Brugerregler. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugerregler. for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum"

Transkript

1 Brugerregler for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum

2 Brugerreglerne indeholder de regler, der gælder for MasterCard Business og MasterCard business Platinum. Virksomheden og kortholder er forpligtede til at sætte sig ind i reglerne forud for brug af kortet, og vi anbefaler at reglerne gemmes. Brugerreglerne gælder fra kortet modtages og accepteres ved at kortet tages i brug. Indholdsfortegnelse Brugerregler... 3 Gode kortråd Uddrag af Lov om betalingstjenester Pinkode-husker... 38

3 Brugerregler for MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Gældende fra 1. marts 2013 Definitioner MasterCard MasterCard Business og MasterCard Business Platinum (i det følgende benævnt MasterCard) er internationale betalingskort tilknyttet forsikringer, som ses i forsikringsbetingelserne udstedt af Nykredit Bank (i det følgende benævnt banken). Virksomhed Den virksomhed til hvem en kortkonto er oprettet. Kortholder En fysisk person som er ansat hos virksomheden og som får udstedt et MasterCard. 3 Virksomhedshæftende kort Et MasterCard Business og MasterCard Business Platinum udstedt til erhvervsmæssig brug, på baggrund af ansøgning fra virksomheden. Forbruget registreres på en kortkonto i virksomhedens navn. Virksomheden hæfter som udgangspunkt for alle krav, der vedrører udstedelse og brug af kortet. Kortindehaver hæfter i visse situationer personligt og solidarisk for krav, der vedrører brug af kort, jf. punkt 14. Betalingsmodtager De forretningssteder, hvor MasterCard kan bruges som betalingsmiddel. Danmark Danmark omfatter Danmark, Færøerne og Grønland.

4 Faktura Den månedlige oversigt, der viser kortholders betalinger, forbrug m.v. med MasterCard. Der faktureres en gang om måneden, og fakturadatoen vil altid være en bankdag. Der udskrives kun faktura, hvis der har været posteringer på kortkontoen siden sidste fakturadag. Forbruget vil fremgå af virksomhedens netbank og kontoudskrift. Forfalden saldo Det samlede forbrug på kortkontoen, der er opsamlet mellem to faktureringsdage. Opsamlingen sker fra den 15. i en måned til den 15. i efterfølgende måned, med fakturering den første bankdag i efterfølgende måned. 4 Forfaldsdag Den dag, hvor en forfalden saldo på kortkontoen senest skal betales fra afregningskontoen. Forfaldsdagen er den første bankdag i en måned. Kortkonto MasterCard konto, hvor korttransaktioner opsamles og hvorfra fakturering sker. Afregningskonto Kontoen, som den forfaldne saldo på kortkontoen betales fra. Forbrugsmaksimum Det maksimale beløb, der kan trækkes på kortkontoen. Gebyrperiode Kortgebyr opkræves årligt. Gebyrperioden starter ved kortkontoens oprettelse. Nets Nets International A/S, Indløserorganisation for MasterCard. Pinkode Den 4-cifrede personlige kode, der er knyttet til kortet. MasterCard SecureCode

5 MasterCard SecureCode er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata på nettet. Engangskode En kode som kortholder modtager via sms til den tilmeldte mobiltelefon. Koden bruges ved fremtidige køb i forretninger, der anvender MasterCard SecureCode NemID NemID er en digital signatur. Der skelnes teknisk mellem Bank NemID og OCES NemID, men du kan anvende begge typer til at tilmelde dig MasterCard SecureCode. Ekspeditionsdag Den dag, hvor transaktionen bogføres på kortkontoen. Ekspeditionsdagen er altid en bankdag. Udløbsdato Udløbsdatoen er anført på forsiden af kortet. Kortet er aktivt den anførte måned ud. 5 Kontrolcifre Det 3-cifrede nummer, der står i underskriftspanelet på bagsiden af kortet. Kortnummer Det 16-cifrede nummer, der står på forsiden af kortet. SSL kryptering Sikrer at data, der sendes via internettet ikke kan læses af andre end afsender (kortholder) og modtager (betalingsmodtager). Bankdag Alle dage er bankdage, bortset fra lørdage, søndage, helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag og fredag efter Kristi himmelfartsdag. Prisliste Den til enhver tid gældende liste over priser, gebyrer og omregningstillæg mv. Prislisten udleveres ved aftale indgåel-

6 6 se og kan efterfølgende rekvireres ved henvendelse til Nykredit.

7 Betingelser 1 Kortets anvendelsesmuligheder Kortet kan bruges som betalings-og hævekort i Danmark og i udlandet. Kortet må kun benyttes til erhvervsmæssig brug, hvilket vil sige til at betale udgifter på vegne af virksomheden. 1.1 Brug af kortet som betalingskort i Danmark og udlandet Kortet kan anvendes som betalingsmiddel hos betalingsmodtagere, der tager imod MasterCard. Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden hvorvidt en forretning tager imod MasterCard. Forretninger, der tager imod MasterCard vil skilte med MasterCardlogo. 7 Hvis virksomheden har et tilgodehavende i en forretning, vil forretningen via kortet kunne indsætte pengene på kortkontoen. 1.2 Brug af kortet som hævekort i Danmark Kortet kan bruges til: Udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er forsynet med MasterCardlogo. Udbetaling af kontanter hos pengeinstitutter, der er tilsluttet MasterCardsystemet som kontantudbetaler. Udbetaling af kontanter på valutakontorer m.m. Hævebegrænsninger samt størrelsen af gebyr for kontanthævning fremgår af prislisten. Lokale hævebegrænsninger kan forekomme. Ved behov for flere hævninger skal minimumsgebyr betales ved hver hævning. 1.3 Brug af kortet som betalingskort i udlandet Kortet kan anvendes som betalingsmiddel hos betalingsmodtagere, der tager imod MasterCard

8 1.4 Brug af kortet som hævekort i udlandet Kortet kan bruges: Til udbetaling af kontanter fra pengeautomater, der er tilsluttet MasterCard. Til udbetaling af kontanter hos kontantudbetalingssteder, der er tilsluttet MasterCard. Hævebegrænsninger samt størrelsen af gebyr for kontanthævning fremgår af prislisten. Lokale hævebegrænsninger kan forekomme. Ved behov for flere hævninger skal der betales minimumsgebyr flere gange. Vær opmærksom på, at det i udlandet er almindelig praksis at kræve forevisning af pas, hvis der hæves kontanter Brug af kortet som betalingskort på internettet, postordre og abonnementer Kortet kan bruges til betaling hos forretninger på internettet, abonnementer og postordre, der er tilsluttet MasterCard. 1.6 Træk af beløb på virksomhedens konto Som udgangspunkt vil køb og hævninger blive trukket på virksomhedens kortkonto samme dag, som kortholder foretager et køb eller en hævning. Tidspunktet for trækket på kortkontoen vil dog afhænge af, hvornår banken modtager transaktionen. 1.7 Udstedelse af kort og oprettelse af kortkonto Virksomhedshæftende kort Der udstedes kun virksomhedshæftende kort til personer, der er fyldt 18 år. Ved oprettelse af virksomhedshæftende kort vurderer banken virksomhedens økonomi. Kortets forbrugsmaksimum er det maksimale, kortholder/virksomheden kan disponere over på kortet. Virksomhedens økonomi vurderes løbende. Kort udstedes normalt for tre år ad gangen. Udløbsmåned og udløbsår er præget på kortet. Kortholder får tilsendt kortet og pinkoden med almindeligt brev til den adresse, som banken har noteret som kortholders adresse. Det er et krav, at betalingen er tilmeldt fast overførsel i ban-

9 ken uanset korttype. Samtidig med udstedelsen af kortet opretter banken en kortkonto i virksomhedens navn. Hver gang kortholder bruger kortet, registreres beløbet efterfølgende på denne kortkonto. De opsamlede beløb og eventuelle beregnede renter og gebyrer faktureres en gang om måneden. 2 Vilkår knyttet til at have og bruge kortet 2.1 Forbrugs- og kreditmaksimum Banken fastsætter et forbrugs- og et kreditmaksimum på MasterCardet efter kreditvurdering. Det aftalte forbrugs- og kreditmaksimum er det maksimale beløb, kortholder/virksomheden kan disponere over på kortkontoen. Størrelsen af et evt. kreditmaksimum fremgår af bekræftelsesbrevet og i netbanken. 2.2 Betaling Saldoen på faktureringsoversigten for kortkontoen forfalder til betaling og hæves på faktureringsdagen på afregningskontoen, der er tilmeldt fast overførsel i banken. 9 Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger det aftalte forbrugs- eller kreditmaksimum, jf. 2.1, er banken berettiget til at kræve beløb ud over det aftalte maksimum betalt straks ved påkrav, jf. i øvrigt vilkårene for kortkontoen. Se også punkt Opbevaring af kort og pinkode Kort Kortet er personligt og må ikke overleveries til andre. Så snart kortholder har modtaget kortet, skal kortholder underskrive kortet i kortets underskriftsfelt på bagsiden. Når kortholder underskriver kortet, og/eller tager kortet i brug, bekræftes samtidig, at brugerreglerne er læst og accepteret. Underskriften på kortet anvender betalingsmodtager til at sammenligne kortholders underskrift når kortet bruges. Kortet skal opbevares forsvarligt og med jævne mellemrum skal kortholder kontrollere, at kortet ikke er mistet.

10 Pinkode Banken vil ved udstedelsen af kortet fremsende et særskilt brev med en personlig pinkode til kortholders adresse. Pinkoden konstrueres og udskrives maskinelt, uden at nogen kan få kendskab til koden. Kortholder skal underrette banken, hvis brevet med pinkoden har været åbnet eller ikke er intakt. Hvis kortholder har valgt samme pinkode som et af kortholders øvrige kort, fremsendes pinkoden ikke. Kortholder må ikke opbevare koden sammen med kortet eller skrive den på kortet. Kortholder bør lære koden udenad, hvorefter brevet med koden bør destrueres. Koden kan ikke oplyses ved personlig henvendelse til banken. Hvis kortholder ikke kan lære koden udenad, skal koden opbevares forsvarligt, hvilket bør ske på en pinkodehusker, som findes bagerst i disse brugerregler MasterCard SecureCode kode MasterCard SecureCode er en ekstra beskyttelse mod misbrug af kortdata ved handel på internettet. Sikkerheden består i, at kortholder ved køb på internettet - udover kortet - skal benytte en engangskode, som modtages fra Nets via sms i forbindelse med betalingen. Engangskoden skal kun anvendes ved køb i internetforretninger, der anvender MasterCard SecureCode. Hvis kortholder ikke er tilmeldt MasterCard SecureCode, kan der ikke handles i den pågældende forretning. 4.1 Tilmelding Inden eller senest i forbindelse med første køb i en forretning, der anvender MasterCard SecureCode skal kortholder tilmelde sit kort til MasterCard Secure Code. Tilmelding kan enten ske via nykredit.dk/sikker-nethandel eller i forbindelse med første MasterCard SecureCode køb. Tilmeldingen sker ved brug af kortholdersnemid. I forbindelse med tilmelding skal kortholder angive det mobiltelefonnummer, som skal bruges til at modtage engangskoder på.

11 4.2 Ændring Hvis kortholder ønsker at ændre/afmelde mobiltelefonnummeret, kan kortholder med sit NemID gøre det via nykredit. dk/sikker-nethandel eller i forbindelse med et MasterCard SecureCode-køb. 4.3 Særlige forhold om kortet og den tilmeldte mobiltelefon Da mobiltelefonen bliver en del af sikkerheden ved internetkøb i forretninger, der benytter MasterCard SecureCode, skal kortholder sikre, at andre ikke har eller kan få uhindret adgang til både kort og mobiltelefon.kortholder skal derfor snarest muligt ændre/afmelde mobiltelefonnummeret til MasterCard SecureCode, hvis korthodler mister den mobiltelefon, som der modtages engangskoder på. Hvis kortet samtidig mistes, skal dette også spærres, se afsnit Brug af kortet 11 SecureCode kode Kort, pinkode og MasterCard SecureCode kode må kun bruges af kortholder personligt. Ved brug af kortet, skal pinkoden indtastes eller der skal underskrives en nota. Når pinkoden indtastes, bør kortholder sikre sig, at andre ikke kan aflure den. Pinkoden må aldrig indtastes/oplyses på en telefon/til en telefonbåndoptager, anvendes i sammenhæng med internettet eller i sammenhæng med andre kommunikationsformer, der giver mulighed for at aflæse/aflytte pinkoden. Skriv aldrig under på en nota, hvis beløbet ikke er påført eller hvis beløbet er forkert. Bliver kortholder opmærksom på, at der foretages flere aftryk af kortet, skal kortholder sikre sig, at det/de ikke-anvendte aftryk destrueres. Hvis kortholder giver forretningen lov til at trække ekstra penge på kortet, f.eks. drikkepenge, skal kortholder sikre sig, at forretningen udleverer en kvittering på det fulde beløb.

12 Køb på internettet m.m. Når kortholder benytter kortet til køb på internettet, skal kortholder oplyse kortnummer, kortets udløbsdato og kontrolcifre. Hvis betalingsmodtager er tilmeldt MasterCard SecureCode, skal kortholder også indtaste den engangskode som modtages via sms fra Nets i forbindelse med købet. Når kortholder benytter kortet til køb via post- og telefonordre, skal kortholder oplyse kortnummer, kortets udløbsdato, kontrolcifre og eventuelt navn og adresse. Ved postordrekøb skal kortholder desuden underskrive bestillingssedlen. Kortholder må aldrig oplyse sin pinkode, når der købes på internettet eller via post- eller telefonordre 12 Selvbetjente automater uden pinkode Visse automattransaktioner gennemføres uden brug af kode eller underskrift. Kortholder accepterer transaktionen i disse automater, når kortholder indfører kortet i automaten eller efterfølgende trykker godkend. Dette gælder bl.a. Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, visse telefonautomater og visse parkeringsautomater Abonnement Bruges kortnummeret til betaling af en løbende ydelse, f.eks. i form af et abonnement, skal kortholder sikre sig, at en eventuel opsigelse af abonnementet sker i overensstemmelse med de vilkår, som forretningen har fastsat. Kortholder bør altid sikre sig dokumentation for bestilling/ afbestilling. Hvis kortet eller kortnummer skiftes, skal kortholder og/eller virksomheden selv kontakte betalingsmodtageren og informere om det nye kortnummer. 6 Kontrol af posteringer Virksomheden har pligt til løbende at kontrollere posteringerne på kortkontoen. Kortholder bør derfor gemme kvitteringer til brug for virksomhedens løbende kontrol. Hvis virksomheden ved kontrollen opdager transaktioner, som ikke stemmer overens med kortholders kvitteringer, eller kortholder ikke mener at have foretaget, skal virksomheden henvende sig til Nykredit snarest muligt. Virksomheden skal i den forbindelse

13 være opmærksom på fristerne i punkt 8 og 9. I forbindelse med den løbende kontrol af posteringer på kortkontoen skal virksomheden være opmærksom på, at når kortet bruges til køb over internettet eller ved brug af posteller telefonordre, må forretningen som udgangspunkt først trække beløbet, når varen er blevet sendt. Ved køb af f.eks. flybilletter eller koncertbilletter trækker forretningen dog beløbet allerede ved booking af rejsen eller bestilling af koncertbilletten. 7 Tilbagekaldelse Virksomheden/kortholder kan ikke tilbagekalde (kontramandere) transaktioner foretaget med kortet. I visse situationer er det dog muligt at få tilbageført en betaling, jf. nedenfor. punkt 8 og 9 vedrørende muligheden for tilbageførsel af en betaling Tilbageførsel af betalinger som kortholder har godkendt Hvis kortholder ikke kendte det endelige beløb, da kortholder godkendte betalingen, og det beløb, der efterfølgende bliver trukket på kortkontoen, er væsentligt højere end, hvad kortholder med rimelighed kunne forvente, kan kortholder og/ eller virksomheden have krav på at få tilbageført betalingen. Det kan f.eks. være tilfældet i forbindelse med billeje, eller når kortholder forlader et hotel, hvor kortholder har godkendt, at betalingsmodtageren efterfølgende kan hæve for eksempelvis påfyldning af benzin eller forbrug fra minibaren. Kortholder og/eller virksomheden skal kontakte os hurtigst muligt og senest otte uger efter, beløbet er trukket på kortkontoen, hvis kortholder og/eller virksomheden mener at have krav på at få tilbageført en betaling, hvor kortholder ikke har godkendt det endelige beløb. Inden banken kontaktes, skal kortholder og/eller virksomheden altid selv søge at løse problemet med den betalingsmodtager, der er handlet med. Når banken har modtaget en

14 indsigelse, undersøger banken den. Mens det sker, sætter vi normalt beløbet ind på kortkontoen igen. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, hæver banken beløbet igen på kontoen. Hvis indsigelsen viser sig at være uberettiget, kan banken kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på BEMÆRK: Indenfor Nykredits åbningstid kan spærring ske på telefon: Uden for Nykredits åbningstid kan spærring ske til Nets på telefon: , der svarer døgnet rundt. Eller via besked pr. telefax på nr.: Ved henvendelse til Nets skal virksomheden/kortholder oplyse navn og adresse, at kontoen føres i Nykredit samt kortnummer, kontonummer eller CPR-nr. for straks at få kortet spærret. kortkontoen, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelle gebyrer for rekvirering af notakopi, jf. prislisten. 8.1 Andre indsigelsesmuligheder I andre situationer, fx ved konkurser, kan det være muligt at få tilbageført en betaling. Mere information kan fås ved at kontakte Nykredit. 9 Tilbageførsel af betalinger som kortholder ikke har godkendt Hvis virksomheden mener, der er gennemført en eller flere betalinger med kortet, som kortholder ikke har godkendt, medvirket til eller foretaget, skal virksomheden henvende sig til Nykredit snarest muligt, efter at være blevet opmærksom på den uautoriserede transaktion. Ved vurdering af om virksomheden har henvendt sig rettidigt i banken, vil der blive lagt vægt på virksomhedens pligt til løbende at gennemgå posteringer på kortkontoen, jf. punkt 6. Under alle omstæn-

15 digheder skal virksomheden henvende sig til Nykredit senest 2 måneder efter, at beløbet er trukket på kortkontoen. Indsigelsesfristen i 63 i Lov om betalingstjenester er dermed fraveget. Banken vil herefter foretage en undersøgelse af virksomhedens indsigelse. Mens virksomhedens indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det omtvistede beløb normalt blive indsat på kortkontoen. Hvis indsigelsen efterfølgende viser sig at være uberettiget, vil banken igen hæve beløbet på kortkontoen. Viser undersøgelsen, at der er tale om andres uberettigede brug af kortet, vil banken eventuelt kunne gøre ansvar gældende overfor virksomheden, jf. punkt 11. Hvis virksomhedens indsigelse viser sig at være uberettiget, kan banken kræve renter for det tidsrum, hvor beløbet blev indsat på kortkontoen, og indtil beløbet hæves igen, samt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten Kortholders/virksomhedens pligt til at få kortet spærret Kortholder/virksomheden skal kontakte Nykredit, eller Nets, snarest muligt, hvis kortet bortkommer eller en anden får kendskab til pinkoden eller kortholder/virksomheden opdager, at kortet er blevet misbrugt eller kortholder/virksomheden får mistanke om, at kortet er blevet kopieret eller ved mistanke om, at kortet kan blive misbrugt. Når virksomheden ønsker at tilbagekalde en kortholders adgang til at benytte et kort, f.eks. når en medarbejder fratræder sin stilling i virksomheden, skal virksomheden straks spærre kortet, via netbanken eller ved henvendelse til Nykredit, samt sørge for at inddrage kortet 11 Ansvar ved misbrug af kortet 11.1 I tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden per-

16 son vil banken dække tabet, medmindre tabet er omfattet af afsnit nedenfor. Det er banken, der skal bevise, at tabet er omfattet afsnit Hvis kortet og pinkoden er blevet misbrugt af en anden person, skal virksomheden dække tab op til kr. Virksomheden skal højst betale kr. i alt, hvis flere af kortholders kort med samme pinkode bliver misbrugt i forbindelse med samme hændelse. Det forudsætter dog, at alle kort er spærret samtidigt Virksomheden/kortholder skal dække tab op til kr. i tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person og pinkoden har været anvendt, og virksomheden/kortholder har undladt at underrette Nykredit snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller at uberettigede har fået kendskab til koden, virksomheden/kortholder har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at indse eller burde have indset, at der var risiko for misbrug eller virksomheden/kortholder ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse Virksomheden/kortholder skal dække tab op til kr. i tilfælde af, at kortet har været misbrugt af en anden person, når kortet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den berettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og virksomheden/kortholder eller nogen, som virksomheden/kortholder har overladt kortet til, har undladt at underrette Nykredit snarest muligt efter at have fået kendskab til, at kortet er bortkommet, eller virksomheden/kortholder eller nogen, som virksomheden/kortholder har overladt kortet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

17 Virksomheden skal dog højst betale kr. i alt, hvis flere af kortholders kort med samme pinkode er blevet misbrugt i forbindelse med den samme hændelse. Det forudsætter dog, at alle kort med samme pinkode spærres samtidigt. Virksomhedens/kortholders samlede hæftelse kan ikke overstige kr., selvom virksomheden/kortholder hæfter efter både afsnit 11.3 og Virksomheden/kortholder hæfter for det fulde tab, hvis pinkoden har været anvendt i forbindelse med misbruget under følgende betingelser: virksomheden/kortholder har selv oplyst pinkoden til den, som har misbrugt kortet, og indså eller burde have indset, der var risiko for misbrug Virksomheden/kortholder hæfter endvidere for det fulde tab, hvis kortholder har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde dine forpligtelser i henhold til reglerne, herunder til af opbevare kortet og mobiltelefonen til MasterCard SecureCode forsvarligt, jf. afsnit 4, at beskytte pinkoden, jf. afsnit 5 eller spærre kortet, jf. afsnit Hvis kortholder har flere kort med samme pinkode, gælder den ubegrænsede hæftelse efter afsnit og for hvert kort, der er misbrugt Virksomheden/kortholder er ikke ansvarlig for tab, der opstår efter, at Nykredit har fået besked om, at kortet skal spærres. Virksomheden hæfter heller ikke for tab, hvis virksomheden/kortholder ikke har haft mulighed for at spærre sit kort på grund af forhold hos Nykredit.

18 12 Bankens adgang til at spærre kortet Banken er berettiget til at spærre for brug af kortet hvis kortkontoen, ophæves, eller hvis virksomheden/kortholder overtræder brugerreglerne, herunder hvis saldoen på afregningskontoen/kortkontoen kommer i overtræk, og derfor ikke kan foretages fakturering. I tilfælde af overtræk vil virksomheden blive rykket skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblikkelig spærring kan dog være nødvendig, hvis der er tale om særligt groft og/eller gentagne overtræk. hvis kortet er blevet misbrugt eller formodes misbrugt af tredjemand. 18 Banken kan desuden spærre kortet straks, hvis banken får begrundet mistanke om misbrug af kortet, eller hvis der foreligger misligholdelse eller andre forfaldsgrunde jf. afsnit Banken kan desuden forlange alle kort, der er udleveret til kontoen, leveret tilbage. Når banken har spærret kortet, vil virksomheden blive informeret om dette med angivelse af årsag til og tidspunkt for spærringen Ændring af navn eller adresse samt ophør med brug af kort Hvis virksomheden/kortholder ændrer navn/adresse eller ikke længere ønsker at bruge kortet, skal virksomheden straks skriftligt meddele dette til banken Udskiftning af kort Banken ejer de til enhver tid udstedte kort. Banken kan til enhver tid meddele virksomheden, at kortet skal ombyttes, hvorefter kortet ikke må benyttes. Kortholder vil hurtigst muligt modtage et nyt kort Fornyelse af kort Kortet vil automatisk blive fornyet, medmindre banken har fået skriftlig meddelelse om ophør, eller banken har opsagt kortet, jf. punkt 12.5 og 12.6.

19 12.4 Fejl og mangler ved ydelsen mv. Banken påtager sig ikke ansvar for, at betalingsmodtager nægter at acceptere kortet som betalingsmiddel. Eventuelle klager over fejl og mangler ved de leverede ydelser skal rettes til betalingsmodtager Opsigelse af kortet/kortkonto Banken kan med to måneders varsel opsige kortkontoen med mindre der foreligger misligholdelse, jf. punkt I tilfælde af opsigelsen vil virksomheden få refunderet en forholdsmæssig del af eventuelle gebyrer, virksomheden måtte have betalt forud for brug af kortet. Virksomheden kan opsige kortkontoen med banken med en måneds varsel. Når aftalen opsiges, annulleres alle tilknyttede kort til kontoen Misligholdelse I følgende særlige situationer er banken berettiget til at opsige kortkontoen uden varsel og forlange hele saldoen på kortkontoen betalt straks: Hvis et beløb ifølge brugerreglerne ikke bliver betalt rettidigt på kortkontoen samt ved misligholdelse af afregningskontoen. Dette gælder såvel ved forbrugsmaksimum som ved aftalt kreditmaksimum, samt ved eventuelle dispositioner ud over aftalte maksimum. Hvis virksomheden udsættes for individuel retsforfølgelse i form af udlæg eller arrest. Hvis kortholder eller virksomheden kommer under rekonstruktion, erklæres konkurs, indleder forhandling om gældssanering eller indleder forhandling om akkord. Hvis virksomheden/kortholder tager fast ophold uden for landets grænser, og der ikke forinden er truffet aftale om kortkontoens afvikling. Hvis virksomheden/kortholder har givet urigtige oplysninger af betydning for kortkontoens oprettelse. Hvis virksomheden ikke på bankens forlangende indleverer regnskab. Hvis virksomheden/kortholder får spærret sit kort som følge af, at brugerreglerne overtrædes jf. punkt

20 Hvis den til kortet tilknyttede forsikring efter Nykredit Banks opfattelse misbruges, f.eks. ved at der indgives misvisende eller forkerte skadesanmeldelser 13 Nykredits adgang til Modregning vedr. MasterCard Business og MasterCard Business Platinum Virksomheden Har banken et beløb til gode hos virksomheden, som skulle være betalt, kan banken modregne det i det indestående, virksomheden har i banken eller i ethvert andet tilgodehavende, virksomheden har eller får hos banken. Modregningen kan også ske i konti med løbende overførsler eller med automatiske betalingsordninger. Virksomheden får naturligvis besked, hvis banken modregner. 20 Kortholder Har banken et beløb til gode hos kortholder, som skulle være betalt, kan vi modregne det i kortholders indestående i banken eller i ethvert andet tilgodehavende, kortholder har eller får hos banken. Modregningen kan også ske i konti med løbende overførsler eller med automatiske betalingsordninger det gælder også budgetkonti. 14 Hæftelse for virksomhedskort 14.1 Virksomhedens hæftelse Virksomheden hæfter for alle transaktioner, hvor det virksomhedshæftende kort har været brugt. Det gælder også ansattes fejlagtige brug eller misbrug af det virksomhedshæftende kort og den tilhørende kortkonto. Hvis kortet er blevet misbrugt af tredjemand, er virksomhedens ansvar dog begrænset af 62 i Lov om betalingstjenester, som står bagerst i brugerreglerne. Det gælder uanset, om det virksomhedshæftende kort har samme pinkode som et eller flere af de private kort, som vi måtte have udstedt til kortholder, og uanset om det virksomhedshæftende kort misbruges i forbindelse med samme

21 hændelse som et eller flere af kortholders kort med samme pinkode. Virksomheden hæfter ikke for tab, der opstår, efter banken har fået besked om at spærre kortet Kortholders hæftelse Hvis kortholder i strid med brugerreglerne har brugt det virksomhedshæftende kort til privat brug, hæfter kortholder solidarisk med virksomheden for forbruget. Kortholder hæfter også solidarisk med virksomheden for enhver brug af det virksomhedshæftende kort, som banken kan godtgøre, er foretaget på et tidspunkt, hvor kortholder vidste eller burde have vidst, at virksomheden ikke ville være i stand til at opfylde sine forpligtelser over for banken. Kortholder hæfter desuden solidarisk med virksomheden for misbrug, herunder tredjemands misbrug af kortet og/eller den tilhørende kortkonto. Hvis kortet er blevet misbrugt af tredjemand, er kortholders ansvar dog begrænset af 62 i Lov om betalingstjenester, som står bagerst i brugerreglerne Mulige tillægsydelser til MasterCard Der er i øjeblikket knyttet følgende tillægsydelser til MasterCard: Forsikringspakke Nødkontanter Rabat på billeje Loungeadgang (kun muligt på MasterCard Business Platinum) Virksomheden kan altid se hvilke tillægsydelser der er tilknyttet MasterCard på nykredit.dk. Forsikringsbetingelser udleveres til kortholder ved kortudstedelsen og kan i øvrigt findes på nykredit.dk. eller rekvireres ved henvendelse til Nykredit. Hvis der indgås samarbejdsaftaler om yderligere tillægsydelser, vil kortet automatisk omfatte disse tillægsydelser. Hvis aftalen med en samarbejdspartner ophører, vil virksomheden/kortholder skriftligt få besked om det. Hvis aftalen om

22 MasterCard ophører mellem virksomheden og banken, bortfalder tillægsydelserne samtidigt. 16 Ændring af disse brugerregler Brugerreglerne kan ændres med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til fordel for dig. Ellers kan brugerreglerne og prisliste ændres med to måneders varsel. Virksomheden vil modtage en besked om ændringer enten skriftligt eller elektronisk f.eks. via netbanken eller e-boks. Virksomheden er selv forpligtet til at meddele eventuelle ændringer i adresse og/eller adresse til banken, og virksomheden bærer selv ansvaret for, at meddelelse om ændringer ikke modtages, hvis virksomheden ikke har meddelt og/eller adresseændring. 22 Ved ændring af reglerne vil disse anses som accepteret, medmindre virksomheden inden datoen for ikrafttræden meddeler banken, at den ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis virksomheden meddeler, at de ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen blive betragtet som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Hvis virksomheden har forudbetalt et års gebyr, vil en forholdsmæssig andel af dette returneres. 17 Arbejdskonflikter Kortholder kan ikke bruge kortet i Danmark, hvis banken, Nets og/eller disse selskabers datacentre inddrages i en arbejdskonflikt. Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør vil der så hurtigt som muligt blive orienteret om det via annoncering i dagspressen. Kortholder kan ikke forvente at kunne bruge kortet uden for Danmark, hvis et eller flere af bankens, Nets s datacentre eller hvis en eller flere af Nets s internationale samarbejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt. Ved arbejdskonflikter alene uden for Danmark vil kortet fortsat kunne bruges i Danmark.

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Brugerregler. for MasterCard Business Debit

Brugerregler. for MasterCard Business Debit Brugerregler for MasterCard Business Debit Brugerreglerne indeholder de regler, der gælder for MasterCard Business Debit. Virksomheden og kortholder er forpligtede til at sætte sig ind i reglerne forud

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 4 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler. for MasterCard Business Debit

Brugerregler. for MasterCard Business Debit Brugerregler for MasterCard Business Debit Brugerreglerne indeholder de regler, der gælder for MasterCard Business Debit. Virksomheden og kortholder er forpligtede til at sætte sig ind i reglerne forud

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE KORTBESTEMMELSER FOR WORLD ELITE MASTERCARD I PRIVATE BANKING ELITE Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København kan udstedes til privatpersoner. Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse Brugerregler for Dankort... 3 Ordliste... 18 Gode Dankort råd... 19 Gode råd når du handler på nettet... 21 Uddrag af Lov om betalingstjenester... 23 Prisliste...

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT 1. Indledning Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg. email: post@fynskebank.dk Registreringsnummer 6850 Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke

Læs mere

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af

Læs mere

MasterCard Business Debit. Definitioner

MasterCard Business Debit. Definitioner Læs om Brugerregler for MasterCard Business Debit 0915 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R5111 Propellant Indholdsfortegnelse Brugeregler for MasterCard Business Debit... 2 Gode MasterCard Business

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd om dit Visa/Dankort

Gode råd om dit Visa/Dankort Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort og

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode 5. 5.

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode 5. 5. Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Brug af kortet 3 4. Opbevaring af kort og PIN-kode 5 5. Fuldmagt 5 6. Sikre internetbetalinger

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger...

Læs mere

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden.

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden. Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sundhedskort og lignende. Husk pinkoden Har

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden.

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden. Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sundhedskort og lignende. Husk pinkoden Har

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD

REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD GÆLDENDE PR. 1. MAJ 2005 ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Brugerregler for. Nykredit Hævekort

Brugerregler for. Nykredit Hævekort Gældende pr. 1. januar 2018 Brugerregler for Nykredit Hævekort R8850 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler for Nykredit Hævekort... 1 Ordliste...

Læs mere

4 Verified by Visa. Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

4 Verified by Visa. Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk Side 1 af 6 2.4 Maksimumforbrug Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet

Læs mere

Brugerregler for Visa/dankort

Brugerregler for Visa/dankort 1. Regler for Visa/dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Brugerregler - hævekort

Brugerregler - hævekort Brugerregler - hævekort 6520 Lollands bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk Side 1 af 6 2.4 Maksimumforbrug Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS DEBIT

KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS DEBIT KORTBESTEMMELSER FOR MASTERCARD BUSINESS DEBIT MasterCard Business Debit er et MasterCard til erhvervsmæssig brug, der udstedes efter ansøgning fra virksomheden. en periode på 30 dage. Der gælder regler

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 5 7 Kontrol

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD SIGNIA MASTERCARD

KORTBESTEMMELSER FOR WORLD SIGNIA MASTERCARD KORTBESTEMMELSER FOR WORLD SIGNIA MASTERCARD World Signia MasterCard kan udstedes til privatpersoner. World Signia MasterCard Familiekort kan udstedes til kontohavers ægtefælle/samlever og til hjemmeboende

Læs mere

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort.

Læs mere

Regler for MasterCard Premium Gælder fra 1. februar 2014

Regler for MasterCard Premium Gælder fra 1. februar 2014 Regler for MasterCard Premium Gælder fra 1. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Regler for MasterCard Premium...2 2 Hvad kan du bruge kortet til?...2 3 Opbevaring af kort og pinkode...2 4 MasterCard SecureCode...2

Læs mere

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum Brugerregler for Nykredit MasterCard Business Platinum Nykredit MasterCard Business Platinum omfatter et betalingskort (MasterCard Business Platinum kort), en rejseforsikringspakke samt Priority Pass.

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Gode råd om Visa Electron Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.gl Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010

REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010 REGLER FOR MASTERCARD DEBET GÆLDENDE FRA 20. DECEMBER 2010 GODE RÅD OM MASTERCARD OPBEVAR KORTET FORSVARLIGT Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum

Brugerregler. for Nykredit MasterCard Business Platinum Brugerregler for Nykredit MasterCard Business Platinum Nykredit MasterCard Business Platinum omfatter et betalingskort (MasterCard Business Platinum kort), en rejseforsikringspakke samt Priority Pass.

Læs mere