Krise- og omsorgsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krise- og omsorgsplan"

Transkript

1 Krise- og omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole

2 Kriseplan Forholdsregler i tilfælde af brand side 1 Brandinstruks side 2-3 Katastrofeplan fester side 4 Procedure, ulykker elever side 5 Beredskabsplan ved skoleskyderi side 6 Omsorgsplan side 7 Forord side 8 Omsorg handleplan side 9-10 Krisehjælp procedure side Kollegial førstehjælp af børn side Litteraturliste side 17

3 Forholdsregler i tilfælde af brand på Ingrid Jespersens Gymnasieskole Brandinspektøren foretager brandinspektion af hele bygningen én gang årligt. Brandinspektionen har de sidste mange år været anmærkningsfri, bortset fra brandinspektørens ønsker om ændringer, som umiddelbart er blevet udbedret. Ved større arrangementer, f.eks. skolekomedie, inspicerer og godkender brandinspektøren sal, stoleopsætning, scene mv. Der er opsat brandinstruks i skolens lokaler (se venligst vedlagte BRANDINSTRUKS), ligesom personalet fortløbende instrueres i brandinstruksen Der afholdes brandøvelse med evakuering af hele bygningen for alle elever og lærere to gange årligt. Efter hver brandøvelse udarbejdes en skriftlig evaluering, som offentliggøres i ugebrevet. Evalueringen skal sikre, at evakueringen fra bygningen sker så hensigtsmæssigt som muligt, og at flugtberedskabet forbedres år for år. Skolens ledelse og kontorpersonalet er specielt instrueret i anvendelse af alarmklokker og tilkaldelse af brandvæsenet. Der er opsat fornødent brandmateriel på dertil krævede steder (se vedlagte BRANDINSTRUKS). Otto Strange Møller rektor 1

4 Brandinstruks for personalet på Ingrid Jespersens Gymnasieskole 1) Brandhindring Åben ild er ikke tilladt, bortset fra fysik- og biologilaboratorierne. Undtagelsesvis kan rektor godkende brug af stearinlys. Elapparater må kun opsættes i klasseværelser efter godkendelse hos skolebetjenten. Denne godkendelse er betinget af forsvarlig installation (belastning af lysnettet, tilstrækkelig afstand til brandbart materiel, solid montering), og det forudsættes, at der afbrydes på såvel apparat som stikkontakt efter brug. 2) Flugtveje Borde og stole må kun undtagelsesvis placeres på gange, og alle gange skal altid være passable i mindst 1 meters brede. Flugtdøre må ikke spærres af borde, stole m.m. indenfor det afmærkede område. 3) Ved brand a) Den elev/lærer, der opdager brand et sted, sørger for at de nærmeste lokaler varsles og giver derefter kontoret besked. Rektor, inspektorer, afdelingsinspektører og kontorpersonalet er ansvarlig for, at brandvæsenet alarmeres (112), elever og personale alarmeres (Jf. C), og leder derefter evakueringen af skolen og sørger for at port og hegn åbnes. Ved rektors fravær fra kontoret er næstanførte ansvarlig. Rækkefølgen angiver også, hvem der primært assisterer den ansvarlige. b) Ildslukningsapparat findes: Stuen Store gymnastiksal i salen 1 håndsprøjte Store gymnastiksal omklædningsrum 1 håndsprøjte Formning 1 håndsprøjte + 1 pulverslukker Lille gymnastiksal omklædningsrum 1 håndsprøjte Gangen ved biblioteket 1 slangeskab 1. sal Fysik, opgang C 1 håndsprøjte Kemi, opgang C 2 pulverslukker + 2 brandtæpper Toilet ved børnehaveklasse y 1 slangeskab Kontoret 1 håndsprøjte + 1 pulverslukker + brandtæppe 2. sal Lærergarderobe ved herretoilet Toilet ved annex 1 håndsprøjte 1 slangeskab 2

5 3. sal Bag kantinen gang ved gymnasiet 1 slangeskab Toilet ved skolevejledningen 1 slangeskab Biologilaboratoriet 1 pulverslukker + brandtæppe 4. sal Fysik, opgang B 1 pulverslukker + brandtæppe Ny musik grupperum 1 håndsprøjte De efterses 4 gange årligt af skolebetjenten og afprøves mindst 1 gang om året. De er beregnet til mindre brande, tænk ikke på at bruge dem ved storbrand. Vand må aldrig benyttes ved brand i elinstallation, kun til almindelige brande (f.eks. papir og træ). Brand i elapparater og brandfarlige væsker slukkes med CO2-pulverslukkere. Går der ild i et gardin, så riv det øjeblikkelig ned på gulvet og tramp på det. Få derefter fat på et ildslukningsapparat. c) Alarm Mindst 10 klemt á 3 sekunders varighed. Ringetryk er placeret ved branddøren fra tårntrappen til indskolingsgangen og vil blive placeret på kontoret ved brandalarmen. Hvis ringeanlægget ikke fungerer sender den, der forestår alarmeringen, en lærer (evt. en elev) op på hver etage i henholdsvis gadefløjen og sidefløjen for at alarmere i hvert enkelt lokale. d) Evakuering i) Når brandalarmen lyder, giver enhver lærer ordre til lukning af vinduer i lokalet, hvorefter han fører eleverne tæt samlede til den trappe, der er angivet i lokalets brandevakueringsinstruks. Dersom den trappe er spærret benyttes nærmeste farbare trappe, idet han giver sidste elev ordre til at lukke døren efter sig. Tøj, bøger m.m. må ikke medtages. Dersom læreren er vidende om, at der ikke er elever i nærliggende lokale(r), sørger han for, at vinduer og døre til disse lukkes. ii) Klasser fra overliggende etager har forret for klasser fra underliggende etager. Dersom trappen ikke er fri, skal læreren altså holde sine elever tilbage til eleverne fra overliggende etager er passeret. iii) Den lærer, der sidst forlader en etage i såvel sidefløj som gadefløj, overlader sin klasse til den forangående klasses lærer og forvisser sig derefter om, at ingen elever er tilbage i lokalerne samt at alle vinduer og døre er lukkede. iv) Hvis en klasse er uden lærer, har naboklassens lærer ansvaret for eleverne. v) Eleverne samles i gården nær cykelskuret, så der er god passage for brandvæsenet. Eleverne må under ingen omstændigheder gå ind i bygningen igen. vi) Hvis røgudviklingen på en trappe er så tæt, at læreren skønner, at nedgang er umulig, fører han efter omhyggelig lukning af branddør, klasse (tæt samlet) til en anden trappe. Er dette ikke muligt, eller er der også for kraftig røgudvikling på de øvrige trapper, føres eleverne ind i et klasseværelse, så vidt muligt i gadefløjen, og døren lukkes omhyggeligt. Eleverne skal sætte sig på gulvet (hvor røgudviklingen er mindst) og roligt afvente brandvæsenets ankomst. Læreren må fra et vindue påkalde sig opmærksomhed. vii) Evakueringslederen tager kontakt med brandinspektøren og anviser brandstedet. Ingen må gå ind i bygningen før brandinspektøren har givet tilladelse hertil. Otto Strange Møller rektor 3

6 Katastrofeplan i forbindelse med fester I tilfælde af brand følges BRANDINSTRUKSEN, og brandvæsenet tilkaldes. Det er her ifølge brandinstruktøren en fordel, at skolens fester afholdes i gårdplan med gode flugtmuligheder. I tilfælde af slagsmål, som de 4 vagter, kælderpersonale og den overordnede ledelsesperson (BC, HH, AR, TW), ikke er i stand til at håndtere selv, tilkaldes politiet på station Bellahøj. Derefter kontaktes den eller de pågældende elevers forældre. I fald det ikke er nødvendigt at tilkalde politiet, foretager de ansvarlige på stedet en vurdering af situationen, og kan vælge at kontakte forældrene. I tilfælde af overdreven spiritusindtagelse eller usømmelig adfærd bortvises eleven eller gæsten fra skolens område. Der tages efterfølgende kontakt til hjemmet. 4

7 Procedure i tilfælde af ulykker, hvor elever er impliceret Ulykker på skolen Hvis en elev kommer til skade på skolen, bringes eleven til kontoret og klasselæreren/primærlæreren kontaktes. Afhængigt af skadens omfang kontaktes hjemmet. Hvis klasselæreren eller de voksne, der tager sig af eleven vurderer, at eleven skal på skadestuen, afventes fortrinsvis forældrenes ankomst til at ledsage eleven. Hvis der ikke kan opnås kontakt, eller hvis det vurderes at eleven skal af sted med det samme, er det klasselæreren / primærlæreren, der tager med eleven og bliver på skadestuen til forældrene ankommer. Hvis ingen af elevens lærere kan frigøres, tager vice- eller afdelingsinspektøren med. Ulykker med elever på tur eller lejrskole Hvis en elev kommer til skade på en tur, kontaktes forældrene via skolens kontor. Hvis der er behov for umiddelbar lægehjælp tager den ene af lærerne med eleven på skadestuen, mens den anden tager sig af de øvrige elever. På lejrskole har læreren elevernes personlige data med og kan derfor selv kontakte forældrene uanset tidspunktet. Hvis skaden kræver lægebehandling tager den ene af lærerne på skadestuen med eleven, mens den anden tager sig af de øvrige elever. Forældrenes ankomst afventes evt. hvis nødvendigt / muligt. 5

8 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Beredskabsplan ved skoleskyderi BEREDSKAB VED SKOLESKYDERI Ved trusler om skyderi eller ved skyderi på skolens område skal politiet kontaktes umiddelbart telefonisk på 112, ligesom der skal gives besked til skolens kontor. Kontoret meddeler herefter følgende dels via 4 lange ring på skoleklokken dels via samtaleanlægget: Der er skoleskyderi. Medarbejdere og elever skal herefter låse døren, lægge sig ned på gulvet og afvente nærmere besked. HENSIGTSMÆSSIG ADFÆRD UNDER SKOLESKYDERI Elever og personale skal barrikadere døre, lukke vinduer og trække gardinerne for. Elever og personale, som opholder sig på fællesarealerne, skal søge ind i de nærmeste aflukkelige lokaler. Sørg for at være ude af syne fra vinduer og gangarealer og undgå at støje. KLARMELDING Politiet eller en ledelsesperson vil give besked, når episoden er overstået, og man kan forlade tilholdsstederne. Sven Lok formand for Arbejdsmiljøudvalget 6

9 Omsorgsplan Forord side 8 Omsorg handleplan side 9-10 Krisehjælp procedure side Kollegial førstehjælp af børn side Litteraturliste side 17 7

10 Omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Forord til omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Ingrid Jespersens Gymnasieskole fylder en stor del af børns hverdag og må derfor også medvirke til at ledsage børn gennem kriser. Derfor er det vigtigt, at skolen er parat til at handle i tilfælde af, at skolens børn kommer i svære livssituationer. Formålet med denne handleplan er at give den enkelte tryghed og samtidig understrege, at den hjælp, skolen umiddelbart kan tilbyde, tager udgangspunkt i den medmenneskelige støtte. At komme børn i sorg i møde er hele skolens ansvar. Omsorgsplanen består af tre dele: 1. Omsorg Handleplan 2. Krisehjælp Procedure 3. Kort vejledning til kollegial førstehjælp Sorgansvarlige: rektor Otto Strange Møller og skolepsykolog Line Høegh van Gilse 8

11 Omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Omsorg Handleplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der ikke må ske, sker. For at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig, at en anden tager over. Planen omfatter børn og voksne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Procedure i forbindelse med alvorlig sygdom eller død 1. Det personlige tab (når et barn mister nogen). 2. Det fælles tab (når børnegruppen mister en kammerat eller en voksen). 3. Det kollegiale tab (når personalet mister en kollega). 1. Det personlige tab (Når et barn mister nogen) 1. Skolens og SFO s ledelse orienteres. 2. Klassens lærere og SFO-personale orienteres. Er en kollega fraværende, skal vedkommende kontaktes telefonisk. 3. Børnegruppen og deres forældre orienteres. Vær opmærksom på, at samtlige børn får information. 4. Klasselærer/pædagog tager kontakt til familien. Klasselærer og klassen planlægger/forbereder modtagelsen af eleven. SFO tilrettelægger modtagelse efter skoletid. Eventuel deltagelse i begravelsen må bero på en konkret stillingtagen i den givne situation. 5. Opfølgning i klassen/sfo gennem samtaler med det berørte barn og børnegruppen. 9

12 Omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2. Det fælles tab. (Når klassen/sfo mister en elev eller en lærer/pædagog) Kræver handling med det samme af leder i skole/sfo, klasselærer, pædagog eller andre involverede. 1. Kontakt til familien (leder og lærer/pædagog). 2. Leder i skole/sfo informerer personalet. Den involverede lærer/pædagog skal have besked, inden vedkommende skal have klassen/børnegruppen. 3. Der flages på halv også på begravelsesdagen. 4. Skolepsykologen kan inddrages i tilrettelæggelsen af det videre forløb med hensyn til samtaler med klassen, enkeltelever, SFO samt eventuelt afdødes forældre. 5. Klasselærer/pædagog foranlediger, at der tales med børnene om hændelsen. Vær lydhør, så børnene kan komme frem med deres følelser og tanker. 6. Skoleleder/klasselærer/pædagog kontakter forældrene og aftaler klassens/sfo s eventuelle deltagelse i begravelsen. 7. Blomster købes af klasselærer/pædagog på skolens regning. 3. Det kollegiale tab. (Når skolen mister en medarbejder). Kræver handling med det samme af leder i skole og SFO. 1. Leder i skole/sfo tager kontakt til familien. 2. Leder i skole/sfo orienterer personale. 3. Skolens/SFO s personale og elever samles til en kort mindehøjtidelighed. 4. Der flages på halv. 5. Personalet samles på lærerværelset/sfo til en kort mindehøjtidelighed. 6. Eventuel deltagelse i begravelsen. 7. Leder i skole/sfo sørger for, at der til begravelse/bisættelse sendes blomster. 8. Ledelsen sikrer, at der skrives nekrolog. 10

13 Omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Krisehjælp Procedure Krise: Definition: Voldsom psykisk påvirkning som følge af, at den berørte har været udsat for fysisk eller psykisk vold eller trusler om vold udsat for en alvorlig ulykke eller belastning været vidne til en pludselig eller uventet alvorlig ulykke eller et dødsfald. Nødvendig førstehjælp: Kan gives af a) en voksen/kollega b) en leder Vigtigst er det, at der hurtigt etableres en kontakt til en person, som kan være til stede, og som kan lytte. Den tilskadekomne eller kriseramte må ikke være alene, hverken på arbejdspladsen eller på vej hjem, eller når personen er kommet hjem. Førstehjælpen betyder primært, at den kriseramte ikke lades alene. Er vedkommende kollega ikke i stand til at blive ved personen, skal ledelsen underrettes. Herefter vil en af lederne selv varetage det videre forløb eller sørge for den fornødne hjælp. Ved medarbejders pludselige personlige tab/krise kan Primær kontaktperson også anvendes. Oplysninger til den skadelidte/berørte I det følgende angives områder, som den skadelidte/kriseramte skal have oplysning om. Oplysningerne gives, når der er sikkerhed for, at den berørte vil kunne opfatte meddelelsen. a) Oplysning om anmeldelse af skaden b) Oplysning om anmeldelse til politi c) Oplysning om muligheden for professionel hjælp i form af psykologbistand. Oplysningerne følges op i den kommende tid umiddelbart efter skaden. 11

14 Omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole I alle tilfælde skal ledelsen underrettes om episoden. Andre nøglepersoner ved krisehjælp. Interne: Skolepsykolog Sundhedsplejersker Ledelsen Eksterne: Præst Diverse organisationer f.eks. Kræftens Bekæmpelse eller Børn, Ung og Sorg Politi Falck 12

15 Omsorgsplan Ingrid Jespersens Gymnasieskole Kort vejledning til kollegial førstehjælp: 1. Skærm af for nysgerrige find et velegnet lokale. 2. Sørg for, at personen ikke er alene. Undgå at. bebrejde give udtryk for, at tingene måske kunne have været gjort anderledes forklare snakke om dine egne oplevelser bagatellisere lave sjov Forsøg at... imødegå selvkritik lytte og lytte og lytte og lytte en gang til anvende fysisk kontakt finde ud af, hvad personen har lyst til eller behov for lade personen tale om episoden igen og igen Være opmærksom på. at personen ikke må være alene at personen ikke selv er i stand til at vurdere, hvad der skal gøres dine egne reaktioner på episoden og hvad disse betyder for samtalen Sørg endvidere for. hjemtransporten at pårørende/familie underrettes om det passerede at der er personer hjemme til at overtage 13

16 Børns oplevelse af sorg Børns forståelse af døden hænger nøje sammen med, hvor gamle de er. Det samme gælder for de forestillinger, de gør sig i forbindelse med deres fars eller mors død. I store træk kan man opdele børnene i følgende grupper fra 2-18 år: 2-4 år Små børn opfatter ikke døden som endelig. De kan ikke forstå, at den døde far eller mor ikke vender tilbage. De føler sig forladt. Små børn stille ofte vanskelige spørgsmål som: Kommer far/mor ikke snart hjem igen? Hvor er far/mor henne? Hvad laver far/mor? Små børn kan plages af stærke skyldfølelser, som ikke altid er logiske. Et barn kan eksempelvis tro, at faderen eller moderen er syg, fordi de sagde dumme far/mor. 5-9 år Børn i denne alder forstår gradvis, at døden er uigenkaldelig, det er ikke usædvanligt, at de forestiller sig døden som en person. De tænker intenst over, hvordan det mon er at være død. Børn blander ofte fantasi og virkelighed sammen. Hvis de ikke får lejlighed til at se deres døde far/mor, kan de tro, at den døde ser lige så uhyggelig ud som eksempelvis døde og dræbte i en voldsfilm år Forholdet til døden begynder at minde om de voksnes. De forstår, at døden er uundgåelig. Børnene gør sig i den alder store spekulationer over, hvad der sker efter døden. Angsten for selv at dø er stor, og børnene har ofte vanskeligt ved at falde i søvn eller at sove år Børnene er ofte i stand til at beherske eller fortrænge deres angst - modsat mindre børn. Det er ikke usædvanligt, at børn i denne aldersgruppe siger, at de ikke er bange for døden. Børnene er meget påvirkede af, hvordan de voksne i deres nærhed taler om døden. Fornemmer børnene, at døden og talen om den afdøde er tabu, holder de deres tanker for sig selv år Børnene er i en fase af livet, hvor de frigør sig fra hjemmet. Det gør det ofte ekstra svært at bearbejde tabet og sorgen. Mange føler, at dødsfaldet forhindrer dem i at leve og more sig som andre unge. De får dårlig samvittighed og undertrykker deres behov. Reaktionerne spænder fra at spille høj musik - til den totale fornægtelse af sorgen. Har der været mange konflikter mellem barnet og den døde, kan det fremkalde stærke minder, som giver en dybtfølt skyldfølelse. Tanker om selvmord for at genforenes med den døde kan forekomme. 14

17 Børn og voksne reagerer ikke på samme måde. Der er stor variation i måden, børn reagerer på ved nyheden om, at nogen er død. De almindeligste umiddelbare reaktioner hos børn er: Chok og vantro Forfærdelse og protest Apati og lammelse Fortsættelse af sædvanlig aktivitet Husk - glem ikke det vigtigste, når et barn skal have hjælp til at bearbejde sorgen efter fars/mors død. Lad barnet se den døde Lad barnet deltage i begravelsen Tag også barnet med på kirkegården Gør det klart, at den døde ikke kommer tilbage Tag den nødvendige tid til hyggestunder og kropskontakt Forklar sammenhængen i små bidder Forklar kort og præcist - ikke lange forklaringer Forklar at du selv er ked af det og måske mere pirrelig end ellers Fortæl igen og igen at barnet er elsket og uden skyld i dødsfaldet Lad barnet udtrykke både positive og negative følelser for den døde Hjælp barnet med at bevare minderne om den døde 15

18 Nogle af de almindeligste sorgreaktioner hos børn er: Angst Stærke minder Søvnforstyrrelser Tristhed, længsel og savn Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd Skyld, selvbebrejdelse og skam Skolevanskeligheder Fysiske gener Andre mulige sorgreaktioner: Regressiv adfærd Social tilbagetrækning Fantasier Personlighedsforandringer Fremtidspessimisme Spekulationer over årsag og mening Vækst og modning Kilde: Lindelundsskolen 16

19 Børn, Sorg og Skole Litteratur som kan supplere dit arbejde med børn i sorg. Anneberg, Inger: Håbets labyrint. Når et barn får en livstruende sygdom. Høst og søn (1998) Dyregrov, Atle (1992): Sorg hos børn. En håndbog for voksne. Dansk psykologisk forlag. Dyregrov, Atle (1996): At tage afsked. Ritualer der hjælper barnet igennem sorgen. Hans Reitzels Forlag. Dyregrov, Atle og Raundalen, Magne (1994): Sorg og omsorg i skolen. Senter for Krisepsykologi Dyregrov, Atle: Børn og traumer. Hans Reitzels Forlag (1997) Ekvik, Steinar (1991): Skolen i møte med elever som sørger. En guide til hjælp for læreren. Ad Notam Gyldendal. Norge. Ekvik, Steinar (1996): Tårer uden stemme - Når barn er blandt de, som sørger. Verbom. Norsk forlag. Fredsted, Malene (1999): Kan man dø - når man er ung? Holkenfeldt 3. Jacobsen, Anne (1978): Kan man dø om natten? Når børn rammes af alvorlig sygdom. Gyldendals Pædagogiske bibliotek. Jacobsen, Anne (1998): Børn og sorg. Om børns reaktioner på tab og død. Clausens bøger. Jacobsen, Anne (1995): Alting har sin tid. Hans Reitzels Forlag. Kamradt, Jette: Hvis nu mor taber håret - om børn og død. Dansk psykologisk forlag (1998) Møller, Erik (1999): Sommeren efter Anemone. Aschehough. Olsen, Peter (1999): Min mor døde. Min far døde. 25 danskere fortæller om at miste en mor eller en far. Kroghs forlag i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. Ottesen, Doris: Børn og sorg - om forældretab i barndommen. Dafolo Forlag (1998) Poulsen, Lene (1995): At miste - vidnesbyrd fra en sorg. Dansk psykologisk forlag. Rimestad, Christian (1992): ad natmørkt hav. 11 interviews om døden. Åløkkes forlag. Wenneberg, Signe (Red.): Kære far og mor. Skilsmissegenerationens voksne børn fortæller. Aschehough (1997). Pjecer fra Kræftens Bekæmpelse: Hvad fejler du, far? Kræft og sorg Når forældre dør Ved livets afslutning 17

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Beredskabsplan for Trongårdsskolen

Beredskabsplan for Trongårdsskolen Beredskabsplan for Trongårdsskolen Trongårdsskolen Trongårdsvej 50 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 4528 4320 Mail: trongaard@ltk.dk Indholdsfortegnelse I tilfælde af offentlige sirener og anden udefrakommende trussel...

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan. 2015 1 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum

Indholdsfortegnelse. Udgiver: Mediaboost, design og kommunikation www.mediaboost.dk T: 7572 0010. Ansvh. redaktør: Lene Brøndum Indholdsfortegnelse Når skaden er sket, introduktion........... 3 Hvad sker der, og hvad gør vi nu........... 4 Personlige papirer, hvordan får vi dem igen...... 5 Advokatens råd................... 6 Forsikringsbranchens

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere