Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden afd. 71 Mågevej - Randersvej"

Transkript

1 1. Affald: Den almindelige dagrenovation indpakkes i plastposer eller lignende. Poserne lukkes forsvarligt og skal smides i skraldespanden. Der må ikke henstilles affald på trapper eller andre fællesarealer. Husk at lukke skraldespandens låg for at undgå lugtgener. Glas, skarpe ting samt større affald såsom møbler, hårde hvidevarer, TVapparater, cykler og lignende skal man selv aflevere på Reno Syd Containerplads, Bakkelyvej 3, eller man skal benytte sig af de månedlige afhentninger af storskrald. Haveaffald i større mængder afleveres også på Reno Syd Containerplads. Mindre mængder til storskrald. 2. Antenner: De 4 lejligheder på Randersvej tilsluttet fællesantenne, for øjeblikket med 5 kanaler: DR 1, DR 2, TV2, TV2 Zulu og TV2 Film. Mågevej 3 11 har hver især deres egen antenne. Alle har mulighed for at tilslutte sig GE-fibernet. Udvendige antenner uanset form må kun opsættes efter forudgående aftale med Østjysk Bolig eller Afdelingsbestyrelsen. 3. Bad & Toilet: For at undgå tilstopning af afløbsrør skal man være varsom med hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen. Eventuelle utætheder i installationerne skal omgående meldes til Boligselskabets kontor eller til Varmemesteren. Afd. 71 rev. 03/2009 1

2 4. Barne- og klapvogne: Må ikke henstilles således at de er til gene for andre. 5. Boremaskiner og lignende: Brugen af boremaskiner og lignende er til stærk gene for beboerne i nabolejlighederne så boremaskiner og lignende må kun benyttes mellem kl 0900 og 1900 på hverdage! Lørdage kun mellem kl: 1100 og 1900! På søn- og helligdage må boremaskiner og lignende ikke benyttes! 6. Campingvogne og trailere: Ifølge lokalplanen må campingvogne ikke parkeres i afdelingen. I forbindelse med klargøring dog henstilles i maximalt 48 timer. Trailere må heller ikke parkeres i afdelingen. I forbindelse med flytning/transport af ting dog henstilles i max 48. timer. 7. Carporte: Carporte udlejes til parkering af indregistrerede motorkøretøjer og må ikke anvendes til andet formål. 8. Cykler: Cykling er af hensyn til sikkerheden kun tilladt med største forsigtighed langs afdelingen. Cykler må ikke henstilles således at de er til gene for andre, men kun i cykelstativer samt i de rum der er indrettet til det. 9. Døre: Afd. 71 rev. 03/2009 2

3 Døre, der er forsynet med dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne ved anbringelse af sten, træstykker o. l. Alle aflåselige døre skal aflåses efter brugen. 10. El og tekniske installationer: Beboerne må ikke foretage indgreb i ejendommens el- og tekniske installationer. Eventuelle fejl i installationerne skal omgående meddeles kontoret eller varmemesteren. Reparationer må kun foretages af autoriseret installatør. 11. Erhvervsmæssig virksomhed: Uden foreningens skriftlige tilladelse er det ikke tilladt at drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejlighederne/rækkehusene eller fra andre lejede lokaler. 12. Forsikringer: Opstår der en skade, meld det da omgående til kontoret eller varmemesteren og dit forsikringsselskab. Foreningen har for ejendommen tegnet brandforsikring, hus- og grundejerforsikring samt glas- og kummeforsikring. Vi gør opmærksom på, at skader på dit eget indbo, uanset årsag, ikke er dækket af foreningens forsikringer. 13. Forurening: Kommer du selv eller dine børn til at forurene bygningerne og fællesarealerne ude eller inde, har du pligt til at sørge for rengøring. Eksempel: Glasskår, olie, tilsmudsning af vægge, henkastning af affald, aviser og reklamer o. l. Afd. 71 rev. 03/2009 3

4 14. Fravær fra lejligheden: Såfremt du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette andre om det. Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve. 15. Fællesarealer: På såvel de indendørs som de udendørs fællesarealer må intet stilles for længere tid. Varmemesteren kan ved egen foranstaltning og uden noget ansvar flytte sådanne genstande, så de ikke er til gene. Det er ifølge loven forbudt at ryge på/i indendørs fællesarealer. (Trapper og kældre på Randersvej 37 & 39). 16. Færdsel: Al færdsel på afdelingens parkeringsarealer skal foregå med forsigtighed og omtanke af hensyn til børn og bebyggelsens beboere i øvrigt. 17. Glasforsikring: Se under forsikringer. 18. Haver: Græs og beplantning i og omkring haverne holdes af den enkelte beboer, der er pligtig til at sørge for at haven fremtræder pæn og vedligeholdt. Er haven ikke vedligeholdt kan Afdelingsbestyrelsen påtale dette. Bliver den ikke sat i orden kan Afdelingsbestyrelsen rekvirere en gartner til istandsættelse af haven på beboerens regning. Afd. 71 rev. 03/2009 4

5 Ved fraflytning kan det tillades at beboeren medtager supplerende beplantning som er plantet for egen regning. Såfremt en beboer ved fraflytning fjerner planter må bedene bringes i orden, så haven afleveres i vel vedligeholdt stand. 19. Husdyr: Husdyrhold er tilladt, (hunde & katte). Se i øvrigt regler for husdyrhold bagest i dette reglement. 20. Kælderrum: Hold altid dit kælderrum aflåst, uanset om rummet ikke benyttes. Kælderrummet må ikke indrettes til beboelse. 21. Lastbiler m. v.: Parkering af motorkøretøjer på over 3500 kg i afdelingen er forbudt. Ligeledes er parkering af traktorer og entrepenørmateriel ikke tilladt. 22. Leg: Det er ikke tilladt børnene at lege eller opholde sig på steder hvor det kan være farligt eller til væsentlig gene for de øvrige beboere. Dette gælder også kældre og opgange. Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommene, eller på anden beskadige den eller haveanlægget. Børns leg med bue & pil, luftbøsser, salonrifler o. l. er livsfarligt og må ikke finde sted på afdelingens område. 23. Levende Lys: Levende lys skal være under konstant opsyn, derfor må lejligheden aldrig forlades uden at disse er slukket. Afd. 71 rev. 03/2009 5

6 24. Musik: Benyttelse af radio, fjernsyn, grammofon, båndoptager og musikinstrumenter skal ske med største hensyntagen til naboerne. Vær her specielt opmærksom på musikanlæggenes meget gennemtrængende bastoner. I aftentimerne bør du vise særlig hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned, så du ikke forstyrrer andre beboeres ønske om fred og ro. Efter 22:30 fra søndag til torsdag og 00:30 fredag og lørdag bør du vise særligt hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned så du ikke forstyrrer andre beboeres ønske om nattero. Tænk på at din nabo måske har weekendarbejde. I særlige tilfælde, (fester og lignende), bør du informere medbeboere/naboer således at de er forberedte på støj. 25. Navneskilte: Hvor navneskilte er opsat må ingen anden type anvendes. Såfremt navneskiltet skal ajóurføres, kan det rekvireres hos varmemesteren. 26. Nøgler: Er der brug for en extra nøgle, skal man henvende sig på kontoret. 27. Opvaskemaskiner: Installation af opvaskemaskiner må kun foretages af en autoriseret installatør. 28. Parkering: Parkering må kun finde sted på den etablerede parkeringsplads. Afd. 71 rev. 03/2009 6

7 Vedrørende last- og campingvogne, se under disse afsnit. Uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet. 29 A. Rengøring vedr. Randersvej Opgange og fælles kælderrum på Randersvej rengøres én gang månedligt på skift. I lige måneder rengøres af beboerne i stueetagen. I ulige måneder af beboerne på 1. sal. Områderne skal være ryddelige og lette at gå til, også når du ikke selv skal gøre rent. 2 gange årligt i april og september, gøres hovedrent hvor spindelvæv fjernes, vinduer i opgang og kælder vaskes osv. 29 B. Rygning. Der er ifølge loven forbudt at ryge på/i indendørs fællesarealer. (Kældre og trappeopgange på Randersvej 37 & 39) 30. Skadedyr: Observerer du skadedyr af enhver art, (fx rotter kakerlakker o.l.) bedes dette omgående meddelt varmemesteren eller kontoret. 31. Støj: Vis hensyn. Undgå støjende adfærd som kan virke generende for andre. 32. Udluftning: For at undgå fugtdannelse og dermed følgende skader på træværk, tapet og maling skal man sørge for effektiv udluftning gennem vinduer og døre. Ved langvarig udluftning bør der lukkes ned for radiatorerne. Det er ikke tilladt at tilstoppe udluftningsventilerne. Afd. 71 rev. 03/2009 7

8 33. vasketider i ejendommen Randersvej Der må vaskes i tidsrummet på hverdage og i weekender og på helligdage. 34. Ændringer i boligen: Ifølge loven om råderet er det tilladt i et vist omfang at udføre forandringer eller forbedringer i lejlighederne. Der må dog intet foretages uden skriftlig aftale med Østjysk Bolig VARMEMESTEREN: Varmemesteren er ansat af Østjysk Bolig og har et vist antal timer i afd. 71 hvor han varetager de praktiske ting vedrørende afdelingens drift. Det er ham du skal henvende dig til hvis nogle af afdelingens ting er i stykker eller ikke fungerer som de skal. Det er også varmemesterens pligt at påse at nærværende Husordensreglement samt bestemmelser i lejekontrakten overholdes til gavn for alle. Det er Varmemesteren der vil påtale hvis reglerne overtrædes. Tag ham det ikke ilde op det er en del af det arbejde han er ansat til. Varmemester Hans Døssing træffes mandag - fredag på kontoret Rugaardsvej 5 mellem 9 og 9.30 Østjysk Bolig kontor i Ry, som ledes af Bente Grouleff er åbent: Personlig henvendelse Telefonisk henvendelse Mandag Tirsdag Onsdag Afd. 71 rev. 03/2009 8

9 Torsdag Fredag Tlf.: // Mailadresser: Kontoret: Hans Døssing: Tast selv vagttelefon udenfor arbejds- og åbningstider: Har du glemt eller tabt nøgle er her telefonnumre på: Kvikkerten, Skanderborg: Silkeborg Låseservice: Udgiften til låseservice afholdes af beboeren. Ordensregler for husdyrhold i Østjysk Bolig afdeling 71 Mågevej/Randersvej 1. Det er tilladt at holde hund(e) og kat(te) under behørig hensyntagen til de øvrige beboere i afdelingen, jf. de øvrige punkter i Ordensregler for husdyrhold. Det er ikke tilladt at holde muskelhund(e) ( kamphund(e)!). 2. Enhver boligtager der holder husdyr, har pligt til at sørge for at husdyret ikke ved støj, f. eks. gøen og hylen, eller ved lugt, hærværk, bidsk optræden på nogen måde er til gene for ejendommen eller de øvrige beboere. 3. Ingen husdyr må løbe frit omkring på afdelingens område, trapper eller andre fælles lokaliteter. 4. Hunden skal altid udenfor boligen bære halsbånd med navneskilt, som angiver ejerens navn og adresse. 5. Hunden skal være forsikret således at alle skader som hunden direkte eller indirekte forvolder, bliver erstattet. Når Afd. 71 rev. 03/2009 9

10 der gives tilladelse til husdyrhold skal der gives oplysning om dyrets farve, race og navn. Desuden forsikringsselskabets navn og policenummer. 6. Hunden må ikke luftes på legepladser og boligtageren er ansvarlig for at hunden ikke forurener bebyggelsens trappeopgange, fortove, friarealer og grønne områder. Såfremt en hund forretter sin nødtørft et af de nævnte steder påhviler det boligtageren at fjerne dens efterladenskaber, samt på trapper og gange tillige at foretage rengøring. 7. En kat skal holdes på en sådan måde at den ikke er til gene for naboer og de øvrige beboere udenfor boligens område. 8. I tilfælde af berettiget klage over husdyret vil tilladelsen til husdyrhold umiddelbart blive ophævet. 9. Hvis tilladelsen til husdyrhold tilbagekaldes som følge af berettiget klage, er boligtageren forpligtet til straks at sørge for at dyret fjernes fra ejendommen. Såfremt boligtageren ikke efterkommer dette, betragtes det som misligholdelse af boligoverenskomsten, således at Østjysk Bolig kan opsige denne til ophør med øjeblikkelig virkning. Vedtaget på afdelingsmødet. 10. marts Afd. 71 rev. 03/

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN FASANVÆNGET

HUSORDEN FASANVÆNGET HUSORDEN FASANVÆNGET Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Antenner B... Bad og toilet, Beplantning, Boremaskiner C... Carporte D... Døre E... El, Emhætter, Erhvervsmæssig virksomhed F... Fliser,

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22

Husorden Afdeling 21. Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 Husorden Afdeling 21 Kjeldsens Alle 1 19 og 2 22 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 4 ANTENNER/PARABOLER 4 BARNEVOGNE/CYKLER Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

ORDENSREGLER AFD. 9-9C

ORDENSREGLER AFD. 9-9C ORDENSREGLER AFD. 9-9C PORSGRUNNSVEJ,BILDBJERG PARKVEJ, BILDBJERGVEJ, BYGVANGEN OG MANDALSVEJ A AFFALD På afdelingens område er der opsat affaldscontainere til køkkenaffald. Brug disse med omtanke. Taber

Læs mere

A/B Greve Midtby III

A/B Greve Midtby III l); \c;q t Udkast til husorden for A/B Greve Midtby III Almindelige bestemmelser. Enhver beboer har pligt til at overholde foreningens husorden, således som det er fastlagt i efterfølgende (alfabetisk

Læs mere

Husorden Afdeling 15

Husorden Afdeling 15 Husorden Afdeling 15 Normalhusorden for en almen boligafdeling - et led i bestræbelserne for at skabe et godt boligmiljø Arbejdernes Andels-Boligforenings øverste myndighed, repræsentantskabet, har vedtaget

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Vejledning og Husorden

Vejledning og Husorden Vejledning og Husorden Et godt klima er meget værd! Med denne lille folder vil vi gerne orientere nuværende lejere og nyindflyttere om, hvilke regler, retningslinier og praktiske råd der er fastsat i bebyggelsen

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø.

HUS- OG HAVEORDEN. For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. Præstø Boligselskab v/boligadministration Syd Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg HUS- OG HAVEORDEN Præstø, den 11. marts 2008 For beboere i Præstø Boligselskab, afdeling 23 Gårdhavehusene, Præstø. En bolig

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 22 FJÆLDEVÆNGET 60-104 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange lejere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden. Man bliver

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Boligselskabet Nordkysten afd. 17

Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Boligselskabet Teglværksgården Boligselskabet Nordkysten afd. 17 Husorden for Guldgravervej Denne husorden er udformet med henblik på, at give beboerne de bedste udfoldelsesmuligheder indenfor de rammer,

Læs mere

Husorden afdeling 88 - Skæphøj

Husorden afdeling 88 - Skæphøj Nærværende husorden er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen og vedtaget på det årlige afdelingsmøde. Denne reviderede udgave er vedtaget på afdelingsmødet den 27. september 2011. Vi lægger i husorden op

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel.

Det er tillige af største betydning, at forældrene erkender deres pligt til at vejlede deres børn samt foregå dem med et godt eksempel. HUSORDEN Alle beboere anmodes om at iagttage god skik og orden i ejendommen og i egen interesse efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af boligforeningen. Beboernes opmærksomhed henledes endvidere

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 32 ENGSKOVBAKKEN 1-142 & 7-119 Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund hvor man er mere eller mindre afhængige af hinanden.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 5

HUSORDEN FOR AFDELING 5 HUSORDEN FOR AFDELING 5 Velkommen til afd. 5 Vestergade, Fasanvej og Glentevej En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden,

Læs mere

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status.

Hver afdeling udgør en selvstændig økonomisk enhed med eget driftsregnskab og egen status. Husorden Vi byder dig velkommen som beboer, idet vi håber, at du vil komme til at befinde dig godt i den bolig og de omgivelser, du nu kommer til at leve i, og at du vil få glæde af foreningens arbejde

Læs mere

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde

Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde Ordensreglement for afd. 23 Taulov Bystræde ORDENSREGLEMENT 1. Affald 2. Antenne (paraboler) 3. Bad og toilet 4. Cykling og knallertkørsel 5. Dørskilte 6. Eftersyn af lejligheden 7. Erhverv 8. Fodring

Læs mere