Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen."

Transkript

1 ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt Eldistributions etablering og ændring af anlæg og kundens tilslutning til elnettet Forbrugsstedet Elkvalitet og driftsforstyrrelser Elmåling Ansvar Priser Betalingsbetingelser og restanceprocedurer Opsigelse, Ejerskifte og Fraflytning Behandling af Personoplysninger Uoverensstemmelser Ikrafttræden og Ændringer Aftaleforholdet 1.1 Aftaleparterne Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. DONG Energy Eldistribution A/S (cvr-nr ) er et netselskab, der varetager eldistribution og måling af el. Desuden opkræver netselskabet betaling til Energinet.dk og afgifter til staten. DONG Energy Eldistribution A/S benævnes i disse betingelser Eldistribution. Kunde hos Eldistribution er enhver, der: aftager eller leverer elektricitet gennem Eldistributions elnet, og/eller ejer eller har rådighed over en installation tilsluttet Eldistributions elnet, og /eller har indgået aftale med Eldistribution om tilslutning af en installation til Eldistributions elnet 1.2 Aftalegrundlaget Kundens og Eldistributions rettigheder og forpligtelser fremgår af disse betingelser. Betingelserne gælder, uanset om parterne har bekræftet det ved en underskrift. Hvis kunden ønsker det, kan parterne tiltræde betingelserne ved underskrift (kontrakt). Kundens og Eldistributions rettigheder og forpligtelser følger desuden af gældende lovgivning, bl.a. elforsyningsloven, købeloven, produktansvarsloven og renteloven. Bestemmelser om elforsyningsanlæg og elinstallationer findes bl.a. i stærkstrømsloven og -bekendtgørelsen,

2 elinstallatørloven, bekendtgørelsen om individuel måling mv., bekendtgørelsen om kontrol med elmålere samt Dansk Energis fællesregulativ for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. 1.3 Aftaleforholdets start Enhver kunde, jf. punkt 1.1, der direkte eller indirekte er tilsluttet Eldistributions elnet, kan få adgang til transport af elektricitet gennem Eldistributions elnet i overensstemmelse med disse leveringsbetingelser. Betingelserne gælder, hvad enten kunden aftager eller leverer elektricitet. Aftaleforholdets start afhænger af, hvordan kundeforholdet etableres. Medmindre andet aftales, starter aftaleforholdet, når en kunde får rådighed over en installation eller begynder at aftage eller levere elektricitet gennem Eldistributions elnet. Aftaleforholdet kan også starte ved, at kunden indgår aftale om tilslutning af en installation til Eldistributions elnet. 1.4 Aftaleforholdet til elleverandøren Kunden kan frit vælge elleverandør. Hvis kunden ikke forsynes fra anden elleverandør, forudsættes kundens elleverance at ske fra selskabet med forsyningspligt i Eldistributions forsyningsområde (DONG Energy El & Gas A/S cvr-nr ). Hvis kundens aftale med en anden elleverandør ophører, og kunden ikke rettidigt indgår en aftale med en anden elleverandør, skal selskabet med forsyningspligt overtage leveringen i overensstemmelse med Almindelige leveringsbetingelser Salg af el fra Dong Energy s virksomhed med forsyningspligt. Hvis kunden ikke har nogen leverandør, herunder ikke nogen forsyningspligtig leverandør, kan Eldistribution afbryde forsyningen på kundens regning. 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt 2.1 Overtagelse Når en kunde overtager en installation og dermed får adgang til Eldistributions elnet, skal kunden kontakte sin elleverandør. Eldistribution får efterfølgende meddelelse om overtagelsen af elleverandøren. Kunden skal på overtagelsesdagen foretage en aflæsning af elmåleren, som meddeles Eldistribution. 2.2 Oplysningspligt Kunden skal oplyse om, hvortil regninger og anden korrespondance ønskes sendt. Kunden skal endvidere på forespørgsel oplyse Eldistribution om, hvilket erhverv der eventuelt er knyttet til elmåleren/aftagenummeret. Eldistribution kan forlange dokumentation for kundens rådighed over den enkelte installation. Hvis kunden har elvarme til privat bolig, skal kunden oplyse dette over for Eldistribution i henhold til bekendtgørelse om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger.

3 3. Eldistributions etablering og ændring af anlæg og kundens tilslutning til elnettet 3.1 Eldistributions elnet Eldistribution etablerer og vedligeholder de kollektive elanlæg, der er nødvendige for, at kunden kan aftage og levere elektricitet gennem elnettet og frem til tilslutningspunktet. Tilslutningsbidrag for etablering af en ny elforsyning og for udvidelse af eksisterende fremgår af Eldistributions hjemmeside dongenergy-distribution.dk og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til Eldistribution. Tilslutningsstedet fastlægges af Eldistribution. 3.2 Brug af elnettet Eldistribution stiller mod betaling nettet til rådighed for transport af el til og fra tilslutningspunktet inden for et aftalt leveringsomfang målt i ampere. Ekstraordinære situationer med mangel på transportkapacitet håndteres af Eldistribution på grundlag af objektive, saglige og rimelige kriterier i henhold til elforsyningsloven. 3.3 Tilslutning af ny installation og ændring Når en ny installation skal tilsluttes, eller en eksisterende installation skal ændres, sker det efter retningslinjer fastsat i Eldistributions vejledning for elinstallatører om tilslutning mv., i Dansk Energis fællesregulativ for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande og i øvrigt af Eldistribution. Tilslutningspunktet er normalt ved stiksikringerne i mast, kabelskab eller transformerstation. Stiksikringerne er en del af Eldistributions kollektive elanlæg. Afstanden i det offentlige areal fra tilslutningspunktet til det nærmeste punkt på kundens matrikel bliver normalt højst 30 meter. Tilslutning og større ændringer af en installation skal forud anmeldes til Eldistribution gennem en virksomhed med autorisation i henhold til elinstallatørloven. Tilslutning af vindmøller, solceller, generatorer mv. sker efter gældende tekniske forskrifter fra Energinet.dk og eventuelle betingelser fastlagt af Eldistribution. Eldistribution kan opkræve et gebyr i forindelse med tilslutning af vindmøller, generatorer og vedvarende energianlæg. 3.4 Ændring af forsyningsniveau Eldistribution kan kræve, at kunden overføres fra forsyning fra lavspændingsnet til forsyning direkte fra transformerstation eller omvendt, såfremt belastningens størrelse og karakter taler herfor. 3.5 Stikledningen Stikledningen er normalt forbindelsen fra tilslutningspunktet i Eldistributions elnet til første afgreningssted i kundens installation. Stikledningen betales af kunden og etableres efter Eldistributions fastsatte retningslinjer. Nye stikledninger udføres som kabel. Er stikledningen udført som luftledning, er det kundens ansvar, at bygningen kan tåle ledningens fastgørelse. Forøgelse af ledningens belastningsevne eller ændring af stikledning på kundens initiativ betales af kunden.

4 Stikledningen vedligeholdes af kunden. Skade på kundens installationer som følge af fejl på stikledningen påhviler kunden. Kunden kan dog have indgået særskilt aftale med Eldistribution eller tredjepart om stikledningen og herunder vedligeholdelsen. 3.6 Elanlæg på kundens ejendom med elforsyning Af hensyn til Eldistributions leveringsforpligtelse over for den ejendom, hvortil der er rekvireret elforsyning, kan det være nødvendigt, at der anbringes elanlæg, f.eks. master, ledninger, fordelingsskabe, transformerstationer mv. i eller på den pågældende ejendom. I sådanne tilfælde skal Eldistribution vederlagsfrit have stillet egnet areal eller rum til rådighed af kunden. Hvis kunden selv ejer den pågældende ejendom, er kunden forpligtet til at give tilladelse til anbringelser af alle de til ejendommens forsyning fornødne ledninger, apparater mv. og til udførelse af de forlængelser og afgreninger mv., som senere måtte vise sig nødvendige. Hvis kunden er lejer af den pågældende ejendom, er kunden forpligtet til at indhente ejers underskrift på en deklaration, som Eldistribution tinglyser på ejendommen. Deklarationen bestemmer bl.a., at senere flytning af elanlæg som følge af den til enhver tid værende ejers forhold sker for vedkommendes regning. Hvis ejer sælger ejendommen, inden deklarationen er tinglyst, skal ejer pålægge køber at acceptere, at deklarationen tinglyses. I de tilfælde, hvor der stilles areal eller rum til rådighed for placering af elanlæg, som tilhører Eldistribution, bærer hver part risikoen for hændelige skader på egne anlæg eller bygninger, uanset om disse er forvoldt ved forhold i den anden parts anlæg/bygning. Hver part skal tegne forsikring med elskadedækning på sine anlæg og bygninger. 3.7 Forsyning via elanlæg på ejendommen med elforsyning Eldistribution har ret til at forsyne andre kunder fra de kollektive elanlæg, der er anbragt på kundens ejendom. Kunden er forpligtet til at tillade andre kunders senere tilslutning af stik- og målerledninger. 3.8 Flytning af elanlæg Når tekniske forhold kræver det, har Eldistribution ret til at flytte tilslutningspunktet. Eldistribution kan endvidere efter nærmere aftale med kunden flytte sine ledninger og andre elanlæg på ejendommen. Hvis Eldistributions elanlæg skal flyttes, enten permanent eller midlertidigt på grund af forhold hos kunden, skal kunden betale Eldistributions udgifter til flytningen. Hvis en flytning skyldes forhold hos Eldistribution, betaler Eldistribution de udgifter, som flytningen måtte påføre kunden. Indirekte omkostninger, herunder driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, erstattes ikke. 4. Forbrugsstedet 4.1 Adgang til installationer og elanlæg Eldistribution skal til enhver tid mod legitimation have uhindret adgang til elinstallationerne på forbrugsstedet og de elanlæg, der er placeret på ejendommen, for nødvendige eftersyn, reparation, udskiftning, afprøvning, aflæsning og afbrydelse. Hvis adgang ikke kan opnås inden for Eldistributions normale arbejdstid, skal kunden betale Eldistributions meromkostninger. Kan adgang kun opnås med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet hermed.

5 Kan Eldistribution ikke få adgang til elinstallationerne på forbrugsstedet på trods af aftale med/varsling af kunden, opkræver Eldistribution gebyr for forgæves kørsel. 4.2 Kundens elinstallationer og brugsgenstande Det følger af stærkstrømsbekendtgørelsen og dansk rets almindelige regler, at kunden har ansvaret for, at elinstallationerne holdes i forsvarlig stand. Selv om Eldistribution har foretaget eftersyn på en installation, kan hverken kundens eller en autoriseret elinstallatørs ansvar for installationen overføres på Eldistribution. I forbindelse med eftersyn er Eldistribution alene erstatningsansvarlig for eventuelle fejl efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger, der fremgår af afsnit 7. Kunden har ansvaret for, at brugsgenstande med tilhørende ledninger og montagedele bliver holdt i forsvarlig stand. Kundens elinstallation og de dertilhørende apparater og brugsgenstande skal overholde gældende regler. Eldistribution kan opkræve gebyr for kørsel, som viser sig at være grundet fejl i den del af installationen, som kunden har ansvaret for, og som Eldistribution som følge heraf ikke må udbedre. 4.3 Skader og forstyrrelser fra elinstallationer og brugsgenstande Kundens elinstallationer og brugsgenstande må ikke give skader eller overbelastning på Eldistributions elanlæg, herunder overbrænding af stiksikringen. De må heller ikke påføre andre af Eldistributions kunder forstyrrelser. Har en kunde elinstallationer og brugsgenstande, som alene eller sammen med andre kunders installationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på det kollektive elforsyningsnet, har kunden pligt til selv at afhjælpe forstyrrelserne eller betale Eldistributions omkostninger til afhjælpning. Hvis flere kunder er årsag til forstyrrelsen, kan Eldistribution pålægge dem deres respektive andel af omkostningerne. 4.4 Fasekompensering Eludstyr og brugsgenstande skal generelt fasekompenseres i henhold til Dansk Energis fællesregulativ for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. Almindeligt CE-mærkede elapparater og eludstyr er fasekompenserede. 4.5 Datatransmission Datatransmission og anden signaltransmission over Eldistributions net er ikke tilladt. 4.6 Ret til afbrydelse Eldistribution har ret til at afbryde forsyningen, hvis kunden ikke afhjælper fejl i elinstallationer og brugsgenstande, der efter Eldistributions vurdering medfører væsentlig fare for personer, bygninger eller løsøre. Forsyningen kan også afbrydes, hvis kunden ikke overholder Eldistributions krav til fasekompensering, eller hvis det kollektive forsyningsnet misbruges på en anden måde. Kunden skal betale alle dermed forbundne omkostninger. Eventuelle følger af, at Eldistribution har afbrudt forsyningen til kunden, er Eldistribution uvedkommende. Hvis Eldistribution observerer dyrehold på ejendommen, vil Eldistribution underrette politiet. 5. Elkvalitet og driftsforstyrrelser 5.1 Kvalitet Spændingen i Eldistributions elnet varierer. Det anses for tilfredsstillende, hvis spændingen i lavspændingsnettet mellem en fase og nul ligger inden for intervallet -10 procent og +10 procent af den nominelle spænding på 230 volt, dvs. mellem 207 og 253 volt. For mellemspændingsnettet anses det for

6 tilfredsstillende, hvis spændingen imellem to faser ligger inden for intervallet -10 % og + 10 % af den nominelle spænding på volt, dvs. mellem og volt. Disse grænser er i overensstemmelse med den europæiske standard EN I tilfælde af fejl på elnettet vil Eldistribution genoprette forsyningen så hurtigt som muligt. 5.2 Arbejde på elnettet Eldistribution har ret til at afbryde forsyningen i tilfælde af arbejde på elnettet. Eldistribution vil bestræbe sig på at oplyse berørte kunder forud for planlagte afbrydelser af forsyningen. 5.3 Træbeskæring For at undgå skader på Eldistributions elanlæg har kunden pligt til at beskære træer og anden bevoksning, så der i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen holdes en passende afstand til lavspændingsluftledninger og andre elanlæg placeret langs veje og stier eller på privat grund. Beskæring ved luftstikledninger er også kundens ansvar. Hvis der sker skade på Eldistributions elanlæg som følge af manglende beskæring, har kunden erstatningspligt. Erstatningspligten omfatter også skader på Eldistributions elanlæg, som opstår i forbindelse med beskæring. Da træbeskæring langs luftledninger kræver særlig forsigtighed, anbefaler Eldistribution, at kunden overlader dette til en fagmand. Hvis fagmanden bedømmer, at det er nødvendigt at afbryde elforsyningen eller træffe andre foranstaltninger på Eldistributions elanlæg for at kunne gennemføre beskæringen, skal Eldistribution kontaktes. Eldistribution kan gøre kunden skriftligt opmærksom på, at der inden for en rimelig frist skal foretages den nødvendige beskæring. Hvis det ikke sker, er Eldistribution berettiget til at foretage beskæring uden yderligere varsel på kundens regning, og uden at der ydes erstatning herfor. Eldistribution har ret til uden varsling at foretage beskæring i akutte situationer. 6. Elmåling 6.1 Opsætning af elmåleudstyr Eldistribution opsætter, ejer, vedligeholder og kontrollerer elmåleudstyr til måling og eventuel fjernaflæsning af den leverede el, medmindre andet er skriftligt aftalt med Eldistribution. Målerramme og målerskab er kundens ejendom og ansvar. Måletransformere er også kundens ejendom og ansvar og skal opfylde de bestemmelser, der er beskrevet i Eldistributions vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. 6.2 Placering af elmålere Elmåleren skal være lettilgængelig og må ikke placeres i et toilet- og baderum eller på lofter uden fast trappe. Placeringen skal i øvrigt være i overensstemmelse med retningslinjerne i Eldistributions vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. samt i Dansk Energis fællesregulativ for tilslutning af elektroniske installationer og brugsgenstande. Eldistribution kan fastsætte yderligere retningslinjer for elmålerens placering. Foretager kunden bygningsændringer, skal kunden sikre, at elmålerens placering og adgangsforhold fortsat overholder kravene til elmålerens placering. 6.3 Flytning af elmålere Hvis en ombygning eller ændret anvendelse af en bygning medfører, at elmåleren får en uhensigtsmæssig placering i forbindelse med aflæsning eller kontrol, har Eldistribution ret til at kræve elmåleren flyttet for kundens regning.

7 6.4 Beskadigelser af elmålere Bliver en elmåler beskadiget, og skaden ikke skyldes fejl ved selve elmåleren, er kunden erstatningsansvarlig, medmindre kunden sandsynliggør, at der ikke er udvist forsømmelse fra kundens side, kundens husstand eller andre, som kunden har givet adgang til ejendommen. 6.5 Brandforsikring/bygningskaskoforsikring Elmåleren betragtes som en del af ejendommen. Derfor er kunden forpligtet til at lade elmåleren være omfattet af ejendommens brandforsikring. 6.6 Underretning om målerfejl og beskadigelse Hvis kunden bemærker, at elmåleren er beskadiget, står stille eller på anden måde registrerer forkert, skal kunden straks meddele det til Eldistribution. 6.7 Plomber Elmåleren er forsynet med plomber, som kun må brydes af Eldistributions personale eller andre bemyndigede personer. Kunden bør kontrollere elmålerens plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af et eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles Eldistribution. 6.8 Målenøjagtighed og undersøgelser Registreringen af leveret elektricitet anses for korrekt, når elmålerens fejlvisning ikke overstiger +/- 4 procent. Fejlvisningen beregnes som et gennemsnit af flere målepunkter. Eldistribution fører løbende kontrol med elmålerens kvalitet i overensstemmelse med gældende regler på området. Kunden kan kræve, at Eldistribution undersøger elmåleren og eventuelle måletransformere på et akkrediteret værksted. Hvis undersøgelsen viser, at fejlvisningen er inden for tolerancen på +/- 4 procent, betaler kunden omkostningerne til undersøgelsen. 6.9 Måleresultaterne Eldistribution stiller resultaterne af sine målinger og udførte kontroller til rådighed for kunden og kundens elleverandør og eventuelle andre inden for rammerne af gældende lovgivning. Behandling af personoplysninger sker i henhold til punkt Fjernaflæsning Når Eldistribution etablerer fjernaflæsning af elmåleren, skal kunden, hvis det er uden gener og uden udgift for kunden, give mulighed for dataoverførsel gennem kundens adgang til telenet, bredbånd eller lignende. Kunden er ikke forpligtet til at bibeholde sin adgang til disse telenet, bredbånd mv. Kunden kan ikke kræve, at Eldistribution betaler for anvendelse af adgangen til telenet, bredbånd eller lignende til brug for fjernaflæsning. Kunder, som ikke har fjernaflæsning og timeafregning, kan anmode Eldistribution om at etablere fjernaflæsning og at blive timeafregnet på dette grundlag. Eldistribution opkræver i givet fald et månedligt gebyr for fjernaflæsning og timeafregning.

8 6.11 Pulssignal fra måler Kunden kan, mod betaling, anmode Eldistribution om at etablere pulssignal fra en måler til et skillepunkt, hvor kunden kan aftage pulssignalet til eget brug. Skillepunktet placeres umiddelbart ved måleren Selvaflæsning, rekvireret aflæsning og kontrolaflæsning Kunden skal selv aflæse elmåleren og indberette målerstanden en gang om året, når Eldistribution beder om det, f.eks. i forbindelse med skift af elleverandør, eller når rådigheden over installationen begynder og slutter. Målerstanden kan indberettes ved brug af aflæsningskort, ved indtastning på Eldistributions hjemmeside eller på andre måder fastlagt af Eldistribution. Eldistribution opkræver gebyr for at rykke for manglende indberetning af målerstanden. Hvis kunden undlader at indberette målerstanden også efter at være blevet rykket, kan Eldistribution aflæse elmåleren og opkræve separat gebyr for aflæsningen. Kunden kan selv anmode Eldistribution om at aflæse elmåleren mod betaling. Eldistribution har til enhver tid ret til at foretage kontrolaflæsning Beregnet forbrug Foreligger der ikke en aflæsning, har Eldistribution ret til at beregne elforbruget og afregne på basis af denne beregning. Dette oplyses på regningen. Hvis kunden efterfølgende ønsker regningen reguleret, kan Eldistribution opkræve gebyr. En beregnet opgørelse af forbruget kan ikke ske flere år i forlængelse af hinanden. Hvis kunden ikke har foretaget aflæsning af måleren i to på hinanden følgende år, vil Eldistribution derfor efter det andet år sørge for foretagelse af aflæsningen og opkræve betaling herfor Forbrug og afregning i tilfælde af målefejl Konstateres det, at elmåleren viser forkert, fastsætter Eldistribution forbruget i den periode, hvor elmåleren har vist forkert, efter drøftelse med kunden. Vurderingen baseres på tidligere forbrug og på informationer om tilsluttede brugsgenstande og om forbruget i perioden indhentet hos kunden. Regulering af afregningen kan ske for den periode, hvor der er påvist fejl, dog maksimalt den periode, som Eldistribution kan kræve regulering for i henhold til lov om forældelse af fordringer med senere ændringer. Hvis fejlen kan tilskrives Eldistribution, og kunden var i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, kan Eldistribution alene kræve efterbetaling for seneste hele afregningsperiode forud for fejlens konstatering og fremad. Som afregningsperiode regnes et år uanset aftaler om kvartalsvise eller månedlige aflæsninger og afregninger. Reguleres der samtidig for såvel år, hvor der er betalt for meget, som år, hvor der er betalt for lidt, kan Eldistribution modregne, før kunden præsenteres for én samlet opgørelse. 7. Ansvar 7.1 Ansvar generelt Medmindre andet følger af disse betingelser, har parterne ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler. I det omfang ufravigelige regler i bl.a. stærkstrømsloven og produktansvarsloven ikke hindrer

9 begrænsning af Eldistributions ansvar gælder dog følgende: Eldistribution er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, ligesom Eldistribution ikke er ansvarlig for tab af data, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Eldistribution er ikke ansvarlig for tab som følge af afbrydelse af forsyningen foretaget i overensstemmelse med disse betingelser. Dette gælder både i forhold til direkte og indirekte tab. Eldistributions erstatningsansvar over for erhvervskunder er i øvrigt begrænset til fem millioner kroner pr. ansvarspådragende forhold, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstandens slid eller ælde. 7.2 Force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes Eldistributions og kundens forpligtelser i henhold til disse betingelser og eventuelt særskilt aftale, så længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part skal straks skriftligt orientere den anden part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeureforholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Force majeure foreligger, hvis Eldistribution eller kunden forhindres i at opfylde disse betingelser eller eventuelt særskilt aftale på grund af forhold, der indtræder efter indgåelse af aftaleforholdet, og som er uden for den pågældende parts kontrol, og hvis den pågældende part har udvist tilstrækkelig omhu. Force majeure kan især foreligge ved følgende forhold: Ekstraordinære naturkræfter Samfundsfjendtlige handlinger Krige Terror Brande Hærværk It-manipulation eller andre hændelser, som forårsager it-nedbrud Sammenbrud eller skade på elanlæg Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter. Arbejdsstridigheder anses for at være uden for partens kontrol, uanset at denne part selv er part i eller årsag til stridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis force majeure-forholdet medfører, at den pågældende part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Pengemangel er ikke force majeure. Kan Eldistribution ikke opfylde sine forpligtelser i henhold til disse betingelser eller særskilt aftale på grund af, at transmissionsselskabet har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan Eldistribution påberåbe sig denne force majeure over for kunden. Det bemærkes, at force majeure forbeholdet angående strejker og lockouter normalt ikke vil blive påberåbt af Eldistribution. Eldistribution anser kun strejker og lockout for force majeure efter en konkret vurdering af, om en strejke eller lockout ligger inden for eller uden for, hvad Eldistribution bør være forberedt på.

10 7.3 Ansvar og force majeure Reglerne om ansvarsbegrænsning og force majeure gælder også, hvor Eldistributions elnet alene fungerer som transit mellem en ekstern elleverandør og en anden netvirksomhed. 8. Priser 8.1 Distribution af el Priser for tilslutning til nettet og for distribution af el (inklusiv Eldistributions betaling til Energinet.dk) samt gebyrer fremgår af Eldistributions hjemmeside, dongenergy-distribution.dk, og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til Eldistribution. 8.2 Acontobetaling Eldistribution har ret til at opkræve acontobeløb til at dække betalingen for den forventede forsyning. Ved en afregningsperiode på et år opkræves acontobeløb på andele af den forventede årsbetaling. Acontobeløbet kan ændres af Eldistribution, hvis der sker ændringer i tariffer eller afgifter eller i den forventede levering af elektricitet. Ændring af acontobeløb kan også ske på kundens anmodning, hvis Eldistribution finder ændringen i elforbruget sandsynligt. Når den årlige aflæsning af elektricitetsforbruget er foretaget, reguleres en eventuel difference mellem kundens faktiske forbrug og acontoregningerne ved en årsafregning. Eventuelle differencer forrentes ikke. En eventuel difference vil herefter blive indregnet i første acontorate. Dog kan et eventuelt tilgodehavende blive udbetalt i stedet for ved henvendelse til Eldistribution efter nærmere angivne tidsfrister. 8.3 Månedsafregnede kunder Eldistribution kan udsende regninger til kunder med timeaflæste målersteder på baggrund af det faktiske forbrug. 8.4 Ændring af priser Prisændringer, herunder gebyrændringer, iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det kan f.eks. ske på Eldistributions hjemmeside, dongenergy-distribution.dk, i dagspressen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. 8.5 Regninger Kunden kan anmode om en kopi af en regning eller en ekstraordinær afregning. Der opkræves et gebyr herfor. 9. Betalingsbetingelser og restanceprocedurer. 9.1 Hæftelse Kunden hæfter for transport af el, skatter og afgifter samt andre ydelser leveret af Eldistribution fra den dato, kunden har rådighed over installationen. Hvis et lejemål står tomt henvises til punkt Betaling Regninger fra Eldistribution er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato, og om hvortil betaling skal ske.

11 9.3 Overskridelse af betalingsfrist, restanceprocedure, afbrydelse Er en regning ikke betalt ved betalingsfristens udløb, sender Eldistribution et rykkerbrev med oplysning om en ny frist for betaling. Der opkræves et rykkergebyr til dækning af Eldistributions omkostninger. Hvis regningen ikke bliver betalt rettidigt, udsender Eldistribution 2. rykkerbrev, og der opkræves et nyt rykkergebyr til dækning af Eldistributions omkostninger. Eldistribution følger renteloven og opkræver renter fra forfaldsdagen. Overskrider kunden betalingsfristen i rykkerbrevene, sender Eldistribution et lukkevarslingsbrev, dvs. et brev med varsel om, at det skyldige beløb vil blive forsøgt inkasseret ved et lukkebesøg. Der opkræves et nyt gebyr til dækning af Eldistributions omkostninger. Det fremgår af lukkevarslingsbrevet, at forsyningen vil blive afbrudt, medmindre kunden senest på den i varslet angivne sidste betalingsdato: har stillet depositum eller anden tilfredsstillende sikkerhedsstillelse for betalingen for fremtidig forsyning, se punkt og 9.4. eller har betalt alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger eller indgår aftale om betalingsordning for alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger. Eldistribution kan opkræve gebyr herfor. Kunden kan ikke få en betalingsordning, hvis rykkerbrevet skyldes, at en tidligere betalingsordning er misligholdt. Lukkevarslingsbrevet indeholder oplysning om dato og tidsinterval for lukkebesøget. For erhvervskunder afbrydes forsyningen uden yderligere varsel, hvis fristen for betaling eller sikkerhedsstillelse i 2. rykkerbrev overskrides. Kunden skal betale omkostningerne til lukkebesøget og gentilslutning Afbrydelse af elforsyning med fogedens hjælp Har Eldistribution ikke fået adgang til måleren ved lukkebesøget, og er restancen stadig ikke indbetalt, jf. punkt 9.3, overdrages sagen til Fogedretten med henblik på afbrydelse af elforsyningen. Kan adgang til installationen kun opnås med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet hermed Inkassobehandling Hvis restancen samt de påløbne inddrivelsesomkostninger ikke er betalt efter betalingsfristen i 2. rykkerbrev, kan sagen overdrages til inkassobehandling. Kunden skal betale omkostningerne i forbindelse med inkassobehandlingen. Eldistribution har ret til at afgive betalingsanmærkninger til kreditoplysningsbureauer, jf. punkt Depositum i forbindelse med restance Hvis kunden vælger at stille depositum for fremtidig levering for at undgå lukning af forsyningen, så vil den skyldige saldo/restancen for tidligere forbrug blive overdraget til inkasso. Omkostninger i forbindelse med inkassoinddrivelsen vil blive pålagt kunden Restanceinddrivelse i forbindelse med fraflyttet kundeforhold Er kunden i restance ved en fraflytning, vil sagen blive overdraget til inkassobehandling. Kunden skal betale omkostningerne i forbindelse med inkassobehandlingen. Eldistribution har ret til at afgive betalingsanmærkninger til kreditoplysningsbureauer, jf. punkt 11.

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen)

Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) Leverings bes temmels er - Net (Netbenyttels es aftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 Forord...3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A.

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra den 1. juli 2015. Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Kalundborg Varmeforsyning A/S Version: November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering

ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...6 1.1 Gyldighedsområde....6 1.2 Definitioner...6 1.3 Øvrige kundeforhold...6

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægter. Almindelige bestemmelser

Vedtægter. Almindelige bestemmelser Vedtægter Almindelige bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 9

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere