PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PSS. Til- og ombygning. Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Plan for Sikkerhed og Sundhed. Århus Universitetshospital Skejby"

Transkript

1 PSS Plan for Sikkerhed og Sundhed Århus Universitetshospital Skejby Til- og ombygning Fase 0 F-3 Intensiv & Respirationscenter Vest ( Byg F G H ) Revideret af: Side 1 af 8

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Beskrivelse af byggeriet Organisation Tidsplaner Eksisterende risici Særligt farligt arbejde og særlige risici Andre særlige forhold Afgrænsning Procedure for løbende kontrol Beredskab Fælles regler på byggepladsen... 7 Bilagsoversigt 1. Byggepladstegninger 2. Organisationsdiagram 3. Oversigt over entreprenører, sikkerhedskoordinatorer og sikkerhedsorganisation mv. 4. Tidsplaner 5. Afgrænsning af sikkerhedsarbejder i fællesområder 6. Beredskabsplaner 7. Hændelsesrapporter (ulykker, tæt-på-ulykker, miljø) 8. Risikovurdering, skriftlig vurdering af arbejdet ( også ved den fremtidige drift tillæg til journal) 9. Fælles regler på byggepladsen, Retningslinier for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Revideret af: Side 2 af 8

3 1. Forord På vegne af Bygherren har DNU fået til opgave at koordinere arbejdet med sikkerhed og sundhed på denne opgave, herunder at udarbejde en PSS, plan for sikkerhed og sundhed. Denne pss skal færdiggøres af sikkerhedskoordinator sammen med entreprenørerne og de projekterende i forbindelse med at pladsen starter op. Pss vil blive ajourført løbende under byggeriets fremdrift. Som koordinatorer vil vi arbejde på at skabe rammerne for en sikkerhedskoordinatorer og sund byggeplads. En betingelse for at dette kan lade sig gøre, er at alle entreprenører og deres medarbejdere deltager aktivt i sikkerhedsarbejdet, sørger for at egne aktiviteter gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samarbejder med byggeledelsen og koordinator om at gennemføre sagen planmæssigt, og overholder aftaler og følger de beskrevne og aftalte retningslinier 2. Beskrivelse af byggeriet Entrepriseform Fagentrepriser Beliggenhed Århus Universitetshospital, Skejby ( Byg F- G- H ) Brendstrupgårdsvej Århus N Kort beskrivelse af byggeriet Nybyggeriet Fase 1 er en forlængelse af 3 eksisterende fløje /bygninger, i 2 etager med kælder, ca m2. Nybygningen bliver en ny del til det eksisterende sygehus. Fase 2 er en ombygning af Bygning G ca m2. Byggestart ca og aflevering april Derefter starter 2 del, med slut ca. medio Organisation Organisationsdiagram fremgår af bilag Bygherrens organisation Navne og adresser Kontaktpersoner Telefon- og faxnr. E-post Bygherre: Skejby Hospital Tlf. Teknisk afdeling Mogens Christiansen Rådgivergruppen DNU Hedeager Århus N Projektleder Claus Møller Byggeleder Thomas Højgård Revideret af: Side 3 af 8

4 Oversigt over entreprenører. Se bilag 3. (Ajourføres ved kontrahering) 3.2 Sikkerhedskoordinatorer, sikkerhedsorganisation og koordinerende sikkerhedsmøder Koordinatorer Navn Telefon- og faxnr. E-post I projekteringsfasen: Rådgivergruppen DNU Hedeager Århus N I udførelsesfasen: Rådgivergruppen DNU Hedeager Århus N Thomas Højgård (mobil) Alle entreprenører og deres sikkerhedsgrupper indgår i sikkerhedsorganisationen. Koordinator indkalder til koordinerende sikkerhedsmøder og udsender referat til bygherren og de beskæftigede virksomheder. Den enkelte entreprenør skal selv sørge for intern fordeling til: - alle arbejdsledere - sikkerhedsgrupperne og - eventuelle tillidsfolk Entreprenørerne har pligt til at deltage i de koordinerende sikkerhedsmøder. Deltagerne skal have beføjelser til at træffe bindende aftaler om sikkerhedsarbejdet på entreprenørens vegne. Ved arbejdets start skal entreprenørerne oplyse koordinator om arbejdsgiver- og sikkerhedsrepræsentanter, der indgår i pladsens sikkerhedsorganisation. Entreprenøren skal bidrage med oplysninger om kommende aktiviteter, herunder sikkerhedsprocedurer for særligt farligt arbejde. Oversigt over entreprenører, deres ansvarsområder og oplysninger om aktuelle sikkerhedsgrupper, evt. sikkerhedsledere og sikkerhedsrepræsentanter ajourføres løbende i takt med kontraheringen og bemanding. Se bilag Tidsplaner Overordnet tidsplan fremgår af bilag 4 Det fremgår af tidsplanen, i hvilke perioder, der foregår særligt farligt arbejde. Opgaverne er markeret i tidsplan med tid / opgave/ entreprenør. Arbejdsplaner planlægges løbende på byggemøder / andet, hvor der kan ske en mere præcis beskrivelse af aktiviteterne. Er normalt en rullende 3 ugers plan, hvor aktiviteterne er beskrevet. Revideret af: Side 4 af 8

5 5. Eksisterende risici Risici 1. Grundvand i udgravning. Risiko for at synke ned. Forholdsregler Der skal udgraves til under grundvandsniveau. Udgravningen skal tørholdes med sugespidsanlæg. 2. Ved ind/ udkørsel fra byggeplads, er der ikke oversigt over cykelsti mm Der er ikke yderligere eksisterende risici Der opsættes hegn og i hegn en låge, som manuelt skal åbnes, når der skal køretøjer ud fra pladsen. Lågen skal kunne svinge ud og midlertidigt spærre cykelsti. 1 entreprenør afsætter en person, der forestår arbejdet med at åbne, lukke låge. Denne person skal altid bære synlig arbejdsbeklædning når han er ude på cykelsti. 6. Særligt farligt arbejde og særlige risici Ved aktiviteter, der karakteriseres som Særlig farligt arbejde skal den pågældende entreprenør lave en skriftlig vurdering af arbejdets udførelse (Se 8 i At-bek.589). Kopi af vurderingen skal afleveres til koordinator senest 14 dage inden arbejdet sættes i gang. Risici Sikkerhedsprocedure skal udarbejdes Entreprise 1. Ved udgravning til kælder er Entreprenøren skal udarbejde skriftlig Jord der risiko for vandtilstrømning vurdering af arbejdet. Råhusentreprise og sammenskridning. 2. Montering af tunge præfabrikerede elementer Råhuset opføres med præfabrikerede trappeelementer: Råhusentreprise Andre særlige forhold Forhold Omfang og forholdsregler Entreprise 1. Røntgen mm Der skal opsættes bly på flere væge, sikring mod stråling. Der kræves påpasselighed ved arbejde TØ. med dette. Krav om god hygiejne, brug af værnemidler 2. Nedtagning gl. ventilationssystem i eksisterende bygning. Arbejdet skal planlægges så de ansatte ikke unødig belastes med tunge løft. Råhus Revideret af: Side 5 af 8

6 3. Varmt arbejde ( tagdækning, skæring med vinkelsliber, svejsning mm ) Sikre at de entreprenører der udfører varmt arbejde, udfører det efter gældende regler, og de har den fornødne uddannelse, og entreprenørernes forsikring er på plads. 4. Støj som kan begrænses Det er speciel støj som kommer ved tildanning af materialer, f.eks skinner til gips, føringsbakker el, afkortning vent.rør, skæring sten fliser vådskærer osv. Der skal hvor det er muligt klippes, og hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal det ske i rum som er indrettet til dette, f. eks et rum som er indrettet med lyddæmpning på væg. 5. Papdækker. / kan også være vvs ved arbejde inde unde tag i den færdige konstruktion) Tøm Vvs Vent Murer 8. Afgrænsning ( bilag 5 skal færdiggøres af sikkerhedskoordinatorerhedskoordinator ) Afgrænsning betyder, at der træffes aftale med de enkelte entreprenører om hvem der etablerer, vedligeholder og fjerner de forskellige sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. De fælles foranstaltninger omfatter både velfærdsforanstaltninger og foranstaltninger vedrørende sikkerhed og arbejdsmiljø. Kravene beskrives, så krav til etablering, vedligehold, kvalitetskrav og fjernelse mm fremgår ved de entreprenører der har ansvaret for opgaven. Dele af opgaven, vand, el. stilladser, skure, veje mm. de enkelte foranstaltninger fremgår af fagbeskrivelserne. Dele af omfang, områder og placering fremgår af byggepladstegninger. Se bilag 1. Ansvar og perioder for etablering, vedligehold og fjernelse af forskellige sikkerhedsforanstaltninger fremgår af bilag 5, Afgrænsning. Den ansvarlige entreprenør skal føre tilsyn med at hans ansvarsområder er vedligeholdte og lever op til kravene. Sker dette ikke, har sikkerhedskoordinator på vegne af bygherren bemyndigelse, til at stille krav til den ansvarlige entreprenør. Sikkerhedskoordinator kan efter henvendelse til den ansvarlige entreprenør, uden problemet er løst, fulgt op, få en anden til at udføre arbejdet. Udgiften til dette vil blive tilbageholdt ved den ansvarlige entreprenør. 9. Procedure for løbende kontrol Der skal foregå en løbende kontrol af installationer, sikkerhedsforanstaltninger og evt. særlige risici. Altså den entreprenør der har ansvaret for opgaven. Den systematiske kontrol af byggepladsens arbejdsmiljøforhold gennemføres ved runder (eller runderinger ) og brug af tjeklister. Udføres af sikkerhedskoordinator, sammen med rep. fra pladsen. Entreprenørerne skal deltage i den løbende kontrol og afhjælpe konstaterede mangler. Kontrol hyppighed Procedure Hvem Revideret af: Side 6 af 8

7 Dagligt Ugentligt Hver 2. uge Månedligt Kontrollere sikkerheden i egne arbejdsområder og adgangsveje, herunder ryddelighed. Eventuelle mangler afhjælpes. Gennemføre rundering af sikkerhedsmæssig adfærd og sikkerhedsforanstaltninger i fællesområder. Opfølgning på relevante forhold afklares med de ansvarlige entreprenører. Sikkerhedsgrupperne gennemfører på skift rundering efter Mønsterarbejdsplads-metoden forud for de koordinerende sikkerhedsmøder. Resultaterne behandles på de koordinerende sikkerhedsmøder og arkiveres hos koordinator Kontrol af sikkerhedsforanstaltninger på personhejs og arbejdsplatforme. Alle entreprenører Koordinator Entreprenørernes sikkerhedsgrupper. Opstiller Hver 3. måned Midlertidige el-installationer El-entreprenør 10. Beredskab Ulykkesberedskabet fremgår af bilag 6. Koordinator samordner nødvendigt beredskab med hospitalets beredskab. Entreprenøren skal opsætte relevante beredskabsplaner i egne mandskabsskure. Husk at hurtig hjælp, og indgribning, altid er med til at minimere omfanget af skaden. Du kan gøre en forskel, hvis du handler hurtigt og korrekt, vent ikke, og forvent ikke at andre gør det i stedt for dig. Placering af fælles førstehjælps- og brandslukningsudstyr, flugtveje mv. fremgår af byggepladsindretningen, bilag Fælles regler på byggepladsen 11.1 Arbejdssprog Arbejdssproget er dansk. Hvis en entreprenør beskæftiger personer, der ikke taler og forstår dansk, skal de ledes og bistås af en dansktalende person, de kan kommunikere med. Denne person skal være til rådighed for koordinator. Koordinator skal på forhånd orienteres om eventuel udenlands arbejdskraft Obligatorisk sikkerhedsintroduktion (Indføres fra efterår 2009) Bygherren gennemfører obligatorisk sikkerhedsintroduktion med afsluttende test for alle medarbejdere, der skal have adgang til byggepladsen. Tilfredsstillende test giver personligt adgangskort til byggepladsen Den, der midlertidigt fjerner en sikkerhedsforanstaltning for at kunne udføre et arbejde, reparation eller installation, skal påse, at sikkerhedsforanstaltningen umiddelbart efter arbejdsprocessens afslutning retableres Bygherren, Region Midtjylland har udarbejdet Retningslinier for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Disse retningslinier skal efterleves. Se Bilag Hele byggepladsen er område hvor der skal bæres egnede værnemidler, hjelm og værnefodtøj. Revideret af: Side 7 af 8

8 11.6 På hele hospitalets område er der alkohol / rusmiddel forbud, d.v.s at der på hospitalets område ikke må indtages alkohol eller rusmidler. Dette gælder også i skurvogne, mødeskure osv På hele hospitalets område er der rygeforbud. I en bygning som er under opførelse og der er lukket, også hvis dette er midlertidig ( interrimslukning) er der rygeforbud. Det samme i møde og skurvogne Mobiltelefoner må bruges på området ( byggepladsen ). Hvis der skal arbejdes ind i rum hvor der er forbud mod brug af mobiltelefoner, skal telefon slukkes Brug af transistorradio, må ikke ske hvis det er generende for andre, herunder også for ansatte/ patienter på hospitalet. Revideret af: Side 8 af 8

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS

Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Plan for sikkerhed og sundhed - PSS Modtagere: Dokument nr: Revision: Revideret: Projektnr: Projektleder: Udarbejdet af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse Forord... 3 Beskrivelse af byggeriet... 3 Organisation...

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0

Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 Plan for sikkerhed og sundhed Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 0.050 Udg. 1.0 PROJEKTNR. A019647 DOKUMENTNR. 0.050 - PSS VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Serviceleverandører. Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Serviceleverandører Vejledning om arbejdsmiljøforhold når andre firmaer udfører opgaver i industrivirksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Dato: Status 6. Godkendt

Dato: Status 6. Godkendt Vers. Udarbejdet af. Dato: Status 6 Tanja Andersen 28-05-2014 Godkendt INDLEDNING Arbejdsmiljøprogrammet er en samlet præsentation af den arbejdsmiljøindsats, som Hospitalsenheden Vest (bygherren) stiller

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt

Arbejdsmiljøprogram. Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af. Regionshospitalet Viborg. (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Arbejdsmiljøprogram Byggeri af Akutcenter Viborg samt ombygning af Regionshospitalet Viborg (Kvalitetsfondsprojekt) Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg Projektafdelingen Oktober 2014 Vers. Udarbejdet

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet

Sikkerhedspjece. Blik- og Rørarbejderforbundet Ny version 2012 Sikkerhedspjece Blik- og Rørarbejderforbundet Pas nu på! Det skal ikke være farligt at gå på arbejde. Derfor er der regler for, hvordan arbejdsmiljøet og sikkerheden skal være på arbejdspladserne.

Læs mere

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren.

6 stk. 2: Den af entreprenøren stillede sikkerhed nedskrives først til 10 % når alle mangler er udbedret og accepteret af bygherren. GENERELLE BETINGELSER FOR UNDERENTREPRISER Dato: 2014.04.01. Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller leverandører og Disse generelle betingelser skal opfattes

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING

BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING BRANCHEVEJLEDNING OM DIAMANTBORING OG -SKÆRING November 2007, 1. udgave Indhold 5 Indledning 6 Ansvar og pligter for: Bygherren Projekterende Fagentreprenør (bore/skærefirma) Ansatte 8 Før arbejdet går

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX

BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE XXXXXXXXX 02 Stor værdi i frivilligt arbejde Frivilligt arbejde handler om meget mere end at spare penge, selv om det også er værd at tage med for den lokale idræts- eller spejderforening.

Læs mere

Plan for Sikkerhed og Sundhed

Plan for Sikkerhed og Sundhed Plan for Sikkerhed og Sundhed Rev. 1. Indledning 1.1 Arbejdspladsens organisation Bygherre Rådgiver Hovedentreprenør Christiansen og Essenbæk A/S Ejby Industrivej 80 2600 Glostrup Tlf. 88 88 82 03 Fax.

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN

ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN ENTREPRISERELEVANT MILJØPLAN VEJLEDNING FOR ENTREPRENØR-, INSTALLATIONS- OG HÅNDVÆRKSVIRKSOMHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD....................... 5 1. INDLEDNING.................. 6 1.1 FORMÅL......................

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere