ACO VVS. ACO Højtvandslukker. Beskyt din ejendom!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACO VVS. ACO Højtvandslukker. Beskyt din ejendom! www.aco.dk"

Transkript

1 ACO VVS ACO Højtvandslukker Beskyt din ejendom! ACO Højtvandslukker

2 Generelt Klimaændringerne medfører ekstreme ændringer i vores nedbør. Kraftige nedbørsmængder falder indenfor korte tidsintervaller, og vi ser stadig fl ere problemer med oversvømmelser. I Danmark oplever vi dage med så store nedbørsmængder, at veje og hele byområder oversvømmes. Kloaksystemerne kan simpelthen ikke afvande den store nedbørsmængde hurtigt nok. Det overbelastede kloaksystem medfører tilbageløb til afl øb i boliger og specielt kældre, som igen medfører oversvømmelse af kloakvand med store skader på bolig og inventar som følge. Når tilbageløb opstår Tilbageløb er når kloaksystemet ikke kan afvande hurtigt nok. Vandstanden stiger og kloakvandet løber tilbage i systemet til lavere liggende områder. Rørindsnævringer, rørbrud, pumpenedbrud eller andre begrænsende faktorer er skyld i tilbageløb. Alle kloaksystemer kan rammes af tilbageløb og det kommunale kloaksystem er ikke dimen sioneret til spidsbelastningerne. Trænger kloakvand ind i boligen, er kommunen ikke ansvarlig. Kommunen skal sørge for en god og sikker kloakering, men hæfter ikke ved usædvanlige regnmængder. Man bør derfor beskytte sig imod tilbageløb fra kloak, hvis man har installationer under oversvømmelsesniveau. I denne brochure fi nder du information om ACO Højtvandslukke en produktserie der sikrer mod dette og beskytter din ejendom. 2 Oversvømmelsesniveau Oversvømmelsesniveauet er defi neret som det højeste mulige spildevandsniveau på et udvalgt sted i et kommunalt afl øbssystem. (iht. DS-EN spildevandsinstallationer selvlænsende indendørs) Projekteres anlægget så de højere placerede afl øb belaster højtvands lukkerne, kan dette forårsage oversvømmelse ved lukket ventil. På dette grundlag må højtvandslukker ikke installeres i bygningens hovedledning. Beskyt de sanitære installa tio ner under oversvømmelses niveauet Iht. DS-EN skal man beskytte de sanitære installationer, der er placeret under oversvømmelsesniveau mod tilbageløb. Højtvandslukker skal monteres således at al spildevand ovenfor oversvømmelsesniveau kan passere uhindret. DS-EN kræver derfor, at alle installationer ovenfor oversvømmelsesniveau skal have et naturligt afl øbsfald. Dette inkluderer også tagvandsafl øb, samt dennes ledninger.

3 Sådan fungerer en højtvandslukker Ved valg af højtvandslukker skelnes der stopklapper. Som udgangspunkt er disse imellem anvendelse til fækaliefrit og lukket, men åbnes automatisk når der løber fækalie holdigt spildevand. De to forskellige vand ud til kloak. Ved tilbageløb altså højtvandslukkeres funktioner er beskrevet modsat udløb til kloak - vil vandtrykket nedenfor. blokere stopklapperne. På den måde kan vandet ikke passere. Vandet forhindres Højtvandslukkeren beregnet til fækaliefrit altså i at løbe den forkerte vej. spildevand er udstyret med en eller fl ere Højtvandslukkeren til fækalieholdigt vand er udstyret med en eller fl ere stopklapper. Som udgangspunkt er disse åbne for frit gennemløb. Ved tilbageløb registrerer en sonde vandstandsstigningen, og en motor lukker stopklappen, så vandet ikke kan passere. Funktionalitet Triplex-K-2 Normal tilstand: Spildevand løber igennem Tilbageløbstilstand: Vandtryk fra tilbageløb Tvungen blokering: Første klap kan lukkes indløbsrør til kloak. blokerer første klap. manuelt. Quatrix-K-3F Normal tilstand: Spildevand løber igennem Tilbageløbstilstand: Sensor aktiverer styre- Tvungen blokering: Første klap kan lukkes 3 indløbsrør til kloak. boks og 2. klap lukkes automatisk. manuelt. Sådan defineres et afløb Normalt betegnes al spildevand som afl øb, men der fi ndes specifi kke betegnelser for de forskellige former: Nedbørs- /regnvand stammer fra snefald eller regn. Gråt spildevand/fækaliefrit vand vand fra bruseren, vandhane, håndvask. Sort spildevand/fækalieholdigt vand vand fra WC. Vær opmærksom på, at der skelnes mellem højtvandslukker til fækaliefrit spildevand og fækalieholdigt spildevand. Er der tale om industriel spildevand eks. fra en produktion, skal der laves en kemisk analyse til kontrol af vandets sammensætning.

4 Normer og regler Generelt Spildevandsinstallationer skal udføres således at spildevandet kan afl edes uden at installationen eller afl øbsanlægget beskadiges eller funktionen påvirkes. Normer DS-EN beskriver spildevandsinstallationer selvlænsende system indendørs. DS-EN beskriver højtvandslukker, konstruktion, test og vedligeholdelse. Passiv eller aktiv sikkerhed mod tilbageløb Kælderafl øb med højtvandslukker betegnes som passiv sikkerhed mod tilbageløb. Selve ordet passiv referer til at højtvandslukkerens stop ligger passivt mod lukke- Boligejerens eget ansvar Den kommunale myndighed kan ikke gøres ansvarlig for skader, der forårsages af tilbageløb. Det er boligejerens eget ansvar, og denne må selv betale omkostningerne for skader forårsaget af tilbageløb (DS-EN ). Der er naturligvis mulighed for at forsikre sig mod tilbageløbsskader, men der er høj selvrisiko på disse forsikringer. Temperaturbestandighed Højtvandslukkeren skal have en temperaturbestandighed svarende til temperaturen for ejendommens/bygningens spildevand. Ved type 0,1, 2 og 3 max. 75 grader Celsius. Ved type 4 og 5 max. 93 grader Celsius. sædet. Stoppet åbnes kun, når der er afl øb fra installationerne inde i ejendommen/ bygningen. For at dette kan fungere, kræves afl øbshældning ned mod og ind i det kommunale kloaknet. Aktiv sikkerhed mod tilbageløb er eksempelvis montering af afl øbspumper og pumpestation. Aktiv sikker hed mod tilbageløb kræver ekstern energi for at fl ytte spildevand eller regnvand mod til bageløbet. Projekteringsanvisninger 4 Beskyt samtlige afl øb som ligger under oversvømmelsesniveauet mod afprøvet for korrekt funktion. Alternativt skal begge ventilstop fjernes under få sonden til at reagere, så den opfatter det som tilbageløb og lukker. Det tilbageløb byggeperioden. er vigtigt for brugerens egen sikkerhed, Projektér bygningen så spildevand fra afl øb over oversvømmelsesniveauet ikke belaster højtvandslukkerne. Spildevand fra højere beliggende afl øb kan forårsage oversvømmelse, når Det skal forhindres at de installationer, der betjenes af højtvandslukket kan anvendes med lukket ventil. Ved højtvandslukke type Quatrix-K-3F kan dette styres med en magnetventil fra den at det foreskrevne rutinemæssige eftersyn og servicering udføres. Se den medfølgende drifts- og brugervejledning for den pågældende højtvandslukke. højtvandslukkerne er lukkede. potentialfrie udgang i styreskabet. Projektér ikke højtvandslukkere place- Højtvandslukker skal monteres, så den ret i bygningens hovedledning. er tilgængelige til enhver tid ved efter- Vælg korrekt højtvandslukke! Vælges syn og servicering. forkert højtvandslukke ved fækalie- Der forefi ndes forhøjningsdele til højt- holdigt spildevand, kan dette forårsage vandslukker i gulv. stop i afl øbsledningen. Kun højtvandslukke type Quatrix-K-3F er godkendt til fækalieholdigt spildevand. Før og efter placeringen af motorstyrede højtvandslukkere skal der være en lige rørstrækning på mindst 1 meter. Højtvandslukke med elektrisk tilslutning På denne strækning må der ikke fore- (type Quatrix-K-3F) må ikke anvendes, komme andre tilslutninger. På den måde før den er tilsluttet el-installationen og sikres mod vandturbulenser, der kan

5 Iht. DS-EN defineres seks forskellige typer af Højtvandslukker Type Installationsplacering Automatisk stop Nødstop Anvendelsesområde 0 Vandret ledning 1 0 Regnvandsinstallation 1 Vandret ledning 1 1 Regnvandsinstallation 2 Vandret ledning 2 1 Regnvandsinstallation fækaliefrit spildevand (gråt vand) 3 Vandret ledning 1 (elektrisk eller pneumatisk) 1 Fækaliefrit eller fækalieholdigt spildevand (mærket F) 4 I gulvbrønd 1 1 Fækaliefrit spildevand 5 I gulvbrønd 2 1 Fækaliefrit spildevand Nødstop kan kombineres med automatisk stop. Højtvandslukker Type Fritliggende montage Indbygget montage ACO Junior gulvbrønd 5 ACO Triplex-K ACO Triplex-K-1 1 ACO Triplex-K-2 2 ACO Quatrix-K-3F 3

6 Installering ACO Junior 1. Afmontér vandlås og højtvandslukkeindsats 2. Gulvbrønden kræver en udsparring på min. 275 x 200 mm og en dybde på min. 170 mm. 3. Indløb fra eks. vaskemaskine skal tilsluttes ved monteringen. Anvend en hulsav med dia. 60 mm og skær ud til hul modsat af udløbet se skitsen. 4. Såfremt udløbsrørets centrum ligger dybere end 84 mm fra gulv overkant, skal der anvendes en forhøjningsdel. Denne er 130 mm høj og kan tilskæres med en sav. Flere forhøjningsdele kan monteres ovenpå hinanden. 5. Montér gulvbrønden indstil overdelen (kan vrides) således at den passer ned i evt. gulvklinker. Støb ud omkring den. 6. Færdiggør gulvet evt. med klinker. Tætnes med silikone mod gulvbrøndsrammen. 7. Demontér fi lteret. Montér højtvandslukkeindsatsen. Indsatsen skal skubbes tæt op mod udløbskanten. Eftermontér vandlås og gulvbrønds rist. Installering Quatrix-K-3F Frie rørledninger 6 1. Højtvandslukkeren monteres i fritliggende rørledning. Rørstøtter bør anvendes på begge sider ved ven tilen. Skydemuffe bør monteres på den ene side, således at ventilen ved behov let kan demon te res. 2. Der skal være et fald på 12 mm mellem indløb og udløb. 3. Højtvandslukkeren skal monteres, så den til enhver tid er let tilgængelig. 4. Montér ventilmotoren ved hjælp af de medfølgende skruer. 5. Styreskabet monteres på en væg i et tørt lokale. Montér strømkablerne fra ventilmotoren og tilslut styreskabets stikkontakt til en jordet vægstikkontakt. 6. Afprøv ventilens funktion iht. anvis ningerne, som medfølger højtvandslukket. 7. ACO Quatrix-2 Højtvandslukker til fækalieholdige afl øb med indbygget montage i gulv Type F3. Anvendelsesområde: Lokaliteter under oversvømmelsesniveau til eks. WC og/eller urinaler. Tilbehør: Forhøjningsdel for dybere montage højde 100 mm. Installation Quatrix-K-3F Til kælderdæk: 1. Højtvandslukkeren placeres på monteringsstedet brug waterpas 2. Fastgør ventilen til armeringen en murskefuld beton støbes rundt om 3. Montér evt. forhøjningsdelen 4. Skal der anvendes membranfl anche sættes den fast i ønsket højde på forhøjningsdelen. Støb bjælkelaget læg membranmåtten ud og lim fl anchen på 5. Montér forhøjningsdelen. Den er teleskopisk og trækkes ud til korrekt højde 6. Vrid overdelen så den passer mod evt. gulvklinker. Støb bjælkelaget færdigt 7. Montér evt. gulvklinker. Tætnes med silikone mod fi rkantsdelen 8. Montér ventilmotoren ved hjælp af de medfølgende skruer. Træk kablerne i kabelrør til det sted, hvor styreskabet skal monteres 9. Montér styreskabet på en væg i et tørt rum og tilslut strømkablerne fra ventilmotoren 10. Tilslut strømstikkene til en jordet vægstikkontakt Afprøv ventilens funktion iht. anvisningerne, som medfølger højtvands lukket Læg gulvklinker i dækrammen. Montér rammen og lås den Højtvandslukket skal monteres, så den til enhver tid er let tilgængelig.

7 Installation Triplex-K-0, -K-1 og -K-2 ACO Triplex Højtvandslukke til fækaliefrit spildevand. Anvendelsesområde: indendørs under oversvømmelsesniveau med udslagsenheder, med fækaliefrit spildevand eks. bad, bruser, håndvask, køkkenvask, vaskemaskine eller regnvand. Installation Frie rørledninger 1. Højtvandslukkeren monteres i fritliggende rørledning. Rørstøtter bør placeres på begge sider ved ventilen. Skydemuffe bør monteres på den ene side, således at ventilen ved behov let kan demonteres. 2. Vær opmærksom på, at der skal være et fald på 12 mm mellem indløb/udløb. 3. Højtvandslukkeren skal monteres, så den til enhver tid er let tilgængelig. 4. ACO Triplex Højtvandslukke til fækaliefrit spildevand K2-2 til montering i gulv Type 2. Anvendelsesområde: Lokaliteter under oversvømmelsesniveau med udslagsenheder, med fækaliefrit spildevand eks. bad, bruser, håndvask, køkkenvask, vaskemaskine eller regnvand. Tilbehør: Forhøjningsdel for dybere montage højde 100 mm Membranfl anche til vandtætte gulve. 7 Installation Kælderdæk 1. Højtvandslukkeren placeres på monteringsstedet brug waterpas. 2. Fastgør ventilen til armeringen en murskefuld beton støbes rundt om. 3. Montér evt. forhøjningsdelen. 4. Skal der anvendes membranfl anche, sættes den fast i ønsket højde på forhøjningsdelen. Støb bjælkelaget, læg membranmåtten ud og lim fl anchen på. 6. Vrid overdelen så den passer mod evt. gulvklinker støb bjælkelaget færdigt. 7. Montér evt. gulvklinker. Der tætnes med silikone mod fi rkantsdelen. 8. Læg gulvklinker i dækrammen. Montér rammen og lås den. 9. Højtvandslukkeren skal monteres, så den til enhver tid er let tilgængelig. 5. Montér forhøjningsdelen. Den er teleskopisk og trækkes ud til korrekt højde.

8 Eftersyn og servicering Generelt Højtvandslukkere skal efterses og serviceres med jævne mellemrum for at garantere sikker drift. Vedligeholdelsen skal foretages efter den til enhver tid gældende standard og iht. til producentens anvisninger. Som tillæg til en professionel installering er det derfor vigtigt, at påpege at eftersyn og servicering udelukkende bør fortages af autoriseret personale. Gulvbrønd med højtvands lukkefunktion Gulvbrønde med højtvandslukkefunktion skal efterses visuelt og nødstopsfunktionen skal udføres af brugeren én gang om måneden for at kontrollere om den fungerer korrekt iht. DS-EN Højtvandslukkefunktionen skal serviceres af autoriseret personale hver sjette måned. Servicering indeholder: rengøring, kontrol af perfekt funktion, samt udskiftning af evt. defekte dele. Funktionstest med prøvetrykningsrør skal udføres iht. DS-EN Nødstopsventilen fastlåses i stop-funktion. Proppen, der sidder i prøvetrykningsforskruningen demonteres og prøvetrykningsrøret monteres. Ved denne test skal prøvetyrkningsrøret fyldes med vand. Såfremt ventilen lækker mere end 100 mm vandhøjde i løbet af 10 minutter, skal røret fyldes igen, så vandhøjden igen er 100 mm. Højtvandslukkeren anses for at fungere, såfremt man ikke har brug for at fylde mere end 500 cm3 vand på i løbet af 10 minutter. Bagløbsventil til fækaliefrit spildevand Bagløbsventil til fækaliefrit vand skal efterses og serviceres med samme interval som ovenfor beskrevet. Der skal udføres eftersynsservice én gang om måneden af brugeren og nødstoppet skal betjenes som ovenfor beskrevet. Servicering skal udføres mindst to gange om året af faguddannet og kvalifi ceret tekniker. Det første trin er at demontere ventillåsen. Dette gøres ved at demontere de seks skruer. Højtvandslukkeren skal udtages, rengøres og kontrolleres. Efter samtidigt at have rengjort ventilhuset kan lukkerne igen monteres og låget skrues fast se skitsen på næste side. Tætheden på højtvandslukkeren testes iht. DS-EN som ovenfor beskrevet.

9 Bagløbsventil til fækalie holdigt spildevand Bagløbsventil til fækalieholdigt vand skal efterses og serviceres med samme interval som bagløbsventiler til fækaliefrit spildevand. Der skal udføres eftersynsservice mindst to gange om året af faguddannet og kvalifi ceret tekniker. Eftersynet indeholder en demontering af ventillåsen og højtvandslukkeren. Ventilhuset skal skylles og rengøres før ventillåsen og højtvandslukket igen monteres. Der udføres funktionskontrol af lukke og lukkemotor. Tæthedstesten udføres på samme måde som for højtvandslukkesventil. Først låses nødlukningsventilen fast i lukket stand. Derefter lukkes det motordrevne lukke ved at trykke på tasten på styre skabet. Så udføres tæthedstest som tidligere beskrevet. Efter tæthedsafprøvningen skal det motordrevne lukke åbnes og nødlukningsstoppet åbnes manuelt. Vi forbeholder os retten til tekniske ændringer og forbedringer uden varsel.

10 ACO Nordic produktsortiment ACO Byg Tagrender Lette tage Lysindfald til fiberbetonplader Ovenlys Gør-Det-Selv liniedræn ACO VVS Industrielle afløb Boliggulvafløb Rustfri rørsystemer Fedtudskillere ACO Vej og anlæg Linieafvanding Brøndgods Olieudskillere ACO Nordic A/S Thorsvej 9 DK-4100 Ringsted Tel Fax ACO Gruppen En stærk familie du kan bygge på ACO Nordic A/S Udg.: 01/2009 ACO Højtvandslukke - Forbehold for ændringer TueVision

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o.

ACO VVS. A C O S h o w e r D r a i n. D e s i g n & f u n k t i o n. ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure. w w w. a c o. ACO VVS A C O S h o w e r D r a i n Gældende for februar 0 D e s i g n & f u n k t i o n ACO ShowerDrain Vandret- og lodret udløb Teknisk brochure w w w. a c o. d k ACO ShowerDrain Design & funktion...

Læs mere

Vand i kælderen kan undgås

Vand i kælderen kan undgås Vand i kælderen kan undgås Hvad kan du som grundejer gøre. Hvis der forekommer stuvning i det offentlige afløbssystem, kan den enkelte grundejer beskytte sin kælder mod indtrængende kloakvand på 3 måder:

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker

Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker GARANTI NR.: Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. DIN EN 12056 Denne brønd kan kombineres med Staufix

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning

MIKROCHIP KATTELEM. Brugervejledning MIKROCHIP KATTELEM Brugervejledning Bemærk venligst Læs venligst alle disse anvisninger FØR montering af SureFlap kattelem. Meget vigtigt undersøg venligst: om der er metal i det materiale, hvor kattelemmen

Læs mere

Danfoss Air ventilationsanlæg

Danfoss Air ventilationsanlæg MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning www.varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere