Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen."

Transkript

1 ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt Eldistributions etablering og ændring af anlæg og kundens tilslutning til elnettet Forbrugsstedet Elkvalitet og driftsforstyrrelser Elmåling Ansvar Priser Betalingsbetingelser og restanceprocedurer Opsigelse, Ejerskifte og Fraflytning Behandling af Personoplysninger Uoverensstemmelser Ikrafttræden og Ændringer Aftaleforholdet 1.1 Aftaleparterne Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. DONG Energy Eldistribution A/S (cvr-nr ) er et netselskab, der varetager eldistribution og måling af el. Desuden opkræver netselskabet betaling til Energinet.dk og afgifter til staten. DONG Energy Eldistribution A/S benævnes i disse betingelser Eldistribution. Kunde hos Eldistribution er enhver, der: aftager eller leverer elektricitet gennem Eldistributions elnet, og/eller ejer eller har rådighed over en installation tilsluttet Eldistributions elnet, og /eller har indgået aftale med Eldistribution om tilslutning af en installation til Eldistributions elnet 1.2 Aftalegrundlaget Kundens og Eldistributions rettigheder og forpligtelser fremgår af disse betingelser. Betingelserne gælder, uanset om parterne har bekræftet det ved en underskrift. Hvis kunden ønsker det, kan parterne tiltræde betingelserne ved underskrift (kontrakt). Kundens og Eldistributions rettigheder og forpligtelser følger desuden af gældende lovgivning, bl.a. elforsyningsloven, købeloven, produktansvarsloven og renteloven. Bestemmelser om elforsyningsanlæg og elinstallationer findes bl.a. i stærkstrømsloven og -bekendtgørelsen,

2 elinstallatørloven, bekendtgørelsen om individuel måling mv., bekendtgørelsen om kontrol med elmålere samt Dansk Energis fællesregulativ for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. 1.3 Aftaleforholdets start Enhver kunde, jf. punkt 1.1, der direkte eller indirekte er tilsluttet Eldistributions elnet, kan få adgang til transport af elektricitet gennem Eldistributions elnet i overensstemmelse med disse leveringsbetingelser. Betingelserne gælder, hvad enten kunden aftager eller leverer elektricitet. Aftaleforholdets start afhænger af, hvordan kundeforholdet etableres. Medmindre andet aftales, starter aftaleforholdet, når en kunde får rådighed over en installation eller begynder at aftage eller levere elektricitet gennem Eldistributions elnet. Aftaleforholdet kan også starte ved, at kunden indgår aftale om tilslutning af en installation til Eldistributions elnet. 1.4 Aftaleforholdet til elleverandøren Kunden kan frit vælge elleverandør. Hvis kunden ikke forsynes fra anden elleverandør, forudsættes kundens elleverance at ske fra selskabet med forsyningspligt i Eldistributions forsyningsområde (DONG Energy El & Gas A/S cvr-nr ). Hvis kundens aftale med en anden elleverandør ophører, og kunden ikke rettidigt indgår en aftale med en anden elleverandør, skal selskabet med forsyningspligt overtage leveringen i overensstemmelse med Almindelige leveringsbetingelser Salg af el fra Dong Energy s virksomhed med forsyningspligt. Hvis kunden ikke har nogen leverandør, herunder ikke nogen forsyningspligtig leverandør, kan Eldistribution afbryde forsyningen på kundens regning. 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt 2.1 Overtagelse Når en kunde overtager en installation og dermed får adgang til Eldistributions elnet, skal kunden kontakte sin elleverandør. Eldistribution får efterfølgende meddelelse om overtagelsen af elleverandøren. Kunden skal på overtagelsesdagen foretage en aflæsning af elmåleren, som meddeles Eldistribution. 2.2 Oplysningspligt Kunden skal oplyse om, hvortil regninger og anden korrespondance ønskes sendt. Kunden skal endvidere på forespørgsel oplyse Eldistribution om, hvilket erhverv der eventuelt er knyttet til elmåleren/aftagenummeret. Eldistribution kan forlange dokumentation for kundens rådighed over den enkelte installation. Hvis kunden har elvarme til privat bolig, skal kunden oplyse dette over for Eldistribution i henhold til bekendtgørelse om afgiftsberigtigelse af elektricitet til opvarmning af helårsboliger.

3 3. Eldistributions etablering og ændring af anlæg og kundens tilslutning til elnettet 3.1 Eldistributions elnet Eldistribution etablerer og vedligeholder de kollektive elanlæg, der er nødvendige for, at kunden kan aftage og levere elektricitet gennem elnettet og frem til tilslutningspunktet. Tilslutningsbidrag for etablering af en ny elforsyning og for udvidelse af eksisterende fremgår af Eldistributions hjemmeside dongenergy-distribution.dk og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til Eldistribution. Tilslutningsstedet fastlægges af Eldistribution. 3.2 Brug af elnettet Eldistribution stiller mod betaling nettet til rådighed for transport af el til og fra tilslutningspunktet inden for et aftalt leveringsomfang målt i ampere. Ekstraordinære situationer med mangel på transportkapacitet håndteres af Eldistribution på grundlag af objektive, saglige og rimelige kriterier i henhold til elforsyningsloven. 3.3 Tilslutning af ny installation og ændring Når en ny installation skal tilsluttes, eller en eksisterende installation skal ændres, sker det efter retningslinjer fastsat i Eldistributions vejledning for elinstallatører om tilslutning mv., i Dansk Energis fællesregulativ for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande og i øvrigt af Eldistribution. Tilslutningspunktet er normalt ved stiksikringerne i mast, kabelskab eller transformerstation. Stiksikringerne er en del af Eldistributions kollektive elanlæg. Afstanden i det offentlige areal fra tilslutningspunktet til det nærmeste punkt på kundens matrikel bliver normalt højst 30 meter. Tilslutning og større ændringer af en installation skal forud anmeldes til Eldistribution gennem en virksomhed med autorisation i henhold til elinstallatørloven. Tilslutning af vindmøller, solceller, generatorer mv. sker efter gældende tekniske forskrifter fra Energinet.dk og eventuelle betingelser fastlagt af Eldistribution. Eldistribution kan opkræve et gebyr i forindelse med tilslutning af vindmøller, generatorer og vedvarende energianlæg. 3.4 Ændring af forsyningsniveau Eldistribution kan kræve, at kunden overføres fra forsyning fra lavspændingsnet til forsyning direkte fra transformerstation eller omvendt, såfremt belastningens størrelse og karakter taler herfor. 3.5 Stikledningen Stikledningen er normalt forbindelsen fra tilslutningspunktet i Eldistributions elnet til første afgreningssted i kundens installation. Stikledningen betales af kunden og etableres efter Eldistributions fastsatte retningslinjer. Nye stikledninger udføres som kabel. Er stikledningen udført som luftledning, er det kundens ansvar, at bygningen kan tåle ledningens fastgørelse. Forøgelse af ledningens belastningsevne eller ændring af stikledning på kundens initiativ betales af kunden.

4 Stikledningen vedligeholdes af kunden. Skade på kundens installationer som følge af fejl på stikledningen påhviler kunden. Kunden kan dog have indgået særskilt aftale med Eldistribution eller tredjepart om stikledningen og herunder vedligeholdelsen. 3.6 Elanlæg på kundens ejendom med elforsyning Af hensyn til Eldistributions leveringsforpligtelse over for den ejendom, hvortil der er rekvireret elforsyning, kan det være nødvendigt, at der anbringes elanlæg, f.eks. master, ledninger, fordelingsskabe, transformerstationer mv. i eller på den pågældende ejendom. I sådanne tilfælde skal Eldistribution vederlagsfrit have stillet egnet areal eller rum til rådighed af kunden. Hvis kunden selv ejer den pågældende ejendom, er kunden forpligtet til at give tilladelse til anbringelser af alle de til ejendommens forsyning fornødne ledninger, apparater mv. og til udførelse af de forlængelser og afgreninger mv., som senere måtte vise sig nødvendige. Hvis kunden er lejer af den pågældende ejendom, er kunden forpligtet til at indhente ejers underskrift på en deklaration, som Eldistribution tinglyser på ejendommen. Deklarationen bestemmer bl.a., at senere flytning af elanlæg som følge af den til enhver tid værende ejers forhold sker for vedkommendes regning. Hvis ejer sælger ejendommen, inden deklarationen er tinglyst, skal ejer pålægge køber at acceptere, at deklarationen tinglyses. I de tilfælde, hvor der stilles areal eller rum til rådighed for placering af elanlæg, som tilhører Eldistribution, bærer hver part risikoen for hændelige skader på egne anlæg eller bygninger, uanset om disse er forvoldt ved forhold i den anden parts anlæg/bygning. Hver part skal tegne forsikring med elskadedækning på sine anlæg og bygninger. 3.7 Forsyning via elanlæg på ejendommen med elforsyning Eldistribution har ret til at forsyne andre kunder fra de kollektive elanlæg, der er anbragt på kundens ejendom. Kunden er forpligtet til at tillade andre kunders senere tilslutning af stik- og målerledninger. 3.8 Flytning af elanlæg Når tekniske forhold kræver det, har Eldistribution ret til at flytte tilslutningspunktet. Eldistribution kan endvidere efter nærmere aftale med kunden flytte sine ledninger og andre elanlæg på ejendommen. Hvis Eldistributions elanlæg skal flyttes, enten permanent eller midlertidigt på grund af forhold hos kunden, skal kunden betale Eldistributions udgifter til flytningen. Hvis en flytning skyldes forhold hos Eldistribution, betaler Eldistribution de udgifter, som flytningen måtte påføre kunden. Indirekte omkostninger, herunder driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, erstattes ikke. 4. Forbrugsstedet 4.1 Adgang til installationer og elanlæg Eldistribution skal til enhver tid mod legitimation have uhindret adgang til elinstallationerne på forbrugsstedet og de elanlæg, der er placeret på ejendommen, for nødvendige eftersyn, reparation, udskiftning, afprøvning, aflæsning og afbrydelse. Hvis adgang ikke kan opnås inden for Eldistributions normale arbejdstid, skal kunden betale Eldistributions meromkostninger. Kan adgang kun opnås med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet hermed.

5 Kan Eldistribution ikke få adgang til elinstallationerne på forbrugsstedet på trods af aftale med/varsling af kunden, opkræver Eldistribution gebyr for forgæves kørsel. 4.2 Kundens elinstallationer og brugsgenstande Det følger af stærkstrømsbekendtgørelsen og dansk rets almindelige regler, at kunden har ansvaret for, at elinstallationerne holdes i forsvarlig stand. Selv om Eldistribution har foretaget eftersyn på en installation, kan hverken kundens eller en autoriseret elinstallatørs ansvar for installationen overføres på Eldistribution. I forbindelse med eftersyn er Eldistribution alene erstatningsansvarlig for eventuelle fejl efter dansk rets almindelige regler, dog med de begrænsninger, der fremgår af afsnit 7. Kunden har ansvaret for, at brugsgenstande med tilhørende ledninger og montagedele bliver holdt i forsvarlig stand. Kundens elinstallation og de dertilhørende apparater og brugsgenstande skal overholde gældende regler. Eldistribution kan opkræve gebyr for kørsel, som viser sig at være grundet fejl i den del af installationen, som kunden har ansvaret for, og som Eldistribution som følge heraf ikke må udbedre. 4.3 Skader og forstyrrelser fra elinstallationer og brugsgenstande Kundens elinstallationer og brugsgenstande må ikke give skader eller overbelastning på Eldistributions elanlæg, herunder overbrænding af stiksikringen. De må heller ikke påføre andre af Eldistributions kunder forstyrrelser. Har en kunde elinstallationer og brugsgenstande, som alene eller sammen med andre kunders installationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på det kollektive elforsyningsnet, har kunden pligt til selv at afhjælpe forstyrrelserne eller betale Eldistributions omkostninger til afhjælpning. Hvis flere kunder er årsag til forstyrrelsen, kan Eldistribution pålægge dem deres respektive andel af omkostningerne. 4.4 Fasekompensering Eludstyr og brugsgenstande skal generelt fasekompenseres i henhold til Dansk Energis fællesregulativ for tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande. Almindeligt CE-mærkede elapparater og eludstyr er fasekompenserede. 4.5 Datatransmission Datatransmission og anden signaltransmission over Eldistributions net er ikke tilladt. 4.6 Ret til afbrydelse Eldistribution har ret til at afbryde forsyningen, hvis kunden ikke afhjælper fejl i elinstallationer og brugsgenstande, der efter Eldistributions vurdering medfører væsentlig fare for personer, bygninger eller løsøre. Forsyningen kan også afbrydes, hvis kunden ikke overholder Eldistributions krav til fasekompensering, eller hvis det kollektive forsyningsnet misbruges på en anden måde. Kunden skal betale alle dermed forbundne omkostninger. Eventuelle følger af, at Eldistribution har afbrudt forsyningen til kunden, er Eldistribution uvedkommende. Hvis Eldistribution observerer dyrehold på ejendommen, vil Eldistribution underrette politiet. 5. Elkvalitet og driftsforstyrrelser 5.1 Kvalitet Spændingen i Eldistributions elnet varierer. Det anses for tilfredsstillende, hvis spændingen i lavspændingsnettet mellem en fase og nul ligger inden for intervallet -10 procent og +10 procent af den nominelle spænding på 230 volt, dvs. mellem 207 og 253 volt. For mellemspændingsnettet anses det for

6 tilfredsstillende, hvis spændingen imellem to faser ligger inden for intervallet -10 % og + 10 % af den nominelle spænding på volt, dvs. mellem og volt. Disse grænser er i overensstemmelse med den europæiske standard EN I tilfælde af fejl på elnettet vil Eldistribution genoprette forsyningen så hurtigt som muligt. 5.2 Arbejde på elnettet Eldistribution har ret til at afbryde forsyningen i tilfælde af arbejde på elnettet. Eldistribution vil bestræbe sig på at oplyse berørte kunder forud for planlagte afbrydelser af forsyningen. 5.3 Træbeskæring For at undgå skader på Eldistributions elanlæg har kunden pligt til at beskære træer og anden bevoksning, så der i overensstemmelse med stærkstrømsbekendtgørelsen holdes en passende afstand til lavspændingsluftledninger og andre elanlæg placeret langs veje og stier eller på privat grund. Beskæring ved luftstikledninger er også kundens ansvar. Hvis der sker skade på Eldistributions elanlæg som følge af manglende beskæring, har kunden erstatningspligt. Erstatningspligten omfatter også skader på Eldistributions elanlæg, som opstår i forbindelse med beskæring. Da træbeskæring langs luftledninger kræver særlig forsigtighed, anbefaler Eldistribution, at kunden overlader dette til en fagmand. Hvis fagmanden bedømmer, at det er nødvendigt at afbryde elforsyningen eller træffe andre foranstaltninger på Eldistributions elanlæg for at kunne gennemføre beskæringen, skal Eldistribution kontaktes. Eldistribution kan gøre kunden skriftligt opmærksom på, at der inden for en rimelig frist skal foretages den nødvendige beskæring. Hvis det ikke sker, er Eldistribution berettiget til at foretage beskæring uden yderligere varsel på kundens regning, og uden at der ydes erstatning herfor. Eldistribution har ret til uden varsling at foretage beskæring i akutte situationer. 6. Elmåling 6.1 Opsætning af elmåleudstyr Eldistribution opsætter, ejer, vedligeholder og kontrollerer elmåleudstyr til måling og eventuel fjernaflæsning af den leverede el, medmindre andet er skriftligt aftalt med Eldistribution. Målerramme og målerskab er kundens ejendom og ansvar. Måletransformere er også kundens ejendom og ansvar og skal opfylde de bestemmelser, der er beskrevet i Eldistributions vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. 6.2 Placering af elmålere Elmåleren skal være lettilgængelig og må ikke placeres i et toilet- og baderum eller på lofter uden fast trappe. Placeringen skal i øvrigt være i overensstemmelse med retningslinjerne i Eldistributions vejledning for elinstallatører om tilslutning mv. samt i Dansk Energis fællesregulativ for tilslutning af elektroniske installationer og brugsgenstande. Eldistribution kan fastsætte yderligere retningslinjer for elmålerens placering. Foretager kunden bygningsændringer, skal kunden sikre, at elmålerens placering og adgangsforhold fortsat overholder kravene til elmålerens placering. 6.3 Flytning af elmålere Hvis en ombygning eller ændret anvendelse af en bygning medfører, at elmåleren får en uhensigtsmæssig placering i forbindelse med aflæsning eller kontrol, har Eldistribution ret til at kræve elmåleren flyttet for kundens regning.

7 6.4 Beskadigelser af elmålere Bliver en elmåler beskadiget, og skaden ikke skyldes fejl ved selve elmåleren, er kunden erstatningsansvarlig, medmindre kunden sandsynliggør, at der ikke er udvist forsømmelse fra kundens side, kundens husstand eller andre, som kunden har givet adgang til ejendommen. 6.5 Brandforsikring/bygningskaskoforsikring Elmåleren betragtes som en del af ejendommen. Derfor er kunden forpligtet til at lade elmåleren være omfattet af ejendommens brandforsikring. 6.6 Underretning om målerfejl og beskadigelse Hvis kunden bemærker, at elmåleren er beskadiget, står stille eller på anden måde registrerer forkert, skal kunden straks meddele det til Eldistribution. 6.7 Plomber Elmåleren er forsynet med plomber, som kun må brydes af Eldistributions personale eller andre bemyndigede personer. Kunden bør kontrollere elmålerens plomber for brud, især ved tilflytning eller anden overtagelse af et eksisterende leveringsforhold. Brud på plomber skal straks meddeles Eldistribution. 6.8 Målenøjagtighed og undersøgelser Registreringen af leveret elektricitet anses for korrekt, når elmålerens fejlvisning ikke overstiger +/- 4 procent. Fejlvisningen beregnes som et gennemsnit af flere målepunkter. Eldistribution fører løbende kontrol med elmålerens kvalitet i overensstemmelse med gældende regler på området. Kunden kan kræve, at Eldistribution undersøger elmåleren og eventuelle måletransformere på et akkrediteret værksted. Hvis undersøgelsen viser, at fejlvisningen er inden for tolerancen på +/- 4 procent, betaler kunden omkostningerne til undersøgelsen. 6.9 Måleresultaterne Eldistribution stiller resultaterne af sine målinger og udførte kontroller til rådighed for kunden og kundens elleverandør og eventuelle andre inden for rammerne af gældende lovgivning. Behandling af personoplysninger sker i henhold til punkt Fjernaflæsning Når Eldistribution etablerer fjernaflæsning af elmåleren, skal kunden, hvis det er uden gener og uden udgift for kunden, give mulighed for dataoverførsel gennem kundens adgang til telenet, bredbånd eller lignende. Kunden er ikke forpligtet til at bibeholde sin adgang til disse telenet, bredbånd mv. Kunden kan ikke kræve, at Eldistribution betaler for anvendelse af adgangen til telenet, bredbånd eller lignende til brug for fjernaflæsning. Kunder, som ikke har fjernaflæsning og timeafregning, kan anmode Eldistribution om at etablere fjernaflæsning og at blive timeafregnet på dette grundlag. Eldistribution opkræver i givet fald et månedligt gebyr for fjernaflæsning og timeafregning.

8 6.11 Pulssignal fra måler Kunden kan, mod betaling, anmode Eldistribution om at etablere pulssignal fra en måler til et skillepunkt, hvor kunden kan aftage pulssignalet til eget brug. Skillepunktet placeres umiddelbart ved måleren Selvaflæsning, rekvireret aflæsning og kontrolaflæsning Kunden skal selv aflæse elmåleren og indberette målerstanden en gang om året, når Eldistribution beder om det, f.eks. i forbindelse med skift af elleverandør, eller når rådigheden over installationen begynder og slutter. Målerstanden kan indberettes ved brug af aflæsningskort, ved indtastning på Eldistributions hjemmeside eller på andre måder fastlagt af Eldistribution. Eldistribution opkræver gebyr for at rykke for manglende indberetning af målerstanden. Hvis kunden undlader at indberette målerstanden også efter at være blevet rykket, kan Eldistribution aflæse elmåleren og opkræve separat gebyr for aflæsningen. Kunden kan selv anmode Eldistribution om at aflæse elmåleren mod betaling. Eldistribution har til enhver tid ret til at foretage kontrolaflæsning Beregnet forbrug Foreligger der ikke en aflæsning, har Eldistribution ret til at beregne elforbruget og afregne på basis af denne beregning. Dette oplyses på regningen. Hvis kunden efterfølgende ønsker regningen reguleret, kan Eldistribution opkræve gebyr. En beregnet opgørelse af forbruget kan ikke ske flere år i forlængelse af hinanden. Hvis kunden ikke har foretaget aflæsning af måleren i to på hinanden følgende år, vil Eldistribution derfor efter det andet år sørge for foretagelse af aflæsningen og opkræve betaling herfor Forbrug og afregning i tilfælde af målefejl Konstateres det, at elmåleren viser forkert, fastsætter Eldistribution forbruget i den periode, hvor elmåleren har vist forkert, efter drøftelse med kunden. Vurderingen baseres på tidligere forbrug og på informationer om tilsluttede brugsgenstande og om forbruget i perioden indhentet hos kunden. Regulering af afregningen kan ske for den periode, hvor der er påvist fejl, dog maksimalt den periode, som Eldistribution kan kræve regulering for i henhold til lov om forældelse af fordringer med senere ændringer. Hvis fejlen kan tilskrives Eldistribution, og kunden var i god tro med hensyn til afregningens rigtighed, kan Eldistribution alene kræve efterbetaling for seneste hele afregningsperiode forud for fejlens konstatering og fremad. Som afregningsperiode regnes et år uanset aftaler om kvartalsvise eller månedlige aflæsninger og afregninger. Reguleres der samtidig for såvel år, hvor der er betalt for meget, som år, hvor der er betalt for lidt, kan Eldistribution modregne, før kunden præsenteres for én samlet opgørelse. 7. Ansvar 7.1 Ansvar generelt Medmindre andet følger af disse betingelser, har parterne ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler. I det omfang ufravigelige regler i bl.a. stærkstrømsloven og produktansvarsloven ikke hindrer

9 begrænsning af Eldistributions ansvar gælder dog følgende: Eldistribution er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, ligesom Eldistribution ikke er ansvarlig for tab af data, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Eldistribution er ikke ansvarlig for tab som følge af afbrydelse af forsyningen foretaget i overensstemmelse med disse betingelser. Dette gælder både i forhold til direkte og indirekte tab. Eldistributions erstatningsansvar over for erhvervskunder er i øvrigt begrænset til fem millioner kroner pr. ansvarspådragende forhold, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstandens slid eller ælde. 7.2 Force majeure I tilfælde af force majeure suspenderes Eldistributions og kundens forpligtelser i henhold til disse betingelser og eventuelt særskilt aftale, så længe opfyldelseshindringen består. Den berørte part skal straks skriftligt orientere den anden part om forholdet og oplyse om, hvornår det forventes afhjulpet. Force majeureforholdet skal søges overvundet hurtigst muligt. Force majeure foreligger, hvis Eldistribution eller kunden forhindres i at opfylde disse betingelser eller eventuelt særskilt aftale på grund af forhold, der indtræder efter indgåelse af aftaleforholdet, og som er uden for den pågældende parts kontrol, og hvis den pågældende part har udvist tilstrækkelig omhu. Force majeure kan især foreligge ved følgende forhold: Ekstraordinære naturkræfter Samfundsfjendtlige handlinger Krige Terror Brande Hærværk It-manipulation eller andre hændelser, som forårsager it-nedbrud Sammenbrud eller skade på elanlæg Umulighed med hensyn til at opnå nødvendig arbejdskraft, maskiner, materialer eller underentreprenører Arbejdsstridigheder, herunder, men ikke begrænset til, strejker og lockouter. Arbejdsstridigheder anses for at være uden for partens kontrol, uanset at denne part selv er part i eller årsag til stridighederne. Force majeure foreligger endvidere, hvis force majeure-forholdet medfører, at den pågældende part kun ved afholdelse af ganske uforholdsmæssige, økonomiske opofrelser kan opfylde sine forpligtelser. Pengemangel er ikke force majeure. Kan Eldistribution ikke opfylde sine forpligtelser i henhold til disse betingelser eller særskilt aftale på grund af, at transmissionsselskabet har erklæret force majeure i transmissionssystemet, kan Eldistribution påberåbe sig denne force majeure over for kunden. Det bemærkes, at force majeure forbeholdet angående strejker og lockouter normalt ikke vil blive påberåbt af Eldistribution. Eldistribution anser kun strejker og lockout for force majeure efter en konkret vurdering af, om en strejke eller lockout ligger inden for eller uden for, hvad Eldistribution bør være forberedt på.

10 7.3 Ansvar og force majeure Reglerne om ansvarsbegrænsning og force majeure gælder også, hvor Eldistributions elnet alene fungerer som transit mellem en ekstern elleverandør og en anden netvirksomhed. 8. Priser 8.1 Distribution af el Priser for tilslutning til nettet og for distribution af el (inklusiv Eldistributions betaling til Energinet.dk) samt gebyrer fremgår af Eldistributions hjemmeside, dongenergy-distribution.dk, og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til Eldistribution. 8.2 Acontobetaling Eldistribution har ret til at opkræve acontobeløb til at dække betalingen for den forventede forsyning. Ved en afregningsperiode på et år opkræves acontobeløb på andele af den forventede årsbetaling. Acontobeløbet kan ændres af Eldistribution, hvis der sker ændringer i tariffer eller afgifter eller i den forventede levering af elektricitet. Ændring af acontobeløb kan også ske på kundens anmodning, hvis Eldistribution finder ændringen i elforbruget sandsynligt. Når den årlige aflæsning af elektricitetsforbruget er foretaget, reguleres en eventuel difference mellem kundens faktiske forbrug og acontoregningerne ved en årsafregning. Eventuelle differencer forrentes ikke. En eventuel difference vil herefter blive indregnet i første acontorate. Dog kan et eventuelt tilgodehavende blive udbetalt i stedet for ved henvendelse til Eldistribution efter nærmere angivne tidsfrister. 8.3 Månedsafregnede kunder Eldistribution kan udsende regninger til kunder med timeaflæste målersteder på baggrund af det faktiske forbrug. 8.4 Ændring af priser Prisændringer, herunder gebyrændringer, iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det kan f.eks. ske på Eldistributions hjemmeside, dongenergy-distribution.dk, i dagspressen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. 8.5 Regninger Kunden kan anmode om en kopi af en regning eller en ekstraordinær afregning. Der opkræves et gebyr herfor. 9. Betalingsbetingelser og restanceprocedurer. 9.1 Hæftelse Kunden hæfter for transport af el, skatter og afgifter samt andre ydelser leveret af Eldistribution fra den dato, kunden har rådighed over installationen. Hvis et lejemål står tomt henvises til punkt Betaling Regninger fra Eldistribution er påført oplysning om sidste rettidige indbetalingsdato, og om hvortil betaling skal ske.

11 9.3 Overskridelse af betalingsfrist, restanceprocedure, afbrydelse Er en regning ikke betalt ved betalingsfristens udløb, sender Eldistribution et rykkerbrev med oplysning om en ny frist for betaling. Der opkræves et rykkergebyr til dækning af Eldistributions omkostninger. Hvis regningen ikke bliver betalt rettidigt, udsender Eldistribution 2. rykkerbrev, og der opkræves et nyt rykkergebyr til dækning af Eldistributions omkostninger. Eldistribution følger renteloven og opkræver renter fra forfaldsdagen. Overskrider kunden betalingsfristen i rykkerbrevene, sender Eldistribution et lukkevarslingsbrev, dvs. et brev med varsel om, at det skyldige beløb vil blive forsøgt inkasseret ved et lukkebesøg. Der opkræves et nyt gebyr til dækning af Eldistributions omkostninger. Det fremgår af lukkevarslingsbrevet, at forsyningen vil blive afbrudt, medmindre kunden senest på den i varslet angivne sidste betalingsdato: har stillet depositum eller anden tilfredsstillende sikkerhedsstillelse for betalingen for fremtidig forsyning, se punkt og 9.4. eller har betalt alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger eller indgår aftale om betalingsordning for alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger. Eldistribution kan opkræve gebyr herfor. Kunden kan ikke få en betalingsordning, hvis rykkerbrevet skyldes, at en tidligere betalingsordning er misligholdt. Lukkevarslingsbrevet indeholder oplysning om dato og tidsinterval for lukkebesøget. For erhvervskunder afbrydes forsyningen uden yderligere varsel, hvis fristen for betaling eller sikkerhedsstillelse i 2. rykkerbrev overskrides. Kunden skal betale omkostningerne til lukkebesøget og gentilslutning Afbrydelse af elforsyning med fogedens hjælp Har Eldistribution ikke fået adgang til måleren ved lukkebesøget, og er restancen stadig ikke indbetalt, jf. punkt 9.3, overdrages sagen til Fogedretten med henblik på afbrydelse af elforsyningen. Kan adgang til installationen kun opnås med fogedens hjælp, skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet hermed Inkassobehandling Hvis restancen samt de påløbne inddrivelsesomkostninger ikke er betalt efter betalingsfristen i 2. rykkerbrev, kan sagen overdrages til inkassobehandling. Kunden skal betale omkostningerne i forbindelse med inkassobehandlingen. Eldistribution har ret til at afgive betalingsanmærkninger til kreditoplysningsbureauer, jf. punkt Depositum i forbindelse med restance Hvis kunden vælger at stille depositum for fremtidig levering for at undgå lukning af forsyningen, så vil den skyldige saldo/restancen for tidligere forbrug blive overdraget til inkasso. Omkostninger i forbindelse med inkassoinddrivelsen vil blive pålagt kunden Restanceinddrivelse i forbindelse med fraflyttet kundeforhold Er kunden i restance ved en fraflytning, vil sagen blive overdraget til inkassobehandling. Kunden skal betale omkostningerne i forbindelse med inkassobehandlingen. Eldistribution har ret til at afgive betalingsanmærkninger til kreditoplysningsbureauer, jf. punkt 11.

leveringsbetingelser Almindelige

leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. oktober 2014: Indholdsfortegnelse 1. Aftaleforholdet 3 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

Juni

Juni Juni 2008 www.dongenergy.dk Almindelige leveringsbetingelser Salg af el fra DONG Energy s virksomhed med forsyningspligt Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Forholdet mellem kunden og netselskaberne.

Læs mere

tilslutning og anvendelse af dong energy s elnet

tilslutning og anvendelse af dong energy s elnet juni 2008 www.dongenergy.dk Almindelige betingelser tilslutning og anvendelse af dong energy s elnet Indholdsfortegnelse 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 2. Kundens overtagelse, benyttelse og oplysningspligt

Læs mere

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

ØSTKRAFT Net A/S s BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Nærværende tilslutningsbestemmelser er omarbejdet i forhold til vejledning anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet

Læs mere

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET LÆSØ ELNET A/S' BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET hg LÆSØ ELNET A/S' bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 MES Net A/S Dørslundvej 44 7330 Brande CVR nr. 25 52 58 25 NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Disse vilkår er

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT 16. april 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy Salg & Service A/S,

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet Dok. ansvarlig: HBJ Sekretær: LGU Sagsnr: s2012-362 Doknr: d2013-4494-1.0 08-04-2013 Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER,

Læs mere

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S

NETBENYTTELSESAFTALE. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af. det kollektive elnet. tilhørende. Frederikshavn Elnet A/S NETBENYTTELSESAFTALE Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet tilhørende Frederikshavn Elnet A/S Dato for vedtagelse 28-08-2007 Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15,

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM FJERNSALG AFTALE INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED 1. Aftalens Parter Mellem [hjemmeside: xyz.dk] (herefter kaldet Elleverandøren) og (herefter kaldet Kunden)

Læs mere

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER

VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER VESTFORSYNING NET A/S LEVERINGSBESTEMMELSER Indholdsfortegnelse: Forord 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser 2 Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse 3 Vestforsyning Net A/S

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net

Leveringsbestemmelser - Net Forsyning Helsingør Elnet A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens

Læs mere

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale)

Hirtshals El-Netselskab A/S. Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) Hirtshals El-Netselskab A/S Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) 1 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Retsgrundlag i øvrigt... 3 Definitioner...

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Leveringsbestemmelser. (Netbenyttelsesaftalen) 2014. SE Edison Park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: net@se.dk senet.dk

Leveringsbestemmelser. (Netbenyttelsesaftalen) 2014. SE Edison Park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: net@se.dk senet.dk Leveringsbestemmelser (Netbenyttelsesaftalen) 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord.... 4 2. Definitioner... 6 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 8 3.1. Netadgang... 8 3.2. Nettilslutning... 8

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf Netbenyttelsesaftale SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør tlf. 58362500 Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 3 FORORD... 4 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER... 8 2. NETKUNDENS

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER 1. Generelle bestemmelser Vestforsyning Service A/S (CVR-nr. 35 85 78 42) er et datterselskab i Vestforsyning og benævnes i det følgende

Læs mere

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net

Verdo Randers Elnet A/S. Netbenyttelsesaftale. Verdo Randers El-net Netbenyttelsesaftale Verdo Randers El-net 2 Verdo Randers Elnet A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 4 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 9 Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Leveringsbestemmelser SEF Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser SEF Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser SEF Net A/S (Netbenyttelsesaftalen) Er under godkendelse hos Energitilsynet Juni 2013 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 1 FORORD... 1 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Godkendt i Nordvestjysk Elforsyning Ambas bestyrelse til ikrafttrædelse d. 21. maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 1.

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse,

Læs mere

1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7

1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7 (Netbenyttelsesaftalen) 2014 Indhold 1. Forord... 3 2. Definitioner... 5 3. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 3.1. Netadgang... 7 3.2. Nettilslutning... 7 4. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1 APRIL 2016

TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1 APRIL 2016 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1 APRIL 2016 Godkendt af Energitilsynet d. 17. november 2015 Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard

Læs mere

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet

Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Frederiksberg Elnet A/S bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af elnettet Forord: Kunden bør gøre sig bekendt med indholdet i bestemmelserne for tilslutning og adgang til elnettet og de

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S TILSLUTNINGSBESTEMMELSER SEAS-NVE S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL- OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET

SEAS-NVE Net A/S TILSLUTNINGSBESTEMMELSER SEAS-NVE S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL- OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET SEAS-NVE Net A/S TILSLUTNINGSBESTEMMELSER SEAS-NVE S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL- OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET Indhold 1 Generelle bestemmelser... 4 1.1 Indledning... 4 1.1.1 Baggrund... 4 1.1.2

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af det kollektive elnet ved

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftalen. Bestemmelser om tilslutning og adgang. til benyttelse af det kollektive elnet ved Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftalen Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet ved Netvirksomheden HEF Net A/S #195233 HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg

Læs mere

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) 1. oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

NETSELSKABETS BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 Denne vejledning er anmeldt til Energitilsynet den 20. oktober 2014 efter elforsyningslovens 73b. Vejledningen er taget til efterretning af Sekretariatet for Energitilsynet den 27. april 2015. Tilslutningsbestemmelserne

Læs mere

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale

Leveringsbestemmelser Net. Netbenyttelsesaftale Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:.. 2 Forord 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser.. 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Leveringsbestemmelser

Leveringsbestemmelser Leveringsbestemmelser 1. udgave marts 2013 Net A/S Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) Indholdsfortegnelse: Forord...3 Definitioner...5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser...6 2.

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale)

Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) 1. marts 2013 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

IKAST VÆRKERNE NET A/S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1

IKAST VÆRKERNE NET A/S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET. PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 IKAST VÆRKERNE NET A/S BESTEMMELSER FOR TILSLUTNING TIL OG BRUG AF DISTRIBUTIONSNETTET PR. 1. april 2016 ( TILSLUTNINGSBESTEMMELSER ) 1 1 Eller når Engrosmodellen sættes i kraft, såfremt dette sker på

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016

Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016 Disse bestemmelser er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard Tilslutningsbestemmelser Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet For Dinel 1. december 2016

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV

LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV LEVERINGSBETINGELSER KRONBORG EL PRIVATKUNDER & MINDRE ERHVERV Forsyning Helsingør Elhandel A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon 4840 5050 www.fh.dk Side 1 af 6 1. Generelle bestemmelser Forsyning

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf

Netbenyttelsesaftale. SK Elnet A/S Lilleøvej Korsør tlf Netbenyttelsesaftale SK Elnet A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør tlf. 58362500 SLAGELSE KORSØR Side 2 af 28 Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 3 FORORD... 4 1. NETKUNDENS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere

Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen

Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen Notat Dok. ansvarlig: DGR/JST Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2014-7793-6.0 02-07-2014 Gebyrbeskrivelser for standardgebyrer under engrosmodellen Dette notat indeholder en beskrivelse af de gebyrer,

Læs mere

Struer Forsyning Elnet A/S

Struer Forsyning Elnet A/S Struer Forsyning Elnet A/S Netbenyttelsesaftale INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:... 2 Forord... 3 Definitioner... 5 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S BESTEMMELSER FOR LEVERING AF EL FRA FREDERIKSHAVN ELHANDEL A/S Gældende pr. 1. april 2016 Bestemmelser for levering af el fra Frederikshavn Elhandel A/S Gældende pr. 1. april 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke

Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Navn Navnesen [din adresse] Aftale om Basis El Fastpris med omtanke Tillykke med din nye elaftale, Basis El Fastpris med omtanke. Nedenfor ser du de væsentligste vilkår. Resten af vilkårene kan du læse

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet Ravdex A/S Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER, AFTALEGRUNDLAG OG IKRAFTTRÆDEN... 2 3. DEFINITIONER... 2 4. NETSELSKABETS

Læs mere

Forsyning Helsingør Elnet A/S. Leveringsbestemmelser - Net. (Netbenyttelsesaftalen)

Forsyning Helsingør Elnet A/S. Leveringsbestemmelser - Net. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser - Net (Netbenyttelsesaftalen) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse... 7 3. Forsyning

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER - NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER - NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S LEVERINGSBESTEMMELSER NET (NETBENYTTELSESAFTALEN) Forsyning Helsingør Elnet A/S INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a.

Tilslutningsbestemmelser. for. Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelser for Aal El Net a.m.b.a. Tilslutningsbestemmelserne er et supplement til reglerne for tilslutning til og adgang til at benytte Aal El Net a.m.b.a. s ledningsnet. Netbenyttelsesaftalen.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S

Tilslutningsbestemmelser. AURA El-net VE A/S Tilslutningsbestemmelser AURA El-net VE A/S 9. januar 2012 1 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i AURA El-net VE A/S forsyningsområde, i det

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001

NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001 NETBENYTTELSESAFTALE 2. udgave Januar 2001 [TL-VLS-2000-10-17-00323-04-TL-MJJ-2005-08-26.DOC] Indholdsfortegnelse Forord... 1/2 1 Netkundens rettigheder og forpligtelser... 3 2 Netkundens overtagelse,

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S LEVERINGSBESTEMMELSER (Netbenyttelsesaftalen) Nord Energi Net A/S 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser... 7 2. Netkundens overtagelse, benyttelse og oplysningsforpligtelse...

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0129 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 4100 Ringsted SEAS-NVE A.m.b.A. CVR 6851 5211 & SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 v / SEAS-NVE A.m.b.A. Hovedgaden 36 4520

Læs mere

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening el FynskSupport Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening + ga s Du kan støtte en klub eller forening gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupport

Læs mere

LEVERINGSVILKÅR FOR ERHVERVSKUNDER VED KØB AF EL

LEVERINGSVILKÅR FOR ERHVERVSKUNDER VED KØB AF EL LEVERINGSVILKÅR FOR ERHVERVSKUNDER VED KØB AF EL EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. september 2016) Side 1 INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af kontrakter om levering af el fra EWII Energi

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S. (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbestemmelser for Energi Fyn Nyborg Net A/S (Netbenyttelsesaftalen) Vedtaget af bestyrelsen i Energi Fyn Nyborg Net A/S den 1. juni 2011 til ikrafttræden 6. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDHOLDSFORTEGNELSE:...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

Netbenyttelsesaftale. Gældende pr. 1. september evt. ændringer fremgår af

Netbenyttelsesaftale. Gældende pr. 1. september evt. ændringer fremgår af Netbenyttelsesaftale Gældende pr. 1. september 2009 - evt. ændringer fremgår af www.energimidt.dk 2 Netbenyttelsesaftale Indholdsfortegnelse 4 Forord 7 Definition 9 1. Netkundens rettigheder og forpligtelser

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder)

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) gasdistribution Betingelser for brug af DONG Gas Distribution A/S gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs.

Perioden, der klages over: Der klages over indklagedes krav om depositum efter personlig konkurs. ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0610 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: HC 5591 Gelsted Energi Fyn Net A/S CVR 2558 7987 & Fynsk Energi A/S CVR 2534 5398 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26

Læs mere