Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler."

Transkript

1 IT-infrastruktur i folkeskolen Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, initiativ 3.2a KL Anbefalinger og økonomioverslag. Formål Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler. o et summary over anbefalinger vedrørende kommunerne etablering af trådløse netværk på folkeskoler. o Input til overvejelser i forbindelse med kravspecifikation o økonomisk overslag over de forventede omkostninger, samt en række eksempler fra tilbud på trådløse netværk. Hvad skal der til Ifølge økonomiaftalen mellem Regeringen og KL skal kommunerne, senest i 2014 sikre at der er en velfungerende it-infrastruktur på alle folkeskoler. KL har i samarbejde med IT-medarbejdere og IT-pædagogiske konsulenter udarbejdet en række anbefalinger til hvordan en velfungerende it-infrastruktur kan bygge op. Anbefalingerne findes på KLs hjemmeside: link Dette notat udbygger de overordnede anbefalinger til hvad it-infrastrukturen skal kunne, med en række anbefalinger af teknisk og procesmæssig karakter. Herudover vil notatet forsøge at folde problemstillingen ud, så kommunerne kan inddrage en række lokale forhold, der har direkte indflydelse på hvilke løsninger, der er hensigtsmæssige i lokale sammenhænge. Og endelig indeholder notatet et estimat over de omkostninger der kan påregnes, ved at installere helt nye løsninger. Summary: Der er fem overordnede omkostningsdrivere ved etablering af trådløse netværk på skoler: Strøm: Strømudtag og tilstrækkelig kraft til elevernes PC er. Behovet er vanskeligt at vurdere. Men det er givet, at hvis alle elever skal oplade batterier på skolen, stiller det større krav til skolernes el-installationer. Dels til antal stik i klasserne og dels til det samlede strømforbrug på skolen. Krav der i mange tilfælde krav der ikke 1

2 kan opfyldes af de eksisterende installationer..men nye PCer, og især tablets, mindre strømforbrugende end ældre modeller, hvorfor det samlede strømforbrug og behovet for stikkontakter givetvis er mindre end antaget for et år siden, da det første omkostningsoverslag blev udfærdiget. Da omkostningerne til udvidelse af skolernes strømkapacitet er meget afhængige af eksisterende installationer og bygningernes karakter, vil der ikke i dette notat blive forsøgt beregnet overslag over omkostningerne til strøm. Men som udgangspunkt må det forventes, at alle elever møder med en opladet device (ganske som det i dag kan forventes at de medbringer et penalhus med indhold). så der skal i givet fald dimensioneres med strøm til de devices der har brug for strøm i løbet af dagen Kabling Selv om der er tale om trådløse net, skal der trækkes kabler fra kabler fra skolernes krydsfelter til samtlige accesspunkter på skolen. Erfaringerne viser, at der ofte er betydelige omkostningerne ved at kabler skolebygninger. Det betyder, at der i de fleste tilfælde skal trækkes nye kabler til accesspoints. Omkostningerne afhænger af skolernes arkitektur. Er der føringsveje der kan bruges (krybekældre, lofter, kabelbakker e.l.), er omkostningerne begrænsede. Hvis der skal etableres nye føringsveje, gennem beton og brandmure kan det blive dyrt. Der kommer i dette notat nogle eksempler på priser for forskellige skolebygningstyper. Pga. den store kapacitet i de anbefalede accesspoints, anbefales det at kablerne er kategori 6a. Hvis skolernes eksisterende kabling er af lavere kapacitet, kan det få betydning for kvaliteten af de trådløse net. WAN og controllerudstyr Det anbefales at skolerne kobles sammen i et WAN (Wide Area Network) med lysledere. Et netværk af lysledere mellem skolerne betyder, at alle skoler kan anvende samme adgang til internettet og samtidig, samt at funktionen med netværksstyring og overvågning kan samles centralt for alle skoler. Det betyder at omkostningerne til udstyr til overvågning og styring bliver mindre, samt at der er bedre muligheder for at sikre stor kapacitet i adgangen til internettet for alle skoler. Lyslederforbindelser kan enten nedgraves af kommunen selv, eller lejes hos andre udbydere (tele- eller energieslskaber). Accesspunkter Der skal opsættes accesspunkter (sender/modtager) alle steder på skolen hvor der skal være dækning. Hvor mange accesspunkter der skal opsættes afhænger af skolens størrelse (antal lokaler der skal dækkes). Antallet afhænger endvidere i en vis udstrækning af skolebygningerne. En-etagesbygninger over et stort areal, er typisk dyrere at dækkes end skoler i flere etager, ligesom det afhænger af hvor mange steder der skal være overdækning, dvs. områder hvor der er mange elever (samlingsrum, gymnastiksal, eksamensområder o.l.) Er genbrug muligt og hensigtsmæssigt? Mange skoler har i dag et trådløse net, men af forskellig kvalitet og kapacitet er forskellig og ofte utilstrækkelig. Nogle steder kan (dele af) det eksisterende udstyr genbruges, men det bør analyseres hvorvidt det er hensigtsmæssigt. Hvis netværket skal op på et tilfredsstillende stabilt niveau, kræver det, at udstyret er af go kvalitet og rimeligt homogent (dvs. samme type, mærke m.m.). Hvis skolen vælger at genbruge eksisterende udstyr og kombinere det med nyt udstyr, bør man sikre at omkostningerne ved at 2

3 vedligeholde og servicere forskellige slags udstyr ikke overstiger den initiale besparelse. Endvidere er der en risiko for at heterogent udstyr, ikke arbejder ordentligt sammen og giver en lavere kvalitet af netværket. Bistand til en faglig vurdering af hvilken løsning der er mest hensigtsmæssig, bør hentes hos rådgivere, evt. kommunens egen IT-afdeling hvis den råder over den nødvendige ekspertise. I de fleste tilfælde, vil det formentlig være mest hensigtsmæssig IKKE at genbruge eksisterende udstyr, med mindre det er under to år gammelt. Husk: Dataarkitektur og løsning på adgang, opbevaring og deling af data. Etablering af trådløse netværk er et vigtigt skridt på vejen mod en robust it-infrastruktur. Et andet væsentligt element er at opbygge en hensigtsmæssig dataarkitektur. En dataarkitektur beskriver hvordan lærernes og elevernes data opbevares, og hvordan elever og lærere skal tilgå de digitale læringsmidler skolerne stiller til rådighed. Det er ikke en triviel opgave at lave en dataarkitektur, der sikrer at elevers udstyr kan komme på nettet og sikre at der er adgang til skolernes digitale lærermidler. En del undervisningssoftware er bundet til bestemte typer devices i større eller mindre omfang. Det vil i praksis sige, at valget af device har betydning for hvilke dataarkitektur der er hensigtsmæssig og, ikke mindst, hvilke digitale læringsmidler det er teknisk muligt at opnå adgang til. Uanset hvilke arkitektur en kommune vælger, vil der være fordele og ulemper i forhold til hvilke devices der kan fungere og hvilken undervisningsrelevant software der er tilgængelig. Nogle af de vigtige spørgsmål man skal have svar på er: Print hvor og med hvilke enheder Programmer - Digitale lærermidler er det kun webbaseret? Drev personlige, klasse, årgang, fælles, ad. hoc.? Kontorpakke installeret eller cloud (webbaseret) løsning? Hvordan håndteres kompenserende it til elever med særlige behov? Altså it-rygsække og de værktøjer der skal stilles til rådighed for disse elever. På nuværende tidspunkt er disse installationer med omfattende og tidskrævende. Der er mange forhold der gør sig gældende i forhold til disse. Kunne man overveje at man kunne have en type løsning som så kunne følge barnet/den unge i hele sit skoleforløb. På nuværende tidspunkt skal eleven måske skifte system flere gange. Der er fx kommune skift, overgangen til en ungdomsuddannelse, skift til efterskole osv. Det kan være forskellige løsninger de forskellige steder tilbyder og i forskellige kvalitet. Det har ikke været muligt at afdække problemstillingen omkring dataarkitektur før sommerferien, men KL tager initiativ til at føre diskussionen videre umiddelbart efter ferien, med henblik på at kunne udarbejde nogle anbefalinger til kommunerne og skolerne.. 3

4 Udbud af IT-infrastruktur Hvis kommunen står overfor at skulle i udbud med infrastruktur til skolerne, kan man vælge at afvente anbefalingerne til dataarkitektur så man kan udbyde netværk og dataarkitektur i samme udbud. Kommunen kan også vælge at udbyde de to elementer hver for sig, idet der er tale om meget forskellige produkter. Netværksudbud Som nævnt andetsteds i dette notat, må kommunen forvente en vis udgift på fysisk kabling af skolerne. Omkostningerne varierer betydeligt mellem de enkelte skoler afhængigt af de lokale forhold. Materialeudgifter til kabling er fhv. små og langt den største del af udgifterne vil være arbejdet med fysisk at trække kabler og etablere føringsveje. Det kan i nogle tilfælde være en fordel med lokalkendskab til bygningerne, og kommunerne kan derfor overveje, at lade opgaven med fysiske kabling, gennemføre i selvstændigt udbud hvor lokale kan deltage. Hvis denne løsning vælges, skal kommunen på forhånd have en plan for hvor accesspoints og krydsfelter skal placeres, så der er sikkerhed for at den optimale dækning af skolens område opnås. Hvis kommunen vælger et separat udbud af kabling, skal der gennemføres et udbud af selve netværksleverancen. Dvs. indkøb, implementering og opsætning af netværkskomponenter (accesspoints, routere, krydsfelter m.m). Et udbud af disse ydelser kan eventuelt gennemføres sammen med andre kommuner, i det der må forventes en del mængderabat på indkøb af udstyr. Input til udbudsmateriale/kravspecifikation Det følgende afsnit kan anvendes som input til en kravspecifikation, hvis kommunen skal ud og indkøbe løsninger. I udgangspunktet kobles alle skoler op til rådhuset via en WAN-infrastruktur (fiber), der giver: o Adgang til det administrative net for medarbejderne på skolerne o Adgang til internettet for alle Medarbejdere Elever Brugere Gæster o Adgang til central printstyring og andre centrale service (fællesdrev i en transitionsperiode) o Central overvågning af skolernes netværk o Central automatisk dynamisk tilpasning af de trådløse netværk på skolerne o Central adgangs- og rettighedsstyring De eksisterende kabler til det trådede netværk bibeholdes som det er, eller stik sløjfes Der skal være et fælles fysisk netværk på skolerne (trådet såvel som trådløst), men det skal opdeles i en række virtuelle og logisk adskilte net. F.eks. med denne deling: o Administrativt net o Undervisningsnet o Gæstenet 4

5 De eksisterende switche i skolernes x-felter skal i udgangspunktet alle udskiftes, for at sikre muligheden for overvågning (billigere og mere stabil drift) og sikkerhed i netværket, fremfor i valg af netstik på skolen. De trådløse routere skal få strøm fra switch gennem netværkskablet (PoE). De trådløse routere vil alle kræve ny kabling. Denne skal kunne køre minimum 1 gigabit. Pt. Anbefales det derfor, at bruge kategori 6A kabler (uskærmet) Kabler skal være uskærmede, da det er billigere, nemmere at installere og har en længere holdbarhed. Kabler og patchudstyr skal som helhed certificeres og langtidsgaranteres fra stik ved access point til switch, hvilket ofte medfører, at det skal være fra samme producent. I næsten alle tilfælde, vil det udstyr man har på skolerne, være forældet. Der er tale om et så stort teknologiskift, at det vil medføre, at store dele af udstyret i udgangspunktet udskiftes. Omkostningsdrivere Omkostningerne til etablering af netværket falder i følgende poster. Etablering af WAN Etablering af centralt (kommunalt) udstyr og tjenester Opgradering af krydsfelter (udstyr og lokale) på skolerne, herunder eventuel etablering af underkrydsfeltet med lyslederkabling til hovedkrydsfeltet Installation af trådløse access points, herunder kabeltrækning til nærmeste krydsfelt og etablering af føringsveje Etablering af nye strømstik til elevernes opladere Etablering af WAN Priser på etablering af WAN svinger meget. Enten kan der lejes kapacitet hos bredbåndsudbydere eller kommunen kan vælge at anlægge (nedgrave) egne fiberforbindelser. Prisen for egen fibre afhænger dels af afstanden der skal graves og omgivelserne hvori der graves. Det er dyrt at grave i bymæssig bebyggelse, og tilsvarende billigt udenfor.. Etablering af centralt (kommunalt) udstyr og tjenester Controllere (kan undværes i visse løsninger) men op til ca kr. pr. access point Netværksovervågning Printerserver AD 5

6 Opgradering af krydsfelter Hver bygning sit krydsfelt Switche der kan dække de eksisterende trådede switchbehov, samt de nye ekstra stik til access points Installation af trådløse access point Krav til dækningsgrad Høj dækningsgrad skal der være følgende steder: o Prøveafholdelse o Undervisningslokaler o Fællesrum hvor der arbejdes o Fællesområder hvor der arbejdes (også udendørs, hvis der er sådanne område, som en pavillon) Lav dækningsgrad kan der være følgende steder o Gennemgangsarealer (ikke opholdsrum) o Udenfor tæt på skolebygningen Det er i orden, at der ikke er dækning følgende steder: o Uden for skolens matrikel o Større udendørsarealer som skolegårde og boldbaner o Understøtte 2,4 Ghz og 5 Ghz således vi kan anvendes 5 Ghz båndet hvor der ikke er interferens med fx bluetooth, trådløse alarmer osv. o Nettet skal kunne håndtere enheder som ikke kan logge ind via en webgrænseflade. Dvs. man skal kunne tilslutte fx trådløse printer, apple tv osv. Strømstik Når alle elever skal have strømforbrugende udstyr, vil det presse skolernes eksisterende el-installation. En eventuel mangel på strømstik kan måske i et vist omfang kompenseres af diverse forlængerledninger. Mange forlængerledninger går udover fremkommeligheden i lokalerne, ligesom de mange løse ledninger vil udgøre en sikkerhedsrisiko for såvel elever som lærere. Når der tages flere strømstik i brug, vil det også få betydning for den samledes kapacitet i skolens el-forsyning, hvilke kan medføre, at der skal opstilles flere el-tavler m.m. Kravene til skolernes el-installation vil i et vist omfang blive imødegået af elevernes nye udstyr. Moderne PCer og tablets forbruger mindre strøm end de gamle, og vil oftest kunne holde til en hel dags brug uden opladning (i hvert fald så længe de er nye, batterikapaciteten falder oftest mærkbart efter et par år). Priseksempler Nedenfor er en række priseksempler fra forskellige kommuner. Det er værd at bemærke de store forskelle i prisen pr. elev. Forskellene afspejler dels bygningernes karakter (bygningsmaterialer og geografisk udbredelse), hvilke betyder noget om anlægsomkostninger til såvel kabling som antal accesspoints (AP), som er det antal sendere/modtagere der er nødvendige for at sikre god dækning på skolen. 6

7 Kommune 1.viser tilbudspriser der er accepteret af kommunen. D.v.s. faktiske leverancepriser til en kommune med 8 skoler. Skolerne har forskellig størrelse, både mht. antal elever og antal kvadratmeter. Der er tale om en helt ny installation, uden genbrug af netværksudstyr. Kommune 2 er eksempler fra en kommune med meget forskellige skolestørrelse, og hvor der er et vist genbrug af eksisterende udstyr/kabling. Erfaringer vedr. accesspoints: Nøgletal er dannet på baggrund af informationer fra 7 kommuner der inden for det sidste år har installeret trådløse netværk i folkeskolen, der svarer til anbefalingerne fra KLs arbejdsgruppe, eller har indhentet kvalificerede overslag over omkostningerne. Det må antages at de skoler der indgår i analysen, samlet set er repræsentative for danske folkeskoler. Erfaringerne viser at kommunerne i gennemsnit har installeret ca. 1 AP pr. klasselokale. Herudover er der ekstra AP i de områder hvor der skal afholdes prøver eller hvor der ofte er mange elever (fællesrum m.m.) Som det fremgår af eksemplerne nedenfor, er der betydelige udsving i prisen pr. elev, mens prisudsving pr. AP er betydeligt mindre. Anlæg: Estimeret pris pr. AP på kr! incl. kabling, udstyr, routere, overvågning m.m. Prisen kan svinge på den enkelte skole, afhængig af føringsveje, genbrug af kabling, afstand til krydsfelter m.m. Der anbefales, at der opsættes 1 AP pr. klasseværelse samt % ekstra, så der er dækning på de områder hvor elver samles og områder hvor der afholdes prøver. Antallet kan svinge afhængig af bygningernes struktur. Et overslag over de samlede udgifter for en kommuner er således: antal klasselokaler (AP)+15% x kr. = samlede pris pr. skole/kommune. Overslaget bygger på at der ikke genbruges eksisterende udstyr, men at alt installeres fra nyt. Endvidere sker al overvågning af udstyr m.m. centralt. Drift: Service, vedligehold og drift kan estimeres til 8-10% af anskaffelsesomkostningerne til switche og controllere. Det kan som udgangspunkt ikke anbefales at have service og vedligehold på APer. Dels er det sjældent de går i stykker, og dels vil det være billigere at have en ekstra på lager, og så skifte AP ved nedbrud (hvilket er en simples proces). Afskrivning Udstyr til trådløse netværk har en relativ lang levetid. Der er således ikke grund til at forvente af udstyret nedslides ved normalt brug, men det må forventes at fuldt funktionsdygtigt udstyr bliver teknologisk forældet og må skiftes pga. ændrede krav til funktionalitet. Udstyret kan forventes at holde min. 5 år. Men ofte længere. Eksempler: Eksemplerne nedenfor er medtaget for at vide de betydelige forskelle i anlægsomkostninger der kan være mellem de enkelte skoler. 7

8 Kommune 1: Baggrund: Kommune 1: De involverede skoler er planmæssigt store med mange rum, og alle rum skal være dækket ind I større rum, haller og aulaer mv., er der opsat ekstra AP er (2-4 stk. AP pr. Rum) for at tilgodese mange samtidige brugere Det er accepteret at eleverne må bruge egne enheder (bærbare PC er, tablets, smartphones), og kunne få samtidig netadgang med flere enheder. Man har derfor ikke ville gå på kompromis, men opsat AP er i forhold til worstcase antal elever kabling og føringeveje aktivt udstyr incl konfig. antal AP anlæg i alt. pris/elev pris/ accesspoint Kommune 2: Baggrund: Alle undervisningslokaler er dækkes af trådløse net. I større rum, haller og aulaer mv., er der opsat ekstra AP er (2-4 stk. AP pr. Rum) for at tilgodese mange samtidige brugere Det er accepteret at eleverne må bruge egne enheder (bærbare PC er, tablets, smartphones), og kunne få samtidig netadgang med flere enheder. 2: Antal elever Antal AP anlægsomkostninger Pris/elev Pris/AP skole skole skole skole

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017

Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Medieguide for undervisningen i Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Digitalisering Medialisering Finansiering Maj 2012 Medieguide for Solrød Kommunes folkeskoler 2013-2017 Indhold: Forord...3 Medieguidens

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet

It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet It-strategiplan 2013-2017 for børn på dagtilbuds - og skoleområdet Udarbejdet af For dagtilbud: Birthe Gripping (pædagogisk adm.konsulent), Henrik Jensen (Udsigten), Tommy Jespersen (Gram børnehave), og

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2003, den 30. april kl. 20.45 afholdtes ordinær generalforsamling i ANTENNEFOR- ENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset, Flodvej 68, 2765 Smørum, med følgende

Læs mere

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18

Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 Mediestrategi for folkeskolerne i Hørsholm Kommune 2014-18 INDLEDNING DIDAKTIK- TILRETTELÆGGELSE AF UNDERVISNINGEN... 5 ELEVROLLEN... 5 STATUS... 5 TEKNISKE FORUDSÆTNINGER FOR MÅL 1-3... 5 UDVIKLINGSFORSØG...

Læs mere

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Handleplan for Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Handleplan for Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 1 Handleplan for det pædagogiske, digitale arbejde i dagtilbud, skole og skolefritidstilbud i Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels

Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Bredbåndsnet i et landområde ved Jels Rapport til Det Digitale Midtsønderjylland om trådløse løsninger som alternativ til etablering af et fiberbaseret bredbåndsnet i landområder. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd

ETABLERING AF BOLIGNET. Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Procedure finansiering faldgruber og gode råd ETABLERING AF BOLIGNET Indhold side side 1 2 Informationssamfundet Danmark som IT-nation Bolignet og boligorganisationerne Hvad er bolignet?

Læs mere

Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på http://digitaliser.dk/resource/450725 Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Cloud kalkulator

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport

Folkeskolereformen og digitalisering. Rapport Folkeskolereformen og digitalisering Rapport Det Digitale Råd April 2015 Indholdsfortegnelse Resumé 3 1 Indledning 4 1.1 Definitioner 4 2 Digitalisering for kvalitet 6 2.1 Digitalisering og folkeskolereformens

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012

ANALYSE ENErgirENovEriNgEr Af kommunale bygninger 2012 ANALYSE Energirenoveringer af kommunale bygninger 2012 Titel: Energirenoveringer af kommunale bygninger Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line 978-87-7029-515-4 Udbudsrådet Carl Jacobsensvej

Læs mere

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området

Direktionssekretariatet. Redegørelse status IT-området Direktionssekretariatet Redegørelse status IT-området Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 1 2. IT-infrastruktur.... 2 2.1. Status infrastruktur.... 2 2.2. Netværk.... 3 2.2.2. Nørre Djurs Kommune....

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover

IT-support på AMU-centrene - nu og fremover IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Arbejdsmarkedsstyrelsen IT-support på AMU-centrene Redigeret af Christian Hjortkjær IT-support på AMU-centrene - nu og fremover Rapporten er udarbejdet af Strategisk

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013

Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbud af behandlingstilbud til misbrugere Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Eget fibernetværk til TV, radio og internet

Eget fibernetværk til TV, radio og internet Strandvejskvarteret Bestyrelsen Eget fibernetværk til TV, radio og internet Notat vedrørende mulig opbygning af eget fibernetværk til afløsning af YouSee s eksisterende antennenetværk 4646not001, Rev.

Læs mere