1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN ) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE ) UDSKIFTNING AF YDERDØRE...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN... 3 2) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE... 5 4) UDSKIFTNING AF YDERDØRE..."

Transkript

1 STUDIEBYENS BESTYRELSE Januar 2005 Revideret maj 2013

2 Indholdsfortegnelse: 1) ORDENSREGLEMENT FOR STUDIEBYEN MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER OVERDRAGELSE AF GRUNDFONDSBEVISET BOLIGERNE PARKERING GLATFØRE AFFALD GRØNT MILJØ STØJ OG MUSIK HUSDYR ) GENERELT OM BRUGERVEJLEDNING TIL BEBOERNE I STUDIEBYENS RÆKKEHUSE AT BO I RÆKKEHUS FORPLIGTER FORMÅL MED BRUGERVEJLEDNINGEN GENERELT OM ANSØGNINGER I STUDIEBYEN ) VEDLIGEHOLDELSE AF VINDUER... 6 FARVEKODER UDSKIFTNING AF VINDUER UDFORMNING AF NYE VINDUER VINDUER I STUEETAGE OG KVISTE TAGVINDUER LOFTVINDUER ) UDSKIFTNING AF YDERDØRE DØRE MOD VEJEN DØRE MOD HAVEN ) TAGET TAGENES VEDLIGEHOLDELSE. FUGNING TAGRENDER REGNVANDSBRØNDE ) MURVÆRK REPARATION AF MURVÆRK ETABLERING AF UDSUGNING M.M SOKKEL REPARATION AF UDVENDIGE TRAPPER POSTKASSER

3 UDVENDIG BELYSNING ) INSTALLATIONER VEDLIGEHOLDELSE AF VANDINSTALLATIONER EL-INSTALLATIONER ANTENNER OG PARABOLER OLIE- OG GASINSTALLATIONER M.V SKORSTENE / AFTRÆK FRA OLIE- ELLER GASFYR ) LYD- OG VARMEISOLERING LYDDÆMPENDE FORSATSVÆG EFTERISOLERING AF GULV ANDRE INDVENDIGE BYGNINGSÆNDRINGER ) HAVERNE FORHAVERNE HÆKKE MOD VEJEN HAVELÅGEN MOD VEJEN MELLEM FORHAVERNE BAGHAVERNE VANDLÅSE / STOPHANER TERRASSER OG GANGSTIER BEPLANTNING AF HAVERNE SPECIELT OM BAGHAVERNE MOD ØST OG VEST HEGN, SKURE, CARPORTE M.V. MOD STIERNE HEGN MELLEM BAGHAVERNE VINDFANG, HAVESTUER OG OVERDÆKKEDE TERRASSER ) LIDT OM HUSET DET ÅRLIGE HUSSYN ) AFFALD M.V HAVE- OG BYGNINGSAFFALD BYGGEMATERIALER ) SKADER O.L

4 1) Ordensreglement for Studiebyen. Ifølge Studiebyens vedtægter 17, er beboerne underkastet et på en ordinær generalforsamling fastsat ordensreglement for ejendommens drift og gode orden, ro etc. Medlemmernes forpligtelser. Det påhviler medlemmerne efter bedste evne at sørge for, at der i det hele er god ro og orden i Studiebyen. Man bør således gensidigt vise hensyn og tolerance. Medlemmerne skal overholde Studiebyens vedtægter og ordensreglement og er tillige ansvarlige for, at den øvrige husstand overholder reglerne. I henhold til vedtægternes 17, pålægges det endvidere boligens indehaver at sørge for den udvendige vedligeholdelse, således at ejendommen bevarer sin engang af arkitekternes fastslåede stil, samt ligeledes for vedligeholdelse af have og hegn. Træer og hegn må ikke fjernes uden samtykke af Bestyrelsen. Ved overtrædelse af såvel vedtægter som ordensreglement har Bestyrelsen påtaleret. Bestyrelsens henstilling skal efterkommes, jf. vedtægternes 17. stk. 4. I alle tilfælde, hvor Politivedtægt for Nordsjællands Politikreds eller påbud fra Gentofte Kommune overtrædes, må medlemmet selv stå til ansvar og holde Boligselskabet skadesløs over for myndighederne. Overdragelse af grundfondsbeviset. Ved enhver overdragelse af grundfondsbeviser til andre end efterlevende ægtefælle skal der foretages syns- og skønsforretning af Bestyrelsen, og det nye medlem skal underskrive overtagelseserklæring, i hvilken man forpligter sig til at overholde Studiebyens vedtægter og ordensreglement. For at sikre at et medlems arvinger i nedstigende linje (børn og børnebørn) kan komme i betragtning til boligen i Studiebyen, bør man tilkendegive dette, enten ved testamente eller over for Studiebyens Bestyrelse på særlig blanket. Se i øvrigt vedtægternes 15. Boligerne. Det må være i alles interesse, at Studiebyen forbliver bevaringsværdig. Derfor er det nødvendigt, at husene holdes i forsvarlig stand både udvendig og indvendig. Ved valg af farver og materialer skal der tages hensyn til såvel Studiebyens helhedspræg som de enkelte huses særlige arkitektur. Enhver tilbygning eller forandring ved husene må kun ske efter Bestyrelsens skriftlige godkendelse. Eksempler på dette er udskiftning af døre og vinduer, farveskift på såvel mur- som træværk, opførelse af udhuse, garager, carporte, vindfang og overdækkede terrasser m.v. (Eksemplerne er ikke fuldt dækkende). I visse tilfælde skal byggesagen videregives til Gentofte Kommune med Bestyrelsens påtegning. Der henvises endvidere til brugervejledning for rækkehuse, dobbelthuse samt enkelt huse, som udarbejdes og løbende revideres af Bestyrelsen. 3

5 Parkering. Der bør være parkeringsplads på egen grund, hvis det er muligt. Der kan opstilles garage eller carport, som skal være i overensstemmelse med de af Studiebyen fastsatte normer. Der skal ansøges inden opsætning af garage eller carport. Der skal på lejerens foranledning og regning udføres flisebelægning. Ved parkering på egen grund skal der være hensigtsmæssig kørebelægning, og overkørsel over fortov skal udføres efter Gentofte Kommunes regulativ. Campingvogne, trailere, m.m. placeres skjult for offentligheden efter Bestyrelsens anvisning. Parkering af motorkøretøjer langs vejene skal foretages så hensynsfuldt som muligt. Af hensyn til snerydning på fortove skal parkering ved snefald ske således, at snerydning kan foregå uhindret. Glatføre. Medlemmerne har pligt til at sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på fortov ud for egen grund samt på adgangsveje til hoveddør og affaldsstativ. Studiebyen kan dog efter Bestyrelsens beslutning foranstalte fælles rydning af sne på fortove og stier og lejlighedsvis glatførebekæmpelse. En fælles snerydning fratager dog ikke ansvaret fra den enkelte beboer. Affald. Affaldsstativer og storskrald skal placeres ifølge anvisning fra Gentofte Kommune. Storskrald stilles først ud dagen før afhentning og placeres foran eget hus. Det må ikke placeres på Sømarksvej. Er der noget der ikke fjernes, er det beboeren selv, der skal rydde fortovet igen. Byggematerialer, grus m.m. skal opbevares på egen grund og ikke på vej og fortov. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt ifølge beslutning af Gentofte Kommunalbestyrelse. Grønt miljø. Bekæmpelse af ukrudt, plantesygdomme og skadedyr skal ske uden giftige sprøjtemidler. Støj og musik. I såvel hus som have må musik og radio ikke være til gene for øvrige beboere. Ved fester varsles de nærmeste naboer. Brug af støjende maskiner bør kun finde sted i kortere tidsrum. Ellers bør nærmeste naboer orienteres om tidspunkt og varighed. Husdyr. Det er tilladt at holde husdyr, hvis de ikke er til gene for andre. Hunde skal være i snor eller holdes indhegnet på egen grund. Hundeejerne skal fjerne hundens efterladenskaber på sti og fortov. I forbindelse med hønsehold skal Gentofte Kommunes regler overholdes. 4

6 Nærværende ordensreglement er udfærdiget i henhold til vedtægternes 17 og vedtaget på den ordinære generalforsamling 28. marts ) Generelt om brugervejledning til beboerne i Studiebyens rækkehuse. Denne brugervejledning er ifølge generalforsamlingen 2000 et supplement til ordensreglementet, og skal opfattes som en del af dette. At bo i rækkehus forpligter. Man skal som beboer i et rækkehus tage hensyn til bebyggelsens særlige karakter og man skal tage hensyn til sine naboer. Alle Studiebyens huse er gamle, bevaringsværdige huse, som kræver en omhyggelig vedligeholdelse. Man skal gøre sit til at rækkehusene udadtil fremtræder som en harmonisk helhed ved at respektere og følge anvisninger vedrørende farvevalg, anvisninger på udskiftning eller bevaring af gamle døre og vinduer, hækkenes højde samt alle øvrige arbejder, som er beskrevet i dette hæfte og i ordensreglementet for Studiebyen - også selv om man ikke er enig i f.eks. valget af farver m.m. Derfor må den personlige smag nogle gange vige til fordel for Studiebyens fremtræden, når huset vedligeholdes. Formål med brugervejledningen. Denne vejlednings formål er, at fastlægge retningslinjer med hensyn til valg af materialer og farver samt at rådgive om den øvrige vedligeholdelse af boligen. Vejledningen giver nemlig også oplysning om, hvordan man kan eller skal vedligeholde boligen, f.eks. udluftning til gaskedler, antenners placering, udhuse og carporte, parkeringsforhold og meget mere. Opmærksomheden henledes igen på, at man ikke må foretage ændringer på boligen uden bestyrelsens skriftlige godkendelse. Generelt om ansøgninger i Studiebyen. Man skal altid søge bestyrelsen om tilladelse, når det vedrører ansøgning om bærende konstruktioner samt udskiftning af døre eller vinduer i ydermure og tage. ændring af beplantning (udskiftning af hække, fældning af større træer og lignende.) noget der påvirker helhedsindtrykket (låger, garager, indkørsler, udluftninger etc.) I alle andre sager gælder det gamle ord stadig at Det er bedre, at spørge eller søge om tilladelse én gang for meget end én gang for lidt. Er du i tvivl så kontakt én fra bestyrelsen eller forretningsføreren og hør hvordan du skal forholde dig i den givne situation. Det er nødvendigt, at byggesager går gennem bestyrelsen for at bevare den arkitektoniske grundtanke, og for at sikre dels husenes bevarelse, dels den historiske og kulturelle position vi tit fremhæver os for, og som er medvirkende til at sikre os den velvilje og selvstændighed vi nyder. 5

7 HUSK: En ansøgning bør beskrive både den nuværende situation og den ønskede ændring. Beskriv metode, materialer, farver osv. og gerne hvem der skal udføre arbejdet. Dokumenter i videst muligt omfang med tilbud, og tegning af før og efter. Vedlæg gerne fotos. 3) Vedligeholdelse af vinduer Generelt er vedligeholdelse af vinduer bedre end udskiftning. Træet, som de oprindelige vinduer er udført af, fås ikke bedre. Trods vinduernes måske meget ringe stand, kan en grundig vedligeholdelse måske bedre betale sig. Et oprindeligt vindue med udtjente bundstykker i karm og rammer samt beslag og glas kan godt istandsættes. Hvis vinduet ikke har forsatsramme kan disse eller nye koblede indvendige rammer monteres. Med koblede rammer opnår man den samme komfort som i nye vinduer. Hvis man vælger at udføre istandsættelsen selv er der gode råd at hente i Raadvad-centrets folder Vedligeholdelse og istandsættelse af vinduer. Skal istandsættelsen udføres af et firma, er der penge at spare ved at lade flere vinduer istandsætte samtidig. (Aftal eventuelt med naboen). Vinduer skal jævnligt vedligeholdes, uanset om de er gamle eller nye. Farvekoder. Vinduesrammer, hvid: NCS-s 0500-N Karm og lodpost samt kvistflunker, rød: NCS-s 5040-Y90R Udskiftning af vinduer. Ved udskiftning af vinduer, skal hensynet til rækkehusenes oprindelige arkitektoniske udtryk respekteres nøje. Husk - der skal altid indhentes godkendelse hos bestyrelsen før arbejdet går i gang. Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af omfanget af udskiftningen og en skitse med mål på de nye vinduer. Udformning af nye vinduer. Ved udskiftning af vinduer i stueetage og kviste skal de nye vinduer i udseende, set udefra, være fuldstændig tilsvarende de oprindelige. Nye vinduer skal være af træ, og hele vinduet, altså også karmen, bør udskiftes samtidigt, så karm og vinduesramme passer sammen. Der kan dog være tilfælde, hvor karmen er i så god stand, at det kan være tilstrækkeligt kun at udskifte vinduesrammerne, men tag en snedker med på råd. Dette gælder især vinduer i kvistene, hvor vindueskarmen er en del af kvistens konstruktion. Såfremt man ønsker at udskifte hele vinduespartier i kvisten, skal de gamle karme fjernes helt, og der skal udfræses til nye karme, da kvistvinduerne ellers bliver mindre end de oprindelige. 6

8 Vinduer i stueetage og kviste. Vinduernes størrelse skal være den samme som de oprindelige. Glasmålene må ikke afvige væsentligt fra de oprindelige, der i stueetagen er ca. 43,5 x 38,5 cm. og i kvisten er ca. 43,5 x 44,5 cm. Vinduer i stueetagen skal altid være inddelt med 6 rudefelter (3 i hver ramme) og i kvistvinduer med 4 rudefelter (2 i hver ramme). Vinduernes karme, lodposter, rammer og sprosser skal ligeledes være som de oprindelige. Sprosser skal være smalle med kitfals. Udvendigt glas skal isættes med kit. Der må altså ikke anvendes termoruder udvendigt. Lodpost og karm inklusive stabeldelen af hængslet skal udvendigt males rød. Øvrige dele males hvid. Altså hvide vinduesrammer. Se farvekoder på hvid og rød under Farvekoder på side 6. Nye vinduer bør bestilles linoliebehandlet, da denne behandling øger vinduernes holdbarhed. Vinduerne vedligeholdes med linoliebaseret maling. Såfremt vinduerne er leveret færdigmalet med en vandbaseret maling, anbefales det fremover at benytte det pågældende firmas vedligeholdelsesvejledning. Det anbefales, at der anvendes koblede rammer. Det vil sige indvendig ramme påmonteret yderste vinduesramme. Der skal ikke være sprosser i indvendige rammer. Termoglas kan monteres heri eller enkeltlag glas, eventuelt lavenergiglas. Enkeltlag glas i den koblede ramme gør det samlede vindue lettere. Almindelige forsatsvinduer er også en god varmebesparende løsning, såfremt du bevarer de gamle vinduer. Glas skal altid være plane, klare og farveløse. Man må anvende lavenergiglas. Ny sålbænk skal udføres i zink som den oprindelige og males rød i samme farve som vindueskarm. Andre typer i materiale som eternit eller skifer må ikke anvendes. På kvistvinduer skal profilleret dækliste som den oprindelige monteres. Tagvinduer. Der skal også her ALTID ansøges om at udskifte eller ilægge nye tagvinduer. De tagvinduer, der skal benyttes er Velux M06 eller F06 og gælder i alle rum også badeværelset. I beboelsesrum skal der isættes M06. Placeringen af vinduet skal følge de eksisterende vinduers placering. I trappeopgangen kan der isættes et Velux GVO vindue, hvis man mener at M06 og F06 er for store. Enhver gennembrydning af undertaget skal udføres af fagfolk grundet de alvorlige skader, der kan opstå hvis arbejdet ikke udføres korrekt. Loftvinduer. Loftvinduer skal altid udskiftes med et Velux GVO vindue og må aldrig placeres mod vejen. 7

9 4) Udskiftning af yderdøre. Kan reparation og almindelig vedligeholdelse ikke mere slå til, kan udskiftning komme på tale. Ved udskiftning af døre såvel mod vejen som mod haven skal der indhentes godkendelse fra bestyrelsen. Farver er det samme som ved vinduer. Karmtræ skal være rødt. Døre skal være hvide. (Se under Farvekoder på side 6). Døre mod vejen. Der kan vælges mellem 2 modeller: Enten med 6 eller 8 fyldninger. Døren mod vejen skal være dobbelt to dørblade. Bemærk at førstgående dør er bredere. (Forhold ca. 40/60.) Den har et ekstra rammestykke i forkant og dobbelt anslagsliste. Hver dør har fem fyldninger. I dørenes øverste 2 eller 4 fyldninger kan isættes glas, som skal være farveløst (klart eller mat). Fyldningerne anbefales at være pyramidefyldninger, men frisede fyldninger kan tillades. Dørene er ikke standarddøre og man må derfor regne med leveringstid og en noget højere pris end for standarddøre. 8

10 Døre mod haven. Man kan vælge mellem 3 modeller. Se tegning. 1. Dobbeltdør med glas over døren. 2. Dobbeltdør som den oprindelige. 3. Bred enkeltdør med glas over og ved siden af døren. Denne dør kan evt. udføres som stalddør. I den øverste rude kan eventuel ventilation til bryggerset monteres. I dør 1 og 2 kan det tillades at der isættes enkelt ruder hele vejen ned adskilt med sprosser (4 stk. i dør 1 i hver side - 5 stk. i dør 2 i hver side). Dør 3 kan eventuelt udføres som stalddør. I den øverste rude kan eventuel ventilation til bryggerset monteres. På alle de viste modeller skal glassets underkant være i højde med vinduernes glas. 9

11 5) Taget. Tagenes vedligeholdelse. Fugning. Grundet tagudskiftning i 2010, forventes det ikke at taget skal vedligeholdes foreløbigt. Skulle der alligevel blive behov for vedligeholdelse på rygning og grater, skal det opføres som det nuværende. Ved gennembrydning af tagfladen, skal dette udføres af autoriseret fagmand. Tagrender. Det er vigtigt at holde tagrender og nedløbsrør i ordentlig stand, da misligholdte tagrender og nedløbsrør kan give alvorlige skader på murværk og træværk. Skaderne kan evt. opstå hos naboen eller hos begge, hvis det er nær skel, og sådanne skader skal beboeren selv udbedre. Vedligeholdelse og udskiftning af udtjente tagrender er derfor en individuel opgave. Såfremt man ønsker at udskifte eksisterende tagrender, skal disse være i zink som de oprindelige render. Man skal sikre fri passage til naboens tagrende. Der må ikke isættes endebunde som afslutning mod naboens tagrende. Tagrenderne må ikke males. Bemærk, at der ca. for hver 18 meter tagrende skal være et ekspansionsstykke eller en ekspansionstud til at optage rendens bevægelser ved temperaturændringer, ellers kan samlingerne volde kvaler. Regnvandsbrønde. Husk at efterse tagrender og nedløbsrør for utætheder, og rens dem og rotteristen et par gange om året, især efter løvfald. Regnvandsbrønden bør også efterses og sandfanget renses, hvis det er nødvendigt. En urenset regnvandsbrønd kan være årsag til skader på fundament som man selv skal udbedre. 10

12 6) Murværk. Reparation af murværk. Ved istandsættelse af murværk og fuger i facader samt skorsten, skal hensynet til rækkehusenes oprindelige arkitektoniske udtryk respekteres nøje. Facader fremstår i blank mur, berappet og derefter afsyret. Ved istandsættelse af facader hvor udskiftning af mursten er nødvendigt skal teglsten i type, overflade og farve som eksisterende anvendes. Mursten fra for eksempel Tegl-værket Frederiksholm type gul flammet maskinsten kan anvendes. Ved reparation eller ombygning af skorstene bør anvendes samme murstenstype, dog hårdtbrændt. Til opmuring kan anvendes strand- eller bakkemørtel KC 50/50/750. Mørtelfuge i facademure og skorstene skal være bakkemørtel type KC 50/50/750 (lagervare). Strandmørtel må ikke anvendes til fugning i rækkehusenes facader, da det er mere hvidt og finere i kornstørrelsen. Bakkemørtel er brunligt og grovere. Mørtelfuge ved vinduer og døre, se under afsnittet udskiftning af vinduer. Vil man blænde det oprindelige spisekammervindue i køkkenet skal det ske ved tilmuring. Murstenene hugges/lægges i forbandt med det omgivende murværk. Huller efter murbier eller lignede samt sætningsrevner udfyldes med bakkemørtel type KC 50/50/750. Sætningsrevner i fuger skal udkradses minimum 1 cm inden fugning. Reparerede flader står som regel meget synlig. For at give disse lidt patina, kan man med opløsning af lidt tagrendemøg i vand delvis udligne forskellen. Påfør lidt ad gangen, lad det tørre indimellem og påfør igen indtil de reparerede og de omgivende flader matcher hinanden. Etablering af udsugning m.m. Udsugning fra emhætte og tørretumbler må føres gennem fadeburshullet. Der kan gives tilladelse til at rørføringen etableres gennem taget. Sokkel. Fundamentet under rækkehusene er af beton. Fundamenterne har i årenes løb fået større eller mindre sætningsrevner. Bestyrelsen skal altid kontaktes, såfremt revnen er opstået pludselig eller en forskydning umiddelbart kan konstateres. Sætningsrevnen vil i så fald også kunne konstateres i facaden. Sokler pudsrepareres med mørtel KC 20/80. Sætningsrevner i fuger skal udkradses minimum 1-2 cm inden udfyldning. Sokler sværtes med sort murasfalt. Ventiler til krybekælder må ikke tilmures. Ødelagte metalriste udskiftes for at undgå ikke velkomne husdyr i kælderen. 11

13 Reparation af udvendige trapper. Udvendige oprindelige trapper ved hoved- og havedøre er støbte og lagt på fundament. Når fundamenterne sætter sig opstår revner i trappen. Disse revner kan yderligere medføre frostsprængninger. Revner og afskalninger i trappen repareres med cementmørtel i forholdet 1 del cement og 3 dele grus. Er trappen fuldstændigt forvitret må den udskiftes. Eventuelt ved støbning af en ny på stedet - glittet, pudset eller eventuelt belagt med hårdtbrændte klinker på trinene. Alternativt kan man etablere en trappe i granit. Det er pænt og ikke dyrere end en ny støbt trappe. Trappefundamentet skal altid eftergås ved udskiftning af trappe. Fundamentet skal være ført til bærende, frostfrit lag, ca. 90 cm under terræn. Såfremt nyt fundament udføres, bør dette forbindes til husets fundament ved, at ibore 6 8 stk. 10 mm armeringsjern i husets fundament. Derefter indstøbes disse i det nye trappefundament. I nogle tilfælde kan den oprindelige trappe være båret på trappefundamentsvanger. Ovennævnte metode anbefales også for denne type. Trappens tilpasning til murværk, sokkel og dørtrin skal udføres på samme måde som ved den oprindelig trappe. Postkasser. Ifølge lov, skal postkassen være placeret på stander ved skel. Det er ikke tilladt at udskifte den opsatte postkasse. Postkasserne skal fremstå galvaniseret og må derfor ikke males. Der kan rekvireres navne og numre hos forretningsføreren. Udvendig belysning. Ved valg af lampetype på gade- og haveside ved henholdsvis hoveddør og bryggersdør skal rækkehusenes arkitektoniske udtryk respekteres dvs. lyset skal være hvidt og må ikke være til gene (blænding) for naboer og genboer. På havesiden kan belysning ved terrasse, bede, stier m.v. udføres så vidt ovennævnte hensyn er taget i betragtning. De udvendige lampers lysniveau skal tilpasses det omgivende lysniveau. Bestyrelsen kan kræve en etableret belysning ændret eller fjernet, såfremt hensynet til Studiebyens arkitektur eller hensynet til omgivelserne efter bestyrelsens opfattelse gør det påkrævet. Gældende stærkstrømsreglement skal altid overholdes. 12

14 7) Installationer. Vedligeholdelse af vandinstallationer. En fast regel er, ingen vandhane uden afløb, og det gælder også for udendørs vandhaner. En utæt udendørs vandhane, hvor vandet løber ud på jorden, kan gennem længere tid underminere fundamentet med sætningsskader til følge. Har man en udvendig vandhane, så sørg for at etablere afløb, hvis der ikke allerede er et. Haner og rør skal være tætte. Dette gælder også cisterner, varmtvandsbeholdere, radiatorer og ekspansionsbeholdere. En dryppende vandhane eller en løbende WC cisterne kan koste mange penge i øget vandforbrug. Da der mellem rækkehusene kun er halvstensmure, er der meget lydt. Det er derfor ikke tilladt at indmure vandrør i vægge mod naboen i forbindelse med modernisering af køkken, bryggers og badeværelse. I forbindelse med udskiftning af slidte VVS installationer, kan det være nødvendigt at lukke for vandtilførslen til huset. For vestrækkehusene gælder, at stophaner i vej kun må benyttes af autoriserede VVS folk. For østrækkehusene gælder, at stophanerne i haverne under ingen omstændigheder må benyttes. Her benyttes en fælles stophane på Lundegårdsvej for enden af rækkehusbebyggelsen, men først efter at alle beboerne i østrækkehusene har fået meddelelse om midlertidigt stop i vandforsyningen. Skitse over placeringen af denne stophane findes hos forretningsføreren. Denne hane må også kun benyttes af autoriserede VVS-folk. For alle beboere gælder, at der i hvert hus er monteret en vandmåler med en afspærringsventil (stophane) på hver side af denne. Det er disse haner, der skal benyttes ved VVS arbejde i huset. Begge disse stophaner skal være funktionsdygtige, hvorfor det anbefales at afprøve dem 1 2 gange om året og altid inden bortrejse. Da der har været tilfælde af sprængte vandrør anbefales det, at man lukker for boligens indvendige stophane, når boligen under ferier eller andre perioder er uden opsyn. Er det nødvendigt at have vand til drivhus eller havevanding etc. kan det anbefales, at der etableres en aftapningshane med kontraventil umiddelbart bag stophanen efter vandmåleren og derefter yderligere en stophane til boligens øvrige vandforsyning. De tekniske detaljer kendes af enhver VVS montør. Udgifter til boligens indvendige vandinstallationer, herunder de omtalte stophaner, påhviler beboeren. El-installationer. El-installationer skal følge lovgivningen på området. Der er nogen ting man selv må gøre, og der er andre ting der kun må udføres af en el-installatør. Dette kan man orientere sig om ved at kontakte elektricitetsrådet. Ved ældre installationer må man især være påpasselig med ikke at overbelaste el-nettet. Ved ændring af el-installationer må man ikke fræse kabler ind i murstensvæggen mod nabo. Såfremt der opsættes lyddæmpende væg, kan kabler skjules bag denne. Højttalere og elektriske maskiner anbringes sådan, at de ikke er til gene for naboer. 13

15 Antenner og paraboler. Man skal altid søge om opsættelse af paraboler. Da det er muligt at modtage kabel-tv i Studiebyen, bør der ikke opsættes flere nye antenner af hensyn til belastning af skorstene, tage og udseende. Bestyrelsen anbefaler, at man nedtager eventuelle tagantenner til fordel for kabel-tv. Paraboler skal placeres så de ikke er synlige for andre. Olie- og gasinstallationer m.v. Såfremt huset stadig har oliefyr, skal man være opmærksom på udendørs olietankes begrænsede holdbarhed. Underlag skal være godkendt af hensyn til faren for jordforurening ved udsivende olie. Rørforbindelse mellem indendørs olietank og oliefyr bør være synlige, så utætheder kan bemærkes. Udendørs eller underjordiske olietanke bør være tæt ved huset. Kun underjordiske tanke må være i forhaven. Af hensyn til bagstiernes holdbarhed skal enhver leverance af fyringsolie ske fra Rygårds Allé. Gasbrugere i rækkehusene får - for ældre installationers vedkommende - tilførsel fra en hovedgasledning, som går over lofterne fra bolig til bolig. Kun nye varmekunder får gas fra jordstik med udvendig målerskab. Bestyrelsen anbefaler alle at overgå til fjernvarme. Skorstene / aftræk fra olie- eller gasfyr. Tilslutning af varmekilde til fælles skorsten skal der altid ansøges om hos bestyrelsen. Man skal endvidere være opmærksom på, at rækkehusenes skorstene ofte ligger mellem to boliger. Boligen har egen skorsten til loftet, men herfra deler man skorstenspibe med naboen. Man skal derfor tale med naboen, såfremt man enten ændrer fyringsform eller laver foring i skorstenen (Isokærn eller metal). Hvis skorstenen kun benyttes som aftræk for gasfyr, bør der isættes en fuglerist, så der ikke bygges reder i skorstene, som ikke fejes. Brændeovne må ikke tilsluttes samme skorsten som gasfyr. (Undersøg om naboen har gasfyr tilsluttet samme skorsten og ansøg derefter om bestyrelsens tilladelse til opsætning af brændeovn). Pejse til eksisterende skorstene må kun opstilles efter kommunens forskrifter. Ved opsætning af brændeovn SKAL der foreligge miljøattest som skal afleveres til forretningsføreren og en skorstensfejer skal godkende arbejdet, før ibrugtagning. Nye gasfyrsinstallationer skal have aftræk enten gennem skorsten eller ballanceret aftræk gennem tag. (Ved ballanceret aftræk forstås, at gasfyret får tilført luft og har aftræk gennem to adskilte rør inde i hinanden). Vær opmærksom på, hvis skorstenen benyttes til aftræk, at nogle typer aftrækshætter på skorstenspiben virker skæmmende på vore rækkehuse. Aftræk må ikke gå gennem en tidligere skorstenshat. Bemærk at hvert gasfyrsfabrikat har egen udformning af aftræk. På rækkehuse må der ikke være vandret aftræk til gasfyr på nye installationer. Dette er af hensyn til bl.a. astmatikere. Såfremt gasfyrets placering kræver andet aftræk end gennem eksisterende skorsten, skal det føres gennem tag ud mod baghaven. Også her er der forskel på de forskellige gasfyrsfabrikanters design af aftræksrør. Af hensyn til lugtgener skal der være mindst 0,5 meter til siden til nærmeste vindue i taget, og aftræk må ikke være nærmere end 1 meter under et tagvindue. Undersøg eventuelt nye regler hos HNM før et projekt går i gang. Arbejdet skal udføres af autoriserede fagfolk. Bemærk at en VVS'er ikke automatisk er autoriseret til gasinstallation. Af hensyn til bebyggelsens ensartede fremtoning skal enhver synlig installation i forbindelse med aftræk til gasfyret godkendes af bestyrelsen. 14

16 8) Lyd- og varmeisolering. Lyddæmpende forsatsvæg. Vægge i skel i Studiebyens rækkehuse er oprindeligt opført i ½-stens mur. Det vil sige at væggen ind til naboen kun er ca. 110 mm tyk. Det er klart, at man skal tage hensyn til sine naboer med hensyn til musik, støj og så videre. Man kan reducere eventuelle støjproblemer betydeligt ved at opføre en gipsforsatsvæg fri af væggen mod nabo. Forsatsvæggen monteres af 2 lag 13 mm gipsplader på 45 mm stålrigler eller trælægter. Hulrummet udfyldes med mineraluld. Begge lag gips bør fuges med elastisk fugemasse ved stød mod vægge, gulv og loft. Trækning af nye el-installationer i forsatsvæggen bør overvejes i den forbindelse. Stuk ved loft vil blive dækket af forsatsvæggen. Denne stuk skal retableres. Bestyrelsen har gipsstukforme til både blomsterformet (lupin) stuk i stue og trukket profilstuk i værelse. Man kan med lidt øvelse selv støbe og montere nye stukke. Der anvendes stukgips til støbning og gips eller fliseklæber til montering. Arbejdet kan også udføres af en stukkatør, men medbring formene for bedste og billigste resultat. Efterisolering af gulv. Efterisolering af trægulv over krybekælderen kan udføres med plastfolie, mineraluld og ståltråd nedefra. Plastfolien (dampspærren) hæftes op under gulvbrædderne. Overgange tapes. 125 mm mineraluld opsættes mellem bjælker og fastholdes med 2 mm galvaniseret ståltråd. Der kan evt. afsluttes med vindtæt pap. Hvor adgang til krybekældre på grund af manglende højde ikke er mulig, må gulvbrædder optages og isoleringsarbejdet udføres oppefra. At opfylde krybekældre med indblæst isoleringsmateriale er endnu ikke dokumenteret som en sikker råd- og svampefri metode. Hvis denne løsning ønskes, skal bestyrelsens tilladelse indhentes forinden af hensyn til forsikringsansvar. Krybekælderventiler i sokkel skal altid holdes frie for at undgå fugt. Andre indvendige bygningsændringer. Hvis man ønsker at ændre på husets ruminddeling, skal der indsendes ansøgning til bestyrelsen med beskrivelse og tegninger. Såfremt en bærende mur fjernes, skal der sammen med ansøgningen indsendes ingeniørberegning af bjælken som erstatter mur. Ved flytning af køkken og ved modernisering af bad skal ændringerne ske i henhold til Bygningsreglement for småhuse 1998 og vådrum skal udføres som beskrevet i By og Byg anvisning 200. Også her skal indsendes ansøgning til bestyrelsens godkendelse. 15

17 9) Haverne. Forhaverne. Hække mod vejen. Hækken mod vejen skal være ligusterhæk. Højden på hækken skal målt fra fortovsflise være 140 cm. Hækken skal så vidt muligt løbe sammen med naboernes hæk uden synlige overgange. Hækkene må ikke være bredere end ca. 50 cm og må ikke vokse ud over fortovsarealet. Mellem hæk og fortovsflise skal der være ca. 30 centimeter grus eller asfalt. Hække klippes to gange om året. (inden 1. juli og inden 1. september). Havelågen mod vejen. Alle rækkehuse skal i forhaven have låge mod Rygårds Alle udført som anvist på tegning på efterfølgende side. Man kan frit vælge om lågestolper skal forsynes med pyramideformede hvide klodser eller afsluttes med tilspidsede stolper. Alle lister og rigler er standardvarer. Lågen skal være hvidmalet. Stolper skal være røde som farve på vindues- og dørkarme. Lågen bør være forsynet med fjeder for lukning. Lukkebeslag skal være let at betjene. 16

18 Mellem forhaverne. Ligusterhækken mellem forhaverne skal have samme højde som hækken mod vej. De holdes smalle og klippes ens fra begge sider, så de ikke vælter. Såfremt du er enig med din nabo og bestyrelsen kan anden lav beplantning tillades. Ifølge bogen Studiebyens Huse: skal forhaverne ligge som vel vedligeholdte prydhaver og i forhaverne må ikke plantes buske eller træer, hvis højde i udvokset stand er over 2 meter. Bestyrelsen kan i enkelte tilfælde give dispensation. Baghaverne. Vandlåse / stophaner. Vandlåsene / stophanerne i baghaverne ved øst-rækkehusene må under ingen omstændigheder benyttes. Ved reparation i en bolig, og vandet ikke kan lukkes indefra, skal samtlige beboere adviseres i god tid om at vandet vil blive lukket indenfor et bestemt tidspunkt og et autoriseret VVSfirma skal så lukke for vandet på hovedhanen for enden af rækkehusene. Ved uforudset vandskade skal et VVS-firma omgående lukke for hovedhanen, og de øvrige beboere i rækken have besked om lukningen så hurtigt som muligt herefter. Hvis en beboer bruger stophanen i baghaven og den går i stykker, skal beboeren selv dække udgiften til reparation af denne. Terrasser og gangstier. Terrasser og øvrige befæstede arealer kan anlægges. Belægningssten af enhver art kan anvendes. Dog skal disse udføres i niveau med havens øvrige plan. Beplantning af haverne. Rækkehusenes haver er små og derfor ikke egnede til meget store træer og buske, der skygger, også hos din nabo. Når haven anlægges og beplantes, bør du derfor tænke på, om din nabo kan få sol i haven. Undgå store og høje træer med en omfangsrig blad- eller nålemasse. Langs det nordlige hegn bør ikke plantes vækster, der bliver højere end 2,2 meter, med mindre man er enig med naboen om andet. Frugttræer og buske, der står tæt ved hegnet, og specielt det nordlige hegn, skal beskæres og holdes nede, så de ikke danner en kompakt mur til gene for naboen. 17

19 Specielt om baghaverne mod øst og vest. Hegn, skure, carporte m.v. mod stierne. Ved nyetablering af hegn, skur, carport m.v. mod sti skal disse opføres som anvist i hæftet/projektet Hegn, carporte, skure og pergolaer langs veststien. af reviderede udgave af december Der skal altid forinden byggeri altid ansøges hos bestyrelsen. I hæftet, som er omdelt til alle rækkehusbeboere, er beskrevet og skitseret i detaljer hvorledes hegn, skure, carporte, m.v. udføres, herunder: Højde-, bredde- og længdemål. Taghældning, materialer, dimensioner og konstruktioner samt beklædning. Afvanding og afløb til faskine. Begrænsning af brandsmitte ved skure bygget sammen i skel. Farver. Beplantningsforslag. Anviste principløsninger skal anvendes for at bevare helhedsindtrykket, men der er i anvisningerne mange muligheder for de enkelte beboeres varierede behov. Ved nyetablering af hegn, carporte m.v. mod den vestvendte sti gælder, at hegnet nu er rykket 1,20 meter ind i haven fra den oprindelige skellinje. Denne linje skal holdes fremover. Regnvand fra tage på skure, carporte, overdækkede terrasser m.m. skal afledes til egen grund således, at det ikke er til gene for naboen. På grund af jordbundsforholdene i rækkehushaverne er faskiner ikke muligt alle steder. Ved udhuse og carporte kan overjordisk opsamling af regnvand være en bedre løsning. Hegn mellem baghaverne. Mellem haverne skal raftehegn både på østsiden og på vestsiden opføres som anvist i projektet for veststien. Vindfang, havestuer og overdækkede terrasser. Tilbygninger der knytter sig direkte til rækkehuset, såsom vindfang, havestuer, overdækkede terrasser m.v. er ikke tilladt. 18

20 10) Lidt om huset. Det årlige hussyn. Hvert andet år, udfører bestyrelsen tilsyn udvendigt med boligerne. De år hvor bestyrelsen ikke udfører tilsynet, skal beboeren selv gøre det. Eventuelle pålæg skal efterkommes inden 3 mdr. Hvis det ikke er blevet gjort inden da, vil bestyrelsen få arbejdet lavet på beboerens regning. 11) Affald m.v. Have- og bygningsaffald. Husholdningsaffald skal opbevares på eget område, indtil det kan bortskaffes. Affald skal placeres foran egen bolig og må ikke stilles på Sømarksvej, Lundeskovsvej eller Lundegårdsvej. Dette gælder ikke for haveaffald. På kommunens genbrugsstation kan man aflevere uemballeret haveaffald, bygningsaffald og andet affald i mindre mængder. Genbrugsaffald og haveaffald udsættes aftenen før det afhentes og hvis det ikke bortskaffes, skal medlemmet straks fjerne det fra vej. Byggematerialer. Ved levering af byggematerialer skal disse fjernes fra vej og sti hurtigst muligt. 12) Skader o.l. Skader på vandforsyningsledning og kloakledning skal meldes til forretningsføreren. Sætningsskader i fundament og murværk skal meldes til forretningsføreren. Kummeskader samt skader på skjulte rør dækkes normalt af boligselskabets forsikring. Glasskader dækkes også af boligselskabets forsikring der er dog en selvrisiko på kr ,- pr skade, der skal betales af beboeren selv. Generelt gælder, at alle skader skal anmeldes til forretningsføreren. Vandledningsbrud. Vandledningsbrud meldes til Gentofte Kommune / Nordvand. Rotter. Hvis du observerer rotter i hus eller have, skal det anmeldes til Gentofte Kommunes Tekniske forvaltning og forretningsføreren orienteres. Tjek også Studiebyens hjemmeside for disse oplysninger som altid vil være opdaterede. 19

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

HOLD HUMLEBY VED LIGE

HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE HOLD HUMLEBY VED LIGE er udgivet af Husejerforeningen Humleby Følgende beboere har medvirket ved opdateringen: Per Skovgaard Andersen, Irene Bjerregaard, Christian

Læs mere

Lundtofteparkens regler

Lundtofteparkens regler Lundtofteparkens regler Når du bor i en bolig i en afdeling i en almen boligorganisation, er der mange forhold, som du skal være opmærksom på. Men fælles for alle regler bortset fra det, der står i lejekontrakten

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27

Husorden2013godk2 07-03-2014 2 af 27 Sidst revideret på Ordinære Generalforsamling den 16.april 2013 Indhold 1. Indledning 4 2. Ansvar 5 3. Affald 5 4. Altaner og terrasser 5 5. Afløb 7 6. Cykler, barnevogne o.lign. 7 7. Døre 7 8. Dørtelefon

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE

Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen BEBOERVEJLEDNING FOR BEBYGGELSEN NIVÅVÆNGE Revideret august 2013 1 Indhold 1. Indledning... 5 2. Om grundejerforeningen... 6 3. Om de fælles arealer, aktiviteter

Læs mere

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab

Du Kan - Du Må. Køge Boligselskab Du Kan - Du Må Vejledning til råderet i Køge Boligselskab Du Kan Du Må Om mulighederne til at forny og forandre Dette hæfte er en vejledning til hvordan du kan udføre forbedringer, fornyelser og forandringer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen. By Aabybro. Udløbsdato 10-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rasmus Pilgaard Carstensen Adresse Smedevej 27 Postnr. 9440 Dato 10-04-2015 By Aabybro Udløbsdato 10-10-2015 H-15-00-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-33689 Matrikel/Ejerlav: 41AS

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012

Grundejerforeningen. Hørsholm Gårdhuse. Håndbogen 2012 Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse Håndbogen 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INDLEDNING... 4 1.1 Generalforsamling og bestyrelse... 4 1.2 Foreningens område... 5 2 GRUNDEJERFORENINGENS

Læs mere

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502

Halsnæs Ny Boligselskab. Lathyrushaven - Afd. 2502 Side 1 a 63 Side 2 a 63 Overskrift Side 1 Indledning Side 2-5 Alarm og hjælp Side 6 Adresser Side 7-9 Indflytning Side 1-14 Husorden Afsnit A: inde Afsnit B: ude Afsnit C: Husdyr Bilag 01 Bilag 02 Ansøgningsskema

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 08-07-2013. Lb. nr. H-13-01740-0004. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Virklundvej 39 Postnr. 8600 Dato 08-01-2013 By Silkeborg Udløbsdato 08-07-2013 H-13-0-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16938 Matrikel/Ejerlav: 9Æ Virklund

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Helena Selchau Hansen. By Næstved. Udløbsdato 02-06-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Helena Selchau Hansen dresse Skyttemarksvej 89 Postnr. 4700 Dato 02-12-2013 By Næstved Udløbsdato 02-06-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-20249 Matrikel/Ejerlav: 115C Næstved Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Velkommen til Nybro Vænge

Velkommen til Nybro Vænge Velkommen til Nybro Vænge Velkommen Nybro Vænge Grundejerforening vil hermed byde jer velkommen til et af Gladsaxe Kommunes dejligste boligområder. Formålet med denne folder er at informere jer om en række

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr

Administration Affald Intet andet må fyldes i disse containere! Afløb Altaner 54.250 kr 110.695 kr Administration Andelsboligforeningen har valgt Andelsbo, Dronning Olgas Vej 37, 2000 Frederiksberg (telefon 38 16 11 25), som administrator. Udover huslejeopkrævning forestår Andelsbo alle juridiske forhold

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere