Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling... 2 Tekniske data... 2 Tilslutning... 2 Klimaklasse... 2 Vinkøleskabet tages i brug... 2 Betjeningspanel... 2 Vinkøleskabet tændes/slukkes... 2 Indstilling af temperaturen... 3 Køling med ventilator... 3 Børnesikring... 3 Farveindstilling display... 3 Alarmfunktion... 3 Lys... 4 Hylder... 4 Labels... 4 Lufttilførsel via aktivt kulfilter... 4 Afrimning... 5 Rengøring... 5 Fejlsøgningsoversigt... 5 Service og typeskilt... 5 Garanti... 6 Autoriserede servicecentre... 6 Installationsanvisning: Hængslingsside ændres... 7 Montering af lås... 7 Kapacitetsdiagram... 8 Læs venligst brugsanvisningen inden vinkøleskabet tages i brug. På den måde beskytter du dig selv og undgår skade på skabet. Gem denne brugsanvisning, så du kan drage nytte af den ved evt. senere spørgsmål. Hvis skabet overdrages/sælges skal brugsanvisningen følge vinkøleskabet og gives til den nye ejer. Bortskaffelse af emballage Emballagen, som beskytter skabet og tilbehøret mod eventuelle transportskader, er fremstillet af følgende genanvendelige materialer: Bølgepap. Formdele af opskummet, freon-frit polystyren (PS). Folie og poser er fremstillet af polyethylen (PE). Bånd der er fremstillet af polyproppylen (PP). OBS: Emballagen bør afleveres på nærmeste genbrugsplads, så materialerne kan blive genanvendt. OBS: Lad aldrig børn lege med emballagen. Fare for kvælning. Gamle vinkøleskabe Gamle vinkøleskabe indeholder materialer, som kan genbruges. Man bør derfor aflevere det gamle skab på nærmeste genbrugsplads. Gamle vinkøleskabe gøres ubrugelige ved at trække stikket ud og klippe ledningen af helt inde ved produktet. Børnesikringer og dørlåse bør fjernes, så legende børn ikke kan lukke sig inde i skabet og blive kvalt. Pas på ikke at beskadige kølesystemet, inden vinkøleskabet afleveres på nærmeste genbrugsplads. Herved forhindres unødvendig udsivning af kølemiddel og olie. Oplysninger omkring det anvendte kølemiddel findes på typeskiltet. Varmeisoleringsmateriale er PU med pentan. Oplysning omkring nærmeste genbrugsplads indhentes på det lokale kommunekontor. Teknisk sikkerhed For at undgå person- og materialeskader skal vinkøleskabet være emballeret under transport. Udpakning og opstilling bør foretages af 2 personer. Det anvendte kølemiddel R 600a er miljøvenligt, men også brandbart. Undgå at beskadige rørene til kølesystemet, da kølemidlet kan løbe ud og forårsage skader på øjne. Der er ydermere risiko for at kølemidlet kan antændes. Hvis der siver kølemiddel ud fra vinkøleskabet skal åben ild og andre antændelseskilder i nærheden slukkes. Træk stikket ud og luft godt ud i rummet. Før du tager vinkøleskabet i brug, skal du omhyggeligt fjerne alt emballage og undersøge, om skabet er beskadiget. Hvis skabet er beskadiget, eller hvis du er i tvivl om, at vinkøleskabet har en skade, skal du kontakte en autoriseret servicemontør. Du må IKKE tage skabet i brug, hvis det er beskadiget. En skade skal straks anmeldes til den butik, hvor du har købt vinkøleskabet. For at kunne sikre en sikker drift af vinkøleskabet må det kun tilsluttes og monteres som beskrevet i denne brugsanvisning. I tilfælde af fejl afbrydes strømmen til vinkøleskabet. Træk stikket ud (undlad at trække i ledningen) eller skru sikringen ud. 1

3 Reparation af vinkøleskabet skal foretages af en autoriseret servicemontør. Reparationer, der er foretaget af usagkyndige, kan medføre betydelig risiko for brugeren. Dette gælder også for udskiftning af ledningen. Anvend aldrig et beskadiget kabel eller stik. Fare for brand og elektrisk stød! Berør aldrig kablet eller andre elektriske komponenter med våde hænder. Fare for elektrisk stød! Forsøg ikke at beskadige, modificere, bøje, strække eller vride kablet. Hvis kablet bliver klemt kan det blive beskadiget. Fare for elektrisk stød og brand! Opstilling Sørg for at rørene ikke bliver beskadiget under opstillingen af vinkøleskabet. Rummet, hvori vinkøleskabet skal opstilles skal ifølge norm EN 378 have en volumen på 1m 3 pr. 8g kølemiddel R 600a, så der i tilfælde af lækage på kølemiddelsystemet ikke kan opstå en antændelig gas/luftblanding. Kølemiddelmængden er opgivet på typeskiltet, som findes på indersiden af vinkøleskabet. Vinkøleskabet må ikke opstilles på et sted med direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende, eller på et fugtigt sted. Vinkøleskabet opstilles, og hvis det er nødvendigt, justeres benene. Det er meget vigtigt, at skabet står i vater. Ventilationsgitrene må ikke tildækkes eller blokeres. Sørg for en god ventilation i rummet. Varmeafgivende apparater som fx mikrobølgeovne, brødristere eller lignende må ikke stilles oven på vinkøleskabet. Tekniske data Energiforbrug (år) kwh Rumindhold, netto totalt liter Højde ,5 cm Bredde... 66,0 cm Dybde... 67,1 cm Tilslutning Sørg for at tilslutningsforholdene på tilslutningsstedet stemmer overens med angivelserne på typeskiltet. Typeskiltet er placeret på indersiden af vinkøleskabet. Vinkøleskabet må kun tilsluttes en reglementeret elinstallation. Vinkøleskabet skal ekstrabeskyttes (jordforbindes) jf. Stærkstrømsreglementet. Producenten/importøren kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået pga. manglende eller beskadiget jordforbindelse. Stikkontakten må ikke være placeret bag skabet, og skal være lettilgængelig. Vinkøleskabet må ikke tilsluttes sammen med andre apparater via en forlængerledning. Fare for overophedning. Ledningen tages af ledningsholderen, og holderen fjernes, da der ellers kan opstå vibrationsstøj. El-tilslutning, 230V ~ 50Hz,10A OBS: Lad vinkøleskabet stå i ½ - 1 time efter transport inden tilslutning, så kompressorolien kan nå at stabilisere sig. Klimaklasse Vinkøleskabet er beregnet til opbevaring af vin, til opstilling i private husholdninger. Energiforbrug og effektivitet er afhængig af den omgivende temperatur. Vinkøleskabet bør derfor ikke opstilles, så det kommer i direkte kontakt med ovne, kogeplader, radiatorer eller sollys. Vinkøleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Temperaturen på opstillingsstedet må ikke overskride SN-ST = +10ºC - +38ºC, SN-T = +8ºC ºC. Oplysningerne omkring klimaklasse findes på skabets typeskilt. Vinkøleskabet tages i brug Det anbefales, at vinkøleskabet rengøres, inden det tages i brug. Se afsnittet Rengøring. Forsøg så vidt muligt at opbevare vine af samme slags ved siden af hinanden, så du ikke skal flytte flasker for at komme til den flaske, som du skal have. Vine opbevares og modnes bedst stilleliggende Betjeningspanel (øverst og midterst afdeling) 1. Temperaturdisplay øverste afdeling 2. Temperaturindstillingsknapper øverste afdeling 3. Temperaturdisplay midterste afdeling 4. Temperaturindstillingsknapper midterste afdeling 5. Alarmknap 6. Lys tænd/sluk 7. Børnesikring 8. Tænd/Sluk-knap 9. Ventilatorknap Betjeningspanel (nederste afdeling) 1. Temperaturdisplay 2. Temperaturindstillingsknapper 3. Alarmknap 4. Ventilatorknap 5. Børnesikring 6. Tænd/Sluk-knap Vinkøleskabet tændes/slukkes Vinkøleskabet tændes: Tryk på ON/OFFknappen til der kommer lys i displayet. Vinkøleskabet slukkes: Tryk på ON/OFFknappen til lyset i displayet slukker. NB: Zonerne arbejder uafhængigt af hinanden, og derfor tændes/slukkes individuelt. 2

4 Indstilling af temperaturen Børnesikring / farveindstilling - display I set-up menuen kan du aktivere børnesikringen og justere farverne i displayet. Øverste afdeling Midterste afdeling Nederste afdeling Temperaturen reduceres: Tryk på DOWN knappen Temperaturen hæves: Tryk på UP-knappen Under indstilling af temperaturen blinker lyset i displayet. Temperaturen ændres i trin á 1ºC (1 tryk = 1ºC). Holdes knappen nede sker ændringen hurtigere. Ca. 5 sekunder efter sidste tryk, skifter elektronikken automatisk om, og viser den aktuelle temperatur. De følgende serveringstemperaturer anbefales nedenstående vine: Rødvin: +14ºC - +18ºC Rosévin: +10ºC - +12ºC Hvidvin: +8ºC - +12ºC Champagne: +5ºC - +7ºC OBS: Hvis F0 el. F1 vises i displayet, er der er fejl på skabet. Kontakt det nærmeste servicecenter. Model, servicenummer og fabrikationsnummer fremgår af typeskiltet. Køling med ventilator Hvis vinkøleskabet skal anvendes til langtidsopbevaring af dine vine, kan du aktivere ventilatorknappen. Når funktionen er aktiveret, lyser knappen. På denne måde opnås det samme klima i vinkøleskabet som i en vinkælder. Herved sikres det, at korkproppen ikke tørrer ind pga. svingninger i luftfugtigheden. Sådan aktiveres set-up menuen: 1. Tryk på ventilatorknappen i ca. 5 sekunder. Lyset i knappen blinker. Børnesikring, c vises i displayet. 2. Vælg funktion med UP/DOWN-knappen: c = børnesikring. h = Indstilling af farverne i displayet. 3. Bekræft funktion med et kort tryk på ventilatorknappen. a. c = Børnesikring: Tryk på UP/Down-knapperne for c1 = børnesikring aktiveret, eller c0 = børnesikring deaktiveret. Bekræft valget med et tryk på ventilatorknappen. Når symbolet lyser i displayet, er børnesikring aktiveret. b. h = Farveindstilling: Tryk på UP/DOWN-knapperne for h1 = minimum til h5 = maksimum. Bekræft valget med et kort tryk på ventilatorknappen. Sådan går du ud af set-up menuen: 1. Tryk på Tænd/Sluk-knappen. Efter ca. 2 minutter vender elektronikken automatisk tilbage til standardindstillingen. Alarm-funktion Alarmsignalet beskytter vinen mod store temperatursvingninger. Alarmsignalet lyder, hvis døren har været åben i mere end 60 sekunder. Signalet deaktiveres ved at trykke på alarm-knappen. Alarmsignalet lyder, hvis temperaturen i skabet bliver for lav eller for høj. Temperaturen i displayet blinker. Alarmsignalet deaktiveres ved at trykke på alarmknappen. Temperaturen i displayet blinker, indtil alarmtilstanden er afsluttet. Alarmsystemet er igen klar til at træde i kraft. 3

5 Lys Lyset kan tændes og slukkes manuelt ved at trykke på knappen til lys. NB: Denne knap gælder for alle skabets afdelinger. Lås Hvis man har brug for en lås, kan skabet udstyres med en sådan. Sådan låses skabet: Sæt nøglen i som vist på pil 1. Drej nøglen 90º. FORSIGTIG: Laserstråling klasse 1M! Kig ikke direkte på lyset gennem optisk instrument, når lampedækslet er afmonteret. Lampeenheden må kun udskiftes af en servicetekniker. Lyset kan dæmpes og gøres skarpere alt efter behov. Tryk på lysknappen. Lyset tænder. Hold lysknappen inde, mens du trykker på en af temperaturindstillingsknapperne: Down-knappen dæmper lysstyrken. Up-knappen gør lyset stærkere. For at låse skabet op igen, drejes nøglen den modsatte vej. Lufttilførsel via aktivt kulfilter Vinens modningsproces er afhængig af de omgivende forhold. Luftkvaliteten spiller derfor en meget vigtig rolle under opbevaring af vin. Vinkøleskabet er udstyret med et aktivt kulfilter, som sidder på bagvæggen nederst i skabet. Det aktive kulfilter sikrer, at luften i skabet er i topkvalitet. Vi anbefaler, at kulfiltret skiftes en gang hvert år. Nyt filter købes hos nærmeste forhandler. Udskiftning af filtret: Tag fat i håndtaget, drej det 90º til højre eller venstre, og træk det ud. Hylder Isætning af filter: Filtret isættes med håndtaget i en lodret linie. Drej det 90º til højre eller venstre til det klikker på plads. De udtrækkelige skuffer gør det nemmere for dig hurtigt at finde den vin, du søger. Labels Vinkøleskabet er udstyret med en holder til labels til hver hylde. Disse labels kan bruges til at indikere vintype. Husk at skrive med en blyant, så det skrevne kan viskes ud, hvis det bliver nødvendigt. Klik holderen på plads og skub den på plads. Ekstra labelholdere kan købes som ekstratilbehør. 4

6 Afrimning Fejlsøgningsoversigt Vinkøleskabet afrimes automatisk. Afrimningsvandet fordamper på grund af varmen fra kompressoren. Rengøring OBS: Afbryd strømmen inden rengøring. Træk stikket ud eller skru sikringen ud. Vinkøleskabet vaskes både indvendigt og udvendigt med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Udstyret rengøres på samme måde. Der må ikke anvendes damprengøringsapparater, da det kan medføre både personskade og skade på vinkøleskabet. Det anbefales at bruge en blød klud og et mildt universalrengøringsmiddel med neutral PH-værdi. Anvend aldrig køkkensvampe med skurende effekt, koncentrerede rengøringsmidler, rengøringsmidler med slibeeffekt eller syreholdige rengøringsmidler og kemiske opløsningsmidler. Der må ikke komme vand i de elektroniske dele. Efter rengøring tørres vinkøleskabet af med en tør klud. Typeskiltet, der sidder indvendigt i vinkøleskabet, må ikke beskadiges eller fjernes, da det bruges ved eventuelle reparationer. Pas på ikke at beskadige ledninger eller andre dele. Derefter tændes der igen for vinkøleskabet, og vinene lægges på plads. Vinkøleskabet er konstrueret og produceret med vægt på driftsikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel opstå driftsforstyrrelser, skal du i første omgang undersøge, om fejlen eventuelt kan skyldes en mindre betjeningsfejl, inden du kontakter service, da du i sådanne tilfælde skal betale for servicebesøget, også inden for reklamationsfristen. Følgende småfejl kan du selv udbedre ved at efterprøve mulige fejlårsager: Fejl Vinkøleskabet virker ikke. Vinkøleskabet støjer for meget. Alarmen høres - temperaturen er for høj. Mulig årsag og afhjælpning Er der tændt for vinkøleskabet? Er stikket sat i? Er sikringen intakt? Står vinkøleskabet stabilt? Forplanter vibrationer fra vinkøleskabet sig til skabe eller lign.? Vinkøleskabet flyttes evt. lidt og benene justeres. Bemærk: Der vil komme nogle lyde fra kompressoren. Er temperaturen korrekt indstillet? Er den omgivende temperatur for høj? (Se afsnittet Klimaklasse ). Har døren været åbnet for ofte og for længe. Virker ventilationssystemet? Står skabet i nærheden af andre varmeafgivende apparater? OBS: Som ved andre former for opbevaring, kan der dannes en smule mug afhængig af den anvendte type klæbemiddel på vinflaskens label. Dette kan forhindres, hvis klæbemidlet omhyggeligt fjernes fra flaskerne. Service og typeskilt Hvis fejlen ikke skyldes en af ovennævnte årsager, og hvis du ikke selv kan udbedre fejlen, skal du kontakte service (se afsnittet Autoriserede servicecentre ). Du skal oplyse følgende: Model (1), Servicenummer (2) og Fabrikationsnummer (3). Disse oplysninger fremgår af typeskiltet, og gør det muligt for servicecentret at yde en hurtig og effektiv service. Typeskiltet sidder indvendigt i vinkøleskabet til venstre. 5

7 Garanti Autoriserede servicecentre Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl på dit nye vinkøleskab, gældende fra den dokumenterede købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. Ved henvendelse om service bør du oplyse skabets navn og serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så du har dem ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de rigtige reservedele Garantien dækker ikke Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl. Hvis der er brugt uoriginale reservedele. Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt. Hvis ikke installationen er sket som anvist. Transportskader En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering hos kunden, er primært en sag mellem kunden og forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav kunne afvises. Ubegrundede servicebesøg Hvis du tilkalder en servicemontør, og det viser sig, at du selv kunne have rettet fejlen, ved fx at følge anvisningerne her i brugsanvisningen eller ved at skifte en sikring i sikringsskabet, påhviler det dig selv at betale for servicebesøget. Erhvervskøb Erhvervskøb er ethvert køb af apparater, der ikke skal bruges i en privat husholdning, men anvendes til erhverv eller erhvervslignende formål (restaurant, kantine etc.) eller bruges til udlejning eller anden anvendelse, der omfatter flere brugere. I forbindelse med erhvervskøb ydes ingen garanti, da dette produkt udelukkende er beregnet til almindelig husholdning. Nordjysk Hvidevare Service, tlf Dansk Køle- og Vaskeservice, tlf CJ Hvidevareservice ApS, tlf AP Hvidevare Service, tlf Kvik Hvidevareservice, tlf Service-Centralen Brændekilde ApS, tlf Vestjysk Servicecenter, tlf Storms Hvidevareservice, tlf Hornshøj Hvidevareservice, tlf syd for city Scandia Serviceteknik A/S, tlf city 4300 Orø LF Servicecenter ApS, tlf BMMF Hvidevare Service, tlf

8 Hængslingsside ændres Hængslingssiden kan ændres efter behov. 1. Skruen fra det nederste hængsel fjernes. 2. Løft døren (1), døren vippes til højre (2), og afmonteres (3). 3. Hængselbolten monteres på modsatte side. 4. Det øverste hængsel og afdækning afmonteres, og monteres på modsatte side. 5. Det nederste hængsel monteres på modsatte side. 6. Håndtaget afmonteres og monteres på modsatte side. 7. Døren sættes på den øverste hængselbolt. 8. Døren vippes ind til venstre (1). Hængslet fastspændes. 9. Hvis døren ikke er i niveau med resten af skabet, justeres skruerne i de aflange huller i hængslet. Hvis det kræves kan der monteres en lås (medleveret). 10. Fjern skruen. 11. Indsæt nøglen (1), og afmonter hængselbolten. 12. Fjern låsen. 13. Indsæt nøglen (1), og drej den (2). 14. Afmonter låsepladen (1), vend den rundt (2), og monter igen (3). 15. Indsæt låsen. 16. Indsæt hængselbolten (1), indsæt nøglen (2), og drej nøglen (3). 17. Skru skruen i. 18. Låsehængslet skrues fast. 7

9 Kapacitetsdiagram Til 750ml flasker Diagrammet er kun ment som et eksempel. Flaskerne kan opbevares anderledes afhængig af hyldeinddeling. Total: 143 flasker 8

10 Witt A/S Gødstrup Søvej 9 Postboks Herning Tlf Fax

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 709 960 Indhold Råd om

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere