BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger."

Transkript

1 BILAG 1. Forskellige scenarier for ejerforhold af skolens bygninger. INDLEDNING Dette dokument beskriver mulige scenarier for ejerforhold for skolebygningerne i Skibbild-Nøvling. Scenarierne skal ses i lyset af, fremtidsmulighederne for hele området. Dokumentet omfatter en beskrivelse af konsekvenser, herunder økonomiske, udviklingsmæssige og foreningsmæssige konsekvenser for Skibbild-Nøvling. Under hvert scenarie beskrives fordele og ulemper samt delkonklusion med en opsummering og anbefaling. Der vil slutteligt være en samlet konklusion med en anbefaling til valg af scenarie til indstilling. Scenarie 1 Skibbild-Nøvling Idrætscenter (SNI) overtager alle bygninger Skibbild-Nøvling Idrætscenter har altid været bygningsmæssigt forbundet med Nøvling Skole. I det daglige har ingen tænkt på, hvad der tilhører hallen, og hvad der hører ind under skolen. I forbindelse med nedlæggelsen af Nøvling Skole til sommer vil Skibbild-Nøvling Idrætscenter komme til at stå med nogle problemstillinger af både praktisk og økonomisk art, uanset hvad der kommer til at ske med skolebygningerne. Fordele: 1

2 Nogle af de til Nøvling Skole hørende lokaler bør naturligt være tilknyttet Skibbild Nøvling Idrætscenter, da hallen er afhængig af disse lokaler - det drejer sig om: et herreomklædningsrum - nødvendigheden heraf taler for sig selv - det er hallens og fodboldbanernes nr. 2 omklædningsrum til herrer ét depotrum, hvor hallen opbevarer stole og borde ét depotrum med gymnastikredskaber og rengøringsrekvisitter gymnastiksalen - bruges i forbindelse med stævner og træning i hallen og anvendes af idrætsforeninger, ungdomsklubben, dagplejen m.fl. Når hallen skal ryddes for bander m.m anvendes ligeledes gymnastiksalen. SNI modtager i dag både vand, varme og elforsyning fra Nøvling Skole. Der er ikke installeret bimålere til hallen, så SNI afregner energiudgifter efter en fordelingsnøgle som er aftalt med Herning Kommune for flere år siden. SNI betaler 30% af varmeudgiften, 60% af el-udgiften og 0% af vandudgiften. Alle service- og driftsudgifter ifm. gasfyret har Nøvling skole afholdt. Naturgasfyret står i kælderen på Nøvling skole, der fysisk er placeret i umiddelbart nærheden af hallen. El- og vandmåler er i et teknikrum, som fysisk er placeret i den nyere del af Nøvling skole. Alle aktiviteter der anvender Nøvling skoles lokaler kan fortsætte som hidtil. Det være sig f.eks foredragsrækken, aftenskolen, dagplejen, og øvrige foreningsaktiviteter. Med til at styrke fællesskabet og være med til at sikre et fortsat samlingssted for hele lokalområdet. Styrker byen og udviklingsmulighederne frem for at svække den Herning kommunes vision og værdier kan imødekommes. Vi lader ikke økonomiske bånd hindre proaktive og innovative løsninger. 1 Herning kommunes landdistriktspolitik kan imødekommes. Specielt 2 fokusområder kan her imødekommes. Offentlige kerneydelser skal være med til at sikre landsbyernes og landdistrikternes fortsatte udvikling samt Lokale initiativer med kommunal opbakning. 2 Herning kommunes idræts- og fritidspolitik kan imødekommes. Vi sigter efter, at alle aldersgrupper i hele kommunen kan tilbydes gode idræts- og fritidstilbud inden for lokalområdet. Samtidig sigtes der på stor tilgængelighed for alle. 3 Herning kommunes sundhedspolitik kan imødekommes. Sundhed skabes nemlig, hvor livet leves. I hjemmet, i nærmiljøet, i daginstitutionen, i skolen, på uddannelsen, på arbejdspladsen, i fritiden og foreningslivet. Sundhed og trivsel er i høj grad et fælles ansvar. Opgaven skal løftes i et samarbejde med den enkelte borger, erhvervslivet, uddannelsessteder, organisationer og frivillige foreninger. 4 Ulemper: Hvis der ikke kan findes lejere står SNI med tomme bygninger. Der kan være usikkerhed for lejeindtægter fremadrettet, hvilket vil kræve et øget opmærksomhed for bestyrelsen. Økonomi: Udgiftsneutralt etableringsmæssigt for både Herning kommune og Skibbild-Nøvling Idrætscenter. Fremadrettet behov for øget bloktilskud på kr , svarende til de ekstra m2 som idrætscenteret i forvejen har anvendt, men ikke har været synligt, da det har været skolens m2 2

3 SNI udlejer lokaler til byens foreninger, har forhåndsaftale med DIT CENTER Fitness, samt friskolen på almindelige markedsvilkår. Se i øvrigt bilag 2 for budget Delkonklusion ved scenarie, hvor Skibbild-Nøvling Idrætscenter overtager alle bygninger: Fremover kan der opstå tvivl om SNIs energiforsyningssikkerhed og prisen her på, såfremt vand og varme skal leveres via en privat friskole. En overdragelse til SNI vil give mulighed for fortsat højt foreningsaktivitet i området og vil imødekomme flere af Herning kommunes politikker. Udgiftsneutral for Herning kommune i etablering. Øget bloktilskud svarende til kr til i alt et årligt bloktilskud på kr vil kunne sikre en fremadrettet drift der fortsat er én af de billigste driftede idrætscenter i Herning kommune. Denne løsning er et klart ønske i hele byen og imødekommer byens mulighed for fremadrettet udvikling. Scenarie 2 Skibbild-Nøvling Idrætscenter overtager dele af Nøvling skole. Friskolen overtager resten. I dette scenarier vil der ske en adskillelse via brandmur og dermed vil anvendelse på tværs blive vanskeliggjort. Alle bygninger bevares. Fordele ved adskillelse Skibbild-Nøvling Idrætscenter får rådighed over nuværende lokaler. Skibbild-Nøvling Idrætscenter får mulighed for at etablere Fitness Foreningsaktiviteter der foregår kan fortsætte svarende til de lokaler hallen overtager ved denne løsning Ulemper ved adskillelse 3

4 Store udgifter ved adskillelse Udgifter anvendes aktivt til adskillelse frem for en samling i området. En udgift som ikke giver bedre forhold, tværtimod det modsatte for brugerne. Brandmur adskiller den sammenkoblingen der altid har været mellem bygninger Der kan ikke fortsættes med samme foreningsaktivitet. Kommunen vælger med denne løsning aktivt at foreningsvilkårene forringes i Skibbild-Nøvling. Dette ved de lokaler som idrætscenteret ikke overtager, hvor der fremadrettet vil blive forringede vilkår for leje. Også med denne løsning vil idrætscenteret have brug for øget bloktilskud Økonomi Dyrt i etablering. Udgifter afhængig af hvor adskillelsen etableres. Billigste adskillelse som nedenstående omfatter udgifter på i alt minimum kr svarende til: Brandsikring i bygningsskel, anslået udgift iflg. overslag fra byggefirma kr. (skal adskillelsen foretages andre steder end ved centerrummet, vil adskillelsen beløbe sig til mindst kr mere i alt kr.) Ændring af el installation iflg. overslag fra elektriker kr. (måske mere) Ændring af vand og varme installation. Har ikke modtaget overslag fra VVS firma endnu, men her bliver der også tale om et betydeligt beløb anslået kr Omkostninger ved udmatrikulering og skødepåtegnelse anslået kr Også med denne løsning vil idrætscenteret have brug for øget bloktilskud svarende til kr Se i øvrigt bilag 2 for budget Delkonklusion Skibbild-Nøvling Idrætscenter overtager dele alle bygninger, friskolen resten En økonomisk dyr løsning for alle parter. Kræver udover etableringsomkostninger også et øget bloktilskud til Idrætscenteret. Ikke en løsning der imødekommer hverken Skibbild-Nøvling Idrætscenter eller området som helhed. Der kan ikke fortsættes med samme vilkår for foreningsaktivitet og løsningen adskiller mere end den samler. Kommunen vælger ved denne løsning aktivt at foreningsvilkårene forringes i Skibbild- Nøvling, samt medvirker til mere adskillelse. 4

5 Scenarie 3 Friskolen overtager alle Nøvling skoles bygninger. Adskillelsen udføres ved nuværende idrætscenter Ved dette scenarie overdrages alle bygninger til friskolen. Dette scenarie sidestilles med det tilbud der politisk nuværende er stillet området i udsigt. Fordele Kommunen får afsat bygningerne Ulemper Dyrest i etablering. Nedenstående omfatter udgifter på i alt minimum kr svarende til: Brandsikring her væsentlig dyrere da bygningerne ligger parallelt og med kælder, anslået udgift iflg. overslag fra byggefirma kr. Ændring af el installation iflg. overslag fra elektriker kr. (måske mere) Ændring af vand og varme installation. Har ikke modtaget overslag fra VVS firma endnu, men her bliver der også tale om et betydeligt beløb anslået kr Omkostninger ved udmatrikulering og skødepåtegnelse anslået kr Idrætscenteret vil få stærkt forringede vilkår Det drejer sig om mangler jf: o et herreomklædningsrum - nødvendigheden heraf taler for sig selv - det er hallens og fodboldbanernes nr. 2 omklædningsrum til herrer o ét depotrum, hvor hallen opbevarer stole og borde o ét depotrum med gymnastikredskaber og rengøringsrekvisitter o gymnastiksalen - bruges i forbindelse med stævner og træning i hallen og anvendes af idrætsforeninger, ungdomsklubben, dagplejen m.fl. Når hallen skal ryddes for bander m.m anvendes ligeledes gymnastiksalen. Der vil med denne løsning blive en udgift til etablering af nye depotrum samt omklædningsrum. 5

6 Al aktivitet der i dag ikke foregår i selve hallen vil få forringede vilkår. Det drejer sig om dagpleje, aftenskole, idrætsklubber, ungdomsklubber m.m. Foreninger vil dermed få særdeles forringede vilkår. Kommunen vælger med denne løsning aktivt at foreningsvilkårene bliver forringes i Skibbild- Nøvling Man afskrives mulighed for at lave aftale med Fitness, da er ikke er nok omklædningsrum tilstede. I Herning kommunes sundhedspolitik står: Sundhed skabes nemlig, hvor livet leves. I hjemmet, i nærmiljøet, i daginstitutionen, i skolen, på uddannelsen, på arbejdspladsen, i fritiden og foreningslivet. Sundhed og trivsel er i høj grad et fælles ansvar. Opgaven skal løftes i et samarbejde med den enkelte borger, erhvervslivet, uddannelsessteder, organisationer og frivillige foreninger. Overdragelse af alle bygninger til en friskole, vil Skibbild-Nøvling Idrætscenter mangle både kvadratmeter og mulighed for afvikling af foreningsaktiviteter. Løsningen vil adskille bygningerne og dermed adskille mere end det vil samle. Hallen vil være mindre attraktiv at leje, da der kan tilbydes færre faciliteter. Store arrangementer vil være svære at fastholde, så som Vildbjerg Cup, hvor der vil mangle lokaler som bad, toiletforhold og køkken samt nuværende oktoberfest hvor alle lokaler anvendes. Idrætscenterets udgifter til varme vil forventeligt stige da der nuværende er en fordeling, hvor idrætscenteret betaler 30 % nuværende fremover ud fra faktisk forbrug. Vil være afhængig af ekstern leverandørs prisfastsættelse. Økonomi Det dyreste scenarie i etablering. Nedenstående omfatter udgifter på i alt minimum kr svarende til: - Brandsikring her væsentlig dyrere da bygningerne ligger parallelt og med kælder, anslået udgift iflg. overslag fra byggefirma kr. - Ændring af el installation iflg. overslag fra elektriker kr. (måske mere) - Ændring af vand og varme installation. Har ikke modtaget overslag fra VVS firma endnu, men her bliver der også tale om et betydeligt beløb anslået kr Omkostninger ved udmatrikulering og skødepåtegnelse anslået kr Også med denne løsning vil idrætscenteret have brug for øget bloktilskud svarende til kr grundet udgifter til vand, samt øgede udgifter til varme og drift og vedligeholdelse af fyr. Se i øvrigt bilag 2 for budget Delkonklusion ved at friskolen overtager alle bygninger Den økonomiske dyreste løsning for alle parter. Kræver udover etableringsomkostninger også et øget bloktilskud til Idrætscenteret. Et scenarie der har de største negative konsekvenser for aktivitetsniveauet og foreningslivet i Skibbild-Nøvling. En løsning der imødekommer hverken Skibbild-Nøvling Idrætscenter eller området som helhed. En løsning hvor friskolen sandsynligvis vil være tvunget til at takke nej tak til bygningerne, da de økonomiske pålagte udgifter ikke gør muligheden økonomisk bæredygtig. Der kan ikke fortsættes med samme vilkår for foreningsaktivitet og løsningen adskiller mere end den samler. Kommunen vælger ved denne løsning aktivt at foreningsvilkårene forringes i Skibbild-Nøvling, samt medvirker til mere 6

7 adskillelse. En løsning der kun delvist imødekommer landdistriktspolitikken og kommunens værdier, mens den slet ikke imødekommer sundhedspolitikken samt Idræts- og fritids politikken. Scenarie 4 Nøvling skole rives DELVIST NED. Adskillelse aftales med SNI. Lokaler som SNI har behov for bevares. Løsning med overtagelse af noget af skolen. Fordele: Skibbild-Nøvling Idrætscenter får rådighed over nuværende lokaler. Skibbild-Nøvling Idrætscenter får mulighed for at etablere Fitness Foreningsaktiviteter der foregår kan fortsætte svarende til de lokaler hallen overtager ved denne løsning Ulemper: Udgifter til nedrivning Øget bloktilskud en nødvendighed Udgifter til pasning og vedligeholdelse af nuværende skoles udenoms arealer Etablering af ny vand og el indgang Udgifter anvendes til nedrivning frem for muligheder for anvendelse til udvikling. Der kan ikke fortsættes med samme foreningsaktivitet, da aftenskole, foreninger m.m. anvender de dele af skolen der nedrives. Kommunen vælger med denne løsning at foreningsvilkårene forringes i Skibbild-Nøvling Idrætscenteret får ikke mulighed for yderligere lejeindtægter Også med denne løsning vil idrætscenteret have brug for øget bloktilskud på minimum

8 Økonomi Dyr løsning i nedrivning. Etablering af vand og elinstallation overslag ca. kr (Mangler tilbud på dette) Øget bloktilskud svarende til kr grundet de øgede antal m2 der kommer i besiddelse Se i øvrigt bilag 2 for budget Delkonklusion ved scenarie hvor skolen rives delvist ned Udgifter til nedrivning frem for mulig udviklingsmuligheds anvendelse af lokaler. Kræver udover nedrivningsomkostninger også et øget bloktilskud til Idrætscenteret. Ikke en løsning der imødekommer hverken Skibbild-Nøvling Idrætscenter eller området som helhed. Der kan ikke fortsættes med samme vilkår for foreningsaktivitet.. Kommunen vælger ved denne løsning aktivt at foreningsvilkårene forringes i Skibbild-Nøvling. Scenarie 5 Nøvling skole rives HELT NED Ved dette scenarie nedrives alle nuværende bygninger fra Nøvling skole. Fordele Kommunen får afsat bygningerne når først de er revet ned Ulemper Store omkostninger ved nedrivning Omkostninger til nyetablering af energiforsyning til Idrætscenteret. Omkostning til drift af eksisterende udearealer ved skolen 8

9 Idrætscenteret vil få stærkt forringede vilkår. Det drejer sig om mangler jf: o et herreomklædningsrum - nødvendigheden heraf taler for sig selv - det er hallens og fodboldbanernes nr. 2 omklædningsrum til herrer o ét depotrum, hvor hallen opbevarer stole og borde o ét depotrum med gymnastikredskaber og rengøringsrekvisitter o gymnastiksalen - bruges i forbindelse med stævner og træning i hallen og anvendes af idrætsforeninger, ungdomsklubben, dagplejen m.fl. Når hallen skal ryddes for bander m.m anvendes ligeledes gymnastiksalen. Der vil med denne løsning blive en udgift til etablering af nye depotrum samt omklædningsrum. Al aktivitet der i dag ikke foregår i selve hallen vil få forringede vilkår. Det drejer sig om dagpleje, aftenskole, idrætsklubber, ungdomsklubber m.m. Foreninger vil dermed få særdeles forringede vilkår. Kommunen vælger med denne løsning aktivt at foreningsvilkårene bliver forringes i Skibbild- Nøvling Man afskrives mulighed for at lave aftale med Fitness. Hallen vil være mindre attraktiv at leje, da der kan tilbydes færre faciliteter. Store arrangementer vil være svære at fastholde, så som Vildbjerg Cup, hvor der vil mangle lokaler som bad, toiletforhold og køkken samt nuværende oktoberfest hvor alle lokaler anvendes. Økonomi - Store udgifter til nedrivning - Udgifter til nyetablering af depot- og omklædning samt fyrrum Behov for eventuel øget bloktilskud er afhængig af valg af fremtidig valg af energiforsyning Delkonklusion ved scenarie, hvor skolen rives helt ned En løsning der forringer Skibbild-Nøvling Idrætscenter og byens mulighed for udvikling fremadrettet. En dyr løsning at nedrive eksisterende bygninger. Et scenarie der har kæmpe negative konsekvenser for aktivitetsniveauet og foreningslivet i Skibbild-Nøvling og giver et klart politisk signal om ønske om manglende udvikling. En løsning der hverken imødekommer Skibbild-Nøvling Idrætscenter eller området som helhed. Der kan ikke fortsættes med samme vilkår for foreningsaktivitet. Kommunen vælger ved denne løsning aktivt at foreningsvilkårene forringes i Skibbild-Nøvling. Se i øvrigt bilag 2 for budget. SAMLET KONKLUSION Med ovenstående forsøges beskrevet forskellige scenarier for lokalernes anvendelse og tilknytning i fremtiden. Alle scenarier har større eller mindre konsekvenser for både Herning Kommune og lokalområdet Skibbild-Nøvling. Konsekvenser, som vil blive synlig på henholdsvis kort og på lang sigt. Det er vigtigt at påpege, at til alle scenarier udover nedrivningen helt, vil der fortsat være et forøget behov for bloktilskud. Øget bloktilskud vil uanset blive et behov, da hallen i dag ikke har haft lokalerne som retsmæssige ejere, men alene som brugere. 9

10 Scenarie 1 hvor Skibbild-Nøvling idrætscenter overtager alle bygninger er det scenarie med størst mulig fremtidsperspektiv for området og for Herning kommune. En etableringsudgiftsneutral løsning der imødekommer fremtidige aktiviteter vil dermed i scenarie 1 klart være scenariet der rammer bredest. Der vil ved scenarie 1 ikke være udgifter til nedrivning eller adskillelse og udmatrikulering udgifter, der ikke har positiv effekt for aktivitetsniveauet og som ikke er til gavn for nogen i lokalområdet. Det skal som beslutningsstøtte bemærkes, at Skibbild-Nøvling Idrætscenter nuværende drives som ét af de absolut billigste idrætscentre i Herning kommune med et årligt bloktilskud på kr Til sammenligning drives andre idrætscentre i størrelse med Skibbild-Nøvling Idrætscenter med større bloktilskud. Som eksempel Timring Idrætscenter med bloktilskud på ca. kr , Kølkær med ca. kr , Arnborg med ca. kr , Haderup med ca. kr , Ilskov med kr Med øget bloktilskuds bevilling på kr vil Skibbild-Nøvling idrætscenter modtage kr årligt og fortsat være én af de billigste driftede idrætscentre i kommunen. 1 Herning kommunes visioner og værdier. Herning kommunes hjemmeside. 2 Herning kommunes Landdistriktspolitik. Herning kommunes hjemmeside. 3 Herning kommunes Idræts- og Fritidspolitik. Herning kommunes hjemmeside. 4 Herning kommunes sundhedspolitik. Herning kommunes hjemmeside. 10

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning

Modtager(e): MBU. Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Modtager(e): MBU Temadrøftelse: Betalingsmodel for vej- og stibelysning Baggrund og formål Notatet her beskriver baggrund og model for grundejerforeninger og boligforeningers fremtidige betaling for vej-

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 2.391 2.392 2.389 2.389 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2013 2014 2015 2016 Status Kultur & Fritid Kultur- og Fritidsudvalgets

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget 3.589 3.589 3.589 3.589 PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2013-2016 Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 4.02 Fritid Kultur & Fritid Hallerne - kan rammen reduceres? - Flg. 3 forslag til besvarelse. Alle 3 forslag

Læs mere

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller

Kultur og Borgerservice 10.10.2008. Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller Kultur og Borgerservice 10.10.2008 Økonomisk tildelingsmodel til de selvejende haller 1. INDLEDNING... 3 2. HALLERNE I RAPPORTEN... 4 2.1 BELÆGNING... 4 2.2 HALLERNES PLACERING IFT. FORSAMLINGSHUSE...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1]

Forretningsplan. for Auning Idræts- og Kulturcenter FEBRUAR 2011 WEB-VERSION [1] Forretningsplan for Auning Idræts- og Kulturcenter WEB-VERSION Side 2 - Indledning Side 3 - Vision 2015 for AIK Side 4 - Mission for AIK Side 5 - AIK-værdier Side 6 - Information Side 7 - Dialog Side 8

Læs mere

Korinth aktivitetscenter

Korinth aktivitetscenter Korinth aktivitetscenter - Mødestedet vi er fælles om i Korinth. Ambitionen er at udvikle de fysiske rammer, så de favner bredde og elite, høj puls og hvilepuls, inde og ude, organiseret og selvorganiseret

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Omstilling & Effektivisering

Omstilling & Effektivisering Omstilling & Effektivisering Nummer 90 Projektnavn Reduktion af international pulje Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Beskrivelse af forslag

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse

Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse Handlingsplan for indsats mod forfaldne huse 2014 Indhold Indledning 3 Distriktsudvalgets anbefalinger 3 Kortlægningen og dens resultater 4 Kriterier for prioritering af Pulje til Landsbyfornyelse 5 Vægtning

Læs mere