Installationsvejledning DHP-AQ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning DHP-AQ"

Transkript

1 Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101

2 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel Copyright Danfoss A/S. Den originale brugsanvisning er skrevet på svensk. Andre sprog er en oversættelse af den originale brugsanvisning. (Direktiv 2006/42/EG)

3 Indholdsfortegnelse 1 Om dokumenter og mærkater Indledning Symboler i dokumentet Symboler på mærkater Terminologi Vigtig information Generelle sikkerhedsforskrifter Kølemiddel El-tilslutning Vandkvalitet Idriftsættelse Transport, udpakning og placering Transport af varmepumpe Udpakning af varmepumpe Placering af varmepumpe Varmepumpen Mål og tilslutninger Komponenter Principbeskrivelse Varmefunktion Varmtvandsfunktion Afrimningsfunktion Kølefunktion Kontrol- og sikkerhedsfunktioner Systemløsninger Systemløsning DHP-AQ Mini Systemløsning DHP-AQ Midi Systemløsning DHP-AQ Maxi Systemløsning mellemveksler Rørinstallation Rørtilslutning Tilslut koldt- og varmtvandsledninger Tilslut varmesystemets frem- og returløbsrør Lyd og vibrationer El-installation Styreenhed El-skab i varmepumpe Kabeltilslutning Placer og tilslut udeføler Tilslut frem- og returløbsføler Tilslut varmtvandsføler til ekstern vandvarmer Tilslut cirkulationspumpe Tilslut varmekabel til drypbakke Tilslut kommunikationskabel Tilslut spændingsforsyning Operatørpanel Betjening af operatørpanel Driftsindstillinger Symboler Driftsinformation Vigtige parametre Informationsmenu Menuoversigt DRIFT VARME SHUNTGRUPPE VARMT VAND KØLING POOL BUFFERTANK DRIFTSDATA DRIFTSTID AFRIMNING KALENDER ALARM SPROG Servicemenu Menuoversigt VARMT VAND VARME KØLING TILSKUD MANUEL TEST INSTALLATION AFRIMNING OPTIMUM BUFFERTANK Idriftsættelse Påfyldning og udluftning af vandvarmer og varmesystem Kontrol af rør- og el-installation Konfiguration af styresystem Manuel test Opstart og igangsætning Installationsprotokol Kundeinformation Tekniske data Arbejdsområde for kompressordrift VMGFD101 1

4

5 1 Om dokumenter og mærkater 1.1 Indledning Der findes følgende dokumenter til dette produkt: Installationsvejledning, som indeholder information til at installere et varmepumpeanlæg og sætte det i drift, samt information om varmepumpens funktion, tilbehør og tekniske data. Vedlægges varmepumpen ved levering. Servicevejledning, som indeholder information om fejlsøgning. Servicevejledningen kan downloades som beskrevet nedenfor. El-vejledning, som indeholder el-diagrammet for varmepumpen beregnet til fejlsøgning og service. El-vejledningen kan downloades som beskrevet nedenfor. Vedligeholdelsesvejledning, som skal overdrages til og gennemgås sammen med slutkunden. Vedlægges varmepumpen ved levering. Der findes landsspecifikke vejledninger og blanketter, hvor det er påkrævet. Vedlægges varmepumpen ved levering. Ark med klistermærkater, som skal benyttes som oversættelse af eksisterende engelsksprogede typeskilte. Servicevejledning og el-vejledning kan downloades her: 1.2 Symboler i dokumentet Vejledningen indeholder forskellige advarselssymboler, som sammen med teksten gør læseren opmærksom på, at de tiltag, der skal udføres, indebærer risici. Symbolerne vises til venstre for teksten, og der findes tre symboler, som benyttes ved forskellige grader af farer: FARE! Gør opmærksom på en umiddelbar fare, som fører til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Advarsel! Risiko for personskade! Gør opmærksom på en mulig fare, som kan føre til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Forsigtig! Risiko for skade på udstyret. Informerer om en mulig fare, som kan føre til materielle skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Et fjerde symbol benyttes til at give praktiske oplysninger eller tip om, hvordan et specifikt tiltag skal udføres. Bemærk! Information om lettere håndtering af udstyret eller en mulig driftsteknisk ulempe. 1.3 Symboler på mærkater Følgende symboler kan forekomme på mærkater på varmepumpens forskellige dele. Hvilke symboler der benyttes, beror på varmepumpens model. Installationsvejledning VMGFD101 3

6 Advarselssymboler!! Advarsel, fare! Læs medfølgende dokumentation. Læs medfølgende dokumentation. Advarsel, farlig elektrisk spænding! Advarsel, varme overflader! Advarsel, bevægelige dele! Advarsel, klemrisiko! Elektriske komponenter Komponent, almindelig Komponent, ekstraudstyr 3 Udedel 362 Shuntventil 50 Udeføler 363 Skifteventil varmtvand 54 Varmtvandsføler 365 Fremløbsføler 55 Varmtvandsføler top 366 Returløbsføler 71 Flowvagt 406 Rumføler 304 Cirkulationspumpe 408 EVU 353 Drypbakke 417 Afrimningsføler Eksempel: 406 Rumføler 4 Installationsvejledning VMGFD101

7 Rørtilslutninger Udluftning Afrimningstank Ekspansionsbeholder med sikkerhedsventil, kuldebærer Kuldebærer Sikkerhedsventil til temperatur og tryk Brugsvand Udedel Vandvarmer Varmesystem 1.4 Terminologi Udtryk Varmesystem/Varmebærerkreds Fremløb Returløb Cirkulationspumpe Kølemiddelkreds Kølemiddel Betydning Den kreds, der afgiver varme til ejendommen eller vandvarmeren. Varmesystemets fremløb med strømningsretning fra varmepumpe til radiatorer/gulvvarme eller vandvarmer. Varmesystemets returløb med strømningsretning fra radiatorer/gulvvarme eller vandvarmer til varmepumpe. Cirkulationspumpe til varmesystem. Den energibærende kreds mellem udendørsluften og varmesystem. Den gas/væske, som cirkulerer i kølemiddelkredsen. Installationsvejledning VMGFD101 5

8 2 Vigtig information 2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter Advarsel! Risiko for personskade! Sørg for, at børn ikke leger med produktet. Forsigtig! Varmepumpen skal installeres af kompetente installatører, og installationen skal overholde gældende lokale regler og forskrifter samt denne installationsvejledning. Forsigtig! Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder heller ikke børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktion eller manglende viden eller erfaring, medmindre disse holdes under opsyn eller instrueres af en sikkerhedsansvarlig person om, hvordan produktet skal anvendes. Forsigtig! Ved køledrift er det vigtigt at begrænse den laveste fremløbstemperatur for at forhindre kondens. 2.2 Kølemiddel Brandfare Kølemidlet er ikke brandfarligt eller eksplosivt under normale forhold Toksicitet Ved normal brug og under normale forhold har kølemidlet lav toksicitet. Selvom kølemidlets toksicitet er lav, er der risiko for skader (også livsfarlige) i unormale situationer eller ved forsætlig misbrug. Advarsel! Risiko for personskade! Rum, hvor der kan samle sig tunge dampe, der fortrænger luften, skal udstyres med god ventilation. Kølemiddeldampene er tungere end luft, og i lukkede rum eller i dele af rum, der er lavere beliggende end f.eks. døren, kan der i tilfælde af lækage opstå store koncentrationer med risiko for kvælning på grund af iltmangel. Advarsel! Risiko for personskade! Sammen med åben ild danner kølemidlet en giftig og irriterende gas. Gassen kan spores på lugten allerede ved koncentrationer under den tilladte grænseværdi. Rummet evakueres, indtil der er foretaget grundig udluftning Indgreb i kølemiddelkredsen Forsigtig! Indgreb i kølemiddelkredsen må kun udføres af en autoriseret tekniker. Forsigtig! Ved reparation af kølemiddelkredsen må der ikke lukkes kølemiddel ud fra varmepumpen det skal håndteres på passende vis. 6 Installationsvejledning VMGFD101

9 Påfyldning må kun ske med nyt kølemiddel (kølemiddeltype og påfyldningsmængde se typeskilt) via serviceventiler. Forsigtig! Ved påfyldning af et andet kølemiddel end det af Danfossspecificerede kølemiddel bortfalder alle garantier fra Danfoss A/S, hvis dette andet kølemiddel ikke skriftligt er bekræftet som et godkendt erstatningskølemiddel; det samme gælder øvrige tiltag Skrotning Forsigtig! Når varmepumpen skal skrottes, skal kølemidlet bortskaffes med henblik på destruktion. Lokale regler og forskrifter vedr. bortskaffelse af kølemidlet skal følges. 2.3 El-tilslutning FARE! Farlig elektrisk spænding! Tilslutningsanordningerne er spændingsførende og kan medføre livsfare ved elektrisk stød. Samtlige strømforsyninger skal afbrydes, inden el-installationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. El-installationen omfatter således hovedsagelig tilslutning af spændingstilførsel. Advarsel! El-installationen må kun udføres af en autoriseret el-installatør og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser. Advarsel! El-installationen skal ske med fast placeret ledning. El-forsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en flerpolet kontakt (driftsafbryder) med mindst 3 mm kontaktåbning. 2.4 Vandkvalitet Forsigtig! Et normalt varmesystem indeholder altid en vis mængde korrosionsprodukter (jernoxid) og slamprodukter fra kalciumoxid. Dette kommer fra den ilt, der naturligt findes i det ferskvand, som systemet er fyldt med. Princippet er derfor, at det ikke er tilladt at fylde varmesystemet regelmæssigt, og derfor bør eventuelle utætheder i varmesystemet repareres umiddelbart. Normal påfyldning bør kun ske en eller to gange om året. Vandet i varmesystemet skal være så rent som muligt. Placer altid snavsfilteret på returløbsledningen fra varmesystemet til varmepumpen så tæt på varmepumpen som muligt. Forsigtig! Hårdt vand; Normalt er det ikke et problem at installere en varmepumpe i områder med hårdt vand, eftersom den normale driftstemperatur for varmtvandet ikke overskrider 60 C. I områder, hvor vandforholdene er usædvanlige, kan det imidlertid være nødvendigt at installere et afhærdningsfilter, som gør vandet blødt og frit for forureninger og dermed forhindrer dannelsen af kalkudfældninger. Installationsvejledning VMGFD101 7

10 2.5 Idriftsættelse Forsigtig! Anlægget må kun sættes i drift, hvis varmesystemet er fyldt og udluftet. Ellers kan cirkulationspumpen tage skade. Forsigtig! Hvis anlægget kun skal drives ved hjælp af tilskudsvarme ved installationen, skal varmesystemet være fyldt, og man skal endvidere sørge for, at kompressoren ikke kan starte. Det gør man ved at aktivere driftsindstillingen TILSKUD. 8 Installationsvejledning VMGFD101

11 3 Transport, udpakning og placering 3.1 Transport af varmepumpe Forsigtig! Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares stående og i et tørt miljø. Hvis varmepumpen lægges ned på den forkerte side, kan den tage alvorlig skade, da olien i kompressoren kan løbe ud i trykledningen og dermed forhindre normal funktion. Forsigtig! Varmepumpen skal sikres, så den ikke kan vælte under transport. 3.2 Udpakning af varmepumpe Kontrol ved levering 1. Kontroller, at der ikke er opstået skade under transporten. 2. Fjern emballagen, og kontroller, at leverancen indeholder nedenstående dele. Tabel 1. Antal Leverancens indhold Betegnelse 1 Varmepumpe 1 Styreenhed 1 Dokumentsæt 1 Medfølgende pakke (1 stk. snavsfilter med lukkehane, 1 stk. udeføler) 3.3 Placering af varmepumpe Anbefalet placering Ved placering af varmepumpen skal man tænke på følgende: Forsigtig! Varmepumpen skal placeres udendørs på et stabilt underlag. Underlaget skal kunne holde til varmepumpens totalvægt. (Se Tekniske data) Forsigtig! Varmepumpen skal forankres på et stabilt underlag, for eksempel et støbt fundament. Alle fire monteringspunkter skal være fast forankrede i underlaget. Installationsvejledning VMGFD101 9

12 mm a b ~900 mm c 6 Position a b c Beskrivelse Drænhul Fundament Grus Mål 6-9 kw kw kw mm 470 mm 710 mm mm 480 mm 480 mm mm 672 mm 857 mm mm 190 mm 145 mm 5 61 mm 65 mm 65 mm 6 ~1.000 mm ~1.200 mm ~1300 mm 7 ~650 mm ~720 mm ~720 mm 8 Ø 65 mm Ø 65 mm Ø 65 mm Boltstørrelse 6-9 kw kw kw M10 (4x) M12 (4x) M12 (4x) 10 Installationsvejledning VMGFD101

13 Forsigtig! Der er monteret en drypbakke med det formål at opsamle og bortlede smeltevand ved afrimning. Tilslut slange eller rør med varmekabel til drypbakkens udløb og videre til afløb eller område med god dræning. Varmekabel skal tilsluttes dertil beregnet klemme og er påkrævet for at undgå dannelse af isprop. Forsigtig! Varmepumpen skal placeres vandret, hvilket kontrolleres med vaterpas. Forsigtig! Forkert placering af varmepumpen kan risikere at forringe dens ydelse. Forsigtig! Enhed med vandvarmer, som skal placeres indendørs, skal placeres i et rum med gulvbrønd. Forsigtig! Enhed med vandvarmer, som skal placeres indendørs, skal placeres på et stabilt underlag. Underlaget skal kunne holde til enhedens totalvægt med fyldt vandvarmer (se Tekniske data). Bemærk! Undgå at placere varmepumpen i nærheden af vinduer og op ad en væg til rum, hvor støjen kan forstyrre. Bemærk! Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand til ejendomme i nærheden, således at disse ikke udsættes for støjgener. Lokale forskrifter for dette skal overholdes. Bemærk! Varmepumpen bør ikke indbygges. Bemærk! Hold varmepumpen og dens omgivelser fri for sne, is, blade osv. Bemærk! Husk, at der bør være et vist friareal omkring varmepumpen med henblik på service og korrekt funktion. Der er blandt andet risiko for, at luften kan recirkulere fra udløb til indløb. Undgå dette ved at følge nedenstående målanvisninger. Installationsvejledning VMGFD101 11

14 >2000 mm >300 mm >2000 mm >2000 mm >1500 mm Løftevejledning For at løfte varmepumpen på plads skal sidepladerne skrues af ved at løsne skruerne (1). Benyt derefter sidestængerne, som sidder bag sidepladerne, til at løfte og placere varmepumpen Installationsvejledning VMGFD101

15 4 Varmepumpen 4.1 Mål og tilslutninger Position Beskrivelse 6-9 kw kw kw 1 Bredde 856 mm mm mm 2 Dybde 510 mm 564 mm 570 mm 3 Højde mm mm mm 4 Højde til fremløbsrør, 28 mm Cu 155,5 mm 5 Højde til returløbsrør, 28 mm Cu 96,5 mm 6 Længde maks. udstikkende rør 30 mm Styreenhed DHP-AQ Mini 1 Position Beskrivelse 1 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel Styreenhed DHP-AQ Midi Installationsvejledning VMGFD101 13

16 Position Beskrivelse 1 Fremløb til varmesystem, 28 mm Cu 2 Fremløb til vandvarmer, 28 mm Cu 3 Fremløb fra varmepumpe, 28 mm Cu 4 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel Styreenhed DHP-AQ Maxi 1845 ± Position Beskrivelse 1 Fremløb, varmesystem, 28 mm Cu 2 Returløb, varmesystem, 28 mm Cu 3 Tilslutning til udluftningsventil, 22 mm Cu 4 Varmtvandsledning, 22 mm Cu 5 Koldtvandsledning, 22 mm Cu 6 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel 7 Frem- eller returløb, varmepumpe 8 Frem- eller returløb, varmepumpe 9 Ekstra knock-out 10 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Position 7 og 8 kan tilsluttes valgfrit på styreenhedens venstre eller højre side eller alternativt i bunden. 14 Installationsvejledning VMGFD101

17 4.2 Komponenter Udedel Position Betegnelse Position Betegnelse 1 El-skab 11 Elektronisk ekspansionsventil 2 Blæser 12 Receiver 3 Tryktransmitter 13 Tørrefilter 4 Sugeledning 14 Varmeveksler 5 Kompressor 15 Flowvagt 6 Højtrykspressostat 16 Fremløb, varmesystem 7 Driftspressostat 17 Returløb, varmesystem 8 Firevejsventil 18 Magnetventil 9 Trykrør 19 Kontraventil 10 Luftvarmeveksler Installationsvejledning VMGFD101 15

18 4.2.2 Indedel DHP-AQ Mini DHP-AQ Midi DHP-AQ Maxi Position Beskrivelse 1 Styring (gennemsigtig på billedet) 2 El-patron 3 Omskifterventil 4 Cirkulationspumpe 5 Vandvarmer Omdrejningsreguleret blæser Blæseren drives af en permanentmagnetmotor med høj virkningsgrad. Blæseren starter med et nominelt omdrejningstal, som varierer afhængigt af effektstørrelsen. Omdrejningstallet justeres derefter op eller ned efter behov, hvilket fastlægges ud fra temperaturer i kølemiddelkredsen Elektronisk ekspansionsventil Når kølemidlet passerer ekspansionsventilen mindsker trykket, og kølemidlets temperatur. På denne mode gøres energien i udeluften tilgængelig for kølemiddelkredsen. Ved at regulere ekspansionsventilens åbningsgrad kan man optimere flowet i kølemiddelkredsen ved forskellige driftsforhold. Styring af den elektroniske ekspansionsventil er baseret på målinger af temperaturer og tryk i kølemiddelkredsen og i udeluften Tilskudsvarme Tilskudsvarme findes i DHP-AQ Midi og DHP-AQ Maxi og består af en el-patron, som er placeret på fremløbet inden omskifterventilen. Til DHP-AQ Mini fås el-patron som tilbehør. Se også Systemløsninger, Side 24, pos El-patroner i DHP-AQ-serien beregnet til 400 V spændingsmåling har tre varmeelementer og kan styres i fem effekttrin. Produkter til 230 V har to varmeelementer og styres i tre effekttrin. Med parameteret MAKS. TRIN bestemmes, hvor mange effekttrin el-patronen kan styres med. De to trin 4 og 5 kan ikke kobles ind, når kompressoren er i drift til forskel fra trin +4 og +5, hvor det er muligt. Med en intern el-patron, som styres i flere effekttrin, kan også et eksternt tilskud, for eksempel et el-fyr, styres ved hjælp af den potentialfri udgang Benyttes en el-patron af en anden type, som kun kræver et startsignal i DHP-AQ Mini (placeret før skifteventil til varmtvand) styres tilskuddet fra den potentialfri udgang Så sættes parameteret MAKS. TRIN til P. Ved en strømafbrydelse på over tre minutter vil der kun blive koblet 6 kw effekt ind lige efter strømmen er kommet tilbage, den resterende effekt har en forsinkelse på to timer. 16 Installationsvejledning VMGFD101

19 4.2.6 Kompressorvarmer Kompressorvarmeren kører i intervaller, når udetemperaturen kommer under 10 C. Kompressorvarmeren kører ikke samtidig med kompressoren. 4.3 Principbeskrivelse En varmepumpe udnytter den fornyelige energi, som solen giver, og som er oplagret i en naturlig varmekilde, som f.eks. undergrunden, jorden, en sø, grundvandet eller luften. Man kan sammenligne varmepumpen med et omvendt køleskab. Varmeenergien inde i et køleskab flyttes til uden for køleskabet. I en varmepumpe flyttes den lagrede solenergi i varmekilden til husets indre. I både køleskab og varmepumpe drives processen af en el-drevet kompressor. Varmepumpen udnytter solenergien i varmekilden og afgiver to til tre gange mere varmeenergi, end den bruger i el-energi. Varmepumpen er derfor en meget miljøvenlig og økonomisk måde at opvarme et hus på. 4.4 Varmefunktion Varmepumpen producerer varme (se nedenstående figur). Når kompressoren (1) får startsignal, trykkes kølemidlet i gasform via 4-vejsventilen (5) til krydsveksleren (7). Det varme kølemiddel afgiver i krydsveksleren (7) varme til varmesystemet (8) og omdannes til væskeform. Kølemidlet fortsætter gennem tørrefilteret (10) og den elektroniske ekspansionsventil (11) til luftvarmeveksleren (15). I luftvarmeveksleren (15) varmes kølemidlet til gasform af den varmere udeluft. Gassen fortsætter via 4-vejsventilen (5) tilbage til kompressoren (1). Installationsvejledning VMGFD101 17

20 Position Beskrivelse Position Beskrivelse 1 Kompressor 11 Elektronisk ekspansionsventil 2 Driftspressostat 12 Kontraventil 3 Højtrykspressostat 13 Magnetventil 4 Trykrørsføler 14 Kølemiddelføler vejsventil 15 Luftvarmeveksler (fordamper) 6 Varmesystem (koldt returløb) 16 Blæser 7 Krydsveksler (kondensator) 17 Kølemiddelføler 1 8 Varmesystem (varmt fremløb) 18 Tryktransmitter 9 Receiver 19 Temperaturtransmitter 10 Tørrefilter Varmepumpen kan producere varme til opvarmning (hus, swimmingpool) og varmtvand samt køling. Varmtvandsbehovet prioriteres før opvarmningsbehovet og kølebehovet. Varmebehovet beregnes ud fra udetemperaturen og den indstillede varmekurve. For en mere detaljeret beskrivelse af varmekurver osv. se Vigtige parametre, Side Varmtvandsfunktion Varmtvandsbeholderen er udstyret med en TWS-spiral (Tap Water Stratificator). Det varme vand fra varmepumpen ledes gennem vandvarmeren i TWS-spiralen oppefra og ned. På denne måde varmes vandvarmerens øverste del først, hvor det varme vand tappes fra. Opvarmningen af det varme vand i vandvarmeren stoppes ikke af en temperatur, men via trykket i varmepumpeenhedens kølemiddelkreds. Driftspressostaten, som sidder på trykledningen, bryder ved 28,5 bar. Dette betyder, at varmepumper i forskellige effektklasser kan få lidt forskellige toptemperatur på det varme vand. Som regel ligger toptemperaturen mellem C i en 180-liters vandvarmer. Takket være vandvarmerens og TWS-spiralens udformning, lagdeler det varme vand sig, således at det varmeste vand altid findes i toppen af vandvarmeren, mens det er lidt koldere i bunden af vandvarmeren. To følere angiver for varmepumpens styring, hvilke temperaturer der er aktuelle for det varme vand: En topvandsføler, som sidder øverst i vandvarmeren, og en varmtvandsføler, som sidder ca. 50 cm over vandvarmerens bund. De to føleres værdier "vægtes", således at varmtvandsfølerens indflydelse er 65 % (fabriksindstilling, kan ændres 18 Installationsvejledning VMGFD101

21 efter behov). Det betyder, at hvis startværdien for varmtvandsproduktion er indstillet til 40 C, så behøver varmepumpen ikke nødvendigvis at starte varmtvandsproduktionen, når varmtvandsføleren viser 40 C, da den også tager hensyn til, hvilken temperatur topvandsføleren viser. Hvis der stadig er ganske varmt i toppen af vandvarmeren, vil starten for varmtvandsproduktion blive udskudt. Ved en såkaldt antilegionellakørsel, hvor el-patronen afslutter opvarmningen af vandvarmeren til 60 C for at forhindre vækst af legionellabakterier, har topvandsfølerens temperatur ingen indvirkning, og det er kun varmtvandsføleren, der styrer funktionen. Antilegionella er fabriksindstillet med et topvarmeinterval på hver 7. dag. 4.6 Afrimningsfunktion Varmepumpen afrimer (se nedenstående figur). Bemærk! Betegnelserne for kondensator og fordamper byttes om ved afrimningsfunktionen (ligesom kølefunktionen) i forhold til varmefunktionen, da betegnelserne følger den køletekniske funktion som den pågældende enhed har (henholdsvis fordampning og kondensering). Når kompressoren (1) får startsignal, trykkes kølemidlet i gasform via 4-vejsventilen (5) til luftvarmeveksleren (15). Det varme kølemiddel afgiver varme i luftvarmeveksleren (15), omdannes til væskeform, og fortsætter til krydsveksleren (7). I krydsveksleren (7) varmes kølemidlet til gasform af det varmere varmesystem (6). Varmesystemet bliver kølet. Kølemidlet fortsætter via 4-vejsventilen (5) tilbage til kompressoren (1) Position Beskrivelse Position Beskrivelse 1 Kompressor 11 Elektronisk ekspansionsventil 2 Driftspressostat 12 Kontraventil 3 Højtrykspressostat 13 Magnetventil 4 Trykrørsføler 14 Kølemiddelføler vejsventil 15 Luftvarmeveksler (kondensator) 6 Varmesystem (varmt returløb) 16 Blæser 7 Krydsveksler (fordamper) 17 Kølemiddelføler 1 8 Varmesystem (koldt fremløb) 18 Tryktransmitter Installationsvejledning VMGFD101 19

22 Position Beskrivelse Position Beskrivelse 9 Receiver 19 Temperaturtransmitter 10 Tørrefilter Afrimningen initieres af en lav temperatur i kølemiddelkredsen efter luftvarmeveksleren og er afhængig af blandt andet udetemperatur, luftfugtighed og driftstid. Afrimningens længde vil variere afhængigt af, hvor omfattende tilfrysningen er på luftvarmeveksleren. Afrimningen fortsætter, indtil luftvarmeveksleren er fri for is, og temperaturen efter luftvarmeveksleren er nået op til en grænseværdi. Efter endt afrimning går varmepumpen tilbage til driftstilstanden før afrimning. Ved afrimning henter varmepumpen først og fremmest energien fra husets varmesystem. Vandmængden i varmesystemet kan øges ved at installere en volumentank. Volumentanken kan også fungere som en beholder til at forhindre kliklyde. 4.7 Kølefunktion Varmepumpen producerer køling (se nedenstående figur). Kølemiddelprocessen ligner processen ved afrimningsfunktionen. Bemærk! Betegnelserne for kondensator og fordamper byttes om ved kølefunktionen (ligesom afrimningsfunktionen) i forhold til varmefunktionen, da betegnelserne følger den køletekniske funktion som den pågældende enhed har (henholdsvis fordampning og kondensering). Når kompressoren (1) får startsignal, trykkes kølemidlet i gasform via 4-vejsventilen (5) til luftvarmeveksleren (15). Det varme kølemiddel afgiver varme i luftvarmeveksleren (15), omdannes til væskeform, og fortsætter til krydsveksleren (7). I krydsveksleren (7) varmes kølemidlet til gasform af det varmere varmesystem (6). Varmesystemet bliver kølet. Kølemidlet fortsætter via 4-vejsventilen (5) tilbage til kompressoren (1) Position Beskrivelse Position Beskrivelse 1 Kompressor 11 Elektronisk ekspansionsventil 2 Driftspressostat 12 Kontraventil 3 Højtrykspressostat 13 Magnetventil 20 Installationsvejledning VMGFD101

23 Position Beskrivelse Position Beskrivelse 4 Trykrørsføler 14 Kølemiddelføler vejsventil 15 Luftvarmeveksler (kondensator) 6 Varmesystem (varmt returløb) 16 Blæser 7 Krydsveksler (fordamper) 17 Kølemiddelføler 1 8 Varmesystem (koldt fremløb) 18 Tryktransmitter 9 Receiver 19 Temperaturtransmitter 10 Tørrefilter Kølefunktionen startes af varmepumpens styreenhed og er hovedsageligt temperaturstyret. Hvis der er installeret vandvarmer, vil kontrolenheden skifte mellem køling og varmtvandsproduktion med prioritering af varmtvandsbehovet. 4.8 Kontrol- og sikkerhedsfunktioner Varmepumpen har en række kontrol- og sikkerhedsfunktioner til at beskytte installationen mod skader ved unormale driftsforhold. Nedenstående skitse viser varmepumpens kredse med de pågældende sikkerhedsfunktioner Tegnforklaring 1 Varmebærerkreds 2 Flowvagt 3 Sikkerhedsventil, varmebærerkreds, eksternt monteret 4 Kølemiddelkreds 5 Driftspressostat 6 Højtrykspressostat 7 Tryktransmitter 8 Kompressor 9 Blæser 10 Trykrørsføler Varmebærerkreds (1) Hvis flowet i varmebærerkredsen er lavere end den tilladte værdi ved start af varmepumpe og inden afrimning, blokerer flowvagten (2) varmepumpens normaldrift, en alarmindikator på styreenhedens kontrolpanel blinker, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Alarmen nulstiller sig selv, når flowet vender tilbage. Hvis trykket i denne kreds overskrider åbningstrykket for sikkerhedsventilen (3) åbner ventilen og slipper overtrykket ud, hvorefter den lukker igen. Sikkerhedsventilens spildledning skal stå i uafbrydelig forbindelse med et afløb og munde synligt ud i dette frostfri miljø. Kølemiddelkreds (4) Kølemiddelkredsens højtryksdel er udstyret med en højtrykspressostat (6) og en driftspressostat (5). Driftspressostaten stopper kompressoren, når arbejdstrykket er nået. Hvis driftspressostaten ikke fungerer, og trykket fortsætter med at stige i kredsen, aktiveres højtrykspressostaten, når dens brydetryk nås, hvorved kompressoren standses og varmepumpens normaldrift blokeres. Hvis højtrykspressostaten aktiveres, blinker en alarmindikator på styreenhedens kontrolpanel, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Den blokerede varmepumpe nulstilles ved at stille driftsindstillingen på FRA og derefter tilbage til den tidligere valgte indstilling. Hvis tryktransmitteren (7) registrerer for lavt tryk i kølemiddelkredsen, blokeres varmepumpens normaldrift, en alarmindikator på styreenhedens kontrolpanel blinker, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Den blokerede varmepumpe nulstilles ved at stille driftsindstillingen på FRA og derefter tilbage til den tidligere Installationsvejledning VMGFD101 21

24 valgte indstilling. Tryktransmitteren benyttes også til at overvåge temperatur og tryk ved kompressorstart. Afvigelser håndteres på samme måde som lavt tryk. Kompressor (8) Varmpumpen er udstyret med et termisk overstrømsrelæ for at beskytte kompressoren mod overstrøm. Hvis overstrømsbeskyttelsen (se nedenstående figur) aktiveres, blokeres varmepumpens normaldrift, en alarmindikator på styreenhedens kontrolpanel blinker, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Den blokerede varmepumpe nulstilles ved at stille driftsindstillingen på FRA og derefter tilbage til den tidligere valgte indstilling. Kompressoren er også udstyret med en intern beskyttelse, som standser kompressoren, hvis den risikerer at overhede. Den interne beskyttelse kan ikke nulstilles manuelt, da kompressoren skal køle af, inden den genstartes. Der er ikke koblet en alarm til denne beskyttelse. Trykrørsføleren (10) stopper kompressoren ved for høj trykgastemperatur. Dette angives på displayet med en firkant. Stoppet hæves, når temperaturen et blevet normal. Blæser (9) Blæsermotoren er udstyret med en motorbeskyttelse. Hvis denne aktiveres, blokeres varmepumpens normaldrift, en alarmindikator på styreenhedens kontrolpanel blinker, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Alarm kan for eksempel skyldes, at en genstand har sat sig fast i blæseren eller at blæseren er frosset fast. Afhjælp årsagen til alarmen og nulstil varmepumpen ved at stille driftsindstillingen på FRA og derefter tilbage til den tidligere valgte indstilling. Omdrejningsreguleret cirkulationspumpe Cirkulationspumpen har en intern overbelastningsbeskyttelse, som nulstilles automatisk efter afkøling. Overbelastningsbeskyttelsen aktiverer desuden alarmen for cirkulationspumpen og blokerer varmepumpens normaldrift. Alarmen angives ved at alarmindikatoren på styreenhedens kontrolpanel blinker, og der vises en advarselstekst på kontrolpanelets display. Cirkulationspumpen vil gøre et startforsøg i 45 sekunder hvert 5. minut for at forsøge at kvittere alarmen automatisk. Hvis funktionen ikke er normal efter 5 startforsøg, blokeres varmepumpen konstant og skal nulstilles ved at stille driftsindstillingen på FRA og derefter tilbage til den tidligere valgte indstilling. Alarmdrift Hvis en alarm aktiveres, der påvirker varmepumpens normaldrift, vil dette blive indikeret på kontrolpanelets display. For at yderligere at gøre opmærksom på dette vil varmepumpen ikke producere varmtvand. Varmepumpen vil derimod først og fremmest forsøge at opfylde varmebehovet med kompressoren. Hvis dette ikke er muligt, kobles den indbyggede el-patron ind. El-patron El-patronen består af et elektrisk varmeelement monteret på varmesystemets fremløb. Den er udstyret med en overophedningsbeskyttelse, som slukker for el-patronen, hvis der er risiko for, at den overheder. Overophedningsbeskyttelsens kontrolpanel er placeret i styreenheden (se nedenstående figur). Hvis overophedningsbeskyttelsen aktiveres, blinker en alarmindikator på styreenhedens manøvrepanel, og der vises en advarselstekst. Overophedningsbeskyttelsen nulstilles ved at trykke på nulstillingsknappen, som sidder på overophedningsbeskyttelsen. El-system 22 Installationsvejledning VMGFD101

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com

Læs mere

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA Servicevejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 08L030 Rev. 3 DA Hvis denne

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Servicevejledning DHP-AQ

Servicevejledning DHP-AQ Servicevejledning DHP-AQ VMGFJ101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S forbeholder

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information... 5 1.1 Kølemiddel...5 1.2 Lyd og vibrationer...5 1.3 El-tilslutning...6 2 Varmepumpedata... 7 2.1 Komponenter...7

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug

Jordvarme VV DC. - endnu lavere energiforbrug Jordvarme VV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe Mulighed for tilslutning af solfanger Mulighed for tilslutning af energifanger Varmt vand Gulvvarme / radiator Jordslanger eller Energibrønd

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe

www.mevp.dk 5 N ÅRS GARANTI ECODAN Luft-vand varmepumpe www.mevp.dk GRUPPE AN NN PE N KI ÅRS GARANTI AN GRUP Luft-vand varmepumpe EN NN ECODAN AN GRUPP 5 NN KI N KI Spar penge med den nye Ecodan Next Generation - det støjsvage, effektive og miljøvenlige varmesystem,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg

Jordvarme DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S. vedvarende energi - fra naturen. Billede udlånt af KFS-boligbyg Billede udlånt af KFS-boligbyg Jordvarme vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet varmepumper

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Brugervejledning Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Brugervejledning 6 720 645 303 (2010/11) da Information Information IVT Greenline HE er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Til privatforbruger / villaejer Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Miljørigtig varmeenergi til villaer, rækkehuse samt større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme

Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Central varmepumpe Brinepumpe Bosch jordvarmepumper Compress 5000 og 6000 til villaer og større ejendomme Varme fra jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses teknik,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere