Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler."

Transkript

1 IT-infrastruktur i folkeskolen Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, initiativ 3.2a KL Anbefalinger og økonomioverslag. Formål Dette notat indeholder en række anbefalinger til kommuner der skal etablere trådløse netværk på skoler. o et summary over anbefalinger vedrørende kommunerne etablering af trådløse netværk på folkeskoler. o Input til overvejelser i forbindelse med kravspecifikation o økonomisk overslag over de forventede omkostninger, samt en række eksempler fra tilbud på trådløse netværk. Hvad skal der til Ifølge økonomiaftalen mellem Regeringen og KL skal kommunerne, senest i 2014 sikre at der er en velfungerende it-infrastruktur på alle folkeskoler. KL har i samarbejde med IT-medarbejdere og IT-pædagogiske konsulenter udarbejdet en række anbefalinger til hvordan en velfungerende it-infrastruktur kan bygge op. Anbefalingerne findes på KLs hjemmeside: link Dette notat udbygger de overordnede anbefalinger til hvad it-infrastrukturen skal kunne, med en række anbefalinger af teknisk og procesmæssig karakter. Herudover vil notatet forsøge at folde problemstillingen ud, så kommunerne kan inddrage en række lokale forhold, der har direkte indflydelse på hvilke løsninger, der er hensigtsmæssige i lokale sammenhænge. Og endelig indeholder notatet et estimat over de omkostninger der kan påregnes, ved at installere helt nye løsninger. Summary: Der er fem overordnede omkostningsdrivere ved etablering af trådløse netværk på skoler: Strøm: Strømudtag og tilstrækkelig kraft til elevernes PC er. Behovet er vanskeligt at vurdere. Men det er givet, at hvis alle elever skal oplade batterier på skolen, stiller det større krav til skolernes el-installationer. Dels til antal stik i klasserne og dels til det samlede strømforbrug på skolen. Krav der i mange tilfælde krav der ikke 1

2 kan opfyldes af de eksisterende installationer..men nye PCer, og især tablets, mindre strømforbrugende end ældre modeller, hvorfor det samlede strømforbrug og behovet for stikkontakter givetvis er mindre end antaget for et år siden, da det første omkostningsoverslag blev udfærdiget. Da omkostningerne til udvidelse af skolernes strømkapacitet er meget afhængige af eksisterende installationer og bygningernes karakter, vil der ikke i dette notat blive forsøgt beregnet overslag over omkostningerne til strøm. Men som udgangspunkt må det forventes, at alle elever møder med en opladet device (ganske som det i dag kan forventes at de medbringer et penalhus med indhold). så der skal i givet fald dimensioneres med strøm til de devices der har brug for strøm i løbet af dagen Kabling Selv om der er tale om trådløse net, skal der trækkes kabler fra kabler fra skolernes krydsfelter til samtlige accesspunkter på skolen. Erfaringerne viser, at der ofte er betydelige omkostningerne ved at kabler skolebygninger. Det betyder, at der i de fleste tilfælde skal trækkes nye kabler til accesspoints. Omkostningerne afhænger af skolernes arkitektur. Er der føringsveje der kan bruges (krybekældre, lofter, kabelbakker e.l.), er omkostningerne begrænsede. Hvis der skal etableres nye føringsveje, gennem beton og brandmure kan det blive dyrt. Der kommer i dette notat nogle eksempler på priser for forskellige skolebygningstyper. Pga. den store kapacitet i de anbefalede accesspoints, anbefales det at kablerne er kategori 6a. Hvis skolernes eksisterende kabling er af lavere kapacitet, kan det få betydning for kvaliteten af de trådløse net. WAN og controllerudstyr Det anbefales at skolerne kobles sammen i et WAN (Wide Area Network) med lysledere. Et netværk af lysledere mellem skolerne betyder, at alle skoler kan anvende samme adgang til internettet og samtidig, samt at funktionen med netværksstyring og overvågning kan samles centralt for alle skoler. Det betyder at omkostningerne til udstyr til overvågning og styring bliver mindre, samt at der er bedre muligheder for at sikre stor kapacitet i adgangen til internettet for alle skoler. Lyslederforbindelser kan enten nedgraves af kommunen selv, eller lejes hos andre udbydere (tele- eller energieslskaber). Accesspunkter Der skal opsættes accesspunkter (sender/modtager) alle steder på skolen hvor der skal være dækning. Hvor mange accesspunkter der skal opsættes afhænger af skolens størrelse (antal lokaler der skal dækkes). Antallet afhænger endvidere i en vis udstrækning af skolebygningerne. En-etagesbygninger over et stort areal, er typisk dyrere at dækkes end skoler i flere etager, ligesom det afhænger af hvor mange steder der skal være overdækning, dvs. områder hvor der er mange elever (samlingsrum, gymnastiksal, eksamensområder o.l.) Er genbrug muligt og hensigtsmæssigt? Mange skoler har i dag et trådløse net, men af forskellig kvalitet og kapacitet er forskellig og ofte utilstrækkelig. Nogle steder kan (dele af) det eksisterende udstyr genbruges, men det bør analyseres hvorvidt det er hensigtsmæssigt. Hvis netværket skal op på et tilfredsstillende stabilt niveau, kræver det, at udstyret er af go kvalitet og rimeligt homogent (dvs. samme type, mærke m.m.). Hvis skolen vælger at genbruge eksisterende udstyr og kombinere det med nyt udstyr, bør man sikre at omkostningerne ved at 2

3 vedligeholde og servicere forskellige slags udstyr ikke overstiger den initiale besparelse. Endvidere er der en risiko for at heterogent udstyr, ikke arbejder ordentligt sammen og giver en lavere kvalitet af netværket. Bistand til en faglig vurdering af hvilken løsning der er mest hensigtsmæssig, bør hentes hos rådgivere, evt. kommunens egen IT-afdeling hvis den råder over den nødvendige ekspertise. I de fleste tilfælde, vil det formentlig være mest hensigtsmæssig IKKE at genbruge eksisterende udstyr, med mindre det er under to år gammelt. Husk: Dataarkitektur og løsning på adgang, opbevaring og deling af data. Etablering af trådløse netværk er et vigtigt skridt på vejen mod en robust it-infrastruktur. Et andet væsentligt element er at opbygge en hensigtsmæssig dataarkitektur. En dataarkitektur beskriver hvordan lærernes og elevernes data opbevares, og hvordan elever og lærere skal tilgå de digitale læringsmidler skolerne stiller til rådighed. Det er ikke en triviel opgave at lave en dataarkitektur, der sikrer at elevers udstyr kan komme på nettet og sikre at der er adgang til skolernes digitale lærermidler. En del undervisningssoftware er bundet til bestemte typer devices i større eller mindre omfang. Det vil i praksis sige, at valget af device har betydning for hvilke dataarkitektur der er hensigtsmæssig og, ikke mindst, hvilke digitale læringsmidler det er teknisk muligt at opnå adgang til. Uanset hvilke arkitektur en kommune vælger, vil der være fordele og ulemper i forhold til hvilke devices der kan fungere og hvilken undervisningsrelevant software der er tilgængelig. Nogle af de vigtige spørgsmål man skal have svar på er: Print hvor og med hvilke enheder Programmer - Digitale lærermidler er det kun webbaseret? Drev personlige, klasse, årgang, fælles, ad. hoc.? Kontorpakke installeret eller cloud (webbaseret) løsning? Hvordan håndteres kompenserende it til elever med særlige behov? Altså it-rygsække og de værktøjer der skal stilles til rådighed for disse elever. På nuværende tidspunkt er disse installationer med omfattende og tidskrævende. Der er mange forhold der gør sig gældende i forhold til disse. Kunne man overveje at man kunne have en type løsning som så kunne følge barnet/den unge i hele sit skoleforløb. På nuværende tidspunkt skal eleven måske skifte system flere gange. Der er fx kommune skift, overgangen til en ungdomsuddannelse, skift til efterskole osv. Det kan være forskellige løsninger de forskellige steder tilbyder og i forskellige kvalitet. Det har ikke været muligt at afdække problemstillingen omkring dataarkitektur før sommerferien, men KL tager initiativ til at føre diskussionen videre umiddelbart efter ferien, med henblik på at kunne udarbejde nogle anbefalinger til kommunerne og skolerne.. 3

4 Udbud af IT-infrastruktur Hvis kommunen står overfor at skulle i udbud med infrastruktur til skolerne, kan man vælge at afvente anbefalingerne til dataarkitektur så man kan udbyde netværk og dataarkitektur i samme udbud. Kommunen kan også vælge at udbyde de to elementer hver for sig, idet der er tale om meget forskellige produkter. Netværksudbud Som nævnt andetsteds i dette notat, må kommunen forvente en vis udgift på fysisk kabling af skolerne. Omkostningerne varierer betydeligt mellem de enkelte skoler afhængigt af de lokale forhold. Materialeudgifter til kabling er fhv. små og langt den største del af udgifterne vil være arbejdet med fysisk at trække kabler og etablere føringsveje. Det kan i nogle tilfælde være en fordel med lokalkendskab til bygningerne, og kommunerne kan derfor overveje, at lade opgaven med fysiske kabling, gennemføre i selvstændigt udbud hvor lokale kan deltage. Hvis denne løsning vælges, skal kommunen på forhånd have en plan for hvor accesspoints og krydsfelter skal placeres, så der er sikkerhed for at den optimale dækning af skolens område opnås. Hvis kommunen vælger et separat udbud af kabling, skal der gennemføres et udbud af selve netværksleverancen. Dvs. indkøb, implementering og opsætning af netværkskomponenter (accesspoints, routere, krydsfelter m.m). Et udbud af disse ydelser kan eventuelt gennemføres sammen med andre kommuner, i det der må forventes en del mængderabat på indkøb af udstyr. Input til udbudsmateriale/kravspecifikation Det følgende afsnit kan anvendes som input til en kravspecifikation, hvis kommunen skal ud og indkøbe løsninger. I udgangspunktet kobles alle skoler op til rådhuset via en WAN-infrastruktur (fiber), der giver: o Adgang til det administrative net for medarbejderne på skolerne o Adgang til internettet for alle Medarbejdere Elever Brugere Gæster o Adgang til central printstyring og andre centrale service (fællesdrev i en transitionsperiode) o Central overvågning af skolernes netværk o Central automatisk dynamisk tilpasning af de trådløse netværk på skolerne o Central adgangs- og rettighedsstyring De eksisterende kabler til det trådede netværk bibeholdes som det er, eller stik sløjfes Der skal være et fælles fysisk netværk på skolerne (trådet såvel som trådløst), men det skal opdeles i en række virtuelle og logisk adskilte net. F.eks. med denne deling: o Administrativt net o Undervisningsnet o Gæstenet 4

5 De eksisterende switche i skolernes x-felter skal i udgangspunktet alle udskiftes, for at sikre muligheden for overvågning (billigere og mere stabil drift) og sikkerhed i netværket, fremfor i valg af netstik på skolen. De trådløse routere skal få strøm fra switch gennem netværkskablet (PoE). De trådløse routere vil alle kræve ny kabling. Denne skal kunne køre minimum 1 gigabit. Pt. Anbefales det derfor, at bruge kategori 6A kabler (uskærmet) Kabler skal være uskærmede, da det er billigere, nemmere at installere og har en længere holdbarhed. Kabler og patchudstyr skal som helhed certificeres og langtidsgaranteres fra stik ved access point til switch, hvilket ofte medfører, at det skal være fra samme producent. I næsten alle tilfælde, vil det udstyr man har på skolerne, være forældet. Der er tale om et så stort teknologiskift, at det vil medføre, at store dele af udstyret i udgangspunktet udskiftes. Omkostningsdrivere Omkostningerne til etablering af netværket falder i følgende poster. Etablering af WAN Etablering af centralt (kommunalt) udstyr og tjenester Opgradering af krydsfelter (udstyr og lokale) på skolerne, herunder eventuel etablering af underkrydsfeltet med lyslederkabling til hovedkrydsfeltet Installation af trådløse access points, herunder kabeltrækning til nærmeste krydsfelt og etablering af føringsveje Etablering af nye strømstik til elevernes opladere Etablering af WAN Priser på etablering af WAN svinger meget. Enten kan der lejes kapacitet hos bredbåndsudbydere eller kommunen kan vælge at anlægge (nedgrave) egne fiberforbindelser. Prisen for egen fibre afhænger dels af afstanden der skal graves og omgivelserne hvori der graves. Det er dyrt at grave i bymæssig bebyggelse, og tilsvarende billigt udenfor.. Etablering af centralt (kommunalt) udstyr og tjenester Controllere (kan undværes i visse løsninger) men op til ca kr. pr. access point Netværksovervågning Printerserver AD 5

6 Opgradering af krydsfelter Hver bygning sit krydsfelt Switche der kan dække de eksisterende trådede switchbehov, samt de nye ekstra stik til access points Installation af trådløse access point Krav til dækningsgrad Høj dækningsgrad skal der være følgende steder: o Prøveafholdelse o Undervisningslokaler o Fællesrum hvor der arbejdes o Fællesområder hvor der arbejdes (også udendørs, hvis der er sådanne område, som en pavillon) Lav dækningsgrad kan der være følgende steder o Gennemgangsarealer (ikke opholdsrum) o Udenfor tæt på skolebygningen Det er i orden, at der ikke er dækning følgende steder: o Uden for skolens matrikel o Større udendørsarealer som skolegårde og boldbaner o Understøtte 2,4 Ghz og 5 Ghz således vi kan anvendes 5 Ghz båndet hvor der ikke er interferens med fx bluetooth, trådløse alarmer osv. o Nettet skal kunne håndtere enheder som ikke kan logge ind via en webgrænseflade. Dvs. man skal kunne tilslutte fx trådløse printer, apple tv osv. Strømstik Når alle elever skal have strømforbrugende udstyr, vil det presse skolernes eksisterende el-installation. En eventuel mangel på strømstik kan måske i et vist omfang kompenseres af diverse forlængerledninger. Mange forlængerledninger går udover fremkommeligheden i lokalerne, ligesom de mange løse ledninger vil udgøre en sikkerhedsrisiko for såvel elever som lærere. Når der tages flere strømstik i brug, vil det også få betydning for den samledes kapacitet i skolens el-forsyning, hvilke kan medføre, at der skal opstilles flere el-tavler m.m. Kravene til skolernes el-installation vil i et vist omfang blive imødegået af elevernes nye udstyr. Moderne PCer og tablets forbruger mindre strøm end de gamle, og vil oftest kunne holde til en hel dags brug uden opladning (i hvert fald så længe de er nye, batterikapaciteten falder oftest mærkbart efter et par år). Priseksempler Nedenfor er en række priseksempler fra forskellige kommuner. Det er værd at bemærke de store forskelle i prisen pr. elev. Forskellene afspejler dels bygningernes karakter (bygningsmaterialer og geografisk udbredelse), hvilke betyder noget om anlægsomkostninger til såvel kabling som antal accesspoints (AP), som er det antal sendere/modtagere der er nødvendige for at sikre god dækning på skolen. 6

7 Kommune 1.viser tilbudspriser der er accepteret af kommunen. D.v.s. faktiske leverancepriser til en kommune med 8 skoler. Skolerne har forskellig størrelse, både mht. antal elever og antal kvadratmeter. Der er tale om en helt ny installation, uden genbrug af netværksudstyr. Kommune 2 er eksempler fra en kommune med meget forskellige skolestørrelse, og hvor der er et vist genbrug af eksisterende udstyr/kabling. Erfaringer vedr. accesspoints: Nøgletal er dannet på baggrund af informationer fra 7 kommuner der inden for det sidste år har installeret trådløse netværk i folkeskolen, der svarer til anbefalingerne fra KLs arbejdsgruppe, eller har indhentet kvalificerede overslag over omkostningerne. Det må antages at de skoler der indgår i analysen, samlet set er repræsentative for danske folkeskoler. Erfaringerne viser at kommunerne i gennemsnit har installeret ca. 1 AP pr. klasselokale. Herudover er der ekstra AP i de områder hvor der skal afholdes prøver eller hvor der ofte er mange elever (fællesrum m.m.) Som det fremgår af eksemplerne nedenfor, er der betydelige udsving i prisen pr. elev, mens prisudsving pr. AP er betydeligt mindre. Anlæg: Estimeret pris pr. AP på kr! incl. kabling, udstyr, routere, overvågning m.m. Prisen kan svinge på den enkelte skole, afhængig af føringsveje, genbrug af kabling, afstand til krydsfelter m.m. Der anbefales, at der opsættes 1 AP pr. klasseværelse samt % ekstra, så der er dækning på de områder hvor elver samles og områder hvor der afholdes prøver. Antallet kan svinge afhængig af bygningernes struktur. Et overslag over de samlede udgifter for en kommuner er således: antal klasselokaler (AP)+15% x kr. = samlede pris pr. skole/kommune. Overslaget bygger på at der ikke genbruges eksisterende udstyr, men at alt installeres fra nyt. Endvidere sker al overvågning af udstyr m.m. centralt. Drift: Service, vedligehold og drift kan estimeres til 8-10% af anskaffelsesomkostningerne til switche og controllere. Det kan som udgangspunkt ikke anbefales at have service og vedligehold på APer. Dels er det sjældent de går i stykker, og dels vil det være billigere at have en ekstra på lager, og så skifte AP ved nedbrud (hvilket er en simples proces). Afskrivning Udstyr til trådløse netværk har en relativ lang levetid. Der er således ikke grund til at forvente af udstyret nedslides ved normalt brug, men det må forventes at fuldt funktionsdygtigt udstyr bliver teknologisk forældet og må skiftes pga. ændrede krav til funktionalitet. Udstyret kan forventes at holde min. 5 år. Men ofte længere. Eksempler: Eksemplerne nedenfor er medtaget for at vide de betydelige forskelle i anlægsomkostninger der kan være mellem de enkelte skoler. 7

8 Kommune 1: Baggrund: Kommune 1: De involverede skoler er planmæssigt store med mange rum, og alle rum skal være dækket ind I større rum, haller og aulaer mv., er der opsat ekstra AP er (2-4 stk. AP pr. Rum) for at tilgodese mange samtidige brugere Det er accepteret at eleverne må bruge egne enheder (bærbare PC er, tablets, smartphones), og kunne få samtidig netadgang med flere enheder. Man har derfor ikke ville gå på kompromis, men opsat AP er i forhold til worstcase antal elever kabling og føringeveje aktivt udstyr incl konfig. antal AP anlæg i alt. pris/elev pris/ accesspoint Kommune 2: Baggrund: Alle undervisningslokaler er dækkes af trådløse net. I større rum, haller og aulaer mv., er der opsat ekstra AP er (2-4 stk. AP pr. Rum) for at tilgodese mange samtidige brugere Det er accepteret at eleverne må bruge egne enheder (bærbare PC er, tablets, smartphones), og kunne få samtidig netadgang med flere enheder. 2: Antal elever Antal AP anlægsomkostninger Pris/elev Pris/AP skole skole skole skole

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen

N O TAT. Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen N O TAT Anbefalinger til It-infrastruktur i folkeskolen I den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er folkeskolen et betydeligt fokusområde. Der er iværksat 3 initiativer, der tilsammen skal forbedre

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland

Digitalisering. Hans Jørgen Laursen, formand for Digitaliseringsgruppen. Lissi Pedersen, leder af 10. klasses center Djursland 1 Dagsorden og referat for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Tilstede (sæt X): Lene Ravn Holst, udviklingskonsulent (tovholder) Lissy Nørgaard, it- og skolebibliotekskonsulent Leif Raabye, chef for it-afdelingen

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

EU-udbud af WAN infrastruktur

EU-udbud af WAN infrastruktur EU-udbud af WAN infrastruktur Bilag 2 Kundens IT-Miljø Side 1 af 6 Indhold 1.1 Formål... 3 1.2 Driftscentre i Kundens IT-Miljø... 3 1.3 Specifikation af Kundens netværksopbygning... 3 1.4 Arkitektur...

Læs mere

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016

ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 ROBUST IT I FOLKESKOLEN ANALYSE ANALYSE AF IT-INFRASTRUKTUR I FOLKESKOLEN 2016 Tema Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 2 Tilfredshed med det trådløse netværk på skolerne...5 3 Tilfredsheden

Læs mere

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen

Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Tilbud på etablering af netværk på Ørsted skolen Netværksløsning til Ørsted skolen Side 1 af 5 24-09-2009 Indholdsfortegnelse 1 Beskrivelse af løsningen... 3 1.1 NetDesigns arbejdsopgaver... 3 1.2 Forudsætninger

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Waoo leveres af dit lokale energiselskab ENIIG 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling af

Læs mere

Introduktion til computernetværk

Introduktion til computernetværk Introduktion til computernetværk 24. oktober 2011 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Slide 1 Plan i dag Netværk generelt Lokalnet Internet Router Kabel/trådløs Firewall Lokal server (forward) Warriors

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD. Brug af eget it-udstyr i skolen Generel vejledning til forældre April 2015 Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2011 Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2011-2015: DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS

Læs mere

Tjekliste til skolens it-infrastruktur

Tjekliste til skolens it-infrastruktur Tjekliste til skolens it-infrastruktur Version 0.1 - Opdateret april 2017 Formål Denne tjekliste er udarbejdet på baggrund af resultater fra brugeranalysen af folkeskolernes itinfrastruktur (2016), og

Læs mere

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005

eyjo IT Consulting AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 AKB Afdeling 207, Ejendomskontoret Att.: Dion Madsen Urbansgade 2 2100 København Ø Østerbro d. 5. december 2005 Rådgivning i forbindelse med installation af bolignet. Ejendommen beliggende Urbansgade 2,

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Eventuelt træk af kabler Waoo leveres af dit lokale fibernetselskab RAH FIBERBREDBÅND 2017 1 HVAD SKER DER NU? Tak

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende Udbudsbetingelserne Pkt. 2 (Tjekliste): Udbudsgiver bedes venligst, og for god ordens skyld, bekræfte

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi

INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi INSTALLATION AF FIBERBREDBÅND - Nordenergi Hvad sker der nu? Placering af indvendig boks Klargøring inden installationen Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 HVAD SKER DER NU? Tak for din bestilling

Læs mere

Infrastruktur i hjemmet og begreber

Infrastruktur i hjemmet og begreber Infrastruktur i hjemmet og begreber Indholdsfortegnelse Ordliste... 2 Accesspoint... 2 DHCP... 2 DSL... 2 Ethernet... 2 Firewall... 2 Flatrate... 2 Hub... 3 IP... 3 IP-adresse... 3 IP-filtrering... 3 IP-forwarding...

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Projekt Skole-IT generation II

Projekt Skole-IT generation II Projekt Skole-IT generation II PUC 1. Indledning og motivation... 3 1.1 Projektets rammesætning... 3 1.2 SkoleIT generation I... 3 2. Tekniske resultatmål... 4 4. Implementeringsstrategi og styring på

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET

VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET VEJLEDNING TIL BRUG FOR AFVIKLING AF FP9 OG FP10 DANSK SKRIFTLIG FREMSTILLING MED ADGANG TIL INTERNETTET Vejledning til skolernes prøveansvarlige og administrative personale INDHOLD Indledning... 3 Adgang

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Strategi for digital velfærd m.v.

Strategi for digital velfærd m.v. Strategi for digital velfærd m.v. Ralf Klitgaard Jensen, Forhandlings- og udviklingschef, KL KITA temadag den 6. marts 2014 www.kl.dk/gevinstrealisering 2 Baggrund for arbejde med digitalisering af

Læs mere

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7

Produktspecifikationer Managed WiFi Version 2.3. Managed WiFi. Side 1 af 7 Managed WiFi Side 1 af 7 1. INTRODUKTION TIL MANAGED WIFI... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 3 2.1. SPECIFIKATIONER... 3 2.2. LØSNINGSMULIGHEDER... 4 2.2.1. Internet Pro med en router... 4 2.2.2. Internet Pro

Læs mere

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks

Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Kom godt i gang DRG 703 med mediekonverter Fordelerboks Juni 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 3 Tilslutning af fordelerboks 4 Introduktion til fordelerboksen 5 Sådan får du den bedste oplevelse 6

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Vejledning for tilslutning af udstyr Når du skal have installeret en fiberforbindelse i din bolig, starter det med, at Bredbånd

Læs mere

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17

UDKAST DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 2014 DEN DIGITALE SKOLE - STRATEGI OG HANDLEPLAN 2014-17 UDKAST It bliver i stadig højere grad en del af skolens hverdag og undervisning. Informationsteknik indgår som en væsentlig del af fremtidens videnssamfund,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 2. februar 2017 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installation af fiberbredbånd. Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler. Fiberbredbånd TV Telefoni Installation af fiberbredbånd Hvad sker der nu? Placering af udvendig og indvendig boks Træk af kabler Fiberbredbånd TV Telefoni Hvad sker der nu? Tak for din bestilling af fiberbredbånd. Vi glæder os

Læs mere

VLAN - Virtual Local Area Network

VLAN - Virtual Local Area Network VLAN - Virtual Local Area Network - opdeling af LAN i mindre broadcast zoner Hvad er et VLAN? Virtuel switch, bestående af port 2, 5, 8 og 11 på fysisk switch VLAN s er en logisk opdeling af enheder eller

Læs mere

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015

Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg Kommunes Folkeskoler 2012-2015 Postadresse Giørtz Plads. 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. april 2012/ 14. maj 2012 Sagsbehandler Birthe Christensen Telefon direkte 76 16 86 36 Strategiplan for øget digitalisering i Esbjerg

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Sådan tilslutter du modemmet Det er vigtigt, at du venter med at tænde for strøm og computer til alle kabler er

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1

Netværkstopologi. - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi - Den logiske og den fysiske! Netteknik 1 Netværkstopologi Topologi betyder geometri, dvs. netværkets udseende En introduktion til netværkets grundbegreber! Et firmanetværk LAN, baseret

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål

Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Bolvighus Internet FAQ *Svar på de mest almindelige spørgsmål Indhold Hvordan kommer jeg på Internettet?... 2 Kan jeg rette mit netværksnavn og koden?... 2 Hvad koster det at være på nettet?... 2 Min trådløse

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse.

Hej Fælledvej/Elmegade-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Fra området i Fælledvejens Gårdlaug, har der været en rimelig stor interesse. www.parknet.dk Telefon nr. 369 6 Hej Fælledvej/-bredbåndsgruppe (hvad skal I hedde?!), Nørrebro d. 2. december 21 Vedhæftet (bilag 2) er vores pris oversigt for et samlet Fælledvej/ projekt. Forudsætningen

Læs mere

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M.

M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M. M A D S L A R S E N, A S G E R B A L L E G A A R D & J O N A S K R O N B O R G R O S K I L D E T E K N I S K E G Y M N A S I U M mininet EN ØVELSE I AT ETABLERE ET NETVÆRK S E R V I C E O G K O M M U N

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Eget fibernetværk til TV, radio og internet

Eget fibernetværk til TV, radio og internet Strandvejskvarteret Bestyrelsen Eget fibernetværk til TV, radio og internet Notat vedrørende mulig opbygning af eget fibernetværk til afløsning af YouSee s eksisterende antennenetværk 4646not001, Rev.

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

IT-strategiplan for skolerne 2010-14.

IT-strategiplan for skolerne 2010-14. IT-strategiplan for skolerne 2010-14. 1 Forord. Gruppen har gennemarbejdet statusmateriale baseret på EVA s selvevalueringsmateriale til skolerne. Dette materiale afdækker ledelsesstrategier og lærerønsker

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Bilag 1. Status for it i folkeskolen

Bilag 1. Status for it i folkeskolen Bilag 1. Status for it i folkeskolen KL-analyse af it-udgifter i folkeskolen Frederikssund kommune har sammen med 19 andre kommuner, deltaget i en KL-analyse omkring itomkostninger på folkeskoleområdet.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt.

AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. AFN2208N+ Wi-Fi forstærker 300mBit op til 2500 meters rækkevidde vandtæt. WiFi forstærker/router med op til 2500 meters rækkevidde og med DANSK quick guide/installationsvejledning. Denne WiFi forstærker

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Netværkstopologi. - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1

Netværkstopologi. - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1 Netværkstopologi - dvs. hvordan ser netværket ud? Netteknik 1 Netværkstopologi Topologi betyder geometri, dvs. netværkets udseende En introduktion til netværkets grundbegreber! Et firmanetværk LAN, baseret

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk

IT og økonomi. Lektionens emner. Hvorfor netværk? Lektion: N: Netværk IT og økonomi Lektion: N: Netværk Lektionens emner Hvorfor netværk? Typer af netværk Fysisk opbygning Netværksoperativsystemer Protokoller Internet baggrundsteknologi Basistjenester Sikkerhed Hvorfor netværk?

Læs mere

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus

Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus Novomatrix Rued Lan ggaard s Vej 7, 5.sal DK-2300 Køb en h avn S t lf.: 70 22 22 00 m ail: in f o @n o vo m at r ix.d k CVR: 32071724 Tilbud på fælles TV- og Bredbåndsløsning til A/B Brahes Hus A/B Brahes

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev04.indd 1 02-11-2011 10:03:07 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen Kommune

Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen Kommune Resultaterne fra KL s undersøgelse af ITinfrastrukturen på skolerne i Frederikssund Kommune KL s analyse af IT-infrastruktur i folkeskolen 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål med undersøgelsen

Læs mere

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte:

Praktisk information. Tilmelding og spørgsmål Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive tilmeldt vores kurser, er du meget velkommen til at kontakte: Datakurser 2013 Praktisk information Find resten online Læs mere om kursusindhold, priser og varighed på vores hjemmeside www.technology-college.dk under Efteruddannelse og Data. Tilmelding og spørgsmål

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Trådløst TV til dig med Fullrate TV

Trådløst TV til dig med Fullrate TV Trådløst TV til dig med Fullrate TV Indholdsfortegnelse Tilslutning af trådløs enhed til router Sådan installerer du trådløst TV Færdig installation 5 Hvis det ikke virker... 6 Trådløse enheder stik og

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge.

Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Bedre bredbånd i Herslev og Kattinge. Baggrund De eksisterende bredbåndsmuligheder, som enten er eller fastnet via TDC s telefonkabler (PSTN-net) med lave båndbredder (fra under 1 Mbit og op til maks.

Læs mere

Quickguide til Icotera fiberboks. med indbygget router

Quickguide til Icotera fiberboks. med indbygget router Quickguide til Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din fiberforbindelse Inden du får glæde af din fiberforbindelse, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe 10:

Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Kommissorium for arbejdsgruppe 10: Digitalisering Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Dette materiale indeholder

Læs mere

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1

VLAN. - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 VLAN - mange logiske net på ét fysisk! Netteknik 1 Hvad er et VLAN? Virtual Local Area Network s er en logisk opdeling af enheder eller brugere og teknikken resulterer i et system der minder om IP adressering;

Læs mere

IT-investeringsplan 2008-2013

IT-investeringsplan 2008-2013 IT-investeringsplan 2008-2013 for Nordfyns Kommunale Skolevæsen En investeringsplansplan, der tager afsæt i En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Det er bl.a. målet med undervisningen,

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Forslag fra arbejdsgruppe 10:

Forslag fra arbejdsgruppe 10: 1 Forslag fra arbejdsgruppe 10: Digitalisering Februar 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord Med folkeskolereformen

Læs mere

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks

Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Kom godt i gang DRG 716 og 717 Fiberboks Februar 2014 02 Indhold Fibernet fra SEAS-NVE 03 Introduktion til din fiberboks 04 Sådan får du den bedste forbindelse 05 Din verden af muligheder 06 Ofte stillede

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1

Managed LAN: Produktspecifikationer Version: 2.1 Generelt Lokalnettet er i stigende grad blevet et følsomt forretningskritisk område. Kunder forventer i større grad samme høje grad af stabilitet og sikkerhed på deres LAN (Local Area Network) løsning,

Læs mere

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range

AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range AF2208N og AF2208N + trådløse Wi-fi forstærker / AP Long-range INDLEDNING: Vær opmærksom på at AF2208N er en forstærker. Det vil sige at den er og kan aldrig være bedre, end det signal den får ind. Så

Læs mere

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning

Router (modem) til Bredbånd, Coax. Installationsvejledning Router (modem) til Bredbånd, Coax Installationsvejledning Tillykke med din nye Router (modem) Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt hos TDC Erhverv. I den forbindelse har du fået tilsendt en

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere