Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lufttæthed. projektering generelt. Blad 240 s. 1-6 Dato: Februar 2008. Side 1. Pantone black 100% Pantone 116 C yellow 100% magenta 20%"

Transkript

1 Lufttæthed projektering generelt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Blad 40 s. -6 Dato: Februar 008. Side

2 Projektering Lufttæthed Indholdsfortegnelse Bygningsreglementets krav Kan et hus blive for lufttæt? side 03 Lufttæthed hvorfor? side 03 Blower door testen -- Lufttæthedstest side 04 Fokus på lufttæthed Lufttæthed, hvordan? side 06 Tips til tæt dampspærre side 06 Tips til lufttætte konstruktioner side 07 Side

3 Bygnings reglementets krav Pantone black 00% Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige,5 l/s pr. m opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Jf. bygningsreglementet BR 95 kap.4 stk. 5 kan kommunalbestyrelsen i bygge tilladelsen stille krav om, at der skal fore tages målinger i den færdige bygning til dokumentation af, at kravet til lufttæthed er opfyldt. Prøvning af luftskifte sker på grundlag af DS/EN 389 Bygningers termiske ydeevne Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. Kan et hus blive for tæt? Når der tales om tæthed, er det vigtigt at skelne mellem huset som helhed og husets klimaskærm (ydervægge, loft/ tag, gulv). En bygning skal ventileres, og må derfor ikke være helt tæt. For at ventilationen fungerer optimalt skal den dog kun ske gennem egnede ventilationskanaler, og ikke gennem tilfældige utætheder i konstruktionen. Derfor skal klimaskærmen være helt tæt. Der findes mange måder at sikre en tilstrækkelig ventilation af bygningen lige fra naturlig ventilation til mekanisk ventilation med varmegenvinding. Hvilken form der skal anvendes afhænger af det konkrete projekt, men det er vigtigt, at ventilationen tænkes med i projektet fra starten. Lufttæthed, hvorfor? Utætte konstruktioner kan have en række uheldige konsekvenser, da det ikke er muligt, at kontrollere hvor og hvordan luftstrømme passerer gennem bygningen og dens konstruktioner. Konstruktioner Indeluft, der passerer ud gennem en utæt, isoleret konstruktion, afsætter kondens undervejs. På sigt kan det føre til alvorlige fugt- og svampeskader. Tilfældig ventilation En utæt konstruktion betyder, at ventilationen ikke kan styres. Det giver en række uheldige konsekvenser for indeklima og varmeøkonomi. Dårlig bolig komfort Utætheder ved el-dåser, vinduer og fodrem giver trækgener og fornemmelse af kolde ydervægge. Dårlig varmeøkonomi På dage med blæst udskiftes indeluften hurtigere end nødvendigt. Det betyder et større luftvolumen, der skal opvarmes. Frisk luft, der ikke passerer et varmegenvindingsanlæg, bruger energi til opvarmning. Når der trækkes falsk luft ind, kan ventilationsanlægget ikke indreguleres ordentligt, og der bruges for meget el. Utætte konstruktioner øger energifor bruget med 0-0 %. Tætte konstruk tioner forlænger bygningens levetid, forbedrer indeklimaet og reducerer energiforbruget. Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Ventilation En tæt konstruktion gør det muligt at styre ventilationen enten mekanisk eller naturligt og dermed optimere indeklimaet. En tæt konstruktion gør varmegenvinding muligt, og der spares på energien til opvarmning af udeluften. Bolig komfort Trækgener fra utætheder forhindres og boligkomforten forbedres. Indeklimaet kan forbedres ved montering af partikelog pollenfiltre på ventilationsanlægget. Varmeøkonomi Ventilationsanlægget kan indreguleres til den korrekte luftmængde og unødvendigt elforbrug undgås. En tæt konstruktion giver mulighed for ventilation med varmegenvinding. Det nedsætter behovet for opvarmning af udeluften. Konstruktioner En tæt konstruktion forhindrer rumluften i at trænge ud i konstruktionen og afgive fugt. Det forlænger levetiden på konstruktionerne. Vind Vind Fig Utæt bygning Fig Tæt bygning Side 3

4 Projektering Lufttæthed Blower door testen Prøvning af en bygnings tæthed sker ved den såkaldte Blower Door test. Bygningsreglementet stiller krav om, at luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige,5 l/s pr. m. Lufttætheden testes ved trykprøvning med 50 Pa. Resultatet af trykprøvningen kan enten bestå af målinger med undertryk eller med overtryk eller et gennemsnit af målinger ved under- og overtryk. Testen udføres efter DS/EN 389 standarden, som foreskrives at være anvendelig for bygninger med et volumen op til 4000 m 3, ca. svarende til 000 m. Det er dog praktisk muligt at udføre Blower Door tests på bygninger op til 6500 m. Testen udføres ved at erstatte yderdøren med en blower door med indbygget ventilator, der kan skabe enten over- eller undertryk i bygningen. Ventilatoren er tilsluttet en computer, der kan måle trykforskellen på ude og inde og regulere ventilatoren så den rette trykforskel opnås. Se fig Åbninger der ikke er en del af selve konstruktionen lukkes af med tape eller balloner. Det gælder f.eks. riste i luftventiler, brevsprækker, emhætter, skorstene ved pejse og luftudkast fra tørretumblere. Se fig Derefter foretages målinger, der viser hvor meget luft, der forsvinder ud gennem konstruktionerne. Ved at køre med undertryk vil der blive suget udeluft ind gennem utæthederne i klimaskærmen. Disse områder kan lokaliseres ved at anvende vindmåler, røg eller termografering. Termografering foretages med et termografikamera, som måler varmestråling fra de objekter som det rettes mod. Termografering kræver en temperaturforskel på ude og inde på min. 5 C. Fig Yderdøren erstattes med en blower door med indbygget ventilator. Ventilatoren, som styres af en pc, kan skabe det nødvendige over- eller undertryk i bygningen. Kameraet kan herefter omsætte denne varmestråling til varmegrader. Se fig Mens testen kører, kan man fin de utæthederne ved at måle vindhastigheden omkring gennemføringer og andre svage steder. Se Fig Side 4

5 Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Fig Alle tilsigtede åbninger i konstruktionerne lukkes til, så de ikke har indflydelse på resultatet af testen. Fig Vindmåleren måler vindhastigheden gennem utætheden og kan dermed indikere områder med utætheder og potentielle trækgener. Fig Loftlem Fig Mørke farver angiver kolde områder og er dermed med til at indikere problemer med lufttætheden. Her mangler der tætning langs rammen ved loftlem. Fig Termografi af vindue. Selve vinduet kan forventes at være koldere end væggen, men der bør ikke være mørke striber fra skyggelisten og ind. Fig Termografi af aftræk. Selve dækslet er koldt. Det kan forventes, men der kommer også luft ind under flangen og ved skyggelisten. Der er ikke tætnet tilstrækkeligt. Side 5

6 Projektering Lufttæthed Fokuspunkter ved lufttæthed Lufttæthed, hvordan? Tæthed i et hus opnås typisk ved at anvende dampspærre, der udover at skabe tæthed også forhindrer fugt i at kondensere i konstruktionen. Tætheden i klimaskærmen opnås ved at skabe et tæthedsplan, der går gennem hele huset. Dét kræver stor opmærksomhed på detaljer fx ved gennemføringer og samlinger mellem bygningsdele. Vind Tips til tæt dampspærre Placering Dampspærren bør placeres et stykke inde i isoleringen, så det er muligt at føre installationer uden at gennembryde dampspærren. Vær dog opmærksom på at dampspærren som hovedregel ikke må placeres længere inde end /3 i den samlede isoleringstykkelse, set fra den varme side Opsætning Samlinger tilslutninger og gennemføringer skal foretages på et stabilt underlag, så arbejdet kan udføres sikkert og holdbart. Udbedring af skader Udbedring af skader i dampspærren kan, ved huller med en diameter op til 50 mm eller ved rifter op til 50 mm, foretages med en diffusionstæt tape. Større skader udbedres med et stykke dampspærre med 00 mm overlæg i alle retninger. Der tapes. Underlaget skal være fast og plant, så det er muligt at udføre en tæt samling. Fig Tæthedsplan Samling Alle samlinger og tilslutninger skal udføres med egnede klæbede (tape, fugebånd) eller fugede løsninger. Klemte sam linger giver ikke den fornødne tæthed og bør kombineres med brug af fugebånd. Samlinger bør foretages over et modhold og have et overlæg på mindst 00 mm. Tilslutning Ved tilslutning til andre materialer skal der anvendes egnede fugede eller klæbede løsninger foretaget på fast underlag. Gennemføring Samlinger ved gennemføringer skal foregå med modhold bag dampspærren, så det er muligt, at opnå en helt tæt og holdbar løsning. Tætningen kan ske med tape eller egnet fugemateriale. Samling ny/gammel dampspærre Der skal ved renoveringer sikres tætte samlinger mellem eksisterende og ny dampspærre. Intakte pudsede lofter kan betragtes som lufttætte. Side 6

7 Tips til lufttætte konstruktioner Det er vigtigt, at lufttætheden tænkes ind i projektet på et tidligt tidspunkt, da det kan være meget svært at opnå den fornødne tæthed i konstruktionerne senere i projektet. Det har erfaringsmæssigt vist sig, at der er nogle problemområder, når det gælder om at skabe lufttæthed. ISOVER Flex, Ruller eller Formstykker ISOVER Formstykker med vinger 3 Dampspærre/klimamembran Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% El-installationer Det bør tilstræbes, at el-installationer føres uden gennembrud af dampspærren. Dette kan gøres ved at bygge dampspærren et stykke ind i konstruktionen, så installationer kan føres på den varme side af dampspærren. Se Fig Fig Opbygget dampspærre 3 Installationer i hulmur El-installationer trækkes ofte gennem bagmuren og føres videre i hulmuren. Støtteliste ISOVER Flex, Ruller eller Formstykker 3 ISOVER Formstykker med vinger 4 Dampspærre 5 El-dåse 6 Fast underlag, f.eks. krydsfiner for montering af loftdåse Dette giver et stort antal utætte gennem føringer, som er svære at tætne ordentligt. Det bør tilstræbes at samle ledningerne i fælles føringsveje og minimere antallet af gennembrygninger af bagmuren. Gennembrydninger skal tætnes. Eldåser Eldåser anbragt i væg og i loft bør monteres på den varme side af dampspærren og på et fast underlag for at sikre, at damp spærren ikke rives i stykker. Se Fig Fig Montering af el-dåse på fast underlag Spots Ved brug af indbygningsspots bør der anvendes en safe box, der sikrer, at lufttæt montering er mulig. Ledningsgennemføringer i safeboksen skal tætnes. ISOVER Flex, Ruller eller Formstykker ISOVER Formstykker med vinger 3 Dampspærre 4 Lavvoltspot godkendt til direkte montering i isolering En anden mulighed er at anvende lavvolts pots godkendt til direkte indbygning i isoleringen kombineret med en opbygget dampspærre. Se Fig Stålskorstene Der skal vælges en løsning der lever op til både brandkrav og lufttæthedskrav. 3 4 Fig. 40. Lavvoltsspots godkendt til direkte montering i isolering Side 7

8 Projektering Lufttæthed Let ydervæg/loft Ved samlinger mellem dampspærre i loft og væg foretages samlingen med min. 00 tapet overlæg, som forskydes fra hjørnet. Se Fig ISOVER Ruller eller Formstykker Dampspærre max. /3 inde i konstruktionen 3 ISOVER Ruller eller Formstykker 4 Dampspærre med min. 00 mm tapet overlæg 5 ISOVER Formstykker med vinger 6 ISOVER Flex, Ruller eller Formstykker Tung ydervæg/loft Ved tungt byggeri kan der inden oplægning af rem monteres et stykke dampspærre på bagmuren. Dampspærren sikres ved anvendelse af et egnet fugemateriale. Se Fig Dampspærren føres herefter op langs remmen og tilsluttes til dampspærren fra loftet med et tapet overlæg på min 00 mm forskudt fra hjørnet. Se Fig Fig Samling af dampspærre ved let ydervæg/loft 3 Vandret fuge under rem Dampspærre/klimamembran 3 ISOVER Murfilt 4 ISOVER Flex, Ruller eller Formstykker 4 3 Fig Montering af dampspærre ved tung ydervæg/loft. Step. : Dampspærre monteres under rem m. elastisk fuge Dampspærre/klimamaembran afsluttet med elastiks fuge under rem Tapet samling i dampspærre/klimamembran min. 00 mm overlæg 3 ISOVER Murfilt 4 ISOVER Flex, Ruller eller Formstykker 5 ISOVER Formstyker med vinger Fig Montering af dampspærre ved tung ydervæg/loft. Step : Dampspærre fra loft samles med dampspærre fra underkant rem. Side 8

9 Klemte samlinger Det er svært at få en bygning igennem en blower door test hvis der er brugt klemte samlinger. Når bygningen varmes op tørrer træet ud og samlingerne er ikke længere tæt. Derfor bør der anvendes et egnet fugemateriale sammen med de klemte samlinger i alle type konstruktioner. Se Fig ISOVER Flex, Ruller eller Formstykker Dampspærre 3 ISOVER Ruller eller formstykker 4 Fugebånd 5 6 Skyggeliste ISOVER Murfilt Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% Fig Klemt samling Side 9

10 Projektering Lufttæthed Friskluftventiler i væg Friskluftventiler, der føres gennem ydervæggen, skal tætnes. Dette er særligt vanskeligt ved let byggeri. Fundament/terrændæk Fundamentsblokke er ikke i sig selv tætte, og der skal derfor indtænkes en egnet løsning i forbindelse med fun da mentsdetaljer, så lufttæthed mellem terrændæk og fundament sikres. ISOVER Flex, Ruller eller Formstykker ISOVER Formstykker med vinger 3 Flange. Fuges eller tapes til dampspærre 4 Gennemføring f.eks. ventilation 5 Fast underlag 6 Dampspærre 7 Lægte 8 Spær med flange uden flange En mulig sikring af lufttætheden kan opnås ved at støbe fundament og terrendæk i én arbejdsgang. Dette gøres ved at anvende en præfabrikeret form af polystyren. På denne måde undgås samtidig kuldebroen mellem fundament og terrændæk. Afslutning med flange og fuge Fig Montering på fast underlag Afslutning med flange og tape Afslutning med tape Gennembrydninger Kan gennembrydning af dampspærren ikke undgås, skal det sikres, at gennemføringen efterfølgende tætnes. Der bør monteres et fast underlag for gennemføringen, så det sikres, at tæt ningen mellem dampspærre og gennemføring foregår på et stabil og plant underlag. Se Fig Stopning med ISOVER Fugefilt, fuget med elastisk fuge Løsholt 3 Lægte 4 Dampspærre max. /3 inde i konstruktionen 5 ISOVER Flex, Ruller eller Formstykker Tilslutning af vinduer i let byggeri For at sikre lufttæthed ved vinduer i let byggeri kan der monteres fast underlag for dampspærren hele vejen rundt i lysningen. Dampspærre i overmål fastgøres til underlaget og der laves overlapningssamlinger i alle hjørner af lysningen. Dampspærren fra vindueslysningen foldes herefter ind over dampspærren i væggen og samlingen tapes og klemmes. Afslutningen mod karm fuges med egnet fugemasse og klemmes bag lysningspanel. Se Fig Ydervæg/fundament, let byggeri Udføres som ved loft/væg i let byggeri. Dampspærre i overmål fastgøres under fodremmen med egnet fugemasse eller fugebånd. Tapes efterfølgende til dampspærren i væggen med et min 00 mm tapet overlæg forskudt fra hjørnet. 4 5 Fig Tilslutning af vindue i let byggeri Side 0

11 Bjælkelag ved udnyttet tagkonstruktion Et stykke dampspærre monteres under remmen og fastholdes med en elastisk fuge. Herefter føres dampspærren op langs remmen og hen langs loftet hvor den tilsluttes dampspærren fra loftet med et tapet overlæg på min. 00 mm. Samlingen forskydes fra hjørnet. Vandret fuge på skot Vandret fuge på bjælke 3 Lodret fuge på bjælke 4 Dampspærre/Klimamembran 5 Vandret fuge under rem 6 ISOVER Murfilt 7 ISOVER Flex, Ruller eller Formstykker 8 ISOVER Ruller eller Formstykker Pantone black 00% Pantone 6 C yellow 00% magenta 0% 7 8 Mellem bjælkerne i etagedækket monteres et skot med overhøjde i forhold til bjælkerne. Dampspærren fra loftet skæres til omkring bjælkerne og fuges mod skottet og bjælker. Dampspærren fra skunkvæggen føres ned og fuges mod skottet. Se Fig Fig Dampspærre ved bjælkelag i udnyttet tagkonstruktion. Step : Dampspærre monteres under rem. skal monteres ml. bjæler og der fuges for montgering af dampspærre Tapet overlæg i dampspærre, min. 00 mm Skot 3 Dampspærre 4 ISOVER Formstykker med vinger 5 ISOVER Murfilt 6 ISOVER Flex, Ruller eller Formstykker 7 ISOVER Ruller eller Formstykker Fig Dampspærre ved bjælkelag i udnyttet tagkonstruktion. Step : Damspærre fra skunkvæg monteres og afsluttes mod skot og bjælker. Dampspærre fra loft afsluttes mod skot og bjælker. Damspærre monteret under rem føres op langs rem og ind over dampspærre i loft hvor der afsluttes med tapet overlæg. Side

12 isover-inhouse

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp

ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp ISOVER Vario Duplex klimamembran mod skimmel, råd og svamp Det er lettere at isolere med ISOVER ISOVER Vario Duplex den intelligente klimamembran ISOVER Vario Duplex er den intelligente klimamembran, der

Læs mere

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering

Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Efterisolér med ISOVER og gør en god investering Bæredygtig isolering Bedre løsninger Indhold 2 Fordele ved at efterisolere Sundt indeklima Bæredygtig isolering Hvilke muligheder er der for at efterisolere

Læs mere

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse

ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse ISOVERs guide til sommerhuse - en oversigt over energikrav til fritidshuse Dato: maj 2011. Erstatter: Brochure fra marts 2006 2 Reglerne for varmeisolering i sommerhuse er skærpet Reglerne i BR 2010 betyder

Læs mere

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed

Bygningens tæthed er også dit ansvar. Gode råd om dampspærre og tæthed Bygningens tæthed er også dit ansvar Gode råd om dampspærre og tæthed Et fælles ansvar Dampspærren er ofte et sart element i konstruktionen, fordi den meget let kan blive beskadiget, hvis den er i vejen

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende

Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse. Tætte bygninger Et samfundsanliggende Velkommen til gå-hjem-møde i Byggeriet i Bevægelse Tætte bygninger Et samfundsanliggende Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvad er en tæt bygning? Hvordan virker en dampspærre Dampspærren

Læs mere

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010

energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 energiløsninger til renovering af eksisterende bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret november 2010 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang

Læs mere

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013

ENERGILØSNINGER. til klimaskærm. Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 ENERGILØSNINGER til klimaskærm Videncenter for energibesparelser i bygninger opdateret december 2013 Kom godt i gang med energirenovering Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering.

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger

SBi 2011:17. Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger SBi 2011:17 Klimaskærmens tæthed i kontorog undervisningsbygninger Klimaskærmens tæthed i kontor- og undervisningsbygninger Niels C. Bergsøe Niels H. Radisch Jürgen Nickel Jørn Treldal Erik W. Bundesen

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kunde Adresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kundeadresse Bygnings

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger

Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger GUIDE Sådan bruges dampspærren ved efterisolering af boliger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store eller Android Market 1 INDHOLD SÅDAN

Læs mere

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper. Publication date: 2011. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Guide: Sådan fjernes utætheder Kragh, Jesper Publication date: 2011 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde

- fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde Orienteringsmøde om og krav til byggeriet - med vægt på: - fugtforhold, radonsikring og energikrav samt betydningen af samarbejde, koordination samt respekt for andres arbejde For Morsø Erhvervsråd m.fl.

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

Forbedring af 70 er huse

Forbedring af 70 er huse Energirenovering Forbedring af 70 er huse Skrevet af, Peter Smidt Pløk Andersen 18-11-2013 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Energirenovering VEJLEDER: Jacob Strunge FORFATTER: Peter Smidt Pløk Andersen DATO/UNDERSKRIFT:

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO

Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO MONTERINGSANVISNING Divoroll og Veltitech Undertag klassificeret af DUKO more power to your roof Indhold Fra understrygning til undertag 4 Klassifikation af undertagsprodukter på det danske marked 5 Diffusionsåbne

Læs mere

Energirenoveringstiltag - katalog

Energirenoveringstiltag - katalog Energirenoveringstiltag - katalog Henrik Tommerup (redaktør) Rapport Institut for Byggeri og Anlæg 2010 DTU Byg-Rapport R-223 (DK) Juli 2010 Forord Dette katalog over energirenoveringstiltag er udarbejdet

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

Indeklima. Bygningsreglement 2010

Indeklima. Bygningsreglement 2010 Indeklima Bygningsreglement 2010 Forord De fleste mennesker tilbringer størstedelen af deres liv i boligen. Et godt indeklima er afgørende for, at beboerne befinder sig godt og har et sundt liv. Ingen

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse

Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Energirigtig ventilation ved renovering og byfornyelse Fase 2: En undersøgelse af tre mekaniske ventilationsløsninger Jakob Klint, Kuben Management Niels C. Bergsøe, Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Blower Door-test og praktiske erfaringer

Blower Door-test og praktiske erfaringer ISOLINK rådgivende ingeniørvirksomhed Lars Due ITC Level III termograf og instruktør Blower Door-test Bygningstermografering Rådgivning om materialer og metoder til tæt klimaskærm. Undervisning ITC Level

Læs mere