Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser for godkendelse og overvågning af simple kvalitetsledelsessystemer. Aftaleblanket"

Transkript

1 Aftaleblanket Sendes til: Q-kontrol ApS Magnoliavej Odense SV Telefax nummer: Jeg / vi ønsker at indgå aftale om godkendelse og overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem jf. nedenstående: Aftale om godkendelses- og overvågning af KLS-system Aftalen omfatter følgende forretningsområder (sæt kryds): 1. Servicering af gasinstallationer og gasforbrugende udstyr 2.1. Installation og / eller servicering af vandinstallationer og afløbsinstallationer over gulvniveau og i bygninger.(autoriserede vvs-installatører) 2.2. Installation af gasinstallationer og gasforbrugende udstyr (Gasreglementet Afsnit A) 3. Installation og / eller servicering af afløbsinstallationer og afløbsanlæg i jord til og med gennemføring i gulv, fundament eller ydermur mod jord (autoriserede kloakmestre) 4.1 Installation af F-gasinstall. i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v. (Gasreglementet Afsnit B-3) 4.2 Servicering af F-gasinstall. i skurvogne, campingvogne, autocampere m.v. (Gasreglementet Afsnit B-3) 5.1 Installation af større gasfyrede anlæg ( Gasreglementet Afsnit B-4) 5.2 Servicering af større gasfyrede anlæg ( Gasreglementet Afsnit B-4) 6. El-installation virksomhedstype bibesk. 1.1 bibesk. Uden cvr 7. VE-anlæg 7.1 solceller 7.2 Biomassekedler/biomasseovne 7.3 Solvarme 7.4 Varmepumpe 8. Bedrebolig ordningen Opsigelse af aftale Aftalen kan opsiges med minimum 6 måneders skriftligt varsel pr. 31. december, jf. vores almindelige bestemmelser. Tilmeldingsgebyr og årsgebyr refunderes ikke. Virksomhedsnavn: CVR-nummer: P-enhedsnummer: Eventuelt DS-medlemsnummer: Adresse: Postnummer: By: Telefon: Fax: Indehaver / direktør: Fagligt ansvarlig: Dato: Underskrift: Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 1 af 8

2 1. Indledning Formålet med nærværende dokument er at beskrive Q-kontrol ApS' retningslinier for godkendelse og overvågning af autoriserede og godkendte kompetente virksomheders kvalitetsledelsessystemer. Q-kontrol ApS tilbyder bedømmelse, godkendelse og overvågning til følgende kundegrupper: autoriserede vvs-installatører for arbejde på gas-, vand og sanitetsinstallationer autoriserede kloakmestre for arbejde på afløbs- og kloakledninger i jord autoriserede, godkendte kompetente virksomheder for arbejde inden for et begrænset felt på gasområdet autoriserede el-installatører Ve-anlæg Bedrebolig ordningen Q-kontrol ApS' ydelser vil være baseret på Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser for bemyndigede kontrolinstanser, og bedømmelsen af kvalitetsledelsessystemer vil ske op imod relevante krav, som beskrevet i: Lovbekendtgørelse nr. 401 af 28. april 2014 og bekendtgørelse nr. 547 af 30. maj 2014 om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet samt de i medfør af lovenes ikraftsatte bekendtgørelser* Gasreglementets afsnit A, B og C Q-kontrol ApS' kvalitetsledelseshåndbog Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, 6A, 6B, 6C og 8 Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer vedr. Kvalitetsledelsessystem juni 2014 bekendtgørelse nr af 26. august 2013 om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg bekendtgørelse nr. 109 af 30. januar 2014 om BedreBolig-ordningen. *) Oversigt over ikraftsatte bekendtgørelser kan findes på Sikkerhedsstyrelsens internet-hjemmeside; eller rekvireres hos Q-kontrol ApS. 2. Fremgangsmåde ved godkendelsesprocedure Et sagsforløb omfatter følgende frivillige og obligatoriske aktiviteter: information (frivillig) informationsmøde (frivillig) ansøgning om godkendelse (obligatorisk) præevaluering (obligatorisk) efterprøvning på stedet (obligatorisk) korrigerende handlinger (hvis nødvendig, obligatorisk) ny efterprøvning (hvis nødvendig, obligatorisk) udstedelse af godkendelsesbevis 2.1 Information En virksomhed kan indhente information om ordningen fra Q-kontrol ApS, før den beslutter sig til at søge om et godkendelsesbevis. Denne information omfatter: bestemmelser (denne skrivelse) andet relevant materiale Evt. køb af Q-kontrol ApS s mastermodel for kls-system. Denne ydelse indeholder hardkopi version af kvalitetsledelsessystem som ligeledes findes frit tilgængeligt på hjemmesiden. Kvalitetsledelsessystemet levers i ringbind med indsatte faneblade for hvert afsnit / niveau. Håndbogen er ikke ud- Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 2 af 8

3 fyldt, De relevante virksomhedsdata udføres af køberen. Der medfølger ligeledes skriftlig vejledning til brug for færdiggørelse af håndbogen. 2.2 Informationsmøder Q-kontrol ApS kan afholde fælles informationsmøder af ca. ½ dags varighed, hvor flere virksomheder deltager. Herunder gennemgås kontrolordningen og principper for opbygning af kvalitetsledelsessystemer. Betaling foretages forud for fællesmødet efter gældende takster og inkluderer 1 stk. model af Q-kontrol ApS' kvalitetsledelseshåndbog med forpligtelsen som nævnt under pkt Ansøgning om godkendelse Virksomheder, der ønsker at ansøge om godkendelse, tilsendes et aftaleblanket samt et eksemplar af nærværende skrivelse. Virksomheden udfylder og returnerer aftaleblanketten til Q-kontrol ApS. Med fremsendelse af ansøgningsskemaet tilkendegiver virksomheden, at den er bekendt med nærværende skrivelse. Herefter fremsendes KLS-håndbog. 2.4 Præevaluering Q-kontrol ApS udpeger en auditor, der skal forestå alle godkendelsesaktiviteter. Auditor gennemgår ansøgningen og virksomhedens beskrevne kvalitetsledelsessystem for at tjekke, om kvalitetsledelsesdokumentationen lever op til de gældende krav i et sådant omfang, at præevalueringen giver en rimelig sikkerhed for, at gennemførelsen af godkendelsesefterprøvningen kan føre til et positivt resultat. Gennemgangen af kvalitetsledelsesdokumentationen rapporteres til virksomheden, inklusive eventuelle krav om ændringer. Når kvalitetsledelsesdokumentationen vurderes at have et tilstrækkelig indhold, rapporteres resultatet til Sikkerhedsstyrelsen og virksomheden, og tidspunktet for efterprøvningsbesøg kan aftales. 2.5 Efterprøvning på stedet Formålet med en efterprøvning på stedet er at bedømme virksomhedens kvalitetsledelsessystem i sin helhed. Bedømmelsen vil foregå på 2 niveauer: 1. I forsættelse af den allerede foretagne præevaluering af virksomhedens beskrevne kvalitetsledelsessystem bedømmes det, om det beskrevne system svarer til de relevante krav for virksomheden 2. Om det beskrevne kvalitetsledelsessystem er implementeret og anvendes i fuldt omfang Virksomheden har pligt til: at give auditor den nødvendige og tilstrækkelige information, således at det kan konkluderes, om virksomhedens kvalitetsledelsessystem er fuldt dokumenteret og i overensstemmelse med de relevante krav at give auditor adgang til de nødvendige faciliteter, arkiver og personale, således at auditor kan vurdere om den faktiske brug er i overensstemmelse med det beskrevne kvalitetsledelsessystem og andre relevante krav Efterprøvningen indledes med et møde med virksomhedens fagligt ansvarlige/autoriserede for det forretningsområde, som skal efterprøves og om nødvendigt med virksomhedens ledelse. På dette møde præsenterer auditor efterprøvningsplanen. Herefter foretager auditor i følgeskab af den fagligt ansvarlige/autoriserede stikprøver af alle dele af det beskrevne system. Den fagligt ansvarlige/autoriserede skal være behjælpelig med at skabe den nødvendige kontakt til øvrige medarbejdere, fremskaffe den ønskede dokumentation og bevidne eventuelle fundne afvigelser, som dokumenteres i en korrektionsrapport. Efterprøvningsbesøget afsluttes af auditor med en orientering af den fagligt ansvarlige/autoriserede om, hvad den umiddelbare konklusion af efterprøvningen er, og hvad rapporten vil indeholde Efterprøvningsrapport Senest 2 uger efter efterprøvningsbesøget udarbejder auditor en efterprøvningsrapport, hvoraf auditors indstilling vil fremgå. Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 3 af 8

4 Der gælder følgende retningslinier for indstilling til godkendelsesbevis: a. om kvalitetsledelsessystemet umiddelbart kan godkendes, da de væsentlige dele er beskrevet og implementeret b. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der mangler uvæsentlige elementer i implementeringen, men det beskrevne kvalitetsledelsessystem ellers er i orden c. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der er uvæsentlige mangler i det beskrevne kvalitetsledelsessystem, men efterprøvningsbesøget, ellers har vist, at virksomhedens arbejdsmetoder fungerer tilfredsstillende d. om kvalitetsledelsessystemet, både det beskrevne og det implementerede, er mangelfuldt Auditors indstilling kvalitetssikres af direktøren, og resultatet meddeles ansøgeren i form af: at kvalitetsledelsessystemet vil kunne godkendes (kategori a - c) under særlige vilkår, ifald virksomheden bekræfter at ville følge op på eventuelle udestående punkter kvalitetsledelsessystemet vil først kunne godkendes, når supplerende materiale er modtaget og eventuelt nyt efterprøvningsbesøg er afholdt 2.6 Korrigerende handlinger Såfremt der i forbindelse med efterprøvningen konstateres væsentlige afvigelser fra de i kvalitetsledelsessystemet beskrevne procedurer og / eller i øvrigt gældende relevante regelsæt udsteder auditor en eller flere korrektionsrapporter vedrørende de afvigende forhold. Virksomheden fremsender inden for en aftalt tidsfrist en besvarelse af de udstedte korrektionsrapporter med erklæring om årsag(er) til afvigelse(r), forslag til korrigerende handlinger samt tidsplan for gennemførelse af de korrigerende handlinger til Q-kontrol ApS. Såfremt virksomheden inden for en frist på 2 måneder. ikke har reageret på den aftalte tidsfrist for tilbagemelding på korrektionsrapporter, vil kvalitetsledelsessystemet ikke kunne godkendes, og der vil skulle gennemføres en ny godkendelsesprocedure og hermed nyt besøg i virksomheden. Dette besøg betales særskilt. Korrigerende handlinger bør normalt være afsluttet inden 2 måneder fra udstedelsen af korrektionsrapporten. Q-kontrol ApS vil indenfor 3 uger efter modtagelsen meddele virksomheden accept eller afslag. 2.7 Ny efterprøvning Virksomheden skal til aftalt tid dokumentere over for Q-kontrol ApS, at de korrigerende handlinger, der blev aftalt ved efterprøvningsbesøget, er gennemført. Q-kontrol ApS gennemfører en ny efterprøvning, hvis det skønnes nødvendigt. Den nye efterprøvning skal gennemføres med positivt resultat senest 1 måned efter modtagelsen af de korrigerende handlinger. Den nye efterprøvning er først afsluttet, når samtlige korrigerende handlinger er gennemført, og deres gennemførelse er accepteret af Q-kontrol ApS. Såfremt virksomheden ikke fra Q-kontrol ApS kan opnå godkendelse af kvalitetsledelsessystemet inden for 4 måneder fra 1. efterprøvningsbesøg, skal der gennemføres en helt ny godkendelsesprocedure. 2.8 Udstedelse af godkendelsesbevis eller meddelelse af afslag Såfremt kvalitetsledelsessystemet vil kunne godkendes (pkt kategori a-c), udsteder direktøren for Q- kontrol ApS et godkendelsesbevis. Godkendelsesbeviset underskrives af direktøren og fremsendes til virksomheden. Samtidigt fremsendes en kopi heraf til Sikkerhedsstyrelsen. Såfremt kvalitetsledelsessystemet ikke kan godkendes, meddeles dette virksomheden skriftligt, og Sikkerhedsstyrelsen orienteres om forholdet. Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 4 af 8

5 3 Fremgangsmåde ved systematisk overvågning Sagsforløbet i forbindelses med systematisk overvågning af virksomhedens kvalitetsledelsessystem består af følgende elementer: indledende kontakt til virksomheden valg af auditor gennemførelse af overvågningsbesøg udarbejdelse af overvågningsrapport ajourføring af godkendelsesbevis 3.1 Indledende kontakt til virksomheden Q-kontrol ApS tager kontakt til virksomheden ca måneder fra det tidspunkt, hvor virksomheden har modtaget godkendelsesbeviset eller har fået foretaget den sidste systematiske overvågning med positivt resultat. Ved denne kontakt afklares det med virksomheden, hvorvidt der er sket ændringer i: virksomhedens forretningsområde og status virksomhedens organisation og ansatte fagligt ansvarlige/autoriserede virksomhedens godkendte kvalitetsledelsessystem, som Q-kontrol ApS ikke er gjort bekendt med 3.2 Valg af auditor Q-kontrol ApS udpeger en auditor, der skal forestå alle overvågningsaktiviteter. Auditor gennemgår tilsendt materiale som følge af den indledende kontakt under pkt. 3.1, virksomhedens oprindelige systemdokumentation samt evt. nye informationer. På baggrund af denne gennemgang udpeges 3-5 konkrete punkter, hvorom overvågningsbesøget vil blive koncentreret. 3.3 Overvågningsbesøg Auditor aftaler tid for den systematiske overvågning hos virksomheden (ca. 2-4 timer). Overvågningsbesøget kan omfatte hele systemet eller kun stikprøver af dele af systemet. Det er hensigten, at 2 overvågningsbesøg tilsammen modsvarer en total efterprøvning af hele kvalitetsledelsessystemet. Overvågningsbesøget indledes med et møde med virksomhedens fagligt ansvarlige/autoriserede for det forretningsområde, som skal efterprøves og om nødvendigt med virksomhedens ledelse. På dette møde præsenterer auditor overvågningsplanen. Herefter gennemfører auditor i følgeskab af den fagligt ansvarlige/autoriserede stikprøvebaseret efterprøvning af de udvalgte dele af det beskrevne system. Den fagligt ansvarlige/autoriserede skal være behjælpelig med at skabe den nødvendige kontakt til øvrige medarbejdere, fremskaffe den ønskede dokumentation og bevidne eventuelle fundne afvigelser, som dokumenteres. Konstatering af mangler i kvalitetsledelsessystemet eller implementeringen af samme vil medføre korrektionsrapporter. Opfølgning på disse afvigelser vil ske som beskrevet i pkt. 2.6, Korrigerende handlinger, og evt. pkt. 2.7, Ny efterprøvning. Virksomheden har pligt til: at give auditor den nødvendige og tilstrækkelige information, således at det kan konkluderes, om virksomhedens kvalitetsledelsessystem er fuldt dokumenteret og i overensstemmelse med de relevante krav at give auditor adgang til de nødvendige faciliteter, arkiver og personale, således at auditor kan vurdere om den faktiske brug er i overensstemmelse med det beskrevne kvalitetsledelsessystem og andre relevante krav Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 5 af 8

6 Overvågningsbesøget afsluttes af auditor med en orientering af den fagligt ansvarlige/autoriserede om, hvad den umiddelbare konklusion af overvågningsbesøget er og indholdet af rapporten. 3.4 Udarbejdelse af overvågningsrapport Senest 2 uger efter overvågningsbesøget udarbejder auditor en efterprøvningsrapport, hvoraf auditors indstilling vil fremgå. Der gælder følgende retningslinier for indstilling til godkendelsesbevis: a. om kvalitetsledelsessystemet umiddelbart kan godkendes, da de væsentlige dele er beskrevet og implementeret b. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der mangler uvæsentlige elementer i implementeringen, men det beskrevne kvalitetsledelsessystem ellers er i orden c. om kvalitetsledelsessystemet kan accepteres, selv om der er uvæsentlige mangler i det beskrevne kvalitetsledelsessystem, men efterprøvningsbesøget har vist at virksomhedens arbejdsmetoder fungerer tilfredsstillende d. om kvalitetsledelsessystemet, både det beskrevne og det implementerede, er mangelfuldt Auditors indstilling kvalitetssikres af direktøren, og resultatet meddeles ansøgeren i form af: at overvågningsbesøget har vist, at kvalitetsledelsessystemet vil kunne godkendes (kategori a og til dels b) under særlige vilkår, hvis virksomheden bekræfter at ville følge op på eventuelle udestående punkter at overvågningsbesøget har vist, at kvalitetsledelsessystemet først vil kunne godkendes, når de påpegede mangler på enkelte områder er rettet. Virksomheden skal give en tilbagemelding inden 3 uger fra overvågningsbesøget, hvorefter Q-kontrol ApS vil overveje, om nyt overvågningsbesøg er nødvendigt og / eller, der skal udbedes supplerende materiale, der skal fremsendes inden 14 dage at overvågningsbesøget har vist, at kvalitetsledelsessystemet på væsentlige områder ikke efterleves i praksis, hvorfor der må gennemføres ny efterprøvning, når virksomheden har rettet op på forholdene. Virksomheden får en frist på 3 uger til at rette fejlene og give tilbagemelding til Q-kontrol ApS 3.5 Ajourføring af godkendelsesbevis Såfremt overvågningsbesøget viser, at kvalitetsledelsessystemet kan godkendes, revideres godkendelsesbeviset med angivelse af revisionsdato for godkendt overvågningsbesøg. Påtegningen signeres af direktøren for Q-kontrol ApS. Såfremt overvågningsbesøget viser, at kvalitetsledelsessystemet ikke kan godkendes, og virksomheden ikke inden for en frist på 3 uger har givet tilbagemelding om at afvigelserne er rettet, rykkes virksomheden for en tilbagemelding, hvor der tilkendegives, at såfremt der ikke foreligger en acceptabel tilbagemelding inden for 3 uger vil godkendelsen blive tilbagetrukket. Såfremt der ikke er givet en acceptabel tilbagemelding indenfor tidsfristen, tilbagekalder Q-kontrol ApS godkendelsen og meddeler Sikkerhedsstyrelsen, at godkendelsen er bortfaldet. 4. Specielle aktiviteter Enkelte virksomheder kan af forskellige årsager have behov for andre tjenesteydelser fra Q-kontrol ApS, f. eks.: informationsmøde, hvor Q-kontrol ApS' auditorer gennemgår kravene til kvalitetsledelsessystemet, og er behjælpelig med tolkning af kravene i relation til virksomhedens normale sprogbrug en evaluering af foreløbig dokumentation, hvor virksomheden ønsker at få en bedømmelse som grundlag for yderligere udarbejdelse vurderingsmøder, hvor Q-kontrol ApS hos virksomheden efterprøver foretagne ændringer og forbedringer i systemet eller dets indførelse gennemførelse af et for-godkendelsesbesøg, som gennemføres nogen tid før godkendelsesbesøget med det formål at begrænse mængden af fundne afvigelser ved selve godkendelsesbesøget Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 6 af 8

7 Specielle aktiviteter afregnes efter gældende satser. 5. Godkendelsesbevis Med godkendelsesbeviset attesteres det over for offentligheden, andre virksomheder og kunder, at virksomheden har opbygget, vedligeholder og anvender et kvalitetsledelsessystem, der som minimum tilfredsstiller de fra lovgivningsside stillede krav. Godkendelsesbeviset omfatter kun de aktivitetsområder, der gives udsagn om i godkendelsesbeviset, mens andre - ikke nævnte områder - således ikke er omfattet af godkendelsesbeviset. 6. Suspendering, inddragelse og annullering af godkendelsesbevis Q-kontrol ApS kan inddrage virksomhedens godkendelsesbevis, såfremt det misbruges, eller hvis det ved overvågningsbesøg viser sig, at virksomhedens kvalitetsledelsessystem ikke længere opfylder betingelserne for godkendelsen, og virksomheden ikke inden for den fastsatte tidsfrist har gennemført korrigerende handlinger. Godkendelsesbeviset inddrages specielt ved: misbrug af godkendelsesbevis eller Q-kontrol ApS, logo fortielse om ændringer i kvalitetsledelsessystemet, der kan forventes at have indflydelse på, om virksomheden fortsat er kvalificeret til godkendelse konkurs, salg eller ved anden form for opgivelse af virksomheden betalingsrestance over for Q-kontrol ApS Ved inddragelse af godkendelsesbeviset skal virksomheden snarest muligt, efter at den pr. brev eller tilsvarende har modtaget anmodning herom fra Q-kontrol ApS eller Sikkerhedsstyrelsen, returnere godkendelsesbeviset til Q-kontrol ApS. Virksomheden vil samtidig blive slettet af listen over ihændehavere af Q-kontrol ApS godkendelsesbeviser, og Q-kontrol ApS giver samtidigt besked til Sikkerhedsstyrelsen. 7. Udmeldelse En virksomhed kan udmelde sig af ordningen med mindst 6 måneders skriftligt varsel pr. 31. december. Tilmeldingsgebyr og årsgebyr refunderes ikke. 8. Anvendelse af indregistreret logo Det på godkendelsesbeviset viste Q-kontrol ApS logo kan anvendes til forretningsmæssige formål, såsom brevpapir og reklamemateriale. logoet skal reproduceres i sin helhed, i rimelig størrelse og evt. i sort/hvid, samt angive omfanget for godkendelsen logoet må ikke anvendes på en sådan måde, at en køber tror godkendelsen gælder produkter logoet må kun anvendes således, at al brug bringes til omgående ophør, hvis godkendelsen ophører Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 7 af 8

8 9. Fortrolighed Q-kontrol ApS forpligter sig til at behandle alle oplysninger, der kommer til medarbejdernes kendskab under godkendelsesprocessen eller på anden måde, som fortrolige, og vil ikke videregive sådanne til uvedkommende uden virksomhedens skriftlige samtykke. Q-kontrol ApS har etableret procedurer, der sikrer beskyttelse af fortrolige oplysninger, således at disse kun er tilgængelige for personer, der har underskrevet en tavshedserklæring og derfor er underlagt tavshedspligt. Hvis virksomheden mister sin godkendelse, vil Q-kontrol ApS slette virksomheden på listen over gyldige godkendelsesbeviser og kan informere 3. part herom. 10. Reklamation Enhver virksomhed, der har fået udstedt et godkendelsesbevis af Q-kontrol ApS, eller har ansøgt Q-kontrol ApS om at blive godkendt, kan rejse en reklamationssag i forbindelse med f.eks. følgende: manglende anerkendelse af virksomhedens ansøgning manglende anbefaling af godkendelse af kvalitetsledelsessystemet suspendering eller inddragelse af godkendelsesbevis tvistigheder i forbindelse med godkendelsesprocessen Reklamationen skal ske skriftligt til direktøren for Q-kontrol ApS. 11. Anke Såfremt der mellem en virksomhed under godkendelsesordningen eller anden interessepart opstår stridsspørgsmål i forbindelses med godkendelses- eller overvågningsprocessen, udstedelse eller inddragelse af godkendelsesbevis, vil sagen blive overdraget til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse. 12. Nedlæggelse af kontrolinstans For det tilfælde at Q-kontrol ApS ophører med sine godkendelsesaktiviteter og dermed bringer de hos Q- kontrol ApS godkendte virksomheder i en situation, som måtte gøre deres godkendelsesbeviser ugyldige, vil Q-kontrol ApS træffe aftale med en anden godkendt kontrolinstans med tilsvarende kompetence om overtagelse af de indgåede kontrakter på så vidt muligt samme betingelser. Q-kontrol ApS hæfter ikke for eventuelle følgevirkninger opstået som følge af en kontraktoverdragelse. Juni 2014 Direktør for Q-kontrol ApS Dok.nr. F006 Ver. 04 Dato: Side 8 af 8

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører

Program. Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører SIKKERHEDSSTYRELSEN Program Sikkerhedsstyrelsen, Det Tekniske Sikkerhedsråd og Autorisationsudvalget Administration af autorisationsordningen for vvsinstallatører Overtrædelsessager Aktuelt på autorisationsområdet

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Den nye autorisationslov. Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye autorisationslov Én samlet lov på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Den nye lov Én samlet lov for el-, vvs- (herunder gas) og kloakinstallationsområdet Ét egenkontrolsystem for de tre autorisationsområder:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3.

BYGGETILLADELSE Bygningsreglement 2010 (BR10) kap. 1.3.3. Ansøgerens navn og adresse Arløse Landsbylaug v/georg Andersen Hindholmvej 10 4262 Sandved Afsender: Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Byggemyndighed Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6110 Dato:

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver:

Kvalitetshåndbog for. Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: Kvalitetshåndbog for Kvalitetshåndbogen er: Indsendt den : Underskrift direktør / indehaver: 1 0. Indholdsfortegnelse procedurer Formålet med denne oversigt er at give et overblik over kvalitetsmanualens

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune

Godkendelsesdokument. godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune godkendelse som leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelsesprocedure... 3 1.1. Indledning...3 2.

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut

DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut PROD Reg. nr. 7002 DVC Produktcertificering DVC Produktcertificering tilknyttet Teknologisk Institut Bestemmelser vedrørende certificering af produkters overensstemmelse op imod certificeringsgrundlaget

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt

Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Bilag 2: Partnerskabsaftale kontrakt Åben skole kompetencebanken Læringsaktiviteten Fag Klassetrin Kompetenceområde for faget Færdigheds- og vidensmål for faget Varighed Forventningsafstemning (lærer/pædagog/formidlers

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning

Vedtægter. for. Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtægter for Kontrolordning for styret boring og gennempresning Vedtaget på årsmødet den 25. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Kontrolordningens grundlag... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Etablering...

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre, at installationer på områderne for el, vvs og kloak udføres og serviceres

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk Klageformular Lånefinansiering Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Denne formular kan udfyldes skriftligt

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører

Gasreglementets afsnit C-10. Bestemmelser om gasleverandører Gasreglementets afsnit C-10 Bestemmelser om gasleverandører Januar 1994 Forord Forord Gasreglementets afsnit C-10 er fortsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen.

For tildeling af anerkendelse kræves, at mindst 2/3 af udvalget går ind for tildelingen. Bilag 3 ANERKENDELSESORDNING FOR STATIKERE Ingeniørforeningen i Danmarks regler om anerkendelsesordning for statikere. 1 Anerkendelse Anerkendelse tildeles ved beslutning af det i 2 nævnte anerkendelsesudvalg.

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009

Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen September 2009 Vedtægt for VENT-ordningen september 2009 Indholdsfortegnelse Side 1. Område og formål... 3 1.1. Registreringsordningens område... 3 1.2. Formål... 3 2. Registreringsordningens

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne

Forslag til. Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 305 Offentligt Forslag til Lov om autorisation på el-, vvs- og kloakinstallationsområderne Kapitel 1 Formål 1. Loven har til formål at sikre,

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler

Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler 3.0 1. Dato: 04.05.04 Regler for oprettelse af uddannelsesaftaler Fremgangsmåden ved oprettelsen af en uddannelsesaftale er følgende: Ved henvendelse til Kold college udleveres blanket til brug ved indgåelse

Læs mere

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne

Vilkår om arbejdets tilrettelæggelse mv. Krav til ydelserne FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Fagsekretariat Pleje og Omsorg Standardkontrakt Nærværende kontrakt omfatter madservice: (sæt x): 1. Kølemad, fuldkost og levering 2. Diæter, fuldkost /levering Standardkontrakt

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere