Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi. for bibzoom.dk. BibZoom.dk. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Statsbiblioteket"

Transkript

1 Strategi for bibzoom.dk 2011

2 - strategi 2011 side 2 Strategi for bibzoom.dk 2011 godkendt af ledelsen den 8. december Indhold Mission... 3 Vision... 3 Overordnet strategi... 3 Organisering... 3 Ledelsen 3 Formidling - redaktion 4 Salg, markedsføring og helpdesk 4 Strategisk udviklingsgruppe 4 Produktstrategi... 5 Eksterne leverandører... 5 Partnerskaber... 5 Forretningsmodel og budgettering... 6 community... 6

3 - strategi 2011 side 3 Mission s mission er at sikre et professionelt og økonomisk attraktivt tilbud til de danske folkebiblioteker vedrørende levering af et digitalt univers med udgangspunkt i musik og formidling. Vision skal bidrage aktivt til at positionere de danske biblioteker som en innovativ, vigtig og serviceorienteret public service funktion. Overordnet strategi s strategi er at tilbyde et digitalt univers der, udover tilgængeliggørelse af det brede populære materiale, fokuserer på formidling, konstant fornyelse og en række særlige nicher. tager udgangspunkt i musikkens univers men udbygger bl.a. universoplevelsen med særlige biblioteksservices som kulturarv, smalt dansk og services målrettet indvandrere fra ikke vestlige lande. Elementer i denne sammenhæng er bl.a. sjælden dansk musik, gamle biografreklamefilm og Bollywood film. Der arbejdes for at etablere en bred strategisk platform for udvikling af BibZoom. dk blandt de danske biblioteker, og der skal sikres en optimal sammenhæng til andre digitale formidlingsplatforme. Strategien skal sikre en klar differentiering og profilering fra eventuelle kommercielle services på området. Organisering er et samarbejde, der overordnet styres og koordineres af ledelsen, der også er ansvarlig for nedsættelsen af eventuelle arbejds- og projektgrupper. Ledelsen s ledelse består af cheferne for: Herning Bibliotekerne (HeB), Formandskab Odense Centralbibliotek (OC), Sekretariat Statsbibliotekets nationale overbygning for folkebibliotekerne (SB, OC) Statsbiblioteket er økonomisk og juridisk ansvarlig for. Ledelsen består af maksimalt fem personer, der hver især repræsenterer en institution. Det er en forudsætning for varetagelse af ledelseshvervet, at den enkelte institution aftager relevante produkter. Det er endvidere en forudsætning, at medlemsinstitutionerne ikke deltager i andre konsortier, der konkurrerer på s kerneopgaver. Ændring af ledelsens sammensætning forudsætter enighed i ledelsen. Medlemmer af ledelsen kompenseres for deres indsats med et beløb, der aftales en gang årligt. Ledelsen konstituerer sig årligt med en række ressortområder således, at f.eks. redaktionslederen i daglig drift refererer til et medlem af ledelsen etc. Ledelsen beslutter via almindeligt flertal, idet SB dog har vetoret i forhold til beslutninger, der har økonomiske og/eller juridiske implikationer.

4 - strategi 2011 side 4 Formidling - redaktion Den formidlingsmæssige indsats er af meget stor strategisk betydning for, og der frikøbes i den anledning en redaktør til at sikre implementering af den redaktionelle linje samt formidlingsvolumen. Redaktøren refererer i daglig drift til et medlem af ledelsen. Redaktøren disponerer et årligt fastlagt budget, der anvendes til indholdsproduktion. Redaktøren fremlægger, i forbindelse med budgetplanlægningsprocessen for det kommende år, strategi, indsatsområder og budget til godkendelse af ledelsen. Det er et element i strategien at invitere medarbejdere fra andre folkebiblioteker til at deltage i formidlingsarbejdet på. Det digitale indvandrerbibliotek /World har en separat redaktion overvejende bestående af medarbejdere fra BiblioteksCenter for Integration. Redaktionen producerer formidlende indhold til World, og samarbejder og koordinerer med redaktøren for. Også denne redaktion laver i forbindelse med budgetlægningsprocessen for det kommende år en handleplan og et budget til godkendelse hos ledelsen. Salg, markedsføring og helpdesk Abonnementssalg, markedsføringskoncepter og teknisk helpdesk, udføres som udgangspunkt af medarbejdere fra SB. Den SB ansvarlige chef (salgs- og markedschef) disponerer et budget, der anvendes til frikøb af arbejdstid og materialer. I forbindelse med markedsføringsindsatsen søges aktivt at involvere og forankre medarbejdere fra andre aftagerbiblioteker i aktiviteterne. Salgs- og markedschefen fremlægger, i forbindelse med budgetprocessen for det kommende år, strategi, indsatsområder og budget til godkendelse hos ledelsen. Det er vigtigt, at relevante -aktører, herunder diverse redaktører, inddrages. Salgs- og markedschefen refererer i daglig drift til et medlem af ledelsen. Strategisk udviklingsgruppe Strategisk udviklingsgruppe Ledelsen nedsætter, med udgangspunkt i de institutioner der er repræsenteret i ledelsen, en strategisk udviklingsgruppe. Gruppen har, med fokus på nye medier, til opgave at levere analyser og beslutningsoplæg til ledelsen vedrørende den fremadrettede koncept- og forretningsudvikling for. Medarbejdere fra biblioteker, der ikke er repræsenteret i ledelsen, kan også indgå i den strategiske udviklingsgruppe, idet bemanding skal godkendes af ledelsen. Der udpeges en formand for Strategisk Udviklingsgruppe, der i daglig drift har reference til et medlem af ledelsen. Eventuel omkostningsdækning vurderes fra sag til sag.

5 - strategi 2011 side 5 Produktstrategi Den helt overordnede produktstrategi for er at etablere, udvikle og drive et professionelt digitalt univers, hvor det er muligt for alle bosiddende i Danmark på lovlig vis at opleve og deltage i professionel formidling af biblioteksrelevant digitalt indhold samt downloade og streame primært musik. differentierer sig fra andre og kommercielle løsninger ved at være bibliotekssektorens samlende public service tilbud, hvor der, udover alt det mest populære indhold, også er væsentlig fokus på formidling af mere smalt materiale, herunder den danske audiovisuelle kulturarv. opererer ud fra betragtningen om, at eksponering af skal ske, hvor brugerne er, og at brugere af digital download af musik typisk også vil være disponeret for komplementære digitale services, hvorfor produktporteføljen løbende vurderes i forhold til udfasning, udvikling og implementering af nye services. opererer endvidere ud fra forventningen om, at høj vækst og stort transaktions volumen er vigtigt for at sikre fortsat faldende stykpriser både i forhold til indkøb af licenseret indhold, egenproduktion og tekniske transaktions omkostninger. Eksterne leverandører Med fokus på en kontinuerlig optimering af omkostninger og kvalitet, indgår Bib- Zoom.dk relevante aftaler med sektoreksterne leverandører. Leverandørerne kan overordnet opdeles i tre kategorier (infrastruktur, indhold og rettigheder). Vedrørende infrastruktur vælges leverandør ud fra en samlet vurdering af evnen til at levere driftssikkerhed, udviklingsprojekter, økonomi samt fleksibilitet i løsningen forstået således, at der kan leveres til de vigtigste platforme og med væsentlige muligheder for integration i andre eksisterende løsninger, dvs. har særligt fokus på, og bidrager i videst muligt omfang med metadata til andre relevante digitale biblioteksplatforme. Vedrørende indhold arbejdes der bl.a. med en strategi om indkøb via en eller flere indholdsgrossister, hvilket hidtil har resulteret i tilfredsstillende løsninger både i forhold til kvalitet og omfang af indhold samt en overvejende acceptabel prisudvikling. Der gennemføres løbende analyser af potentialet ved, at selv varetager og/eller deltager i forhandling og administration af aftaler vedrørende primært større labels/pladeselskaber. Vedrørende øvrige rettigheder er det s strategi at arbejde for en innovativ og forretningsorienteret tilgang, der medvirker til at sikre bibliotekerne optimale muligheder for at udbyde og udvikle paletten af digitale serviceudbud. Den dominerende leverandør er pt. KODA, men bl.a. Copydan og Gramex forventes at få en stigende betydning. Partnerskaber er kraftigt orienteret mod indgåelse af såvel sektorinterne som sektoreksterne partnerskaber. Sektorinternt er orienteret mod eksisterende og kommende initiativer, der vurderes at være understøttende. Eksempler på relevante partnerskaber omfatter DBC, Netlydbog.dk, Litteratursiden.dk, SB Kulturportalsprojekt samt Ting og DDB.

6 - strategi 2011 side 6 Sektoreksternt er der en klar forventning om, at på sigt med fordel kan indgå i en række partnerskabsrelationer. Der tænkes bl.a. på DR samt leverandører af netbaserede services og tjenester samt konceptudviklere. Egentlige kommercielle partnerskaber er også et område, hvor forventer, at der er et vist potentiale. Potentialet kan f.eks. omfatte samarbejde vedrørende betalbare premiumversioner, indkøbs- og produktionsfællesskab med tele- og bredbåndsselskaber etc. Forretningsmodel og budgettering er nonprofit. Den bagvedliggende forretningsmodel for er baseret på, at BibZoom. dk hos de forskellige leverandører af indhold, rettigheder, teknik, markedsføring, overhead og formidling indkøber en væsentlig volumen til forbrug indenfor den kommende periode. Omkostningerne søges herefter dækket via salg af abonnementer til de danske biblioteker, idet der som udgangspunkt anvendes en fordelingsnøgle baseret på antal borgere i den enkelte kommune. Forbrugsopfølgning sker automatisk pr. kommune, men opgørelsesmæssigt er der tale om en tværkommunal solidaritet, hvor ekstra fakturering kun kan blive aktuel, hvis der opstår en situation med et konsolideret nationalt merforbrug indenfor aftaleperioden. I tilfælde af forventet overskridelse af den nationale kvote, varsles alle abonnenter uden unødigt ophold, og kan herefter beslutte, hvorvidt de vil stille servicen midlertidig i bero eller alternativt fastholde servicen og bidrage til en forholdsvis slutafregning ved årets udgang. Hvis der opstår et egentligt driftsoverskud, vil det som udgangspunkt blive overført til næste års budget med det sigte at bidrage til faldende stykpriser og/eller øget udviklingsaktivitet. Budget og regnskab skal godkendes af ledelsen. udbyder servicen i det omfang, der kan opnås en tilslutning, der sikrer regnskabsmæssig balance Community Community er et nyt tiltag til understøttelse af bruger- og kundeinvolvering. I første fase tænkes Community at blive det fælles virtuelle værested for biblioteksansatte, der ønsker at bidrage til ideudvikling og diskussioner vedrørende. fremtidsperspektiver m.v. for.. Community tænkes overvejende virtuelt, men der vil også blive arrangeret et til to årlige fysiske møder, seminarer eller tilsvarende, hvor status, nye ideer m.v. kan drøftes og afprøves. s redaktør sikrer, i samarbejde med salg, markedsføring og helpdesk, etablering og hosting af den virtuelle ramme samt planlægning af aftalte seminarer.

BiBZOOM Strategi. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Det Kongelige Bibliotek Aabenraa Bibliotekerne Statsbiblioteket

BiBZOOM Strategi. Herning Bibliotekerne Odense Centralbibliotek Det Kongelige Bibliotek Aabenraa Bibliotekerne Statsbiblioteket BiBZOOM Strategi 2013 Strategi 2013 side 2 bibzoom Strategi 2013 godkendt af ledelsen den 13. november 2012. INDHOLD Mission 3 Vision 3 Overordnet strategi 3 Produktstrategi 3 Organisering 4 Ledelsen 4

Læs mere

Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014

Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014 Bibzoom Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014 Godkendt af Ledelsen den 1. november 2013 Bibzoom Strategi, Organisering og Forretningsmodel 2014 Godkendt af Ledelsen den 1. november 2013 Indhold

Læs mere

BIBZOOM STRATEGI 2016

BIBZOOM STRATEGI 2016 BIBZOOM STRATEGI 2016 GODKENDT AF LEDELSEN JUNI 2015 BIBZOOM STRATEGI 2016 Godkendt af Ledelsen Juni 2015 INDHOLD Målgruppe... 3 VISION OG MISSION Vision... 3 Mission... 3 STRATEGI... 3 Bibzoombibliotekernes

Læs mere

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag

Bilag Danskernes Digitale Bibliotek. Bilag Bilag Bilag 1: Folkebibliotekernes netbaserede materialer Bilag 2: Opgaver ved indkøb af netbaseret materiale Bilag 3: Arbejdsdelingen i et typisk indkøbssamarbejde Bilag 4: Elementer i infrastrukturen

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

R E S U L T AT K O NT R AK T

R E S U L T AT K O NT R AK T R E S U L T AT K O NT R AK T Effektiv digital selvbetjening Projekt 1.2 i handlingsplanen for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Det er projektets formål at sikre, at der på alle de obligatoriske

Læs mere

Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur.

Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Åbningstider. Bibliotekerne skal have åbningstider, som er tilpasset betjeningsområdets behov. Der er

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse

Indhold. Side 2 Omverdensanalyse DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK Det Kongelige Bibliotek 2011-2014 Indhold 1. Interessentanalyse... 4 2. Kerneopgaver... 5 3. Udefra kommende påvirkninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Formål... 3. 3. Vision... 3. 4. Indsatsområder... 4. 4.1. Digital service og selvbetjening... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 3 3. Vision... 3 4. Indsatsområder... 4 4.1. Digital service og selvbetjening... 4 Kanalvalg og kanalmuligheder er afgørende for service og effektivitet...

Læs mere

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration

AKTIVITETSPLAN 2013. Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration AKTIVITETSPLAN 2013 Branchearbejdsmiljørådet Finans, Offentlig Kontor & Administration 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. BUDGET FOR BAR FOKAs AKTIVITETER I 2013... 4 2. INDSATS OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ...

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere