Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket"

Transkript

1 Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej Odense SV Telefax nummer: Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem jf. nedenstående: Aftale om godkendelses- og overvågning af KLS-system Aftalen omfatter følgende forretningsområder (sæt kryds): 1. Servicering af gasinstallationer og gasforbrugende udstyr 2.1. Installation og / eller servicering af vandinstallationer og afløbsinstallationer over gulvniveau og i bygninger.(autoriserede vvs-installatører) 2.2. Installation af gasinstallationer og gasforbrugende udstyr (Gasreglementet Afsnit A) 3. Installation og / eller servicering af afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord (autoriserede kloakmestre) 4.1 Installation af F-gasinstall. i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v. (Gasreglementet Afsnit B-3) 4.2 Servicering af F-gasinstall. i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v. (Gasreglementet Afsnit B-3) 5.1 Installation af større gasfyrede anlæg ( Gasreglementet Afsnit B-4) 5.2 Servicering af større gasfyrede anlæg ( Gasreglementet Afsnit B-4) 6. El-installation virksomhedstype bibesk. 1.1 bibesk. Uden cvr 7. VE-anlæg 7.1 solceller 7.2 Biomassekedler/biomasseovne 7.3 Solvarme 7.4 Varmepumpe 8. Bedrebolig ordningen Opsigelse af aftale Aftalen kan opsiges med minimum 6 måneders skriftligt varsel pr. 31. december, jf. vores almindelige bestemmelser. Tilmeldingsgebyr og årsgebyr refunderes ikke. Virksomhedsnavn: CVR-nummer: P-enhedsnummer: Eventuelt DS-medlemsnummer: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Fax: Indehaver / direktør: Fagligt ansvarlig: Dato: Underskrift: Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 1 af 8

2 1. Indledning Formålet med nærværende dokument er at beskrive Q-kontrol ApS' retningslinier for godkendelse og overvågning af autoriserede og godkendte kompetente virksomheders kvalitetsledelsessystemer. Q-kontrol ApS tilbyder bedømmelse, godkendelse og overvågning til følgende kundegrupper: autoriserede vvs-installatører for arbejde på gas-, vand og sanitetsinstallationer autoriserede kloakmestre for arbejde på afløbs- og kloakledninger i jord autoriserede, godkendte kompetente virksomheder for arbejde inden for et begrænset felt på gasområdet autoriserede el-installatører Ve-anlæg Bedrebolig ordningen Q-kontrol ApS' ydelser vil være baseret på Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser for bemyndigede kontrolinstanser, og bedømmelsen af kvalitetsledelsessystemer vil ske op imod relevante krav, som beskrevet i: Lovbekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2014 og bekendtgørelse nr. 547 af 30. maj 2014 om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet samt de i medfør af lovenes ikraftsatte bekendtgørelser* Gasreglementets afsnit A, B og C Q-kontrol ApS' kvalitetsledelseshåndbog Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6A, 6B, 6C og 8 Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer vedr. Kvalitetsledelsessystem juni 2014 bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg bekendtgørelse nr. 109 af 30. januar 2014 om BedreBolig-ordningen. *) Oversigt over ikraftsatte bekendtgørelser kan findes på Sikkerhedsstyrelsens internet-hjemmeside; eller rekvireres hos Q-kontrol ApS. 2. Fremgangsmåde ved godkendelsesprocedure Et sagsforløb omfatter følgende frivillige og obligatoriske aktiviteter: information (frivillig) informationsmøde (frivillig) ansøgning om godkendelse (obligatorisk) præevaluering (obligatorisk) efterprøvning på stedet (obligatorisk) korrigerende handlinger (hvis nødvendig, obligatorisk) ny efterprøvning (hvis nødvendig, obligatorisk) udstedelse af godkendelsesbevis 2.1 Information En virksomhed kan indhente information om ordningen fra Q-kontrol ApS, før den beslutter sig til at søge om et godkendelsesbevis. Denne information omfatter: bestemmelser (denne skrivelse) andet relevant materiale Evt. køb af Q-kontrol ApS s mastermodel for kls-system. Denne ydelse indeholder hardkopi version af kvalitetsledelsessystem som ligeledes findes frit tilgængeligt på hjemmesiden. Kvalitetsledelsessystemet levers i ringbind med indsatte faneblade for hvert afsnit / niveau. Håndbogen er ikke ud- Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 2 af 8

3 fyldt, De relevante virksomhedsdata udføres af køberen. Der medfølger ligeledes skriftlig vejledning til brug for færdiggørelse af håndbogen. 2.2 Informationsmøder Q-kontrol ApS kan afholde fælles informationsmøder af ca. ½ dags varighed, hvor flere virksomheder deltager. Herunder gennemgås kontrolordningen og principper for opbygning af kvalitetsledelsessystemer. Betaling foretages forud for fællesmødet efter gældende takster og inkluderer 1 stk. model af Q-kontrol ApS' kvalitetsledelseshåndbog med forpligtelsen som nævnt under pkt Ansøgning om godkendelse Virksomheder, der ønsker at ansøge om godkendelse, tilsendes et aftaleblanket samt et eksemplar af nærværende skrivelse. Virksomheden udfylder og returnerer aftaleblanketten til Q-kontrol ApS. Med fremsendelse af ansøgningsskemaet tilkendegiver virksomheden, at den er bekendt med nærværende skrivelse. Herefter fremsendes KLS-håndbog. 2.4 Præevaluering Q-kontrol ApS udpeger en auditor, der skal forestå alle godkendelsesaktiviteter. Auditor gennemgår ansøgningen og virksomhedens beskrevne kvalitetsledelsessystem for at tjekke, om kvalitetsledelsesdokumentationen lever op til de gældende krav i et sådant omfang, at præevalueringen giver en rimelig sikkerhed for, at gennemførelsen af godkendelsesefterprøvningen kan føre til et positivt resultat. Gennemgangen af kvalitetsledelsesdokumentationen rapporteres til virksomheden, inklusive eventuelle krav om ændringer. Når kvalitetsledelsesdokumentationen vurderes at have et tilstrækkelig indhold, rapporteres resultatet til Sikkerhedsstyrelsen og virksomheden, og tidspunktet for efterprøvningsbesøg kan aftales. 2.5 Efterprøvning på stedet Formålet med en efterprøvning på stedet er at bedømme virksomhedens kvalitetsledelsessystem i sin helhed. Bedømmelsen vil foregå på 2 niveauer: 1. I forsættelse af den allerede foretagne præevaluering af virksomhedens beskrevne kvalitetsledelsessystem bedømmes det, om det beskrevne system svarer til de relevante krav for virksomheden 2. Om det beskrevne kvalitetsledelsessystem er implementeret og anvendes i fuldt omfang Virksomheden har pligt til: at give auditor den nødvendige og tilstrækkelige information, således at det kan konkluderes, om virksomhedens kvalitetsledelsessystem er fuldt dokumenteret og i overensstemmelse med de relevante krav at give auditor adgang til de nødvendige faciliteter, arkiver og personale, således at auditor kan vurdere om den faktiske brug er i overensstemmelse med det beskrevne kvalitetsledelsessystem og andre relevante krav Efterprøvningen indledes med et møde med virksomhedens fagligt ansvarlige/autoriserede for det forretningsområde, som skal efterprøves og om nødvendigt med virksomhedens ledelse. På dette møde præsenterer auditor efterprøvningsplanen. Herefter foretager auditor i følgeskab af den fagligt ansvarlige/autoriserede stikprøver af alle dele af det beskrevne system. Den fagligt ansvarlige/autoriserede skal være behjælpelig med at skabe den nødvendige kontakt til øvrige medarbejdere, fremskaffe den ønskede dokumentation og bevidne eventuelle fundne afvigelser, som dokumenteres i en korrektionsrapport. Efterprøvningsbesøget afsluttes af auditor med en orientering af den fagligt ansvarlige/autoriserede om, hvad den umiddelbare konklusion af efterprøvningen er, og hvad rapporten vil indeholde Efterprøvningsrapport Senest 2 uger efter efterprøvningsbesøget udarbejder auditor en efterprøvningsrapport, hvoraf auditors indstilling vil fremgå. Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 3 af 8

4 Der gælder følgende retningslinier for indstilling til godkendelsesbevis: a. om kvalitetsledelsessystemet umiddelbart kan godkendes, da de væsentlige dele er beskrevet og implementeret b. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der mangler uvæsentlige elementer i implementeringen, men det beskrevne kvalitetsledelsessystem ellers er i orden c. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der er uvæsentlige mangler i det beskrevne kvalitetsledelsessystem, men efterprøvningsbesøget, ellers har vist, at virksomhedens arbejdsmetoder fungerer tilfredsstillende d. om kvalitetsledelsessystemet, både det beskrevne og det implementerede, er mangelfuldt Auditors indstilling kvalitetssikres af direktøren, og resultatet meddeles ansøgeren i form af: at kvalitetsledelsessystemet vil kunne godkendes (kategori a - c) under særlige vilkår, ifald virksomheden bekræfter at ville følge op på eventuelle udestående punkter kvalitetsledelsessystemet vil først kunne godkendes, når supplerende materiale er modtaget og eventuelt nyt efterprøvningsbesøg er afholdt 2.6 Korrigerende handlinger Såfremt der i forbindelse med efterprøvningen konstateres væsentlige afvigelser fra de i kvalitetsledelsessystemet beskrevne procedurer og / eller i øvrigt gældende relevante regelsæt udsteder auditor en eller flere korrektionsrapporter vedrørende de afvigende forhold. Virksomheden fremsender inden for en aftalt tidsfrist en besvarelse af de udstedte korrektionsrapporter med erklæring om årsag(er) til afvigelse(r), forslag til korrigerende handlinger samt tidsplan for gennemførelse af de korrigerende handlinger til Q-kontrol ApS. Såfremt virksomheden inden for en frist på 2 måneder. ikke har reageret på den aftalte tidsfrist for tilbagemelding på korrektionsrapporter, vil kvalitetsledelsessystemet ikke kunne godkendes, og der vil skulle gennemføres en ny godkendelsesprocedure og hermed nyt besøg i virksomheden. Dette besøg betales særskilt. Korrigerende handlinger bør normalt være afsluttet inden 2 måneder fra udstedelsen af korrektionsrapporten. Q-kontrol ApS vil indenfor 3 uger efter modtagelsen meddele virksomheden accept eller afslag. 2.7 Ny efterprøvning Virksomheden skal til aftalt tid dokumentere over for Q-kontrol ApS, at de korrigerende handlinger, der blev aftalt ved efterprøvningsbesøget, er gennemført. Q-kontrol ApS gennemfører en ny efterprøvning, hvis det skønnes nødvendigt. Den nye efterprøvning skal gennemføres med positivt resultat senest 1 måned efter modtagelsen af de korrigerende handlinger. Den nye efterprøvning er først afsluttet, når samtlige korrigerende handlinger er gennemført, og deres gennemførelse er accepteret af Q-kontrol ApS. Såfremt virksomheden ikke fra Q-kontrol ApS kan opnå godkendelse af kvalitetsledelsessystemet inden for 4 måneder fra 1. efterprøvningsbesøg, skal der gennemføres en helt ny godkendelsesprocedure. 2.8 Udstedelse af godkendelsesbevis eller meddelelse af afslag Såfremt kvalitetsledelsessystemet vil kunne godkendes (pkt kategori a-c), udsteder direktøren for Q- kontrol ApS et godkendelsesbevis. Godkendelsesbeviset underskrives af direktøren og fremsendes til virksomheden. Samtidigt fremsendes en kopi heraf til Sikkerhedsstyrelsen. Såfremt kvalitetsledelsessystemet ikke kan godkendes, meddeles dette virksomheden skriftligt, og Sikkerhedsstyrelsen orienteres om forholdet. Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 4 af 8

5 3 Fremgangsmåde ved systematisk overvågning Sagsforløbet i forbindelses med systematisk overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem består af følgende elementer: indledende kontakt til virksomheden valg af auditor gennemførelse af overvågningsbesøg udarbejdelse af overvågningsrapport ajourføring af godkendelsesbevis 3.1 Indledende kontakt til virksomheden Q-kontrol ApS tager kontakt til virksomheden ca måneder fra det tidspunkt, hvor virksomheden har modtaget godkendelsesbeviset eller har fået foretaget den sidste systematiske overvågning med positivt resultat. Ved denne kontakt afklares det med virksomheden, hvorvidt der er sket ændringer i: virksomhedens forretningsområde og status virksomhedens organisation og ansatte fagligt ansvarlige/autoriserede virksomhedens godkendte kvalitetsledelsessystem, som Q-kontrol ApS ikke er gjort bekendt med 3.2 Valg af auditor Q-kontrol ApS udpeger en auditor, der skal forestå alle overvågningsaktiviteter. Auditor gennemgår tilsendt materiale som følge af den indledende kontakt under pkt. 3.1, virksomhedens oprindelige systemdokumentation samt evt. nye informationer. På baggrund af denne gennemgang udpeges 3-5 konkrete punkter, hvorom overvågningsbesøget vil blive koncentreret. 3.3 Overvågningsbesøg Auditor aftaler tid for den systematiske overvågning hos virksomheden (ca. 2-4 timer). Overvågningsbesøget kan omfatte hele systemet eller kun stikprøver af dele af systemet. Det er hensigten, at 2 overvågningsbesøg tilsammen modsvarer en total efterprøvning af hele kvalitetsledelsessystemet. Overvågningsbesøget indledes med et møde med virksomhedens fagligt ansvarlige/autoriserede for det forretningsområde, som skal efterprøves og om nødvendigt med virksomhedens ledelse. På dette møde præsenterer auditor overvågningsplanen. Herefter gennemfører auditor i følgeskab af den fagligt ansvarlige/autoriserede stikprøvebaseret efterprøvning af de udvalgte dele af det beskrevne system. Den fagligt ansvarlige/autoriserede skal være behjælpelig med at skabe den nødvendige kontakt til øvrige medarbejdere, fremskaffe den ønskede dokumentation og bevidne eventuelle fundne afvigelser, som dokumenteres. Konstatering af mangler i kvalitetsledelsessystemet eller implementeringen af samme vil medføre korrektionsrapporter. Opfølgning på disse afvigelser vil ske som beskrevet i pkt. 2.6, Korrigerende handlinger, og evt. pkt. 2.7, Ny efterprøvning. Virksomheden har pligt til: at give auditor den nødvendige og tilstrækkelige information, således at det kan konkluderes, om virksomhedens kvalitetsledelsessystem er fuldt dokumenteret og i overensstemmelse med de relevante krav at give auditor adgang til de nødvendige faciliteter, arkiver og personale, således at auditor kan vurdere om den faktiske brug er i overensstemmelse med det beskrevne kvalitetsledelsessystem og andre relevante krav Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 5 af 8

6 Overvågningsbesøget afsluttes af auditor med en orientering af den fagligt ansvarlige/autoriserede om, hvad den umiddelbare konklusion af overvågningsbesøget er og indholdet af rapporten. 3.4 Udarbejdelse af overvågningsrapport Senest 2 uger efter overvågningsbesøget udarbejder auditor en efterprøvningsrapport, hvoraf auditors indstilling vil fremgå. Der gælder følgende retningslinier for indstilling til godkendelsesbevis: a. om kvalitetsledelsessystemet umiddelbart kan godkendes, da de væsentlige dele er beskrevet og implementeret b. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der mangler uvæsentlige elementer i implementeringen, men det beskrevne kvalitetsledelsessystem ellers er i orden c. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der er uvæsentlige mangler i det beskrevne kvalitetsledelsessystem, men efterprøvningsbesøget har vist at virksomhedens arbejdsmetoder fungerer tilfredsstillende d. om kvalitetsledelsessystemet, både det beskrevne og det implementerede, er mangelfuldt Auditors indstilling kvalitetssikres af direktøren, og resultatet meddeles ansøgeren i form af: at overvågningsbesøget har vist, at kvalitetsledelsessystemet vil kunne godkendes (kategori a og til dels b) under særlige vilkår, hvis virksomheden bekræfter at ville følge op på eventuelle udestående punkter at overvågningsbesøget har vist, at kvalitetsledelsessystemet først vil kunne godkendes, når de påpegede mangler på enkelte områder er rettet. Virksomheden skal give en tilbagemelding inden 3 uger fra overvågningsbesøget, hvorefter Q-kontrol ApS vil overveje, om nyt overvågningsbesøg er nødvendigt og / eller, der skal udbedes supplerende materiale, der skal fremsendes inden 14 dage at overvågningsbesøget har vist, at kvalitetsledelsessystemet på væsentlige områder ikke efterleves i praksis, hvorfor der må gennemføres ny efterprøvning, når virksomheden har rettet op på forholdene. Virksomheden får en frist på 3 uger til at rette fejlene og give tilbagemelding til Q-kontrol ApS 3.5 Ajourføring af godkendelsesbevis Såfremt overvågningsbesøget viser, at kvalitetsledelsessystemet kan godkendes, revideres godkendelsesbeviset med angivelse af revisionsdato for godkendt overvågningsbesøg. Påtegningen signeres af direktøren for Q-kontrol ApS. Såfremt overvågningsbesøget viser, at kvalitetsledelsessystemet ikke kan godkendes, og virksomheden ikke inden for en frist på 3 uger har givet tilbagemelding om at afvigelserne er rettet, rykkes virksomheden for en tilbagemelding, hvor der tilkendegives, at såfremt der ikke foreligger en acceptabel tilbagemelding inden for 3 uger vil godkendelsen blive tilbagetrukket. Såfremt der ikke er givet en acceptabel tilbagemelding indenfor tidsfristen, tilbagekalder Q-kontrol ApS godkendelsen og meddeler Sikkerhedsstyrelsen, at godkendelsen er bortfaldet. 4. Specielle aktiviteter Enkelte virksomheder kan af forskellige årsager have behov for andre tjenesteydelser fra Q-kontrol ApS, f. eks.: informationsmøde, hvor Q-kontrol ApS' auditorer gennemgår kravene til kvalitetsledelsessystemet, og er behjælpelig med tolkning af kravene i relation til virksomhedens normale sprogbrug en evaluering af foreløbig dokumentation, hvor virksomheden ønsker at få en bedømmelse som grundlag for yderligere udarbejdelse vurderingsmøder, hvor Q-kontrol ApS hos virksomheden efterprøver foretagne ændringer og forbedringer i systemet eller dets indførelse gennemførelse af et for-godkendelsesbesøg, som gennemføres nogen tid før godkendelsesbesøget med det formål at begrænse mængden af fundne afvigelser ved selve godkendelsesbesøget Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 6 af 8

7 Specielle aktiviteter afregnes efter gældende satser. 5. Godkendelsesbevis Med godkendelsesbeviset attesteres det over for offentligheden, andre virksomheder og kunder, at virksomheden har opbygget, vedligeholder og anvender et kvalitetsledelsessystem, der som minimum tilfredsstiller de fra lovgivningsside stillede krav. Godkendelsesbeviset omfatter kun de aktivitetsområder, der gives udsagn om i godkendelsesbeviset, mens andre - ikke nævnte områder - således ikke er omfattet af godkendelsesbeviset. 6. Suspendering, inddragelse og annullering af godkendelsesbevis Q-kontrol ApS kan inddrage virksomhedens godkendelsesbevis, såfremt det misbruges, eller hvis det ved overvågningsbesøg viser sig, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem ikke længere opfylder betingelserne for godkendelsen, og virksomheden ikke inden for den fastsatte tidsfrist har gennemført korrigerende handlinger. Godkendelsesbeviset inddrages specielt ved: misbrug af godkendelsesbevis eller Q-kontrol ApS, logo fortielse om ændringer i kvalitetsledelsessystemet, der kan forventes at have indflydelse på, om virksomheden fortsat er kvalificeret til godkendelse konkurs, salg eller ved anden form for opgivelse af virksomheden betalingsrestance over for Q-kontrol ApS Ved inddragelse af godkendelsesbeviset skal virksomheden snarest muligt, efter at den pr. brev eller tilsvarende har modtaget anmodning herom fra Q-kontrol ApS eller Sikkerhedsstyrelsen, returnere godkendelsesbeviset til Q-kontrol ApS. Virksomheden vil samtidig blive slettet af listen over ihændehavere af Q-kontrol ApS godkendelsesbeviser, og Q-kontrol ApS giver samtidigt besked til Sikkerhedsstyrelsen. 7. Udmeldelse En virksomhed kan udmelde sig af ordningen med mindst 6 måneders skriftligt varsel pr. 31. december. Tilmeldingsgebyr og årsgebyr refunderes ikke. 8. Anvendelse af indregistreret logo Det på godkendelsesbeviset viste Q-kontrol ApS logo kan anvendes til forretningsmæssige formål, såsom brevpapir og reklamemateriale. logoet skal reproduceres i sin helhed, i rimelig størrelse og evt. i sort/hvid, samt angive omfanget for godkendelsen logoet må ikke anvendes på en sådan måde, at en køber tror godkendelsen gælder produkter logoet må kun anvendes således, at al brug bringes til omgående ophør, hvis godkendelsen ophører Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 7 af 8

8 9. Fortrolighed Q-kontrol ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger, der kommer til medarbejdernes kendskab under godkendelsesprocessen eller på anden måde, som fortrolige, og vil ikke videregive sådanne til uvedkommende uden virksomhedens skriftlige samtykke. Q-kontrol ApS har etableret procedurer, der sikrer beskyttelse af fortrolige oplysninger, således at disse kun er tilgængelige for personer, der har underskrevet en tavshedserklæring og derfor er underlagt tavshedspligt. Hvis virksomheden mister sin godkendelse, vil Q-kontrol ApS slette virksomheden på listen over gyldige godkendelsesbeviser og kan informere 3. part herom. 10. Reklamation Enhver virksomhed, der har fået udstedt et godkendelsesbevis af Q-kontrol ApS, eller har ansøgt Q-kontrol ApS om at blive godkendt, kan rejse en reklamationssag i forbindelse med f.eks. følgende: manglende anerkendelse af virksomhedens ansøgning manglende anbefaling af godkendelse af kvalitetsledelsessystemet suspendering eller inddragelse af godkendelsesbevis tvistigheder i forbindelse med godkendelsesprocessen Reklamationen skal ske skriftligt til direktøren for Q-kontrol ApS. 11. Anke Såfremt der mellem en virksomhed under godkendelsesordningen eller anden interessepart opstår stridsspørgsmål i forbindelses med godkendelses- eller overvågningsprocessen, udstedelse eller inddragelse af godkendelsesbevis, vil sagen blive overdraget til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse. 12. Nedlæggelse af kontrolinstans For det tilfælde at Q-kontrol ApS ophører med sine godkendelsesaktiviteter og dermed bringer de hos Q- kontrol ApS godkendte virksomheder i en situation, som måtte gøre deres godkendelsesbeviser ugyldige, vil Q-kontrol ApS træffe aftale med en anden godkendt kontrolinstans med tilsvarende kompetence om overtagelse af de indgåede kontrakter på så vidt muligt samme betingelser. Q-kontrol ApS hæfter ikke for eventuelle følgevirkninger opstået som følge af en kontraktoverdragelse. Juni 2014 Direktør for Q-kontrol ApS Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 8 af 8

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens.

Som det fremgår af 3.7 i DBUs love, er deltagelse i Herre-DMs næstøverste række betinget af, at klubben er i besiddelse af en af DBU udstedt licens. Formanden har ordet Det er DBU en fornøjelse at fremsende denne reviderede Manual for 1. division i Herre-DM til brug for klubbernes arbejde med DBUs licenssystem med henblik på forberedelserne til sæsonen

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Praktisk hjælp. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Praktisk hjælp Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens genstand...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma

KONTRAKT. Frit leverandørvalg. personlig og praktisk hjælp. Hedensted Kommune. Januar 2014. Original til firma Januar 2014 KONTRAKT Frit leverandørvalg personlig og praktisk hjælp Hedensted Kommune Original til firma Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Dok.nr. 1 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Formandens nytårshilsen

Formandens nytårshilsen Formandens nytårshilsen Med fremsendelsen af denne manual til brug for arbejdet med DBUs klublicenssystem for Superligaen 2012/2013 ønsker jeg alle et godt nytår. Min hilsen er stilet såvel til klubberne

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ

Aftale 07-02-2014. Sagsnr. 2014-0026079-5. Dokumentnr. 2014-0026079-3 MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07-02-2014 Aftale MÅLING AF EFFEKT PÅ LUFTFORURENING AF ENSRETNING AF GAS- VÆRKSVEJ Sagsnr. 2014-0026079-5 Dokumentnr. 2014-0026079-3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV. Til leverandører af Madservice med udbringning Bilag 5 Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen LEVERANDØRKRAV Til leverandører af Madservice med udbringning Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Juni 2011 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere