(Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)"

Transkript

1

2 _Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. I. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés ). Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement de la population). Kriminel Retspleie 0 og 0. (Statistique de la justice criminelle: Procedure.) Det statistiske Centralbureau har derhos bl. a. udgivet folgende Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I, IV. Christiania,,,. International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Handelsflaaderne i Aarene 0. Kristiania. Tabeller vedkommende Skibsfartsbevægelsen og Handelsflaaderne. Kristiania. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Senest udkommet: Femogtyvende Aargang, 0. Kristiania 0. (Annuaire statistique de la Norvége.) Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. Senest udkommet: Treogtyvende Bind, 0. Kristiania 0. (Journal du Bureau Central de Statistique) Oversigt over Kongeriget Norges civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet Juni 0. Kristiania 0. Med Tillæg. Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 0 Juni. Kristiania. Do. for Tidsrummet Juli December, for Tidsrummet Januar December, for.tidsrummet ( Januar December, for Tidsrummet Januar December 00 og for Tidsrummet Januar 0 December 0, trykte som Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau, Niende Bind, Tolvte Bind, Femtende Bind, Attende Bind og Enogtyvende Bind. Angaaende andre statistiske Værker henvises til ovennævnte Fortegnelser. Samtlige Værker er at erholde tilkjobs hos H. A schehoug & Co., Kristiania. Februar 0.

3 NORGES OFFICIELLE STATISTI V.. DEN KRIMINELLE RETSPLEIE 0 og 0. (Statistique de la justice criminelle. Procédure; pour les années 0 et 0.) Udgivet af JUSTITS OG POLITIDEPARTEMENTET. KRISTIANIA. KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0.

4 For Aarene og se Norges officielle Statistik, Tredie Række. For Aarene og 00 se Norges officielle Statistik. Fjerde Række Nr. og. JOHANNES IJORNSTADS BOGTRYKKERI.

5 Indhold. Side. Forord * Tabeller. I. Vedkommende Aaret 0. Tabel I. Oversigt over indkomne Anmeldelser og anstillede Efterforskninger samt over Tiltalemyndighedens Udøvelse i Aaret 0: A. Sager, der ikke er Politisager ( Tabeller)... B. Politisager ( Tabeller) Tabel II. Oversigt over Retsmøder under Efterforskning samt over retslige Forundersøgelser m. v. i Aaret 0 :. A. Sager, der ikke er Politisager ( Tabeller) 0 B. Politisager ( Tabeller) Tabel III. A. Oversigt over de i Aaret 0 anlagte samt over de i samme Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede Meddomsretssager ( Tabeller) B. Oversigt over Varigheden af de i Aaret 0 paadømte Meddomsretssager ( Tabeller) Tabel IV. A. Oversigt over de i Aaret 0 anlagte samt over de i samme Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede Lagmandsretssager ( Tabeller) B.. Oversigt over Varigheden af de i Aaret 0 paadømte Lagmandsretssager ( Tabeller) 0. Oversigt over Varigheden af de i Aaret 0 ved Lagmandsret paadomte Sager, der har været undergivet fornyet Behandling ( Tabeller) Tabel V. Oversigt over Antallet af Paagribelser og Fængslinger, Løsladelser mod Sikkerhedsstillelse eller under andre Vilkaar samt arresterede Personer under de i Aaret 0 indstillede eller afsluttede foreløbige Undersøgelser (Efterforskninger og Forundersøgelser) og anlagte Sager ( Tabeller) Tabel VI. Oversigt over de til Retterne i Aaret 0 indkomne Begjæringer om Gjenoptagelse af Sager og over Kjæremaal, der er afhjulpet af vedkommende Ret selv Tabel VII. Oversigt over de Sager, til hvis fornyede Behandling ved høiere Ret (Lagmandsret) Høiesterets Kjæremaalsudvalgs Samtykke i Aaret 0 er blevet begjæret (Denne Tabel er ligesom de folgende VIII XI meddelt tilslut under& for Aarene 0 og 0.) Tabel VIII. Oversigt over de af Høiesterets Kjæremaalsudvalg i Aaret 0 behandlede Kjæremaal

6 Side. Tabel IX. Oversigt over de ved Højesterets KjEeremaalsudvalg i Aaret 0 behandlede Anker 0 Tabel X. Oversigt over de af Højesteret i Aaret 0 behandlede Ankesager Tabel XI. Oversigt over Lagmandsthingenes Antal og Varighed i Aaret 0. Vedkommende Aaret 0. Tabel I. Oversigt over indkomne Anmeldelser og anstillede Efterforskninger samt over Tiltalemyndighedens Udøvelse i Aaret 0 A. Sager, der ikke er Politisager ( Tabeller) 0 B. Politisager ( Tabeller) Tabel Il. Oversigt over Retsmøder under Efterforskning samt over retslige Forundersøgelser m. v. i Aaret 0: A. Sager, der ikke er Politisager ( Tabeller) B. Politisager ( Tabeller) Tabel III. A. Oversigt over de i Aaret 0 anlagte samt over de i samme Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede Meddomsretssager ( Tabeller) B. Oversigt over Varigheden af de i Aaret 0 paadømte Meddomsretssager ( Tabeller) 0 Tabel IV. A. Oversigt over de i Aaret 0 anlagte samt over de i samme. Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede Lagmandsretssager ( Tabeller) B.. Oversigt over Varigheden af de i Aaret 0 paadømte Lkmandsretssager ( Tabeller). Oversigt over Varigheden af de i Aaret 0 ved Lagmandsret paadømte Sager, der har været undergivet fornyet Behandling ( Tabeller), 0 Tabel V. Oversigt over antallet af Paagribelser og Fængslinger, Løsladelser mod Sikkerhedsstillelse eller under andre Vilkaar samt arresterede Personer under de i Aaret 0 indstillede eller afsluttede foreløbige Undersøgelser (Efterforskninger og Forundersøgelser) og anlagte Sager ( Tabeller) Tabel VI. Oversigt over de til Retterne i Aaret 0 indkomne Begjæringer om Gjenoptagelse af Sager og over Kjæremaal, der er afhjulpet af vedkommende Ret selv Tabel VII. Oversigt over de Sager, til hvis fornyede Behandling ved høiere Ret (Lagmandsret) Høiesterets Kjæremaalsudvalgs Samtykke i Aaret 0 er blevet begjæret (Denne Tabel er ligesom de følgende VIII XI meddelt tilslut undera for Aarene 0 og 0.) Tabel VIII. Oversigt over de af Hoiesterets Kjæremaalsudvalg i Aaret 0 behandlede Kjæremaal Tabel IX. Oversigt over de af Høiesterets Kjæremaalsudvalg i Aaret 0 behandlede Anker 0 Tabel X. Oversigt over de af Højesteret i Aaret 0 behandlede Ankesager Tabel XI. Oversigt over Lagmandsthingenes Antal og Varighed i Aaret 0 Tillæg. Rigets Inddeling i Lagdommer og Lagsogne i Aarene 0 og 0

7 Forord. Herved fremlægges Statistik over den kriminelle Retspleie i Aarene 0 og 0, udgjørende en Fortsættelse af den i, 00, 0 og 0 udgivne lignende Statistik for Aarene 00. Den er i sin Helhed udarbejdet efter samme Plan og paa Grundlag af et tilsvarende Materiale som Statistiken for de to nærmest forudgaaende Aar. Det maa dog bemærkes, at den i Forordet til den sidstnævnte Udgave omhandlede Rubrik 0 i Tabel I angaaende den nu ophævede Bestemmelse i Straffeproceslovens, helt er bortfaldt, ligesom den i samme Tabel under Rubrik indtagne Opgave over Sager, paadømte i Henhold til Straffeproceslovens, er udgaaet som overflødig ved Siden af den tilsvarende Opgave i Tabel II, Rubrik. Med Hensyn til Lagsognenes Fordeling i Landdistrikter og Kjobstwder er indtraadt den Forandring, at Narvik for 0 er medtaget under Kjøbstmder som overgaaet til saadan fra iste Januar s. A., jfr. Lov No. af Mai 0. Som tidligere bemærkes ogsaa denne Gang, at Statistiken paa Grund af Materialets Beskaffenhed ikke tor gjøre Krav paa at were til de yderste Detaljer korrekt.

8 Tabeller.

9 0. Tabel IA.. Over over indkomne Anmeldelser og anstillede Efterforskninger Sager, der ikke Anmeldelser. Efterforskninger. a> Landsdele. tt ti., a; ', i = o _ rcs bb C', r,z, (Landdistrikter () og... Kjobstæder () lagsognsvis.) a) ', a;,,, a) g 'CI a. be a., 0 ""n a) cp t, rzs,cz,,, r,::, tint '' %, c,a) PC cdi rg ce C, = :,,, : a.,, ' A '. ci, 'CZ r' "o' f,,, rci ' : 'gl `fl A Smaalenene Akershus Oslo K *) *) Deraf Kristiania L Hedemarken { Kristians Buskerud Bratsberg i Nedenes Lister og Mandal.. Stavanger Bergen Bergenhus { Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget 0 0 0

10 ' 0. sigt samt over Tiltalemyndighedens Udøvelse i Aaret 0. er Politisager. o rt:s a) tz g:jpelat,o o P...E. i tial. cc().,, (D,,O +a) a.' w ho a),g e, A), bij. Za) S A r''') ') a) 0 w '''. cd. "»)...' g =L,.?.),) A= g XI ' +,;,,, gde,''',,e,:ci E'.'....,..,:i., o.0 :,).,ttegg v;.,...,a, a, : ei..c,),' t +; :) co cp ',, cd,.t) bill a) r,, c. c'"al^ôl'ie..,., E P, E0 ' E,.., a,i: E.,, ;,,,,,c, E., ::", d.!) g co Tigro.g,;'N < _, 0, gg q.c.)..,..i...,..el P E. gi 0 Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstmder () lagsognsvis.) } Smaalenene. K Akershus. KI;;;) } Oslo. *) Deraf Kristiania. Hedemarken..L Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. L' Nordland. K. Tromso. L s Finmarken. K KL. }Hele Riget.

11 0. Tabel I A.. Over over indkomne An meldelser og anstillede Efterforskninger Sager, der ikke Anmeldelser. Efterforskninger. Lagsogne. Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger. Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken , Hele Riget 0 0

12 0. sigt samt over Tiltalemyndighedens Udøvelse i Aaret 0. er Politisager. : +, tea, cu cri ; rcs a.) ' E o or z cl) `+;' rtq: " bkro g cd gi) " bc, q, ' Fcg rcs 'Lg 0 <, '0 E t. V. g'c'd rid) 0 Lagsogne Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget.

13 0. Tabel I B.. Over over indkomne Anmeldelser og anstillede Efterforskninger Politi Anmeldelser. Efterforskninger. ' ;' V) Ts,z bi Iv Landsdele...B. 0, E,. ai ts, P:) ' ' a vg, (Landdistrikter t, (L) () og KjelbstEeder () lagsognsvis.) g rd co,,. cu ri*is' d,,, ci,,.). a,,c? m () ;.zi rs:/ rd 00. ti, cp : CI h,a gg ttl ) g ' Cdt) f a ir) '0 it:g. ': i :,. p=q *:a" O Smaalenene. 0 Akershus K Oslo KL*.*) *) Deraf Kristiania Hedemarken Kristians {. Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken..... K I KL. K K L Hele Riget{. 0 0

14 0. sigt samt over Tiltalemyndighedens Udøvelse Aaret 0. sager. 0,t kez, f '' ' cl :. Eld t. &,. it), a) co ra,, rp cl,,), w ex co,. r, = cr, 0.) cl, a. :, ct <I>.,, P' ) m gi crw,i Ė"....,,,, E 0 #,,s V) rt ''. cv zi c, ().,,..i'.gi a> >Cri cl, r,z,..., co,,..: fr,,t )::, ) :=:,,.'d : o R re Qv P'' gfcdr ',!',, H.., Er g ti,' E, t, ic.) c. :' cu I; r CD, v; ' Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) E, 0 0 CAB i 0 0 0' KL: Smaalenene. K Akershus. }. K.*) } Oslo. *) Deraf Kristiania. Hedemarken. K. L. } Kristians. Buskerud. Bratsberg. }Nedenes. )'Lister og Mandal. }Stavanger. Bergen. Bergenhus. }Romsdal. Trondhjem. }Nordland. }Tromso. L' K. }Finmarken. 0 KL: }Hele Riget.

15 0. Tabel I B.. Over over indkomne Anmeldelser og anstillede Efterforskninger Politi Anmeldelser. Efterforskninger. t, rt: e, g Lagsogne.,. _. mc bb :$ i =.;' ND cl) r. i?,'),t),so girt = : ar''' ts, ii rr Z. ci),, grzv cal '0 'ci) g: ' 'a ' Smaalenene Akershus 0 Oslo 0 00 Hedemarken 00 Kristians Buskerud 0 0 Bratsberg Nedenes 0 Lister og Mandal Stavanger 0 Bergen 0 Bergenhus 00 Romsdal Trondhjem 0 Nordland 0 0 Tromso Finmarken 0 Hele Riget 0 0 0

16 0. sigt samt over Tiltalemyndighedens Udøvelse i Aaret 0. sager. z,à,..: tr, rc. co,,,, r, t% 0.,&I.R. bewca (I) c) co (),,,,, w'r 0 or w'r' muw İ ṁ wa) cp.f..'wr. przi,, a a : T,.0 cl po,, t _F, s E,.,_, Q.) to xi.,?.,. ". ". rd...., 0 GO ^W., "I.AteP'r,()<DM WTP.tr.., t cp :_,:_ i lc ti c',.;)';' nraz' ei.),,,,, ea rc,,..),tt ' fr, T:rq e...,0,.., E ') Row rrcril frc.', Zo. 0 fz.,z AEc:! Eiar. &,..). g,_,,,, V(ii,''',,.....F.rci rg d. 0 a f_i am,c) :,'/ 0,s..,., _at,.q.vg..! 0'0, =, E. E. Ē. 0 Lagsogne. Smaalenene. Akershus. 0 0 Oslo. 0 Hedemarken. Kristians. 00 Buskerud Bratsberg. Nedenes. 0 Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. 0 Bergenhus. 0 0 Romsdal. Trondhjem. Nordland. 0 0Tromso. 0 Finmarken. 0 Hele Riget.

17 0. 0 Tabel II A.. Over over Retsmoder under Efterforskning samt over Sager, der ikke Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstveder () lagsognsvis.) Antal Retsmoder under Efterforskning. Ialt aabnede i Aarets Lob. Retslige Forundersogelser. Henstaaende usluttede fra foregaaende Aar. Usluttede ved Aarets Udgang. Antal Retsmøder under retslige Forunderseigelser. I Smaalenene Akershus Oslo.) Deraf Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud 0 Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger K 0 Bergen Bergenhus 0 Romsdal 0 Trondhjem 0 K, Nordland 0 Tromso Finmarken 0 0 Hele Rigeti KL : 0 0 0

18 sigt *retslige Forundersøgelser m. v. i Aaret 0. er Politisager. Antal Tilfælde, i hvilke Dom i Aarets Lob er afsagt i Henhold til Straffeproceslovens. Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager. b) i Meddomsretssager. Antal Bevisoptagelser forud I for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager. b) i Meddomsretssager. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjel steeder () lagsognsvis ) 0. 0.) Deraf Kristiania. Hedemarken. Kristians. 0 KLI Smaalenene. LK: Akershus. ORlo. L } Buskerud. Bratsberg. } Nedenes. } Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. }Trondhjem. Nordland. K. }Tromsø. Finmarken. I Hele Riget.

19 0. Tabel II A.. Over over Retsmoder under Efterforskning samt over Sager der ikke Retslige Forundersøgelser. Lagsogne. Antal Retsmoder under Efterforskning. Ialt aabnede i Aarets Lob. Henstaaende usluttede fra foregaaende Aar. Usluttede ved Aarets Udgang. Antal Retsmøder under retslige Forundersøgelser. Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes 0 0 Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso 0 0 Finmarken Hele Riget

20 sigt retslige Forundersøgelser m. v. i Aaret 0. er Politisager. Antal Tilfælde, i hvilke Dom i Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. Aarets Lob er afsagt i Henhold til Straffeproceslovens. a i Lagmandsretssager. i Meddomsretssager. a) i Lagmands b) i Meddoms retssager. retssager. Lagsogne. 0 Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. 0 Bratsberg. Nedenes. 0 Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. 0 Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget.

21 0. Tabel IIB. Over over Retsmoder under Efterforskning samt over Politi Landsdele. :Landdistrikter () og Kjøbstæder () lagsognsvis. Retsmøder under Efterforskning. Ialt aabnede i Aarets Lob. Retslige Forundersøgelser. Henstaaende usluttede fra foregaaende Aar. Usluttede ved Aarets Udgang. Antal Retsmøder under retslige Forundersøgelser. Smaalenene { Akershus lj KL : li L*). Oslo ') Dera Kristiania..... i K. Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg j j A L j k: Nedenes Aj KL : Lister og Mandal. i KL: Stavanger { KL : Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken { KL. i KL : i K 't K { i.. 0 i 0 : f "'... Hele Riget i ' 0..

22 0. sigt retslige Forundersøgelser m. v. i Aaret 0. sager. Antal Tilfælde, i hvilke Dom i Aarets Lob er afsagt i Henhold til Straffeproceslovens. Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. a i Lagmands b i Meddomsretssager. retssager. Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmands b) i Meddomsretssager. retssager. Landsdele. (Landdistrikter () og KjobstPeder (K ) lagsognsvis.) I 0 LK.. LK: Smaalenene. Akershus. 0 K*) } Oslo. *) Deraf Kristiania. }Hedemarken. } Kristians. } Buskerud. Bratsberg. çnedenes. } Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. jromsdal. jtrondhjem. Nordland. }Tromsø. Finmarken. t f Hele Riget.

23 Tabel II B.. Over over Retsmøder under Efterforskning samt ovör Politi Retslige Forundersøgelser. Lagsogne. Antal Retsmøder under Efterforskning. Ialt aabnede Aarets Lob. Henstaaende usluttede fra foregaaende Aar. Usluttede ved Aarets Udgang. Antal Retsmøder under retslige Forundersogelser. Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken 0 Hele Riget I

24 0. sigt retslige Forundersøgelser m. v. i Aaret 0. sager. TN Antal Tilfælde, i hvilke Dom i Aarets Lob er afsagt i Henhold til Straffeproceslovens. Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager. b) i Meddomsretssager. Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager. b) i Meddomsretssager. Lagsogn.e. 0 i 0. _... i i _ Smaaleuene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedene;. Lister QØ Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdat, Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken., Hele Riget.

25 0. Tabel III A.. Over over de i Aaret 0 anlagte samt over de i samme Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager. Anlagte eller paastævnte sager. Afsluttede Sager. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjølpstwder () lagsognsvis.).; T' a ', t :, n a,) P t`". Q) o c.. E, cf,r rff,, C ha. g rci z C,) rtz 0 Smaalenene Akershus { Oslo KI.*) *) Deraf Krfstiania Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken , ' Hele Riget{ L

26 i 0. sigt Aar afskittede og de ved Aarets Udgang usluttede retssiager. I /. Politisager. Anlagte eller.. paastævnte Afsluttede Sager. () Sager. n t; g g o e. a El t;..0,:t qc,) a> rt.; rcl ; 0 P u), ) Pk be C) a,., d. 0,),. ca "clpqral ci; rt:.,t,",. cu i `') : ci, ce c) +; D,li rt: i, a ''...i '',&;., TS (.) rcs r,,cz,e),.; ' a.) "S cg cl) `.. REaci aif,,, '" `n) rtz '",. rt:i o,,,,' rc., mw g rcin,,?, ed n # ", re),vds,,,e, re rt" 'rcvzi z ' r!,,, a, '''' :;J,s. "c"' ' d.),_, r. cg cl' PT, r. Lt cl,. i::: cn '*".. 0 Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) Smaalenene G.. } Akershus. 0 0, Oslo *) ' 0 0 *) Deraf Kristiania. 0 Hedemarken... f k Kristians. I" } Bu.skerud. 0 }Bratsberg. I 0 0 } Nedenes. ī } Lister og Mandal., K:} Stavanger. 0.K Bergen, 0 Bergenhus. } Romsdal. K 0 Trondhjem } Nordland. 0 0 } Tromso. 0 } r inmarken t Hele Riget. I

27 0. 0 Tabel III A.. Over over de i Aaret 0 anlagte samt over de i samme Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager. Anlagte eller paasteevnte Sager. Afsluttede Sager. Lagsogne. CI CI ( f) T, cli Fg ;,a C> + : t., e; c?, FR fcs rt:* CI O CI rcl 0 VI :E.. E ";)' A i" 0 Smaalenene Akershus 0 0 Oslo Hedemarken ' Kristians 0 Buskerud 0; 0;, Bratsberg 0 Nedenes Lister og Mandal 0, 0 0 Stavanger. Bergen Bergenhus Romsdal Trondbjem Nordland 0 Tromso...,... Finmarken 0 0 Hele Riget, 0 0 i 0 i 0

28 0. sigt Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager. o o o Anlagte eller paastævnte Sager. Va.; rc;i ÇA a; a) rcs rt' r(?) r c 0, Politisager. Afsluttede Sager. o '. c, CL) Q, al=, P')c ad, rciwo q oa g. t roo w gz CI),), :EiEr0 T,igt Ercrm Z' T.: I 0 o o o Lagsogne ! Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemark en. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal, Stavanger. Bergen. 0 Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken Hele Riget.

29 0. Tabel III B.. Over over Varigheden af de Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager.,,,; a)?.0 Landsdele.,,,, g,.,: ti (Landdistrikter () og Kjelbstwder () lagsognsvis.) gi.,. *' a) ris : 0 0 ;. 0,, 0 C c,,, :., ti rci a) 0,,,,.,.,. _ r c: I., t); rcs a).,,,, g $,, 0. : l'.r ti,cs a),c) 0, P+ c' C rd' ;al rt a) F' 0 _Si,,,,ci,, co,.' g t,',., '' c,.,, ci, ;" 0 V, r ': cz S,,_,,,,., pt c, '; _, N ct, 'CS cl cf) a).o ' rcl a d e : 0 Smaalenene. i Akershus 0 i Oslo j *) *) Deraf Kristiania Hedemarken 0 i K. Kristians { KL. Buskerud 0 0 i KL. Bratsberg lj K. Nedenes I KL : Lister og Mandal { Stavanger 0 KL. Bergen Bergenhus Romsdal i K Trondhjem 0 ja Nordland i L Tromso i K Finmarken { K Hele Ri eti

30 0. sigt i Aaret 0 paadomte retssager. Politisager.,.; CL) CD'' bk.:, Vel., A, A c,'a ".,_,, rril tli ti ti.) ti t,.. CV : rt: rt:i rt 0) g lao c c) CO,, i ;g) '," a t'd cq o, tri,r c) cq o.ti c),z, co co its,:,i g Ort:$,.,..,, ra. rri tj ni ;E; ;r:'/ ;' rt: ''' Fil g..,,.e a '; ad tli dl) cd CI) Landsdele. ;.; P;,,''' ;;. a t, E (Landdistrikter () og Kj ei 0.,. rt:$ *: 0 rd 0 Lio.'l ti, 0 cl g stæder () lagsognsvis.) 0 } Smaalenene. }Akershus. 0, Oslo. I *) 0.) Deraf Kristiania.! I" } Hedemarken. T, Kristi.. ans. ft. L. 0 : } Buskerud. i i.t, Bratsberg. n. ' } Nedenes. i.. * } Lister og Mandal. 0 y ' Stavanger. n Bergen. Bergenhus. i } Romsdal. } Trondhjem. 0, 0 0 } Nordland. i Tromso. 0 0 r inmarken. 0 0, i. 0 Hele Riget.

31 0. Tabel III B.. Over over Varigheden af de Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager. Lagsogne. J cl ti) 'e. t Orts 0, pc$ ' 0 0 Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget 00 0

32 0. sigt Aaret 0 paadømte retssager. Politisager. g a ri ;, 0. :.?; gi). t r :.), o,r.,, ti; its '',, A C,`,t:. tii rw g' ;IA 0,t. tii r=::, CL,,ti, i' 0 tc. : r'r. tj,:, CD tc, g 0.0 rizi r til t r=z,..; () cjt g A 0. rcs t. ', =."" c.,.,;,.,,, ġ C.,,g. '' oti. ; t c:;, (t; ho t Cf) Em,zz cie' Lagsogne. 0, 0 Smaalenene. Akershus. Oslo. "" Hedemarken. Kristians. Buskerud. 0 Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. 0 Bergen. Bergenhus. 0 Romsdal. Trondhjem Nordland. 0 Tromso. Finmarken Hele Riget.

33 0. Tabel IV A.. Over over de i Aaret 0 anlagte samt over de I samme Lagm ands Anlagte eller;paastævnte Sager. Afsluttede Sager.. 00 cd.t, o prå CI CI Landsdele. (Landdistrikter.() oglkjobstæder () lagsognsyis.) C). : Tfj 'CT) o : at'. CI) CI c, Ci) CI j CI CI g hoz at g I), c) CI Q., F., r?,.g g z oti, m z a/, d, g rc t.rq CI C' CD CP Es : Smaalenene Akershus { Ili: i IL{. Oslo I KḶ;).) Deraf Kristiania Hedemarken i K. Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes i I. { ILA : i Lister og Mandal.. { i. Stavanger { i.. Bergen Bergenhus Romsdal i Trondhjem K. Nordland i KL. Tromso Finmarken ij.. idi.., Hele Rigeti R. 0 0

34 0. sigt Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager. I Appelsagerne (ch. Rubrik ) tiltalte eller indstævnte Personer. 0 CD CD a, C., ' (,;)erl'. c) Era,, ) V '' )) r(lli' ''' zi RgE gr CL, C.Z " F:' ti rc, 0 I I I I 0 Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) K. }Oslo. 0 0.) Deraf Kristiania. } Hedemarken. } Kristians. n }Buskerud.. ' i } Bratsberg. i ' i }Nedenes. Lister og Mandal. i I 0 Stavanger. I i I Bergen. I Bergenhus. 0 I Romsdal. 0 } Trondhjem. I 0 I } Smaalenene. _ I }Akershus... Nordland. I I }Tromso. I I } Finmarken. I 0 0 }Hele Riget.

35 0. Tabel ITT A. Over. over de i Aaret 0 anlagte samt over de i samme Lagm ands Anlagte steevnte eller paa Sager. Afsluttede Sager.,c Lagsogne. (SI bl C., 'ZS,+D rci g p.' Smaalenene 0 Akershus Oslo Hedemarken 0 Kristians 0 Buskerud 0 Bratsberg 0 Nedenes Lister og Mandal 0 Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal 0 Trondhjem Nordland. Tromso Finmarken Hele Riget

36 '! i 0. sigt Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager.,,; rci, `g ',.i? ç'' F,0 M T: ' : ) I _. a h),,',g &tr,,. c#,.r,!, Li). T, ::,,,,,, ),() (.) c) rci, rci, ' c' ) "i 'irci c) (! r''', '''' _,,cts.:,.c:i a, cl r' a ti; ) w r.=) a, r', t,' a ') ci, :E'à š;,,, ti; a Fi ' a) ''', ''.E.:, I Appelsagerne (cfr. Rubrik ) tiltalte eller indstævnte Personer. rc, '''P') E,,g.,B. Ev' Ei *.t ' t;, m rc cr) ;, t a!.! * a) ',.) 'fi i (r.e.,,,,i)i i',,,;.e' It.,:t cc r. cr, ci) p t') _., :?, cea) a) +d,' ''>Tr.g,, V `" '_,. ',,z æ,:: _;.a.), `; ci).at i,,,,) g ti' : ct Pd ;t.,t, g 0 0 i I _ ' 0 ii, i 0 ' i ' 0,. 0 _ 0 _ 0 i, 0 I I I. agsogne. Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland..Tromseo Finmarken. Hele Riget.

37 0. 0 Oversigt Tabel IV B. a. over Varigheden ) af de i Aaret 0 paadomte Lagmandsretssager. ) Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstmder () lagsognsvis.) Smaalenene Akershus Oslo K*) *) Deraf Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg LK.. Nedenes Lister og Mandal Stavanger { Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken K, { I Hele Riget{ 0 0 I) Den Tid, derlhengaarifra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret.. ) Omfatter_saavel de flste som de i den Instans paadømte Sager.

38 I 0. Oversigt Tabel IV B. ib. over Varigheden ) af de i Aaret 0 paadomte Lagmandsretssager. ) Lagsogne. rz:i a, g t cii) t t; a,! cv c.) 0 0 ; 0 0 cd cd cd cl cd. cal A A : E 0 cqc..,.,. ', r,:,' ri:i ' r'e' Z rt r, cq ctg, CT,', ci.) Y... F'C' P,,z, ;. a> ',,;i, I,:. c cd,, ^' c,i CI ti. rz a>0 CC. re;.., Gq! t!! Fe,, y C 0 ti ho cd ;; C/ t.) si E c, rr:$ C.. 0 P.. 0 C C C i C. 0,. " cd. Smaalenene.. Akershus. Oslo 0 edemarken i, Kristians. Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal 0 Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem 0 Nordland 0 0 Tromso Finmarken, Hele Riget ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret. ) Omfatter saavel de i Iste som de i den Instans paadømte Sager.

39 0. Oversigt Tabel IV B. a. over Varigheden ') af de I Aaret 0 ved Lagmandsret paadomte Sager, der har været undergivet fornyet Behandling. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstaader () lagsognsvis.) _ 0 Smaalenene Akershus Oslo *) Deraf Kristiania K.*) Hedemarken Kristians Buskerud { Bratsberg J \ Nedenes L: Lister og Mandal. Stavanger... Bergen... Bergenhus Romsdal. Trondhjem Nordland Tromso Finmarken I ; I 0 Hele Riget{ 0 ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse ved Meddomsret og indtil Sagens Paadømmelse ved Lagmandsret.

40 I 0. Tabel IV B. Oversigt b. over Varigheden i) af de i Aaret 0 ved Lagmandsret paadømte Sager, der har været undergivet fornyet Behandling. Lagsogne. r wz g,,.. 'E ti rr: e g g,li$',, t> 0 i ; r:$ e0 g.,i rr c, t' 0 t r=: c., 0 g.. :i', c. ct 0 fi; Ts e0 g c,, : :. E t 0 c"i,, r'e,'.,, t co g `c`, ct o g '...s ;,. :.., t 0 'ci <,,.. ;.$... 0 tr, 0 g ct < ti. C t> bid cx g. Ee rcl g pi... 's. Smaalenene i Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud 0 Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland i. 0 Tromso. Finmarken Hele Riget 0 0 ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse ved Meddomsret og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret.

41 0. Over Tabel V.. over Antallet af Paagribelser og Fængslinger, Løsladelser mod Sikker under de I Aaret 0 indstillede eller afsluttede foreløbige Under Landsdele. Landdistrikter () og Kjøbstæder () lagsognsvis.) Antal Paagribelser...; Pal.. bl, rot. g i)', CV v, oa Cl"); as... a n El P. a. Antal LøsladelserI mod Sikkerhedsstillelse eller under andre Vilkaar. Ec u C!;) ;..,, V, go',l'i `,?di T). i:p '.,ci,, a., C tt, a a) gi ed i ''..,':g, T, c.) Fa> : %' ) teil Antal arresterede Personer., n t; rcs a ' I 0 Smaalenene KL. 0 0 Akershus { KL: Dslo L*). *) Deraf Kristiania Redemarken i K Kristians ' {. KL Buskerud 0 0 Bratsberg i 0 00 Nedenes 0 Lister og Mandal.. i Stavanger { K 0 0 Bergen Bergenhus Romsdal I K Trondbjem i 0 0 " Nordland { 'Tromso { K 0 Finmarken { K 0 Hele Riget{

42 0. sigt hedsstillelse eller under andre Vilkaar samt arresterede Personer sogelser (Efterforskninger og Forundersøgelser) og anlagte Sager.. Arresttidens Varighed. ti CC; : Ts tin a a) dd ); g 0 A LcD t I g'd Q 0 Q; pc, z Landsdele. (Landdistrikter () og KjobstEeder () lagsognsvis.) i ii,_, 00 :T,, ,. 0 KL '. Smaalenene. K. Akershus...*) fk Oslo. *) Deraf Kristiania. KL: Hedemarken. Li Kristians. Buskerud. } Bratsberg. Nedenes. LK: Lister og Mandal. LK: Stavanger. Bergen. Bergenhus. L' Romsdal.. Trondhjem. KL K L". Nordland. }Tromso. ' Finmarken. 0 K L' Hele Riget..

43 0. Over Tabel V.. over Antallet af Paagribelser og Fængslinger, Løsladelser mod Sikker under de i Aaret 0 indstillede eller afsluttede foreløbige Under Lagsogne. Antal Paagribelser..ctel Fi bi,, ct, E :::: g (0..) P Ci. pq CV; /u). E fr. Al g I Antal Løsladelser mod Sikkerhedsstillelse eller under andre Vilkaar. & z a.) bi),! a g i,tri,z), ct,t,' n fr.( FDI `) p. '''' a) m... m gi be a." g, ct ed a>,p.,,t, +a a t f ::;',r W.' Antal arresterede Personer. rt:s ged X tti rc,.o '''. W imaalenene 0 ikershus )slo Hedemarken Kristians 0 Buskerua Bratsberg 0 0 Nedenes 0 Lister og Mandal 0 Stavanger 0 Bergen Bergenhus Romsdal 0 Trondhjem 0 Nordland Tromso Finmarken Hele Riget 0 0

44 0. sigt hedsstillelse eller under andre Vilkaar samt arresterede Personer søgelser (Efterforskninger og Forundersøgelser) og anlagte Sager. Arresttidens Varighed. A 00 tu"' g ',:d''' ç: It blo g c ad AA < i g 0 ti rcs (L) g cd : ki rtl a) g ol <t; rr:s a) g c al : 0 ti,c cl) g VS :t g,,, CD t) C'. Lags ogne. _ 0 Smaalenene. Akershus. 00 Oslo. Hedemarken. 0 Kristians. Buskerud. Bratsberg., 0 Nedenes. Lister og Mandal. 0 Stavanger. Bergen. Bergenhus. 0 Romsdal. 0 Trondhjem. 0 Nordland. Tromso. * Finmarken Hele Riget.

45 0. Tabel 'FL Over over de til Retterne I Aaret 0 indkomne Begjæringer der er afhjulpne af A. Forhors og Meddomsretterne. Lagsogne. Antal indkomne Begjæringer om Gjenoptagelse. hot al Ffigit. r,it,i) b wn 0,;, ata wers,"e,le, t'' tsg CL) :..,cg cis g tr,.) VZ r, F;.i Za) o Vs?) ' < eci+ sm,g,a "Zq, e +n%., o. M TVS, Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget ) 0 ) ) Heraf falder paa: Kristiania, Bergen, Sondre Sondmor Sorenskriveri, Lofoten Do., Steigen Do., Tanen Do. og Varanger Do.. Begjæringen frafaldt i 0. Heraf falder paa: Kristiania, Hardanger og Voss Sorenskriveri og Sondre Sondmor Do..

46 0. sigt om Gjenoptagelse af Sager og over Kjæremaal, vedkommende Ret selv. B. Lagmandsretterne. Antal indkomne Begjæringer om Gjenoptagelse. rt, an Lagsogne. 0 ) ) ) Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. 0 Hele Riget. ) Delvis forkastet, hvorfor ogsaa medtaget i Rubrik. ) Gjenoptaget i 0 og Frifindelsesdom afsagt. ) Begjæringen forkastet i 0. Gjenoptaget i 0 og Frifindelsesdom afsagt.

47 0. 0 Tabel IA.. Over over indkomne Anmeldelser og anstillede Efterforskninger Sager, der ikke Anmeldelser. Efterforskninger. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstwder () lagsognsvis.) E o ta r=.p 'C) g z'l).) Ts <, _( W,t) 's= as rr:l w 0, P., ts, if,l e'i isai t A ' ti> CD F a, g k ti, d., rc, c, 0, hi rd bi, C' cq ci)ig rc 0; Smaalenene Akershus 0 Oslo 0 KL ) Deraf Kristiania 0 0 Hedemarken Kristians Buskerud 0 00 Bratsberg 0 Nedenes 0 0 Lister og Mandal 0 0 Stavanger 0 0. Bergen 0 Bergenhus 0 Romsdal Trondhjem 0 Nordland Tromso 0 0 Finmarken Hele Riget{ K. 0

48 R 0. sigt samt over TiltalemyndIghedens Udøvelse I Aaret 0. er Politisager. o. id t) rcz cu gag,): ""teapj,, ir rh) 0) a o curd ;S.' E Pci CP v 0 0.' E w giv,, P L a n d_s:d eie. (Landdistrikter () og Kjobstaader () lagsognsvis.) "' } Smaalenene. K. Akershus. K L.*). Oslo. vsio. *) Deraf Kristiania. KL: Hedemarken. L Kristians. LK: } Buskerud. k : Bratsberg. LK: } Nedenes. } Lister og Mandal. LK: } Stavanger. } Bergen. Bergenhus. Romsdal. } K Trondhjem.. } K. Nordland.. L }Tromsø. Finmarken K *. }Hele Riget.

49 0. Tabel I A.. Over over indkomne Anmeldelser og anstillede Efterforskninger Sager, der ikke Anmeldelser. Efterforskninger. Lagsogne. a 0 0 Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen 0 Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget 0

50 0. sigt samt over Tiltalemyndighedens Udøvelse I Aaret 0. er Polifisager.,Agg;:lEtit g " 0 ae.t cr cv )0a.,g,0 bp ci).) 0 ', i''' rcl ), ;:,V+,W T: LD "re,) E" ri P ',.0.,,. m Ts ao '''''',$ 0ig;, '''. lvr?:g. Hz.,Z () fr. " upt,i c E'.g tèrda der:: g t.,0 0 :i;). o,',,t, 0 pi... Lagsogne. I Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. 0 Hele Riget.

51 ' 0. Tabel I B.. Gvér over indkomne Anmeldelser og anstillede Efterforskninger Politi Anmeldelser. Efterforskninger. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjeobstæder () lagsognsvis.) a> " I Ts blt ci Ti if' Pc:S is":": `. a) raa PI t rd bi bi')g' L'. ci». cd. cd cl) Co',å rd c, "I CZ pl.0., '') g bi) tprci. t a tg ;..,.,.,t,,) 0 a> z,,) PA. +'....g V, e'' A i I Smaalenene j Akershus J ( 0 Oslo I *) *) Deraf Kristiania 0 Hedemarken J 0 0 j Kristians Buskerud i Bratsberg 0 0 'i 0 Nedenes J 0 Lister og Mandal.. i Stavanger.... { Bergen 0. Bergenhus Romsdal j 0 Trondhjem Nordland Tromso Finmarken J J i j Hele Riget{

52 0, sigt samt over. Tiltalemyndighedens Udøvelse i Aaret 0. sager. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) *) Smaalenene. Akershus. Oslo. *) Deraf Kristiania. } He demarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. }Stavanger. Bergen. Bergenhus. } Romsdal. Trondhj em. Nordland. }Tromso. Finmarken. K L : }Hele Riget.

53 0. Tabel I B.. Over over indkomne Anmeldelser og anstillede Efterforskninger Politi Anmeldelser. Efterforskninger. Lagsogne. ;t ce.bfif `?L`P: z ): o'gwa) V zir. Eqf,c; <.) td', e' it) oe Ei;' a) ac : Smaalenene Akershus Oslo 0 Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget 0 0

54 0. sigt samt over Tiltalemyndighedens Udøvelse I Aaret 0. sager... 0 a,. t; ', gir;'. ia t> :Elk 0 Eon I,,, o oo e 'D,: FE..,,h.,. Q o +. Tr.A.,.ba fd co,...,). e... ''''oeu) Fi 'l '.' rc' ;:. Ail Azg. Ti EVaig.0.,..,...D.E 0 CI) :.P.'.,...,.. (.,, '.' rclww rs., g ;J., :El gg, Ei,/ TJ'cl,.... r;) ;. ) rci 'AV.., E,,.: Ep. zo Er, P. E., w. g i a).,,, () r+...b.orc cer,sis!',g If, tf.)'t E.,, rcspz Ëi...t.. 0 g gasai.g.q g 0,o...."Giz.g, glv.. 0 Lagsogne Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. 0 0 Hele Higet.

55 0. Tabel II A.. Over over Retsmoder under Efterforskning samt over Sager, der ikke Landsdele. (Landdistrikter () og Kjøbstæder () lagsognsvis.) Antal Retsmoder under Efterforskning. Ialt aabnede i Aarets Lob. Retslige Forundersøgelser. Henstaaende usluttede fra foregaaende Aar. An tal Retsmøder under retslige Usluttede Forunderved Aarets sogelser. Udgang. Smaalenene Akershus Oslo *) Deraf Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal.. Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken { K*) 0 K ' Hele Riget{ L

56 0. sigt retslige Forundersøgelser m. v. i Aaret 0. er Politisager. Antal Tilfælde, i hvilke Dom i Aarets Lob er afsagt i Henhold til Straffeproceslovens. Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager.. b) i Meddomsretssager. Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager. b) i Meddomsretssager. I Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) /{: }Smaalenene. Akershus. K*) *}Oslo..) Deraf Kristiania. }Hedemarken. }Kristians. LK: }Buskerud. }Bratsberg. }Nedenes. L. Lister og Mandal. }Stavanger. Bergen Bergenhus. L. } }Trondhjem. K.}Nordland. }Tromso. k: }Finmarken.. }Hele Riget.

57 0. 0 Tabel II A.. Over over Retsmøder under Efterforskning samt over Sager, der ikke Retslige Forundersøgelser. Lagsogne. Antal Retsmøder under Efterforskning. Ialt aabnede i Aarets Lob. Henstaaende usluttede fra foregaaende Aar. Usluttede ved Aarets Udgang. Antal Retsmøder under retslige Forundersøgelser. Smaalenene Akershus Oslo 0 Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger 0 0 Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland 0 Tromso 0 0 Finmarken Hele Riget 0 I

58 0. sigt retslige Forundersøgelser m. v. i Aaret 0. er Politisager. Antal Tilfælde, i hvilke Dom i Aarets Lob er afsagt i Henhold til Strafeproceslovens. I Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager. b) i Meddomsretssager. Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager. b) i Meddomsretssager. Lags ogne. 0 Smaalenene. Akershus. Oslo. 0 Hedemarken. 0 Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. 0 Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. 0 Nordland. Tromso. Finmarken. 0 Hele Riget.

59 0. Tabel B.. Over over Retsmøder under Efterforskning samt over Politi Retslige Forundersøgelser. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) Antal Retsmøder under Efterforskning. Ialt aabnede i Aarets Lob. Henstaaende usluttede fra foregaaende Aar. Usluttede ved Aarets Udgang. Antal Retsmøder under retslige Forundersogelser. I Smaalenene { Akershus {Ili.. Oslo i KI.Ej.) Deraf Kristiania..... i I. { Hedemarken Kristians {IL: K Buskerud {,. Bratsberg {ii. Nedenes li.. { Lister og Mandal.. Stavanger i Bergen Bergenhus _ Romsdal i KL : Trondhjem i Nordland { { LK.. Tromso Finmarken I. Hele Riget

60 0. sigt retslige Forundersøgelser m. v. I Aaret 0. sager. Antal Tilfælde, i hvilke Dom i Aarets Lob er afsagt i Henhold til Straffeproceslovens. Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager. b) i Meddomsretssager. I Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager. b) i Meddomsretssager. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) I I 0 LK: } Smaalenene. LK.. Akershus. L ' Oslo. 0 0.) Deraf Kristiania. Hedemarken. L. } Kristians. Buskerud. Bratsberg. L. } Nedenes. L. K. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. 0 t f Hele Riget.

61 0. Tabel II B.. Over over Retsmoder under Efterforskning samt over Politi Retslige Forundersøgelser. Lags ogne. Antal Retsmøder under Efterforskning. Ialt aabnede i Aarets Lob. Henstaaende usluttede fra foregaaende Aar. Usluttede ved Aarets Udgang. Antal Retsmoder under retslige Forundersogelser.. Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken 0 0 Hele Riget 0 I

62 0. sigt retslige Forundersøgelser m. v. I Aaret 0. sager. Antal Tilfælde, i hvilke Dom i Aarets Lob er afsagt i Henhold til Straff e proceslovens. I Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager. b) i Meddomsretssager. Antal Bevisoptagelser forud for Hovedforhandlingen i. Henhold til Straffeproceslovens. a) i Lagmandsretssager. b) i Meddomsretssager. Lagsogne, 0 Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. Hele Riget.

63 0. Tabel III A.. Over over de i Aaret 0 anlagte samt over de i samme Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager. Landsdele. Anlagte eller paastævnte sager. (Landdistrikter () og Kjobstmder () lagsognsvis.) s e.r,. rci rctṯi (:.),,,, t tt, r, g. ' 'S +. c'" ' 0 rc' a) + rcl ''', c) q +;.,z c,,,, Afsluttede Sager.,.. ; t:+' P r,si ' r,g,, r,.,,a V,) Et Li,!St, ii ; i ch),i,),.s ci rcs., 0,t a) I:. cf) A `I"' o a, E. w. 0 Smaalenene Akershus Oslo *) Deraf Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem K Nordland Tromso Finmarken. ' ' , Hele Riget{

64 , 0. sigt Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager... al g. E a, a, g g,, Anlagte eller paastævnte Sager. ti z,, C ca, Politisa er.. at i:), "it;, Afsluttede Sager. t' 'c ),&,.) rci i c), t;.).,i. a a i rc, to g gi r=zr,t) al ;, I )!, t",' i g,. ȧ,,,,,,,. rc,., ' i' ' r`,:),,g 'c g : c,,i,, rci,,, a) T'd ct.,, rc' o..g. "g ) c,,,, te, i ) r, : ri,, g,..c.,.f., E.r. E. g.,_,,,, Ee,, a) ',, o rr,i c, E r''' g Zi Z,,' ', ''+, V a w,..., f; 0 I, Landsdele. (Landdistrikter () og Kjob stæder () lagsognsvis.) 0 0 i Smaalenene. 0 0 } yrakershus. n L**\ } Oslo ) 0 0.) Deraf Kristiania. } Hedemarken. Kristians. 0 } Buskerud. Bratsberg. } Nedenes Lister.. og Mandal. j i r, Stavanger. iv. Bergen. Bergenhus. } Romsdal. K iv } Trondhjem. 0 0 I } Nordland. 0 it.. }...I. TOMS0. 0 r inmarken } Hele Riget.

65 0. Tabel HI A.. Over over de I Aaret 0 anlagte samt over de I samme Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager. Anlagte eller paastcevnte Sager. Afsluttede Sager. Lagsogne. ' cp a.) " cvcr";,! Pr,g rg 'Peg "= f 0 Smaalenene 0 Akershus Oslo Hedemarken 0 0 Kristians Buskerud Bratsberg 0 Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland 0 0 Tromso Finmarken Hele Riget 0

66 0. sigt Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager. Anlagte eller paastævnte Sager. Politisager. Afsluttede Sager. rci g ; rcs Lags ogne. fr.!,, rg o Smaalenene. Akershus. Oslo. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Bergen. Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso. Finmarken. 0 Hele Riget.

67 0. 0 Tabel B.. Over over Varigheden af de Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager. Landsdele. o. (Landdistrikter () og Kjobstmder () lagsognsvis ) 00.. OD o rcz g cq O 0 Smaalenene I Akershus i Oslo i K) *) Deraf Kristiania Hedemarken i Kristians { Buskerud i Bratsberg i Nedenes i Lister og Mandal.. { L ' Stavanger i Bergen Bergenhus Romsdal { Trondhjem i Nordland { Tromso i Finmarken { Hele Riget 0 0 0

68 0. sigt i Aaret 0 paadømte retssager. Politisager.. _) a,i zi F., ci..) t 'Dai,, '' cv,..., 0 r.':i' : t; z,, cg) FciiA c) cq,) r ti rcs ci, c, g ic:,,t, rt: 'ci; rt: co g ' o c.c., :'., CV; fcs co,c, g c)a C) 0 r'., ti) co c' gl '',, A Ft;. cx) *= : t ;_. i *I ;,,, t g o CT,' ho al.,s, Ea. Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) 0 } Smaalenene. 0 Akershus. 0 Oslo i *) '..) Deraf Kristiania. Hedemarken. }Kristians. 0 Buskerud. f Bratsberg. Nedenes. 0 Lister og Mandal. } Stavanger. ) Bergen. Bergenhus. 0 Romsdal. 0 ) Trondhjem. } Nordland Tromso. ) 0 Finmarken. 0 t II ele Riget.

69 0. Tabel III B.. Over over Varigheden af de Meddoms a. Sager, der ikke er Politisager. Lagsogne. QQ ao DD rt, c) *;"' 0 c) rcs cq c) 0;i cg o 0 Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken Hele Riget 0 0

70 0. sigt i Aaret 0 paadomte retssager. Politisager. tr; cq, 0,..,rt N ''',, ' ()r; 0Ei'., ; rc$ *Igc) ) A c) cq,.,.. :. tij rt:i cq cc 00,r, ' tii : a.). 0 ' ''A',,c,.,E, fi rci a, 'oe '0 c) co.., <Li rt: a, ; g ' ` co *.s' r,: ti g c' * ;; ', o rcl... e!,i s :',.' ;. t' rcs g,,;, p. c) t; be c cn Ẹ c A,, Lagsogne Smaalenene. Akershus. 0 Oslo. 0 Hedemarken. 0 0 Kristians. 0 Buskerud. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. 0 0 Stavanger... Bergen. Bergenhus. 0 Romsdal. Trondhjem. Nordland. Tromso Finmarken. 0 Hele Riget.

71 I 0. Tabel IV A.. Over over de i Aaret 0 anlagte samt over de i samme Lagmands EMIR' Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) Anlagte eller paastævnte Sager. 'f,... a).* '.. c.), Ck,e).e0 i,: )a. W () C',, Vo Ca, Z () 'rri. rc't Afsluttede Sager. cl, 0,, _.. _p c., a, ' Sl' ' C b i, v, r' c#)' i: a,, g r i' Ci w; a F c.' '' grgi 0. a 0.::.; cl, Ei, " `'=, "' 0 F ro'&,j 'c i C'T ';').' E g,,,,;,' +,, a. rcs () C' () ) cf,,s } Smaalenene Akershus Oslo Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso.) Deraf Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. Finmarken K KL*..) Hele Riget{ L. 0 0

72 I 0. sigt Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager. I Ig I.),:d ;. d +' rci, t ce,..,. t; _, CL),; rc rc ct fr), si. A) Al,E.' r ') E pr',,..,. ' r'=a c" P. ' Fi cv zsvri z g reka) z& o ra `c=,g. ", rd g a) rc, E0 e.:,. Ezs,,s_., rcl,,, cig rci r = `) '... r)., _ D. rip, ct,,p.t ') a z g : I Appelsagerne (cfr. Rubrik ) tiltalte eller indstævnte Personer., FT, ; ri. 0, g.,,,g, c.,,t,. _i_.,., Elc._0 ' ci) ra) 0 0 cu.r, t, ",.J ci.).. rz, #., a.) (, cu `,:;), a a),, <T,,,T, rct.) )... :),,a i.,,,,_, c, EkUL',,',, rg. :,,,,,,,, :_, n '0 E F" o ' a,. co cp ca ',., 'z:.;,' rci,, fr., 0 fr,, 0 Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobs tmder () lagsognsvis.) 0 0 } Smaalenene. } }Akershus. 0 L ' } 0 *) Oslo. 0 *) Deraf Kristiania Hedemarken. } I Kristians. } Buskerud. L } Bratsberg... _ Nedenes. L ' Lister og Mandal. 0 0 Stavanger. i 0 Bergen. 0. Bergenhus. } Romsdal. }. Trondhjem. 0, n. 0 0 I } * Nordland. } Tromso. I" } Finmarken Hele Riget.

73 0. Tabel IV A.. Over over de i Aaret 0 anlagte samt over de i samme Lagmands Lagsogne. Anlagte eller paastævnte Sager..,, E r ci lz t c_'), fzi,:, a.) ci, pci n'' ',., C) in _ Z '' tv, ",, Pi uy., ii Afsluttede Sager.. r c, a) r' ci,.,,; d "., iṇ.,. ;. m a., '., h.i a). ' g '. " ), ;, F.,,q' g g.,' W.rmati. brcl ed z t'pålsiw Po cn t Z oi, a). w. 'pg' t <,,?., ) w,:', 0 g t c) wst,a),), Pc.., C d,`. a t. co, a.,. in,, cs `;' a) :pti t' : a.) glt,, e. rcircs. co'pe '' r.,., SZ., E cn gz rr:i p, = Ct Smaalenene.. Akershus Oslo Hedemarken Kristians 0 Buskerud Bratsberg Nedenes 0 Lister og Mandal ii Stavanger 0 Bergen Bergenhus 0 Romsdal Trondhjem 0 Nordland 0 Tromso. Finmarken. Ns * Hele Riget

74 0. sigt Aar afsluttede og de ved Aarets Udgang usluttede retssager..; r.,:' hi El aro a) li ( ce r,, P k a ".; ce r. c, eg A 'i r' ll a n r g,) ct 0 P P. cuv o V (a) Fa :., e w t; : Pc td ' ') cn : g rt 0.,,c '.L E n a)!,,, T tsz r. zz, ce rcs I Appelsagerne (cfr. Rubrik ) tiltalte ki t; eller indstævnte Personer. g n ). r''),. ) cl.),,t Q c i lla ' Pa ru. 0 a.. cv..,. D,, (),) a) cd..c..)..) g. a, tg,, +. ) ().a Lagsogne. 'g P o c' ' ) g..., rzf., Ț, ) c ') a ), ' a ) w ro PA:s,c E,,,?: rcs : : h) +A. +."A' + TCP r 0 Ta c's ' E c) ::;'w ) t,, ti SI, ;i),,d ;, w., PCS.P. V, rd E,,t,(.o,,,,, z ci) o 0 0 i Smaalenene. Akershus. 0 0 Oslo. Hedemarken. 0 Kristians. Buskerud. I C) 0 Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. 0 s i Bergen. 0 Bergenhus. Romsdal. Trondhjem. 0 i Nordland. 0 0 Tromso. 0 _ Finmarken. 0 0 Hele Riget.

75 0. Oversigt Tabel IT B. a. over Varigheden') af de i Aaret 0 paadomte Lagmandsretssager. ) Landsdele. (Landdistrikter () og Kjelbstceder () lagsognsvis.) Cs > 0 0 Smaalenene Akershus Oslo i `) Deraf Kristiania... Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondbjem Nordland Tromso Finmarken,. 0 0 Hele Rigeti L ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret. ) Omfatter saavel de i Iste som de i den Instans paadømte Sager.

76 0. Tabel ITT B. Oversigt ib. over Varigheden') af de i Aaret 0 paadornte Lagmandsretssager. ) rc, Lags ogne. o 0 Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes 0 Lister og Mandal Stavanger 0 Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland 0 Tromso Finmarken Hele Riget. ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret. ) Omfatter saavel de i iste som de i den Instans paadømte Sager.

77 0. 0 Oversigt Tabel IV B. a. over Varigheden') af de I Aaret 0 ved Lagmandsret paadomte Sager, der har været undergivet fornyet Behandling. Cti) rcs 0 Landsdele. (Landdistrikter () og Kjobstæder () lagsognsvis.) c ri ce CC) o ce (!) I 0 Smaalenene Akershus Oslo *) Deraf Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Bratsberg Nedenes Lister og Mandal., Stavanger Bergen Bergenhus Romsdal Trondhjem Nordland Tromso Finmarken *) li 0 Hele Riget( L. 0 ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse ved Meddomsret og indtil Sagens Paadfammelse ved Lagmandsret.

78 ., Tabel IV B. b 0. Oversigt over Varigheden ') af de i Aaret 0 ved Lagmandsret paadømte Sager, der har været undergivet fornyet Behandling. Lagsogne.,is cpn ci,, + 'n ọ tii rci () n g X c, r Z.., ti. 0 tl.) tz a, n g X co.. :., n ti, 0 tt,'; rcs tu n g X to.,, sr'r., co tu"' 0 tt"); ms cp naa X c, r..,, to tu.' 0 a, ri.. iti., ' rcs c, 0 g X C, ti,'... ;:, ' c rcs P,,, ' c 0,e';. cq., rti$)., ;. ti.) 0 ta;. c, tl 0 to a cn '!. Fi t& r t: S ci 0 0 Smaalenene Akershus Oslo Hedemarken Kristians Buskerud. Bratsberg i * Nedenes Lister og Mandal i Stavanger Bergen Bergenhus i Romsdal Trondhjem Nordland 0 Tromso Finmarken Hele Riget ) Den Tid, der hengaar fra Tiltalebeslutningens Udfærdigelse ved Meddomsret og indtil Sagens Paadommelse ved Lagmandsret.

79 0. Over Tabel V.. over Antallet af Paagribelser og Fængslinger, Løsladelser mod Sikker under de i Aaret 0 indstillede eller afsluttede foreløbige Under Landsdele. Landdistrikter () og Kjøbstæder () lagsognsvis.) Antal Paagribelser. ci., '= ho rt r.,., ',z...) al.f, pw z. a) fg c. mw. t; tie..., e gi, 0 E pzi cd +.' Antal Løsladelser mod Sikkerhedsstillelse eller under andre Vilkaar. ' ra, ',,;, ci) ezzi';'s g e :, <.) g t, ti:hz gl ;, > 0 a ci) g g rz), e (), rc, g ' E.) Antal arresterede Personer. `W r, z ed rt t, 0 imaalenene 0 Ulershus ' 0 )slo I 0 *) *) Deraf Kristiania Fledemarken 0, KL. 0 Kristians j uskerud 0 0 lj 0 Bratsberg i. K 0 i gedenes Lister og Mandal.. i tavanger i KL. Bergen Bergenhus Romsdal { L 0 frondhjem { K gordland lj From m i 0 Finmarken { Hele Riget{L K

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Ansøgning om støtte fra "Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte fra Værdighedspuljen - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre Ansøgningen sendes til: 96Z 1 1.6 LCLPL l FREDERICIAKMMUNE WP)- Asøgig om støtte fra "Værdighedspulje - pulje til skabelse af stærke fællesskaber for ældre" Asøgige sedes til: Fredericia Kommue Social- og msorgsudvalget Rådhuset,

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B. No,. CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NORGE FOR AARET S, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF FEBRUAR l. CHRISTIANIA. TRYST HOS CHR. SCHIBSTED.. B. No. I. Tabel

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

AUDI A3 VAN Detailprisliste

AUDI A3 VAN Detailprisliste AUI A3 VAN etailliste Vejledende nyvognser NR. 1 ATO -- PRISKOE: C SIE MOELÅR *A3 1,2 TFSI ATTRACTION 5G 10 1 77 8P1 AIC 18,2 2.669 1.9.7 1.5 1.166.1 3.2 2.669 *A3 1,2 TFSI ATTRACTION S-TRO 10 1 77 8P1

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNNG OM SKOLEVÆSENETS TLSTAND KONGERGET NORGES LANDDSTRKT FOR AARET 868 UDGVEN AF DEPARTEMENTET FOR KRKE OG UNDERVSNNGSVESENET CHRSTANA B L BENTZEN 8 7 ndhold Tabeller der stiftsvis udvise Almuskolevæsenets

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

!!"#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * +

!!#$%! & ' ( ) *+%, %--./(0 1 ' 2 #3, '* # $ 4 5 #3 * + !!"#$%! &()*+%, %--./(012#3,*# $4 5#3 *+ +6) 1. INDLEDNING 6 1.1. PROBLEMFELT 7 1.2. PROBLEMSTILLING 8 1.3. PROBLEMFORMULERING 8 1.4. OPERATIONALISERING AF PROBLEMFORMULERING 8 2. METODE 10 2.1. BEGREBSAFKLARING

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO

det sprog, hvorpå den efterfølgende designering skal indgives til WIPO Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (KHIM) Forbeholdt KHIM: Dato for modtagelse Antal sider 0 (obligatorisk) Efterfølgende designering i henhold til Madrid-protokollen Oplysninger til brug ved

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

VIGTIG TRAFIKINFORMATION

VIGTIG TRAFIKINFORMATION f pf p I é I I É é I y W w p y Æ f p I ü I y pp p II p f f f W p É y c I é É ü C ff f f f É y Æ p f é É Y Y y IX C f I y Y y p Y I I Æ Æ p p I y C p f p cp f y f f f y y w é p p p f@p f 35 26 69 00 f f,

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No. 1. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR ARRET 1869. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET, CHRISTIANIA. - B. M. BENTZEIN. I 8 7. Indhold.

Læs mere

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune

Byggemodnede og salgsklare parcelhusgrunde i Randers Kommune SOLGT RESERVERET Ved salg orienteres: Britt Applon, Rasmus Heller, Jan Rył, Ivar Krogsb Kommende arealer: k Jensen samt ajourfłre jordforsyningsplan. Tj rbyvang II. Fłrste halvdel af 2. etape kan v re

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere