165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester"

Transkript

1 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 Rev. 1, 06/04 (Danish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 GARANTI Fluke garanterer dette produkt mod materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug og vedligeholdelse i tre år fra afsendelsesdatoen. Dele, reparationer og service garanteres i 90 dage. Garantien gælder kun den oprindelige detailkunde som har købt hos en autoriseret Flukeforhandler og omfatter hverken sikringer, engangsbatterier eller produkter der efter Flukes skøn er blevet misbrugt, modificeret, skadet ved skødesløshed og uheld og ved unormale driftsforhold og håndtering. Fluke garanterer at software fungerer i alt væsentligt som beskrevet i 90 dage, og at den er korrekt indlæst på medier uden defekter; men Fluke garanterer ikke at software fungerer fejlfrit og uafbrudt. Autoriserede Fluke-forhandlere skal udstede nærværende garanti på ny og ubrugte produkter til detailkunden, men er ikke bemyndiget til at udvide eller ændre garantien på Flukes vegne. Garantiservice ydes kun dersom produktet er købt hos en autoriseret Fluke-forhandler eller dersom køberen har betalt gældende international pris for det. Fluke forbeholder sig ret til at opkræve kunden evt. told- og importafgifter på reparation og ombytningsdele forbundet med indsendelse af et produkt købt i et, men indsendt til reparation i et andet land. Flukes garanti er begrænset til efter eget skøn enten refundering af købspris, vederlagsfri reparation eller ombytning af et defekt produkt indsendt til reparation til et autoriseret servicecenter inden for garantiperioden. Service iht. garantien fås ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter efter returneringsgodkendelse og påfølgende indsendelse af produktet med beskrivelse af defekten til det servicecenter med porto og forsikring forudbetalt (FOB modtager). Fluke påtager sig intet ansvar for forsendelsesskader. Efter reparation iht. garantien returneres produktet til kunden med porto betalt (FOB modtager). Dersom Fluke finder at fejl skyldes misbrug, modificering, uheld eller unormale driftsforhold og behandling, herunder fejl pga. overbelastning fordi instrumentet er blevet brugt under forhold ud over dets normerede driftsområde, eller mekaniske deles normale slitage. giver Fluke et overslag på reparation og indhenter samtykke hertil, inden arbejdet udføres. Efter reparation returneres produktet til kunden med portoen betalt, og kunden får regning for reparation og returneringsomkostninger (FOB afsender). DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG FØLGESKADER OG TAB, HERUNDER DATATAB, UANSET PÅ HVILET GRUNDLAG ELLER RETSTOLKNING DE REJSES. Da tidsbegrænsning af underforstået garanti, og erstatningspligtsfraskrivelse for tilfældige skader og følgeskader ikke anerkendes i visse lande og stater, gælder ovenstående garantibetingelser muligvis ikke alle kunder. Dersom en givet betingelse i nærværende garanti bliver kendt ugyldig eller uden hævd af retsinstans eller anden kyndig med kompetent jurisdiktion, får sådan kendelse ingen indflydelse på de øvrige garantibetingelsers gyldighed og hævd. 11/99 Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-5602 BD Eindhoven Holland

3 Indholdsfortegnelse Emne Side Indledning... 1 Henvendelse til Fluke... 1 Udpakning... 2 Betjening... 6 Omstillingknap... 6 Tastatur... 7 Skærm... 9 Indgangsstik IR-stik på model Fejlkoder Startalternativer Måling Spændings- og frekvensmåling Isolationsmodstandsmåling Gennemgangsmåling Kreds- og ledningsimpedansmåling Kredsimpedans i

4 165X Brugsanvisning Jordmodstandsmåling med kredsmetode Ledningsimpedans RCD-udslagstidsmåling RCD-udslagsstyrkemåling på model 1652 og Jordmodstandsmåling på model Fasefølgeregistrering med model Lagring og hentning af måleresultater på model Lager Lagring af målinger Hentning af målinger Lagerrydning Overførsel af resultater på model Vedligeholdelse Rengøring Batteriafprøvning og -udskiftning Sikringsafprøvning og -udskiftning Specifikationer Modellernes funktioner Almindelige specifikationer El-målingsspecifikationer Isolationsmodstand Gennemgang Kredsafprøvning Fejlspændingsafbryderafprøvning Jordafprøvning Vekselspændingsmåling (V) Gennemgangsafprøvning (R LO ) Isolationsmodstandsmåling (R ISO ) ii

5 Indholdsfortegnelse (forts.) Kreds- og lederimpedansmåling (Z I ) Eventuel fejl- og eventuel kortslutningsstrømmåling RCD-afprøvning RCD-typer på de 3 modeller Afprøvningssignaltype Udslagstidsafprøvning ( T) Udslagsstrømstyrkemåling med rampningsafprøvning (I N ) Jordmodstandsmåling (R E ) Fasefølgeregistrering Indgangstilslutning Betjeningsområder og fejl pr. EN iii

6 165X Brugsanvisning iv

7 Skemafortegnelse Skema Emne Side 1. Standardtilbehør Hovedprøveledning i diverse lande... 5 v

8 165X Brugsanvisning vi

9 Illustrationsfortegnelse Figur Emne Side 1. Omstillingsknap Taster Skærmvisninger Indgangsstik Fejlkodevisning Lederombytningsfunktioner Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til spændingsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til isolationsmodstandsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til gennemgangsmåling og nulstillingskompensering Omstillingsknapstilling og indgangsstik til impedansmåling på kredse og ledninger Skærmvisning efter nulstillingskompensering ledningsforbindelse til jordmodstandsmåling med kredsmetode Skærmvisning ved ledningsimpedansmåling Måling på trefaset installation Skærmvisning, omstillingskontaktstilling og indgangsstik til RCD-udslagstidsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og stikforbindelse til RCD-udslagsstyrkemåling Forbindelse af instrument til installationer med IT-komponenter vii

10 165X Brugsanvisning 18. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til jordmodstandsmåling Forbindelse af instrument til jordmodstandsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til fasefølgeregistrering Forbindelse af instrument til fasefølgeregistrering Tilslutning til IR-overførsel Sikrings- og batteriskiftning viii

11 XWAdvarsler: Bør læses inden instrumentet tages i brug Til forebyggelse af elektrisk stød og personskade skal man overholde følgende sikkerhedsregler: Instrumentet må kun anvendes efter anvisningerne her i brugsanvisningen, ellers bliver dets indbyggede sikkerhedsforanstaltninger virkningsløse. Instrumentet må aldrig benyttes i våde omgivelser. Instrumentet skal inspiceres hver gang man skal bruge det. Hvis det ser ud til at være skadet, må man aldrig bruge det. Se det efter for revner og manglende plastdele. Se især isoleringen om indgangsstikkene godt efter for defekter. Søgeledningerne bør ligeledes inspiceres hver gang man skal bruge dem. Hvis isoleringen er skadet, og hvis de har blottet metal, må man ikke bruge dem. Afprøv at der er gennemgang i søgeledningerne. Defekte søgeledninger skal udskiftes inden man bruger instrumentet. Man bør altid kun benytte søgeledningstype som foreskrevet i brugsanvisningen, ellers bliver instrumentet mere risikabel i brug. Konstater at instrumentet virker rigtigt ved at måle en kendt spændingsstørrelse både før og efter det har været i brug. Hvis det ikke virker rigtigt, må man aldrig bruge det. For så kan det være dets indbyggede sikkerhedsforanstaltninger er virkningsløse. I tvivlstilfælde skal man få instrumentet efterset på værksted. Instrumentet bør altid kun efterses af kompetent tekniker. Der må aldrig lægges højere spænding, end der står på instrumentet det er normeret til, hverken mellem indgangsstik eller et stik og jord. Søgeledningerne skal altid tages af instrumentet, inden man skiller huset ad. Må man aldrig bruge instrumentet med huset åbnet. Ved spændingsstyrke over 30 V vekselspænding effektiv strømværdi, 42 V spidsvekselspænding og 60 V jævnspænding skal der udvises største forsigtighed, da risikoen for stød i så fald er større. Instrumentet må kun isættes sikringstype efter forskriften her i brugsanvisningen. Indstil altid både funktion og måleområde passende til opgavens art, og benyt ligeledes kun de relevante indgangsstik. Instrumentet må aldrig bruges ved tilstedeværelse af eksplosionsfarlig gasart, damp og støv. Hold altid på søgeledninger bag fingerskærmene. Forbind altid til fælleslederen først og derpå til faselederen; og omvendt, når søgeledningerne aftages, skal faselederen altid tages først af. Skift altid batteriet, så snart batteri-indikatoren (M ) tænder, så fejlagtige målinger, der indebærer risiko for stød, undgås. Der må kun benyttes forskriftsmæssige reservedele til instrumentet. Instrumentet bør aldrig benyttes på forsyningsnet med over 550 V. Man bør altid bruge gummihandsker og have flammemodstandsdygtig tøj og ansigtsskærm på til arbejde med stærkstrøm. Signaturforklaring I Sikring X Forsigtig! Risiko for elektrisk stød. T Dobbeltisoleret udstyr (Klasse II) J Jord W Forsigtig! Fare. Læs brugsanvisning. P Overensstemmelse med relevant europæisk standard. O Kategori III måleinstrumenter er lavet til at beskytte mod indsvingsningsstrøm i faste udstyrsinstallationer i fordelingsnet. Instrumentet bør aldrig benyttes på forsyningsnet med over 550 V. ix

12 165X Brugsanvisning x

13 Electrical Installation Tester Indledning Flukes model 1651, 1652 og 1653 batteridrevne prøveinstrumenter er beregnet til måling og afprøvning af el-installationer. Nærværende brugsanvisning gælder alle tre modeller. Men model 1653 benyttes på alle illustrationer. Serie 165X-modellerne kan måle og afprøve følgende: Spændingsstyrke og frekvens Isolationsmodstand (EN ) Gennemgang (EN ) Kreds- og ledningsmodstand (EN ) Udslagstid på fejlspændingsafbrydere (RCD, EN ) RCD-udslagsstrømstyrke (EN ) Jordmodstand (EN ) Fasefølge (EN ) Henvendelse til Fluke Man kan ringe til Fluke på følgende numre: I USA: FLUKE ( ) I Canada: FLUKE ( ) I Europa: I Japan: I Singapore: I hele verden: Ligesom man kan slå op på Flukes webside Garantiregistrering af instrumentet kan foretages på register.fluke.com. 1

14 165X Brugsanvisning Udpakning Standardtilbehør til instrumentet fremgår af skema 1. Dersom instrumentet har fejl eller mangler, skal man omgående gøre reklamation til forretningen hvor man har købt det. Skema 1. Standardtilbehør Beskrivelse Model Robin 1652 Robin 1653 Rsd. nr universalsøgeben til serie 165X Netsøgeledning i diverse lande Diverse rsd.nr., jf. skema 2 Rød søgeledning TL-L Grøn søgeledning TL-L Blå søgeledning TL-L Rødt søgeben med 4 mm spids og bananstik Grønt søgeben med 4 mm spids og bananstik

15 Electrical Installation Tester Udpakning Skema 1. Standardtilbehør (fortsat) Beskrivelse Model Robin 1652 Robin 1653 Rsd. nr. Blåt søgeben med 4 mm spids og bananstik Rød søgebenshætte GS-38, Grøn søgebenshætte GS-38, Blå søgebenshætte GS-38, Stort rødt krokodillenæb AC , AC285 Stort grønt krokodillenæb AC , AC

16 165X Brugsanvisning Skema 1. Standardtilbehør (fortsat) Beskrivelse Model Robin 1652 Robin 1653 Rsd. nr. Stort blåt krokodillenæb AC , AC V rød, blå og grøn søgeledningssæt med sikring på standardstik og krokodillenæb Sikring type F størrelse 10 A 600 V, 50 ka, IEC standard. Brugsanvisning på CD-ROM Oversigtskort Gult etui Indlæg til stift etui af polyuretanskum Polstret skulderstrop Fluke model stikindsats til IR-udgang

17 Electrical Installation Tester Udpakning Skema 2. Netsøgeledning i diverse lande Netsøgeledning Ledningstype Rsd. nr. England BS Shuko Tyskland/Frankrig/Belgien CEE 7/ Danmark AFSNIT DI Australien/New Zealand AS Schweiz SEV Italien CEI 23-16/VII

18 165X Brugsanvisning Betjening Omstillingknap Man indstiller på den instrumentfunktion man skal bruge, på omstillingsknappen (fig. 1) Nummer Signatur Målefunktion A V Spænding. B R ISO Isolationsmodstand. C R LO Gennemgang. D Z I Kredsimpedans. E T RCD-udslagstid. 1 R ISO R LO Z I 5 F I N RCD-udslagsstyrke. G R E Jordmodstand. V T H Q Fasefølge. I N 6 R E 7 8 Figur 1. Omstillingsknap apx013f.eps 6

19 Electrical Installation Tester Betjening Tastatur Man styrer funktionerne, vælger resultater til visning og gennemser udvalgte afprøvningsresultater på tastaturet (fig. 2) Nr. Tast Beskrivelse A Z Nulstillingskompensering for søgeledningsmodstand. B 1 Indgangskredsomstilling (L-N, L-PE). Indstilling af nominel udslagsstrømstyrke på fejlstrømsafbrydere (10, 30, 100, 300, 500 og 1000 ma). Lager SELECT (valg). C M Åbning af lagerfunktion. Aktivering af tastfunktioner til lager (1, 2, 3 og 4). 7 D 2 Indstilling af multiplikationsfaktor (½, 1, 5 og AUTO) til fejltrømsafbryderstyrke. Lager STORE (gem). 10 E U Gennemsyn af lagernumre. Indstilling af lagernumre. 9 8 Gennemsyn af Autoafprøvningsresultater. Figur 2. Taster apx012f.eps 7

20 165X Brugsanvisning Nr. Tast Beskrivelse F 3 Fejlstrømsafbrydertype (AC, DC, AC-S og DC-S). Lager RECALL (hentning). G 4 RCD polaritetsafprøvning (0 og 180 ). Spændingsindstilling til isolationsmodstandsprøve (50, 100, 250, 500 og 1000 V). Lager CLEAR (sletning). Nr. Tast Beskrivelse J T Startknap til den indstillede prøve. Der er "berøringspude" omkring T - tasten. Berøringspuden måler potentialet mellem bruger og PE-stik på instrumentet. Hvis det er over tærsklen på 100 V, tænder D faretavlen lige over puden. H O Afbryder. Instrumentet slukker også af sig selv hvis tastaturet henstår ubrugt i 10 minutter. I A Instrumentsbelysning, afbryder. 8

21 Electrical Installation Tester Betjening Skærm memory recall apx020f.eps Figur 3. Skærmvisninger 9

22 165X Brugsanvisning Nr. Visning Betydning A B Lagerfunktion. Instrumentet har følgende lagerfunktioner: Valg (1), gem (2), hent (3) og rydning (4). Indstillingeri målefunktioner. Man kan f.eks. trykke på 2 til at stille multiplikationsfaktoren til afprøvningsstrømstyrken på ½, 1, 5 eller AUTO, og på 3 til at indstille på den RCD-type, der skal afprøves, i funktionen RCD-udslagstid ( T). C a Pilene over og under stiksignaturerne viser polvending. Så se efter at stik- og ledningstilslutning er korrekt. D e Stiksignatur. Når der er en sort prik i midten af stiksignaturen (d), betyder det at stikket skal bruges i den indstillede funktion. Indgangstikkene er følgende: L (leder) PE (sikkerhedsjord) N (fællesleder) 10

23 Electrical Installation Tester Betjening Nr. Visning Betydning E Omstillingsknapstilling. Og måleværdien i primærruden svarer ligeledes til omstillingsknappens stilling. Omstillingsknappen har følgende stillinger: V R ISO R LO Z L T A I R E Q Spænding. Isolationsmodstand Gennemgang Kreds RCD-udslagstid RCD-udslagsstrømstyrke Jord Fasefølge F U L = Forudindstillet spændingstærskel. Standardindstilling er 50 V. Visse steder skal fejlspændingstærsklen stilles på 25 V iht. dergældende regulativ. Omstilling mellem 25 V og 50 V foretages ved at trykke på 4 samtidig med instrumentet tændes. Den aktuelle indstilling står så på displayet, og den bliver gemt når man slukker instrumentet. 11

24 165X Brugsanvisning Nr. Visning Betydning G Primærrude med måling og måleenhed. H f g h Lagerpladser. Der henvises til anvisninger i afsnittet "Lagring og hentning af måleresultater" på side 37 ang. brugen af lager. I B Batteriindikator. Der henvises til anvisningerne i afsnittet "Batteriafprøvning og - udskiftning" på side 42 ang. pasning og udskiftning af batterier. J R Kommer frem når man trykker på Recall (hent)-knappen, og der vises gemte data. K N Kommer frem når man trykker på Memory (lager)-knappen. L S Kommer frem når man trykker på Test (afprøvning)-knappen. Og går væk igen, når afprøvningen er færdig. M K Kommer frem når instrumentet er overhedet. Kredsafprøvning og RCD-funktioner er spærret når instrumentet er overhedet. N W Kommer frem når der forekommer fejl. I så fald er afprøvning spærret. Der henvises til fejlkodelisten og tilhørende forklaringer i afsnittet "Fejlkoder" på side

25 Electrical Installation Tester Betjening Nr. Visning Betydning O C Kommer frem når instrumentet indlæser data på FlukeView-skemaer. P Sekundærmålingstype. U N Afprøvningsspænding til isolationsafprøvning. U F Fejlspænding. Måling af spænding mellem fællesleder og jord. PSC Eventuel kortslutning. Beregnes ud fra spænding og impedans der måles mellem leder og fællesleder. PFC Eventuel fejlstrømstyrke. Beregnes ud fra spænding og kredsimpedans der måles mellem leder og jord. I K Udslagsstrømstyrke på RCD'er. R E Jordmodstand. 13

26 165X Brugsanvisning Nr. Visning Betydning Q Sekundærrude med måling og måleenhed. Visse afprøvningsformer giver mere end et resultat hhv. visning af en beregnet værdi ud fra prøveresultatet. Nemlig følgende: Spænding Sekundærruden viser lederfrekvens. Isolationsafprøvninger Sekundærruden viser faktisk afprøvningsspænding. Kredsimpedans Sekundærruden viser enten eventuel kortslutning, eventuel fejlstrømstyrke eller jordmodstand. RCD-udslagstid Sekundærruden viser fejlspænding (U F ). RCD-udlæsningsstrømstyrke Sekundærruden viser fejlspænding (U F ). 14

27 Electrical Installation Tester Betjening Nr. Visning Betydning R battery test Kommer frem når man afprøver batterierne. Der henvises endvidere til anvisningerne i afsnittet "Batteriafprøvning og -udskiftning" på side 42. S ZERO (nul) Kommer frem når man trykker på Z -tasten til nulstillingskompensering for søgeledningsmodstand. Når man har nulstillet, bliver signaturen på skærmen som tegn på at der er nulstillet. Nulstilling benyttes kun til gennemgangs- og kredsafprøvning. T Y Potentiel fare. Kommer frem når man måler og afgiver høj spænding. 15

28 165X Brugsanvisning Indgangsstik Stikkene på serie 165X-modellerne fremgår af fig IR-stik på model 1653 Model 1653 har IR-stik (jf. fig. 22) til tilslutning til computer, så man kan overføre prøveresultater med Flukeview Forms Documenting Software. På den måde foregår fejlfinding og arkivering automatisk, så der bliver færrest mulig manuelle fejl, og man kan samle, opstille og vise prøveresultater i det format man vil have. Der henvises til anvisningerne i afsnittet "Overførsel af måleresultater" på side 40 desangående. apx021f.eps Nr. Beskrivelse A B C L (leder) PE (sikkerhedsjord) N (fællesleder) Figur 4. Indgangsstik 16

29 Electrical Installation Tester Betjening Fejlkoder Instrumentet registrerer visse fejl, og de vises i givet fald på skærmen med faretavlen W, forkortelsen "Err" (fejl) samt fejlnummeret i primærruden. Fejl spærrer for afprøvning og, dersom nødigt, standser igangværende afprøvning. Fejltype Kode Selvafprøvning fejlet 1 Overhedet 2 Fejlspænding 4 Støjbehæftet signal 5 Søgebensmodstand 6 Bemærk Hvis instrumentet fejler selvafprøvning, skal det indleveres til Fluke til reparation. Figur 5. Fejlkodevisning apx032f.eps 17

30 165X Brugsanvisning Startalternativer Man stiller startalternativ ved at trykke på O og funktionstasten samtidigt, og så slippe O tasten. Startalternativer bliver gemt når man slukker instrumentet. Taster Startalternativer O 2 Kreds/lederimpedanstærskel I K. Omstilling af impedanstærskel I K mellem 10 ka og 50 ka. Standardindstilling: 10 ka. O 3 Ombytning af leder og fællesleder. Man kan gøre en ud af to ting, når instrumentet registrerer at leder og fællesleder er forbyttet. Det vises med b på skærmen. Instrumentet kan stilles på enten L-n eller L-n n-l funktion. I L-n n-l funktion retter instrumentet fejlen af sig selv ved intern stikombytning, og man kan fortsætte afprøvning. Taster O 3 (forts.) O 4 Startalternativer Men registreres der forbytning i L-n funktion, bliver afprøvning spærret, og man er nødt til at bytte ledningerne om manuelt. L-n funktionen er lavet til brug i England. Indstilling på L-n funktion omstiller også RCD-udslagstid med ½ som mutiplikationsfaktor til 2 sekunders varighed iht. engelsk regulativ. Bemærk Hvor der er tale om stikpropper og - kontakter med polbestemte ben kan (b) signaturen også betyde at stikkontakten er forkert forbundet. I så fald skal det rettes, inden man går i gang med afprøvning. Fejlspændingstærskel. Omstilling mellem tærskel på 25 V og 50 V. Standardindstilling er 50 V. 18

31 Electrical Installation Tester Betjening Figur 6. Lederombytningsfunktioner aqd026f.eps 19

32 . 165X Brugsanvisning Måling Spændings- og frekvensmåling Man måler spænding og frekvens på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på V. 2. Sæt søgeledningerne i stik L og PE (rød og grøn). Man kan benytte enten søgeledninger eller netsøgeledning til vekselspændingsmåling. Vekselspænding vises i primærruden. Instrumentet kan måle vekselspænding på 500 V. Netfrekvens vises i sekundærruden. apx002f.eps Figur 7. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til spændingsmåling 20

33 . Electrical Installation Tester Måling Isolationsmodstandsmåling 3. Indstil afprøvningsspændingen på 4 Isolationsmodstand skal afprøves med spædningsstyrke iht. gældende regulativ; men ellers er det mest almindeligt at gøre det med 500 V. 4. Hold T tasten nede til visningen stabiliserer sig og instrumentet bipper. Det er i mange tilfælde hensigtsmæssigt at benytte søgeledningen med T fjernbetjeningstast på. apx005f.eps Figur 8. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til isolationsmodstandsmåling X Advarsel! Denne målingstype bør kun foretages på kredse uden strøm på. Isolationsmodstandsmåling foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på R ISO. 2. Sæt søgeledningerne i stik L og PE (rød og grøn). Bemærk Afprøvning bliver spærret dersom der registreres spænding på kredsen. Isolationsmodstand vises i primærruden. Faktisk afprøvningsspænding vises i sekundærruden. Bemærk Den faktiske afprøvningsspændingsstyrke (U N ) skal altid være mindst lige så stor som den indstillede spænding på normal isolering med høj modstand. I tilfælde af defekt isolationsmodstand bliver afprøvningsspændingen automatisk reduceret, så prøvestrømstyrken holdes på sikkerhedsniveau. 21

34 . 165X Brugsanvisning Gennemgangsmåling R LO Gennemgangsmåling benyttes til at afprøve om samlinger på kredse er i orden ved modstandsmåling med meget lille måleenhed. Det er særligt vigtigt til kontrol af sikkerhedsjordforbindelser. Bemærk Hvor der er tale om jordledninger der er nedlagt i en ring, anbefaler vi at man måler gennemgang i ringen fra den en ende til den anden ved eltavlen. XW Advarsel! Denne målingstype bør kun foretages på kredse uden strøm på. Målinger kan få misvisende resultat pga. impedanser, parallelkredse og vagabonderende strøm. Gennemgangsmåling foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på R LO. apx003f.eps Figur 9. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til gennemgangsmåling og nulstillingskompensering 2. Sæt søgeledningerne i stik L og PE (rød og grøn). 22

35 Electrical Installation Tester Måling 3. Man skal først holde søgebenene mod hinanden og trykke på Z tasten til ZERO (nul) kommer på skærmen, hver gang man skal afprøve for gennemgang. Så måler instrumentet modstanden i søgeledningerne, gemmer værdien i lageret og subtraherer den i målingsvisningen. Denne kompenseringsværdi bliver gemt også selvom man slukker instrumentet, så man behøver ikke nulstille hver gang man bruger instrumentet med de samme søgeledninger. 4. Hold T tasten nede til visningen stabiliserer sig, og instrumentet bipper. Hvis der registreres strøm på kredsen, bliver afprøvning spærret, og den registrerede vekselspændingsstyrke vises i sekundærruden. 23

36 165X Brugsanvisning Kreds- og ledningsimpedansmåling Bemærk Instrumentet bytter automatisk indgangene om internt, hvis man har forbyttet L og N indgangene, og fortsætter afprøvningen. Men hvis man har stillet startalternativet på manuel ombytning, standses målingen, og man skal så selv bytte indgangstikkene om. Forbytning vises med pile over og under stiksignaturerne (b) på skærmen. Måling af kredsimpedans foretages på følgende måde: apx006f.eps Figur 10. Omstillingsknapstilling og indgangsstik til impedansmåling på kredse og ledninger Kredsimpedans Ved kredsimpedans forstås strømkildeimpedans målt mellem leder og jord. Man kan også måle den eventuelle fejlstrømstyrke, hvorved forstås den strømstyrke der potentielt kan forekomme, hvis faseleder bliver kortsluttet til jordledning. Instrumentet beregner fejlstrømstyrken ved division af den målte netspænding med kredsimpedansen Stil omstillingsknappen på Z I. 2. Tryk på 1 til indstilling på L-PE stik. 3. Hold alle tre ledere mod hinanden i yderenderne (dvs. ikke enderne ved instrumentet) til nulpunktskompensering og tryk på Z tasten til ZERO (nul) kommer på skærmen, inden måling. Og benytter man netsøgeledningen, nulstilles der ved at vikle en blank tråd om stikbenene og trykke på Z tasten. Instrumentet gemmer kompenseringsværdien, så man ikke behøver nulstille hver gang man bruger det med samme søgeledninger. XW Advarsel! Den blanke ledning skal tages af, inden afprøvningen fortsættes

37 Electrical Installation Tester Måling Bemærk Målingsfejl kan indtræde pga. forbelastning i kredsen der afprøves. Figur 11. Skærmvisning efter nulstillingskompensering apx033f.eps 4. Tryk på og slip T tasten igen. Vent så på at afprøvningen bliver færdig. 5. Kredsimpedans vises i primærruden. 6. Til aflæsning af den eventuelle fejlstrømstyrke, skal man trykke på 3 tasten og stille på l K. Så vises eventuel fejlstrømstyrke i ampere hhv. kiloampere i sekundærruden. 7. Hvis der er for megen støj i netlederne, kommer melding Err 5 (fejl 5) på skærmen. (Støj gør målingsusikkerheden større). Den målte værdi fås på skærmen ved at trykke på pil ned U tasten. Og man skifter tilbage til Err 5 meldingen ved at trykke på pil op U tasten. 25

38 165X Brugsanvisning Jordmodstandsmåling med kredsmetode Instrumentet kan også benyttes til måling af jordmodstandsandelen af den samlede installationsmodstand. Konstater om denne målemetode er tilladt i gældende regulativ. Man kan benytte såvel søgeledninger som netsøgeledning til denne målingstype. Benyttes der 3 søgeledninger, forbindes der som vist fig.12 3-ledningsforbindelse til jordmodstandsmåling til jordmodstandsmåling. Jordmodstandsmåling med kredsmetode foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på Z I. 2. Tryk på 1 til indstilling på L-PE stik. 3. Tryk på 3 til indstilling på R E (modstand). 4. Tryk på og slip T tasten igen. Vent så på at afprøvningen bliver færdig. Kredsimpedans vises i primærruden. Jordmodstand vises i sekundærruden. Figur ledningsforbindelse til jordmodstandsmåling med kredsmetode apx024f.eps 26

39 Electrical Installation Tester Måling Ledningsimpedans Ved lederimpedans forstås strømkildeimpedansen målt mellem leder og fællesleder. Funktionen benyttes til følgende målinger: Lederimpedans til fællesleder. Impedans mellem ledere i trefaset net. L-PE kredsmåling. Dette er en måde til at måle høj strømstyrke på to-lederkredse på. Men den kan ikke benyttes på kredse med RCD er indskudt, fordi de så slår ud. Måling af lederimpedans foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på Z I. 2. Tryk på 1 til indstilling på L-N stik. 3. Man kan benytte såvel søgeledninger som netsøgeledning til denne målingstype. Bruger man søgeledningerne skal man forbinde den røde og den blå i henholdsvis L og N stikkene på instrumentet. 4. Tryk på og slip T tasten igen. Vent så på afprøvningen bliver færdig. Lederimpedans vises i primærruden. Figure 13. Skærmvisning ved ledningsimpedansmåling apx034f.eps Eventuel kortslutningsstrømstyrke vises i sekundærruden. "Eventuel kortslutningsstrømstyrke" er den strømstyrke der vil forekomme i tilfælde af kortslutning mellem leder og fællesleder. Den beregnes ved division af netspænding med lederimpedans. 5. Hvis der er for megen støj i netlederne, kommer melding Err 5 (fejl 5) på skærmen. (Støj gør målingsusikkerheden større). Den målte værdi fås på skærmen ved at trykke på pil ned U tasten. Og man skifter tilbage til Err 5 meldingen ved at trykke på pil op U tasten. 27

40 165X Brugsanvisning Forbind som vist fig. 14 til måling på trefaset installation Figur 14. Måling på trefaset installation aqd025f.eps 28

41 . Electrical Installation Tester Måling RCD-udslagstidsmåling apx008f.eps Figur 15. Skærmvisning, omstillingskontaktstilling og indgangsstik til RCD-udslagstidsmåling Ved denne type afprøvning afgives en kalibreret fejlstrømstyrke i kredsen, der skal få RCD'en til at slå ud. Instrumentet måler og viser den tid RCD'en tager om at slå ud. Man kan benytte såvel søgeledninger som netsøgeledning til denne type afprøvning. Afprøvning foretages med strøm på kredsen. Bemærk Når man måler udslagstid, uanset RCD-type, tager instrumentet først en forprøve til bestemmelse af om faktisk afprøvning vil afstedkomme fejlspænding over tærsklen (hhv. 25 eller 50 V). Og som foranstaltning mod fejlagtig måling af udslagstiden på type S RCD'er (med tidsindstilling), indsættes der en 30 sekunders pause mellem forprøve og faktisk afprøvning. XW Advarsel! Man skal afprøve forbindelsen mellem jord og fællesleder forud for afprøvningen. For tilstedeværelse af spænding mellem fællesleder og jord giver fejlagtigt resultat. Lækstrøm i kredsen efter fejlstrømsafbryderen kan ligeledes gøre måleresultatet misvisende. Den viste fejlspænding relaterer til RCD'ens nominerede udslagstrømstyrke. Feltpotentiale på andre jordingsinstallationer kan også gøre måleresultater misvisende. 29

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Fluke ScopeMeter 120 serien

Fluke ScopeMeter 120 serien Fluke ScopeMeter 120 serien ScopeMeter 120 serien:tre-i-ét-enkelhed strømsystemer. Den kompakte ScopeMeter 120 serie er den robuste løsning til industrielle fejlsøgningsog installationsanvendelser. Det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta V-30 cykelcomputer - den enkelste og mindste computer på markedet. V-30's Auto Scan-facilitet opdaterer automatisk hvert

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK

Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK P W A T C H Automatisk indstilling af parkeringstidspunkt

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator

Brugsanvisning. Multifunction Process Calibrator 725 Multifunction Process Calibrator Brugsanvisning Danish October, 1998 Rev.3, 5/04 1999-2004 Fluke Corporation, All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. GARANTI

Læs mere

EL-SIKKERHED I LABORATORIET

EL-SIKKERHED I LABORATORIET EL-SIKKERHED I LABORATORIET Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet Februar 2015 / Claus Grosen 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Definitioner... 3 Svagstrøm... 3 Stærkstrøm... 3 Højspænding...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Kom godt i gang

Fluke 43B. Power Quality Analyzer. Kom godt i gang Power Quality Analyzer Kom godt i gang DK June 2005 2001-2005 Fluke Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Trykt i Nederlandene Alle produktnavne er varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Kom

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data

Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Fluke 3000 FC Serie testværktøjer Tekniske data Nu kompatibel med Fluke Connect mobil app Start opbygningen af morgendagens testværktøjssystem i dag med Fluke 3000 FC digitalmultimeter. Det nye Fluke Connect

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Tavler

Eksempler på hændelser med strøm Tavler Eksempler på hændelser med strøm Tavler Skadelidte elektriker blev ved arbejde i en styretavle kraftig forbrændt på hænder og arme. Da skadelidte ville rette en ledning som krøllede, uden for arbejdsområdet,

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Dräger Alcotest 3000 Alkometer

Dräger Alcotest 3000 Alkometer Dräger Alcotest 3000 Alkometer Brugsanvisning ST-14138-2008_sw.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Anvendelsesformål.................................... 4 Hvad er hvad?........................................

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere