Varmepumper til boliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmepumper til boliger"

Transkript

1 MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

2 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 2006/42/EF) Copyright Danfoss A/S

3 1 Om dokumenter og mærkater Introduktion Symboler i dokumentet Symboler på mærkater Vigtig information/sikkerhedsforskrifter Generelle sikkerhedsforskrifter Eltilslutning Vandkvalitet Idriftsættelse Transport, udpakning og opstilling Transport af varmepumpe Udpakning Opstilling af varmepumpe Opstilling af udedel Varmepumpedata, mål og tilslutninger Rørinstallation Sikkerhedsventiler Tilslutning af varme og varmt vand Tilkobling af kuldebærer Maks. længde på kollektorerne Støjinformation Elinstallation Elektriske komponenter Sikringsstørrelse Tilslutning af ekstern spændingsforsyning Placer og tilslut udefølere Tilslut udedel Tilslut temperaturføler til varmt vand Valg af systemløsning og tilkobling af eksternt tilskud menuen IFORMATIO Menuen IFORMATIO Undermenu DRIFT Undermenu VARMEKURVE Undermenu VARMEKURVE Undermenu TEMPERATUR Undermenu DRIFTSTID Undermenu AFRIMIG Undermenu SPROG Menuen SERVICE Undermenu VARMT VAD Undermenu VARMEPUMPE Undermenu TILSKUD Undermenu MAUEL TEST Undermenu ISTALLATIO Undermenu AFRIMIG Undermenu OPTIMUM Undermenu HGW Idriftsættelse Kontrol af rør og elinstallationen Konfigurering af styresystem Påfyldning og udluftning af vandvarmeren og varmesystemet Påfyldning og udluftning af kuldebærersystemet Manuel test Idriftsættelse Installationsprotokol Kundeoplysninger Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 3

4 1 Om dokumenter og mærkater 1.1 Introduktion Der findes følgende dokumenter til dette produkt: Eldiagrammerne, som indeholder eldiagrammet for varmepumpen beregnet til fejlsøgning og service. Eldiagrammerne kan downloades som beskrevet nedenfor. Brugervejledningen skal overdrages til og gennemgås sammen med slutkunden. Vedlægges varmepumpen ved levering. Der findes landsspecifikke vejledninger og blanketter, hvor det er påkrævet. Vedlægges varmepumpen ved levering. Klistermærke med oversat tekst. Skal placeres på produktionsskiltet i forbindelse med installationen. Vedlægges varmepumpen ved levering. Servicevejledning og eldiagram kan downloades her: 1.2 Symboler i dokumentet Vejledningen indeholder forskellige advarselssymboler, som sammen med teksten gør læseren opmærksom på, at de tiltag, der skal udføres, indebærer risici. Symbolerne vises til venstre for teksten, og der findes tre symboler, som benyttes ved forskellige grader af farer: Gør opmærksom på en umiddelbar fare, som fører til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Risiko for personskade! Gør opmærksom på en mulig fare, som kan føre til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Risiko for skade på udstyret. Informerer om en mulig fare, som kan føre til materielle skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Et fjerde symbol benyttes til at give praktiske oplysninger eller tip om, hvordan et specifikt tiltag skal udføres. Information om lettere håndtering af udstyret eller en mulig driftsteknisk ulempe. 1.3 Symboler på mærkater Følgende symboler kan forekomme på mærkater på varmepumpens forskellige dele. Hvilke symboler der benyttes, beror på varmepumpens model. 4 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

5 1.3.1 Generelt! Advarsel, fare!! Læs medfølgende dokumentation. Læs medfølgende dokumentation. Advarsel, varme overflader! Advarsel, bevægelige dele! Advarsel, klemrisiko! Advarsel, farlig elektrisk spænding! Elektriske komponenter 3 Udedel 50 Udeføler 54 Varmtvandsføler 55 Topføler til varmtvandsføler 71 Flowvagt 353 Drypbakke 362 Shuntventil 406 Rumføler eller EVU 417 Føler afrimning Forklaring Komponent, almindelig leverance i henhold til foreslåede systemløsninger Komponent, tilbehør i henhold til foreslåede systemløsninger Rørtilslutninger Brugsvand Varmesystem Kuldebærersystem Afrimningstank Ekspansionsbeholder med sikkerhedsventil, kuldebærer Udluftning Sikkerhedsventil til temperatur og tryk Udedel Vandvarmer Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 5

6 2 Vigtig information/sikkerhedsforskrifter 2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter Risiko for personskade! Børn må ikke lege med produktet. Da vandtemperaturen i DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro + og DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + bliver meget høj (op til 95 C), kræves det, at der installeres en blandingsventil mellem koldt- og varmtvandsledningerne, som sikrer, at det varme brugsvand har en lavere temperatur. Alternativt skal maks. varmtvandstemperatur sænkes i menuen Service. Danfoss SP (1-fasede) varmepumper har en fabriksmonteret sikkerhedsventil til temperatur og tryk, (10 bar, C), i overensstemmelse med kravene i Storbritannien. Denne ventil er placeret i vandtanken og må ikke benyttes til noget andet end tilslutning af afløbsrør. Bemærk også, at det for DHP-H Opti Pro SP og DHP-L Opti Pro SP er yderst vigtigt, at varmtvandstemperaturen ændres fra standardindstillingen 95 C til 85 C. Varmepumpen skal installeres af autoriserede installatører, og installationen skal overholde gældende lokale regler og forskrifter samt denne installationsvejledning. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder heller ikke børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktion eller manglende viden eller erfaring, medmindre disse holdes under opsyn eller instrueres af en sikkerhedsansvarlig person om, hvordan produktet skal anvendes. Varmepumpen skal placeres i et frostfrit miljø! Varmepumpen skal placeres i et rum med afløb. Varmepumpen skal placeres på et stabilt underlag. Underlaget skal kunne bære varmepumpens totalvægt med fyldt vandvarmer (se Tekniske data). For at undgå lækage skal man sørge for, at der ikke opstår spændinger i tilslutningsrørene! Det er vigtigt, at varmesystemet er udluftet efter installation. Udluftningsventiler monteres, hvor det er påkrævet. Vandvarmeren skal forsynes med en godkendt sikkerhedsventil. Ved varmesystemer med lukket ekspansionsbeholder skal dette system også forsynes med godkendt trykmåler og sikkerhedsventil. 6 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

7 Koldt- og varmtvandsledninger samt overløbsrør fra sikkerhedsventiler skal udføres i varme- og korrosionsbestandigt materiale, f.eks. kobber. Sikkerhedsventilens overløbsrør skal stå i uafbrydelig forbindelse med et afløb og munde synligt ud i et frostfrit miljø. Forbindelsesledningen mellem ekspansionsbeholderen og sikkerhedsventilen skal gå i uafbrudt stigning. Med uafbrudt stigning menes her, at ledningen ikke må vinkles ned under en tænkt vandret linje i noget punkt. Hvis der er risiko for indtrængning af grundvand ved væggennemføring til kuldebærerledninger, skal der bruges vandtætte gennemføringer. Ud over gældende lokale regler og forskrifter bør installationen ske på en måde, der forhindrer vibrationer fra varmepumpen i at forplante sig til huset og skabe uønsket støj. 2.2 Kølemiddel Kølemiddel Indgreb i kølemiddelkredsen må kun udføres af en autoriseret tekniker. Selvom varmepumpens kølesystem (kølemiddelkredsen) er fyldt med et klorfrit og miljøvenligt kølemiddel, som ikke påvirker ozonlaget, må der kun foretages indgreb af en autoriseret tekniker Brandfare Kølemidlet er ikke brandfarligt eller eksplosivt under normale forhold Toksicitet Ved normal brug og under normale forhold har kølemidlet lav toksicitet. Selvom kølemidlets toksicitet er lav, er der risiko for skader (også livsfarlige) i unormale situationer eller ved forsætlig misbrug. Risiko for personskade! Rum, hvor der kan samle sig tunge dampe, der fortrænger luften, skal udstyres med god ventilation. Kølemiddeldampene er tungere end luft, og i lukkede rum eller i dele af rum, der er lavere beliggende end f.eks. døren, kan der i tilfælde af lækage opstå store koncentrationer med risiko for kvælning på grund af iltmangel. Risiko for personskade! Sammen med åben ild danner kølemidlet en giftig og irriterende gas. Gassen kan spores på lugten allerede ved koncentrationer under den tilladte grænseværdi. Rummet evakueres, indtil der er foretaget grundig udluftning Indgreb i kølemiddelkredsen Ved reparation af kølemiddelkredsen må der ikke lukkes kølemiddel ud fra varmepumpen det skal håndteres på passende vis. Aftapning og påfyldning må kun ske med nyt kølemiddel (kølemiddeltype og påfyldningsmængde se typeskilt) via serviceventiler. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 7

8 Alle garantier fra Danfoss er ugyldige, hvis der påfyldes en anden type kølemiddel end det kølemiddel, der er angivet af Danfoss A/S, medmindre dette andet kølemiddel skriftligt er bekræftet som et godkendt erstatningskølemiddel. Det samme gælder øvrige tiltag Skrotning år varmepumpen skal skrottes, skal kølemidlet bortskaffes med henblik på destruktion. Lokale regler og forskrifter vedr. bortskaffelse af kølemidlet skal følges. 2.3 Eltilslutning Farlig elektrisk spænding! Tilslutningsklemmerne er strømførende og kan være meget farlige på grund af fare for elektrisk stød. Samtlige strømforsyninger skal afbrydes, inden elinstallationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. Elinstallationen omfatter således hovedsagelig tilslutning af spændingstilførsel. Elinstallationen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser. Elinstallationen skal ske med fast placeret ledning. Elforsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en driftsafbryder (flerpolet kontakt) med mindst 3 mm kontaktåbning. (Maks. belastning for eksternt tilsluttede enheder er 2A). 2.4 Vandkvalitet Et almindeligt varmesystem indeholder altid en vis mængde korrosionspartikler (rust) og slamprodukter fra calciumoxid. Dette stammer fra syre, der forekommer naturligt i det ferskvand, som systemet fyldes med. Det er ikke god praksis at være nødt til at fylde varmesystemet regelmæssigt, og enhver lækage i varmesystemet bør derfor straks repareres. Almindelig påfyldning bør kun ske en eller to gange om året. Vandet i varmesystemet skal være så rent som muligt. Anbring altid snavsfiltret på returløbet fra varmesystemet til varmepumpen så tæt på varmepumpen som muligt. Hårdt vand: ormalt er det ikke noget problem at installere varmepumper i områder med hårdt vand, da normale driftstemperaturer for varmt vand ikke overstiger 60 C. I områder med særlige vandforhold kan der installeres et blødgørende filter, der blødgør vandet, fjerner urenheder og forhindrer ophobning af kalk. 2.5 Idriftsættelse Anlægget må kun sættes i drift, hvis varmesystemet og kuldebærersystemet er fyldt og udluftet. Ellers kan cirkulationspumperne tage skade. Hvis anlægget kun skal drives ved hjælp af tilskudsvarmen ved installationen, skal varmesystemet være fyldt. Sørg endvidere for, at kuldebærerpumpen og kompressoren ikke kan starte. Dette gøres ved at aktivere driftsindstillingen Tilskud. 8 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

9 3 Transport, udpakning og opstilling 3.1 Transport af varmepumpe Ved transport eller løft af hele varmepumpen, skal frontpladen altid være monteret, da den låser den øvrige kabinetkonstruktion. Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares stående et tørt sted. Varmepumpen skal sikres, så den ikke kan vælte under transport. Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares stående et tørt sted. Hvis varmepumpen anbringes på den forkerte side, kan den blive alvorligt beskadiget, da olien i kompressoren kan løbe ud i trykledningen, hvilket forhindrer normal drift. Ved transport indendørs til installationsstedet kan det være nødvendigt at lægge varmepumpen ned. Varmepumpen bør transporteres liggende i så kort tid som muligt. år varmepumpen er blevet rejst op igen, skal den stå oprejst i mindst en time, inden den sættes i gang. 3.2 Udpakning Udpakning af varmepumpe 1. Kontroller, at der ikke er opstået skade under transporten. 2. Fjern emballagen Kontrol ved levering 1. Kontroller, at leverancen indeholder følgende komponenter: 4-10 kw kw kw Sikkerhedsventil 9 bar ½" Sikkerhedsventil 1,5 bar ½" eller 3 bar 1/2'' Udeføler Ekspansions- og udluftningsbeholder eller ekspansionsbeholder med manometer 2 Gummimanchet, hul mm Gummislange R20 L= Gummislange R25 L= Påfyldningsudstyr D Påfyldningsudstyr D Snavsfilter med lukkeventil D Snavsfilter med lukkeventil D Manualholder Gælder ikke for DHP-C Opti W/W 2 Medfølger ikke til DHP-C Opti W/W Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 9

10 3.3 Opstilling af varmepumpe Anbefalet placering For at undgå kondensproblemer for kuldebærerledningerne anbefales det at anvende en så kort kuldebærerledning som muligt indendørs. Varmepumpen skal placeres på et stabilt gulv, helst et betongulv. Ved placering på trægulv skal gulvet forstærkes, så det kan holde til varmepumpens vægt inklusive en fyldt vandvarmer, se tekniske data for den pågældende varmepumpe. En løsning er at placere kraftig plade, mindst 6 mm, under varmepumpen. Pladen skal strække sig over flere spær og dermed fordele varmepumpens vægt over en større overflade. Hvis varmepumpen derimod skal installeres i et nybygget hus, har man normalt taget hensyn til dette under byggeriet og forstærket spærrene, hvor varmepumpen skal placeres. Kontroller altid, at dette er sket ved installationer i nybyggede huse. Man bør undgå at placere varmepumpen i et hjørne, eftersom omgivende vægge i så fald forstærker lyden fra varmepumpen. Det er også vigtigt at justere varmepumpen ved hjælp af de justerbare fødder, så den står vandret på underlaget Pladskrav Varmepumpen må ikke indbygges, da temperaturen inde i kabinettet bliver for høj. For at lette rejsning, installationen og senere kontrol- og vedligeholdsarbejde skal der være et friareal omkring varmepumpen i overensstemmelse med disse billeder: 300 mm 300 mm 300 mm mm 600 mm 10 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

11 3.3.3 Opstilling Varmepumpen har justerbare fødder, der kan justeres for at kompensere for ujævnheder i underlaget. Hvis der er større ujævnheder i underlaget, end fødderne kan kompensere for, skal installatøren afhjælpe dette. Det anbefales at montere kondensafløb fra dråbeskålens afløbsrør ved at lægge varmepumpen ned. Afløbsrøret munder ud gennem et hul i bundpladen og har en Ø 10 mm slangetilslutning. Hvis varmepumpen har ligget ned, anbefales det, at den står oprejst i mindst en time, før den tages i brug Afmonter frontpladen 1 Pas på displayets kabler, når frontpladen løftes af! 2 1. Hold imod frontpladen, og drej låsen 90 grader med uret for at fjerne frontpladen. 2. Vip frontpladen udad. 3. Løft frontpladen opad for at fjerne den fra varmepumpen Opstilling af udedel Anbefalet placering Ved placering af udedel skal man tænke på følgende: Ved afrimning af udedelen vil smeltevandet dryppe direkte ned under enheden. Området omkring udedelen skal derfor være korrekt drænet for at kunne absorbere det vand, der afgives (ca. 6 liter pr. afrimning). Husk, at udedelen skal placeres på et fast underlag som f.eks. træsveller, terrassefliser eller et støbt fundament. Udedelen behøver ikke være placeret i nogen bestemt retning. Anbring udedelen, så du får så begrænsede støjgener som muligt, både for dig selv og for eventuelle naboer. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 11

12 3.4.2 Fundament til udedel 1. Udedelen skal anbringes på et stabilt underlag, der kan bære den samlede vægt, se Tekniske data. 2. Fastgør alle fire monteringspunkter på et stabilt underlag, såsom et støbt fundament mm a b ~900 mm c 6 Mål 6-12 kw mm mm mm mm 5 65 mm 6 ~1.200 mm 7 ~720 mm 8 Ø 65 mm Position a b c Beskrivelse Afløbshul Fundament Grus Møtrikstørrelse 6-12 kw M12 (4x) Der installeres en drypbakke til opsamling og dræning af smeltevand under afrimning. Tilslut en slange eller et rør sammen med et varmesporingskabel mellem drypbakkens udgang og et afløbsrør eller fritliggende afløbsstykke på jorden. Varmekablet skal være tilsluttet til den medfølgende terminal, og den er nødvendig til at forebygge blokering af is. Kontroller med vaterpas, at udedelen står i vater. 12 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

13 En forkert placering af udedelen kan medføre en reduktion af ydeevnen. Hold udedelen og det omkringliggende område frit for sne, is, blade m.m. Husk, at udedelen skal have en vis plads for at kunne fungere og betjenes. Ellers er der en risiko for, at luften recirkuleres fra udsugning til indgang. Undgå dette ved at følge de angivne mål nedenfor Pladskrav >500 mm >400 mm >500 mm >500 mm >1500 mm Udpakning Udedelen er emballeret og leveres i en kasse. 1. Pak enheden ud af kassen. 2. Kontrollér, at leverancen indeholder følgende: Udedel Udstyr til ekspansionsbeholder: Sikkerhedsventil Manometer Ekspansionsbeholder Gummislanger (2 stk.) Rørisolering (2 stk.) Instruktioner vedrørende løft. For at løfte udedelen på plads løsnes sidepladerne ved at løsne skruerne (1). Brug herefter sidestykkerne bag sidepladerne til at løfte og placere udedelen. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 13

14 1 14 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

15 4 Varmepumpedata, mål og tilslutninger DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-H Opti Pro +, DHP-C, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W 1845 (±10) Kuldebærer ind, 28 Cu (DHP-C: Kuldebærer ud) 2 Kuldebærer ud, 28 Cu (DHP-C: Kuldebærer ind) 3 Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 6 8 kw, 28 Cu: kw) 4 Returløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Returløb, varmesystem, 22 Cu: 6 8 kw, 28 Cu: kw) 5 Tilslutning for udluftningsventil, 22 Cu 6 Varmtvandsledning, 22 mm 7 Koldtvandsledning, 22 mm 8 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel 9 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Kuldebærerledningerne kan valgfrit tilsluttes på varmepumpens venstre eller højre side ± Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 15

16 DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro (±10) Kuldebærer ind, 28 Cu 2 Kuldebærer ud, 28 Cu 3 Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 6 8 kw, 28 Cu: kw) 4 Returløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Returløb, varmesystem, 22 Cu: 6 8 kw, 28 Cu: kw) 5 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel 6 Fremløb til vandvarmer, 22 Cu (gælder kun for DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro +) 7 Returløb fra vandvarmer, 22 (flexslange) Kuldebærerledningerne (1), (2) og returløbsvandvarmer (7) kan tilsluttes på højre eller venstre side ± VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

17 4.1 DWH DHP-L med DWH 300 DHP-L med DWH (±10) 40± (±10) ± (±10) Kuldebærer ind, 28 Cu 2 Kuldebærer ud, 28 Cu 3 Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel 6 Returløb fra vandvarmer til varmepumpe, Ø 22 mm 7 Varmtvand Ø 22 mm 8 Koldt vand Ø 22 mm 9 Fremløb fra varmepumpe (diam.) 22 mm 10 Tilslutning for udluftningsventil, 22 Cu 11 Kombineret sikkerhedsventil for temperatur og tryk Kuldebærerledningerne kan valgfrit tilsluttes på varmepumpens venstre eller højre side. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 17

18 DHP-A Opti 1845 (±10) ± Kuldebærer ind, 28 Cu 2 Kuldebærer ud, 28 Cu 3 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel 4 Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Returløb, varmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 6 Tilslutning for udluftningsventil, 22 Cu 7 Varmtvandsledning, 22 mm 8 Koldtvandsledning, 22 mm 9 Ekspansionsudtag for kuldebærerkreds, R25 indv. 10 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Kuldebærerledningerne kan valgfrit tilsluttes på varmepumpens venstre eller højre side Udedel, DHP-A Opti 4 Position Beskrivelse 6-12 kw 1 Bredd 1,016 mm 2 Dybde 564 mm 3 Afstand fra gummislange VMGFQ201 til side af den udendørs enhed Danfoss 285 Heating mmsolutions 4 Højde 1,477 mm 5 Højde til fremløbsrør, 28 mm Cu mm 6 Højde til returløbsrør, 28 mm Cu 96.5 mm 18 VMGFQ201 Danfoss Heating Solution

19 5 Rørinstallation Da vandtemperaturen i DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro + og DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + bliver meget høj (op til 95 C), kræves det, at der installeres en blandingsventil mellem koldt- og varmtvandsledningerne, som sikrer, at det varme brugsvand har en lavere temperatur. Alternativt skal maks. varmtvandstemperatur sænkes i menuen Service. Danfoss SP (1-fasede) varmepumper har en fabriksmonteret sikkerhedsventil til temperatur og tryk, (10 bar, C), i overensstemmelse med kravene i Storbritannien. Denne ventil er placeret i vandtanken og må ikke benyttes til noget andet end tilslutning af afløbsrør. Bemærk også, at det for DHP-H Opti Pro SP og DHP-L Opti Pro SP er yderst vigtigt, at varmtvandstemperaturen ændres fra standardindstillingen 95 C til 85 C. Rørinstallationen skal udføres efter gældende lokale regler og forskrifter. Vandvarmeren skal forsynes med en godkendt sikkerhedsventil. For at undgå lækage skal man sørge for, at der ikke opstår spændinger i tilslutningsrørene! Det er vigtigt, at varmesystemet er udluftet efter installation. Udluftningsventiler monteres, hvor det er påkrævet. Sørg for, at rørinstallationen udføres i overensstemmelse med mål- og tilslutningstegningerne. I menuen SERVICE\TILSKUD\EKSTERT TILLÆG konfigureres varmepumpen til den ønskede systemløsning. 5.1 Sikkerhedsventiler Ved radiatorsystemer med lukket ekspansionsbeholder skal dette system også forsynes med godkendt manometer og sikkerhedsventil, til mindst D 20, 1,5 bar åbningstryk, eller i henhold til landsspecifikke krav. Koldt- og varmtvandsledninger samt overløbsrør fra sikkerhedsventiler skal udføres i varme- og korrosionsbestandigt materiale, f.eks. kobber. Sikkerhedsventilens overløbsrør skal stå i uafbrydelig forbindelse med et afløb og munde synligt ud i et frostfrit miljø. Forbindelsesledningen mellem ekspansionsbeholderen og sikkerhedsventilen skal gå i uafbrudt stigning. Med uafbrudt stigning menes her, at ledningen ikke må vinkles ned under en tænkt vandret linje i noget punkt. 5.2 Tilslutning af varme og varmt vand Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 19

20 5.2.1 Systemløsning 1 Beskrivelse I systemløsning 1 producerer varmepumpen både varme og varmt vand med kompressoren og den indbyggede tilskudsvarmer. Produktion af varme og varmt vand kan ikke ske samtidigt, da omskifterventilen for varme/varmt vand er placeret efter tilskudsvarmeren. Den indbyggede tilskudsvarmer afgiver topvarmeeffekt (antilegionellafunktion) i de driftsindstillinger, der tillader brug af tilskudsvarme. For systemløsning 1 vælges fabriksindstillingen i menuen SERVICE\TILSKUD\EKSTERT TILLÆG: EXTERAL AUX. HEATER = 0 (fra) VXV VARMT VAD = IT Eksempel systemløsning 1 Systemløsning til DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W, DHP-A Opti. 1 Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldt vand 13 Varmt vand 80 Afspærringsventil 83 Kontraventil 85 Udluftningsventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) 20 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

21 Eksempel systemløsning 1 Systemløsning til DHP-L, DHP-L Opti Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldtvand 13 Varmtvand 18 Varmtvandsbeholder 80 Lukkeventil 83 Kontraventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 118 Sikkerhedsventil 2,5 bar 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 21

22 Eksempel systemløsning 1 Systemløsning til DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldt vand 13 Varmt vand 18 Varmtvandsbeholder 80 Afspærringsventil 83 Kontraventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 118 Sikkerhedsventil 2,5 bar 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Systemløsning 2 Beskrivelse I systemløsning 2 kan varmepumpen producere både varme og varmt vand, og et eksternt tilskud (oliefyr, elektrisk fyr, fjernvarme eller lignende) støtter varmeproduktionen, men ikke varmtvandsproduktionen. Skifteventilen for varme/varmt vand er placeret før det eksterne tilskud, hvilket muliggør samtidig produktion af varme og varmt vand. Den indbyggede tilskudsvarmer kan benyttes til varme- og varmtvandsproduktion samt til antilegionella. Med værdierne på integralerne A2 og A3 vælges, om eksternt tilskud skal trappes ind før eller efter den indbyggede tilskudsvarmer. Varmepumpens styreenhed styrer også en tilskudsshunt, der er placeret efter det eksterne tillæg. For systemløsning 2 vælges i menuen SERVICE\TILSKUD \EKSTERT TILLÆG: EKSTERT TILSKUD = TIL VXV VARMT VAD = IT 22 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

23 Eksempel systemløsning 2 Systemløsning til DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W, DHP-A Opti. 1 Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldt vand 13 Varmt vand 36 Cirkulationspumpe 51 Fremløbsføler, flyttet ud fra varmepumpe 72 Shuntventil 80 Afspærringsventil 83 Kontraventil 85 Udluftningsventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 117 Eksternt tilskud 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 23

24 Eksempel systemløsning 2 Systemløsning til DHP-L, DHP-L Opti Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldtvand 13 Varmtvand 18 Varmtvandsbeholder 36 Cirkulationspumpe 51 Fremløbsføler, flyttet ud fra varmepumpe 72 Shuntventil 80 Lukkeventil 83 Kontraventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 117 Eksternt tilskud 118 Sikkerhedsventil 2,5 bar 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) 24 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

25 Eksempel systemløsning 2 Systemløsning til DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldt vand 13 Varmt vand 18 Varmtvandsbeholder 36 Cirkulationspumpe 51 Fremløbsføler, flyttet ud fra varmepumpe 72 Shuntventil 80 Afspærringsventil 83 Kontraventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 117 Eksternt tilskud 118 Sikkerhedsventil 2,5 bar 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Systemløsning 3 Beskrivelse I systemløsning 3 kan varmepumpen producere både varme og varmtvand, og et eksternt tilskud (oliefyr, elektrisk fyr, fjernvarme eller lignende), støtter både varme- og varmtvandsproduktionen og kan støtte antilegionella. Omskifterventilen for varme/varmtvand er placeret efter det eksterne tilskud, hvilket forhindrer samtidig produktion af varme og varmtvand. Den indbyggede tilskudsvarmer kan benyttes til varme- og varmtvandsproduktion samt til antilegionella. Med parameteret TOPV.EKST fastlægges, om det eksterne eller interne tilskud foretager antilegionella. Med værdierne på integralerne A2 og A3 vælges, om eksternt tilskud skal trappes ind før eller efter den indbyggede tilskudsvarmer. Varmepumpens styreenhed styrer også en tilskudsshunt, der er placeret efter det eksterne tillæg. For systemløsning 3 vælges i menuen SERVICE\TILSKUD \EKSTERT TILLÆG: EKSTERT TILSKUD = TIL VXV VARMT VAD = EKS Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 25

26 Eksempel systemløsning 3 Systemløsning til DHP-H, DHP-H Opti, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W, DHP-A Opti. 1 Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldt vand 13 Varmt vand 36 Cirkulationspumpe 51 Fremløbsføler, flyttet ud fra varmepumpe 72 Shuntventil 77 Skifteventil 80 Afspærringsventil 83 Kontraventil 85 Udluftningsventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 117 Eksternt tilskud 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) 26 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

27 Eksempel systemløsning 3 Systemløsning til DHP-L, DHP-L Opti. 1 Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldtvand 13 Varmtvand 18 Varmtvandsbeholder 36 Cirkulationspumpe 51 Fremløbsføler, flyttet ud fra varmepumpe 72 Shuntventil 77 Omskifterventil 80 Lukkeventil 83 Kontraventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 117 Eksternt tilskud 118 Sikkerhedsventil 2,5 bar 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Tilslut koldt- og varmtvandsledninger 1. Tilslut koldtvands- og varmtvandsledninger med alle nødvendige komponenter som vist på tilkoblingsskemaet for det aktuelle system Tilslut varmesystemets frem- og returløbsrør For information om, hvordan flexslanger bør monteres, se afsnittet Flexslanger. 1. Tilslut fremløbet med en flexslangetilslutning og alle nødvendige komponenter. 2. Tilslut returløbet med en flexslangetilslutning og alle nødvendige komponenter, inkl. snavsfilter. 3. Isoler frem- og returløb. 4. Tilslut udluftningsventilen til udtaget (22 mm Cu) oven på varmepumpen. 5.3 Tilkobling af kuldebærer Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 27

28 5.3.1 Tilkobling af kuldebærer Kuldebærerkredsløbet har et tryk på maks. 1,5 bar for DHP-H, DHP-L og DHP-C og maks. 0,8 bar for DHP-A Opti. Tilkobling af kuldebærer DHP-H, DHP-L og DHP-C Opti Afspærringsventil 94 Påfyldningsudstyr 100 Sikkerhedsventil 111 Udluftnings- og ekspansionsbeholder 121 Kuldebærer ind 122 Kuldebærer ud A Lukkeventil (del af 94) B Lukkeventil (del af 94) C Snavsfilter med lukkeventil (del af 94) 122 C A B Tilkobling af kuldebærer DHP-C 121 C Afspærringsventil 94 Påfyldningsudstyr 100 Sikkerhedsventil 111 Udluftnings- og ekspansionsbeholder 121 Kuldebærer ind 122 Kuldebærer ud A Lukkeventil (del af 94) B Lukkeventil (del af 94) C Snavsfilter med lukkeventil (del af 94) A B VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

29 Tilslutning af udedel til DHP-A Opti C A B Udedel 112 Ekspansionsbeholder 80 Afspærringsventil 121 Kuldebærer ind 84 Manometer 122 Kuldebærer ud 85 Udluftningsventil A Lukkeventil (del af 94) 94 Påfyldningsudstyr B Lukkeventil (del af 94) 96 Flexslanger C Snavsfilter med lukkeventil (del af 94) 100 Sikkerhedsventil Tilkobling af kuldebærer DHP-C Opti W/W 71 Flowvagt 73 Tovejsventil 85 Udluftningsventil Borehuller til kuldebærerledninger Sørg for at placere hullerne til indsatsrørene, så der er plads til de øvrige installationer. Kuldebærerledningerne skal have separate væggennemføringer. Hvis væggennemføringerne er under det højeste grundvandsniveau, skal der bruges vandtætte gennemføringer. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 29

30 Strækningen for kuldebærerledningerne skal isoleres hele vejen fra varmepumpen, gennem vægge og på ydersiden af huset helt frem til kollektoren for at undgå, at der opstår kondens, samt forhindre varmetab. Hvis kuldebærerledningerne skal lægges over jorden, skal der bores huller i muren til kuldebærerledningerne. Hvis kuldebærerledningerne skal lægges under jorden, se da vejledningen nedenfor. 1 1 Indsatsrør 2 Kuldebærerledning 3 Puds 4 Tætningsmasse Bor huller i muren til kuldebærerledningernes indsatsrør (1). Følg mål- og tilslutningstegningerne. Hvis der er risiko for infiltration af grundvand, skal der anvendes specielle vandtætte gennemføringer. 2. Placér indsatsrørene (1) i hullerne, og lad dem hælde nedad. Hældningen skal være mindst 1 cm pr. 30 cm. Skær dem af skråt indad (som vist på figuren), så der ikke kan trænge regnvand ind i rørene. 3. Før kuldebærerledningerne (2) gennem indsatsrørene ind i opstillingsrummet. 4. Luk muren omkring rørene med mørtel (3). 5. Sørg for, at kuldebærerledningerne (2) er centreret i indsatsrørene (1), så varmeisoleringen fordeles jævnt på alle sider. 6. Tætn indsatsrørene (1) med en velegnet tætningsmasse (skumplast) (4) Monter kuldebærerledninger år tilslutning af kuldebærerledningerne foretages til højre for DHP-A Opti, skal kuldebærerens udgangsledning trækkes over kuldebærerpumpen, under kompressorens sugeledning og under kondensatorens flexslange, se figuren nedenfor. Gælder for DHP-A Opti: Bemærk, at udedelen kan forrykke sig lidt i tøvejr. Brug gummislanger til tilslutning i yderenden af rørene fra varmepumpen og rørene på udedelen. Gummislangerne findes indeni udedelen (i den nederste del). 30 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

31 Anvend støttemuffer til tilslutning af flexslanger. 1. Bestem, på hvilken side kuldebærerledningerne skal tilsluttes. 2. Før ledningen til 'kuldebærer ind' gennem det tilsvarende hul (med gummimanchet) i varmepumpens side. 3. Monter alle nødvendige komponenter på ledningen. Husk at montere påfyldningskoblingen med snavsfiltrets dæksel opad. 4. Før ledningen til 'kuldebærer ud' ud gennem det tilsvarende hul (med gummimanchet) i varmepumpens side. 5. Monter udgangsledningen med alle nødvendige komponenter. 6. Monter ekspansionsbeholder med sikkerhedsventil. 7. Forsyn begge kuldebærerledningerne med diffusionstæt varmeisolering hele vejen fra varmepumpen til væggennemføringen. Kuldebærerledningerne, der løber uden for huset hen til kollektoren, kan graves ned i jorden, men de skal isoleres godt Tilslutning til udedel Tilslutningen af kuldebærerkredsløbet fra varmepumpen til udedelen kan foretages ved hjælp af rør eller slanger. Afhængigt af hvilken type tilslutning der vælges, og hvilken diameter tilslutningen har, findes der en maksimal længde for tilslutningen. Maks. længderne i tabellen nedenfor er baseret på ethylenglykol (som er blandet til en frostsikring ned til -32 ±1 C). DHP-A Opti Ekst. tilg. tryk. Beregnet maks. slangelængde mellem VP og udedel i meter Størrelse kpa Cu22Øi = 20,0 Cu28Øi = 25,6 PEM D 25Øi = 21,0 PEM D 32Øi = 28, (2 x 17) 60(2 x 30) 48(2 x 24) 60(2 x 30) (2 x 10,5) 60(2 x 30) 30(2 x 15) 60(2 x 30) *(2 x 5,5) 47(2 x 23,5) 13 *(2 x 6,5) 60(2 x 30) *(2 x 2,5) 26(2 x 13) 8 *(2 x 4) 44(2 x 22) *) Anbefales ikke, da der kan opstå korrosion og støjproblemer på grund af høj væskehastighed. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 31

32 Leverancen indeholder to gummislanger og rørisolering, som er opbevaret indeni udedelen. Slangerne skal tilsluttes til udedelen på den ene side og til kuldebærerkredsløbet på den anden side, som vist i figuren nedenfor. Sidepladen skal fjernes for at give adgang til kuldebærerledningerne. 5.4 Maks. længde på kollektorerne Produktoplysninger Kollektorernes anbefalede længde i tabellerne nedenfor kan uafhængigt af hinanden overskrides på den varmekilde, som anvendes til varmepumpen. Hvis de anbefalede længder overskrides, kan ΔT stige og dermed vil COP falde. COP falder med få procent, selv i tilfælde af, at ΔT stiger med op til 6 C. Kollektorernes længde er baseret på ethanol 30% ved 0 C. Kollektor af typen PEM D 32, Øi=28 DHP-H, DHP-C, DHP-L Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer 6 <390 <2 x <300 <2 x <270 <2 x <190 <2 x <70 <2 x 175 <3 x x VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

33 DHP-H Opti, DHP-L Opti Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer 6 <390 <2 x <320 <2 x <250 <2 x <170 <2 x <80 <2 x 200 <3 x x 225 DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer >2 x <2 x <2 x <2 x 255 <3 x <2 x 105 <3 x x 210 Kollektor af typen PEM D 40, Øi=35,2 DHP-H, DHP-C, DHP-L Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer 6 < < < <700 <2 x <220* <2 x DHP-H Opti, DHP-L Opti Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer 6 < < < <630 <2 x <250* <2 x DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer 6 > <2 x ** <2 x 500 <3 x ** <2 x 470 <3 x 500 <4 x 475 *) Ved dimensionering til størrelse 16 kw, er en kollektor, der overskrider denne anbefaling, ofte påkrævet. I disse tilfælde, brug 2 parallelle kollektorer. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 33

34 **) Ved dimensionering til størrelserne 13 kw og 17 kw, er en kollektor, der overskrider denne anbefaling, ofte påkrævet. I disse tilfælde, brug 2 eller 3 parallelle kollektorer. 5.5 Støjinformation Installation af varmepumpe For at undgå forstyrrende støj fra varmepumpen skal følgende anbefalinger følges: Hvis varmepumpen placeres på et støjfølsomt underlag, bør der benyttes vibrationsdæmper. Vibrationsdæmperne skal være korrekt dimensionerede med henblik på varmepumpens vægt, således at der opnås en statisk nedfjedring på mindst 2 mm i samtlige monteringspunkter. Tilslutning af varmebærevæske mod varmepumpen skal udføres med fleksibel slange for at undgå forplantning af vibrationer til bygningskonstruktion og rørsystemet, se afsnittet Fleksible slanger. Sørg for, at rørledninger ved gennemføringer ikke ligger op mod vægge. Sørg for, at forsyningskablet for el ikke udgør en vibrationsbro ved at være for hårdt strakt ud Fleksible slanger Alle rør bør lægges, så vibrationer ikke kan forplante sig fra varmepumpen via rørsystemet og ud i bygningen. Dette gælder også ekspansionsledningen. For at undgå, at vibrationer forplanter sig, anbefales det at benytte fleksible slanger til alle rørtilslutninger. Fleksible slanger kan købes som tilbehør. edenstående figurer viser, hvordan egnede og uegnede installationer med sådanne slanger kan se ud. 34 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

35 6 Elinstallation Elektrisk spænding! Tilslutningsklemmerne er strømførende og kan være meget farlige på grund af fare for elektrisk stød. Samtlige strømforsyninger skal afbrydes, inden elinstallationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. Elinstallationen omfatter således hovedsagelig tilslutning af spændingstilførsel. Elinstallationen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser. Elinstallationen skal ske med fast placeret ledning. Elforsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en driftsafbryder (flerpolet kontakt) med mindst 3 mm kontaktåbning. (Maks. belastning for eksternt tilsluttede enheder er 2A). 6.1 Elektriske komponenter Tilslutningsklemme (gælder ekspansionskort) 2 Tilslutningsklemme (gælder DHP-A Opti) 3 Afrimningskort (gælder DHP-A Opti) 4 Tilslutningsklemme 5 Plads til Danfoss Online 7 Plads til ekspansionskort 8 Motorværn til kompressor 9 230V/24V beskyttelsestransformer (for visse modeller) 10 Automatsikringer 11 ulstilling af overophedningsbeskyttelse 12 Styreenhed 13 Softstartskort 14 Kapacitator (kun modeller med 230 V kompressor) 15 Plads til tilslutningsklemme (kun visse modeller) Sikringsstørrelse DHP-H, DHP-H Opti, DHP-L, DHP-L Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-L Opti Pro 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 16 kw 400V, 3- A 16 1,8 /20 2,8 /25 3, /16 2 / /16 2 / /16 2 / /20 2 / /25 2 / V, 1- A /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 35

36 DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro + 6 kw 8 kw 10 kw 13 kw 17 kw 400V, 3- A 10 1 /16 2 / /16 2 / /20 2 / /20 2 / /25 2 /32 3 DHP-C Opti DHP-C Opti W/W 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 400V, 3- A 16 1,8 /20 2,8 /25 3, /16 2 / /16 2 / /16 2 /20 3 DHP-A Opti 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 400V, 3- A 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 16 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 16 1 /20 2 /25 3 /20 4 /25 5 /30 6 / V, 1- A /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / Varmepumpe med 3 kw tilskudsvarmer (1-1,5 kw). 2. Varmepumpe med 6 kw tilskudsvarmer (1-3 kw). 3. Varmepumpe med 9 kw tilskudsvarmer (1-4,5 kw). 4. Varmepumpe med 12 kw tilskudsvarmer og slukket kompressor 5. Varmepumpe med 15 kw tilskudsvarmer og slukket kompressor 6. Varmepumpe med 12 kw tilskudsvarmer 7. Varmepumpe med 15 kw tilskudsvarmer 8. Sikring fase L1 (størrelse 4 har 1-fasekompressor) 9. Varmepumpe 6.3 Tilslutning af ekstern spændingsforsyning Tilslut ekstern spændingsforsyning Elektrisk spænding! Forsyningskablet må kun tilsluttes til den dertil beregnede tilslutningsklemme. Der må ikke bruges andre tilslutningsklemmer. 1. Træk forsyningskablet gennem åbningen i varmepumpens topplade og hen til tilslutningsklemmerne. 2. Tilslut forsyningskablerne i henhold til nedenstående. 36 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

37 6.3.2 Tilslutning 400 V, 3- Indgående kabel Isolatorafbryder Tilslutningsklemme, varmepumpe 3 3L1 PE5 1L1 1L2 1L3 2L1 2L2 2L3 PE Tilslutning 230 V, 1 fase med to fremløb Isolatorafbryder Varmepumpens tilslutningsklemme 6 mm 2 Indgående 230 V varmepumpe L1 2 PE1 Indgående 230 V tilskudsvarmer L1, 2L1, 3 PE4 2L1 2L2 Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 37

38 6.3.4 Tilslutning 230 V, andre alternativer Se landespecifikke elvejledninger. 6.4 Placer og tilslut udefølere Anbefalet placering --> Uegnet placering --> Udeføleren tilsluttes ved hjælp af et tolederkabel. En maksimal kabellængde på 50 m gælder for et tværsnit på 0,75 mm 2. For større længder anvendes et tværsnit på 1,5 mm 2, op til et maksimum på 120 m Hvis der er tale om højhuse, skal føleren placeres mellem anden og tredje etage. Stedet, hvor den monteres, må ikke ligge i læ, men må heller ikke være udsat for direkte træk. Udeføleren må ikke placeres på en reflekterende metalvæg. Føleren skal placeres mindst 1 m fra åbninger i husmuren, hvor der kan strømme varm luft ud. Hvis følerkablet tilsluttes via et rør, skal røret tætnes, så føleren ikke påvirkes af evt. luft, der strømmer ud. 1. Udeføleren placeres på husets nordvendte eller nordvestvendte side. 2. Tilslut føleren til varmepumpens styresystem. 6.5 Tilslut udedel Tilslut udedelen til DHP-A Opti Forsyningskablet må kun tilsluttes til den dertil beregnede tilslutningsklemme. Der må ikke bruges andre tilslutningsklemmer! 38 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Servicevejledning DHP-AQ

Servicevejledning DHP-AQ Servicevejledning DHP-AQ VMGFJ101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S forbeholder

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information... 5 1.1 Kølemiddel...5 1.2 Lyd og vibrationer...5 1.3 El-tilslutning...6 2 Varmepumpedata... 7 2.1 Komponenter...7

Læs mere

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA Servicevejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 08L030 Rev. 3 DA Hvis denne

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

luft/vand varmepumper

luft/vand varmepumper luft/vand varmepumper DVI LV 7/9/12 kompakt illede udlånt af KFS-boligbyg vedvarende energi - fra naturen DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet

Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Varmepumper Opvarm dit hjem med oplagret solenergi, en mere bæredygtig måde at spare penge på og forbedre din livskvalitet DANFOSS HEAT PUMPS 1 2 God for din pengepung

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10

MOS DK 0709-2 SMO 10 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING SMO 10 MOS DK 0709-2 511260 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Indhold Brugervejledning Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

ME20i - ME40i - ME80i

ME20i - ME40i - ME80i INSTALLATIONSVEJLEDNING ME20i - ME40i - ME80i Udgave 1.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes! Samling af fyr... side 2 Tilslutning til varmekreds... side 3 Tilslutning

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10

MOS DK 0746-3 SMO 10 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE SMO 10 MOS DK 0746-3 511881 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING NIBE Indhold Systemprincip 3 Funktionsprincip 3 Forkortelser 3 Frontpanel Display 4 Drejekontakt 5 Forskydning af varmekurve 5 Højre tastatur 5 Venstre

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Højeffektiv luft til vand varmepumpe

Højeffektiv luft til vand varmepumpe Højeffektiv luft til vand varmepumpe Mitsubishi ECOLUTION A2W Luft til vand varmepumpe Luft til vand varmepumpe Produkt information Luft til vand varmepumpen er et komplet moderne system til opvarmning,

Læs mere

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk

Montagevejledning. RIOpanel Integra gulvkonvektor. EN 442-1 ini.dk.08.013/0. www.rio.dk www.hudevad.dk Montagevejledning RIOpanel Integra gulvkonvektor Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Montage af gulvkonvektor... 3 El-installation... 4 Styring af vand... 4 Principskitse for tilslutning... 5 E-diagram...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1 Installation Entra 110-00024 Version 0.1 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 4 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere