgav det derfor mundtligt Der forventes ca. samme løbende udgifter og indtægter. Der til kommer udgift til 10 års jubilæumsfest for ca. 100 medlemmer = ca kr. Der til kommer budget for baderepos til ikke svømmere på Havfruen, hvor der var 2 løsninger, den til ca kr. blev valgt. Det mundtlige budget blev godkendt, men generalforsamlingen henstillede til bestyrelsen at huske at medtage det på næste generalforsamling. Mogens Hansen stillede forslag om, at der udarbejdes et budget som udsendes sammen med referatet fra generalforsamlingen. Kontingentet på 400 kr om året fortsætter uændret. Bestyrelsen oplyste, at kontingentets størrelse er afstemt med kommunen, som selv har sat prisen for brugen af borgernøglebrikkerne til samme beløb. Punkt 7. Indkomne forslag Der var 3 forslag: 1. Ændring af 3 til: Et medlem skal være fyldt 18 år for at kunne optages i foreningen, medlemskabet er først gyldigt, når indmeldelsesblanketten er udfyldt og kontingentet betalt. Endvidere forpligter medlemmet sig til at overholde gældende vedtægter og regler. (Dette medfører, at der skal stå på indmeldelsesblanketten: at man skal være fyldt 18 år, for at blive medlem. Kontingentet skal først betales, når kassereren giver besked, da der kan forekomme venteliste. Endvidere forpligter medlemmet sig til at overholde gældende vedtægter og regler. ) På Mogens Hansens foranledning, blev det besluttet at aldersgrænsen skulle tilføjes til 3 og ikke kun stå på indmeldelsesblanketten. (Som indskrevet i forslaget ovenfor referentens NB). Vagn Simonsen foreslog at vi skulle forlange at ansøgeren skulle besidde de nødvendige svømmekundskaber. Bestyrelsen svarede, at det var nok med at bemærke at vi bader på eget ansvar. Per Lynge foreslog, at der efter 18 år skulle tilføjes og dermed myndig. Bestyrelsen svarede at det ligger i forvejen i 18 års kravet og vil dermed blive et dobbelt udtryk. Side 3 af 5

4 Herefter blev forslaget med den lille ændring enstemmigt vedtaget. 2. Generalforsamlingen 2012 vedtog, at bestyrelsen skulle arbejde videre med muligheder og begrænsninger ved at etablere en baderepos/trappe. Da det vil være en dyr investering foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen i år, på det foreliggende, tager en principbeslutning om enten at fortsætte denne udredning eller skrinlægge den. Steen Larsen berettede om bestræbelserne på at bedre badesikkerheden på Havfruen. Der kunne blive tale om en af to løsninger. En speciel trappe med repos til ca kr. Eller en forlængelse af en af de eksisterende trapper med nogle flere trin til ca kr. Efter udveksling af flere alternative løsninger opnåedes flertal for den billigste løsning med en stemme imod. Under diskussionen fremkom flere forslag til løsning på problemet med at få nødstedte op af vandet. Bestyrelsen blev pålagt at finde frem til et supplement til den ene redningskrans vi har, med en supplerende form for flydemiddel, så medlemmer, der skal redde en nødstedt også har et opdriftsmiddel til rådighed. 3. Forslag til indkøb af mobiltelefoner med abonnement til formand og kasserer. Foreningen har nu så store aktiviteter, at bestyrelsen finder det rimeligt, at formand og kasserer følges af mobil med abonnement betalt Beløb til indkøb og abonnement beløber sig til 3000 pr. person. Der var mange argumenter både for og imod forslaget listet op pr. medlem herunder: Johane S. Larsen: Går ind for tilskud i stedet. Tlf. nr. til bestyrelsen mangler i øvrigt på hjemmesiden. Hanne Hansen: Hvor stort er behovet for opringninger? Kan vi sætte en højere beløbsgrænse end nu? Jens Astrup: Der er mange løsninger, frivilligt arb. er OK, men udgifter skal dækkes, støtter forslaget om tlf. køb. Formanden: De kr./stk. dækker indkøb af tlf. med abonnement + forbrug 1. år. Mogens Hansen: Så skal formuleringen ændres så investering og drift adskilles. Kassereren: Ved tilskud uden bilag, er det næsten umuligt at dække udgifterne rent regnskabsmæssigt. Når det ikke er ens personlige tlf. er det nemmere at slukke for den, uden at risikere at familien ikke kan få fat i en. Tilskud kan give skattemæssige problemer for brugeren. Dan Møller: Det ville være praktisk, hvis formand og kasserer altid har samme tlf. nr. uanset, hvilken person der beklæder posten, så skal der ikke rettes på hjemmesiden. Michael B. Jensen: Var egentlig for tilskud, men finder forslaget OK med en ændring af formuleringen som foreslået af Mogens Hansen. Robert Kirkebæk: Når vi har så store aktiver, hvor længe skal vi så diskutere sådanne småbeløb? Herefter kunne generalforsamlingen indstille til bestyrelsen, at investere i køb af mobiltlf. til Formanden og Kassereren i år med abonnement og forbrugsafgifter betalt i de kommende år med 2 stemmer imod og 2 der undlod at stemme. Punkt 8. Valg af formand i ulige år Edvard Kejser blev enstemmigt valgt. Punkt 9. Valg af bestyrelsesmedlem i ulige år Vibeke Christoffersen modtog ikke genvalg, bestyrelsen foreslog Sanne Gregersen, som blev enstemmigt valgt. Punkt 10. Valg af bestyrelsesmedlem i ulige år Side 4 af 5

5 Elsebeth Engsig Karup modtog ikke genvalg, bestyrelsen foreslog Michael B. Jensen, som blev enstemmigt valgt. Punkt 11. Valg af suppleant hvert år. Steen Larsen og Jens Astrup blev énstemmigt valgt som suppleanter. Punkt 12. Valg af revisor ulige år Peter Bjørn Larsen modtog genvalg og blev enstemmigt valgt. Punkt 13. Eventuelt Mogens Hansen gjorde opmærksom på, at vedtægterne mangler en frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen, og at punktet Eventuelt mangler i dagsordenen. Johane Stege Larsen konstaterede ligeledes at vedtægterne trænger til revidering. Michael B. Jensen gjorde opmærksom på, at passussen i indkaldelsen ikke passer med 6 i vedtægterne. Alle disse bemærkninger til vedtægterne udmøntede sig i, at der blev nedsat et udvalg til kritisk gennemgang af vedtægterne med henblik på vedtægtsændringer på generalforsamlingen i Udvalgets sammensætning blev: Mogens Hansen, Michael B. Jensen og Johane Stege Larsen. Kassereren forespurgte om medlemmerne fandt de korte bulletiner om beslutninger taget på bestyrelsesmøderne var OK, og det var de. Mogens Hansen spurgte om den værdiboks der gik til ved indbruddet i livreddertårnet er blevet genanskaffet. Formanden lovede at det vil ske hurtigst muligt. Johane S. Larsen: Er der gjort tiltag til generelle regler for alles brug af Havfruen? Formanden svarede, at de er på vej fra Kommunens side. Søren Lauth: Kan Ishøj borgere få fortrinsret på ventelisten? Formanden svarede, at det er imod Kommunens politik. Michael efterlyste nye medlemmer af aktivitetsudvalget, da vi har haft forfald, ingen meldte sig. Herefter takkede Formanden og Lene Klavstrup Lynge de to afgående bestyrelsesmedlemmer, og andre, der har været særligt aktive i det forgangne år. Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden og dirigenten afsluttede den kl Referent: Michael B. Jensen Side 5 af 5

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

FREDERIKSSUND GOLFKLUB

FREDERIKSSUND GOLFKLUB 1 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Referat fra ordinær generalforsamling torsdag d. 5. marts 2009 kl. 19.00, i Slangerup Idræts- og kulturcenter Pr. 5. marts 2009 var der 1085 stemmeberettigede medlemmer i klubben,

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere