REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006"

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 Der var indkaldt til generalforsamling lørdag den 25. november 2006 kl i klubhuset på Sydhavnsvej. Der var mødt ca. 60 medlemmer op. Dagsordenen indeholdt følgende punkter. 1. Valg af dirigent 2. Protokol oplæses 3. Formandens beretning, herunder de skriftlige beretninger fra Sejludvalg, Bro og beddingsudvalg og ungdomsudvalg. 4. Regnskab 5. Indkomne forslag - Herunder forslag til revision af love for HSC Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen, og bekendtgøres ved opslag. 6. Budget og kontingent. 7. Valg til bestyrelsen: Efter tur afgår: Næstformand: Jørgen Schulz Sekretær: Jytte Johanneson Kasserer: Marianne Christensen Som ny næstformand foreslås Ole Clausen. Som ny sekretær forslås Ove Kristoffersen. Som ny kasserer forslås Jens Harder. Det foreslås at posten som juniorleder forbliver vakant. 8. Valg til: Sejludvalg Ungdomsudvalg Bro-og beddingsudvalg Søsportscenterets bestyrelse 9. Valg af suppleanter. 10. Valg af revisorer. 11. Eventuelt. 1. Valg af dirigent Ole Clausen blev valgt til dirigent. 2. Protokol oplæses Protokol blev oplæst af undertegnede.

2 3. Formandens beretning, herunder de skriftlige beretninger fra sejludvalg bro-og beddingsudvalg og ungdomsudvalg Klub ånd. Haderslev Sejl-klub er ikke, og har aldrig været en forretning eller en serviceorganisation. Det er en samling af privatpersoner, som deler en fælles interesse, og derfor har sluttet sig sammen for at fremme deres fælles behov og interesse. Der er altså ingen der tjener på driften, og der er (med ganske få, og små undtagelser) ingen der modtager betaling for at løse nogle af vore fælles opgaver. Hele konceptet baserer sig på en større eller mindre frivillig, ulønnet indsats fra det enkelte medlem. Og der er mange, der yder en indsats, nogle en meget stor, andre en lille, og det er alt sammen godt og i orden. Desværre er det i vidt omfang Tordenskjolds soldater. Og deres rækker svinder år for år. Et eksempel på en aktivitet det ikke er lykkedes at finde frivillig arbejdskraft til, er rejsningen af det nye masteskur. Vi synes det har en god symbolværdi, og har derfor ikke engageret professionelle. Hans`s personlige fornemmelse er, med fare for at blive kaldt uforbederlig, naiv optimist, at der er mange, der gerne vil yde en overskuelig indsats, men ikke ved hvordan de skal komme til det. Hans`s opfordring til alle, at man kan melde sig til et bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for det område, hvor man gerne vil give en hånd, og bede om at blive kontaktet når der er en opgave. F.eks. søger Jørgen Schulz hjælpere til istandsættelse af flagmasten. Klubhus. Forpagter. Efter sidste års generalforsamlingsbeslutning om at fortsætte bortforpagtningen af restauranten, har vi indgået en forpagtningskontrakt med Olaf Mûhl. Han har en lempelig indkøringsordning. Og det ser ud til at indkøringen er lykkedes, her er i hvert fald godt besøgt, bedre end der har været længe. Der er positive reaktioner fra gæsterne. Der har været nogle indkøringsproblemer mellem bestyrelsen og forpagteren, men disse er nu bragt ud af verden. Det går som sagt godt, så godt at forpagteren har udtrykt ønske om at købe restauranten. Senere under punktet eventuelt, vil han kort orientere om sine tanker om dette. Det skal understreges, at der ikke har været ført forhandlinger om dette mellem bestyrelsen og forpagteren. Klubhus. Frem til den nye forpagter åbnede ved påsketid, fortsatte jeg ( Jytte) med at holde åbent så der var mulighed for at få en eftermiddags øl fredag og søndag. Jeg fik en stor tak for min indsats. Vi har en overgang i sommers haft flere gæstesejlere end i de seneste år. Dette har givet et stort pres på vore bad og toiletfaciliteter, som i denne periode ikke havde tilstrækkelig kapacitet. Samtidig gjorde det store ryk ind, at den sædvanlige rengøring viste sig

3 utilstrækkelig. Det var dog noget som vi, efter at vor havneopkræver havde påpeget problemet, fik gjort noget ved. Den manglende kapacitet skal der gøres noget ved. Vi skal have nogle forhold vi kan være bekendt. Idet vi samtidig skal gøre os klart, at der ud fra en økonomisk synsvinkel er en elendig tilbagebetalingsprofil, hvis nogen overhovedet, og at det vi bruger på faciliteter til gæsterne kan vi ikke bruge på os selv. Der er flere mulige løsninger, og vi er begyndt at undersøge dem alle. Udbygning af klubhuset, evt. kapacitet i nyt klubhus ved salg af det gamle, fælles faciliteter delt med kajakklubben med flere. Under alle omstændighed kan vi ikke have nogen løsning klar til sommer, hvorfor vi agter at leje kapacitet i form af en skurvogn. En løsning der synes at fungere på en del andre havne. Vore anlæg: Legepladsen. Der er blevet sået græs. Og så er der ikke sket mere. Det var i 2002 generalforsamlingen nedsatte et hurtigt arbejdende udvalg, som påtog sig at etablere en ny legeplads. Vi håber at legepladsudvalget senere vil give en orientering om hvordan de selv synes det går. Nordsiden. Vi har, som opmærksomme læsere har læst i det sidste medlemsbrev, fået en orientering fra Haderslev Kommune om deres planer. Man ønsker i forbindelse med Ny Hansborg byggeriet, at etablere et demo stykke, så alle kan se og opleve hvordan man forestiller sig den kommende havnefront. Og det er lige ud for vore pladser på nordsiden. Der skal slås en ny spuns, og fyldes sand på foran den eksisterende kajkant ca. det stykke hvor der i dag er træbro. Man forestiller sig at afslutte med trædæk på toppen, så der derved kommer en ny bro at fortøje ved. Området mellem den eksisterende kajkant, som bliver liggende, og bygningerne deles i tre, hvor der ved hjælp af belægningen, belysningen m.m. lægges op til at den midterste zone er der man går, uden dog at afspærre de to andre. Vi håber det lykkes at få en godkendelse inden nytår ( i den gamle struktur), da sagsbehandlingen ellers skal begynde forfra. Hvis det lykkes er det planen at udføre kaj arbejdet i vinter. Broerne. Når nordsiden er på plads, står det ældste brodæk, på broen ude i havnen længst mod øst, for tur. Derudover må vi erkende, at vor elinstallation på broerne ikke længere er tidssvarende, og trænger til en modernisering. Beddingen. Bruges efterhånden meget lidt, men er vigtig for et par bådejere. Omkostningerne er små, men på længere sigt, når en dyr vedligeholdelse forestår, må vi alvorligt overveje hvor længe vi skal fortsætte denne service. Vinterpladsen. Den nye opstilling med to brand og køreveje, gør isætningen i foråret mere fleksibel.

4 Samtidig må vi erkende at vinterpladsen er meget tæt på at være fuld. Derfor er det planen, som vi har nævnt for et par år tilbage, at fjerne noget af sporet, så vi kan køre af sporet til den gamle vinterplads foran de røde skure. Det er meningen at både, der står på en vogn kan stå der. Kran og kranførerne. Den gamle, blå kran var slidt op, og kunne ikke uden meget store omkostninger bringes i lovlig driftsklar stand.. Derfor købte vi den røde kran. Og vi har nu, som annonceret på sidste generalforsamling afhændet den gamle. Den nye kran kører fortsat tilfredsstillende, selvom den også kan have brug for en reparation på kritiske tidspunkter. Vore kranfører udfører et stort og meget værdifuldt arbejde for klubben. Også en stor tak til dem. I år har vi været så heldige, at vi har fået en ny kranfører Kurt. Velkommen til ham. De røde skure. Er på nær et enkelt i en rimelig stand. Vi har kontakt til ejerne, og en kraftig renovering planlægges. Asfaltvejen. Som er indkørsel til vort område er efterhånden i en elendig forfatning. Den er kun belagt med en basisasfalt, og har aldrig fået et egentligt slidslag, selvom den er over 15 år gammel. Vi må forudse en større udgift til asfaltering. Fortøjningsbøjer. Vi vedligeholder fortsat et antal fortøjningsbøjer på udvalgte, gode pladser i fjorden. Disse passes af en trofast gruppe frivillige. En tak til dem også. Økonomi. I det forgangne regnskabsår, havde vi budgetteret med et mindre underskud. Det var forudsat, at vi ikke havde nogen forpagter, og der var forudset udgifter til renovering af nordsiden. Da realiteterne blev gunstigere, blev resultatet også meget bedre. I budgettet for indeværende regnskabsår har vi af forsigtigheds hensyn heller ikke regnet med forpagtnings indtægter. Vi har regnet med udgifter til leje og rengøring af en bad og toiletvogn. Det udviser et stort likviditets underskud. En forventet forpagtnings indtægt, af en ukendt størrelse vil hjælpe lidt på det hele. Men vi kommer ikke udenom, at vi har store og dyre renoverings opgaver foran os, og selvom vi forhåbentlig kan minimere indsatsen af betalt, eksternt arbejde, må vi regne med forøgede udgifter i de kommende år. Hertil kommer omkostningerne til forbedring af forholdene for gæstesejlere. Derfor foreslår bestyrelsen en kontingent forhøjelse, som ikke er indregnet i budgettet. Og forudser et lignende forslag til næste år.

5 Opkrævning af havnepenge er fortsat udliciteret til værten på restaurant RAS, og dette samarbejde forløber upåklageligt. Vi regner med at fortsætte samarbejdet i næste sæson. Man O War. Aktiviteten er efterhånden meget beskeden, men den er der. Ungdom. Jeg vil gerne understrege at dette for bestyrelsen er vores vigtigste indsats område. Uden tilgang dør vi, og sejlsporten. Optimister. Efter en årrække med fuld hus er der nu en lille nedgang i antallet af optimister. Vi har i Jes Bonde en god rollemodel. Men desværre er han sjældent på Dammen, da han er i gang både her og der, og træner i elitecentret. Vi har gode trænere med Jeppe Friis til begynderne og William Friis-Møller til de øvede. Og den nuværende bølgedal skal vi med de to nok komme op af. Storjoller. Vi har ikke nogen reel aktivitet på Dammen. Når optimisterne går over til større joller, vælger de næsten alle, at træne andre steder hvor der er bedre vind, strøm og bølger end på Dammen. Og selvfølgelig, hvor der er andre, der sejler samme jolletype. De glemmer dog ikke hvor de kommer fra, og stiller op til stævner som HSC`er. Vi har således stadig positiv omtale af klubben via Kathrine Ditmars og andres fine resultater. Juniorkølbåde. Her sker der som i de seneste år stort set ikke noget. Ynglingen var dog i vandet, og William havde nogle af de store optimister med på et par aftenture med udgangspunkt i Årøsund. Det var en succes hos børnene. Så må vi se hvad der på sigt kommer ud af det. Eksterne relationer. Dansk Sejlunion. Er i gang med at indføre en ny struktur, med en mindre og mere slagkraftig bestyrelse. Samtidig arbejder man på at blive mere synlig for den enkelte sejler, ved at yde en direkte service til denne. Først og fremmest sker dette gennem etableringen af funktionen Danske Bådejere. Her vil man på sigt yde en direkte service inspireret af den service FDM giver sine medlemmer. Noget gratis og noget mod betaling. Læs mere herom i vores sidste medlemsbrev og i DS blad. Lillebælt Syd Kreds. Kredsen har mistet indflydelse, da man ikke længere er valgkreds af et medlem til Dansk Sejlunions hovedbestyrelse.. Samarbejdet fortsætter, men der er ikke nogen stor aktivitet.

6 ÅB. Det gode samarbejde fortsætter. HSF. Efterhånden har vi fået et godt samarbejde med HSF`s bestyrelse, som nu, efter personskift, er helt indstillet på at vi skal stå samlet, når vi skal håbe på at opnå noget hos Kommunen. Der er dog stadig de helt fundamentale forskelle i de grundlag vi driver hver vor klub på. Kajakklubben. Kajakklubben er flinke folk, som ikke har mange midler at gøre godt med. Vi snakker godt sammen, og finder praktiske løsninger på fælles problemer. Et sådant kunne være etablering af ekstra toilet og bade faciliteter. De har i dag ikke sådanne, og har kun beskeden aktivitet i vores højsæson. Dem der låner kajakklubben. Er årsag til stadige problemer. De såkaldte ledere, der skulle styre aktiviteterne, har ikke styr på ret meget, og er tilsyneladende også fløjtende ligeglade (med alt og alle andre end dem selv). Det er et problem for os, for HSF og også for kajakklubben. Men sidstnævnte er i et eller andet omfang kontraktlig forpligtet til at tillade aktiviteten, og baserer delvis sin økonomi på den. X-yacht. Vi har fortsat et godt naboskab, og hjælper hinanden. Kommunen. Havnen er nedlagt, og det betyder at havneafsnittet i forvaltningen også er nedlagt. Vi har fået nye kontaktpersoner. Indtil videre dem, der beskæftiger sig med det store projekt om ændring af (nord) havnen. De har indtil videre været meget åbne og imødekommende. Kommunen planlægger sammen med X-yacht en uddybning ved X-yachts søsætningskaj. Klapning af det bortgravede planlægges at ske i sejlrenden og/eller i havnen, da man ikke længere mener at have brug for de 6 meters dybde. En tilladelse lader vente på sig. I den forbindelse er det muligt at vi og HSF tilbydes at få uddybet omkring vore pladser. Vi må regne med selv at skulle betale. Vi afventer at høre nærmere om tider og priser. Lystbådehavnen i Årøsund. Vi har ikke haft nogen officiel kontakt, men vores Yngling har fået lov til at ligge gratis i havnen en del af sæsonen. Søsportscentret.

7 Vi er fortsat dem der bruger Søsportscentret mest. Vores afgående næstformand Jørgen Schulz er formand for den selvejende institution, og han er villig til at fortsætte som en af vore repræsentanter i bestyrelsen. Der arbejdes på at få vedtægterne moderniseret, så alle brugere kan inddrages mere aktivt, og vi dermed står bedre, når kommunale tilskudskroner skal fordeles. Aktiviteter. Vinter: Svømning om søndagen. Torskespisning Andespil i december arrangeret af ungdomsafdelingen. Foredrag: Med kurs mod Djævleøen ved museumsinspektør Lennart Madsen. Cykeltur Pigeaften. Sommer Aftenkapsejladser Pinsetræf på Årø. Blå Bånd med fest sammen med Fredericia Sejlklub i Assens. Fyrskibssejlads Afriggefest. DGI Landsstævne. En lille del af aktiviteterne forgik på havnen, og vi var lidt engageret i forskellige aktiviteter i den forbindelse, læs f. eks Verners indlæg i medlemsbrevet. Vi var blevet truet med et forventet meget stort antal gæstesejlende landstævnedeltagere. Det viste sig dog at have et overskueligt omfang, og det gik fint uden problemer. Hvis nogen har forslag til gode aktiviteter, er vi klar til at bakke op og støtte. Vi mangler forslag til aktiviteter både sommer og vinter. Vedtægter. Sidste generalforsamling vedtog, at bestyrelsen i år skulle fremsætte et forslag til vedtægsændinger, så bestyrelsesposten som formand for bro og beddingsudvalget deles i to. Vi har benyttet lejligheden til en kritisk gennemgang af vore vedtægter. Der var meget, der sprogligt var uklart, og der var nogle praktiske ting, som trængte til en præcisering. Bestyrelsen fremsætter derfor et forslag til reviderede vedtægter, og ikke kun en detailændring. Kommunikation. Medlemsbrevet. Henrik Svensson gør en god indsats som redaktør, og bladet har et meget professionelt udseende. Det synes at virke med fire numre om året. Hjemmeside.

8 Har været debatteret i nogle år. Vi anvender en internetbaseret regnskab og medlemskartotek løsning, som er udviklet for Dansk Idrætsforbund, og tilbydes via Dansk Sejlunion. Nu udvides dette tilbud med et hjemmesidekoncept, som er billigt og driftsikkert, som er tilpasset sportsklubbers behov, og som løbende moderniseres og opdateres uden ekstra udgifter for abonnenterne. Vi har besluttet at benytte os af dette tilbud. Så en gang i 2007 regner vi med at vores hjemmeside kan findes på nettet. Til sidst. Som altid en stor tak til alle, der har ydet en indsats, stor eller lille, i klubbens tjeneste. Nogen nævnt andre sandelig ikke glemt. Som Hans indledte med: Uden Jer var der ikke nogen klub. Til slut skal der gøres opmærksom på at Dansk Sejlunion har en samarbejdsaftale med Codan Forsikring, som giver rabat på forsikring af medlemmernes både. I øvrigt henvises til de i medlemsbrevets optrykte delberetninger. Debat Bjarke O. Gav en positiv tilkendegivelse for kontingentforhøjelsen. Knap så positiv vedr. 0 kr. i forpagtningsindtægt og det samme i budgettet for Samtidig med at erhvervsdelen af klubhuset i 2006 regnskab har kostet en del. Kan man ikke få en fornuftig husleje aftale må og skal klubhuset til at fungere som klubhus. Lejeindtægten skal svare til vore langfristede lån og forsikringer, vedligeholdelse af huset. Hans Olling Det er med vilje vi ikke har taget indtægt på forpagtning med. Rengøringen har vi sparet i den tid vi har haft forpagter. Harry Reinholdt I det nye budget er udgifter forhøjet ret så radikalt. Hans Oluf M. Vore toiletforhold har været et problem i mange år. Kommunen Skal være med til at finansiere nye toiletforhold. Karen Berggren. Hvor mange gæstesejlere har der været. G. Phillipsen Er vores forpagter medlem af vor klub? Karen Berggren Lars K. Hans Olling Georg P. Hvilke opgaver har de forskellige broformænd. Lars redegjorde for broformændenes arbejde, og fortalte at de ikke har været aktive i hans tid, men det kunne godt være hans egen skyld. Ang. toiletforhold. Vi prøver at få Kommunen med på nordsiden. Forpagteren er ikke medlem. Mente ikke at han burde være til stede. Beretningerne blev godkendt. 4. Regnskab

9 Marianne fortale hvor mange gæstesejlere der havde været inde i år Georg P. Marianne S. Er stadigvæk imod at vi driver restaurationsdrift, og på den måde vi gør det. Mente ikke at år 2006 var blevet bedre en år Ca kr. pr. medlem, det kan der drives et klubhus for. Bestyrelsen har handlet ud fra generalforsamlingens beslutning om at der skulle drives restaurantionsdrift igen. Regnskabet godkendt. 5. Indkomne forslag. Forslag: Revision af HSC love. Forslag om vinterstrøm på nordsiden Forslag om bygning af bad og toiletter. Revision af love: Jørgen Schulz gennemgik udkastet. Debat. Bent Christensen. Der mangler en i bestyrelsen for at fremme ungdomsarbejdet. Der skal være en der repræsenterer hele ungdommen. Jørgen Schulz: Hvis der er aktivitet på ungdomsarbejdet, vælges en ungdomsleder. Forslaget blev vedtager med 2/3 flertal ( 50 stemte for ). Forslag om strøm på nordsiden: Hans O. Det er et stort problem, vi har et meget stort strømforbrug på nordsiden om vinteren, Vi har bimåler på sydsiden, så både der ønsker strøm om vinteren må flytte herover. Men lad os se hvad der sker på nordsiden, Vi har sympati for ideen. Der kan kun fås strøm gennem bimåler, ellers er der lukket om vinteren. 2 stemte for Forslaget faldt. Forslag om toilet og bade fataliteter. Bent C. Vi kan ikke være bekendt med så dårlige faciliteter. Det kan ikke gå hurtig nok med at få en ny bygning opført. Jørgen S. Helt sikker skal der gøres noget ved det. En ny bygning kan vi ikke nå, Der er også flere ting der spiller ind. Bestyrelsen skal tage det op med det samme. En skurvogn kan være en midlertidig løsning. Bent C. Det skal pålægges bestyrelsen.

10 Bjarne B. Det er ikke til at få kvalificerede håndværkere for tiden, kan der evt. laves noget sammen med X Yacht, Jørgen S. Lige om lidt bor der nogen på nordsiden, så jeg tror lige vi skal klappe hesten. Svend J. Det må være en offentlig opgave. Bent C. Det er ikke offentlige toiletter. Der er både lås og kode. Svend J. Det skal være et offentlig toilet. Kommunen kunne også stå for opkrævning af havnepenge. Forslaget blev nedstemt. 6. Budget og kontingent. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på : Bådkontingent forhøjes med 150 kr. Vinterplads med 100 kr. Båd lejeplads forhøjes med 300 kr. Broindskud forhøjes med 3000 kr. Harry R. Budgettet på indtægtssiden har forhøjelser på 0 kr., hvorimod udgiftssiden er forhøjet rigtig meget. Hans O. Da budgettet blev lavet, var vi ikke sikker på en forpagtnings indtægt.?? ( navn) Krav til rengøring. Udgifter til brodæk, hvor står de, ser ikke ud til de er med i budgettet. Marianne S. Hvorfor er aktiv kontingent ikke hævet. Hans O. Det er bevidst omkostninger kommer med det at have båd. Bjarne B. Vi har en fornuftig kassebeholdning. ( til reneovering af bro.) Kontingent forhøjelserne blev vedtaget. 7. Valg til bestyrelsen. Efter tur afgår: Næstformand Jørgen Schulz bestyrelsen foreslå Ole Clausen Sekretær Jytte Johanneson bestyrelsen foreslå Ove Kristoffersen Kasserer Marianne Christensen bestyrelsen foreslå Jens Harder. Bjarne W. Forslog Lars Knudsen til næstformand. Ole Clausen overgav dirigentposten til Hans Olling. Poul Erik A. Hvad sker der hvis Lars bliver valgt til næstformand.

11 Lars K. Der er en afløser til jobbet. Bjarne W. Afstemning: Ole Clausen fik 28 stemmer Lars Knudsen fik 17 stemmer 2 var blanke Ole Clausen blev valgt til næstformand Ove Kristoffersen som sekretær Jens Harder som kasserer. Posten som broformand : Her blev Claus Person valgt. Ole overtog igen dirirgentposten. 8. Valg til div. udvalg. Sejludvalg; Chr. Lageri Schmidt Michael Orbesen Hans Henrik Hansen blev valgt Ungdomsudvalget: Lene Netterstrøm og Jeppe Friis blev valgt. Bro-og beddingsudvalg: Claus Persson havnemester Lars Knudsen pladsmester. Udvalget er ikke fundet endnu og generalforsamlingen gav Lars og Claus bemyndigelse til at finde de rette personer. Søsportscentret : Hans Refshauge blev valgt. 9. Valg af suppleanter Genvalg af Hans Oluf M og Marianne S. 10. Valg af revisorer. Jan G. Schmidt og Verner Boisen blev valgt. 11. Eventuelt. Svend delte pokaler ud fra årets kapsejladser. 7 medlemmer har meldt sig til flagmastelau. Hans Oluf M. Takkede bestyrelsen ( Jørgen) for det store arbejde med ændring af HSC love. Poul Erik A. Ejerne af de røde skure, har de brandforsikret. Så blev der spurgt til om der ikke kunne lægges låg på om vi skal have klubhus eller ej. Olli sluttede med at fortælle om hans planer med køb af klubhuset. Hans Olling takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen, og vi sluttede med et leve for HSC. Jytte

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus.

Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling. Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Referat fra Haderslev Sejl-Club`s ordinære Generalforsamling Lørdag, den 23. november 2013 kl. 15:00 i HSC`s klubhus. Formanden bød velkommen til de 71 fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Mødet

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Referat fra Haderslev Sejlclubs ordinære generalforsamling Lørdag, den 22. november 2014.

Referat fra Haderslev Sejlclubs ordinære generalforsamling Lørdag, den 22. november 2014. Referat fra Haderslev Sejlclubs ordinære generalforsamling Lørdag, den 22. november 2014. Til stede var 51 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer. 1. Som dirigent valgtes Mogens Broe-Andersen. Han konstaterede

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn.

Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Referat af: Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 18.00 i klubhuset Virksund Lystbådehavn. Deltagere: Mogens Hansen (MH) formand Kåre Foss Johannesen (KJ) næstformand Leif Folke (LF) kasserer Niels

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders.

Referat fra bestyrelsesmødet. Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset. Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. Referat fra bestyrelsesmødet Torsdag, den 24. oktober kl. 19:00 i klubhuset Anders fraværende med afbud, Nicolai suppleant for Anders. 1. Tilføjelser til dagsordenen 2. Godkendelse og underskrift af referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016.

Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. Referat af ordinær generalforsamling den 22. marts 2016. 1. Valg af dirigent. Martin Magnussen enstemmigt valgt. Han kunne konstatere generalforsamlingen rettidig indkaldt. 2. To stemmetæller valgt. Lotte

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902

Vedtægter. Fork: HRR. Klubbens stiftelsesdato xx.xx.1902 Vedtægter - for Horsens Rideklub efter fusion mellem Horsens Rideklub og Kværnbækgaard Rideklub, vedtægter ændret den 12. marts 1996 ændret den xx.xx.2014 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Horsens Rideklub

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017

Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Referat af ordinær generalforsamling i KMK Københavns MotorbådsKlub KRAFTVÆRKSVEJ 20 2300 KØBENHAVN S, 26. marts 2017 Generalforsamlingen startede kl. 10:20. Der var 53 medlemmer repræsenteret 1. Valg

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling 2016 Referat fra generalforsamling 2016 Formand Steen Fischer byder velkommen. Beder forsamlingen holde et minuts stilhed for Erik Jepsen, som vi mistede først på året. 1. Valg af dirigent. Som blev Frank Rasmussen.

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal.

Center. Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Center Generalforsamling den 9. februar 2010 Rødovre Bowlinghal. Dagsorden Valg af dirigent Beretning fra formanden, seniorudvalget og ungdomsudvalget regnskab Indkomne forslag Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur.

Generalforsamling for året 2015 i. Forboma Forsikring Agentur. Generalforsamling for året 2015 i Forboma Forsikring Agentur. Dato: 14. april 2016 Tidspunkt: kl. 19.00 Sted: Grand Hotel, Østergade 24, 7600 Struer Formanden Frede Madsen startede med at byde de 12 fremmødte

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Love for Ishøj Sportsrideklub

Love for Ishøj Sportsrideklub Love for Ishøj Sportsrideklub 1 Hvad er Ishøj Sportsrideklub? ISR, som navnet forkortes, er en rideklub hjemmehørende på Vestegnen i Ishøj kommune. Klubbens Historie går egentlig tilbage til 13. februar

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Eksisterende vedtægter med blåt, forslag med rødt Vedtægten ændret på ekstraordinær generalforsamlingden 8. januar 2007, den 5. januar 2009 samt 10.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 26. februar 2011 på Hørning Kro & Hotel, Hørning. Til generalforsamlingen var der mødt 32 deltagere heraf 18 stemmeberettigede. Jens Koch bød velkommen. Jens

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00.

Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. A/B ABRIKOSHAVEN Abrikosvej 30 4700 Næstved Næstved, den 20. maj, 2005 Referat af ordinær generalforsamling lørdag, den 30. april, 2005 kl. 10.00. Til stede: 30 A: Kirsten Bo Lattuca 30 B: Janne Kümmel

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere