OPMANDSKENDELSE. af 23. november i faglig voldgiftssag Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPMANDSKENDELSE. af 23. november 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0098. Dansk El-Forbund. (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod. Tekniq."

Transkript

1 OPMANDSKENDELSE af 23. november 2012 i faglig voldgiftssag Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Tekniq for El:Con Sikring & Data (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Indledning Denne sag vedrører en tvist om virksomhedens ændring af gældende arbejdstider, herunder forlængelse af den daglige tilstedeværelsestid, jf. elektrikeroverenskomstens 7. Spørgsmålet er, om der består en lokalaftale eller kutyme herom. Parternes tvist herom er indbragt for en faglig voldgiftsret med Thorkild Bang og Charlotte Ketelsen (valgt af TEKNIQ) samt Jens Olav Pedersen og Ole Tue Hansen (valgt at Dansk El- Forbund) som medlemmer og med undertegnede højesteretsdommer Jon Stokholm som opmand.

2 - 2 Parternes påstande Klager, Dansk El-Forbunds endelige påstand: Indklagede, El:Con Sikring & Data, tilpligtes til de ansatte at betale for en daglig ekstra arbejdstid på 15 minutter fra den 2. august 2010, indtil der sker overenskomstmæssig opsigelse af lokalaftale/kutyme om arbejdstider, subsidiært i en anden periode. Efterbetalingsbeløbene tillægges procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldsdato til betaling sker. Indklagede, TEKNIQ, har påstået frifindelse. Sagens behandling Den mundtlige forhandling fandt sted den 30. oktober Der blev afgivet forklaring af tillidsrepræsentant Palle Damm Jensen, Martin Jensen, Samuel Thorngren Evald, Philip Karsit, Søren Lue Christensen, Dennis A. Sørensen, Niels Jørgen Egebjerg, Jesper Svenningsen og Per Nørgaard. Sagen blev herefter procederet af advokat Ane Kristine Lorentzen for klager og konsulent Jesper Elan Ahrenst for indklagede. Der kunne under voteringen ikke blandt de af parterne valgte medlemmer af voldgiftsretten opnås enighed om eller flertal for en afgørelse. Afgørelsen træffes derfor af opmanden. Sagens oplysninger.

3 - 3 I El:Con har der siden virksomhedens start i 1984 været gældende en halv times medarbejderbetalt middagspause mellem kl som eneste ulønnede pause i løbet af arbejdsdagen. I 1984/85 var der en general debat om arbejdstider, og i den forbindelse gennemførte El:Con ifølge det oplyste en arbejdsretssag mod elektrikerne, som mundede ud i, at elektrikerne selv skulle betale for et kvarters frokostpause mellem kl Grundet særlige forhold i El:Tek Datainstallation, nu indklagede, blev det aftalt med medarbejderne, at virksomheden ikke skulle indgå i ordningen med egenbetaling af frokostpausen, hvilket betød, at denne ikke skulle holdes. Af en erklæring af 5. oktober 2011 fra to tidligere medarbejdere, Claus Møller og Flemming Hansen fremgår følgende: Undertegnede bekræfter vores mødetider under vores ansættelse i El:Tek. Claus Møller, ansat fra Flemming Hansen, ansat fra Mødetid: Mandag 7½ time, kl Tirsdag 7½ time, kl Onsdag 7½ time, kl Torsdag 7½ time, kl Fredag 7½ time, kl Middag: Kl Det fremgår, at medarbejderne alene trækkes for en halv times middagspause mellem kl og 12.30, idet medarbejderne fra mandag til torsdag dagligt skal være til stede i virksomheden i 8 timer og om fredagen i 7,5 timer. Medarbejderne bliver ikke trukket for et kvarters frokostpause. I sagen er fremlagt et dokument af følgende indhold: Medarbejder : Generelle retningslinjer vedr, arbejde i EL:TEK tele/data a/s

4 - 4 Mødetider: Mandag 7½ time, kl Tirsdag 7½ time, kl Onsdag 7½ time, kl Torsdag 7½ time, kl Fredag 7 time, kl Mødetidspunkter: Arbejdstiden på fabrik/byggeplads følges. Frokost : Ingen Middag : Kl Tillidsmand: Palle Damm Sikkerhedsrepræsentant: Ivan Holstebro Kontortid: Værktøj: Kontoret er åbent i hele arbejdstiden. Telefon: Fax: Bortkommet værktøj og materialer er et stort problem, derfor kræves det af den enkelte medarbejder, at der passes særdeles godt på disse effekter. Udleveret værktøj skal afleveres velholdt og i samme antal, som der blev udleveret ved tiltrædelsen. Materialer, værktøj og stiger må ikke efterlades på pladsen, med mindre de forefindes i et separat aflåseligt rum, eller skurvogn på pladsen. Ved grov tilsidesættelse af det ovennævnte, vil der blive stillet erstatningskrav. Medarbejderen er instrueret i brug af værktøjet, spec. stiger og boreværktøj. Bestilling af værktøj må kun ske gennem en overmontør. Håndværktøj: Se vedlagte liste, som kvitteres og returneres til overmontør. Arbejdstøj: Firmaet bestiller arbejdstøj ved ansættelsen. Der udleveres 1 stk. kort sommerjakke eller arbejdsvest, 2 stk. arbejdsbenklæder eller 2 stk. overall eller 2 stk. kedeldragter, 1 sweatshirt samt 3 T-shirts. Vinterjakker udleveres kun såfremt det er i vinterhalvåret. Ved fratrædelse tilbageleveres arbejdstøjet. Sikkerhedssko: Sikkerhedsregler: Udleveres efter behov og firmaets regler. Sikkerhedsskoene skal benyttes under alle forhold, hvor der er risiko for fodskader. Firmaets sikkerhedsfolder udleveres sammen med ansættelseskontrakten. Læs den igennem ikke mindst for din

5 - 5 egen skyld og undgå skader, der opstår pga. manglende viden om reglerne. Arbejdssedler: Materialer: Timer: Disksalg: Indkøb matr.: Ordresedler udfyldes ude hos kunden, og afleveres, når de er færdige i de dertil indrettede kasser. Ordresedler, der vedrører ordre, som andre skal overtage, skriv hvilke aftaler er lavet med kunden og tidspunktet for arbejdets færdiggørelse etc. på ordresedlen, herudover påføres evt. ekstra arbejde, der er udført. Alle forbrugte materialer noteres på ordresedlerne dagligt. Alle timer noteres på ordresedlen HVER DAG. Ved afhentning af materialer/disksalg skal du opgive initialer, firmanavn og ordrenummer. Materialer til eget forbrug, kan købes til indkøbspris + moms. Materialer til andet end eget forbrug kan købes til bruttopriser 20% + moms. Biler: Lønperiode: Alle overskydende materialer, værktøj og stiger bringes tilbage på deres respektive pladser. P-bøder og færdselsforseelser er firmaet uvedkommende. Ved ansættelse underskrives Erklæring vedr. varebiler på gule plader. Månedslønnede: lønnen udbetales sidste hverdag i måneden. Timelønnede: Lønperioden er 14 dage, og går fra mandag - søndag. Lønudbetaling torsdag i ulige uger. Skattekort samt lønkonto i pengeinstitut skal afleveres i virksomheden straks efter aftale om ansættelse, og senest første arbejdsdag. Skiftes bopæl, pengeinstitut eller lignende, meddeles dette firmaet. Ugesedler skal i egen interesse udfyldes tydeligt og korrekt, samt afleveres til tiden (fredag ved arbejdstids ophør), da det er forbundet med store omkostninger, når der på grund af fejl skal rettes i udbetalingen. Mangelfuld eller ikke afleverede ugesedler vil medføre a conto udbetaling. Alkohol: Det er ikke tilladt at nyde alkohol i arbejdstiden. Tvungne feriedage: Virksomheden holder lukket den og Kvalitetssikring: VIRKSOMHEDENS KVALITETSMÅLSÆTNING ER:

6 - 6 Det er virksomhedens overordnede målsætning, at ethvert arbejde leveres i den aftalte kvalitet, til den aftalte pris og indenfor den aftalte tid. ANSVARSOMRÅDER FOR PLADSLEDERE: Tilrettelæggelse af arbejdet på pladsen Varemodtagelse: o Alle følgesedler skal kvitteres med initialer og dato Følgesedler sættes i mappe på pladsen. Fordeling af information af gældende projekt-materiale o Udgåede tegninger overstreges eller fjernes fra arbejdsstedet o Ændringer påføres tegninger med initialer og data Kvalitetssikring på pladsen o Punkterne i kontrolplanen skal udfyldes i henhold til tidsplanen ANSVARSOMRÅDER FOR MONTØRER For serviceopgaver se kvalitetsblad For projektopgaver følge anvisninger fra overmontør og pladsledere Ved sygdom: Dagpenge: Virksomheden kan i tilfælde af sygdom, der varer mere end 3 dage stille krav om lægeerklæring, som betales af EL: TEK. Lægeerklæringen skal være virksomheden i hænde senest første hverdag efter 4. sygefraværsdag. Jævnfør sygedagpengeloven kan virksomheden i særlige tilfælde kræve lægeerklæring fra første sygedag. Virksomheden vil i tilfælde heraf orientere den enkelte medarbejder. Dagpengeloven giver ret til sygedagpenge i henhold til gældende regler. Sygedagpenge udbetales under forudsætning af: 1 : Uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller tilskadekomst. 2 : Sygemelding skal ske senest kl til kontoret den første dag ansatte er syg 3 : Skriftlig sygemelding efter 3 dage skal tilsendes virksomheden. Er man vidende om raskmelding sidste sygedag, meddeles dette venligst telefonisk.

7 - 7 Straffeattest: Navneskilte Der kræves ren straffeattest. Hvor det kræves af kunderne, skal der bæres synligt ID For modtagelse af generelle retningslinjer vedr. forhold, kvitteres herfor. Dato Medarbejderens underskrift (sign. Per Nørgaard) EL:TEK tele/data a/s (sign. Palle Damm) I 2009 førte tilpasningsforhandlinger vedrørende fire medarbejdere, der kom ind fra en anden afdeling af i virksomheden til El:Con Sikring & Data i Århus. I mødereferat om disse tilpasningsforhandlinger hedder det: Forhandlingsmøde afholdt den 15. juli 2009 hos EL:CON El-Installationer A/S, Århus N Dansk El-Forbund for medlemmer mod TEKNIQ for EL:CON El-Installation A/S, Finlandsgade 20, 82 Århus Emne: Tilpasningsforhandling Til stede var foruden nedennævnte: For medarbejderne: Finn Bønsdorff Sagen drøftedes. Der var enighed om, at de omhandlende medarbejderes ansættelsesforhold ( Splidsefolk beskæftiget med udgangspunkt fra Bjerrevej, Horsens) er omfattet af Elektrikeroverenskomsten med følgende fravigelser, jf. tidligere gennemførte tilpasningsforhandlinger: 24. og 31. december er betalte fridage

8 - 8 Den etablerede pensionsordning hos Nordea fortsættes som en 10/4 % ordning. Såfremt ordningen opsiges med henblik på overgang til Pension Danmark eller det aftales mellem virksomheden og den enkelte medarbejder følges satserne i Elektrikeroverenskomstens bilag 2 og evt. difference kompenseres i den enkeltes løn. Arbejdstiden tilrettelægges efter Fællesoverenskomstens 7 De eksisterende ordninger om tøjvask, madpakkeordning, frugt- og sodavandsordning samt ordning om formiddagspause fortsættes som tilbud for de omhandlende medarbejdere. Ovennævnte betragtes som lokalaftaler og kan opsiges efter reglerne i EO 5, dog tidligst pr. 31. december Øvrige lokalaftaler og lokale kutymemæssige ordninger fortsættes og kan opsiges efter reglerne i EO 5. De omhandlede medarbejderes ansættelsesvilkår er i øvrigt oplyst i tilsendte ansættelsesblanketter af 1. juli For Dansk El-Forbund For TEKNIQ Per Kahr Jensen (sign.) Jesper Elan Ahrenst (sign.) For medarbejderne For virksomheden Palle Damm (sign.) (sign.) Per Nørgaard Der var i virksomheden i sommeren 2010 en drøftelse mellem ledelsen og tillidsrepræsentant Palle Damm, da virksomheden ønskede at indføre 15 minutters selvbetalt pause. 25. juni 2010 sendte virksomheden følgende brev til tillidsmand Palle Damm:

9 - 9 I forlængelse af vort møde i går, her på mit kontor, hvor vi drøftede arbejdstiderne for svagstrømsmontørerne, Fiber, sikring og tele /data montørerne, er jeg fortsat af den, opfattelse at arbejdstiderne for disse medarbejdere af flexibilitets grunde skal harmoniseres med de øvrige i EL:CON Århus. Det bør være denne gruppe der følger de øvrige, da der her er tale om 25% af montørstaben og ikke de 75% der ændre arbejdstider. Fleksibiliteten vil hermed kunne øges så vi for såvel lærlinge som montører får muligheder for bedre at kunne arbejde på tværs af grupperingerne. De gamle arbejdstider ændres, hermed og de nye arbejdstider vil blive: Mandag 7½ time, kl. 7,00 15,15 Tirsdag 7½ time, kl. 7,00 15,15 Onsdag 7½ time, kl. 7,00 15,15 Torsdag 7½ time, kl. 7,00 15,15 Fredag 7½ time, kl. 7,00 14,45 I ovenstående arbejdstider er indlagt ½ times frokostpause, samt 15 minutters formiddagspause. For at give de berørte montører mulighed for at tilpasse sig de nye forhold vil de ændrede arbejdstider træde i kraft fra mandag d. 2. August De berørte montører vil i den kommende uge modtage individuel besked angående de ændrede arbejdsbetingelser. EL:CON Århus A/S Per Nørgaard (sign.)

10 - 10 Ændringen bestod i, at tilstedeværelsestiden blev forøget med 15 minutter, således at alle ansatte fortsat havde mødetid kl mandag til fredag, og fyraftenstidspunktet blev ændret fra kl til kl mandag til torsdag og fra kl til kl fredag. Ved skrivelse af 19. august 2010 til Dansk Arbejdsgiverforening begærede Landsorganisationen fællesmøde. I skrivelsen anførtes bl.a.: Fællesmøde: El:Con Sikring & Data, Finlandsgade 20, 8200 Århus N Vi har fra vor medlemsorganisation, Dansk El-Forbund, modtaget indberetning om en opstået uoverensstemmelse mellem forbundet og medlem af TEKNIQ. Sagen omhandler, at virksomheden har dikteret en ændring af lokalaftale og dermed tilsidesat reglerne i overenskomstens 5 for ophævelse af lokalaftale samt forfølgelse af tillidsrepræsentanten. Virksomheden har under lønforhandlinger i foråret 2010, bl.a. på et møde den 5. maj 2010, meddelt, at mødetiden skulle ændres, således at de i lokalaftalen aftalte mødetider ikke længere var gældende. mødetiden skulle ændres således, at arbejdstiden skulle udvides med 15 minutter, idet virksomheden ville indføre en tvungen 15 minutters formiddagspause. Tillidsrepræsentant Palle Damm Jensen har flere gange meddelt virksomheden, at det er i strid med lokalafalen. Forbundet er af den opfattelse, at ændringen er i strid med den indgåede lokalaftale samt overenskomstens 7, stk. 2. Virksomheden bestrider i øvrigt, at der er en lokalaftale.

11 - 11 Fællesmødet blev afholdt 7. oktober Enighed kunne ikke opnås, og arbejdstagersiden tog forbehold for at videreføre sagen for arbejdsretten. Mæglingsmøde blev afholdt den 9. marts Af referatet fremgår bl.a.: Sagen forhandledes, uden enighed kunne opnås. Dansk El-Forbund fastholdt, at lokalaftale af 30. maj 2007 ikke er opsagt. Arbejdstiden er ændret uden at iagttage lokalaftalen, hvilket har medført, at der tvunget blev indført en pause på 15 min. uden betaling. Da lokalaftale ikke d.d. er opsagt, er der krav om betaling for 15 min. pr. dag pr. mand. Virksomheden gjorde gældende, at mødetider/arbejdstider kan ændres efter Elektrikeroverenskomstens 7 og afviser, at arbejdstiderne er en del af en indgået lokalaftale, Da de ansattes arbejdstid ikke er forlænget, afvistes betalingskravet. 1 juni 2011 afholdtes organisationsmøde. Af referatet fremgår bl.a.: Vedr. organisationsansvar i ovenstående sag. Sagen forhandledes. Der kunne ikke opnås enighed om, hvilken status de i sagen omhandlede retningslinjer har. Forklaringer

12 - 12 Angives i relevant omfang: Palle Damm har forklaret, at han blev ansat den 1. august 1991 i El-Tek i Århus til at arbejde med datakommunikation og stærkstrøm/svagstrøm. Han kørte mellem forskellige arbejdspladser. Han blev valgt som tillidsmand i Ændringen i arbejdstiden den 2. august 2010 betød et kvarters længere tilstedeværelse på grund af indførelsen af en ny selvbetalt pause. Den effektive arbejdstid var uændret. Da han blev valgt som tillidsmand i 2007 tog han initiativ til et møde med ledelsen for at forhandle forskellige emner. Forhandlingerne mundede ud i det dokument, som han selv og virksomhedens leder, Per Nørgaard, har underskrevet den 30. maj Han havde forinden været i kontakt med Dansk El-Forbund, der havde opfordret ham til at få lavet en lokalaftale om de retningslinjer, der skulle være gældende, for ansættelse i firmaet. Opgaven for Per Nørgaard og han selv var at få disse ting skrevet ned. De blev enige og underskrev aftalen den 30. maj Han anså dette dokument som en lokalaftale og var ikke i tvivl herom. Han husker at have set et lignende papir som grundlag/huskeliste for forhandlingen. Aftalen medførte ikke ændring i elektrikernes arbejdstid. Han har ikke haft noget at gøre med udarbejdelsen af en senere tilkommet personalehåndbog i virksomheden, men har hele tiden holdt på, at elektrikerne havde deres lokalaftale. Han husker tilpasningsforhandlingen vedrørende de fire personer, der gik over på el-overenskomsten i Han var glad for, at han i referatet heraf fra den 15. juli 2009 fik fastslået, at den lokalaftale, han havde forhandlet i 2007, var gældende. Ved virksomhedens skrivelse af 25. juni 2010 varsledes ændring i de gamle arbejdstider. Han anså denne varsling for at være i strid med lokalaftalen og gjorde ledelsen og kollegerne opmærksom herpå. Det var svært, fordi han var på vej på ferie. Under forhandlingerne i 2007 gjorde han det klart for Per Nørgaard, at han var af den opfattelse, at aftalen havde karakter af lokalaftale på foranledning af Dansk El-Forbund. Han drøftede ikke den færdige aftale, eller udkast hertil, med Dansk El-Forbund.

13 - 13 Per Nørgaard har forklaret, at han i 2007 overtog ledelsen af El-Tek. Han havde arbejdet andetsteds i koncernen og havde her haft generelle retningslinjer om en hel del relevante spørgsmål på arbejdspladsen. Han ønskede at indføre et tilsvarende regelsæt i El:Con Århus A/S. Dette resulterede i de generelle retningslinjer af 30. maj 2007 som han havde udarbejdet på grundlag af dette paradigme og drøftet med tillidsmand Palle Damm. Disse retningslinjer kom som forlægget til at indeholde informationer og oplysninger, som virksomheden havde fastlagt for de medarbejdere, som var ansat. Det var meningen, at de enkelte medarbejderes navne af virksomheden skulle påføres på forsiden, og der kunne kvitteres for modtagelsen af medarbejderen på sidste side. Disse generelle retningslinjer har med hverken forlægget, eller de i El:Con gældende, noget med lokalaftaler at gøre. De har ikke været forhandlet som sådan, og navnlig har tillidsmand Palle Damm aldrig gjort et sådant synspunkt gældende over for ham under forhandlingen. Han drøftede udkastet som led i det almindelige samarbejde på arbejdspladsen. De generelle retningslinjer bruges ikke mere, men er afløst af en medarbejderhåndbog. Tilpasningsforhandlingerne vedrørte alene de fire medarbejdere, som overførtes fra Horsens til Århus, og vedrørte navnlig ikke de øvrige forhold i Århus for de der værende medarbejdere. Parternes argumentation Klager har gjort gældende, at der i den indklagede virksomhed i 2007 og 2009 er indgået og bekræftet en lokalaftale om arbejdstiden, og at denne alene kan opsiges efter reglerne i overenskomstens 5 med to måneders varsel til den 1. i en måned. Subsidiært har klager gjort gældende, at der i virksomheden foreligger en kutyme om arbejdstiden, således som det fremgår af de to medarbejderes erklæring af 5. oktober Arbejdstiden har været gældende siden 1984, og der må derfor være opstået en kutyme herfor, som kun kan ændres efter reglerne i overenskomsten om ændring af kutymer. Indklagede har anført, at elektrikeroverenskomstens bestemmelser om den normale arbejdstid ikke indeholder varslingsregler for ændret placering af arbejdstiden, så længe den daglige arbejdstid placeres indenfor rammerne i tidsrummet fra kl til kl Der er ikke noget

14 - 14 overenskomstmæssigt krav om, at arbejdstidens placering og pauser mv. skal være reguleret i en lokalaftale. De generelle retningslinjer fra 2007 udgør ikke nogen lokalaftale om arbejdstidens placering eller aftale om antal pauser mv. Ej heller udgør tilpasningsforhandlingerne i 2010 en lokalaftale. Det bestrides, at der i virksomheden er opstået en kutyme omkring arbejdstid, som kun kan ændres efter overenskomstens 5. Opmandens begrundelse og konklusion I El-overenskomstens 7 om den normale arbejdstid er det som generelt punkt under stk. 1 bestemt, at der i enhver virksomhed skal findes et opslag, som angiver, hvornår den normale arbejdstid begynder og slutter. I stk. 2 er det bestemt, at den fastsatte arbejdstid er effektiv. Spise- og hvilepauser skal så vidt muligt samles til én pause. Den må normalt tilsammen ikke udgøre mere end én time og ikke mindre end ½ time pr. dag. I 7 er udførlige bestemmelser om den normale daglige og ugentlige arbejdstid, varierende ugentlig arbejdstid, forskudt arbejdstid, varsling af forskudt arbejdstid, forskudttidstillæg, færre daglige timer eller dage, og i 7a bestemmelser om fleksibel arbejdstid. Udgangspunktet måtte herefter være, at arbejdsgiveren i kraft af ledelsesretten er fritstillet til at tilrettelægge arbejdstiden, så længe bestemmelserne i overenskomstens 7 er overholdt. Spørgsmålet i sagen er, om der i kraft af lokalaftale eller kutyme er gjort indskrænkninger i arbejdsgiverens ret til at tilrettelægge arbejdstiden i virksomheden. De generelle retningslinjer vedrørende arbejde i EL:TEK tele/data a/s dateret 30. maj 2007 fremstår som rettet fra virksomheden til den enkelte medarbejder. Det betegner sig ikke som lokalaftale, men indeholder både bestemmelser, som har karakter af praktisk instruks for virksomheden og bestemmelser, som kan opfattes som lokalaftalestof. Noget bidrag til fastlæggelse af dokumentets status kan ikke udledes af de afgivne forklaringer. Uanset den omstændighed, at dokumentet var underskrevet af en repræsentant for ledelsen og af tillidsmanden må det under hensyn til dokumentets fremtrædelsesform og indhold dog lægges til grund, at

15 - 15 der ikke er fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anse dokumentet for at have karakter af en lokalaftale omfattet af El-overenskomstens 5. Ved vurderingen af, om der var opstået en kutyme for arbejdstiden i virksomheden må det spille en betydelig rolle, at arbejdstiden har været uændret i en lang årrække. Det er imidlertid ikke godtgjort, at denne arbejdstid har været praktiseret på en sådan måde, at arbejdstagersiden med føje har kunnet anse arbejdsgiverens manglende ændring af arbejdstiden som retligt forpligtende. Der er derfor ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at anse, at der var etableret en kutyme for arbejdstiden i virksomheden. Klager kan således ikke få medhold i sin påstand. Thi bestemmes: Indklagede frifindes for klagers påstand. Hver part bærer egne sagsomkostninger og betaler halvdelen af udgifterne til opmanden. København, den 23. november Jon Stokholm

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen)

TILKENDEGIVELSE. Dansk El-Forbund. (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ. for. Eltel Networks A/S. (advokat Charlotte Ketelsen) TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 20. december 2012 i faglig voldgiftssag, 2011.0145 Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Eltel Networks A/S (advokat Charlotte Ketelsen) Tvisten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 13. maj 2008 i faglig voldgiftssag: Teknisk Landsforbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Dansk Byggeri for Expan A/S (konsulent Marie Gjesing Fynsk) - 2 - INDLEDNING Expan

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 2. december 2008 i sag nr. A2007.043: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod

O P M A N D S K E N D E L S E. 1. februar 2011. faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod O P M A N D S K E N D E L S E af 1. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0043: Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt Jensen) mod Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (afdelingschef

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere