1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN ) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE ) UDSKIFTNING AF YDERDØRE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN... 3 2) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE... 5 4) UDSKIFTNING AF YDERDØRE..."

Transkript

1 STUDIEBYENS BESTYRELSE Januar 2005 Revideret maj 2013

2 Indholdsfortegnelse: 1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER OVERDRAGELSE AF GRUNDFONDSBEVISET BOLIGERNE PARKERING GLATFØRE AFFALD GRØNT MILJØ STØJ OG MUSIK HUSDYR ) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE AT BO I RÆKKEHUS FORPLIGTER FORMÅL MED BRUGERVEJLEDNINGEN GENERELT OM ANSØGNINGER I STUDIEBYEN ) VEDLIGEHOLDELSE AF VINDUER... 6 FARVEKODER UDSKIFTNING AF VINDUER UDFORMNING AF NYE VINDUER VINDUER I STUEETAGE OG KVISTE TAGVINDUER LOFTVINDUER ) UDSKIFTNING AF YDERDØRE DØRE MOD VEJEN DØRE MOD HAVEN ) TAGET TAGENES VEDLIGEHOLDELSE. FUGNING TAGRENDER REGNVANDSBRØNDE ) MURVÆRK REPARATION AF MURVÆRK ETABLERING AF UDSUGNING M.M SOKKEL REPARATION AF UDVENDIGE TRAPPER POSTKASSER

3 UDVENDIG BELYSNING ) INSTALLATIONER VEDLIGEHOLDELSE AF VANDINSTALLATIONER EL-INSTALLATIONER ANTENNER OG PARABOLER OLIE- OG GASINSTALLATIONER M.V SKORSTENE / AFTRÆK FRA OLIE- ELLER GASFYR ) LYD- OG VARMEISOLERING LYDDÆMPENDE FORSATSVÆG EFTERISOLERING AF GULV ANDRE INDVENDIGE BYGNINGSÆNDRINGER ) HAVERNE FORHAVERNE HÆKKE MOD VEJEN HAVELÅGEN MOD VEJEN MELLEM FORHAVERNE BAGHAVERNE VANDLÅSE / STOPHANER TERRASSER OG GANGSTIER BEPLANTNING AF HAVERNE SPECIELT OM BAGHAVERNE MOD ØST OG VEST HEGN, SKURE, CARPORTE M.V. MOD STIERNE HEGN MELLEM BAGHAVERNE VINDFANG, HAVESTUER OG OVERDÆKKEDE TERRASSER ) LIDT OM HUSET DET ÅRLIGE HUSSYN ) AFFALD M.V HAVE- OG BYGNINGSAFFALD BYGGEMATERIALER ) SKADER O.L

4 1) Ordensreglement for Studiebyen. Ifølge Studiebyens vedtægter 17, er beboerne underkastet et på en ordinær generalforsamling fastsat ordensreglement for ejendommens drift og gode orden, ro etc. Medlemmernes forpligtelser. Det påhviler medlemmerne efter bedste evne at sørge for, at der i det hele er god ro og orden i Studiebyen. Man bør således gensidigt vise hensyn og tolerance. Medlemmerne skal overholde Studiebyens vedtægter og ordensreglement og er tillige ansvarlige for, at den øvrige husstand overholder reglerne. I henhold til vedtægternes 17, pålægges det endvidere boligens indehaver at sørge for den udvendige vedligeholdelse, således at ejendommen bevarer sin engang af arkitekternes fastslåede stil, samt ligeledes for vedligeholdelse af have og hegn. Træer og hegn må ikke fjernes uden samtykke af Bestyrelsen. Ved overtrædelse af såvel vedtægter som ordensreglement har Bestyrelsen påtaleret. Bestyrelsens henstilling skal efterkommes, jf. vedtægternes 17. stk. 4. I alle tilfælde, hvor Politivedtægt for Nordsjællands Politikreds eller påbud fra Gentofte Kommune overtrædes, må medlemmet selv stå til ansvar og holde Boligselskabet skadesløs over for myndighederne. Overdragelse af grundfondsbeviset. Ved enhver overdragelse af grundfondsbeviser til andre end efterlevende ægtefælle skal der foretages syns- og skønsforretning af Bestyrelsen, og det nye medlem skal underskrive overtagelseserklæring, i hvilken man forpligter sig til at overholde Studiebyens vedtægter og ordensreglement. For at sikre at et medlems arvinger i nedstigende linje (børn og børnebørn) kan komme i betragtning til boligen i Studiebyen, bør man tilkendegive dette, enten ved testamente eller over for Studiebyens Bestyrelse på særlig blanket. Se i øvrigt vedtægternes 15. Boligerne. Det må være i alles interesse, at Studiebyen forbliver bevaringsværdig. Derfor er det nødvendigt, at husene holdes i forsvarlig stand både udvendig og indvendig. Ved valg af farver og materialer skal der tages hensyn til såvel Studiebyens helhedspræg som de enkelte huses særlige arkitektur. Enhver tilbygning eller forandring ved husene må kun ske efter Bestyrelsens skriftlige godkendelse. Eksempler på dette er udskiftning af døre og vinduer, farveskift på såvel mur- som træværk, opførelse af udhuse, garager, carporte, vindfang og overdækkede terrasser m.v. (Eksemplerne er ikke fuldt dækkende). I visse tilfælde skal byggesagen videregives til Gentofte Kommune med Bestyrelsens påtegning. Der henvises endvidere til brugervejledning for rækkehuse, dobbelthuse samt enkelt huse, som udarbejdes og løbende revideres af Bestyrelsen. 3

5 Parkering. Der bør være parkeringsplads på egen grund, hvis det er muligt. Der kan opstilles garage eller carport, som skal være i overensstemmelse med de af Studiebyen fastsatte normer. Der skal ansøges inden opsætning af garage eller carport. Der skal på lejerens foranledning og regning udføres flisebelægning. Ved parkering på egen grund skal der være hensigtsmæssig kørebelægning, og overkørsel over fortov skal udføres efter Gentofte Kommunes regulativ. Campingvogne, trailere, m.m. placeres skjult for offentligheden efter Bestyrelsens anvisning. Parkering af motorkøretøjer langs vejene skal foretages så hensynsfuldt som muligt. Af hensyn til snerydning på fortove skal parkering ved snefald ske således, at snerydning kan foregå uhindret. Glatføre. Medlemmerne har pligt til at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på fortov ud for egen grund samt på adgangsveje til hoveddør og affaldsstativ. Studiebyen kan dog efter Bestyrelsens beslutning foranstalte fælles rydning af sne på fortove og stier og lejlighedsvis glatførebekæmpelse. En fælles snerydning fratager dog ikke ansvaret fra den enkelte beboer. Affald. Affaldsstativer og storskrald skal placeres ifølge anvisning fra Gentofte Kommune. Storskrald stilles først ud dagen før afhentning og placeres foran eget hus. Det må ikke placeres på Sømarksvej. Er der noget der ikke fjernes, er det beboeren selv, der skal rydde fortovet igen. Byggematerialer, grus m.m. skal opbevares på egen grund og ikke på vej og fortov. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt ifølge beslutning af Gentofte Kommunalbestyrelse. Grønt miljø. Bekæmpelse af ukrudt, plantesygdomme og skadedyr skal ske uden giftige sprøjtemidler. Støj og musik. I såvel hus som have må musik og radio ikke være til gene for øvrige beboere. Ved fester varsles de nærmeste naboer. Brug af støjende maskiner bør kun finde sted i kortere tidsrum. Ellers bør nærmeste naboer orienteres om tidspunkt og varighed. Husdyr. Det er tilladt at holde husdyr, hvis de ikke er til gene for andre. Hunde skal være i snor eller holdes indhegnet på egen grund. Hundeejerne skal fjerne hundens efterladenskaber på sti og fortov. I forbindelse med hønsehold skal Gentofte Kommunes regler overholdes. 4

6 Nærværende ordensreglement er udfærdiget i henhold til vedtægternes 17 og vedtaget på den ordinære generalforsamling 28. marts ) Generelt om brugervejledning til beboerne i Studiebyens rækkehuse. Denne brugervejledning er ifølge generalforsamlingen 2000 et supplement til ordensreglementet, og skal opfattes som en del af dette. At bo i rækkehus forpligter. Man skal som beboer i et rækkehus tage hensyn til bebyggelsens særlige karakter og man skal tage hensyn til sine naboer. Alle Studiebyens huse er gamle, bevaringsværdige huse, som kræver en omhyggelig vedligeholdelse. Man skal gøre sit til at rækkehusene udadtil fremtræder som en harmonisk helhed ved at respektere og følge anvisninger vedrørende farvevalg, anvisninger på udskiftning eller bevaring af gamle døre og vinduer, hækkenes højde samt alle øvrige arbejder, som er beskrevet i dette hæfte og i ordensreglementet for Studiebyen - også selv om man ikke er enig i f.eks. valget af farver m.m. Derfor må den personlige smag nogle gange vige til fordel for Studiebyens fremtræden, når huset vedligeholdes. Formål med brugervejledningen. Denne vejlednings formål er, at fastlægge retningslinjer med hensyn til valg af materialer og farver samt at rådgive om den øvrige vedligeholdelse af boligen. Vejledningen giver nemlig også oplysning om, hvordan man kan eller skal vedligeholde boligen, f.eks. udluftning til gaskedler, antenners placering, udhuse og carporte, parkeringsforhold og meget mere. Opmærksomheden henledes igen på, at man ikke må foretage ændringer på boligen uden bestyrelsens skriftlige godkendelse. Generelt om ansøgninger i Studiebyen. Man skal altid søge bestyrelsen om tilladelse, når det vedrører ansøgning om bærende konstruktioner samt udskiftning af døre eller vinduer i ydermure og tage. ændring af beplantning (udskiftning af hække, fældning af større træer og lignende.) noget der påvirker helhedsindtrykket (låger, garager, indkørsler, udluftninger etc.) I alle andre sager gælder det gamle ord stadig at Det er bedre, at spørge eller søge om tilladelse én gang for meget end én gang for lidt. Er du i tvivl så kontakt én fra bestyrelsen eller forretningsføreren og hør hvordan du skal forholde dig i den givne situation. Det er nødvendigt, at byggesager går gennem bestyrelsen for at bevare den arkitektoniske grundtanke, og for at sikre dels husenes bevarelse, dels den historiske og kulturelle position vi tit fremhæver os for, og som er medvirkende til at sikre os den velvilje og selvstændighed vi nyder. 5

7 HUSK: En ansøgning bør beskrive både den nuværende situation og den ønskede ændring. Beskriv metode, materialer, farver osv. og gerne hvem der skal udføre arbejdet. Dokumenter i videst muligt omfang med tilbud, og tegning af før og efter. Vedlæg gerne fotos. 3) Vedligeholdelse af vinduer Generelt er vedligeholdelse af vinduer bedre end udskiftning. Træet, som de oprindelige vinduer er udført af, fås ikke bedre. Trods vinduernes måske meget ringe stand, kan en grundig vedligeholdelse måske bedre betale sig. Et oprindeligt vindue med udtjente bundstykker i karm og rammer samt beslag og glas kan godt istandsættes. Hvis vinduet ikke har forsatsramme kan disse eller nye koblede indvendige rammer monteres. Med koblede rammer opnår man den samme komfort som i nye vinduer. Hvis man vælger at udføre istandsættelsen selv er der gode råd at hente i Raadvad-centrets folder Vedligeholdelse og istandsættelse af vinduer. Skal istandsættelsen udføres af et firma, er der penge at spare ved at lade flere vinduer istandsætte samtidig. (Aftal eventuelt med naboen). Vinduer skal jævnligt vedligeholdes, uanset om de er gamle eller nye. Farvekoder. Vinduesrammer, hvid: NCS-s 0500-N Karm og lodpost samt kvistflunker, rød: NCS-s 5040-Y90R Udskiftning af vinduer. Ved udskiftning af vinduer, skal hensynet til rækkehusenes oprindelige arkitektoniske udtryk respekteres nøje. Husk - der skal altid indhentes godkendelse hos bestyrelsen før arbejdet går i gang. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af omfanget af udskiftningen og en skitse med mål på de nye vinduer. Udformning af nye vinduer. Ved udskiftning af vinduer i stueetage og kviste skal de nye vinduer i udseende, set udefra, være fuldstændig tilsvarende de oprindelige. Nye vinduer skal være af træ, og hele vinduet, altså også karmen, bør udskiftes samtidigt, så karm og vinduesramme passer sammen. Der kan dog være tilfælde, hvor karmen er i så god stand, at det kan være tilstrækkeligt kun at udskifte vinduesrammerne, men tag en snedker med på råd. Dette gælder især vinduer i kvistene, hvor vindueskarmen er en del af kvistens konstruktion. Såfremt man ønsker at udskifte hele vinduespartier i kvisten, skal de gamle karme fjernes helt, og der skal udfræses til nye karme, da kvistvinduerne ellers bliver mindre end de oprindelige. 6

8 Vinduer i stueetage og kviste. Vinduernes størrelse skal være den samme som de oprindelige. Glasmålene må ikke afvige væsentligt fra de oprindelige, der i stueetagen er ca. 43,5 x 38,5 cm. og i kvisten er ca. 43,5 x 44,5 cm. Vinduer i stueetagen skal altid være inddelt med 6 rudefelter (3 i hver ramme) og i kvistvinduer med 4 rudefelter (2 i hver ramme). Vinduernes karme, lodposter, rammer og sprosser skal ligeledes være som de oprindelige. Sprosser skal være smalle med kitfals. Udvendigt glas skal isættes med kit. Der må altså ikke anvendes termoruder udvendigt. Lodpost og karm inklusive stabeldelen af hængslet skal udvendigt males rød. Øvrige dele males hvid. Altså hvide vinduesrammer. Se farvekoder på hvid og rød under Farvekoder på side 6. Nye vinduer bør bestilles linoliebehandlet, da denne behandling øger vinduernes holdbarhed. Vinduerne vedligeholdes med linoliebaseret maling. Såfremt vinduerne er leveret færdigmalet med en vandbaseret maling, anbefales det fremover at benytte det pågældende firmas vedligeholdelsesvejledning. Det anbefales, at der anvendes koblede rammer. Det vil sige indvendig ramme påmonteret yderste vinduesramme. Der skal ikke være sprosser i indvendige rammer. Termoglas kan monteres heri eller enkeltlag glas, eventuelt lavenergiglas. Enkeltlag glas i den koblede ramme gør det samlede vindue lettere. Almindelige forsatsvinduer er også en god varmebesparende løsning, såfremt du bevarer de gamle vinduer. Glas skal altid være plane, klare og farveløse. Man må anvende lavenergiglas. Ny sålbænk skal udføres i zink som den oprindelige og males rød i samme farve som vindueskarm. Andre typer i materiale som eternit eller skifer må ikke anvendes. På kvistvinduer skal profilleret dækliste som den oprindelige monteres. Tagvinduer. Der skal også her ALTID ansøges om at udskifte eller ilægge nye tagvinduer. De tagvinduer, der skal benyttes er Velux M06 eller F06 og gælder i alle rum også badeværelset. I beboelsesrum skal der isættes M06. Placeringen af vinduet skal følge de eksisterende vinduers placering. I trappeopgangen kan der isættes et Velux GVO vindue, hvis man mener at M06 og F06 er for store. Enhver gennembrydning af undertaget skal udføres af fagfolk grundet de alvorlige skader, der kan opstå hvis arbejdet ikke udføres korrekt. Loftvinduer. Loftvinduer skal altid udskiftes med et Velux GVO vindue og må aldrig placeres mod vejen. 7

9 4) Udskiftning af yderdøre. Kan reparation og almindelig vedligeholdelse ikke mere slå til, kan udskiftning komme på tale. Ved udskiftning af døre såvel mod vejen som mod haven skal der indhentes godkendelse fra bestyrelsen. Farver er det samme som ved vinduer. Karmtræ skal være rødt. Døre skal være hvide. (Se under Farvekoder på side 6). Døre mod vejen. Der kan vælges mellem 2 modeller: Enten med 6 eller 8 fyldninger. Døren mod vejen skal være dobbelt to dørblade. Bemærk at førstgående dør er bredere. (Forhold ca. 40/60.) Den har et ekstra rammestykke i forkant og dobbelt anslagsliste. Hver dør har fem fyldninger. I dørenes øverste 2 eller 4 fyldninger kan isættes glas, som skal være farveløst (klart eller mat). Fyldningerne anbefales at være pyramidefyldninger, men frisede fyldninger kan tillades. Dørene er ikke standarddøre og man må derfor regne med leveringstid og en noget højere pris end for standarddøre. 8

10 Døre mod haven. Man kan vælge mellem 3 modeller. Se tegning. 1. Dobbeltdør med glas over døren. 2. Dobbeltdør som den oprindelige. 3. Bred enkeltdør med glas over og ved siden af døren. Denne dør kan evt. udføres som stalddør. I den øverste rude kan eventuel ventilation til bryggerset monteres. I dør 1 og 2 kan det tillades at der isættes enkelt ruder hele vejen ned adskilt med sprosser (4 stk. i dør 1 i hver side - 5 stk. i dør 2 i hver side). Dør 3 kan eventuelt udføres som stalddør. I den øverste rude kan eventuel ventilation til bryggerset monteres. På alle de viste modeller skal glassets underkant være i højde med vinduernes glas. 9

11 5) Taget. Tagenes vedligeholdelse. Fugning. Grundet tagudskiftning i 2010, forventes det ikke at taget skal vedligeholdes foreløbigt. Skulle der alligevel blive behov for vedligeholdelse på rygning og grater, skal det opføres som det nuværende. Ved gennembrydning af tagfladen, skal dette udføres af autoriseret fagmand. Tagrender. Det er vigtigt at holde tagrender og nedløbsrør i ordentlig stand, da misligholdte tagrender og nedløbsrør kan give alvorlige skader på murværk og træværk. Skaderne kan evt. opstå hos naboen eller hos begge, hvis det er nær skel, og sådanne skader skal beboeren selv udbedre. Vedligeholdelse og udskiftning af udtjente tagrender er derfor en individuel opgave. Såfremt man ønsker at udskifte eksisterende tagrender, skal disse være i zink som de oprindelige render. Man skal sikre fri passage til naboens tagrende. Der må ikke isættes endebunde som afslutning mod naboens tagrende. Tagrenderne må ikke males. Bemærk, at der ca. for hver 18 meter tagrende skal være et ekspansionsstykke eller en ekspansionstud til at optage rendens bevægelser ved temperaturændringer, ellers kan samlingerne volde kvaler. Regnvandsbrønde. Husk at efterse tagrender og nedløbsrør for utætheder, og rens dem og rotteristen et par gange om året, især efter løvfald. Regnvandsbrønden bør også efterses og sandfanget renses, hvis det er nødvendigt. En urenset regnvandsbrønd kan være årsag til skader på fundament som man selv skal udbedre. 10

12 6) Murværk. Reparation af murværk. Ved istandsættelse af murværk og fuger i facader samt skorsten, skal hensynet til rækkehusenes oprindelige arkitektoniske udtryk respekteres nøje. Facader fremstår i blank mur, berappet og derefter afsyret. Ved istandsættelse af facader hvor udskiftning af mursten er nødvendigt skal teglsten i type, overflade og farve som eksisterende anvendes. Mursten fra for eksempel Tegl-værket Frederiksholm type gul flammet maskinsten kan anvendes. Ved reparation eller ombygning af skorstene bør anvendes samme murstenstype, dog hårdtbrændt. Til opmuring kan anvendes strand- eller bakkemørtel KC 50/50/750. Mørtelfuge i facademure og skorstene skal være bakkemørtel type KC 50/50/750 (lagervare). Strandmørtel må ikke anvendes til fugning i rækkehusenes facader, da det er mere hvidt og finere i kornstørrelsen. Bakkemørtel er brunligt og grovere. Mørtelfuge ved vinduer og døre, se under afsnittet udskiftning af vinduer. Vil man blænde det oprindelige spisekammervindue i køkkenet skal det ske ved tilmuring. Murstenene hugges/lægges i forbandt med det omgivende murværk. Huller efter murbier eller lignede samt sætningsrevner udfyldes med bakkemørtel type KC 50/50/750. Sætningsrevner i fuger skal udkradses minimum 1 cm inden fugning. Reparerede flader står som regel meget synlig. For at give disse lidt patina, kan man med opløsning af lidt tagrendemøg i vand delvis udligne forskellen. Påfør lidt ad gangen, lad det tørre indimellem og påfør igen indtil de reparerede og de omgivende flader matcher hinanden. Etablering af udsugning m.m. Udsugning fra emhætte og tørretumbler må føres gennem fadeburshullet. Der kan gives tilladelse til at rørføringen etableres gennem taget. Sokkel. Fundamentet under rækkehusene er af beton. Fundamenterne har i årenes løb fået større eller mindre sætningsrevner. Bestyrelsen skal altid kontaktes, såfremt revnen er opstået pludselig eller en forskydning umiddelbart kan konstateres. Sætningsrevnen vil i så fald også kunne konstateres i facaden. Sokler pudsrepareres med mørtel KC 20/80. Sætningsrevner i fuger skal udkradses minimum 1-2 cm inden udfyldning. Sokler sværtes med sort murasfalt. Ventiler til krybekælder må ikke tilmures. Ødelagte metalriste udskiftes for at undgå ikke velkomne husdyr i kælderen. 11

13 Reparation af udvendige trapper. Udvendige oprindelige trapper ved hoved- og havedøre er støbte og lagt på fundament. Når fundamenterne sætter sig opstår revner i trappen. Disse revner kan yderligere medføre frostsprængninger. Revner og afskalninger i trappen repareres med cementmørtel i forholdet 1 del cement og 3 dele grus. Er trappen fuldstændigt forvitret må den udskiftes. Eventuelt ved støbning af en ny på stedet - glittet, pudset eller eventuelt belagt med hårdtbrændte klinker på trinene. Alternativt kan man etablere en trappe i granit. Det er pænt og ikke dyrere end en ny støbt trappe. Trappefundamentet skal altid eftergås ved udskiftning af trappe. Fundamentet skal være ført til bærende, frostfrit lag, ca. 90 cm under terræn. Såfremt nyt fundament udføres, bør dette forbindes til husets fundament ved, at ibore 6 8 stk. 10 mm armeringsjern i husets fundament. Derefter indstøbes disse i det nye trappefundament. I nogle tilfælde kan den oprindelige trappe være båret på trappefundamentsvanger. Ovennævnte metode anbefales også for denne type. Trappens tilpasning til murværk, sokkel og dørtrin skal udføres på samme måde som ved den oprindelig trappe. Postkasser. Ifølge lov, skal postkassen være placeret på stander ved skel. Det er ikke tilladt at udskifte den opsatte postkasse. Postkasserne skal fremstå galvaniseret og må derfor ikke males. Der kan rekvireres navne og numre hos forretningsføreren. Udvendig belysning. Ved valg af lampetype på gade- og haveside ved henholdsvis hoveddør og bryggersdør skal rækkehusenes arkitektoniske udtryk respekteres dvs. lyset skal være hvidt og må ikke være til gene (blænding) for naboer og genboer. På havesiden kan belysning ved terrasse, bede, stier m.v. udføres så vidt ovennævnte hensyn er taget i betragtning. De udvendige lampers lysniveau skal tilpasses det omgivende lysniveau. Bestyrelsen kan kræve en etableret belysning ændret eller fjernet, såfremt hensynet til Studiebyens arkitektur eller hensynet til omgivelserne efter bestyrelsens opfattelse gør det påkrævet. Gældende stærkstrømsreglement skal altid overholdes. 12

14 7) Installationer. Vedligeholdelse af vandinstallationer. En fast regel er, ingen vandhane uden afløb, og det gælder også for udendørs vandhaner. En utæt udendørs vandhane, hvor vandet løber ud på jorden, kan gennem længere tid underminere fundamentet med sætningsskader til følge. Har man en udvendig vandhane, så sørg for at etablere afløb, hvis der ikke allerede er et. Haner og rør skal være tætte. Dette gælder også cisterner, varmtvandsbeholdere, radiatorer og ekspansionsbeholdere. En dryppende vandhane eller en løbende WC cisterne kan koste mange penge i øget vandforbrug. Da der mellem rækkehusene kun er halvstensmure, er der meget lydt. Det er derfor ikke tilladt at indmure vandrør i vægge mod naboen i forbindelse med modernisering af køkken, bryggers og badeværelse. I forbindelse med udskiftning af slidte VVS installationer, kan det være nødvendigt at lukke for vandtilførslen til huset. For vestrækkehusene gælder, at stophaner i vej kun må benyttes af autoriserede VVS folk. For østrækkehusene gælder, at stophanerne i haverne under ingen omstændigheder må benyttes. Her benyttes en fælles stophane på Lundegårdsvej for enden af rækkehusbebyggelsen, men først efter at alle beboerne i østrækkehusene har fået meddelelse om midlertidigt stop i vandforsyningen. Skitse over placeringen af denne stophane findes hos forretningsføreren. Denne hane må også kun benyttes af autoriserede VVS-folk. For alle beboere gælder, at der i hvert hus er monteret en vandmåler med en afspærringsventil (stophane) på hver side af denne. Det er disse haner, der skal benyttes ved VVS arbejde i huset. Begge disse stophaner skal være funktionsdygtige, hvorfor det anbefales at afprøve dem 1 2 gange om året og altid inden bortrejse. Da der har været tilfælde af sprængte vandrør anbefales det, at man lukker for boligens indvendige stophane, når boligen under ferier eller andre perioder er uden opsyn. Er det nødvendigt at have vand til drivhus eller havevanding etc. kan det anbefales, at der etableres en aftapningshane med kontraventil umiddelbart bag stophanen efter vandmåleren og derefter yderligere en stophane til boligens øvrige vandforsyning. De tekniske detaljer kendes af enhver VVS montør. Udgifter til boligens indvendige vandinstallationer, herunder de omtalte stophaner, påhviler beboeren. El-installationer. El-installationer skal følge lovgivningen på området. Der er nogen ting man selv må gøre, og der er andre ting der kun må udføres af en el-installatør. Dette kan man orientere sig om ved at kontakte elektricitetsrådet. Ved ældre installationer må man især være påpasselig med ikke at overbelaste el-nettet. Ved ændring af el-installationer må man ikke fræse kabler ind i murstensvæggen mod nabo. Såfremt der opsættes lyddæmpende væg, kan kabler skjules bag denne. Højttalere og elektriske maskiner anbringes sådan, at de ikke er til gene for naboer. 13

15 Antenner og paraboler. Man skal altid søge om opsættelse af paraboler. Da det er muligt at modtage kabel-tv i Studiebyen, bør der ikke opsættes flere nye antenner af hensyn til belastning af skorstene, tage og udseende. Bestyrelsen anbefaler, at man nedtager eventuelle tagantenner til fordel for kabel-tv. Paraboler skal placeres så de ikke er synlige for andre. Olie- og gasinstallationer m.v. Såfremt huset stadig har oliefyr, skal man være opmærksom på udendørs olietankes begrænsede holdbarhed. Underlag skal være godkendt af hensyn til faren for jordforurening ved udsivende olie. Rørforbindelse mellem indendørs olietank og oliefyr bør være synlige, så utætheder kan bemærkes. Udendørs eller underjordiske olietanke bør være tæt ved huset. Kun underjordiske tanke må være i forhaven. Af hensyn til bagstiernes holdbarhed skal enhver leverance af fyringsolie ske fra Rygårds Allé. Gasbrugere i rækkehusene får - for ældre installationers vedkommende - tilførsel fra en hovedgasledning, som går over lofterne fra bolig til bolig. Kun nye varmekunder får gas fra jordstik med udvendig målerskab. Bestyrelsen anbefaler alle at overgå til fjernvarme. Skorstene / aftræk fra olie- eller gasfyr. Tilslutning af varmekilde til fælles skorsten skal der altid ansøges om hos bestyrelsen. Man skal endvidere være opmærksom på, at rækkehusenes skorstene ofte ligger mellem to boliger. Boligen har egen skorsten til loftet, men herfra deler man skorstenspibe med naboen. Man skal derfor tale med naboen, såfremt man enten ændrer fyringsform eller laver foring i skorstenen (Isokærn eller metal). Hvis skorstenen kun benyttes som aftræk for gasfyr, bør der isættes en fuglerist, så der ikke bygges reder i skorstene, som ikke fejes. Brændeovne må ikke tilsluttes samme skorsten som gasfyr. (Undersøg om naboen har gasfyr tilsluttet samme skorsten og ansøg derefter om bestyrelsens tilladelse til opsætning af brændeovn). Pejse til eksisterende skorstene må kun opstilles efter kommunens forskrifter. Ved opsætning af brændeovn SKAL der foreligge miljøattest som skal afleveres til forretningsføreren og en skorstensfejer skal godkende arbejdet, før ibrugtagning. Nye gasfyrsinstallationer skal have aftræk enten gennem skorsten eller ballanceret aftræk gennem tag. (Ved ballanceret aftræk forstås, at gasfyret får tilført luft og har aftræk gennem to adskilte rør inde i hinanden). Vær opmærksom på, hvis skorstenen benyttes til aftræk, at nogle typer aftrækshætter på skorstenspiben virker skæmmende på vore rækkehuse. Aftræk må ikke gå gennem en tidligere skorstenshat. Bemærk at hvert gasfyrsfabrikat har egen udformning af aftræk. På rækkehuse må der ikke være vandret aftræk til gasfyr på nye installationer. Dette er af hensyn til bl.a. astmatikere. Såfremt gasfyrets placering kræver andet aftræk end gennem eksisterende skorsten, skal det føres gennem tag ud mod baghaven. Også her er der forskel på de forskellige gasfyrsfabrikanters design af aftræksrør. Af hensyn til lugtgener skal der være mindst 0,5 meter til siden til nærmeste vindue i taget, og aftræk må ikke være nærmere end 1 meter under et tagvindue. Undersøg eventuelt nye regler hos HNM før et projekt går i gang. Arbejdet skal udføres af autoriserede fagfolk. Bemærk at en VVS'er ikke automatisk er autoriseret til gasinstallation. Af hensyn til bebyggelsens ensartede fremtoning skal enhver synlig installation i forbindelse med aftræk til gasfyret godkendes af bestyrelsen. 14

16 8) Lyd- og varmeisolering. Lyddæmpende forsatsvæg. Vægge i skel i Studiebyens rækkehuse er oprindeligt opført i ½-stens mur. Det vil sige at væggen ind til naboen kun er ca. 110 mm tyk. Det er klart, at man skal tage hensyn til sine naboer med hensyn til musik, støj og så videre. Man kan reducere eventuelle støjproblemer betydeligt ved at opføre en gipsforsatsvæg fri af væggen mod nabo. Forsatsvæggen monteres af 2 lag 13 mm gipsplader på 45 mm stålrigler eller trælægter. Hulrummet udfyldes med mineraluld. Begge lag gips bør fuges med elastisk fugemasse ved stød mod vægge, gulv og loft. Trækning af nye el-installationer i forsatsvæggen bør overvejes i den forbindelse. Stuk ved loft vil blive dækket af forsatsvæggen. Denne stuk skal retableres. Bestyrelsen har gipsstukforme til både blomsterformet (lupin) stuk i stue og trukket profilstuk i værelse. Man kan med lidt øvelse selv støbe og montere nye stukke. Der anvendes stukgips til støbning og gips eller fliseklæber til montering. Arbejdet kan også udføres af en stukkatør, men medbring formene for bedste og billigste resultat. Efterisolering af gulv. Efterisolering af trægulv over krybekælderen kan udføres med plastfolie, mineraluld og ståltråd nedefra. Plastfolien (dampspærren) hæftes op under gulvbrædderne. Overgange tapes. 125 mm mineraluld opsættes mellem bjælker og fastholdes med 2 mm galvaniseret ståltråd. Der kan evt. afsluttes med vindtæt pap. Hvor adgang til krybekældre på grund af manglende højde ikke er mulig, må gulvbrædder optages og isoleringsarbejdet udføres oppefra. At opfylde krybekældre med indblæst isoleringsmateriale er endnu ikke dokumenteret som en sikker råd- og svampefri metode. Hvis denne løsning ønskes, skal bestyrelsens tilladelse indhentes forinden af hensyn til forsikringsansvar. Krybekælderventiler i sokkel skal altid holdes frie for at undgå fugt. Andre indvendige bygningsændringer. Hvis man ønsker at ændre på husets ruminddeling, skal der indsendes ansøgning til bestyrelsen med beskrivelse og tegninger. Såfremt en bærende mur fjernes, skal der sammen med ansøgningen indsendes ingeniørberegning af bjælken som erstatter mur. Ved flytning af køkken og ved modernisering af bad skal ændringerne ske i henhold til Bygningsreglement for småhuse 1998 og vådrum skal udføres som beskrevet i By og Byg anvisning 200. Også her skal indsendes ansøgning til bestyrelsens godkendelse. 15

17 9) Haverne. Forhaverne. Hække mod vejen. Hækken mod vejen skal være ligusterhæk. Højden på hækken skal målt fra fortovsflise være 140 cm. Hækken skal så vidt muligt løbe sammen med naboernes hæk uden synlige overgange. Hækkene må ikke være bredere end ca. 50 cm og må ikke vokse ud over fortovsarealet. Mellem hæk og fortovsflise skal der være ca. 30 centimeter grus eller asfalt. Hække klippes to gange om året. (inden 1. juli og inden 1. september). Havelågen mod vejen. Alle rækkehuse skal i forhaven have låge mod Rygårds Alle udført som anvist på tegning på efterfølgende side. Man kan frit vælge om lågestolper skal forsynes med pyramideformede hvide klodser eller afsluttes med tilspidsede stolper. Alle lister og rigler er standardvarer. Lågen skal være hvidmalet. Stolper skal være røde som farve på vindues- og dørkarme. Lågen bør være forsynet med fjeder for lukning. Lukkebeslag skal være let at betjene. 16

18 Mellem forhaverne. Ligusterhækken mellem forhaverne skal have samme højde som hækken mod vej. De holdes smalle og klippes ens fra begge sider, så de ikke vælter. Såfremt du er enig med din nabo og bestyrelsen kan anden lav beplantning tillades. Ifølge bogen Studiebyens Huse: skal forhaverne ligge som vel vedligeholdte prydhaver og i forhaverne må ikke plantes buske eller træer, hvis højde i udvokset stand er over 2 meter. Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde give dispensation. Baghaverne. Vandlåse / stophaner. Vandlåsene / stophanerne i baghaverne ved øst-rækkehusene må under ingen omstændigheder benyttes. Ved reparation i en bolig, og vandet ikke kan lukkes indefra, skal samtlige beboere adviseres i god tid om at vandet vil blive lukket indenfor et bestemt tidspunkt og et autoriseret VVSfirma skal så lukke for vandet på hovedhanen for enden af rækkehusene. Ved uforudset vandskade skal et VVS-firma omgående lukke for hovedhanen, og de øvrige beboere i rækken have besked om lukningen så hurtigt som muligt herefter. Hvis en beboer bruger stophanen i baghaven og den går i stykker, skal beboeren selv dække udgiften til reparation af denne. Terrasser og gangstier. Terrasser og øvrige befæstede arealer kan anlægges. Belægningssten af enhver art kan anvendes. Dog skal disse udføres i niveau med havens øvrige plan. Beplantning af haverne. Rækkehusenes haver er små og derfor ikke egnede til meget store træer og buske, der skygger, også hos din nabo. Når haven anlægges og beplantes, bør du derfor tænke på, om din nabo kan få sol i haven. Undgå store og høje træer med en omfangsrig blad- eller nålemasse. Langs det nordlige hegn bør ikke plantes vækster, der bliver højere end 2,2 meter, med mindre man er enig med naboen om andet. Frugttræer og buske, der står tæt ved hegnet, og specielt det nordlige hegn, skal beskæres og holdes nede, så de ikke danner en kompakt mur til gene for naboen. 17

19 Specielt om baghaverne mod øst og vest. Hegn, skure, carporte m.v. mod stierne. Ved nyetablering af hegn, skur, carport m.v. mod sti skal disse opføres som anvist i hæftet/projektet Hegn, carporte, skure og pergolaer langs veststien. af reviderede udgave af december Der skal altid forinden byggeri altid ansøges hos bestyrelsen. I hæftet, som er omdelt til alle rækkehusbeboere, er beskrevet og skitseret i detaljer hvorledes hegn, skure, carporte, m.v. udføres, herunder: Højde-, bredde- og længdemål. Taghældning, materialer, dimensioner og konstruktioner samt beklædning. Afvanding og afløb til faskine. Begrænsning af brandsmitte ved skure bygget sammen i skel. Farver. Beplantningsforslag. Anviste principløsninger skal anvendes for at bevare helhedsindtrykket, men der er i anvisningerne mange muligheder for de enkelte beboeres varierede behov. Ved nyetablering af hegn, carporte m.v. mod den vestvendte sti gælder, at hegnet nu er rykket 1,20 meter ind i haven fra den oprindelige skellinje. Denne linje skal holdes fremover. Regnvand fra tage på skure, carporte, overdækkede terrasser m.m. skal afledes til egen grund således, at det ikke er til gene for naboen. På grund af jordbundsforholdene i rækkehushaverne er faskiner ikke muligt alle steder. Ved udhuse og carporte kan overjordisk opsamling af regnvand være en bedre løsning. Hegn mellem baghaverne. Mellem haverne skal raftehegn både på østsiden og på vestsiden opføres som anvist i projektet for veststien. Vindfang, havestuer og overdækkede terrasser. Tilbygninger der knytter sig direkte til rækkehuset, såsom vindfang, havestuer, overdækkede terrasser m.v. er ikke tilladt. 18

20 10) Lidt om huset. Det årlige hussyn. Hvert andet år, udfører bestyrelsen tilsyn udvendigt med boligerne. De år hvor bestyrelsen ikke udfører tilsynet, skal beboeren selv gøre det. Eventuelle pålæg skal efterkommes inden 3 mdr. Hvis det ikke er blevet gjort inden da, vil bestyrelsen få arbejdet lavet på beboerens regning. 11) Affald m.v. Have- og bygningsaffald. Husholdningsaffald skal opbevares på eget område, indtil det kan bortskaffes. Affald skal placeres foran egen bolig og må ikke stilles på Sømarksvej, Lundeskovsvej eller Lundegårdsvej. Dette gælder ikke for haveaffald. På kommunens genbrugsstation kan man aflevere uemballeret haveaffald, bygningsaffald og andet affald i mindre mængder. Genbrugsaffald og haveaffald udsættes aftenen før det afhentes og hvis det ikke bortskaffes, skal medlemmet straks fjerne det fra vej. Byggematerialer. Ved levering af byggematerialer skal disse fjernes fra vej og sti hurtigst muligt. 12) Skader o.l. Skader på vandforsyningsledning og kloakledning skal meldes til forretningsføreren. Sætningsskader i fundament og murværk skal meldes til forretningsføreren. Kummeskader samt skader på skjulte rør dækkes normalt af boligselskabets forsikring. Glasskader dækkes også af boligselskabets forsikring der er dog en selvrisiko på kr ,- pr skade, der skal betales af beboeren selv. Generelt gælder, at alle skader skal anmeldes til forretningsføreren. Vandledningsbrud. Vandledningsbrud meldes til Gentofte Kommune / Nordvand. Rotter. Hvis du observerer rotter i hus eller have, skal det anmeldes til Gentofte Kommunes Tekniske forvaltning og forretningsføreren orienteres. Tjek også Studiebyens hjemmeside for disse oplysninger som altid vil være opdaterede. 19

Ordensreglement for Boligselskabet Studiebyen. Marts 2017

Ordensreglement for Boligselskabet Studiebyen. Marts 2017 Ordensreglement for Boligselskabet Studiebyen. Marts 2017 Ifølge Studiebyens vedtægter 17, er beboerne underkastet et på en ordinær generalforsamling fastsat ordensreglement for ejendommens drift og gode

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup

HUSORDEN. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup Andelsboligforeningen Birkebakken II Birkehegnet 7, 2630 Taastrup HUSORDEN for Andelsboligforeningen Birkebakken II Birken, Birkehegnet 7, 2630 Høje Taastrup 20140901_Husordenen.doc www.birkebakken-2.dk

Læs mere

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring

Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Ordensreglement for Haveforeningen Hjortespring Maj 2017 15. reviderede udgave 1. Medlemmer af Haveforeningen Hjortespring er til enhver tid pligtige til at overholde dette ordensreglement. Adgang til

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38:

Ordensregler for Afdeling 20. Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Dato Ordensregler for Afdeling 20 Bloksbjergparken 1-69 & 2-38: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING HUSORDEN AFDELING 405 LANGBJERG PARK BØR OPBEVARES SAMMEN MED LEJEKONTRAKT SEPTEMBER 2000 REV. 9. SEPTEMBER 2013 Skik og orden Enhver beboer forpligter sig til at iagttage

Læs mere

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998

LOKALPLANFOLDER. Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 LOKALPLANFOLDER Uddrag af Københavns kommunes Lokalplan nr. 299 Bekendtgjort 24. September 1998 Bestyrelsen ønsker med denne lokalplanfolder er at tydeliggøre den del af lokalplanen, som vedrører Hvidkildehusene.

Læs mere

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave

Husorden for. Ejerforeningen Ejbyhave Husorden for Ejerforeningen Ejbyhave Version juni 2015 Version 4. maj 2011 Side 1 af 6 Ejbyhave baggrund Ejbyhave består af i alt 45 rækkehuse med tilhørende udhuse. Ejbyhave er dækket af lokalplan EL

Læs mere

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN

KÆDEHUSE, NØRREBRED 198-260 (LIGE NUMRE) RETNINGSLINIER FOR BEBYGGELSEN 1. Generelle oplysninger 2. Overdækninger 3. Skodder og vinduer 4. Tilbygning 5. Pejs/brændeovn 6. Udestue 7. Tag med 18 tagrejsning 8. Hegn. 1. GENERELLE OPLYSNINGER. Kædehusbebyggelsen, Nørrebred 198-260

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE

HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE HUSORDEN REGLER OG RETNINGSLINIER FOR AFDELING 007 MERN GAMLE SKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT HUSDYRHOLD... 3 FORSIKRINGER... 3 ANTENNER... 4 SKILTNING... 4 I LEJLIGHEDEN KØLESKABE,

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Boskovparken Du Kan - Du Må Den udvendige råderet i Køge Boligselskab Boskovparken I modsætning til Den Attraktive Råderet (se Du kan Du må ), som kun gælder indendørs, skal udvendig råderet altid godkendes på et beboermøde.

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7.

HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. BOLIGSELSKABET BIRKEBO 4.1 Afdeling 7 Byager Vænge HUSORDEN FOR BEBOERNE I AFDELING 7. Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes beboerne om at medvirke til, at der hersker god orden

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Lokalplanen i populærudgaven

Lokalplanen i populærudgaven Lokalplanen i populærudgaven Bestyrelsen har udarbejdet denne populærudgave af lokalplanen. Populærudgaven indeholder de væsentligste juridisk bindende bestemmelser fra lokalplanen, og kan bruges til at

Læs mere

H U S O R D E N M O S E P A R K E N

H U S O R D E N M O S E P A R K E N H U S O R D E N M O S E P A R K E N Ifølge lejeloven påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der i det hele hersker god orden i ejendommen. Lejeren er pligtig til at efterkomme de

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

G/F Øresundsparken Nivå

G/F Øresundsparken Nivå Generelt Ordensreglementet er vedtaget på ordinær generalforsamling (17. marts 2009) og udarbejdet med henvisning til Vedtægter for Grundejerforeningen Øresundsparken 3, stk. 1, b, samt den tinglyste deklaration

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Rammer for hvad der må bygges i haven

Rammer for hvad der må bygges i haven Rammer for hvad der må bygges i haven Kære beboer i Kongshvileparken I denne informationsfolder tager bestyrelsen fat på et af de problemer, der gentagende gange er blevet drøftet på beboermøderne, og

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II

Husorden for Andelsboligforeningen Ellesletten II April 2015 Indhold Husorden for... 2 Overholdelse... 2 Bebyggelsens udseende... 2 Fællesarealer... 2 Deltagelse i foreningens fælles arbejde og fælles arbejdsdage... 3 Bilvask... 3 Støj... 3 Husdyr...

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

DVB København afd. 4, Valby og Amager

DVB København afd. 4, Valby og Amager Husorden for afd. 4, Valby og Amager. I en almen boligafdeling vedtager beboerne på afdelingsmødet bestemmelserne i en husorden. Et regelsæt i en husorden skal medvirke til, at der i boligafdelingen hersker

Læs mere

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN

TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN TORVEPARKEN Åstedvej 2, 2730 Herlev tlf. 44 94 52 37 - fax 44 94 52 47 Afdelingskontor tlf. 44 94 45 36 HUSORDEN FOR TORVEPARKEN Beboere er pligtige at efterkomme de af selskabet, afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT

DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT DE VANFØRES BOLIGSELSKAB I HELSINGØR AFDELING 2 KLOSTERSTENEN HANS PAASKESVEJ NR. 1 66 3070 SNEKKERSTEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT I GENERELT. 1. Med virkning fra den 25 marts 2009 erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Læs mere

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget

Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling L Kapellanvej og Præstevænget Formål: Husorden er udarbejdet med henblik på gennem regulering af beboeradfærd at skabe et godt og sundt leve-/bomiljø til glæde

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade :

Ordensregler for Afdeling 25. Ahorngade : o DAB «Lejekontrakt_Adresse» Ordensregler for Afdeling 25 Ahorngade 12-108: Generelt: Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr og lignende.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29:

Ordensregler for Afdeling 3. Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Navn» Dato Dato Ordensregler for Afdeling 3 Lærkevej 31 A-K, Vesterled 14-72, Baungårdsvej 15-29: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved

Læs mere

Boligaftale for A/B Gilholm

Boligaftale for A/B Gilholm 1 Boligaftale for Denne boligaftale mellem (e) og Andelsboligforeningen Gilholm har til formål at fastlægge de vigtigste rettigheder og pligter for aftalens parter Boligaftalen er udfærdiget

Læs mere

Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen

Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen Ordensregler for Haveforeningen Oldhøjen Vedtaget på generalforsamlingen d. 25. marts 2007 Med ændring af 2.06 på generalforsamling 2011 og ændring af 1.06 og 3.03 på genforsamling 2014 1. Bestemmelser

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Tønder Andelsboligforening

Tønder Andelsboligforening Tønder Andelsboligforening Råderetskatalog Afdeling 27 Hvad er råderet? Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder både for familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Råderetten

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

Bakkegårdsparken & 2A-54:

Bakkegårdsparken & 2A-54: «Lejekontrakt_Navn» «Lejekontrakt_Medunderskriv» Ordensregler for Afdeling 15 Dato Bakkegårdsparken 1-125 & 2A-54: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35:

Ordensregler for Afdeling 13. Plantagevej & Grønnegade 31-35: «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 13 Plantagevej 22-50 & Grønnegade 31-35: Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

Ejerforeningen Åhavnen II

Ejerforeningen Åhavnen II Ejerforeningen Åhavnen II December 2012 Husorden for beboelsen Åhavnen II (Åhavnen 37-50 og 55-88) Som boligejer i Ejerforeningen Åhavnen II s område er vi alle ansvarlige for at vi passer godt på vores

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Husorden for Boligforeningen Faaborg-Midtfyn. Afdeling 7, Violvej - Ringe

Husorden for Boligforeningen Faaborg-Midtfyn. Afdeling 7, Violvej - Ringe Husorden for Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Afdeling 7, Violvej - Ringe En boligafdeling med mange beboere er et minisamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden; vi bliver fælles om mange

Læs mere

Råderetskatalog for afd. 34-25 Figenparken

Råderetskatalog for afd. 34-25 Figenparken 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1-2 A Lejlighedens overflader m.m. side 3-4 lofter vægge + fliser gulve fodlister, gerigter, karme. lysninger m.m. døre B Vinduer side 4 vindueskarme/rammer forsatsvinduer hængsler

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Andelsboligforeningen LUNDEGÅRD. Afdeling 2. Råderetskatalog

Andelsboligforeningen LUNDEGÅRD. Afdeling 2. Råderetskatalog Andelsboligforeningen LUNDEGÅRD Afdeling 2 Råderetskatalog 1 RÅDERETSKATALOG Ll. Blovstrødvej 21-45, afd. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Maling og anden overfladebehandling Side 4 B. Bygningsændringer og tekniske

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Husorden afdeling 78 - Isagervej

Husorden afdeling 78 - Isagervej Indhold Lejlighed... 1 Ventilation... 2 Ændringer... 2 Husdyr... 2 Støj... 2 Fællesområder... 3 Rygeloven... 3 Fællesvaskeriet... 3 Antenneforhold... 3 Affaldshåndtering... 4 Terrasser... 4 Knallerter...

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

ORDENSBESTEMMELSER. For Haveforeningen Aalykke

ORDENSBESTEMMELSER. For Haveforeningen Aalykke ORDENSBESTEMMELSER For Haveforeningen Aalykke Stiftet 12. januar 1954 med 37 medlemmer. Nyt lejemål fra 1. april 1979 til april 2027. 1 Al handel og overdragelse af haver uden bestyrelsens medvirken medfører

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

Side 1 af 20. Råderetskatalog for Boligselskabet Futura Fredericia Afdeling 4512 Thygesminde Allé & Thygesmindevej

Side 1 af 20. Råderetskatalog for Boligselskabet Futura Fredericia Afdeling 4512 Thygesminde Allé & Thygesmindevej Side 1 af 20 Råderetskatalog for Boligselskabet Futura Fredericia Afdeling 4512 Thygesminde Allé & Thygesmindevej Side 2 af 20 Råderet Loven om råderet fra juni 1993 tillader den enkelte lejer at forbedre

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges.

Det er os selv, der gennem huslejen, betaler for den daglige drift, istandsættelser - og det som ødelægges. 1 Husorden for Andelsboligforeningen Kyndby Huse Forord: En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Vi er alle mere eller mindre afhængige af hinanden - vi er fælles om mange ting - og det er derfor

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY

HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY HAVEGUIDE FOR RÆKKEHUSENE KORNAGERVEJ/TORSVANG UNDER BOLIGSELSKABET AKB LYNGBY Denne guide skal bruges af alle beboere, der har fået stillet en have til rådighed i forbindelse med lejemål i rækkehusene

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE

Før du bygger ROSKILDE KOMMUNE Enfamiliehuse og tilbygninger Hvis du skal opføre enfamiliehus, rækkehus eller lave en tilbygning eller udestue, er det vigtigt at få overblik over, hvornår og hvordan man bærer sig ad med at lave en ansøgning

Læs mere

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007

NB.: Godkendt på afdelingsmøde den 4. april 2006 og ændret den 26. februar 2007 Side 1 af 5 Tillæg til vedligeholdelsesreglement Model A Råderetsregler samt ordens- og vedligeholdelsesregler for udendørsarealer for afdeling 766, Humlekærgård i Køge NB.: Godkendt på afdelingsmøde den

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 312 - Markvænget Godkendt på afdelingsmødet den 08.09.2015 Side 2 af 5 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 3 Forurening... 3 Musik... 3 Parabol/antenne...

Læs mere

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET

for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET BOLIGFORENINGEN Standard-vedligeholdelsesreglement. Model A - med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) for afdeling 1 GODTHÅBSVÆNGET A-ordningen - med NI-beløb kort fortalt Lejeren sørger i boperioden

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

HUSORDEN jf. vedtægterne 13

HUSORDEN jf. vedtægterne 13 A/B KNASTEN - Husorden side 1 Andelsboligforeningen KNASTEN HUSORDEN jf. vedtægterne 13 Senest revideret 29. april 2015 Indledning Andelsboligforeningen Knasten s husorden består af nogle regler og retningslinier,

Læs mere

Husorden af 1.sep. 2014

Husorden af 1.sep. 2014 Husorden af 1.sep. 2014 for Værelserne på Vigerslevvej 244 2500 Valby Ejendommens navn: Hansen 244 Forord Denne standardhusorden fastsætter de øvre rammer for værelserne hos Hansen 244. Vi beder Dem huske,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere