Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket"

Transkript

1 Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej Odense SV Telefax nummer: Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem jf. nedenstående: Aftale om godkendelses- og overvågning af KLS-system Aftalen omfatter følgende forretningsområder (sæt kryds): 1. Servicering af gasinstallationer og gasforbrugende udstyr 2.1. Installation og / eller servicering af vandinstallationer og afløbsinstallationer over gulvniveau og i bygninger.(autoriserede vvs-installatører) 2.2. Installation af gasinstallationer og gasforbrugende udstyr (Gasreglementet Afsnit A) 3. Installation og / eller servicering af afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord (autoriserede kloakmestre) 4.1 Installation af F-gasinstall. i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v. (Gasreglementet Afsnit B-3) 4.2 Servicering af F-gasinstall. i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v. (Gasreglementet Afsnit B-3) 5.1 Installation af større gasfyrede anlæg ( Gasreglementet Afsnit B-4) 5.2 Servicering af større gasfyrede anlæg ( Gasreglementet Afsnit B-4) 6. El-installation virksomhedstype bibesk. 1.1 bibesk. Uden cvr 7. VE-anlæg 7.1 solceller 7.2 Biomassekedler/biomasseovne 7.3 Solvarme 7.4 Varmepumpe 8. Bedrebolig ordningen Opsigelse af aftale Aftalen kan opsiges med minimum 6 måneders skriftligt varsel pr. 31. december, jf. vores almindelige bestemmelser. Tilmeldingsgebyr og årsgebyr refunderes ikke. Virksomhedsnavn: CVR-nummer: P-enhedsnummer: Eventuelt DS-medlemsnummer: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Fax: Indehaver / direktør: Fagligt ansvarlig: Dato: Underskrift: Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 1 af 8

2 1. Indledning Formålet med nærværende dokument er at beskrive Q-kontrol ApS' retningslinier for godkendelse og overvågning af autoriserede og godkendte kompetente virksomheders kvalitetsledelsessystemer. Q-kontrol ApS tilbyder bedømmelse, godkendelse og overvågning til følgende kundegrupper: autoriserede vvs-installatører for arbejde på gas-, vand og sanitetsinstallationer autoriserede kloakmestre for arbejde på afløbs- og kloakledninger i jord autoriserede, godkendte kompetente virksomheder for arbejde inden for et begrænset felt på gasområdet autoriserede el-installatører Ve-anlæg Bedrebolig ordningen Q-kontrol ApS' ydelser vil være baseret på Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser for bemyndigede kontrolinstanser, og bedømmelsen af kvalitetsledelsessystemer vil ske op imod relevante krav, som beskrevet i: Lovbekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2014 og bekendtgørelse nr. 547 af 30. maj 2014 om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet samt de i medfør af lovenes ikraftsatte bekendtgørelser* Gasreglementets afsnit A, B og C Q-kontrol ApS' kvalitetsledelseshåndbog Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6A, 6B, 6C og 8 Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer vedr. Kvalitetsledelsessystem juni 2014 bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg bekendtgørelse nr. 109 af 30. januar 2014 om BedreBolig-ordningen. *) Oversigt over ikraftsatte bekendtgørelser kan findes på Sikkerhedsstyrelsens internet-hjemmeside; eller rekvireres hos Q-kontrol ApS. 2. Fremgangsmåde ved godkendelsesprocedure Et sagsforløb omfatter følgende frivillige og obligatoriske aktiviteter: information (frivillig) informationsmøde (frivillig) ansøgning om godkendelse (obligatorisk) præevaluering (obligatorisk) efterprøvning på stedet (obligatorisk) korrigerende handlinger (hvis nødvendig, obligatorisk) ny efterprøvning (hvis nødvendig, obligatorisk) udstedelse af godkendelsesbevis 2.1 Information En virksomhed kan indhente information om ordningen fra Q-kontrol ApS, før den beslutter sig til at søge om et godkendelsesbevis. Denne information omfatter: bestemmelser (denne skrivelse) andet relevant materiale Evt. køb af Q-kontrol ApS s mastermodel for kls-system. Denne ydelse indeholder hardkopi version af kvalitetsledelsessystem som ligeledes findes frit tilgængeligt på hjemmesiden. Kvalitetsledelsessystemet levers i ringbind med indsatte faneblade for hvert afsnit / niveau. Håndbogen er ikke ud- Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 2 af 8

3 fyldt, De relevante virksomhedsdata udføres af køberen. Der medfølger ligeledes skriftlig vejledning til brug for færdiggørelse af håndbogen. 2.2 Informationsmøder Q-kontrol ApS kan afholde fælles informationsmøder af ca. ½ dags varighed, hvor flere virksomheder deltager. Herunder gennemgås kontrolordningen og principper for opbygning af kvalitetsledelsessystemer. Betaling foretages forud for fællesmødet efter gældende takster og inkluderer 1 stk. model af Q-kontrol ApS' kvalitetsledelseshåndbog med forpligtelsen som nævnt under pkt Ansøgning om godkendelse Virksomheder, der ønsker at ansøge om godkendelse, tilsendes et aftaleblanket samt et eksemplar af nærværende skrivelse. Virksomheden udfylder og returnerer aftaleblanketten til Q-kontrol ApS. Med fremsendelse af ansøgningsskemaet tilkendegiver virksomheden, at den er bekendt med nærværende skrivelse. Herefter fremsendes KLS-håndbog. 2.4 Præevaluering Q-kontrol ApS udpeger en auditor, der skal forestå alle godkendelsesaktiviteter. Auditor gennemgår ansøgningen og virksomhedens beskrevne kvalitetsledelsessystem for at tjekke, om kvalitetsledelsesdokumentationen lever op til de gældende krav i et sådant omfang, at præevalueringen giver en rimelig sikkerhed for, at gennemførelsen af godkendelsesefterprøvningen kan føre til et positivt resultat. Gennemgangen af kvalitetsledelsesdokumentationen rapporteres til virksomheden, inklusive eventuelle krav om ændringer. Når kvalitetsledelsesdokumentationen vurderes at have et tilstrækkelig indhold, rapporteres resultatet til Sikkerhedsstyrelsen og virksomheden, og tidspunktet for efterprøvningsbesøg kan aftales. 2.5 Efterprøvning på stedet Formålet med en efterprøvning på stedet er at bedømme virksomhedens kvalitetsledelsessystem i sin helhed. Bedømmelsen vil foregå på 2 niveauer: 1. I forsættelse af den allerede foretagne præevaluering af virksomhedens beskrevne kvalitetsledelsessystem bedømmes det, om det beskrevne system svarer til de relevante krav for virksomheden 2. Om det beskrevne kvalitetsledelsessystem er implementeret og anvendes i fuldt omfang Virksomheden har pligt til: at give auditor den nødvendige og tilstrækkelige information, således at det kan konkluderes, om virksomhedens kvalitetsledelsessystem er fuldt dokumenteret og i overensstemmelse med de relevante krav at give auditor adgang til de nødvendige faciliteter, arkiver og personale, således at auditor kan vurdere om den faktiske brug er i overensstemmelse med det beskrevne kvalitetsledelsessystem og andre relevante krav Efterprøvningen indledes med et møde med virksomhedens fagligt ansvarlige/autoriserede for det forretningsområde, som skal efterprøves og om nødvendigt med virksomhedens ledelse. På dette møde præsenterer auditor efterprøvningsplanen. Herefter foretager auditor i følgeskab af den fagligt ansvarlige/autoriserede stikprøver af alle dele af det beskrevne system. Den fagligt ansvarlige/autoriserede skal være behjælpelig med at skabe den nødvendige kontakt til øvrige medarbejdere, fremskaffe den ønskede dokumentation og bevidne eventuelle fundne afvigelser, som dokumenteres i en korrektionsrapport. Efterprøvningsbesøget afsluttes af auditor med en orientering af den fagligt ansvarlige/autoriserede om, hvad den umiddelbare konklusion af efterprøvningen er, og hvad rapporten vil indeholde Efterprøvningsrapport Senest 2 uger efter efterprøvningsbesøget udarbejder auditor en efterprøvningsrapport, hvoraf auditors indstilling vil fremgå. Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 3 af 8

4 Der gælder følgende retningslinier for indstilling til godkendelsesbevis: a. om kvalitetsledelsessystemet umiddelbart kan godkendes, da de væsentlige dele er beskrevet og implementeret b. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der mangler uvæsentlige elementer i implementeringen, men det beskrevne kvalitetsledelsessystem ellers er i orden c. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der er uvæsentlige mangler i det beskrevne kvalitetsledelsessystem, men efterprøvningsbesøget, ellers har vist, at virksomhedens arbejdsmetoder fungerer tilfredsstillende d. om kvalitetsledelsessystemet, både det beskrevne og det implementerede, er mangelfuldt Auditors indstilling kvalitetssikres af direktøren, og resultatet meddeles ansøgeren i form af: at kvalitetsledelsessystemet vil kunne godkendes (kategori a - c) under særlige vilkår, ifald virksomheden bekræfter at ville følge op på eventuelle udestående punkter kvalitetsledelsessystemet vil først kunne godkendes, når supplerende materiale er modtaget og eventuelt nyt efterprøvningsbesøg er afholdt 2.6 Korrigerende handlinger Såfremt der i forbindelse med efterprøvningen konstateres væsentlige afvigelser fra de i kvalitetsledelsessystemet beskrevne procedurer og / eller i øvrigt gældende relevante regelsæt udsteder auditor en eller flere korrektionsrapporter vedrørende de afvigende forhold. Virksomheden fremsender inden for en aftalt tidsfrist en besvarelse af de udstedte korrektionsrapporter med erklæring om årsag(er) til afvigelse(r), forslag til korrigerende handlinger samt tidsplan for gennemførelse af de korrigerende handlinger til Q-kontrol ApS. Såfremt virksomheden inden for en frist på 2 måneder. ikke har reageret på den aftalte tidsfrist for tilbagemelding på korrektionsrapporter, vil kvalitetsledelsessystemet ikke kunne godkendes, og der vil skulle gennemføres en ny godkendelsesprocedure og hermed nyt besøg i virksomheden. Dette besøg betales særskilt. Korrigerende handlinger bør normalt være afsluttet inden 2 måneder fra udstedelsen af korrektionsrapporten. Q-kontrol ApS vil indenfor 3 uger efter modtagelsen meddele virksomheden accept eller afslag. 2.7 Ny efterprøvning Virksomheden skal til aftalt tid dokumentere over for Q-kontrol ApS, at de korrigerende handlinger, der blev aftalt ved efterprøvningsbesøget, er gennemført. Q-kontrol ApS gennemfører en ny efterprøvning, hvis det skønnes nødvendigt. Den nye efterprøvning skal gennemføres med positivt resultat senest 1 måned efter modtagelsen af de korrigerende handlinger. Den nye efterprøvning er først afsluttet, når samtlige korrigerende handlinger er gennemført, og deres gennemførelse er accepteret af Q-kontrol ApS. Såfremt virksomheden ikke fra Q-kontrol ApS kan opnå godkendelse af kvalitetsledelsessystemet inden for 4 måneder fra 1. efterprøvningsbesøg, skal der gennemføres en helt ny godkendelsesprocedure. 2.8 Udstedelse af godkendelsesbevis eller meddelelse af afslag Såfremt kvalitetsledelsessystemet vil kunne godkendes (pkt kategori a-c), udsteder direktøren for Q- kontrol ApS et godkendelsesbevis. Godkendelsesbeviset underskrives af direktøren og fremsendes til virksomheden. Samtidigt fremsendes en kopi heraf til Sikkerhedsstyrelsen. Såfremt kvalitetsledelsessystemet ikke kan godkendes, meddeles dette virksomheden skriftligt, og Sikkerhedsstyrelsen orienteres om forholdet. Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 4 af 8

5 3 Fremgangsmåde ved systematisk overvågning Sagsforløbet i forbindelses med systematisk overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem består af følgende elementer: indledende kontakt til virksomheden valg af auditor gennemførelse af overvågningsbesøg udarbejdelse af overvågningsrapport ajourføring af godkendelsesbevis 3.1 Indledende kontakt til virksomheden Q-kontrol ApS tager kontakt til virksomheden ca måneder fra det tidspunkt, hvor virksomheden har modtaget godkendelsesbeviset eller har fået foretaget den sidste systematiske overvågning med positivt resultat. Ved denne kontakt afklares det med virksomheden, hvorvidt der er sket ændringer i: virksomhedens forretningsområde og status virksomhedens organisation og ansatte fagligt ansvarlige/autoriserede virksomhedens godkendte kvalitetsledelsessystem, som Q-kontrol ApS ikke er gjort bekendt med 3.2 Valg af auditor Q-kontrol ApS udpeger en auditor, der skal forestå alle overvågningsaktiviteter. Auditor gennemgår tilsendt materiale som følge af den indledende kontakt under pkt. 3.1, virksomhedens oprindelige systemdokumentation samt evt. nye informationer. På baggrund af denne gennemgang udpeges 3-5 konkrete punkter, hvorom overvågningsbesøget vil blive koncentreret. 3.3 Overvågningsbesøg Auditor aftaler tid for den systematiske overvågning hos virksomheden (ca. 2-4 timer). Overvågningsbesøget kan omfatte hele systemet eller kun stikprøver af dele af systemet. Det er hensigten, at 2 overvågningsbesøg tilsammen modsvarer en total efterprøvning af hele kvalitetsledelsessystemet. Overvågningsbesøget indledes med et møde med virksomhedens fagligt ansvarlige/autoriserede for det forretningsområde, som skal efterprøves og om nødvendigt med virksomhedens ledelse. På dette møde præsenterer auditor overvågningsplanen. Herefter gennemfører auditor i følgeskab af den fagligt ansvarlige/autoriserede stikprøvebaseret efterprøvning af de udvalgte dele af det beskrevne system. Den fagligt ansvarlige/autoriserede skal være behjælpelig med at skabe den nødvendige kontakt til øvrige medarbejdere, fremskaffe den ønskede dokumentation og bevidne eventuelle fundne afvigelser, som dokumenteres. Konstatering af mangler i kvalitetsledelsessystemet eller implementeringen af samme vil medføre korrektionsrapporter. Opfølgning på disse afvigelser vil ske som beskrevet i pkt. 2.6, Korrigerende handlinger, og evt. pkt. 2.7, Ny efterprøvning. Virksomheden har pligt til: at give auditor den nødvendige og tilstrækkelige information, således at det kan konkluderes, om virksomhedens kvalitetsledelsessystem er fuldt dokumenteret og i overensstemmelse med de relevante krav at give auditor adgang til de nødvendige faciliteter, arkiver og personale, således at auditor kan vurdere om den faktiske brug er i overensstemmelse med det beskrevne kvalitetsledelsessystem og andre relevante krav Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 5 af 8

6 Overvågningsbesøget afsluttes af auditor med en orientering af den fagligt ansvarlige/autoriserede om, hvad den umiddelbare konklusion af overvågningsbesøget er og indholdet af rapporten. 3.4 Udarbejdelse af overvågningsrapport Senest 2 uger efter overvågningsbesøget udarbejder auditor en efterprøvningsrapport, hvoraf auditors indstilling vil fremgå. Der gælder følgende retningslinier for indstilling til godkendelsesbevis: a. om kvalitetsledelsessystemet umiddelbart kan godkendes, da de væsentlige dele er beskrevet og implementeret b. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der mangler uvæsentlige elementer i implementeringen, men det beskrevne kvalitetsledelsessystem ellers er i orden c. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der er uvæsentlige mangler i det beskrevne kvalitetsledelsessystem, men efterprøvningsbesøget har vist at virksomhedens arbejdsmetoder fungerer tilfredsstillende d. om kvalitetsledelsessystemet, både det beskrevne og det implementerede, er mangelfuldt Auditors indstilling kvalitetssikres af direktøren, og resultatet meddeles ansøgeren i form af: at overvågningsbesøget har vist, at kvalitetsledelsessystemet vil kunne godkendes (kategori a og til dels b) under særlige vilkår, hvis virksomheden bekræfter at ville følge op på eventuelle udestående punkter at overvågningsbesøget har vist, at kvalitetsledelsessystemet først vil kunne godkendes, når de påpegede mangler på enkelte områder er rettet. Virksomheden skal give en tilbagemelding inden 3 uger fra overvågningsbesøget, hvorefter Q-kontrol ApS vil overveje, om nyt overvågningsbesøg er nødvendigt og / eller, der skal udbedes supplerende materiale, der skal fremsendes inden 14 dage at overvågningsbesøget har vist, at kvalitetsledelsessystemet på væsentlige områder ikke efterleves i praksis, hvorfor der må gennemføres ny efterprøvning, når virksomheden har rettet op på forholdene. Virksomheden får en frist på 3 uger til at rette fejlene og give tilbagemelding til Q-kontrol ApS 3.5 Ajourføring af godkendelsesbevis Såfremt overvågningsbesøget viser, at kvalitetsledelsessystemet kan godkendes, revideres godkendelsesbeviset med angivelse af revisionsdato for godkendt overvågningsbesøg. Påtegningen signeres af direktøren for Q-kontrol ApS. Såfremt overvågningsbesøget viser, at kvalitetsledelsessystemet ikke kan godkendes, og virksomheden ikke inden for en frist på 3 uger har givet tilbagemelding om at afvigelserne er rettet, rykkes virksomheden for en tilbagemelding, hvor der tilkendegives, at såfremt der ikke foreligger en acceptabel tilbagemelding inden for 3 uger vil godkendelsen blive tilbagetrukket. Såfremt der ikke er givet en acceptabel tilbagemelding indenfor tidsfristen, tilbagekalder Q-kontrol ApS godkendelsen og meddeler Sikkerhedsstyrelsen, at godkendelsen er bortfaldet. 4. Specielle aktiviteter Enkelte virksomheder kan af forskellige årsager have behov for andre tjenesteydelser fra Q-kontrol ApS, f. eks.: informationsmøde, hvor Q-kontrol ApS' auditorer gennemgår kravene til kvalitetsledelsessystemet, og er behjælpelig med tolkning af kravene i relation til virksomhedens normale sprogbrug en evaluering af foreløbig dokumentation, hvor virksomheden ønsker at få en bedømmelse som grundlag for yderligere udarbejdelse vurderingsmøder, hvor Q-kontrol ApS hos virksomheden efterprøver foretagne ændringer og forbedringer i systemet eller dets indførelse gennemførelse af et for-godkendelsesbesøg, som gennemføres nogen tid før godkendelsesbesøget med det formål at begrænse mængden af fundne afvigelser ved selve godkendelsesbesøget Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 6 af 8

7 Specielle aktiviteter afregnes efter gældende satser. 5. Godkendelsesbevis Med godkendelsesbeviset attesteres det over for offentligheden, andre virksomheder og kunder, at virksomheden har opbygget, vedligeholder og anvender et kvalitetsledelsessystem, der som minimum tilfredsstiller de fra lovgivningsside stillede krav. Godkendelsesbeviset omfatter kun de aktivitetsområder, der gives udsagn om i godkendelsesbeviset, mens andre - ikke nævnte områder - således ikke er omfattet af godkendelsesbeviset. 6. Suspendering, inddragelse og annullering af godkendelsesbevis Q-kontrol ApS kan inddrage virksomhedens godkendelsesbevis, såfremt det misbruges, eller hvis det ved overvågningsbesøg viser sig, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem ikke længere opfylder betingelserne for godkendelsen, og virksomheden ikke inden for den fastsatte tidsfrist har gennemført korrigerende handlinger. Godkendelsesbeviset inddrages specielt ved: misbrug af godkendelsesbevis eller Q-kontrol ApS, logo fortielse om ændringer i kvalitetsledelsessystemet, der kan forventes at have indflydelse på, om virksomheden fortsat er kvalificeret til godkendelse konkurs, salg eller ved anden form for opgivelse af virksomheden betalingsrestance over for Q-kontrol ApS Ved inddragelse af godkendelsesbeviset skal virksomheden snarest muligt, efter at den pr. brev eller tilsvarende har modtaget anmodning herom fra Q-kontrol ApS eller Sikkerhedsstyrelsen, returnere godkendelsesbeviset til Q-kontrol ApS. Virksomheden vil samtidig blive slettet af listen over ihændehavere af Q-kontrol ApS godkendelsesbeviser, og Q-kontrol ApS giver samtidigt besked til Sikkerhedsstyrelsen. 7. Udmeldelse En virksomhed kan udmelde sig af ordningen med mindst 6 måneders skriftligt varsel pr. 31. december. Tilmeldingsgebyr og årsgebyr refunderes ikke. 8. Anvendelse af indregistreret logo Det på godkendelsesbeviset viste Q-kontrol ApS logo kan anvendes til forretningsmæssige formål, såsom brevpapir og reklamemateriale. logoet skal reproduceres i sin helhed, i rimelig størrelse og evt. i sort/hvid, samt angive omfanget for godkendelsen logoet må ikke anvendes på en sådan måde, at en køber tror godkendelsen gælder produkter logoet må kun anvendes således, at al brug bringes til omgående ophør, hvis godkendelsen ophører Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 7 af 8

8 9. Fortrolighed Q-kontrol ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger, der kommer til medarbejdernes kendskab under godkendelsesprocessen eller på anden måde, som fortrolige, og vil ikke videregive sådanne til uvedkommende uden virksomhedens skriftlige samtykke. Q-kontrol ApS har etableret procedurer, der sikrer beskyttelse af fortrolige oplysninger, således at disse kun er tilgængelige for personer, der har underskrevet en tavshedserklæring og derfor er underlagt tavshedspligt. Hvis virksomheden mister sin godkendelse, vil Q-kontrol ApS slette virksomheden på listen over gyldige godkendelsesbeviser og kan informere 3. part herom. 10. Reklamation Enhver virksomhed, der har fået udstedt et godkendelsesbevis af Q-kontrol ApS, eller har ansøgt Q-kontrol ApS om at blive godkendt, kan rejse en reklamationssag i forbindelse med f.eks. følgende: manglende anerkendelse af virksomhedens ansøgning manglende anbefaling af godkendelse af kvalitetsledelsessystemet suspendering eller inddragelse af godkendelsesbevis tvistigheder i forbindelse med godkendelsesprocessen Reklamationen skal ske skriftligt til direktøren for Q-kontrol ApS. 11. Anke Såfremt der mellem en virksomhed under godkendelsesordningen eller anden interessepart opstår stridsspørgsmål i forbindelses med godkendelses- eller overvågningsprocessen, udstedelse eller inddragelse af godkendelsesbevis, vil sagen blive overdraget til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse. 12. Nedlæggelse af kontrolinstans For det tilfælde at Q-kontrol ApS ophører med sine godkendelsesaktiviteter og dermed bringer de hos Q- kontrol ApS godkendte virksomheder i en situation, som måtte gøre deres godkendelsesbeviser ugyldige, vil Q-kontrol ApS træffe aftale med en anden godkendt kontrolinstans med tilsvarende kompetence om overtagelse af de indgåede kontrakter på så vidt muligt samme betingelser. Q-kontrol ApS hæfter ikke for eventuelle følgevirkninger opstået som følge af en kontraktoverdragelse. Juni 2014 Direktør for Q-kontrol ApS Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 8 af 8

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system

Aftaleblanket. Aftale om godkendelses- og overvågning af KS-/SKS-system Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej 12B, st. th. 5250 Odense SV Telefax nummer: 66 17 19 77 Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet

Udkast til. Kapitel 1. Kvalitetsledelsessystemet Udkast til Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet I medfør af 20,

Læs mere

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 629 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016

BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 BEK nr 545 af 30/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00005 Senere ændringer

Læs mere

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Vejledning. Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1/15 Vejledning Kontrolinstansers efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet.

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Kloakering KS af afløbsinstallationer

Kloakering KS af afløbsinstallationer Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering KS af afløbsinstallationer Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen og administrative Bekendtgørelsen medfører ingen økonomiske eller administrative. - 4, stk. 3, som er

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe)

Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Kvalitetssikring Autorisationsloven (afsnit 5 i lovmappe) Lov nr. 401 af 28. april 2014 med senere ændringer Definerer områderne for autorisationskrævende arbejde Loven indeholder Krav for opnåelse af

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Legepladscertificeringen

Legepladscertificeringen Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Legepladscertificeringens formål og grundlag... 2 1.1. Formål.... 2 1.2. Organisation... 2 1.3. Certificeringsgrundlag og kontrolomfang... 2 1.4. Vilkår og ansvarsforhold...

Læs mere

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger

Information om. Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Information om Certificering af indbrudshæmmende produkter til skalsikring af bygninger Certificering af indbrudshæmmende produkter beregnet til indbygning som skalsikring af bygninger. Dancert-sekretariat:

Læs mere

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017

BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 BEK nr 1461 af 19/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00007 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst

Forberedende voksenundervisning VUC Vestsjælland Syd Driftsoverenskomst Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet

Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet Aftale om køb eller reservation af infrastrukturkapacitet mellem Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø CVR nummer: 18 63 22 76 (herefter kaldet Banedanmark) og YY CVR nummer: (herefter kaldet ansøgeren)

Læs mere

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen

Emnehæfte. Kvalitetssikring af afløbsinstallationer. Kloakrørlæggeruddannelsen Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Emnehæfte Kvalitetssikring af afløbsinstallationer Kloakrørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 12. september 2006. Materialet er udviklet

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1)

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet 1) BEK nr 627 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 715-10-00018 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder

Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Søfartsstyrelsens audit af godkendte virksomheder Formål Formålet med audit er at vurdere, om virksomheden udfører det specificerede arbejde i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens retningslinjer, herunder

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

Lov om autorisation af elinstallatører m.v.

Lov om autorisation af elinstallatører m.v. Lov om autorisation af elinstallatører m.v. 2. Loven omfatter følgende arbejder ved elektriske installationer for stærkstrøm: Nr 1 og 2 må kun udføres at autoriserede elinstallatør!! 1) Tilkobling til

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til "Henstandsordning"

Vejledning til Henstandsordning 1. AFGRÆNSNING AF HENSTANDSORDNINGENS VIRKEOMRÅDE... 3 2. SAMTYKKEERKLÆRING... 3 3. ANSØGNINGEN... 3 4. SAGSBEHANDLING... 4 4.1 SAGSBEHANDLINGSTIDER... 4 4.2 AFSLAG PÅ HENSTANDSORDNING... 4 4.3 KLAGER

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81

Tilskud til Privat pasning. Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 Tilskud til Privat pasning Tilskud til forældre Efter dagtilbudslovens 80 og 81 2013 Generelt om ordningen Alle forældre med børn i aldersgruppen 24 uger til 5 år (skolestart) kan benytte ordningen. I

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

VEDTÆGT FOR DANSK MURSTENSKONTROL

VEDTÆGT FOR DANSK MURSTENSKONTROL DANSK MURSTENSKONTROL Kongsvang Allé 29 8000 Århus C Telefon 72 20 38 00 Fax 72 20 38 01 VEDTÆGT FOR DANSK MURSTENSKONTROL 8. udgave 04-11-2014 1 Grundlaget for Dansk Murstenskontrol Dette er en udvidet,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Vedr. sikring af at aftaler indgås på markedsvilkår Lolland Forsyning A/S CVR nr. 29 60 30 65 Lolland Spildevand A/S CVR nr. 31 10 19 10 Lolland Vand A/S CVR nr. 31 15 17

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. Forberedende Voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 & 2 og danner rammen om parternes

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL

VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL VEDTÆGTER FOR GULVBRANCHENS VÅDRUMSKONTROL 22. oktober 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Kontrolordningens navn er Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK. Kontrolordningen har hjemsted i Københavns Kommune.

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

Information om DANAK-akkreditering til

Information om DANAK-akkreditering til Information om DANAK-akkreditering til Prøvning Kalibrering Medicinsk undersøgelse Certificering af referencematerialer Præstationsprøvning Akkrediteringsforløbet trin for trin December 2010 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016

AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 NYHEDSBREV AutorisationsNYT - EL-området Nr. 2 september 2016 Byggeriets Kvalitetskontrol har som mål, at yde vores kunder bedst mulig service, herunder at udsende relevant information vedrørende udførelse

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København

Bilag 3a. Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Bilag 3a Kravspecifikation for begrænset udbud af rammeaftale vedr. pleje af grønne områder samt befæstede arealer på Aalborg Universitet i København Delaftale 3 Indhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 2

Læs mere

ADVOKATRÅDETS TILSYNSBESØG STATUS FOR 2011. j.nr.: 2012-1229

ADVOKATRÅDETS TILSYNSBESØG STATUS FOR 2011. j.nr.: 2012-1229 ADVOKATRÅDETS TILSYNSBESØG STATUS FOR 2011 Forord 2011 var tredje år med Advokatrådets tilsynsbesøg. Ordningen fungerer efter Advokatrådets opfattelse tilfredsstillende, og selvom der nogle steder er plads

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 30. juni 2015 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 30. juni 2015 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale]

Databehandleraftale. om [Indsæt navn på aftale] Databehandleraftale om [Indsæt navn på aftale] Jf. bestemmelserne i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (Persondataloven) mellem Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. [driftsoverenskomstpart] VUC Vestsjælland Syd. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem [driftsoverenskomstpart] og VUC Vestsjælland Syd vedrørende ordblindeundervisning 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution

Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Ansøgning om godkendelse af privat daginstitution Institutionens navn: 1 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger.. 3 Typer af tilbud/børnenormering. 4 Åbningstider 4 Geografisk placering og fysiske rammer..

Læs mere

Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut

Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 Dansk Vindues Certificering Dansk Vindues Certificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af vindues- og dørprodukters overensstemmelse med VinduesIndustriens

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere