REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 Der var indkaldt til generalforsamling lørdag den 25. november 2006 kl i klubhuset på Sydhavnsvej. Der var mødt ca. 60 medlemmer op. Dagsordenen indeholdt følgende punkter. 1. Valg af dirigent 2. Protokol oplæses 3. Formandens beretning, herunder de skriftlige beretninger fra Sejludvalg, Bro og beddingsudvalg og ungdomsudvalg. 4. Regnskab 5. Indkomne forslag - Herunder forslag til revision af love for HSC Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen, og bekendtgøres ved opslag. 6. Budget og kontingent. 7. Valg til bestyrelsen: Efter tur afgår: Næstformand: Jørgen Schulz Sekretær: Jytte Johanneson Kasserer: Marianne Christensen Som ny næstformand foreslås Ole Clausen. Som ny sekretær forslås Ove Kristoffersen. Som ny kasserer forslås Jens Harder. Det foreslås at posten som juniorleder forbliver vakant. 8. Valg til: Sejludvalg Ungdomsudvalg Bro-og beddingsudvalg Søsportscenterets bestyrelse 9. Valg af suppleanter. 10. Valg af revisorer. 11. Eventuelt. 1. Valg af dirigent Ole Clausen blev valgt til dirigent. 2. Protokol oplæses Protokol blev oplæst af undertegnede.

2 3. Formandens beretning, herunder de skriftlige beretninger fra sejludvalg bro-og beddingsudvalg og ungdomsudvalg Klub ånd. Haderslev Sejl-klub er ikke, og har aldrig været en forretning eller en serviceorganisation. Det er en samling af privatpersoner, som deler en fælles interesse, og derfor har sluttet sig sammen for at fremme deres fælles behov og interesse. Der er altså ingen der tjener på driften, og der er (med ganske få, og små undtagelser) ingen der modtager betaling for at løse nogle af vore fælles opgaver. Hele konceptet baserer sig på en større eller mindre frivillig, ulønnet indsats fra det enkelte medlem. Og der er mange, der yder en indsats, nogle en meget stor, andre en lille, og det er alt sammen godt og i orden. Desværre er det i vidt omfang Tordenskjolds soldater. Og deres rækker svinder år for år. Et eksempel på en aktivitet det ikke er lykkedes at finde frivillig arbejdskraft til, er rejsningen af det nye masteskur. Vi synes det har en god symbolværdi, og har derfor ikke engageret professionelle. Hans`s personlige fornemmelse er, med fare for at blive kaldt uforbederlig, naiv optimist, at der er mange, der gerne vil yde en overskuelig indsats, men ikke ved hvordan de skal komme til det. Hans`s opfordring til alle, at man kan melde sig til et bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for det område, hvor man gerne vil give en hånd, og bede om at blive kontaktet når der er en opgave. F.eks. søger Jørgen Schulz hjælpere til istandsættelse af flagmasten. Klubhus. Forpagter. Efter sidste års generalforsamlingsbeslutning om at fortsætte bortforpagtningen af restauranten, har vi indgået en forpagtningskontrakt med Olaf Mûhl. Han har en lempelig indkøringsordning. Og det ser ud til at indkøringen er lykkedes, her er i hvert fald godt besøgt, bedre end der har været længe. Der er positive reaktioner fra gæsterne. Der har været nogle indkøringsproblemer mellem bestyrelsen og forpagteren, men disse er nu bragt ud af verden. Det går som sagt godt, så godt at forpagteren har udtrykt ønske om at købe restauranten. Senere under punktet eventuelt, vil han kort orientere om sine tanker om dette. Det skal understreges, at der ikke har været ført forhandlinger om dette mellem bestyrelsen og forpagteren. Klubhus. Frem til den nye forpagter åbnede ved påsketid, fortsatte jeg ( Jytte) med at holde åbent så der var mulighed for at få en eftermiddags øl fredag og søndag. Jeg fik en stor tak for min indsats. Vi har en overgang i sommers haft flere gæstesejlere end i de seneste år. Dette har givet et stort pres på vore bad og toiletfaciliteter, som i denne periode ikke havde tilstrækkelig kapacitet. Samtidig gjorde det store ryk ind, at den sædvanlige rengøring viste sig

3 utilstrækkelig. Det var dog noget som vi, efter at vor havneopkræver havde påpeget problemet, fik gjort noget ved. Den manglende kapacitet skal der gøres noget ved. Vi skal have nogle forhold vi kan være bekendt. Idet vi samtidig skal gøre os klart, at der ud fra en økonomisk synsvinkel er en elendig tilbagebetalingsprofil, hvis nogen overhovedet, og at det vi bruger på faciliteter til gæsterne kan vi ikke bruge på os selv. Der er flere mulige løsninger, og vi er begyndt at undersøge dem alle. Udbygning af klubhuset, evt. kapacitet i nyt klubhus ved salg af det gamle, fælles faciliteter delt med kajakklubben med flere. Under alle omstændighed kan vi ikke have nogen løsning klar til sommer, hvorfor vi agter at leje kapacitet i form af en skurvogn. En løsning der synes at fungere på en del andre havne. Vore anlæg: Legepladsen. Der er blevet sået græs. Og så er der ikke sket mere. Det var i 2002 generalforsamlingen nedsatte et hurtigt arbejdende udvalg, som påtog sig at etablere en ny legeplads. Vi håber at legepladsudvalget senere vil give en orientering om hvordan de selv synes det går. Nordsiden. Vi har, som opmærksomme læsere har læst i det sidste medlemsbrev, fået en orientering fra Haderslev Kommune om deres planer. Man ønsker i forbindelse med Ny Hansborg byggeriet, at etablere et demo stykke, så alle kan se og opleve hvordan man forestiller sig den kommende havnefront. Og det er lige ud for vore pladser på nordsiden. Der skal slås en ny spuns, og fyldes sand på foran den eksisterende kajkant ca. det stykke hvor der i dag er træbro. Man forestiller sig at afslutte med trædæk på toppen, så der derved kommer en ny bro at fortøje ved. Området mellem den eksisterende kajkant, som bliver liggende, og bygningerne deles i tre, hvor der ved hjælp af belægningen, belysningen m.m. lægges op til at den midterste zone er der man går, uden dog at afspærre de to andre. Vi håber det lykkes at få en godkendelse inden nytår ( i den gamle struktur), da sagsbehandlingen ellers skal begynde forfra. Hvis det lykkes er det planen at udføre kaj arbejdet i vinter. Broerne. Når nordsiden er på plads, står det ældste brodæk, på broen ude i havnen længst mod øst, for tur. Derudover må vi erkende, at vor elinstallation på broerne ikke længere er tidssvarende, og trænger til en modernisering. Beddingen. Bruges efterhånden meget lidt, men er vigtig for et par bådejere. Omkostningerne er små, men på længere sigt, når en dyr vedligeholdelse forestår, må vi alvorligt overveje hvor længe vi skal fortsætte denne service. Vinterpladsen. Den nye opstilling med to brand og køreveje, gør isætningen i foråret mere fleksibel.

4 Samtidig må vi erkende at vinterpladsen er meget tæt på at være fuld. Derfor er det planen, som vi har nævnt for et par år tilbage, at fjerne noget af sporet, så vi kan køre af sporet til den gamle vinterplads foran de røde skure. Det er meningen at både, der står på en vogn kan stå der. Kran og kranførerne. Den gamle, blå kran var slidt op, og kunne ikke uden meget store omkostninger bringes i lovlig driftsklar stand.. Derfor købte vi den røde kran. Og vi har nu, som annonceret på sidste generalforsamling afhændet den gamle. Den nye kran kører fortsat tilfredsstillende, selvom den også kan have brug for en reparation på kritiske tidspunkter. Vore kranfører udfører et stort og meget værdifuldt arbejde for klubben. Også en stor tak til dem. I år har vi været så heldige, at vi har fået en ny kranfører Kurt. Velkommen til ham. De røde skure. Er på nær et enkelt i en rimelig stand. Vi har kontakt til ejerne, og en kraftig renovering planlægges. Asfaltvejen. Som er indkørsel til vort område er efterhånden i en elendig forfatning. Den er kun belagt med en basisasfalt, og har aldrig fået et egentligt slidslag, selvom den er over 15 år gammel. Vi må forudse en større udgift til asfaltering. Fortøjningsbøjer. Vi vedligeholder fortsat et antal fortøjningsbøjer på udvalgte, gode pladser i fjorden. Disse passes af en trofast gruppe frivillige. En tak til dem også. Økonomi. I det forgangne regnskabsår, havde vi budgetteret med et mindre underskud. Det var forudsat, at vi ikke havde nogen forpagter, og der var forudset udgifter til renovering af nordsiden. Da realiteterne blev gunstigere, blev resultatet også meget bedre. I budgettet for indeværende regnskabsår har vi af forsigtigheds hensyn heller ikke regnet med forpagtnings indtægter. Vi har regnet med udgifter til leje og rengøring af en bad og toiletvogn. Det udviser et stort likviditets underskud. En forventet forpagtnings indtægt, af en ukendt størrelse vil hjælpe lidt på det hele. Men vi kommer ikke udenom, at vi har store og dyre renoverings opgaver foran os, og selvom vi forhåbentlig kan minimere indsatsen af betalt, eksternt arbejde, må vi regne med forøgede udgifter i de kommende år. Hertil kommer omkostningerne til forbedring af forholdene for gæstesejlere. Derfor foreslår bestyrelsen en kontingent forhøjelse, som ikke er indregnet i budgettet. Og forudser et lignende forslag til næste år.

5 Opkrævning af havnepenge er fortsat udliciteret til værten på restaurant RAS, og dette samarbejde forløber upåklageligt. Vi regner med at fortsætte samarbejdet i næste sæson. Man O War. Aktiviteten er efterhånden meget beskeden, men den er der. Ungdom. Jeg vil gerne understrege at dette for bestyrelsen er vores vigtigste indsats område. Uden tilgang dør vi, og sejlsporten. Optimister. Efter en årrække med fuld hus er der nu en lille nedgang i antallet af optimister. Vi har i Jes Bonde en god rollemodel. Men desværre er han sjældent på Dammen, da han er i gang både her og der, og træner i elitecentret. Vi har gode trænere med Jeppe Friis til begynderne og William Friis-Møller til de øvede. Og den nuværende bølgedal skal vi med de to nok komme op af. Storjoller. Vi har ikke nogen reel aktivitet på Dammen. Når optimisterne går over til større joller, vælger de næsten alle, at træne andre steder hvor der er bedre vind, strøm og bølger end på Dammen. Og selvfølgelig, hvor der er andre, der sejler samme jolletype. De glemmer dog ikke hvor de kommer fra, og stiller op til stævner som HSC`er. Vi har således stadig positiv omtale af klubben via Kathrine Ditmars og andres fine resultater. Juniorkølbåde. Her sker der som i de seneste år stort set ikke noget. Ynglingen var dog i vandet, og William havde nogle af de store optimister med på et par aftenture med udgangspunkt i Årøsund. Det var en succes hos børnene. Så må vi se hvad der på sigt kommer ud af det. Eksterne relationer. Dansk Sejlunion. Er i gang med at indføre en ny struktur, med en mindre og mere slagkraftig bestyrelse. Samtidig arbejder man på at blive mere synlig for den enkelte sejler, ved at yde en direkte service til denne. Først og fremmest sker dette gennem etableringen af funktionen Danske Bådejere. Her vil man på sigt yde en direkte service inspireret af den service FDM giver sine medlemmer. Noget gratis og noget mod betaling. Læs mere herom i vores sidste medlemsbrev og i DS blad. Lillebælt Syd Kreds. Kredsen har mistet indflydelse, da man ikke længere er valgkreds af et medlem til Dansk Sejlunions hovedbestyrelse.. Samarbejdet fortsætter, men der er ikke nogen stor aktivitet.

6 ÅB. Det gode samarbejde fortsætter. HSF. Efterhånden har vi fået et godt samarbejde med HSF`s bestyrelse, som nu, efter personskift, er helt indstillet på at vi skal stå samlet, når vi skal håbe på at opnå noget hos Kommunen. Der er dog stadig de helt fundamentale forskelle i de grundlag vi driver hver vor klub på. Kajakklubben. Kajakklubben er flinke folk, som ikke har mange midler at gøre godt med. Vi snakker godt sammen, og finder praktiske løsninger på fælles problemer. Et sådant kunne være etablering af ekstra toilet og bade faciliteter. De har i dag ikke sådanne, og har kun beskeden aktivitet i vores højsæson. Dem der låner kajakklubben. Er årsag til stadige problemer. De såkaldte ledere, der skulle styre aktiviteterne, har ikke styr på ret meget, og er tilsyneladende også fløjtende ligeglade (med alt og alle andre end dem selv). Det er et problem for os, for HSF og også for kajakklubben. Men sidstnævnte er i et eller andet omfang kontraktlig forpligtet til at tillade aktiviteten, og baserer delvis sin økonomi på den. X-yacht. Vi har fortsat et godt naboskab, og hjælper hinanden. Kommunen. Havnen er nedlagt, og det betyder at havneafsnittet i forvaltningen også er nedlagt. Vi har fået nye kontaktpersoner. Indtil videre dem, der beskæftiger sig med det store projekt om ændring af (nord) havnen. De har indtil videre været meget åbne og imødekommende. Kommunen planlægger sammen med X-yacht en uddybning ved X-yachts søsætningskaj. Klapning af det bortgravede planlægges at ske i sejlrenden og/eller i havnen, da man ikke længere mener at have brug for de 6 meters dybde. En tilladelse lader vente på sig. I den forbindelse er det muligt at vi og HSF tilbydes at få uddybet omkring vore pladser. Vi må regne med selv at skulle betale. Vi afventer at høre nærmere om tider og priser. Lystbådehavnen i Årøsund. Vi har ikke haft nogen officiel kontakt, men vores Yngling har fået lov til at ligge gratis i havnen en del af sæsonen. Søsportscentret.

7 Vi er fortsat dem der bruger Søsportscentret mest. Vores afgående næstformand Jørgen Schulz er formand for den selvejende institution, og han er villig til at fortsætte som en af vore repræsentanter i bestyrelsen. Der arbejdes på at få vedtægterne moderniseret, så alle brugere kan inddrages mere aktivt, og vi dermed står bedre, når kommunale tilskudskroner skal fordeles. Aktiviteter. Vinter: Svømning om søndagen. Torskespisning Andespil i december arrangeret af ungdomsafdelingen. Foredrag: Med kurs mod Djævleøen ved museumsinspektør Lennart Madsen. Cykeltur Pigeaften. Sommer Aftenkapsejladser Pinsetræf på Årø. Blå Bånd med fest sammen med Fredericia Sejlklub i Assens. Fyrskibssejlads Afriggefest. DGI Landsstævne. En lille del af aktiviteterne forgik på havnen, og vi var lidt engageret i forskellige aktiviteter i den forbindelse, læs f. eks Verners indlæg i medlemsbrevet. Vi var blevet truet med et forventet meget stort antal gæstesejlende landstævnedeltagere. Det viste sig dog at have et overskueligt omfang, og det gik fint uden problemer. Hvis nogen har forslag til gode aktiviteter, er vi klar til at bakke op og støtte. Vi mangler forslag til aktiviteter både sommer og vinter. Vedtægter. Sidste generalforsamling vedtog, at bestyrelsen i år skulle fremsætte et forslag til vedtægsændinger, så bestyrelsesposten som formand for bro og beddingsudvalget deles i to. Vi har benyttet lejligheden til en kritisk gennemgang af vore vedtægter. Der var meget, der sprogligt var uklart, og der var nogle praktiske ting, som trængte til en præcisering. Bestyrelsen fremsætter derfor et forslag til reviderede vedtægter, og ikke kun en detailændring. Kommunikation. Medlemsbrevet. Henrik Svensson gør en god indsats som redaktør, og bladet har et meget professionelt udseende. Det synes at virke med fire numre om året. Hjemmeside.

8 Har været debatteret i nogle år. Vi anvender en internetbaseret regnskab og medlemskartotek løsning, som er udviklet for Dansk Idrætsforbund, og tilbydes via Dansk Sejlunion. Nu udvides dette tilbud med et hjemmesidekoncept, som er billigt og driftsikkert, som er tilpasset sportsklubbers behov, og som løbende moderniseres og opdateres uden ekstra udgifter for abonnenterne. Vi har besluttet at benytte os af dette tilbud. Så en gang i 2007 regner vi med at vores hjemmeside kan findes på nettet. Til sidst. Som altid en stor tak til alle, der har ydet en indsats, stor eller lille, i klubbens tjeneste. Nogen nævnt andre sandelig ikke glemt. Som Hans indledte med: Uden Jer var der ikke nogen klub. Til slut skal der gøres opmærksom på at Dansk Sejlunion har en samarbejdsaftale med Codan Forsikring, som giver rabat på forsikring af medlemmernes både. I øvrigt henvises til de i medlemsbrevets optrykte delberetninger. Debat Bjarke O. Gav en positiv tilkendegivelse for kontingentforhøjelsen. Knap så positiv vedr. 0 kr. i forpagtningsindtægt og det samme i budgettet for Samtidig med at erhvervsdelen af klubhuset i 2006 regnskab har kostet en del. Kan man ikke få en fornuftig husleje aftale må og skal klubhuset til at fungere som klubhus. Lejeindtægten skal svare til vore langfristede lån og forsikringer, vedligeholdelse af huset. Hans Olling Det er med vilje vi ikke har taget indtægt på forpagtning med. Rengøringen har vi sparet i den tid vi har haft forpagter. Harry Reinholdt I det nye budget er udgifter forhøjet ret så radikalt. Hans Oluf M. Vore toiletforhold har været et problem i mange år. Kommunen Skal være med til at finansiere nye toiletforhold. Karen Berggren. Hvor mange gæstesejlere har der været. G. Phillipsen Er vores forpagter medlem af vor klub? Karen Berggren Lars K. Hans Olling Georg P. Hvilke opgaver har de forskellige broformænd. Lars redegjorde for broformændenes arbejde, og fortalte at de ikke har været aktive i hans tid, men det kunne godt være hans egen skyld. Ang. toiletforhold. Vi prøver at få Kommunen med på nordsiden. Forpagteren er ikke medlem. Mente ikke at han burde være til stede. Beretningerne blev godkendt. 4. Regnskab

9 Marianne fortale hvor mange gæstesejlere der havde været inde i år Georg P. Marianne S. Er stadigvæk imod at vi driver restaurationsdrift, og på den måde vi gør det. Mente ikke at år 2006 var blevet bedre en år Ca kr. pr. medlem, det kan der drives et klubhus for. Bestyrelsen har handlet ud fra generalforsamlingens beslutning om at der skulle drives restaurantionsdrift igen. Regnskabet godkendt. 5. Indkomne forslag. Forslag: Revision af HSC love. Forslag om vinterstrøm på nordsiden Forslag om bygning af bad og toiletter. Revision af love: Jørgen Schulz gennemgik udkastet. Debat. Bent Christensen. Der mangler en i bestyrelsen for at fremme ungdomsarbejdet. Der skal være en der repræsenterer hele ungdommen. Jørgen Schulz: Hvis der er aktivitet på ungdomsarbejdet, vælges en ungdomsleder. Forslaget blev vedtager med 2/3 flertal ( 50 stemte for ). Forslag om strøm på nordsiden: Hans O. Det er et stort problem, vi har et meget stort strømforbrug på nordsiden om vinteren, Vi har bimåler på sydsiden, så både der ønsker strøm om vinteren må flytte herover. Men lad os se hvad der sker på nordsiden, Vi har sympati for ideen. Der kan kun fås strøm gennem bimåler, ellers er der lukket om vinteren. 2 stemte for Forslaget faldt. Forslag om toilet og bade fataliteter. Bent C. Vi kan ikke være bekendt med så dårlige faciliteter. Det kan ikke gå hurtig nok med at få en ny bygning opført. Jørgen S. Helt sikker skal der gøres noget ved det. En ny bygning kan vi ikke nå, Der er også flere ting der spiller ind. Bestyrelsen skal tage det op med det samme. En skurvogn kan være en midlertidig løsning. Bent C. Det skal pålægges bestyrelsen.

10 Bjarne B. Det er ikke til at få kvalificerede håndværkere for tiden, kan der evt. laves noget sammen med X Yacht, Jørgen S. Lige om lidt bor der nogen på nordsiden, så jeg tror lige vi skal klappe hesten. Svend J. Det må være en offentlig opgave. Bent C. Det er ikke offentlige toiletter. Der er både lås og kode. Svend J. Det skal være et offentlig toilet. Kommunen kunne også stå for opkrævning af havnepenge. Forslaget blev nedstemt. 6. Budget og kontingent. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på : Bådkontingent forhøjes med 150 kr. Vinterplads med 100 kr. Båd lejeplads forhøjes med 300 kr. Broindskud forhøjes med 3000 kr. Harry R. Budgettet på indtægtssiden har forhøjelser på 0 kr., hvorimod udgiftssiden er forhøjet rigtig meget. Hans O. Da budgettet blev lavet, var vi ikke sikker på en forpagtnings indtægt.?? ( navn) Krav til rengøring. Udgifter til brodæk, hvor står de, ser ikke ud til de er med i budgettet. Marianne S. Hvorfor er aktiv kontingent ikke hævet. Hans O. Det er bevidst omkostninger kommer med det at have båd. Bjarne B. Vi har en fornuftig kassebeholdning. ( til reneovering af bro.) Kontingent forhøjelserne blev vedtaget. 7. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår: Næstformand Jørgen Schulz bestyrelsen foreslå Ole Clausen Sekretær Jytte Johanneson bestyrelsen foreslå Ove Kristoffersen Kasserer Marianne Christensen bestyrelsen foreslå Jens Harder. Bjarne W. Forslog Lars Knudsen til næstformand. Ole Clausen overgav dirigentposten til Hans Olling. Poul Erik A. Hvad sker der hvis Lars bliver valgt til næstformand.

11 Lars K. Der er en afløser til jobbet. Bjarne W. Afstemning: Ole Clausen fik 28 stemmer Lars Knudsen fik 17 stemmer 2 var blanke Ole Clausen blev valgt til næstformand Ove Kristoffersen som sekretær Jens Harder som kasserer. Posten som broformand : Her blev Claus Person valgt. Ole overtog igen dirirgentposten. 8. Valg til div. udvalg. Sejludvalg; Chr. Lageri Schmidt Michael Orbesen Hans Henrik Hansen blev valgt Ungdomsudvalget: Lene Netterstrøm og Jeppe Friis blev valgt. Bro-og beddingsudvalg: Claus Persson havnemester Lars Knudsen pladsmester. Udvalget er ikke fundet endnu og generalforsamlingen gav Lars og Claus bemyndigelse til at finde de rette personer. Søsportscentret : Hans Refshauge blev valgt. 9. Valg af suppleanter Genvalg af Hans Oluf M og Marianne S. 10. Valg af revisorer. Jan G. Schmidt og Verner Boisen blev valgt. 11. Eventuelt. Svend delte pokaler ud fra årets kapsejladser. 7 medlemmer har meldt sig til flagmastelau. Hans Oluf M. Takkede bestyrelsen ( Jørgen) for det store arbejde med ændring af HSC love. Poul Erik A. Ejerne af de røde skure, har de brandforsikret. Så blev der spurgt til om der ikke kunne lægges låg på om vi skal have klubhus eller ej. Olli sluttede med at fortælle om hans planer med køb af klubhuset. Hans Olling takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen, og vi sluttede med et leve for HSC. Jytte

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN

BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Afs: Nibe Sejlklub Bryggen 67 9240 Nibe BÅDPLADSER NIBE LYSTBÅDEHAVN Brugsret til pladser: 3,0 X 12,5 M kr. 8.000,- 3,5 X 12,5 M kr. 10.000,- 4,0 X 15,0 M kr. 12.000,- Evt. leje (årlig) 3,0 X 12,5 M kr.

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00

Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Medlemsblad for Afsender: Juelsminde Sejlklub Havnegade 15, 7130 Juelsminde Mandag, onsdag og fredag fra kl. 12.00 til 16.00 Nr.35 April 2014 18. årgang 32 Juelsminde Sejlklub Havnegade 15 7130 Juelsminde

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013

Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Referat af Egå Sejlklubs generalforsamling 06. november 2013 Efter fælles spisning havde Pernille Bülow Bech og Steen Jepsen et indlæg, hvor de hylde Kim Christensen (Melges 24, DM guld, VM bronze), Christian

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2011 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd, 6000 Kolding Redaktør og layout: Kjeld Hansen 75566186

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere