Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme"

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Bilag 1. Sammenfatning af ændringer i Gladsaxe Fjernvarmes leveringsbestemmelser for fjernvarme NOTAT Dato: 19. marts 2015 Af: Thomas Engell BAGGRUND I 2007 indledte Gladsaxe og Gentofte Kommuner et samarbejde for at opdatere deres respektive leveringsbestemmelser for at de blev mere tidssvarende. Det var samtidigt målet, at bestemmelser var koordineret, så meget det kunne lade sig gøre, dels for at lette arbejdet for entreprenører og rådgivere der skulle udføre projekter i de to kommuner, dels for at lette det administrative arbejde med at opdatere bestemmelserne. Den første reviderede version af leveringsbestemmelserne i de to kommuner blev vedtaget i 2008 og siden i For at leve op til den seneste lovgivning inden for energiområdet har Dansk Fjernvarme (DFF) på baggrund af en dialog med blandt andre Energitilsynet revideret foreningens vejledninger for leveringsbestemmelser m.fl. Udkastet til leveringsbestemmelser har været sendt til Dansk Fjernvarmes Projektselskab (DFP) til kommentering vedr. tekniske, økonomiske og juridiske formuleringer, og deres kommentarer er indarbejdet. Endvidere er leveringsbestemmelserne kommenteret af jurister fra Gentofte Kommune. Gladsaxe Fjernvarme og Gentofte Fjernvarme (GF) har derfor i 2014/2015 udarbejdet et forslag til revision af leveringsbestemmelserne der indeholder væsentlige rettelser på følgende områder: I forbindelse med udbygning til parcel- og rækkehuse har GF ønsket at gøre det økonomisk attraktivt at få kunder i parcel- og rækkehuse at tilslutte sig fjernvarme. Derfor tilbyder GF kunderne en model hvor GF etablerer, ejer og driver et tilslutningsanlæg hos den enkelte forbruger (Model-A). Det er frivilligt om kunderne vil benytte sig af ordningen. Ønsker den enkelte forbruger selv at etablere, eje og drive tilslutningsanlægget til fjernvarme med en kapacitet på op til 80 kw er dette også muligt (Model-B). Forbrugere med et effektbehov over 80 kw skal, som hidtil, selv etablere, eje og drive tilslutningsanlægget. I leveringsbestemmelserne er præciseret leveringsgrænse og forpligtelser i afhængighed af om Model-A eller Model-B er gældende. Aftalegrundlaget mellem GF og Forbrugeren består af følgende dele: Leveringsbestemmelser for fjernvarme (Bilag 2) Dækker almindelige bestemmelser og tekniske bestemmelser relateret til drift. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer (Bilag 3) Dækker bestemmelser i forbindelse med dimensionering og ibrugtagning af forbrugerens fjernvarmeanlæg. J. nr P24 1

2 Oversigt over tilslutningsbidrag (Bilag 4) og Takstblad Fjernvarmeleveringsaftale (Bilag 5) Det har ikke været muligt at vise alle ændringer i leveringsbestemmelserne fordi både opbygning, rækkefølge og ændringer har et omfang, så det vil blive uoverskueligt for bilag 2. For bilag 3 og 4 er ændringer markeret i teksten. Der er foretaget redaktionelle ændringer i leveringsbestemmelserne. For eksempel har været anvendt prisblad og tarifblad i flæng i dokumenterne, nu er det rette alle steder rettet til Takstblad. Endvidere har der været forskellige betegnelser for fjernvarmeværkets ledninger, hovedledning, gadeledning og forsyningsledning, dette er nu ændret til Forsyningsledning. J. nr P24 2

3 Bilag 2. LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER Strukturen og opbygningen af bestemmelserne er ændret i forhold til de nuværende bestemmelser. Der er foretaget omfattende redaktionelle og sproglige ændringer for at tydeliggøre indholdet og processen fra en Forbruger beslutter sig for at tilslutte sig fjernvarme og til anlægget er i drift og der opkræves betaling, og Forbrugeren eventuelt ønsker at udtræde af fjernvarmeforsyningen. Den væsentligste ændring er således at der nu sondres mellem to modeller for levering af fjernvarme: Model-A; GF demonterer og bortskaffer eksisterende fyr, varmtvandsbeholder og en evt. indvendig olietank samt leverer, installerer, vedligeholder og ejer Tilslutningsanlæg med en kapacitet på op til 80 kw Model-B; Ejer er ansvarlig for at købe, projektere, installere og vedligeholde Tilslutningsanlægget. Andre væsentlige forhold omhandler ændringer i udtrædelsesvilkår, fremtidige ændringer af leveringsbestemmelserne samt tidspunkt for ikrafttræden, se nedenfor. Nedenfor er beskrevet ændringer og bemærkninger til disse. Udtrædelsesvilkår For anlæg under 80 kw er Ejer forpligtet til at betale skyldige beløb/bidrag, omkostninger til afbrydelse af stikledning, nedtagning af varmemåler og eventuel fjernelse af GF ledninger på den udtrædende Ejendom. For anlæg over 80 kw og hvor det ikke er muligt at overdrage den lediggjorte kapacitet til andre forbrugere opkræves endvidere godtgørelse for udtrædelse. Beregning af godtgørelsesbetaling er uændret i forhold til hidtil gældende leveringsbestemmelse Bemærkning til udtrædelsesvilkår: I forhold til tidligere skal forbrugere under 80 kw kun betale omkostninger til afbrydelse af stikledning, nedtagning af varmemåler og evt. fjernelse af ledninger. For forbruger over 80 kw, hvor det ikke er muligt at overdrage den lediggjort kapacitet til andre forbrugere fastholdes tillige godtgørelse for udtrædelse. Bemærkning til Fremtidige ændringer af leveringsbestemmelser: Som en yderligere forbrugerbeskyttelse gælder, at såfremt ændring af leveringsbestemmelserne påfører ejendommen urimelige forsyningsforhold er ejer berettiget til at udtræde af GF, uden derved at skulle betale udtrædelses- eller afbrydelsesomkostninger. Ikrafttræden af bestemmelser for nuværende forbrugere: Leveringsbestemmelser træder i kraft for nye forbrugere umiddelbart efter Byrådets godkendelse, mens ikrafttræden for eksisterende forbrugere er Bemærkninger til ikrafttræden: Varsling af leveringsbestemmelser for eksisterende forbruger skal i henhold til lovgivningen finde sted med et passende varsel. Praksis på området er 3 måneders varsel. J. nr P24 3

4 Bilag 3.TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARME INSTALLATIONER SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER De Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer er opdateret i forhold til lovgivningen for området. Endvidere er krav til materialer, samlingsmetoder, tryk og temperaturniveau for forsyning opdateret. Alle principdiagrammerne er revideret som følge af lovgivningen. Endvidere er udarbejdet et principdiagram, hvor leveringsgrænsen er flyttet for småforbrugere op til 80 kw, hvor GF ejer tilslutningsanlægget. AFSNIT I TEKNISKE SPECIFIKATIONER 1 Projektering og udførelse af varmeinstallationer ÆNDRINGER Der er nye og lavere temperatursæt for dimensionering af Tilslutningsanlæg til fjernarme for nye fjernvarmeforbrugere ved nybyggeri og ved tilslutning til lavtemperatur fjernvarmeforsyning. Bemærkning: ændringer skyldes lovgivning på området 2 Rørledninger på Ingen ændringer primærsiden 3 Tilslutningsanlæg Cirkulationspumper skal opfylde EU-kommissionens ECO-design krav. Bemærkning: ændringer skyldes lovgivning på området 4 Etablering af måleudstyr Præcisering af, at krav til friplads ved montering af varmemåler, alene gælder, når måleren monteres uden for fjernvarmeunit. 5 Trykprøvning og idriftsættelse Bemærkning: præcisering skyldes reduktion af omkostning hos forbruger Prøvetrykket er reduceret, således at prøvetrykket skal være 1,3 gange det højst forekommende tryk i forsyningsledninger på 16 bar. Det vil sige at prøvetrykket er knap 20,8 bar. Bemærkning: ændringer skyldes reduktion af omkostning hos forbruger 6 Isolering Ingen ændringer 7 Tekniske specifikationer for rør og komponenter For at undgå tæringer på primærsiden af fjernarme-installationen godkendes ikke installationer med el- og varmforzinkede samt anodiserede tyndvæggede stålrør samt el- og varmforzinkede press-fittings. Pres-fittings skal være godkendt til temperaturer op til 110 o C og et driftstryk på op til 16 bar. Som noget nyt accepteres kobberrør med systemgodkendte pres-fittings op til DN25. I fabriksfremstillede fjernvarmeunits accepters samlinger med fiberpakkede unit op til og med DN40. Fjernvarmeunits skal leveres trykprøvet fra fabrikken for et driftstryk op til 16 bar og et prøvetryk på minimum 21 bar. Bemærkning: ændringer skyldes sikkerhed og omkostningsreduktion hos GF J. nr P24 4

5 Bilag Principdiagrammer Principdiagrammer er tilrettet, så de lever op til den nyeste versioner af normer for Varme- og køleanlæg i bygninger (DS 469) og Termisk isolering af tekniske installationer (DS 452). Væsentlige ændringer er, at alle ved etablering af nye tilslutningsanlæg til fjernvarme, skal de være forsynet med reguleringsudstyr, der regulerer i forhold til udetemperaturen. Endvidere skal cirkulationspumper på centralvarmeanlæg slukkes ved høje udetemperaturer. Løsninger med varmtvandsbeholder anbefales for anlæg over 80 kw. Gennemstrømningsvandvarmere accepteres på anlæg under 80 kw. Trykdifferensregulator og cirkulationspumpe på centralvarmeanlæg monteres i returledningen. Bilag 1 - tilslutningsanlæg op til 80 kw - GF ejer Bilag 2 - tilslutningsanlæg op til 80 kw - Forbruger ejer Bilag 3 over 80 kw og under 250 kw Bilag 4 - anlæg over 250 kw Bilag 5 Principdiagram for indbygning af elektronisk måler Bilag 6 Principdiagram for spædevandsarrangement Nyt principdiagram for fjernvarmeanlæg - op til 80 kw, hvor GF ejer Tilslutningsanlæg. Leveringsgrænsen for fjernvarmeforsyning er på principdiagrammet flyttet til efter tilslutningsanlæg. Nyt principdiagram for fjernvarmeanlæg op til 80 kw, hvor Forbruger ejer Tilslutningsanlæg til fjernvarme. Samme som Bilag 1, men leveringsgrænsen er umiddelbart efter værkets hovedhaner inden for ydermur. Opdateret version af principdiagram for fjernvarmeanlæg - fra 80 kw og op til 250 kw (Bilag 2 og 3 i de gamle bestemmelser). Et lidt ændret instrumentering med tryk- og temperaturfølere samt aftapningshaner etc. Opdateret version af principdiagram for fjernvarmeanlæg over 250 kw, jf. ovenstående bemærkninger til generelle ændringer (Bilag 4 i de gamle bestemmelser) Et lidt ændret instrumentering med tryk- og temperaturfølere samt aftapningshaner etc. Afstandskrav til indbygning af varmemåler er ændret som følge af senest gældende krav til isoleringstykkelse. Spædevandsarrangementet tilsluttes efter varmemåleren på returledningen på primærsiden. Der er ikke krav om at installeret pumpe på spædevandsarrangement. J. nr P24 5

6 Bilag 4 og 5 og 2016 Takstblad SAMMENFATNING AF ÆNDRINGER ØVRIGE SEPARATE BILAG Bilag 4 Oversigt over tilslutningsbidrag Bilag til Takstblad ÆNDRINGER Generelt er betegnelser ændret til Takstblad. Betegnelser for Forsyningsledning er standardiseret (gade- eller hovedledning). Stikledningsbidrag Der etableres normalt 1 stik per matrikelnummer, hvor GF finder dette hensigtsmæssigt. Ønsker forbrugeren mere end 1 stik per matrikel betaler forbrugeren de samlede omkostninger ved at etablere stikledningen. Bemærkning til ændring: Denne ændring er foretaget, for at tage højde for de matrikler, hvor der er en ejerforening med flere separate bygninger og husstande på samme matrikel. I dette tilfælde kan GF etablere mere end 1 stikledninger per matrikel. Mulighed for reduktion af tilslutningsbidrag Op til 3 år efter at forsyningsledningen er etableret betaler Forbrugeren hverken tilslutningsbidrag eller stikledningsbidrag, men for ekstra omkostninger forbundet med at etablere stik på forsyningsledningen efter rørgraven er lukket. Betalingen udgør kr. eksklusiv moms ( kr. inklusiv moms). Bemærkning til ændring: Ordningen er enklere at administrere (uafhængig af størrelse forbrug), giver en større tilskyndelse for små-kunder til at tilsluttes sig når forsyningsledningen etableres og reducerer GF s anlægsudgifter. Bilag 5 Fjernvarmeleveringsaftale for Småejendom Ny fjernvarmeleveringsaftale for forbrugere op til 80 kw (Småejendom). Aftaleblanket er opdateret og har fået et mere overskueligt format og design. Det er muligt ved afkrydsning, at vælge mellem én af følgende modeller: Model-A, hvor GF etablerer, ejer og driver tilslutningsanlægget og Model-B, hvor Ejer selv sørger for alt vedrørende køb, installation og vedligeholdelse af tilslutningsanlægget. J. nr P24 6

7 ØVRIGE SEPARATE BILAG Varsling af ændring af Betalingsbetingelser i Takstblad 2016 For kunder med et forbrug over ca. 25 MWh per år. Betalingsbetingelser ÆNDRINGER Opkrævning af fjernvarme Månedlig aconto afregning For kunder med et fjernvarmeforbrug over ca. 25 MWh per år. Månedlig afregning af variabelt bidrag opkræves bagud på baggrund af månedens faktiske forbrug. Fast bidrag opkræves månedligt bagud som en forholdsmæssig andel af den årlige bidragsbetaling. Ved regnskabsåret afslutning 31. december foretages en opgørelse af det samlede årlige varmeforbrug og gennemsnitlige afkøling, og eventuelt regulering indregnes ved først kommende mulige opgørelse i det kommende år. Udsendelse af opkrævninger Aconto opkrævninger udsendes i slutningen af måneden. Betalingsbetingelser er løbende måned plus dage fra fakturadato. Bemærkninger til ændring: Månedsvis aconto opkrævning ændres til månedlig afregning, og betalingsfrist ændres fra løbende måned plus 10 dage fra fakturadato (før 20 dage). Denne ændring vil forbedre forbrugers likviditet med mere end 1 måned og sikre, at der kun afregnes for den forbrugte fjernvarme. J. nr P24 7

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME LEVERINGSBESTEMMELSER FOR GENTOFTE FJERNVARME Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr: 19438414 juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE

Læs mere

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning

Fjernvarme. Leveringsbetingelser og betalingsvilkår. Guldborgsund Forsyning Fjernvarme Leveringsbetingelser og betalingsvilkår Guldborgsund Forsyning Indholdsfortegnelse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v..... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Version: November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Retslige forhold...6

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk

Almindelige og tekniske bestemmelser. Stoholm Fjernvarmeværk Almindelige og tekniske bestemmelser Stoholm Fjernvarmeværk Indhold 1.0 Gyldighedsområde og definitioner... 3 2.0 Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning... 5 Vilkår for tilslutning... 5 Priser for tilslutning...

Læs mere

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a

HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a Almindelige og tekniske leveringsbetingelser for HUNDESTED VARMEVÆRK A.m.b.a - 1 - Indholdsfortegnelse Side 1.0 Gyldighedsområde og definitioner 2 2.0 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.1 Etablering

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering...

3. Autorisationsbestemmelser... 6. 6. Tilslutningsarrangement... 9. 7. Interne rørledninger... 9. 8. Specielle anlæg... 10. 9. Isolering... Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning... 4 - Tilslutningsbidrag... 5 - Stikledning / stikledningsbidrag... 5 - Ejerskifte... 6

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER Indhold Indledning... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 3. Udførelse af installationsarbejde... 8 4. Etablering af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering... 2 A1 Gyldighedsområde og definitioner m.v....2

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A.

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra den 1. juli 2015. Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...

Læs mere