A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af"

Transkript

1 ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: Fax: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr /JDA A F G Ø R E L S E (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra Energitilsynet om gebyr for måleraflæsning af forbrug af fjernvarme leveret af Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 21. september 2000 fra [...], der klager over Energitilsynets afgørelse af 6. september 2000, hvorefter det ikke findes urimeligt, at Sønderborg Fjernvarme opkræver gebyr for batteridreven måler til manuel aflæsning. Energitilsynet har i en redegørelse af 20. november 2000 til Energiklagenævnet kommenteret klagen samt redegjort for sagens faktiske og retlige omstændigheder. Energitilsynets redegørelse har været forelagt klageren og forsyningsvirksomheden. I nævnets behandling af sagen har deltaget nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard, professor, cand.polit. Christen Sørensen, professor, dr.jur. Jens Fejø, direktør H.C. Mortensen og direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen. Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 6. september 2000 citeres: Med brev modtaget 11. juli 2000 har De rettet henvendelse til Energitilsynet vedrørende et gebyr på 250 kr. for installering af telefon til aflæsning af fjernvarme pålagt af Sønderborg Fjernvarme. De finder det urimeligt, at forsyningsvirksomheden påligner de forbrugere, som ikke ønsker at stille telefon og el til rådighed for aflæsning af fjernvarme et gebyr på kr Af Deres henvendelse fremgår det, at De ønsker at være frit stillet med hensyn til valg af fastnet- eller mobiltelefon. Af forsyningsvirksomhedens høringssvar modtaget 17. juli 2000 fremgår det blandt andet 2001_ _Soenderborg_Gebyr-for-maaleraflaesning Senest udskrevet den 14. januar 2009

2 2 at udskiftningen af målere til fjernaflæsning via telefonsystemet, som har været foretaget siden 1994, skal sikre en automatisk og mere effektiv kontrol, hvilket kan medvirke til at reducere forbrugernes energiforbrug. at både måler og modem strømforsynes fra den interne elinstallation og modem tilsluttes forbrugernes telefon, hvor telefonudgiften betales af fjernvarmen via et grønt nummer, og udgifterne til et strømforbrug på ca. 1,5 w afholdes af forbrugerne. at for de forbrugere, der ikke ønsker en strømforsynet måler, og som derved ikke kan få aflæst varmeforbruget over telefonsystemet får tilbudt en batteriforsynet måler. Målerværdierne bliver i denne forbindelse hjemtaget ved selvaflæsningskort, eller ved besøg på stedet. Målerne skal kontrolaflæses med mellemrum af værkets personale, samt at batterimålere genererer en meromkostning, som svarer til løbende batteriudskiftning, samt manuel håndtering af aflæsninger og kontrol, hvilket virksomheden i første omgang har værdisat til kr. 250 ekskl. moms, indtil de rigtige omkostninger ved den manuelle aflæsning kendes. Man skal herefter meddele, at det ikke findes urimeligt eller i strid med varmeforsyningslovens bestemmelser den fremgangsmåde, som forsyningsvirksomheden har fulgt i forbindelse med udskiftning af målere og fastlæggelse af en merpris overfor de forbrugere, som vælger en målertype, der skal aflæses manuelt... Forsyningsvirksomheden har til tilsynets register anmeldt priser, gebyrer og leveringsbetingelser. Energitilsynet vurderer på denne baggrund, at forsyningsvirksomheden ved udskiftning af målere til fjernaflæsning over telefonsystemet opnår en mere rationel aflæsning af fjernvarmen. Fjernaflæsningen medvirker til et mere gennemskueligt system og forenkler arbejdsprocessen, hvilket samlet set giver en besparelse samt sikrer færre fejlregistreringer. En særordning i form af det batteridrevne målersystem betyder ekstraomkostninger for virksomheden, også selv om forbrugeren aflæser deres egen el- og vandmåler. Forsyningsvirksomheden har i første omgang værdisat disse ekstraomkostninger til kr. 250 ekskl. moms, hvilket Energitilsynet finder er et rimeligt beløb, og som rettelig bør tilfalde de forbrugere som genererer den pågældende omkostning. Klagen Klagen af 21. september 2000 er således: Idet jeg henviser til vedlagte korrespondance, skal jeg hermed anmode Energiklagenævnet tage stilling til det urimelige i at påtvinge os forbrugere, (ganske vist en minoritet, 3 promille, men alligevel) en unødig omkostning, kun for at indføre smarte teknologiske løsninger til aflæsning af varmeforbrug. Det har på intet tidspunkt været mig muligt, at få oplyst hvad omkostningen er ved den nuværende måleraflæsningsform. Der må være en omkostning som falder bort, men hvor bliver den af? Jeg bliver hele tiden konfronteret med meromkostninger, ved at bevare den nuværende målerløsning, samt selvaflæsning. Den samlede udgift er over 3 gange højere end tilsvarende forsyningsvirksomheder, med tilsvarende måleraflæsningsform.

3 3 Energitilsynets redegørelse Fra Energitilsynets redegørelse af 20. november 2000 citeres:.. Både måler og modem strømforsynes fra den interne installation og modem tilsluttes forbrugernes telefon. Målerdata hjemringes en gang om måneden, hvor telefonudgiften betales af fjernvarmen via et grønt nummer, og udgifterne til et strømforbrug på ca. 1,5 w afholdes af forbrugerne.. Forsyningsvirksomheden gør i brev dateret 18. september 2000 (bilag F) uddybende rede for fastsættelse af beløbet på kr Her fremgår det, at taksten på kr. 250 er et skøn og vurderet ud fra en betragtning om, hvilke besparelser der forventes, at der opnås med standardordningen, dvs. med fjernaflæsningen. Fastsættelsen af kr. 250 tager udgangspunkt i, at: der forventes 3-4 batteriskift i en 15-årig periode, skønsmæssigt svarende til en meromkostning på ca. kr. 100 per år. Skal batterierne udskiftes efter turnusordningen bliver meromkostningen ca. kr. 220, manuelle aflæsninger er tidligere foretaget via udvendige stik 4 gange om året. Med det nye system aflæses målerne hver måned og alle målere på samme tidspunkt. Omkostningsberegning for manuelle månedlige aflæsninger er ikke foretaget. manuel aflæsning vil formentlig være for dyr at benytte via udvendige stik, når det kun er få, det drejer sig om. Aflæsningen vil i stedet kunne ske med selvaflæsningskort suppleret med manuelle opfølgning og aflæsning på stedet for de aflæsningskort, som ikke returneres. Hertil kommer manuelle kontrolaflæsninger. Håndteringen af selvaflæsningskortene er forsigtigt sat til 20 minutter per stik. Udgifterne hertil inkl. udsendelse, indtastning og kontrol samt forsendelsesomkostninger løber op på ca. kr. 75 per gang. For 4 per år bliver det kr. 300, Kontrolaflæsningen sættes til 130 kr. per år ud fra, at der bruges ½ time per aflæsning. Forsyningsvirksomhederne påpeger, at dette samlet set svarer til en omkostning på mere end 600 kr. per år.. Tilsynet har vurderet, at der er et omkostningsmæssigt grundlag for at sandsynliggøre, at det af forsyningsvirksomheden opkrævne gebyr ikke er urimeligt. De få forbrugere, som ikke ønsker at benytte sig af det nye system, men ønsker at fortsætte med det batteridrevne målersystem, genererer en meromkostning, også selv om forbrugeren aflæser deres egen el- og vandmåler. Tilsynet finder det ikke urimeligt, at en vis andel af denne meromkostning fordeles på det lille antal forbrugere, som genererer den faktiske omkostning. Tilsynet har bl.a. lagt vægt på, at der i gebyret på kr. 250, som vurderes at være i underkanten af de reelle omkostninger, er taget hensyn til de forbrugere, der ikke har fastfortrådet telefon..

4 4 På baggrund af ovenstående gøres det gældende, at Energitilsynets afgørelse af 6. september 2000 bør stadfæstes. Sagens baggrund Sønderborg Fjernvarme meddeler ved brev af 2. august 1999 til [...], at selskabet vil indføre et fradrag på 250 kr. på fjernvarmeregningen hos de forbrugere, der stiller telefon til rådighed for fjernaflæsning af fjernvarmemåleren, og at alle forbrugere vil få tilbud herom. Telefonopkald fra måleren påføres fjernvarmeselskabets regning og i stedet for batteridrevne målere vil de nye målere være strømforsynet via lysnettet og have en levetid på ca. 15 år. Strømforsyningen, ca. 1,5 w og mindre end 20 kr. årligt betales af forbrugeren. Selskabet mener at dette system vil medvirke til den billigst mulige drift med færre udgifter til manuel efterbehandling af data. Af Sønderborg Fjernvarmes redegørelse af 14. juli 2000 til Energitilsynet fremgår bl.a. at udskiftning af de nye målere tilsluttet strømforsyning og telefonaflæsning via forbrugerne er sket successivt siden 1994 og planlagt afsluttet i Såfremt selskabet havde valgt målere med batterier, ville man allerede nu være i gang med at udskifte batterier. Sønderborg Fjernvarme har i forbindelse med besparelser ved det nye fjernaflæsningssystem opsagt 2 medarbejdere i målerafdelingen. Lovgivning og leveringsbestemmelser Ifølge 21, stk. 1 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000, skal tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for de af 20 og 20 b omfattede ydelser med angivelse af grundlaget herfor anmeldes til Energitilsynet. Af Sønderborg Fjernvarmes Almindelige bestemmelser for fjernvarme fremgår bl.a. følgende: 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Forbrugeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner, hovedmålerarrangement, Unit m.v. Der må sikres værket let adgang til måleraflæsning og vedligeholdelse. Hvis måleren skal tilsluttes elnettet og telefonsystemet stilles dette til rådighed af forbrugeren, jf. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 4.3 Værket er forpligtet til at oplyse forbrugeren om tariffer og om ændringer af disse. 5. Måling af fjernvarmeforbrug. Værket leverer det for afregning mellem forbruger og værk nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. 5.6 Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere. Værkets personale skal have uhindret adgang til hovedmålere. 5.6 På værkets anmodning skal forbrugeren foretage aflæsning af hovedmålere og indsende aflæsningskort inden for et af værket fastsat tidsrum.

5 5 Af Sønderborg Fjernvarmes tekniske bestemmelser fremgår bl.a.: 7.3 Driftsomkostning for aflæsning af måleren afholdes i henhold til værkets tarif Bliver elnettilslutning hos en eksisterende forbruger nødvendig for målerens drift, betaler værket installationen og forbrugeren betaler elforbruget. Er tilslutning til forbrugerens telefonanlæg nødvendig for fjernaflæsning af måleren, betaler værket nødvendige ekstra installationer. Driftsomkostninger til måleraflæsning betales i henhold til værkets tarif. Nævnte leveringsbestemmelser er anmeldt til Gas- og varmeprisudvalget i 1996 og er fortsat gældende. Derudover har Sønderborg Fjernvarme anmeldt sine nye priser til Energitilsynet ved takstblad af 31. maj 2000 gældende for perioden 1. juni 2000 til 31. maj Takstbladet angiver gældende priser for bl.a. betaling af abonnementsbidrag for målere som følger: Årlige bidrag. Abonnementsbidrag. For hver måler, hvor forbrugerne ikke stiller el og telefon til rådighed, betales kr. 800 For hver måler, hvor forbrugerne stiller el og telefon til rådighed, betales kr Energiklagenævnets bemærkninger Nævnet konstaterer, at Sønderborg Fjernvarmes priser og leveringsbestemmelser er anmeldt til Energitilsynet i overensstemmelse med varmeforsyningslovens 21, stk. 1, og at tilsynet har fundet, at den af forsyningsvirksomheden fulgte fremgangsmåde ikke er urimelig eller i strid med bestemmelser i varmeforsyningsloven. Nævnet finder af de af Energitilsynet anførte grunde, at de gældende leveringsbestemmelser og takster for fjernaflæsning hhv. manuel aflæsning opfylder kravene i varmeforsyningsloven, og at Sønderborg Fjernvarme i forbindelse med skiftet til nye målere har handlet i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser og takster. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 6. september 2000 stadfæstes. Afgørelsen er truffet i henhold til 26 i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 772 af 24. juli 2000.

6 6 Energiklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. P.N.V. Jørgen Nørgaard / Joy Hougaard R. Dam

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING KJELLERUP FJERNVARME A.M.B.A. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FORORD SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FORORD... 1 INDLEDNING... 3 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING - MED

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 4 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Ulsted varmeværk A.M.B.A. SIDE NR. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING......3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 2. Etablering/ændring af

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 9

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering

Almindelige. Bestemmelser. For. Fjernvarme- levering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarme- levering Hvidbjerg Fjernvarme A.M.B.A Håndværkervej 2 7790 Thyholm 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere