Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA"

Transkript

1 [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte De Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 for Energiklagenævnet. Sagen drejer sig om, hvorvidt De kan have forbrugt i alt kwh over to aflæsningsperioder fra 15. december 2001 til 23. januar 2004 på [adressen udeladt] i Birkerød. Det aflæste svarer til et forbrug på 14,7 kwh/døgn for perioden 15. december 2001 til 17. januar 2003, og 10,4 kwh/døgn for perioden 17. januar 2003 til 23. januar NESA har opgjort kravet mod Dem til omtrent kr ,- for det aflæste forbrug. Den påklagede afgørelse Af Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 fremgår: Ved skrivelse af 5. juli 2004 har De til Energitilsynet fremsendt en klage væsentligst over, at en elregning fra NESA er urimeligt høj. De anfører endvidere, at NESA har undladt at fremsende acontoregninger til Dem i NESA har den 17. august 2004 fremsendt en redegørelse i sagen, og De har den 30. august 2004 fremsendt bemærkninger hertil. De bemærker heri, at De ikke er utilfreds med NESA s beregning af Deres fremtidige acontoregninger, der svarer til et normalt forbrug. De bemærker, at NESA burde have orienteret Dem om den store stigning i Deres aflæste elforbrug. NESA gør i skrivelsen af 30. august 2004 rede for sagsforløbet, herunder en beskrivelse af udviklingen i Deres elforbrug og en orientering om aflæsningen af Deres elmåler. NESA har endvidere i sagen oplyst, at NESA ved en fejl ikke til Dem har fremsendt en årsopgørelse for , hvorfor der heller ikke er fremsendt acontoregninger i den efterfølgende periode. NESA har i sin redegørelse oplyst, at der er indgået en betalingsaftale, hvorefter De betaler opgørelsen over en periode på 6 måneder incl. gebyr og renter. Det kan herefter oplyses, at Energitilsynet administrerer prisbestemmelserne i elforsyningsloven og i medfør af lovens 77, stk. 1, kan give pålæg om ændring af priser og betingelser, hvis Energitilsynet finder, at et forhold er i strid med loven. I henhold til

2 lovens 6, stk. 3 skal kollektive elforsyningsvirksomheder stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ensartede vilkår. Energitilsynet kan ikke afgøre sager, der forudsætter en egentlig bevisbedømmelse. Sådanne sager må henvises til behandling ved en civil domstol. I den forbindelse har Energitilsynet ingen mulighed for at behandle forholdet mellem et aflæst og et faktisk elforbrug, sådan som dette måtte afhænge af antallet af elinstallationer, antal forbrugere i husstanden og disses elforbrug. En afklaring heraf forudsætter, efter Energitilsynets opfattelse, en bevisbedømmelse og må henvises til en civil domstol. NESA har oplyst, at den relevante måler [målerens nr. udeladt] er blevet destrueret. De har således ikke mulighed for selv at foranstalte afprøvning af måleren. Det afgørende i sagen er herefter, om NESA i øvrigt har handlet i overensstemmelse med egne leveringsbetingelser, jf. elforsyningslovens 77, stk. 1. En kopi af NESA s almindelige betingelser for ellevering er vedlagt til Deres orientering. I henhold til leveringsbetingelsernes pkt. 6.5 skal kunden, hvis kunden bemærker, at el-måleren er beskadiget, står stille, eller på anden måde registrerer forkert, straks underrette NESA. Efter pkt skal kunden selv aflæse el-måleren og indberette målerstanden, når NESA beder om det, samt ved skift af elleverandør, og når rådigheden over installationen begynder og slutter. Det er således ikke i udgangspunktet NESA s ansvar at følge udviklingen i Deres aflæste forbrug, herunder at redegøre for afvigelser fra et normalt forbrug. I den aktuelle sag er der tale om, at [målerens nr. udeladt] den 3. februar 2004 er blevet udskiftet som led i NESA s almindelige revisionsbytte og stikprøvekontrol. Endvidere har NESA i 2002 i overensstemmelse med leveringsbestemmelsernes pkt grundet manglende måleraflæsning fra Dem skønnet over Deres forbrug. I 2003 har NESA til Dem fremsendt et nyt aflæsningskort for at få en fuldstændig aflæsning, jf. leveringsbestemmelsernes pkt Endvidere er der indgået en betalingsaftale med Dem, der indebar, at De kunne afvikle NESA s tilgodehavende hos Dem over 6 måneder. De har ikke bemærket over for NESA, at NESA har undladt at fremsende acontoregninger til Dem i Da Energitilsynet herefter ikke kan finde, at NESA har handlet urimeligt, jf. elforsyningslovens 77, stk. 1, jf. 6, stk. 3, betragter Energitilsynet sagen som afsluttet. Side 2 af 9

3 Klagen til Energiklagenævnet Deres klage til nævnet var vedlagt et udateret brev til henholdsvis NESA, samt en henvendelse af 5. juli 2004 til Energitilsynet. Af brevet til NESA fremgår at De i perioden 15. december 2001 til 1. februar 2002 blev afregnet af NESA for et forbrug på 260 kwh, svarende til et årsforbrug på 2080 kwh, at NESA den 2. april 2003 meddelte Dem, at NESA ønskede måleren skiftet ud efter at NESA havde gjort Dem opmærksom på, at De af Dem aflæste tal ikke kunne passe, at De ikke reagerede på NESA s ønske om at sætte en ny måler op, at måleren derfor ikke blev skiftet ud før den 3. februar 2004 med start ved en målerstand på 6, at forbruget ifølge måleren var på 504 kwh i perioden fra 3. februar 2004 til 9. juni 2004, svarende til et årsforbrug på ca kwh, at De i en ét-værelses lejlighed på en anden adresse i Birkerød har et årsforbrug på 673 kwh, at De den 9. juni 2004 betalte a conto svarende til et årsforbrug på 2000 kwh. Side 3 af 9 I Deres brev af 5. juli 2004 til Energitilsynet gentages det samme som over for NESA. De tilføjede derpå, at NESA det seneste år ikke har sendt a contoregninger, hvilket De ikke har været opmærksom på. De bemærkede derpå, at hverken De eller NESA har dokumentation, der viser Deres forbrug. Ved brev af 11. november 2004 meddelte Energitilsynet, at tilsynet kunne henholde sig til sin afgørelse. Tilsynet tilføjede dog: [Klagerens navn udeladt] klager bl.a. over, at NESA ikke har fremsendt en årsopgørelse for , hvorfor NESA heller ikke har fremsendt acontoregninger i den efterfølgende periode. Af pkt i NESA s almindelige betingelser for ellevering fremgår, at kunden hæfter for betaling for den el, der er leveret fra den dato, kunden har rådighed over en elinstallation. NESA vil også have krav på betaling for den el, der er leveret til [klagerens navn udeladt] i Ved brev af 30. november 2004 oplyste NESA følgende over for Energiklagenævnet: Årsopgørelse Vi har den 18. maj 2004 sendt årsopgørelse til [klagerens navn udeladt] for elforbruget i perioden 2002 til Dette skyldes at vi i forbindelse med en målerundersøgelse havde blokeret for afregning.

4 Først da målerundersøgelsen var afsluttet, afregnede vi elforbruget for 2002 til 2003 og sendte en årsopgørelse den 18. maj 2004 på 5.161,25. Acontoopkrævninger Vi har i perioden 1. februar 2002 til den 17. januar 2003 opkrævet 3.840,00 kr. á conto. Det er korrekt, at vi ikke har sendt acontoberegninger for perioden 2003 til Dette skyldes, at vi ikke kan sende acontoberegninger før årsopgørelsen er dannet, og årsopgørelsen blev først udsendt efter at målerundersøgelsen var afsluttet. Vi har samtidig den 18. maj 2004 sendt en årsopgørelse på 6.645,08 kr. for elforbruget for perioden 18. januar 2003 til den 23. januar Vi har i den forbindelse tilbudt [klagerens navn udeladt] en betalingsaftale, hvilket [klagerens navn udeladt] har accepteret. Side 4 af 9 Den 9. december 2004 meddelte De Energiklagenævnet, at NESA s krav blev betalt samtidig med, at De meddelte NESA, at De ville klage. NESA oplyste, at De skulle betale uanset, at De led af [sygdommens art udeladt] og ikke kunne betale 2 års elforbrug. NESA indvilligede dog i at lade beløbet afdrage over 6 måneder. Deres mor har derfor betalt gælden til NESA. De fandt det uacceptabelt, at Energitilsynet henviser Dem til civilt søgsmål, når tilsynet samtidig har meddelt, at bevismaterialet i form af den gamle elmåler er destrueret af NESA. Ud fra sund fornuft og elforbruget før og efter den nye målers installering finder De det indlysende, at måleren har været defekt. De henviser også til, at NESA undersøgte om måleren var i orden og udskiftede den omkring det tidspunkt, hvor sagen startede. Retsgrundlaget Fra elforsyningsloven citeres, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 om elforsyning med senere ændringer, herunder lov nr. 494 af 9. juni 2004: 6, stk. 4. Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. Af NESA s Almindelige Betingelser for El-levering, gældende fra 1. juni 2002, fremgår bl.a.: 1.1 Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og NESANET A/S og NESA Forsyning A/S, der er datterselskaber af NESA A/S. Kunde hos NESA er enhver, der

5 - ejer eller har rådighed over en installation tilsluttet NESAs net. - har indgået aftale med NESA om tilslutning af en installation til NESAs net. - aftager elektricitet gennem NESAs net. 6.7 Registreringen af leveret elektricitet anses for korrekt, hvis elmålerens fejlvisning ikke overstiger 4%. Fejlvisningen beregnes som et gennemsnit af flere målepunkter. NESA fører løbende kontrol med el-målernes kvalitet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om kontrol med el-målere. Kunden kan kræve, at NESA undersøger el-måleren og eventuelle måletransformere. Hvis undersøgelsen viser, at fejlvisningen er inden for tolerancen på 4%, betaler kunden omkostningerne ved undersøgelsen Kunden skal selv aflæse el-måleren og indberette målerstanden, når NESA beder om det, samt ved skift af el-leverandør, og når rådigheden over installationen begynder og slutter. Hvis kunden undlader at indberette målerstanden, også efter at være blevet rykket, kan NESA aflæse måleren og opkræve betaling for aflæsningen. Side 5 af 9 Kunden kan selv rekvirere NESA til at aflæse el-måleren mod betaling. NESA har til enhver tid ret til at foretage kontrolaflæsning Foreligger der ikke en aflæsning, har NESA ret til at beregne el-forbruget og afregne på basis af dette skøn. Dette oplyses på regningen. Hvis kunden efterfølgende ønsker regningen reguleret, kan NESA opkræve et gebyr For kunder, der køber el fra NESA Forsyning, gælder dette afsnit 13 samt følgende øvrige dele af de almindelige betingelser for el-levering: Afsnit 1 og 2, punkt 6.12 og 6.13, afsnit 7, punkt 8.3 samt afsnit 9 til 12. I de nævnte bestemmelser skal NESA læses som NESA Forsyning. Domstolenes og myndighedernes praksis Fra Vestre Landsrets dom af 3. september 1997 (ankesag B ) citeres: Landsretten udtaler: Der foreligger - bortset fra selv størrelsen af det omtvistede elforbrug - ikke oplysninger, der kan indicere, at elmåleren er behæftet med fejl. Tværtimod blev elmåleren ved den kontrol, der blev foretaget af [NESA's] installationsmester den 6. november 1991, fundet i orden, og måleren er efter det oplyste blevet siddende i ejendommen, uden at dette efter denne dato har givet anledning til usædvanlige måleresultater. Der er heller ikke i forbindelse

6 med det foretagne syn og skøn fremkommet oplysninger om fejl ved elmåleren. Det kan navnlig på baggrund af oplysningerne i syns- og skønsrapporten ikke anses for urealistisk, at elforbruget inden for en periode på et år fra den 1. november 1990 til den 1. november 1991 har udgjort kwh. Der foreligger imidlertid - ud over at elmåleren kan have været behæftet med fejl - også den mulighed, at måleren ikke er blevet aflæst korrekt i de forudgående år, hvor der er sket selvaflæsning, således at forbruget reelt vedrører en længere periode end et år. [...] Før energireformen, som trådte i kraft 1. januar 2000, var Konkurrenceankenævnet (nu Energiklagenævnet) klagemyndighed for Gas- og Varmeprisudvalget og Elprisudvalget (begge er nu Energitilsynet). Fra Konkurrenceankenævnets afgørelse af 29. april 1996 (j.nr ) citeres: 5. Gas- og Varmeprisudvalgets argumentation Til klagerens påstand om, at stigningen i varmeforbruget skyldes, at der har været fejl ved måleren, har udvalget anført, at Odense Magistrats afprøvning af måleren viste, at denne fungerede korrekt. Det ligger uden for udvalgets kompetence at gå ind i en bedømmelse af, om afprøvningen af måleren kan anses for at være korrekt udført, hvorfor resultatet af afprøvningen af måleren må lægges til grund. Til påstanden om, at stigningen i varmeforbruget ikke kan skyldes ændringer i forbrugsmønsteret, og at det gennemsnitlige forbrug i tilsvarende huse i [kvarterets navn udeladt] i Odense stadig er på samme lave niveau, som klagerens forbrug udgjorde i perioden , har udvalget anført, at når det konstateres, at der ikke har været målerfejl, og når der ikke kan konstateres væsentlige afvigelser fra et forventet forbrug, må der betales for det registrerede forbrug. [...] Side 6 af 9 Ankenævnets bemærkninger Ligesom Gas- og Varmeprisudvalget kan ankenævnet ikke afgøre, om målerprøven har været korrekt foretaget. I henhold til varmeforsyningsloven har ankenævnet i så henseende ligesom udvalget alene kompetence til at afgøre, om "priser eller andre betingelser" er urimelige [...]. Med denne bemærkning og i øvrigt med henvisning til, hvad udvalget har anført, stadfæster ankenævnet udvalgets afgørelse. Fra Konkurrenceankenævnets afgørelse af 2. november 1999 (j.nr ) citeres: 2. Elprisudvalgets skrivelse af 6. maj 1999 er sålydende: [...]

7 Elprisudvalget har ikke kompetence til at gå ind i en bedømmelse af, hvorvidt det afregnede forbrug står i rimeligt forhold til antallet af elforbrugende apparater i den omhandlede periode, eller hvorvidt andre forhold kan have påvirket Deres elforbrug. En sådan bedømmelse ville indebære en bevisbedømmelse og må henvises til domstolene. [...] I den konkrete sag har NESA A/S ladet foretage en kontrol af måleren, som viser, at der ikke er fejl ved denne. På den baggrund finder udvalget ikke at kunne rette indvendinger imod NE- SA A/S' fremgangsmåde i denne sag. [...] 5. Konkurrenceankenævnets bemærkninger Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers faktiske forbrug er i overensstemmelse med det målte [...]. Ankenævnet kan tiltræde, at der ikke i anledning af den foreliggende konkrete tvist er grundlag for at finde NESA's fremgangsmåde i sagen i strid med elforsyningslovens 10, stk. 4 [nu 6, stk. 4]. Ankenævnet kan endvidere tiltræde, at Elprisudvalget ikke har til opgave at træffe afgørelse i den konkrete tvist. Side 7 af 9 I Energiklagenævnets afgørelse af 31. marts 2004 (j.nr ) tog nævnet dels stilling til forholdet mellem det målte og det påståede faktiske forbrug, herunder betydningen af, om måleren havde været kontrolleret. Fra afgørelsen, der er stilet til elforbrugerens advokat, citeres: Deres klage vedrører primært spørgsmålet om, hvorvidt det målte elforbrug for Deres klients ejendom svarer til det faktiske elforbrug. Energiklagenævnet anser sig for kompetent til tage stilling til bevisspørgsmål, medmindre der foreligger elementer af sådan art, at de ikke kan oplyses gennem de midler, der er til rådighed for forvaltningsmyndigheder, og derfor må henvises til domstolsbehandling. Energiklagenævnet må lægge til grund, at der ikke er påvist fejl ved Deres klients elmåler. Nævnet kan herefter tiltræde Energitilsynets vurdering af, at fastslåelse af misforhold mellem det registrerede forbrug og det faktiske forbrug forudsætter en egentlig bevismæssig bedømmelse, som kun kan ske ved domstolene. Ligeledes må betydningen af bortskaffelsen af den oprindelige måler afgøres af domstolene. For så vidt angår betaling for afprøvning af måleren konstaterer nævnet, at det følger af leveringsbestemmelserne for Nordthy Strømforsyning og Nordthy Energi A/S, senere Thy Mors Energi A/S, punkt 5.6, 3. afsnit, at Deres klient skal betale omkostningerne, idet afprøvningens resultat ikke viste fejl ved måleren. Nævnet har i denne forbindelse lagt vægt på, at det efter Deres klients ønske blev aftalt at indsende måleren til kontrol. Angående spørgsmålet om [målerkontrolløren] Siemens Meterings objektivitet konstaterer nævnet, at Siemens Metering er godkendt

8 af den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (DANAK) i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 1997 om kontrol med elmålere, der anvendes til måling af elforbrug, 4, stk. 3 (nu bekendtgørelse nr af 15. december 2003). Godkendelsen vedrører efter det for nævnet oplyste alle målere af alle fabrikater. De har ikke på vegne af Deres klient gjort brug af adgangen til at indbringe tvisten mellem Deres klient og Nordthy Energi A/S om kontrolsystemets effektivitet for Erhvervsfremmestyrelsen i henhold til bekendtgørelsens 11, jf. 9 (nu klageadgang til den Danske Akkrediterings- og Metrologifond, jf bekendtgørelsens 11, jf. 13 om anke til Sikkerhedsstyrelsen). [...] Fra Energiklagenævnets afgørelse af 12. maj 2004 (j.nr ) citeres: Klagens hovedspørgsmål er, hvorvidt det målte elforbrug for klagers ejendom svarer til det faktiske elforbrug. Side 8 af 9 Energiklagenævnet må lægge til grund, at der ikke er påvist fejl ved [klagerens] elmåler, idet målervisningen blev kontrolmålt den 19. august 2002, og idet resultatet af denne kontrolmåling viste, at fejlprocenten lå lavere end de 4 %, som NESA s almindelige betingelser for el-levering tillader. Nævnet kan herefter tiltræde Energitilsynets vurdering af, at eventuel fastslåelse af misforhold mellem det registrerede forbrug og det faktiske forbrug forudsætter en egentlig bevismæssig bedømmelse, som kun kan ske ved domstolene. Nævnet finder, at sagens øvrige oplysninger ikke gør det muligt at betegne NESA s krav om betaling for det registrerede forbrug som urimeligt efter elforsyningsloven. Energiklagenævnets bemærkninger Deres klage vedrører primært spørgsmålet om, hvorvidt det målte elforbrug svarer til det faktiske elforbrug. Til støtte for klagen har De anført, at De havde et normalt forbrug før måleren blev skiftet ud. De finder endvidere, at De fortsat har et normalt forbrug på Deres anden adresse i Birkerød. Som det fremgår af myndighedernes og domstolenes praksis, lægges der vægt på, om der er fremkommet oplysninger om fejl ved elmåleren. Nævnet må lægge til grund, at der ikke er påvist fejl ved Deres elmåler. Nævnet kan herefter tiltræde Energitilsynets vurdering af, at fastslåelse af misforhold mellem det registrerede forbrug og det faktiske forbrug forudsætter en egentlig bevismæssig bedømmelse, som kun kan ske ved domstolene. Ligeledes må betydningen af bortskaffelsen af den oprindelige måler afgøres af domstolene.

9 Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 stadfæstes. Afgørelsen er truffet i henhold til elforsyningslovens 89, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 om elforsyning med senere ændringer, og i henhold til pkt. 3 i Energiklagenævnets formandsbemyndigelse af 12. maj 2004 efter elforsyningsloven. Afgørelsen er endelig, og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til Dem, samt til Energitilsynet og til NESA. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside i anonymiseret form. Side 9 af 9 P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Thomas Andersen Thrane Fuldmægtig

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT (Elforsyning) Elsam A/S, Fredericia, over Energitilsynet af 26. maj 2003 Pladsleje for benyttelse af dele af Eltra s offshore transformerplatform ved Horns Rev Havvindmøllepark Nævnsformand, professor,

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Sydkraft Varme A/S over Energitilsynet af 22. april 2004 Anmeldte varmepriser Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ankenævnets historie

Ankenævnets historie Ankenævnets historie Sidst opdateret: 05-02-2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formandens forord... 3 1 Ankenævnets etablering... 6 1.1 Reform af forbrugerpolitikken - Behov for et privat

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere