Installationsvejledning DHP-AQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning DHP-AQ"

Transkript

1 Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101

2 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel Copyright Danfoss A/S. Den originale brugsanvisning er skrevet på svensk. Andre sprog er en oversættelse af den originale brugsanvisning. (Direktiv 2006/42/EG)

3 Indholdsfortegnelse 1 Om dokumenter og mærkater Indledning Symboler i dokumentet Symboler på mærkater Terminologi Vigtig information Generelle sikkerhedsforskrifter Kølemiddel El-tilslutning Vandkvalitet Idriftsættelse Transport, udpakning og placering Transport af varmepumpe Udpakning af varmepumpe Placering af varmepumpe Varmepumpen Mål og tilslutninger Komponenter Principbeskrivelse Varmefunktion Varmtvandsfunktion Afrimningsfunktion Kølefunktion Kontrol- og sikkerhedsfunktioner Systemløsninger Systemløsning DHP-AQ Mini Systemløsning DHP-AQ Midi Systemløsning DHP-AQ Maxi Systemløsning mellemveksler Rørinstallation Rørtilslutning Tilslut koldt- og varmtvandsledninger Tilslut varmesystemets frem- og returløbsrør Lyd og vibrationer El-installation Styreenhed El-skab i varmepumpe Kabeltilslutning Placer og tilslut udeføler Tilslut frem- og returløbsføler Tilslut varmtvandsføler til ekstern vandvarmer Tilslut cirkulationspumpe Tilslut varmekabel til drypbakke Tilslut kommunikationskabel Tilslut spændingsforsyning Operatørpanel Betjening af operatørpanel Driftsindstillinger Symboler Driftsinformation Vigtige parametre Informationsmenu Menuoversigt DRIFT VARME SHUNTGRUPPE VARMT VAND KØLING POOL BUFFERTANK DRIFTSDATA DRIFTSTID AFRIMNING KALENDER ALARM SPROG Servicemenu Menuoversigt VARMT VAND VARME KØLING TILSKUD MANUEL TEST INSTALLATION AFRIMNING OPTIMUM BUFFERTANK Idriftsættelse Påfyldning og udluftning af vandvarmer og varmesystem Kontrol af rør- og el-installation Konfiguration af styresystem Manuel test Opstart og igangsætning Installationsprotokol Kundeinformation Tekniske data Arbejdsområde for kompressordrift VMGFD101 1

4

5 1 Om dokumenter og mærkater 1.1 Indledning Der findes følgende dokumenter til dette produkt: Installationsvejledning, som indeholder information til at installere et varmepumpeanlæg og sætte det i drift, samt information om varmepumpens funktion, tilbehør og tekniske data. Vedlægges varmepumpen ved levering. Servicevejledning, som indeholder information om fejlsøgning. Servicevejledningen kan downloades som beskrevet nedenfor. El-vejledning, som indeholder el-diagrammet for varmepumpen beregnet til fejlsøgning og service. El-vejledningen kan downloades som beskrevet nedenfor. Vedligeholdelsesvejledning, som skal overdrages til og gennemgås sammen med slutkunden. Vedlægges varmepumpen ved levering. Der findes landsspecifikke vejledninger og blanketter, hvor det er påkrævet. Vedlægges varmepumpen ved levering. Ark med klistermærkater, som skal benyttes som oversættelse af eksisterende engelsksprogede typeskilte. Servicevejledning og el-vejledning kan downloades her: 1.2 Symboler i dokumentet Vejledningen indeholder forskellige advarselssymboler, som sammen med teksten gør læseren opmærksom på, at de tiltag, der skal udføres, indebærer risici. Symbolerne vises til venstre for teksten, og der findes tre symboler, som benyttes ved forskellige grader af farer: FARE! Gør opmærksom på en umiddelbar fare, som fører til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Advarsel! Risiko for personskade! Gør opmærksom på en mulig fare, som kan føre til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Forsigtig! Risiko for skade på udstyret. Informerer om en mulig fare, som kan føre til materielle skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Et fjerde symbol benyttes til at give praktiske oplysninger eller tip om, hvordan et specifikt tiltag skal udføres. Bemærk! Information om lettere håndtering af udstyret eller en mulig driftsteknisk ulempe. 1.3 Symboler på mærkater Følgende symboler kan forekomme på mærkater på varmepumpens forskellige dele. Hvilke symboler der benyttes, beror på varmepumpens model. Installationsvejledning VMGFD101 3

6 Advarselssymboler!! Advarsel, fare! Læs medfølgende dokumentation. Læs medfølgende dokumentation. Advarsel, farlig elektrisk spænding! Advarsel, varme overflader! Advarsel, bevægelige dele! Advarsel, klemrisiko! Elektriske komponenter Komponent, almindelig Komponent, ekstraudstyr 3 Udedel 362 Shuntventil 50 Udeføler 363 Skifteventil varmtvand 54 Varmtvandsføler 365 Fremløbsføler 55 Varmtvandsføler top 366 Returløbsføler 71 Flowvagt 406 Rumføler 304 Cirkulationspumpe 408 EVU 353 Drypbakke 417 Afrimningsføler Eksempel: 406 Rumføler 4 Installationsvejledning VMGFD101

7 Rørtilslutninger Udluftning Afrimningstank Ekspansionsbeholder med sikkerhedsventil, kuldebærer Kuldebærer Sikkerhedsventil til temperatur og tryk Brugsvand Udedel Vandvarmer Varmesystem 1.4 Terminologi Udtryk Varmesystem/Varmebærerkreds Fremløb Returløb Cirkulationspumpe Kølemiddelkreds Kølemiddel Betydning Den kreds, der afgiver varme til ejendommen eller vandvarmeren. Varmesystemets fremløb med strømningsretning fra varmepumpe til radiatorer/gulvvarme eller vandvarmer. Varmesystemets returløb med strømningsretning fra radiatorer/gulvvarme eller vandvarmer til varmepumpe. Cirkulationspumpe til varmesystem. Den energibærende kreds mellem udendørsluften og varmesystem. Den gas/væske, som cirkulerer i kølemiddelkredsen. Installationsvejledning VMGFD101 5

8 2 Vigtig information 2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter Advarsel! Risiko for personskade! Sørg for, at børn ikke leger med produktet. Forsigtig! Varmepumpen skal installeres af kompetente installatører, og installationen skal overholde gældende lokale regler og forskrifter samt denne installationsvejledning. Forsigtig! Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder heller ikke børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktion eller manglende viden eller erfaring, medmindre disse holdes under opsyn eller instrueres af en sikkerhedsansvarlig person om, hvordan produktet skal anvendes. Forsigtig! Ved køledrift er det vigtigt at begrænse den laveste fremløbstemperatur for at forhindre kondens. 2.2 Kølemiddel Brandfare Kølemidlet er ikke brandfarligt eller eksplosivt under normale forhold Toksicitet Ved normal brug og under normale forhold har kølemidlet lav toksicitet. Selvom kølemidlets toksicitet er lav, er der risiko for skader (også livsfarlige) i unormale situationer eller ved forsætlig misbrug. Advarsel! Risiko for personskade! Rum, hvor der kan samle sig tunge dampe, der fortrænger luften, skal udstyres med god ventilation. Kølemiddeldampene er tungere end luft, og i lukkede rum eller i dele af rum, der er lavere beliggende end f.eks. døren, kan der i tilfælde af lækage opstå store koncentrationer med risiko for kvælning på grund af iltmangel. Advarsel! Risiko for personskade! Sammen med åben ild danner kølemidlet en giftig og irriterende gas. Gassen kan spores på lugten allerede ved koncentrationer under den tilladte grænseværdi. Rummet evakueres, indtil der er foretaget grundig udluftning Indgreb i kølemiddelkredsen Forsigtig! Indgreb i kølemiddelkredsen må kun udføres af en autoriseret tekniker. Forsigtig! Ved reparation af kølemiddelkredsen må der ikke lukkes kølemiddel ud fra varmepumpen det skal håndteres på passende vis. 6 Installationsvejledning VMGFD101

9 Påfyldning må kun ske med nyt kølemiddel (kølemiddeltype og påfyldningsmængde se typeskilt) via serviceventiler. Forsigtig! Ved påfyldning af et andet kølemiddel end det af Danfossspecificerede kølemiddel bortfalder alle garantier fra Danfoss A/S, hvis dette andet kølemiddel ikke skriftligt er bekræftet som et godkendt erstatningskølemiddel; det samme gælder øvrige tiltag Skrotning Forsigtig! Når varmepumpen skal skrottes, skal kølemidlet bortskaffes med henblik på destruktion. Lokale regler og forskrifter vedr. bortskaffelse af kølemidlet skal følges. 2.3 El-tilslutning FARE! Farlig elektrisk spænding! Tilslutningsanordningerne er spændingsførende og kan medføre livsfare ved elektrisk stød. Samtlige strømforsyninger skal afbrydes, inden el-installationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. El-installationen omfatter således hovedsagelig tilslutning af spændingstilførsel. Advarsel! El-installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser. Advarsel! El-installationen skal ske med fast placeret ledning. El-forsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en flerpolet kontakt (driftsafbryder) med mindst 3 mm kontaktåbning. 2.4 Vandkvalitet Forsigtig! Et normalt varmesystem indeholder altid en vis mængde korrosionsprodukter (jernoxid) og slamprodukter fra kalciumoxid. Dette kommer fra den ilt, der naturligt findes i det ferskvand, som systemet er fyldt med. Princippet er derfor, at det ikke er tilladt at fylde varmesystemet regelmæssigt, og derfor bør eventuelle utætheder i varmesystemet repareres umiddelbart. Normal påfyldning bør kun ske en eller to gange om året. Vandet i varmesystemet skal være så rent som muligt. Placer altid snavsfilteret på returløbsledningen fra varmesystemet til varmepumpen så tæt på varmepumpen som muligt. Forsigtig! Hårdt vand; Normalt er det ikke et problem at installere en varmepumpe i områder med hårdt vand, eftersom den normale driftstemperatur for varmtvandet ikke overskrider 60 C. I områder, hvor vandforholdene er usædvanlige, kan det imidlertid være nødvendigt at installere et afhærdningsfilter, som gør vandet blødt og frit for forureninger og dermed forhindrer dannelsen af kalkudfældninger. Installationsvejledning VMGFD101 7

10 2.5 Idriftsættelse Forsigtig! Anlægget må kun sættes i drift, hvis varmesystemet er fyldt og udluftet. Ellers kan cirkulationspumpen tage skade. Forsigtig! Hvis anlægget kun skal drives ved hjælp af tilskudsvarme ved installationen, skal varmesystemet være fyldt, og man skal endvidere sørge for, at kompressoren ikke kan starte. Det gør man ved at aktivere driftsindstillingen TILSKUD. 8 Installationsvejledning VMGFD101

11 3 Transport, udpakning og placering 3.1 Transport af varmepumpe Forsigtig! Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares stående og i et tørt miljø. Hvis varmepumpen lægges ned på den forkerte side, kan den tage alvorlig skade, da olien i kompressoren kan løbe ud i trykledningen og dermed forhindre normal funktion. Forsigtig! Varmepumpen skal sikres, så den ikke kan vælte under transport. 3.2 Udpakning af varmepumpe Kontrol ved levering 1. Kontroller, at der ikke er opstået skade under transporten. 2. Fjern emballagen, og kontroller, at leverancen indeholder nedenstående dele. Tabel 1. Antal Leverancens indhold Betegnelse 1 Varmepumpe 1 Styreenhed 1 Dokumentsæt 1 Medfølgende pakke (1 stk. snavsfilter med lukkehane, 1 stk. udeføler) 3.3 Placering af varmepumpe Anbefalet placering Ved placering af varmepumpen skal man tænke på følgende: Forsigtig! Varmepumpen skal placeres udendørs på et stabilt underlag. Underlaget skal kunne holde til varmepumpens totalvægt. (Se Tekniske data) Forsigtig! Varmepumpen skal forankres på et stabilt underlag, for eksempel et støbt fundament. Alle fire monteringspunkter skal være fast forankrede i underlaget. Installationsvejledning VMGFD101 9

12 mm a b ~900 mm c 6 Position a b c Beskrivelse Drænhul Fundament Grus Mål 6-9 kw kw kw mm 470 mm 710 mm mm 480 mm 480 mm mm 672 mm 857 mm mm 190 mm 145 mm 5 61 mm 65 mm 65 mm 6 ~1.000 mm ~1.200 mm ~1300 mm 7 ~650 mm ~720 mm ~720 mm 8 Ø 65 mm Ø 65 mm Ø 65 mm Boltstørrelse 6-9 kw kw kw M10 (4x) M12 (4x) M12 (4x) 10 Installationsvejledning VMGFD101

13 Forsigtig! Der er monteret en drypbakke med det formål at opsamle og bortlede smeltevand ved afrimning. Tilslut slange eller rør med varmekabel til drypbakkens udløb og videre til afløb eller område med god dræning. Varmekabel skal tilsluttes dertil beregnet klemme og er påkrævet for at undgå dannelse af isprop. Forsigtig! Varmepumpen skal placeres vandret, hvilket kontrolleres med vaterpas. Forsigtig! Forkert placering af varmepumpen kan risikere at forringe dens ydelse. Forsigtig! Enhed med vandvarmer, som skal placeres indendørs, skal placeres i et rum med gulvbrønd. Forsigtig! Enhed med vandvarmer, som skal placeres indendørs, skal placeres på et stabilt underlag. Underlaget skal kunne holde til enhedens totalvægt med fyldt vandvarmer (se Tekniske data). Bemærk! Undgå at placere varmepumpen i nærheden af vinduer og op ad en væg til rum, hvor støjen kan forstyrre. Bemærk! Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand til ejendomme i nærheden, således at disse ikke udsættes for støjgener. Lokale forskrifter for dette skal overholdes. Bemærk! Varmepumpen bør ikke indbygges. Bemærk! Hold varmepumpen og dens omgivelser fri for sne, is, blade osv. Bemærk! Husk, at der bør være et vist friareal omkring varmepumpen med henblik på service og korrekt funktion. Der er blandt andet risiko for, at luften kan recirkulere fra udløb til indløb. Undgå dette ved at følge nedenstående målanvisninger. Installationsvejledning VMGFD101 11

14 >2000 mm >300 mm >2000 mm >2000 mm >1500 mm Løftevejledning For at løfte varmepumpen på plads skal sidepladerne skrues af ved at løsne skruerne (1). Benyt derefter sidestængerne, som sidder bag sidepladerne, til at løfte og placere varmepumpen Installationsvejledning VMGFD101

15 4 Varmepumpen 4.1 Mål og tilslutninger Position Beskrivelse 6-9 kw kw kw 1 Bredde 856 mm mm mm 2 Dybde 510 mm 564 mm 570 mm 3 Højde mm mm mm 4 Højde til fremløbsrør, 28 mm Cu 155,5 mm 5 Højde til returløbsrør, 28 mm Cu 96,5 mm 6 Længde maks. udstikkende rør 30 mm Styreenhed DHP-AQ Mini 1 Position Beskrivelse 1 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel Styreenhed DHP-AQ Midi Installationsvejledning VMGFD101 13

16 Position Beskrivelse 1 Fremløb til varmesystem, 28 mm Cu 2 Fremløb til vandvarmer, 28 mm Cu 3 Fremløb fra varmepumpe, 28 mm Cu 4 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel Styreenhed DHP-AQ Maxi 1845 ± Position Beskrivelse 1 Fremløb, varmesystem, 28 mm Cu 2 Returløb, varmesystem, 28 mm Cu 3 Tilslutning til udluftningsventil, 22 mm Cu 4 Varmtvandsledning, 22 mm Cu 5 Koldtvandsledning, 22 mm Cu 6 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel 7 Frem- eller returløb, varmepumpe 8 Frem- eller returløb, varmepumpe 9 Ekstra knock-out 10 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Position 7 og 8 kan tilsluttes valgfrit på styreenhedens venstre eller højre side eller alternativt i bunden. 14 Installationsvejledning VMGFD101

17 4.2 Komponenter Udedel Position Betegnelse Position Betegnelse 1 El-skab 11 Elektronisk ekspansionsventil 2 Blæser 12 Receiver 3 Tryktransmitter 13 Tørrefilter 4 Sugeledning 14 Varmeveksler 5 Kompressor 15 Flowvagt 6 Højtrykspressostat 16 Fremløb, varmesystem 7 Driftspressostat 17 Returløb, varmesystem 8 Firevejsventil 18 Magnetventil 9 Trykrør 19 Kontraventil 10 Luftvarmeveksler Installationsvejledning VMGFD101 15

18 4.2.2 Indedel DHP-AQ Mini DHP-AQ Midi DHP-AQ Maxi Position Beskrivelse 1 Styring (gennemsigtig på billedet) 2 El-patron 3 Omskifterventil 4 Cirkulationspumpe 5 Vandvarmer Omdrejningsreguleret blæser Blæseren drives af en permanentmagnetmotor med høj virkningsgrad. Blæseren starter med et nominelt omdrejningstal, som varierer afhængigt af effektstørrelsen. Omdrejningstallet justeres derefter op eller ned efter behov, hvilket fastlægges ud fra temperaturer i kølemiddelkredsen Elektronisk ekspansionsventil Når kølemidlet passerer ekspansionsventilen mindsker trykket, og kølemidlets temperatur. På denne mode gøres energien i udeluften tilgængelig for kølemiddelkredsen. Ved at regulere ekspansionsventilens åbningsgrad kan man optimere flowet i kølemiddelkredsen ved forskellige driftsforhold. Styring af den elektroniske ekspansionsventil er baseret på målinger af temperaturer og tryk i kølemiddelkredsen og i udeluften Tilskudsvarme Tilskudsvarme findes i DHP-AQ Midi og DHP-AQ Maxi og består af en el-patron, som er placeret på fremløbet inden omskifterventilen. Til DHP-AQ Mini fås el-patron som tilbehør. Se også Systemløsninger, Side 24, pos El-patroner i DHP-AQ-serien beregnet til 400 V spændingsmåling har tre varmeelementer og kan styres i fem effekttrin. Produkter til 230 V har to varmeelementer og styres i tre effekttrin. Med parameteret MAKS. TRIN bestemmes, hvor mange effekttrin el-patronen kan styres med. De to trin 4 og 5 kan ikke kobles ind, når kompressoren er i drift til forskel fra trin +4 og +5, hvor det er muligt. Med en intern el-patron, som styres i flere effekttrin, kan også et eksternt tilskud, for eksempel et el-fyr, styres ved hjælp af den potentialfri udgang Benyttes en el-patron af en anden type, som kun kræver et startsignal i DHP-AQ Mini (placeret før skifteventil til varmtvand) styres tilskuddet fra den potentialfri udgang Så sættes parameteret MAKS. TRIN til P. Ved en strømafbrydelse på over tre minutter vil der kun blive koblet 6 kw effekt ind lige efter strømmen er kommet tilbage, den resterende effekt har en forsinkelse på to timer. 16 Installationsvejledning VMGFD101

19 4.2.6 Kompressorvarmer Kompressorvarmeren kører i intervaller, når udetemperaturen kommer under 10 C. Kompressorvarmeren kører ikke samtidig med kompressoren. 4.3 Principbeskrivelse En varmepumpe udnytter den fornyelige energi, som solen giver, og som er oplagret i en naturlig varmekilde, som f.eks. undergrunden, jorden, en sø, grundvandet eller luften. Man kan sammenligne varmepumpen med et omvendt køleskab. Varmeenergien inde i et køleskab flyttes til uden for køleskabet. I en varmepumpe flyttes den lagrede solenergi i varmekilden til husets indre. I både køleskab og varmepumpe drives processen af en el-drevet kompressor. Varmepumpen udnytter solenergien i varmekilden og afgiver to til tre gange mere varmeenergi, end den bruger i el-energi. Varmepumpen er derfor en meget miljøvenlig og økonomisk måde at opvarme et hus på. 4.4 Varmefunktion Varmepumpen producerer varme (se nedenstående figur). Når kompressoren (1) får startsignal, trykkes kølemidlet i gasform via 4-vejsventilen (5) til krydsveksleren (7). Det varme kølemiddel afgiver i krydsveksleren (7) varme til varmesystemet (8) og omdannes til væskeform. Kølemidlet fortsætter gennem tørrefilteret (10) og den elektroniske ekspansionsventil (11) til luftvarmeveksleren (15). I luftvarmeveksleren (15) varmes kølemidlet til gasform af den varmere udeluft. Gassen fortsætter via 4-vejsventilen (5) tilbage til kompressoren (1). Installationsvejledning VMGFD101 17

20 Position Beskrivelse Position Beskrivelse 1 Kompressor 11 Elektronisk ekspansionsventil 2 Driftspressostat 12 Kontraventil 3 Højtrykspressostat 13 Magnetventil 4 Trykrørsføler 14 Kølemiddelføler vejsventil 15 Luftvarmeveksler (fordamper) 6 Varmesystem (koldt returløb) 16 Blæser 7 Krydsveksler (kondensator) 17 Kølemiddelføler 1 8 Varmesystem (varmt fremløb) 18 Tryktransmitter 9 Receiver 19 Temperaturtransmitter 10 Tørrefilter Varmepumpen kan producere varme til opvarmning (hus, swimmingpool) og varmtvand samt køling. Varmtvandsbehovet prioriteres før opvarmningsbehovet og kølebehovet. Varmebehovet beregnes ud fra udetemperaturen og den indstillede varmekurve. For en mere detaljeret beskrivelse af varmekurver osv. se Vigtige parametre, Side Varmtvandsfunktion Varmtvandsbeholderen er udstyret med en TWS-spiral (Tap Water Stratificator). Det varme vand fra varmepumpen ledes gennem vandvarmeren i TWS-spiralen oppefra og ned. På denne måde varmes vandvarmerens øverste del først, hvor det varme vand tappes fra. Opvarmningen af det varme vand i vandvarmeren stoppes ikke af en temperatur, men via trykket i varmepumpeenhedens kølemiddelkreds. Driftspressostaten, som sidder på trykledningen, bryder ved 28,5 bar. Dette betyder, at varmepumper i forskellige effektklasser kan få lidt forskellige toptemperatur på det varme vand. Som regel ligger toptemperaturen mellem C i en 180-liters vandvarmer. Takket være vandvarmerens og TWS-spiralens udformning, lagdeler det varme vand sig, således at det varmeste vand altid findes i toppen af vandvarmeren, mens det er lidt koldere i bunden af vandvarmeren. To følere angiver for varmepumpens styring, hvilke temperaturer der er aktuelle for det varme vand: En topvandsføler, som sidder øverst i vandvarmeren, og en varmtvandsføler, som sidder ca. 50 cm over vandvarmerens bund. De to føleres værdier "vægtes", således at varmtvandsfølerens indflydelse er 65 % (fabriksindstilling, kan ændres 18 Installationsvejledning VMGFD101

21 efter behov). Det betyder, at hvis startværdien for varmtvandsproduktion er indstillet til 40 C, så behøver varmepumpen ikke nødvendigvis at starte varmtvandsproduktionen, når varmtvandsføleren viser 40 C, da den også tager hensyn til, hvilken temperatur topvandsføleren viser. Hvis der stadig er ganske varmt i toppen af vandvarmeren, vil starten for varmtvandsproduktion blive udskudt. Ved en såkaldt antilegionellakørsel, hvor el-patronen afslutter opvarmningen af vandvarmeren til 60 C for at forhindre vækst af legionellabakterier, har topvandsfølerens temperatur ingen indvirkning, og det er kun varmtvandsføleren, der styrer funktionen. Antilegionella er fabriksindstillet med et topvarmeinterval på hver 7. dag. 4.6 Afrimningsfunktion Varmepumpen afrimer (se nedenstående figur). Bemærk! Betegnelserne for kondensator og fordamper byttes om ved afrimningsfunktionen (ligesom kølefunktionen) i forhold til varmefunktionen, da betegnelserne følger den køletekniske funktion som den pågældende enhed har (henholdsvis fordampning og kondensering). Når kompressoren (1) får startsignal, trykkes kølemidlet i gasform via 4-vejsventilen (5) til luftvarmeveksleren (15). Det varme kølemiddel afgiver varme i luftvarmeveksleren (15), omdannes til væskeform, og fortsætter til krydsveksleren (7). I krydsveksleren (7) varmes kølemidlet til gasform af det varmere varmesystem (6). Varmesystemet bliver kølet. Kølemidlet fortsætter via 4-vejsventilen (5) tilbage til kompressoren (1) Position Beskrivelse Position Beskrivelse 1 Kompressor 11 Elektronisk ekspansionsventil 2 Driftspressostat 12 Kontraventil 3 Højtrykspressostat 13 Magnetventil 4 Trykrørsføler 14 Kølemiddelføler vejsventil 15 Luftvarmeveksler (kondensator) 6 Varmesystem (varmt returløb) 16 Blæser 7 Krydsveksler (fordamper) 17 Kølemiddelføler 1 8 Varmesystem (koldt fremløb) 18 Tryktransmitter Installationsvejledning VMGFD101 19

22 Position Beskrivelse Position Beskrivelse 9 Receiver 19 Temperaturtransmitter 10 Tørrefilter Afrimningen initieres af en lav temperatur i kølemiddelkredsen efter luftvarmeveksleren og er afhængig af blandt andet udetemperatur, luftfugtighed og driftstid. Afrimningens længde vil variere afhængigt af, hvor omfattende tilfrysningen er på luftvarmeveksleren. Afrimningen fortsætter, indtil luftvarmeveksleren er fri for is, og temperaturen efter luftvarmeveksleren er nået op til en grænseværdi. Efter endt afrimning går varmepumpen tilbage til driftstilstanden før afrimning. Ved afrimning henter varmepumpen først og fremmest energien fra husets varmesystem. Vandmængden i varmesystemet kan øges ved at installere en volumentank. Volumentanken kan også fungere som en beholder til at forhindre kliklyde. 4.7 Kølefunktion Varmepumpen producerer køling (se nedenstående figur). Kølemiddelprocessen ligner processen ved afrimningsfunktionen. Bemærk! Betegnelserne for kondensator og fordamper byttes om ved kølefunktionen (ligesom afrimningsfunktionen) i forhold til varmefunktionen, da betegnelserne følger den køletekniske funktion som den pågældende enhed har (henholdsvis fordampning og kondensering). Når kompressoren (1) får startsignal, trykkes kølemidlet i gasform via 4-vejsventilen (5) til luftvarmeveksleren (15). Det varme kølemiddel afgiver varme i luftvarmeveksleren (15), omdannes til væskeform, og fortsætter til krydsveksleren (7). I krydsveksleren (7) varmes kølemidlet til gasform af det varmere varmesystem (6). Varmesystemet bliver kølet. Kølemidlet fortsætter via 4-vejsventilen (5) tilbage til kompressoren (1) Position Beskrivelse Position Beskrivelse 1 Kompressor 11 Elektronisk ekspansionsventil 2 Driftspressostat 12 Kontraventil 3 Højtrykspressostat 13 Magnetventil 20 Installationsvejledning VMGFD101

23 Position Beskrivelse Position Beskrivelse 4 Trykrørsføler 14 Kølemiddelføler vejsventil 15 Luftvarmeveksler (kondensator) 6 Varmesystem (varmt returløb) 16 Blæser 7 Krydsveksler (fordamper) 17 Kølemiddelføler 1 8 Varmesystem (koldt fremløb) 18 Tryktransmitter 9 Receiver 19 Temperaturtransmitter 10 Tørrefilter Kølefunktionen startes af varmepumpens styreenhed og er hovedsageligt temperaturstyret. Hvis der er installeret vandvarmer, vil kontrolenheden skifte mellem køling og varmtvandsproduktion med prioritering af varmtvandsbehovet. 4.8 Kontrol- og sikkerhedsfunktioner Varmepumpen har en række kontrol- og sikkerhedsfunktioner til at beskytte installationen mod skader ved unormale driftsforhold. Nedenstående skitse viser varmepumpens kredse med de pågældende sikkerhedsfunktioner Tegnforklaring 1 Varmebærerkreds 2 Flowvagt 3 Sikkerhedsventil, varmebærerkreds, eksternt monteret 4 Kølemiddelkreds 5 Driftspressostat 6 Højtrykspressostat 7 Tryktransmitter 8 Kompressor 9 Blæser 10 Trykrørsføler Varmebærerkreds (1) Hvis flowet i varmebærerkredsen er lavere end den tilladte værdi ved start af varmepumpe og inden afrimning, blokerer flowvagten (2) varmepumpens normaldrift, en alarmindikator på styreenhedens kontrolpanel blinker, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Alarmen nulstiller sig selv, når flowet vender tilbage. Hvis trykket i denne kreds overskrider åbningstrykket for sikkerhedsventilen (3) åbner ventilen og slipper overtrykket ud, hvorefter den lukker igen. Sikkerhedsventilens spildledning skal stå i uafbrydelig forbindelse med et afløb og munde synligt ud i dette frostfri miljø. Kølemiddelkreds (4) Kølemiddelkredsens højtryksdel er udstyret med en højtrykspressostat (6) og en driftspressostat (5). Driftspressostaten stopper kompressoren, når arbejdstrykket er nået. Hvis driftspressostaten ikke fungerer, og trykket fortsætter med at stige i kredsen, aktiveres højtrykspressostaten, når dens brydetryk nås, hvorved kompressoren standses og varmepumpens normaldrift blokeres. Hvis højtrykspressostaten aktiveres, blinker en alarmindikator på styreenhedens kontrolpanel, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Den blokerede varmepumpe nulstilles ved at stille driftsindstillingen på FRA og derefter tilbage til den tidligere valgte indstilling. Hvis tryktransmitteren (7) registrerer for lavt tryk i kølemiddelkredsen, blokeres varmepumpens normaldrift, en alarmindikator på styreenhedens kontrolpanel blinker, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Den blokerede varmepumpe nulstilles ved at stille driftsindstillingen på FRA og derefter tilbage til den tidligere Installationsvejledning VMGFD101 21

24 valgte indstilling. Tryktransmitteren benyttes også til at overvåge temperatur og tryk ved kompressorstart. Afvigelser håndteres på samme måde som lavt tryk. Kompressor (8) Varmpumpen er udstyret med et termisk overstrømsrelæ for at beskytte kompressoren mod overstrøm. Hvis overstrømsbeskyttelsen (se nedenstående figur) aktiveres, blokeres varmepumpens normaldrift, en alarmindikator på styreenhedens kontrolpanel blinker, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Den blokerede varmepumpe nulstilles ved at stille driftsindstillingen på FRA og derefter tilbage til den tidligere valgte indstilling. Kompressoren er også udstyret med en intern beskyttelse, som standser kompressoren, hvis den risikerer at overhede. Den interne beskyttelse kan ikke nulstilles manuelt, da kompressoren skal køle af, inden den genstartes. Der er ikke koblet en alarm til denne beskyttelse. Trykrørsføleren (10) stopper kompressoren ved for høj trykgastemperatur. Dette angives på displayet med en firkant. Stoppet hæves, når temperaturen et blevet normal. Blæser (9) Blæsermotoren er udstyret med en motorbeskyttelse. Hvis denne aktiveres, blokeres varmepumpens normaldrift, en alarmindikator på styreenhedens kontrolpanel blinker, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Alarm kan for eksempel skyldes, at en genstand har sat sig fast i blæseren eller at blæseren er frosset fast. Afhjælp årsagen til alarmen og nulstil varmepumpen ved at stille driftsindstillingen på FRA og derefter tilbage til den tidligere valgte indstilling. Omdrejningsreguleret cirkulationspumpe Cirkulationspumpen har en intern overbelastningsbeskyttelse, som nulstilles automatisk efter afkøling. Overbelastningsbeskyttelsen aktiverer desuden alarmen for cirkulationspumpen og blokerer varmepumpens normaldrift. Alarmen angives ved at alarmindikatoren på styreenhedens kontrolpanel blinker, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Cirkulationspumpen vil gøre et startforsøg i 45 sekunder hvert 5. minut for at forsøge at kvittere alarmen automatisk. Hvis funktionen ikke er normal efter 5 startforsøg, blokeres varmepumpen konstant og skal nulstilles ved at stille driftsindstillingen på FRA og derefter tilbage til den tidligere valgte indstilling. Alarmdrift Hvis en alarm aktiveres, der påvirker varmepumpens normaldrift, vil dette blive indikeret på kontrolpanelets display. For at yderligere at gøre opmærksom på dette vil varmepumpen ikke producere varmtvand. Varmepumpen vil derimod først og fremmest forsøge at opfylde varmebehovet med kompressoren. Hvis dette ikke er muligt, kobles den indbyggede el-patron ind. El-patron El-patronen består af et elektrisk varmeelement monteret på varmesystemets fremløb. Den er udstyret med en overophedningsbeskyttelse, som slukker for el-patronen, hvis der er risiko for, at den overheder. Overophedningsbeskyttelsens kontrolpanel er placeret i styreenheden (se nedenstående figur). Hvis overophedningsbeskyttelsen aktiveres, blinker en alarmindikator på styreenhedens manøvrepanel, og der vises en advarselstekst. Overophedningsbeskyttelsen nulstilles ved at trykke på nulstillingsknappen, som sidder på overophedningsbeskyttelsen. El-system 22 Installationsvejledning VMGFD101

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Atec 086L0124 Rev. 1 DA Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Thermia Värme AB forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086L0305 Rev. 10

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370.

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i

Læs mere

Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning

Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning VMBMH201 Denne vejledning gælder for følgende varmepumpemodel fra Danfoss: DHP-AX Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA Servicevejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 08L030 Rev. 3 DA Hvis denne

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401 El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL DHP-AL Indhold DHP-AL 6, 400V 3N...4 7 DHP-AL 8, 400V 3N... 8 11 DHP-AL 10, 400V 3N...12 15 DHP-AL 12, 400V 3N...16 19 DHP-AL Opti 6, 400V 3N...20 24 DHP-AL Opti

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Servicevejledning DHP-AQ

Servicevejledning DHP-AQ Servicevejledning DHP-AQ VMGFJ101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S forbeholder

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram Opti Opti Pro Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-S Eco VUIFM101

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-S Eco VUIFM101 Vedligeholdelsesvejledning DHP-S Eco VUIFM101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information... 5 1.1 Kølemiddel...5 1.2 Lyd og vibrationer...5 1.3 El-tilslutning...6 2 Varmepumpedata... 7 2.1 Komponenter...7

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Heat Pump til svømmebassin.

Heat Pump til svømmebassin. Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.2 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse. DHP-iQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse. DHP-iQ. MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING

OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING OCTOEL - BRUGEVEJLEDNING & FEJLFINDING KONTROLLPANELEN T1 T2 F1 set out 1 out 2 set out ewdr905t ewdr902t T1 T2 F1 Rum temperatur (føler placeres inde i huset) Viser nuværende fremløbs temperatur Hoved

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Energibesparende cirkulationsvandingsanlæg for mink HW: P052A.0517 SW: P052A.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Opsætning af pumpestationen Pumpestationen monteres med 8mm bolte/skruer

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere