165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "165X. Brugsanvisning. Electrical Installation Tester"

Transkript

1 165X Electrical Installation Tester Brugsanvisning September 2003 Rev. 1, 06/04 (Danish) 2003, 2004 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies.

2 GARANTI Fluke garanterer dette produkt mod materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug og vedligeholdelse i tre år fra afsendelsesdatoen. Dele, reparationer og service garanteres i 90 dage. Garantien gælder kun den oprindelige detailkunde som har købt hos en autoriseret Flukeforhandler og omfatter hverken sikringer, engangsbatterier eller produkter der efter Flukes skøn er blevet misbrugt, modificeret, skadet ved skødesløshed og uheld og ved unormale driftsforhold og håndtering. Fluke garanterer at software fungerer i alt væsentligt som beskrevet i 90 dage, og at den er korrekt indlæst på medier uden defekter; men Fluke garanterer ikke at software fungerer fejlfrit og uafbrudt. Autoriserede Fluke-forhandlere skal udstede nærværende garanti på ny og ubrugte produkter til detailkunden, men er ikke bemyndiget til at udvide eller ændre garantien på Flukes vegne. Garantiservice ydes kun dersom produktet er købt hos en autoriseret Fluke-forhandler eller dersom køberen har betalt gældende international pris for det. Fluke forbeholder sig ret til at opkræve kunden evt. told- og importafgifter på reparation og ombytningsdele forbundet med indsendelse af et produkt købt i et, men indsendt til reparation i et andet land. Flukes garanti er begrænset til efter eget skøn enten refundering af købspris, vederlagsfri reparation eller ombytning af et defekt produkt indsendt til reparation til et autoriseret servicecenter inden for garantiperioden. Service iht. garantien fås ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter efter returneringsgodkendelse og påfølgende indsendelse af produktet med beskrivelse af defekten til det servicecenter med porto og forsikring forudbetalt (FOB modtager). Fluke påtager sig intet ansvar for forsendelsesskader. Efter reparation iht. garantien returneres produktet til kunden med porto betalt (FOB modtager). Dersom Fluke finder at fejl skyldes misbrug, modificering, uheld eller unormale driftsforhold og behandling, herunder fejl pga. overbelastning fordi instrumentet er blevet brugt under forhold ud over dets normerede driftsområde, eller mekaniske deles normale slitage. giver Fluke et overslag på reparation og indhenter samtykke hertil, inden arbejdet udføres. Efter reparation returneres produktet til kunden med portoen betalt, og kunden får regning for reparation og returneringsomkostninger (FOB afsender). DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG FØLGESKADER OG TAB, HERUNDER DATATAB, UANSET PÅ HVILET GRUNDLAG ELLER RETSTOLKNING DE REJSES. Da tidsbegrænsning af underforstået garanti, og erstatningspligtsfraskrivelse for tilfældige skader og følgeskader ikke anerkendes i visse lande og stater, gælder ovenstående garantibetingelser muligvis ikke alle kunder. Dersom en givet betingelse i nærværende garanti bliver kendt ugyldig eller uden hævd af retsinstans eller anden kyndig med kompetent jurisdiktion, får sådan kendelse ingen indflydelse på de øvrige garantibetingelsers gyldighed og hævd. 11/99 Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-5602 BD Eindhoven Holland

3 Indholdsfortegnelse Emne Side Indledning... 1 Henvendelse til Fluke... 1 Udpakning... 2 Betjening... 6 Omstillingknap... 6 Tastatur... 7 Skærm... 9 Indgangsstik IR-stik på model Fejlkoder Startalternativer Måling Spændings- og frekvensmåling Isolationsmodstandsmåling Gennemgangsmåling Kreds- og ledningsimpedansmåling Kredsimpedans i

4 165X Brugsanvisning Jordmodstandsmåling med kredsmetode Ledningsimpedans RCD-udslagstidsmåling RCD-udslagsstyrkemåling på model 1652 og Jordmodstandsmåling på model Fasefølgeregistrering med model Lagring og hentning af måleresultater på model Lager Lagring af målinger Hentning af målinger Lagerrydning Overførsel af resultater på model Vedligeholdelse Rengøring Batteriafprøvning og -udskiftning Sikringsafprøvning og -udskiftning Specifikationer Modellernes funktioner Almindelige specifikationer El-målingsspecifikationer Isolationsmodstand Gennemgang Kredsafprøvning Fejlspændingsafbryderafprøvning Jordafprøvning Vekselspændingsmåling (V) Gennemgangsafprøvning (R LO ) Isolationsmodstandsmåling (R ISO ) ii

5 Indholdsfortegnelse (forts.) Kreds- og lederimpedansmåling (Z I ) Eventuel fejl- og eventuel kortslutningsstrømmåling RCD-afprøvning RCD-typer på de 3 modeller Afprøvningssignaltype Udslagstidsafprøvning ( T) Udslagsstrømstyrkemåling med rampningsafprøvning (I N ) Jordmodstandsmåling (R E ) Fasefølgeregistrering Indgangstilslutning Betjeningsområder og fejl pr. EN iii

6 165X Brugsanvisning iv

7 Skemafortegnelse Skema Emne Side 1. Standardtilbehør Hovedprøveledning i diverse lande... 5 v

8 165X Brugsanvisning vi

9 Illustrationsfortegnelse Figur Emne Side 1. Omstillingsknap Taster Skærmvisninger Indgangsstik Fejlkodevisning Lederombytningsfunktioner Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til spændingsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til isolationsmodstandsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til gennemgangsmåling og nulstillingskompensering Omstillingsknapstilling og indgangsstik til impedansmåling på kredse og ledninger Skærmvisning efter nulstillingskompensering ledningsforbindelse til jordmodstandsmåling med kredsmetode Skærmvisning ved ledningsimpedansmåling Måling på trefaset installation Skærmvisning, omstillingskontaktstilling og indgangsstik til RCD-udslagstidsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og stikforbindelse til RCD-udslagsstyrkemåling Forbindelse af instrument til installationer med IT-komponenter vii

10 165X Brugsanvisning 18. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til jordmodstandsmåling Forbindelse af instrument til jordmodstandsmåling Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til fasefølgeregistrering Forbindelse af instrument til fasefølgeregistrering Tilslutning til IR-overførsel Sikrings- og batteriskiftning viii

11 XWAdvarsler: Bør læses inden instrumentet tages i brug Til forebyggelse af elektrisk stød og personskade skal man overholde følgende sikkerhedsregler: Instrumentet må kun anvendes efter anvisningerne her i brugsanvisningen, ellers bliver dets indbyggede sikkerhedsforanstaltninger virkningsløse. Instrumentet må aldrig benyttes i våde omgivelser. Instrumentet skal inspiceres hver gang man skal bruge det. Hvis det ser ud til at være skadet, må man aldrig bruge det. Se det efter for revner og manglende plastdele. Se især isoleringen om indgangsstikkene godt efter for defekter. Søgeledningerne bør ligeledes inspiceres hver gang man skal bruge dem. Hvis isoleringen er skadet, og hvis de har blottet metal, må man ikke bruge dem. Afprøv at der er gennemgang i søgeledningerne. Defekte søgeledninger skal udskiftes inden man bruger instrumentet. Man bør altid kun benytte søgeledningstype som foreskrevet i brugsanvisningen, ellers bliver instrumentet mere risikabel i brug. Konstater at instrumentet virker rigtigt ved at måle en kendt spændingsstørrelse både før og efter det har været i brug. Hvis det ikke virker rigtigt, må man aldrig bruge det. For så kan det være dets indbyggede sikkerhedsforanstaltninger er virkningsløse. I tvivlstilfælde skal man få instrumentet efterset på værksted. Instrumentet bør altid kun efterses af kompetent tekniker. Der må aldrig lægges højere spænding, end der står på instrumentet det er normeret til, hverken mellem indgangsstik eller et stik og jord. Søgeledningerne skal altid tages af instrumentet, inden man skiller huset ad. Må man aldrig bruge instrumentet med huset åbnet. Ved spændingsstyrke over 30 V vekselspænding effektiv strømværdi, 42 V spidsvekselspænding og 60 V jævnspænding skal der udvises største forsigtighed, da risikoen for stød i så fald er større. Instrumentet må kun isættes sikringstype efter forskriften her i brugsanvisningen. Indstil altid både funktion og måleområde passende til opgavens art, og benyt ligeledes kun de relevante indgangsstik. Instrumentet må aldrig bruges ved tilstedeværelse af eksplosionsfarlig gasart, damp og støv. Hold altid på søgeledninger bag fingerskærmene. Forbind altid til fælleslederen først og derpå til faselederen; og omvendt, når søgeledningerne aftages, skal faselederen altid tages først af. Skift altid batteriet, så snart batteri-indikatoren (M ) tænder, så fejlagtige målinger, der indebærer risiko for stød, undgås. Der må kun benyttes forskriftsmæssige reservedele til instrumentet. Instrumentet bør aldrig benyttes på forsyningsnet med over 550 V. Man bør altid bruge gummihandsker og have flammemodstandsdygtig tøj og ansigtsskærm på til arbejde med stærkstrøm. Signaturforklaring I Sikring X Forsigtig! Risiko for elektrisk stød. T Dobbeltisoleret udstyr (Klasse II) J Jord W Forsigtig! Fare. Læs brugsanvisning. P Overensstemmelse med relevant europæisk standard. O Kategori III måleinstrumenter er lavet til at beskytte mod indsvingsningsstrøm i faste udstyrsinstallationer i fordelingsnet. Instrumentet bør aldrig benyttes på forsyningsnet med over 550 V. ix

12 165X Brugsanvisning x

13 Electrical Installation Tester Indledning Flukes model 1651, 1652 og 1653 batteridrevne prøveinstrumenter er beregnet til måling og afprøvning af el-installationer. Nærværende brugsanvisning gælder alle tre modeller. Men model 1653 benyttes på alle illustrationer. Serie 165X-modellerne kan måle og afprøve følgende: Spændingsstyrke og frekvens Isolationsmodstand (EN ) Gennemgang (EN ) Kreds- og ledningsmodstand (EN ) Udslagstid på fejlspændingsafbrydere (RCD, EN ) RCD-udslagsstrømstyrke (EN ) Jordmodstand (EN ) Fasefølge (EN ) Henvendelse til Fluke Man kan ringe til Fluke på følgende numre: I USA: FLUKE ( ) I Canada: FLUKE ( ) I Europa: I Japan: I Singapore: I hele verden: Ligesom man kan slå op på Flukes webside Garantiregistrering af instrumentet kan foretages på register.fluke.com. 1

14 165X Brugsanvisning Udpakning Standardtilbehør til instrumentet fremgår af skema 1. Dersom instrumentet har fejl eller mangler, skal man omgående gøre reklamation til forretningen hvor man har købt det. Skema 1. Standardtilbehør Beskrivelse Model Robin 1652 Robin 1653 Rsd. nr universalsøgeben til serie 165X Netsøgeledning i diverse lande Diverse rsd.nr., jf. skema 2 Rød søgeledning TL-L Grøn søgeledning TL-L Blå søgeledning TL-L Rødt søgeben med 4 mm spids og bananstik Grønt søgeben med 4 mm spids og bananstik

15 Electrical Installation Tester Udpakning Skema 1. Standardtilbehør (fortsat) Beskrivelse Model Robin 1652 Robin 1653 Rsd. nr. Blåt søgeben med 4 mm spids og bananstik Rød søgebenshætte GS-38, Grøn søgebenshætte GS-38, Blå søgebenshætte GS-38, Stort rødt krokodillenæb AC , AC285 Stort grønt krokodillenæb AC , AC

16 165X Brugsanvisning Skema 1. Standardtilbehør (fortsat) Beskrivelse Model Robin 1652 Robin 1653 Rsd. nr. Stort blåt krokodillenæb AC , AC V rød, blå og grøn søgeledningssæt med sikring på standardstik og krokodillenæb Sikring type F størrelse 10 A 600 V, 50 ka, IEC standard. Brugsanvisning på CD-ROM Oversigtskort Gult etui Indlæg til stift etui af polyuretanskum Polstret skulderstrop Fluke model stikindsats til IR-udgang

17 Electrical Installation Tester Udpakning Skema 2. Netsøgeledning i diverse lande Netsøgeledning Ledningstype Rsd. nr. England BS Shuko Tyskland/Frankrig/Belgien CEE 7/ Danmark AFSNIT DI Australien/New Zealand AS Schweiz SEV Italien CEI 23-16/VII

18 165X Brugsanvisning Betjening Omstillingknap Man indstiller på den instrumentfunktion man skal bruge, på omstillingsknappen (fig. 1) Nummer Signatur Målefunktion A V Spænding. B R ISO Isolationsmodstand. C R LO Gennemgang. D Z I Kredsimpedans. E T RCD-udslagstid. 1 R ISO R LO Z I 5 F I N RCD-udslagsstyrke. G R E Jordmodstand. V T H Q Fasefølge. I N 6 R E 7 8 Figur 1. Omstillingsknap apx013f.eps 6

19 Electrical Installation Tester Betjening Tastatur Man styrer funktionerne, vælger resultater til visning og gennemser udvalgte afprøvningsresultater på tastaturet (fig. 2) Nr. Tast Beskrivelse A Z Nulstillingskompensering for søgeledningsmodstand. B 1 Indgangskredsomstilling (L-N, L-PE). Indstilling af nominel udslagsstrømstyrke på fejlstrømsafbrydere (10, 30, 100, 300, 500 og 1000 ma). Lager SELECT (valg). C M Åbning af lagerfunktion. Aktivering af tastfunktioner til lager (1, 2, 3 og 4). 7 D 2 Indstilling af multiplikationsfaktor (½, 1, 5 og AUTO) til fejltrømsafbryderstyrke. Lager STORE (gem). 10 E U Gennemsyn af lagernumre. Indstilling af lagernumre. 9 8 Gennemsyn af Autoafprøvningsresultater. Figur 2. Taster apx012f.eps 7

20 165X Brugsanvisning Nr. Tast Beskrivelse F 3 Fejlstrømsafbrydertype (AC, DC, AC-S og DC-S). Lager RECALL (hentning). G 4 RCD polaritetsafprøvning (0 og 180 ). Spændingsindstilling til isolationsmodstandsprøve (50, 100, 250, 500 og 1000 V). Lager CLEAR (sletning). Nr. Tast Beskrivelse J T Startknap til den indstillede prøve. Der er "berøringspude" omkring T - tasten. Berøringspuden måler potentialet mellem bruger og PE-stik på instrumentet. Hvis det er over tærsklen på 100 V, tænder D faretavlen lige over puden. H O Afbryder. Instrumentet slukker også af sig selv hvis tastaturet henstår ubrugt i 10 minutter. I A Instrumentsbelysning, afbryder. 8

21 Electrical Installation Tester Betjening Skærm memory recall apx020f.eps Figur 3. Skærmvisninger 9

22 165X Brugsanvisning Nr. Visning Betydning A B Lagerfunktion. Instrumentet har følgende lagerfunktioner: Valg (1), gem (2), hent (3) og rydning (4). Indstillingeri målefunktioner. Man kan f.eks. trykke på 2 til at stille multiplikationsfaktoren til afprøvningsstrømstyrken på ½, 1, 5 eller AUTO, og på 3 til at indstille på den RCD-type, der skal afprøves, i funktionen RCD-udslagstid ( T). C a Pilene over og under stiksignaturerne viser polvending. Så se efter at stik- og ledningstilslutning er korrekt. D e Stiksignatur. Når der er en sort prik i midten af stiksignaturen (d), betyder det at stikket skal bruges i den indstillede funktion. Indgangstikkene er følgende: L (leder) PE (sikkerhedsjord) N (fællesleder) 10

23 Electrical Installation Tester Betjening Nr. Visning Betydning E Omstillingsknapstilling. Og måleværdien i primærruden svarer ligeledes til omstillingsknappens stilling. Omstillingsknappen har følgende stillinger: V R ISO R LO Z L T A I R E Q Spænding. Isolationsmodstand Gennemgang Kreds RCD-udslagstid RCD-udslagsstrømstyrke Jord Fasefølge F U L = Forudindstillet spændingstærskel. Standardindstilling er 50 V. Visse steder skal fejlspændingstærsklen stilles på 25 V iht. dergældende regulativ. Omstilling mellem 25 V og 50 V foretages ved at trykke på 4 samtidig med instrumentet tændes. Den aktuelle indstilling står så på displayet, og den bliver gemt når man slukker instrumentet. 11

24 165X Brugsanvisning Nr. Visning Betydning G Primærrude med måling og måleenhed. H f g h Lagerpladser. Der henvises til anvisninger i afsnittet "Lagring og hentning af måleresultater" på side 37 ang. brugen af lager. I B Batteriindikator. Der henvises til anvisningerne i afsnittet "Batteriafprøvning og - udskiftning" på side 42 ang. pasning og udskiftning af batterier. J R Kommer frem når man trykker på Recall (hent)-knappen, og der vises gemte data. K N Kommer frem når man trykker på Memory (lager)-knappen. L S Kommer frem når man trykker på Test (afprøvning)-knappen. Og går væk igen, når afprøvningen er færdig. M K Kommer frem når instrumentet er overhedet. Kredsafprøvning og RCD-funktioner er spærret når instrumentet er overhedet. N W Kommer frem når der forekommer fejl. I så fald er afprøvning spærret. Der henvises til fejlkodelisten og tilhørende forklaringer i afsnittet "Fejlkoder" på side

25 Electrical Installation Tester Betjening Nr. Visning Betydning O C Kommer frem når instrumentet indlæser data på FlukeView-skemaer. P Sekundærmålingstype. U N Afprøvningsspænding til isolationsafprøvning. U F Fejlspænding. Måling af spænding mellem fællesleder og jord. PSC Eventuel kortslutning. Beregnes ud fra spænding og impedans der måles mellem leder og fællesleder. PFC Eventuel fejlstrømstyrke. Beregnes ud fra spænding og kredsimpedans der måles mellem leder og jord. I K Udslagsstrømstyrke på RCD'er. R E Jordmodstand. 13

26 165X Brugsanvisning Nr. Visning Betydning Q Sekundærrude med måling og måleenhed. Visse afprøvningsformer giver mere end et resultat hhv. visning af en beregnet værdi ud fra prøveresultatet. Nemlig følgende: Spænding Sekundærruden viser lederfrekvens. Isolationsafprøvninger Sekundærruden viser faktisk afprøvningsspænding. Kredsimpedans Sekundærruden viser enten eventuel kortslutning, eventuel fejlstrømstyrke eller jordmodstand. RCD-udslagstid Sekundærruden viser fejlspænding (U F ). RCD-udlæsningsstrømstyrke Sekundærruden viser fejlspænding (U F ). 14

27 Electrical Installation Tester Betjening Nr. Visning Betydning R battery test Kommer frem når man afprøver batterierne. Der henvises endvidere til anvisningerne i afsnittet "Batteriafprøvning og -udskiftning" på side 42. S ZERO (nul) Kommer frem når man trykker på Z -tasten til nulstillingskompensering for søgeledningsmodstand. Når man har nulstillet, bliver signaturen på skærmen som tegn på at der er nulstillet. Nulstilling benyttes kun til gennemgangs- og kredsafprøvning. T Y Potentiel fare. Kommer frem når man måler og afgiver høj spænding. 15

28 165X Brugsanvisning Indgangsstik Stikkene på serie 165X-modellerne fremgår af fig IR-stik på model 1653 Model 1653 har IR-stik (jf. fig. 22) til tilslutning til computer, så man kan overføre prøveresultater med Flukeview Forms Documenting Software. På den måde foregår fejlfinding og arkivering automatisk, så der bliver færrest mulig manuelle fejl, og man kan samle, opstille og vise prøveresultater i det format man vil have. Der henvises til anvisningerne i afsnittet "Overførsel af måleresultater" på side 40 desangående. apx021f.eps Nr. Beskrivelse A B C L (leder) PE (sikkerhedsjord) N (fællesleder) Figur 4. Indgangsstik 16

29 Electrical Installation Tester Betjening Fejlkoder Instrumentet registrerer visse fejl, og de vises i givet fald på skærmen med faretavlen W, forkortelsen "Err" (fejl) samt fejlnummeret i primærruden. Fejl spærrer for afprøvning og, dersom nødigt, standser igangværende afprøvning. Fejltype Kode Selvafprøvning fejlet 1 Overhedet 2 Fejlspænding 4 Støjbehæftet signal 5 Søgebensmodstand 6 Bemærk Hvis instrumentet fejler selvafprøvning, skal det indleveres til Fluke til reparation. Figur 5. Fejlkodevisning apx032f.eps 17

30 165X Brugsanvisning Startalternativer Man stiller startalternativ ved at trykke på O og funktionstasten samtidigt, og så slippe O tasten. Startalternativer bliver gemt når man slukker instrumentet. Taster Startalternativer O 2 Kreds/lederimpedanstærskel I K. Omstilling af impedanstærskel I K mellem 10 ka og 50 ka. Standardindstilling: 10 ka. O 3 Ombytning af leder og fællesleder. Man kan gøre en ud af to ting, når instrumentet registrerer at leder og fællesleder er forbyttet. Det vises med b på skærmen. Instrumentet kan stilles på enten L-n eller L-n n-l funktion. I L-n n-l funktion retter instrumentet fejlen af sig selv ved intern stikombytning, og man kan fortsætte afprøvning. Taster O 3 (forts.) O 4 Startalternativer Men registreres der forbytning i L-n funktion, bliver afprøvning spærret, og man er nødt til at bytte ledningerne om manuelt. L-n funktionen er lavet til brug i England. Indstilling på L-n funktion omstiller også RCD-udslagstid med ½ som mutiplikationsfaktor til 2 sekunders varighed iht. engelsk regulativ. Bemærk Hvor der er tale om stikpropper og - kontakter med polbestemte ben kan (b) signaturen også betyde at stikkontakten er forkert forbundet. I så fald skal det rettes, inden man går i gang med afprøvning. Fejlspændingstærskel. Omstilling mellem tærskel på 25 V og 50 V. Standardindstilling er 50 V. 18

31 Electrical Installation Tester Betjening Figur 6. Lederombytningsfunktioner aqd026f.eps 19

32 . 165X Brugsanvisning Måling Spændings- og frekvensmåling Man måler spænding og frekvens på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på V. 2. Sæt søgeledningerne i stik L og PE (rød og grøn). Man kan benytte enten søgeledninger eller netsøgeledning til vekselspændingsmåling. Vekselspænding vises i primærruden. Instrumentet kan måle vekselspænding på 500 V. Netfrekvens vises i sekundærruden. apx002f.eps Figur 7. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til spændingsmåling 20

33 . Electrical Installation Tester Måling Isolationsmodstandsmåling 3. Indstil afprøvningsspændingen på 4 Isolationsmodstand skal afprøves med spædningsstyrke iht. gældende regulativ; men ellers er det mest almindeligt at gøre det med 500 V. 4. Hold T tasten nede til visningen stabiliserer sig og instrumentet bipper. Det er i mange tilfælde hensigtsmæssigt at benytte søgeledningen med T fjernbetjeningstast på. apx005f.eps Figur 8. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til isolationsmodstandsmåling X Advarsel! Denne målingstype bør kun foretages på kredse uden strøm på. Isolationsmodstandsmåling foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på R ISO. 2. Sæt søgeledningerne i stik L og PE (rød og grøn). Bemærk Afprøvning bliver spærret dersom der registreres spænding på kredsen. Isolationsmodstand vises i primærruden. Faktisk afprøvningsspænding vises i sekundærruden. Bemærk Den faktiske afprøvningsspændingsstyrke (U N ) skal altid være mindst lige så stor som den indstillede spænding på normal isolering med høj modstand. I tilfælde af defekt isolationsmodstand bliver afprøvningsspændingen automatisk reduceret, så prøvestrømstyrken holdes på sikkerhedsniveau. 21

34 . 165X Brugsanvisning Gennemgangsmåling R LO Gennemgangsmåling benyttes til at afprøve om samlinger på kredse er i orden ved modstandsmåling med meget lille måleenhed. Det er særligt vigtigt til kontrol af sikkerhedsjordforbindelser. Bemærk Hvor der er tale om jordledninger der er nedlagt i en ring, anbefaler vi at man måler gennemgang i ringen fra den en ende til den anden ved eltavlen. XW Advarsel! Denne målingstype bør kun foretages på kredse uden strøm på. Målinger kan få misvisende resultat pga. impedanser, parallelkredse og vagabonderende strøm. Gennemgangsmåling foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på R LO. apx003f.eps Figur 9. Skærmvisning, omstillingsknapstilling og indgangsstik til gennemgangsmåling og nulstillingskompensering 2. Sæt søgeledningerne i stik L og PE (rød og grøn). 22

35 Electrical Installation Tester Måling 3. Man skal først holde søgebenene mod hinanden og trykke på Z tasten til ZERO (nul) kommer på skærmen, hver gang man skal afprøve for gennemgang. Så måler instrumentet modstanden i søgeledningerne, gemmer værdien i lageret og subtraherer den i målingsvisningen. Denne kompenseringsværdi bliver gemt også selvom man slukker instrumentet, så man behøver ikke nulstille hver gang man bruger instrumentet med de samme søgeledninger. 4. Hold T tasten nede til visningen stabiliserer sig, og instrumentet bipper. Hvis der registreres strøm på kredsen, bliver afprøvning spærret, og den registrerede vekselspændingsstyrke vises i sekundærruden. 23

36 165X Brugsanvisning Kreds- og ledningsimpedansmåling Bemærk Instrumentet bytter automatisk indgangene om internt, hvis man har forbyttet L og N indgangene, og fortsætter afprøvningen. Men hvis man har stillet startalternativet på manuel ombytning, standses målingen, og man skal så selv bytte indgangstikkene om. Forbytning vises med pile over og under stiksignaturerne (b) på skærmen. Måling af kredsimpedans foretages på følgende måde: apx006f.eps Figur 10. Omstillingsknapstilling og indgangsstik til impedansmåling på kredse og ledninger Kredsimpedans Ved kredsimpedans forstås strømkildeimpedans målt mellem leder og jord. Man kan også måle den eventuelle fejlstrømstyrke, hvorved forstås den strømstyrke der potentielt kan forekomme, hvis faseleder bliver kortsluttet til jordledning. Instrumentet beregner fejlstrømstyrken ved division af den målte netspænding med kredsimpedansen Stil omstillingsknappen på Z I. 2. Tryk på 1 til indstilling på L-PE stik. 3. Hold alle tre ledere mod hinanden i yderenderne (dvs. ikke enderne ved instrumentet) til nulpunktskompensering og tryk på Z tasten til ZERO (nul) kommer på skærmen, inden måling. Og benytter man netsøgeledningen, nulstilles der ved at vikle en blank tråd om stikbenene og trykke på Z tasten. Instrumentet gemmer kompenseringsværdien, så man ikke behøver nulstille hver gang man bruger det med samme søgeledninger. XW Advarsel! Den blanke ledning skal tages af, inden afprøvningen fortsættes

37 Electrical Installation Tester Måling Bemærk Målingsfejl kan indtræde pga. forbelastning i kredsen der afprøves. Figur 11. Skærmvisning efter nulstillingskompensering apx033f.eps 4. Tryk på og slip T tasten igen. Vent så på at afprøvningen bliver færdig. 5. Kredsimpedans vises i primærruden. 6. Til aflæsning af den eventuelle fejlstrømstyrke, skal man trykke på 3 tasten og stille på l K. Så vises eventuel fejlstrømstyrke i ampere hhv. kiloampere i sekundærruden. 7. Hvis der er for megen støj i netlederne, kommer melding Err 5 (fejl 5) på skærmen. (Støj gør målingsusikkerheden større). Den målte værdi fås på skærmen ved at trykke på pil ned U tasten. Og man skifter tilbage til Err 5 meldingen ved at trykke på pil op U tasten. 25

38 165X Brugsanvisning Jordmodstandsmåling med kredsmetode Instrumentet kan også benyttes til måling af jordmodstandsandelen af den samlede installationsmodstand. Konstater om denne målemetode er tilladt i gældende regulativ. Man kan benytte såvel søgeledninger som netsøgeledning til denne målingstype. Benyttes der 3 søgeledninger, forbindes der som vist fig.12 3-ledningsforbindelse til jordmodstandsmåling til jordmodstandsmåling. Jordmodstandsmåling med kredsmetode foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på Z I. 2. Tryk på 1 til indstilling på L-PE stik. 3. Tryk på 3 til indstilling på R E (modstand). 4. Tryk på og slip T tasten igen. Vent så på at afprøvningen bliver færdig. Kredsimpedans vises i primærruden. Jordmodstand vises i sekundærruden. Figur ledningsforbindelse til jordmodstandsmåling med kredsmetode apx024f.eps 26

39 Electrical Installation Tester Måling Ledningsimpedans Ved lederimpedans forstås strømkildeimpedansen målt mellem leder og fællesleder. Funktionen benyttes til følgende målinger: Lederimpedans til fællesleder. Impedans mellem ledere i trefaset net. L-PE kredsmåling. Dette er en måde til at måle høj strømstyrke på to-lederkredse på. Men den kan ikke benyttes på kredse med RCD er indskudt, fordi de så slår ud. Måling af lederimpedans foretages på følgende måde: 1. Stil omstillingsknappen på Z I. 2. Tryk på 1 til indstilling på L-N stik. 3. Man kan benytte såvel søgeledninger som netsøgeledning til denne målingstype. Bruger man søgeledningerne skal man forbinde den røde og den blå i henholdsvis L og N stikkene på instrumentet. 4. Tryk på og slip T tasten igen. Vent så på afprøvningen bliver færdig. Lederimpedans vises i primærruden. Figure 13. Skærmvisning ved ledningsimpedansmåling apx034f.eps Eventuel kortslutningsstrømstyrke vises i sekundærruden. "Eventuel kortslutningsstrømstyrke" er den strømstyrke der vil forekomme i tilfælde af kortslutning mellem leder og fællesleder. Den beregnes ved division af netspænding med lederimpedans. 5. Hvis der er for megen støj i netlederne, kommer melding Err 5 (fejl 5) på skærmen. (Støj gør målingsusikkerheden større). Den målte værdi fås på skærmen ved at trykke på pil ned U tasten. Og man skifter tilbage til Err 5 meldingen ved at trykke på pil op U tasten. 27

40 165X Brugsanvisning Forbind som vist fig. 14 til måling på trefaset installation Figur 14. Måling på trefaset installation aqd025f.eps 28

41 . Electrical Installation Tester Måling RCD-udslagstidsmåling apx008f.eps Figur 15. Skærmvisning, omstillingskontaktstilling og indgangsstik til RCD-udslagstidsmåling Ved denne type afprøvning afgives en kalibreret fejlstrømstyrke i kredsen, der skal få RCD'en til at slå ud. Instrumentet måler og viser den tid RCD'en tager om at slå ud. Man kan benytte såvel søgeledninger som netsøgeledning til denne type afprøvning. Afprøvning foretages med strøm på kredsen. Bemærk Når man måler udslagstid, uanset RCD-type, tager instrumentet først en forprøve til bestemmelse af om faktisk afprøvning vil afstedkomme fejlspænding over tærsklen (hhv. 25 eller 50 V). Og som foranstaltning mod fejlagtig måling af udslagstiden på type S RCD'er (med tidsindstilling), indsættes der en 30 sekunders pause mellem forprøve og faktisk afprøvning. XW Advarsel! Man skal afprøve forbindelsen mellem jord og fællesleder forud for afprøvningen. For tilstedeværelse af spænding mellem fællesleder og jord giver fejlagtigt resultat. Lækstrøm i kredsen efter fejlstrømsafbryderen kan ligeledes gøre måleresultatet misvisende. Den viste fejlspænding relaterer til RCD'ens nominerede udslagstrømstyrke. Feltpotentiale på andre jordingsinstallationer kan også gøre måleresultater misvisende. 29

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Fishfinder 400C. betjeningsvejledning

Fishfinder 400C. betjeningsvejledning Fishfinder 400C betjeningsvejledning 2006, 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. 913/397 8200 eller 800/800 1020

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

CardioPerfect Workstation Hvile-EKG-modul brugervejledning

CardioPerfect Workstation Hvile-EKG-modul brugervejledning Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012323 Ver. E Copyright Copyright 2012, Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. I forbindelse med

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Mobile navigation system

Mobile navigation system Mobile navigation system MEDION GoPal E3140, E3240, E4440 Instruktionsbog Betjeningsvejledning Denne betjeningsvejledning er opbygget på en sådan måde, at man via indholdsfortegnelsen får oplysninger om,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM

K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM K-r_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, September 30, 2010 10:27 AM Tak fordi du valgte digitalkameraet PENTAX W. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst muligt udbytte

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere