Varmepumper til boliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varmepumper til boliger"

Transkript

1 MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+

2 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse af de originale instruktionsvejledninger. (Direktiv 2006/42/EF) Copyright Danfoss A/S

3 1 Om dokumenter og mærkater Introduktion Symboler i dokumentet Symboler på mærkater Vigtig information/sikkerhedsforskrifter Generelle sikkerhedsforskrifter Eltilslutning Vandkvalitet Idriftsættelse Transport, udpakning og opstilling Transport af varmepumpe Udpakning Opstilling af varmepumpe Opstilling af udedel Varmepumpedata, mål og tilslutninger Rørinstallation Sikkerhedsventiler Tilslutning af varme og varmt vand Tilkobling af kuldebærer Maks. længde på kollektorerne Støjinformation Elinstallation Elektriske komponenter Sikringsstørrelse Tilslutning af ekstern spændingsforsyning Placer og tilslut udefølere Tilslut udedel Tilslut temperaturføler til varmt vand Valg af systemløsning og tilkobling af eksternt tilskud menuen IFORMATIO Menuen IFORMATIO Undermenu DRIFT Undermenu VARMEKURVE Undermenu VARMEKURVE Undermenu TEMPERATUR Undermenu DRIFTSTID Undermenu AFRIMIG Undermenu SPROG Menuen SERVICE Undermenu VARMT VAD Undermenu VARMEPUMPE Undermenu TILSKUD Undermenu MAUEL TEST Undermenu ISTALLATIO Undermenu AFRIMIG Undermenu OPTIMUM Undermenu HGW Idriftsættelse Kontrol af rør og elinstallationen Konfigurering af styresystem Påfyldning og udluftning af vandvarmeren og varmesystemet Påfyldning og udluftning af kuldebærersystemet Manuel test Idriftsættelse Installationsprotokol Kundeoplysninger Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 3

4 1 Om dokumenter og mærkater 1.1 Introduktion Der findes følgende dokumenter til dette produkt: Eldiagrammerne, som indeholder eldiagrammet for varmepumpen beregnet til fejlsøgning og service. Eldiagrammerne kan downloades som beskrevet nedenfor. Brugervejledningen skal overdrages til og gennemgås sammen med slutkunden. Vedlægges varmepumpen ved levering. Der findes landsspecifikke vejledninger og blanketter, hvor det er påkrævet. Vedlægges varmepumpen ved levering. Klistermærke med oversat tekst. Skal placeres på produktionsskiltet i forbindelse med installationen. Vedlægges varmepumpen ved levering. Servicevejledning og eldiagram kan downloades her: 1.2 Symboler i dokumentet Vejledningen indeholder forskellige advarselssymboler, som sammen med teksten gør læseren opmærksom på, at de tiltag, der skal udføres, indebærer risici. Symbolerne vises til venstre for teksten, og der findes tre symboler, som benyttes ved forskellige grader af farer: Gør opmærksom på en umiddelbar fare, som fører til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Risiko for personskade! Gør opmærksom på en mulig fare, som kan føre til livsfarlige eller alvorlige skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Risiko for skade på udstyret. Informerer om en mulig fare, som kan føre til materielle skader, hvis de nødvendige tiltag ikke tages. Et fjerde symbol benyttes til at give praktiske oplysninger eller tip om, hvordan et specifikt tiltag skal udføres. Information om lettere håndtering af udstyret eller en mulig driftsteknisk ulempe. 1.3 Symboler på mærkater Følgende symboler kan forekomme på mærkater på varmepumpens forskellige dele. Hvilke symboler der benyttes, beror på varmepumpens model. 4 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

5 1.3.1 Generelt! Advarsel, fare!! Læs medfølgende dokumentation. Læs medfølgende dokumentation. Advarsel, varme overflader! Advarsel, bevægelige dele! Advarsel, klemrisiko! Advarsel, farlig elektrisk spænding! Elektriske komponenter 3 Udedel 50 Udeføler 54 Varmtvandsføler 55 Topføler til varmtvandsføler 71 Flowvagt 353 Drypbakke 362 Shuntventil 406 Rumføler eller EVU 417 Føler afrimning Forklaring Komponent, almindelig leverance i henhold til foreslåede systemløsninger Komponent, tilbehør i henhold til foreslåede systemløsninger Rørtilslutninger Brugsvand Varmesystem Kuldebærersystem Afrimningstank Ekspansionsbeholder med sikkerhedsventil, kuldebærer Udluftning Sikkerhedsventil til temperatur og tryk Udedel Vandvarmer Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 5

6 2 Vigtig information/sikkerhedsforskrifter 2.1 Generelle sikkerhedsforskrifter Risiko for personskade! Børn må ikke lege med produktet. Da vandtemperaturen i DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro + og DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + bliver meget høj (op til 95 C), kræves det, at der installeres en blandingsventil mellem koldt- og varmtvandsledningerne, som sikrer, at det varme brugsvand har en lavere temperatur. Alternativt skal maks. varmtvandstemperatur sænkes i menuen Service. Danfoss SP (1-fasede) varmepumper har en fabriksmonteret sikkerhedsventil til temperatur og tryk, (10 bar, C), i overensstemmelse med kravene i Storbritannien. Denne ventil er placeret i vandtanken og må ikke benyttes til noget andet end tilslutning af afløbsrør. Bemærk også, at det for DHP-H Opti Pro SP og DHP-L Opti Pro SP er yderst vigtigt, at varmtvandstemperaturen ændres fra standardindstillingen 95 C til 85 C. Varmepumpen skal installeres af autoriserede installatører, og installationen skal overholde gældende lokale regler og forskrifter samt denne installationsvejledning. Dette produkt er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder heller ikke børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktion eller manglende viden eller erfaring, medmindre disse holdes under opsyn eller instrueres af en sikkerhedsansvarlig person om, hvordan produktet skal anvendes. Varmepumpen skal placeres i et frostfrit miljø! Varmepumpen skal placeres i et rum med afløb. Varmepumpen skal placeres på et stabilt underlag. Underlaget skal kunne bære varmepumpens totalvægt med fyldt vandvarmer (se Tekniske data). For at undgå lækage skal man sørge for, at der ikke opstår spændinger i tilslutningsrørene! Det er vigtigt, at varmesystemet er udluftet efter installation. Udluftningsventiler monteres, hvor det er påkrævet. Vandvarmeren skal forsynes med en godkendt sikkerhedsventil. Ved varmesystemer med lukket ekspansionsbeholder skal dette system også forsynes med godkendt trykmåler og sikkerhedsventil. 6 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

7 Koldt- og varmtvandsledninger samt overløbsrør fra sikkerhedsventiler skal udføres i varme- og korrosionsbestandigt materiale, f.eks. kobber. Sikkerhedsventilens overløbsrør skal stå i uafbrydelig forbindelse med et afløb og munde synligt ud i et frostfrit miljø. Forbindelsesledningen mellem ekspansionsbeholderen og sikkerhedsventilen skal gå i uafbrudt stigning. Med uafbrudt stigning menes her, at ledningen ikke må vinkles ned under en tænkt vandret linje i noget punkt. Hvis der er risiko for indtrængning af grundvand ved væggennemføring til kuldebærerledninger, skal der bruges vandtætte gennemføringer. Ud over gældende lokale regler og forskrifter bør installationen ske på en måde, der forhindrer vibrationer fra varmepumpen i at forplante sig til huset og skabe uønsket støj. 2.2 Kølemiddel Kølemiddel Indgreb i kølemiddelkredsen må kun udføres af en autoriseret tekniker. Selvom varmepumpens kølesystem (kølemiddelkredsen) er fyldt med et klorfrit og miljøvenligt kølemiddel, som ikke påvirker ozonlaget, må der kun foretages indgreb af en autoriseret tekniker Brandfare Kølemidlet er ikke brandfarligt eller eksplosivt under normale forhold Toksicitet Ved normal brug og under normale forhold har kølemidlet lav toksicitet. Selvom kølemidlets toksicitet er lav, er der risiko for skader (også livsfarlige) i unormale situationer eller ved forsætlig misbrug. Risiko for personskade! Rum, hvor der kan samle sig tunge dampe, der fortrænger luften, skal udstyres med god ventilation. Kølemiddeldampene er tungere end luft, og i lukkede rum eller i dele af rum, der er lavere beliggende end f.eks. døren, kan der i tilfælde af lækage opstå store koncentrationer med risiko for kvælning på grund af iltmangel. Risiko for personskade! Sammen med åben ild danner kølemidlet en giftig og irriterende gas. Gassen kan spores på lugten allerede ved koncentrationer under den tilladte grænseværdi. Rummet evakueres, indtil der er foretaget grundig udluftning Indgreb i kølemiddelkredsen Ved reparation af kølemiddelkredsen må der ikke lukkes kølemiddel ud fra varmepumpen det skal håndteres på passende vis. Aftapning og påfyldning må kun ske med nyt kølemiddel (kølemiddeltype og påfyldningsmængde se typeskilt) via serviceventiler. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 7

8 Alle garantier fra Danfoss er ugyldige, hvis der påfyldes en anden type kølemiddel end det kølemiddel, der er angivet af Danfoss A/S, medmindre dette andet kølemiddel skriftligt er bekræftet som et godkendt erstatningskølemiddel. Det samme gælder øvrige tiltag Skrotning år varmepumpen skal skrottes, skal kølemidlet bortskaffes med henblik på destruktion. Lokale regler og forskrifter vedr. bortskaffelse af kølemidlet skal følges. 2.3 Eltilslutning Farlig elektrisk spænding! Tilslutningsklemmerne er strømførende og kan være meget farlige på grund af fare for elektrisk stød. Samtlige strømforsyninger skal afbrydes, inden elinstallationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. Elinstallationen omfatter således hovedsagelig tilslutning af spændingstilførsel. Elinstallationen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser. Elinstallationen skal ske med fast placeret ledning. Elforsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en driftsafbryder (flerpolet kontakt) med mindst 3 mm kontaktåbning. (Maks. belastning for eksternt tilsluttede enheder er 2A). 2.4 Vandkvalitet Et almindeligt varmesystem indeholder altid en vis mængde korrosionspartikler (rust) og slamprodukter fra calciumoxid. Dette stammer fra syre, der forekommer naturligt i det ferskvand, som systemet fyldes med. Det er ikke god praksis at være nødt til at fylde varmesystemet regelmæssigt, og enhver lækage i varmesystemet bør derfor straks repareres. Almindelig påfyldning bør kun ske en eller to gange om året. Vandet i varmesystemet skal være så rent som muligt. Anbring altid snavsfiltret på returløbet fra varmesystemet til varmepumpen så tæt på varmepumpen som muligt. Hårdt vand: ormalt er det ikke noget problem at installere varmepumper i områder med hårdt vand, da normale driftstemperaturer for varmt vand ikke overstiger 60 C. I områder med særlige vandforhold kan der installeres et blødgørende filter, der blødgør vandet, fjerner urenheder og forhindrer ophobning af kalk. 2.5 Idriftsættelse Anlægget må kun sættes i drift, hvis varmesystemet og kuldebærersystemet er fyldt og udluftet. Ellers kan cirkulationspumperne tage skade. Hvis anlægget kun skal drives ved hjælp af tilskudsvarmen ved installationen, skal varmesystemet være fyldt. Sørg endvidere for, at kuldebærerpumpen og kompressoren ikke kan starte. Dette gøres ved at aktivere driftsindstillingen Tilskud. 8 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

9 3 Transport, udpakning og opstilling 3.1 Transport af varmepumpe Ved transport eller løft af hele varmepumpen, skal frontpladen altid være monteret, da den låser den øvrige kabinetkonstruktion. Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares stående et tørt sted. Varmepumpen skal sikres, så den ikke kan vælte under transport. Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares stående et tørt sted. Hvis varmepumpen anbringes på den forkerte side, kan den blive alvorligt beskadiget, da olien i kompressoren kan løbe ud i trykledningen, hvilket forhindrer normal drift. Ved transport indendørs til installationsstedet kan det være nødvendigt at lægge varmepumpen ned. Varmepumpen bør transporteres liggende i så kort tid som muligt. år varmepumpen er blevet rejst op igen, skal den stå oprejst i mindst en time, inden den sættes i gang. 3.2 Udpakning Udpakning af varmepumpe 1. Kontroller, at der ikke er opstået skade under transporten. 2. Fjern emballagen Kontrol ved levering 1. Kontroller, at leverancen indeholder følgende komponenter: 4-10 kw kw kw Sikkerhedsventil 9 bar ½" Sikkerhedsventil 1,5 bar ½" eller 3 bar 1/2'' Udeføler Ekspansions- og udluftningsbeholder eller ekspansionsbeholder med manometer 2 Gummimanchet, hul mm Gummislange R20 L= Gummislange R25 L= Påfyldningsudstyr D Påfyldningsudstyr D Snavsfilter med lukkeventil D Snavsfilter med lukkeventil D Manualholder Gælder ikke for DHP-C Opti W/W 2 Medfølger ikke til DHP-C Opti W/W Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 9

10 3.3 Opstilling af varmepumpe Anbefalet placering For at undgå kondensproblemer for kuldebærerledningerne anbefales det at anvende en så kort kuldebærerledning som muligt indendørs. Varmepumpen skal placeres på et stabilt gulv, helst et betongulv. Ved placering på trægulv skal gulvet forstærkes, så det kan holde til varmepumpens vægt inklusive en fyldt vandvarmer, se tekniske data for den pågældende varmepumpe. En løsning er at placere kraftig plade, mindst 6 mm, under varmepumpen. Pladen skal strække sig over flere spær og dermed fordele varmepumpens vægt over en større overflade. Hvis varmepumpen derimod skal installeres i et nybygget hus, har man normalt taget hensyn til dette under byggeriet og forstærket spærrene, hvor varmepumpen skal placeres. Kontroller altid, at dette er sket ved installationer i nybyggede huse. Man bør undgå at placere varmepumpen i et hjørne, eftersom omgivende vægge i så fald forstærker lyden fra varmepumpen. Det er også vigtigt at justere varmepumpen ved hjælp af de justerbare fødder, så den står vandret på underlaget Pladskrav Varmepumpen må ikke indbygges, da temperaturen inde i kabinettet bliver for høj. For at lette rejsning, installationen og senere kontrol- og vedligeholdsarbejde skal der være et friareal omkring varmepumpen i overensstemmelse med disse billeder: 300 mm 300 mm 300 mm mm 600 mm 10 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

11 3.3.3 Opstilling Varmepumpen har justerbare fødder, der kan justeres for at kompensere for ujævnheder i underlaget. Hvis der er større ujævnheder i underlaget, end fødderne kan kompensere for, skal installatøren afhjælpe dette. Det anbefales at montere kondensafløb fra dråbeskålens afløbsrør ved at lægge varmepumpen ned. Afløbsrøret munder ud gennem et hul i bundpladen og har en Ø 10 mm slangetilslutning. Hvis varmepumpen har ligget ned, anbefales det, at den står oprejst i mindst en time, før den tages i brug Afmonter frontpladen 1 Pas på displayets kabler, når frontpladen løftes af! 2 1. Hold imod frontpladen, og drej låsen 90 grader med uret for at fjerne frontpladen. 2. Vip frontpladen udad. 3. Løft frontpladen opad for at fjerne den fra varmepumpen Opstilling af udedel Anbefalet placering Ved placering af udedel skal man tænke på følgende: Ved afrimning af udedelen vil smeltevandet dryppe direkte ned under enheden. Området omkring udedelen skal derfor være korrekt drænet for at kunne absorbere det vand, der afgives (ca. 6 liter pr. afrimning). Husk, at udedelen skal placeres på et fast underlag som f.eks. træsveller, terrassefliser eller et støbt fundament. Udedelen behøver ikke være placeret i nogen bestemt retning. Anbring udedelen, så du får så begrænsede støjgener som muligt, både for dig selv og for eventuelle naboer. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 11

12 3.4.2 Fundament til udedel 1. Udedelen skal anbringes på et stabilt underlag, der kan bære den samlede vægt, se Tekniske data. 2. Fastgør alle fire monteringspunkter på et stabilt underlag, såsom et støbt fundament mm a b ~900 mm c 6 Mål 6-12 kw mm mm mm mm 5 65 mm 6 ~1.200 mm 7 ~720 mm 8 Ø 65 mm Position a b c Beskrivelse Afløbshul Fundament Grus Møtrikstørrelse 6-12 kw M12 (4x) Der installeres en drypbakke til opsamling og dræning af smeltevand under afrimning. Tilslut en slange eller et rør sammen med et varmesporingskabel mellem drypbakkens udgang og et afløbsrør eller fritliggende afløbsstykke på jorden. Varmekablet skal være tilsluttet til den medfølgende terminal, og den er nødvendig til at forebygge blokering af is. Kontroller med vaterpas, at udedelen står i vater. 12 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

13 En forkert placering af udedelen kan medføre en reduktion af ydeevnen. Hold udedelen og det omkringliggende område frit for sne, is, blade m.m. Husk, at udedelen skal have en vis plads for at kunne fungere og betjenes. Ellers er der en risiko for, at luften recirkuleres fra udsugning til indgang. Undgå dette ved at følge de angivne mål nedenfor Pladskrav >500 mm >400 mm >500 mm >500 mm >1500 mm Udpakning Udedelen er emballeret og leveres i en kasse. 1. Pak enheden ud af kassen. 2. Kontrollér, at leverancen indeholder følgende: Udedel Udstyr til ekspansionsbeholder: Sikkerhedsventil Manometer Ekspansionsbeholder Gummislanger (2 stk.) Rørisolering (2 stk.) Instruktioner vedrørende løft. For at løfte udedelen på plads løsnes sidepladerne ved at løsne skruerne (1). Brug herefter sidestykkerne bag sidepladerne til at løfte og placere udedelen. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 13

14 1 14 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

15 4 Varmepumpedata, mål og tilslutninger DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-H Opti Pro +, DHP-C, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W 1845 (±10) Kuldebærer ind, 28 Cu (DHP-C: Kuldebærer ud) 2 Kuldebærer ud, 28 Cu (DHP-C: Kuldebærer ind) 3 Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 6 8 kw, 28 Cu: kw) 4 Returløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Returløb, varmesystem, 22 Cu: 6 8 kw, 28 Cu: kw) 5 Tilslutning for udluftningsventil, 22 Cu 6 Varmtvandsledning, 22 mm 7 Koldtvandsledning, 22 mm 8 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel 9 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Kuldebærerledningerne kan valgfrit tilsluttes på varmepumpens venstre eller højre side ± Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 15

16 DHP-L, DHP-L Opti, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro (±10) Kuldebærer ind, 28 Cu 2 Kuldebærer ud, 28 Cu 3 Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 6 8 kw, 28 Cu: kw) 4 Returløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw (Pro +: Returløb, varmesystem, 22 Cu: 6 8 kw, 28 Cu: kw) 5 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel 6 Fremløb til vandvarmer, 22 Cu (gælder kun for DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro +) 7 Returløb fra vandvarmer, 22 (flexslange) Kuldebærerledningerne (1), (2) og returløbsvandvarmer (7) kan tilsluttes på højre eller venstre side ± VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

17 4.1 DWH DHP-L med DWH 300 DHP-L med DWH (±10) 40± (±10) ± (±10) Kuldebærer ind, 28 Cu 2 Kuldebærer ud, 28 Cu 3 Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 4 Returløb, varmesystem, 22 Cu: 4-10 kw, 28 Cu: kw 5 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel 6 Returløb fra vandvarmer til varmepumpe, Ø 22 mm 7 Varmtvand Ø 22 mm 8 Koldt vand Ø 22 mm 9 Fremløb fra varmepumpe (diam.) 22 mm 10 Tilslutning for udluftningsventil, 22 Cu 11 Kombineret sikkerhedsventil for temperatur og tryk Kuldebærerledningerne kan valgfrit tilsluttes på varmepumpens venstre eller højre side. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 17

18 DHP-A Opti 1845 (±10) ± Kuldebærer ind, 28 Cu 2 Kuldebærer ud, 28 Cu 3 Gennemføring til forsyning, føler og kommunikationskabel 4 Fremløb, varmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 5 Returløb, varmesystem, 22 Cu: 6-10 kw, 28 Cu: 12 kw 6 Tilslutning for udluftningsventil, 22 Cu 7 Varmtvandsledning, 22 mm 8 Koldtvandsledning, 22 mm 9 Ekspansionsudtag for kuldebærerkreds, R25 indv. 10 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Kuldebærerledningerne kan valgfrit tilsluttes på varmepumpens venstre eller højre side Udedel, DHP-A Opti 4 Position Beskrivelse 6-12 kw 1 Bredd 1,016 mm 2 Dybde 564 mm 3 Afstand fra gummislange VMGFQ201 til side af den udendørs enhed Danfoss 285 Heating mmsolutions 4 Højde 1,477 mm 5 Højde til fremløbsrør, 28 mm Cu mm 6 Højde til returløbsrør, 28 mm Cu 96.5 mm 18 VMGFQ201 Danfoss Heating Solution

19 5 Rørinstallation Da vandtemperaturen i DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro + og DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + bliver meget høj (op til 95 C), kræves det, at der installeres en blandingsventil mellem koldt- og varmtvandsledningerne, som sikrer, at det varme brugsvand har en lavere temperatur. Alternativt skal maks. varmtvandstemperatur sænkes i menuen Service. Danfoss SP (1-fasede) varmepumper har en fabriksmonteret sikkerhedsventil til temperatur og tryk, (10 bar, C), i overensstemmelse med kravene i Storbritannien. Denne ventil er placeret i vandtanken og må ikke benyttes til noget andet end tilslutning af afløbsrør. Bemærk også, at det for DHP-H Opti Pro SP og DHP-L Opti Pro SP er yderst vigtigt, at varmtvandstemperaturen ændres fra standardindstillingen 95 C til 85 C. Rørinstallationen skal udføres efter gældende lokale regler og forskrifter. Vandvarmeren skal forsynes med en godkendt sikkerhedsventil. For at undgå lækage skal man sørge for, at der ikke opstår spændinger i tilslutningsrørene! Det er vigtigt, at varmesystemet er udluftet efter installation. Udluftningsventiler monteres, hvor det er påkrævet. Sørg for, at rørinstallationen udføres i overensstemmelse med mål- og tilslutningstegningerne. I menuen SERVICE\TILSKUD\EKSTERT TILLÆG konfigureres varmepumpen til den ønskede systemløsning. 5.1 Sikkerhedsventiler Ved radiatorsystemer med lukket ekspansionsbeholder skal dette system også forsynes med godkendt manometer og sikkerhedsventil, til mindst D 20, 1,5 bar åbningstryk, eller i henhold til landsspecifikke krav. Koldt- og varmtvandsledninger samt overløbsrør fra sikkerhedsventiler skal udføres i varme- og korrosionsbestandigt materiale, f.eks. kobber. Sikkerhedsventilens overløbsrør skal stå i uafbrydelig forbindelse med et afløb og munde synligt ud i et frostfrit miljø. Forbindelsesledningen mellem ekspansionsbeholderen og sikkerhedsventilen skal gå i uafbrudt stigning. Med uafbrudt stigning menes her, at ledningen ikke må vinkles ned under en tænkt vandret linje i noget punkt. 5.2 Tilslutning af varme og varmt vand Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 19

20 5.2.1 Systemløsning 1 Beskrivelse I systemløsning 1 producerer varmepumpen både varme og varmt vand med kompressoren og den indbyggede tilskudsvarmer. Produktion af varme og varmt vand kan ikke ske samtidigt, da omskifterventilen for varme/varmt vand er placeret efter tilskudsvarmeren. Den indbyggede tilskudsvarmer afgiver topvarmeeffekt (antilegionellafunktion) i de driftsindstillinger, der tillader brug af tilskudsvarme. For systemløsning 1 vælges fabriksindstillingen i menuen SERVICE\TILSKUD\EKSTERT TILLÆG: EXTERAL AUX. HEATER = 0 (fra) VXV VARMT VAD = IT Eksempel systemløsning 1 Systemløsning til DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W, DHP-A Opti. 1 Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldt vand 13 Varmt vand 80 Afspærringsventil 83 Kontraventil 85 Udluftningsventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) 20 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

21 Eksempel systemløsning 1 Systemløsning til DHP-L, DHP-L Opti Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldtvand 13 Varmtvand 18 Varmtvandsbeholder 80 Lukkeventil 83 Kontraventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 118 Sikkerhedsventil 2,5 bar 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 21

22 Eksempel systemløsning 1 Systemløsning til DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldt vand 13 Varmt vand 18 Varmtvandsbeholder 80 Afspærringsventil 83 Kontraventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 118 Sikkerhedsventil 2,5 bar 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Systemløsning 2 Beskrivelse I systemløsning 2 kan varmepumpen producere både varme og varmt vand, og et eksternt tilskud (oliefyr, elektrisk fyr, fjernvarme eller lignende) støtter varmeproduktionen, men ikke varmtvandsproduktionen. Skifteventilen for varme/varmt vand er placeret før det eksterne tilskud, hvilket muliggør samtidig produktion af varme og varmt vand. Den indbyggede tilskudsvarmer kan benyttes til varme- og varmtvandsproduktion samt til antilegionella. Med værdierne på integralerne A2 og A3 vælges, om eksternt tilskud skal trappes ind før eller efter den indbyggede tilskudsvarmer. Varmepumpens styreenhed styrer også en tilskudsshunt, der er placeret efter det eksterne tillæg. For systemløsning 2 vælges i menuen SERVICE\TILSKUD \EKSTERT TILLÆG: EKSTERT TILSKUD = TIL VXV VARMT VAD = IT 22 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

23 Eksempel systemløsning 2 Systemløsning til DHP-H, DHP-H Opti, DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W, DHP-A Opti. 1 Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldt vand 13 Varmt vand 36 Cirkulationspumpe 51 Fremløbsføler, flyttet ud fra varmepumpe 72 Shuntventil 80 Afspærringsventil 83 Kontraventil 85 Udluftningsventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 117 Eksternt tilskud 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 23

24 Eksempel systemløsning 2 Systemløsning til DHP-L, DHP-L Opti Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldtvand 13 Varmtvand 18 Varmtvandsbeholder 36 Cirkulationspumpe 51 Fremløbsføler, flyttet ud fra varmepumpe 72 Shuntventil 80 Lukkeventil 83 Kontraventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 117 Eksternt tilskud 118 Sikkerhedsventil 2,5 bar 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) 24 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

25 Eksempel systemløsning 2 Systemløsning til DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldt vand 13 Varmt vand 18 Varmtvandsbeholder 36 Cirkulationspumpe 51 Fremløbsføler, flyttet ud fra varmepumpe 72 Shuntventil 80 Afspærringsventil 83 Kontraventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 117 Eksternt tilskud 118 Sikkerhedsventil 2,5 bar 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Systemløsning 3 Beskrivelse I systemløsning 3 kan varmepumpen producere både varme og varmtvand, og et eksternt tilskud (oliefyr, elektrisk fyr, fjernvarme eller lignende), støtter både varme- og varmtvandsproduktionen og kan støtte antilegionella. Omskifterventilen for varme/varmtvand er placeret efter det eksterne tilskud, hvilket forhindrer samtidig produktion af varme og varmtvand. Den indbyggede tilskudsvarmer kan benyttes til varme- og varmtvandsproduktion samt til antilegionella. Med parameteret TOPV.EKST fastlægges, om det eksterne eller interne tilskud foretager antilegionella. Med værdierne på integralerne A2 og A3 vælges, om eksternt tilskud skal trappes ind før eller efter den indbyggede tilskudsvarmer. Varmepumpens styreenhed styrer også en tilskudsshunt, der er placeret efter det eksterne tillæg. For systemløsning 3 vælges i menuen SERVICE\TILSKUD \EKSTERT TILLÆG: EKSTERT TILSKUD = TIL VXV VARMT VAD = EKS Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 25

26 Eksempel systemløsning 3 Systemløsning til DHP-H, DHP-H Opti, DHP-C Opti, DHP-C Opti W/W, DHP-A Opti. 1 Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldt vand 13 Varmt vand 36 Cirkulationspumpe 51 Fremløbsføler, flyttet ud fra varmepumpe 72 Shuntventil 77 Skifteventil 80 Afspærringsventil 83 Kontraventil 85 Udluftningsventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 117 Eksternt tilskud 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) 26 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

27 Eksempel systemløsning 3 Systemløsning til DHP-L, DHP-L Opti. 1 Varmepumpe 10 Fremløb 11 Returløb 12 Koldtvand 13 Varmtvand 18 Varmtvandsbeholder 36 Cirkulationspumpe 51 Fremløbsføler, flyttet ud fra varmepumpe 72 Shuntventil 77 Omskifterventil 80 Lukkeventil 83 Kontraventil 86 Sikkerhedsventil til ekspansionsvarmesystem 87 Sikkerhedsventil til koldt vand 9 bar 89 Vakuumventil 91 Snavsfilter med lukkeventil 96 Flexslange 113 Ekspansionsvarmesystem 117 Eksternt tilskud 118 Sikkerhedsventil 2,5 bar 126 Sikkerhedsventil til temperatur og tryk (kun på visse modeller) Tilslut koldt- og varmtvandsledninger 1. Tilslut koldtvands- og varmtvandsledninger med alle nødvendige komponenter som vist på tilkoblingsskemaet for det aktuelle system Tilslut varmesystemets frem- og returløbsrør For information om, hvordan flexslanger bør monteres, se afsnittet Flexslanger. 1. Tilslut fremløbet med en flexslangetilslutning og alle nødvendige komponenter. 2. Tilslut returløbet med en flexslangetilslutning og alle nødvendige komponenter, inkl. snavsfilter. 3. Isoler frem- og returløb. 4. Tilslut udluftningsventilen til udtaget (22 mm Cu) oven på varmepumpen. 5.3 Tilkobling af kuldebærer Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 27

28 5.3.1 Tilkobling af kuldebærer Kuldebærerkredsløbet har et tryk på maks. 1,5 bar for DHP-H, DHP-L og DHP-C og maks. 0,8 bar for DHP-A Opti. Tilkobling af kuldebærer DHP-H, DHP-L og DHP-C Opti Afspærringsventil 94 Påfyldningsudstyr 100 Sikkerhedsventil 111 Udluftnings- og ekspansionsbeholder 121 Kuldebærer ind 122 Kuldebærer ud A Lukkeventil (del af 94) B Lukkeventil (del af 94) C Snavsfilter med lukkeventil (del af 94) 122 C A B Tilkobling af kuldebærer DHP-C 121 C Afspærringsventil 94 Påfyldningsudstyr 100 Sikkerhedsventil 111 Udluftnings- og ekspansionsbeholder 121 Kuldebærer ind 122 Kuldebærer ud A Lukkeventil (del af 94) B Lukkeventil (del af 94) C Snavsfilter med lukkeventil (del af 94) A B VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

29 Tilslutning af udedel til DHP-A Opti C A B Udedel 112 Ekspansionsbeholder 80 Afspærringsventil 121 Kuldebærer ind 84 Manometer 122 Kuldebærer ud 85 Udluftningsventil A Lukkeventil (del af 94) 94 Påfyldningsudstyr B Lukkeventil (del af 94) 96 Flexslanger C Snavsfilter med lukkeventil (del af 94) 100 Sikkerhedsventil Tilkobling af kuldebærer DHP-C Opti W/W 71 Flowvagt 73 Tovejsventil 85 Udluftningsventil Borehuller til kuldebærerledninger Sørg for at placere hullerne til indsatsrørene, så der er plads til de øvrige installationer. Kuldebærerledningerne skal have separate væggennemføringer. Hvis væggennemføringerne er under det højeste grundvandsniveau, skal der bruges vandtætte gennemføringer. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 29

30 Strækningen for kuldebærerledningerne skal isoleres hele vejen fra varmepumpen, gennem vægge og på ydersiden af huset helt frem til kollektoren for at undgå, at der opstår kondens, samt forhindre varmetab. Hvis kuldebærerledningerne skal lægges over jorden, skal der bores huller i muren til kuldebærerledningerne. Hvis kuldebærerledningerne skal lægges under jorden, se da vejledningen nedenfor. 1 1 Indsatsrør 2 Kuldebærerledning 3 Puds 4 Tætningsmasse Bor huller i muren til kuldebærerledningernes indsatsrør (1). Følg mål- og tilslutningstegningerne. Hvis der er risiko for infiltration af grundvand, skal der anvendes specielle vandtætte gennemføringer. 2. Placér indsatsrørene (1) i hullerne, og lad dem hælde nedad. Hældningen skal være mindst 1 cm pr. 30 cm. Skær dem af skråt indad (som vist på figuren), så der ikke kan trænge regnvand ind i rørene. 3. Før kuldebærerledningerne (2) gennem indsatsrørene ind i opstillingsrummet. 4. Luk muren omkring rørene med mørtel (3). 5. Sørg for, at kuldebærerledningerne (2) er centreret i indsatsrørene (1), så varmeisoleringen fordeles jævnt på alle sider. 6. Tætn indsatsrørene (1) med en velegnet tætningsmasse (skumplast) (4) Monter kuldebærerledninger år tilslutning af kuldebærerledningerne foretages til højre for DHP-A Opti, skal kuldebærerens udgangsledning trækkes over kuldebærerpumpen, under kompressorens sugeledning og under kondensatorens flexslange, se figuren nedenfor. Gælder for DHP-A Opti: Bemærk, at udedelen kan forrykke sig lidt i tøvejr. Brug gummislanger til tilslutning i yderenden af rørene fra varmepumpen og rørene på udedelen. Gummislangerne findes indeni udedelen (i den nederste del). 30 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

31 Anvend støttemuffer til tilslutning af flexslanger. 1. Bestem, på hvilken side kuldebærerledningerne skal tilsluttes. 2. Før ledningen til 'kuldebærer ind' gennem det tilsvarende hul (med gummimanchet) i varmepumpens side. 3. Monter alle nødvendige komponenter på ledningen. Husk at montere påfyldningskoblingen med snavsfiltrets dæksel opad. 4. Før ledningen til 'kuldebærer ud' ud gennem det tilsvarende hul (med gummimanchet) i varmepumpens side. 5. Monter udgangsledningen med alle nødvendige komponenter. 6. Monter ekspansionsbeholder med sikkerhedsventil. 7. Forsyn begge kuldebærerledningerne med diffusionstæt varmeisolering hele vejen fra varmepumpen til væggennemføringen. Kuldebærerledningerne, der løber uden for huset hen til kollektoren, kan graves ned i jorden, men de skal isoleres godt Tilslutning til udedel Tilslutningen af kuldebærerkredsløbet fra varmepumpen til udedelen kan foretages ved hjælp af rør eller slanger. Afhængigt af hvilken type tilslutning der vælges, og hvilken diameter tilslutningen har, findes der en maksimal længde for tilslutningen. Maks. længderne i tabellen nedenfor er baseret på ethylenglykol (som er blandet til en frostsikring ned til -32 ±1 C). DHP-A Opti Ekst. tilg. tryk. Beregnet maks. slangelængde mellem VP og udedel i meter Størrelse kpa Cu22Øi = 20,0 Cu28Øi = 25,6 PEM D 25Øi = 21,0 PEM D 32Øi = 28, (2 x 17) 60(2 x 30) 48(2 x 24) 60(2 x 30) (2 x 10,5) 60(2 x 30) 30(2 x 15) 60(2 x 30) *(2 x 5,5) 47(2 x 23,5) 13 *(2 x 6,5) 60(2 x 30) *(2 x 2,5) 26(2 x 13) 8 *(2 x 4) 44(2 x 22) *) Anbefales ikke, da der kan opstå korrosion og støjproblemer på grund af høj væskehastighed. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 31

32 Leverancen indeholder to gummislanger og rørisolering, som er opbevaret indeni udedelen. Slangerne skal tilsluttes til udedelen på den ene side og til kuldebærerkredsløbet på den anden side, som vist i figuren nedenfor. Sidepladen skal fjernes for at give adgang til kuldebærerledningerne. 5.4 Maks. længde på kollektorerne Produktoplysninger Kollektorernes anbefalede længde i tabellerne nedenfor kan uafhængigt af hinanden overskrides på den varmekilde, som anvendes til varmepumpen. Hvis de anbefalede længder overskrides, kan ΔT stige og dermed vil COP falde. COP falder med få procent, selv i tilfælde af, at ΔT stiger med op til 6 C. Kollektorernes længde er baseret på ethanol 30% ved 0 C. Kollektor af typen PEM D 32, Øi=28 DHP-H, DHP-C, DHP-L Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer 6 <390 <2 x <300 <2 x <270 <2 x <190 <2 x <70 <2 x 175 <3 x x VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

33 DHP-H Opti, DHP-L Opti Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer 6 <390 <2 x <320 <2 x <250 <2 x <170 <2 x <80 <2 x 200 <3 x x 225 DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer >2 x <2 x <2 x <2 x 255 <3 x <2 x 105 <3 x x 210 Kollektor af typen PEM D 40, Øi=35,2 DHP-H, DHP-C, DHP-L Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer 6 < < < <700 <2 x <220* <2 x DHP-H Opti, DHP-L Opti Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer 6 < < < <630 <2 x <250* <2 x DHP-H Opti Pro/DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro/DHP-L Opti Pro + Beregnet maks. længde på kollektorerne (m) Størrelse (kw) 1 kollektor 2 kollektorer 3 kollektorer 4 kollektorer 6 > <2 x ** <2 x 500 <3 x ** <2 x 470 <3 x 500 <4 x 475 *) Ved dimensionering til størrelse 16 kw, er en kollektor, der overskrider denne anbefaling, ofte påkrævet. I disse tilfælde, brug 2 parallelle kollektorer. Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 33

34 **) Ved dimensionering til størrelserne 13 kw og 17 kw, er en kollektor, der overskrider denne anbefaling, ofte påkrævet. I disse tilfælde, brug 2 eller 3 parallelle kollektorer. 5.5 Støjinformation Installation af varmepumpe For at undgå forstyrrende støj fra varmepumpen skal følgende anbefalinger følges: Hvis varmepumpen placeres på et støjfølsomt underlag, bør der benyttes vibrationsdæmper. Vibrationsdæmperne skal være korrekt dimensionerede med henblik på varmepumpens vægt, således at der opnås en statisk nedfjedring på mindst 2 mm i samtlige monteringspunkter. Tilslutning af varmebærevæske mod varmepumpen skal udføres med fleksibel slange for at undgå forplantning af vibrationer til bygningskonstruktion og rørsystemet, se afsnittet Fleksible slanger. Sørg for, at rørledninger ved gennemføringer ikke ligger op mod vægge. Sørg for, at forsyningskablet for el ikke udgør en vibrationsbro ved at være for hårdt strakt ud Fleksible slanger Alle rør bør lægges, så vibrationer ikke kan forplante sig fra varmepumpen via rørsystemet og ud i bygningen. Dette gælder også ekspansionsledningen. For at undgå, at vibrationer forplanter sig, anbefales det at benytte fleksible slanger til alle rørtilslutninger. Fleksible slanger kan købes som tilbehør. edenstående figurer viser, hvordan egnede og uegnede installationer med sådanne slanger kan se ud. 34 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

35 6 Elinstallation Elektrisk spænding! Tilslutningsklemmerne er strømførende og kan være meget farlige på grund af fare for elektrisk stød. Samtlige strømforsyninger skal afbrydes, inden elinstallationen kan påbegyndes. Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrikken. Elinstallationen omfatter således hovedsagelig tilslutning af spændingstilførsel. Elinstallationen må kun udføres af en autoriseret elinstallatør og skal opfylde gældende lokale og nationale bestemmelser. Elinstallationen skal ske med fast placeret ledning. Elforsyningen skal kunne afbrydes ved hjælp af en driftsafbryder (flerpolet kontakt) med mindst 3 mm kontaktåbning. (Maks. belastning for eksternt tilsluttede enheder er 2A). 6.1 Elektriske komponenter Tilslutningsklemme (gælder ekspansionskort) 2 Tilslutningsklemme (gælder DHP-A Opti) 3 Afrimningskort (gælder DHP-A Opti) 4 Tilslutningsklemme 5 Plads til Danfoss Online 7 Plads til ekspansionskort 8 Motorværn til kompressor 9 230V/24V beskyttelsestransformer (for visse modeller) 10 Automatsikringer 11 ulstilling af overophedningsbeskyttelse 12 Styreenhed 13 Softstartskort 14 Kapacitator (kun modeller med 230 V kompressor) 15 Plads til tilslutningsklemme (kun visse modeller) Sikringsstørrelse DHP-H, DHP-H Opti, DHP-L, DHP-L Opti, DHP-H Opti Pro, DHP-L Opti Pro 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 16 kw 400V, 3- A 16 1,8 /20 2,8 /25 3, /16 2 / /16 2 / /16 2 / /20 2 / /25 2 / V, 1- A /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 35

36 DHP-H Opti Pro +, DHP-L Opti Pro + 6 kw 8 kw 10 kw 13 kw 17 kw 400V, 3- A 10 1 /16 2 / /16 2 / /20 2 / /20 2 / /25 2 /32 3 DHP-C Opti DHP-C Opti W/W 4 kw 6 kw 8 kw 10 kw 400V, 3- A 16 1,8 /20 2,8 /25 3, /16 2 / /16 2 / /16 2 /20 3 DHP-A Opti 6 kw 8 kw 10 kw 12 kw 400V, 3- A 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 10 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 16 1 /16 2 /20 3 /20 4 /25 5 /25 6 / 16 1 /20 2 /25 3 /20 4 /25 5 /30 6 / V, 1- A /16 2 / /16 2 / /16 2 / /16 2 / Varmepumpe med 3 kw tilskudsvarmer (1-1,5 kw). 2. Varmepumpe med 6 kw tilskudsvarmer (1-3 kw). 3. Varmepumpe med 9 kw tilskudsvarmer (1-4,5 kw). 4. Varmepumpe med 12 kw tilskudsvarmer og slukket kompressor 5. Varmepumpe med 15 kw tilskudsvarmer og slukket kompressor 6. Varmepumpe med 12 kw tilskudsvarmer 7. Varmepumpe med 15 kw tilskudsvarmer 8. Sikring fase L1 (størrelse 4 har 1-fasekompressor) 9. Varmepumpe 6.3 Tilslutning af ekstern spændingsforsyning Tilslut ekstern spændingsforsyning Elektrisk spænding! Forsyningskablet må kun tilsluttes til den dertil beregnede tilslutningsklemme. Der må ikke bruges andre tilslutningsklemmer. 1. Træk forsyningskablet gennem åbningen i varmepumpens topplade og hen til tilslutningsklemmerne. 2. Tilslut forsyningskablerne i henhold til nedenstående. 36 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

37 6.3.2 Tilslutning 400 V, 3- Indgående kabel Isolatorafbryder Tilslutningsklemme, varmepumpe 3 3L1 PE5 1L1 1L2 1L3 2L1 2L2 2L3 PE Tilslutning 230 V, 1 fase med to fremløb Isolatorafbryder Varmepumpens tilslutningsklemme 6 mm 2 Indgående 230 V varmepumpe L1 2 PE1 Indgående 230 V tilskudsvarmer L1, 2L1, 3 PE4 2L1 2L2 Danfoss Heating Solutions VMGFQ201 37

38 6.3.4 Tilslutning 230 V, andre alternativer Se landespecifikke elvejledninger. 6.4 Placer og tilslut udefølere Anbefalet placering --> Uegnet placering --> Udeføleren tilsluttes ved hjælp af et tolederkabel. En maksimal kabellængde på 50 m gælder for et tværsnit på 0,75 mm 2. For større længder anvendes et tværsnit på 1,5 mm 2, op til et maksimum på 120 m Hvis der er tale om højhuse, skal føleren placeres mellem anden og tredje etage. Stedet, hvor den monteres, må ikke ligge i læ, men må heller ikke være udsat for direkte træk. Udeføleren må ikke placeres på en reflekterende metalvæg. Føleren skal placeres mindst 1 m fra åbninger i husmuren, hvor der kan strømme varm luft ud. Hvis følerkablet tilsluttes via et rør, skal røret tætnes, så føleren ikke påvirkes af evt. luft, der strømmer ud. 1. Udeføleren placeres på husets nordvendte eller nordvestvendte side. 2. Tilslut føleren til varmepumpens styresystem. 6.5 Tilslut udedel Tilslut udedelen til DHP-A Opti Forsyningskablet må kun tilsluttes til den dertil beregnede tilslutningsklemme. Der må ikke bruges andre tilslutningsklemmer! 38 VMGFQ201 Danfoss Heating Solutions

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086L0305 Rev. 10

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse DHP-AQ. www.heating.danfoss.com MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370.

Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde. Det anvendte sprog i

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL VWBME401 El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-AL DHP-AL Indhold DHP-AL 6, 400V 3N...4 7 DHP-AL 8, 400V 3N... 8 11 DHP-AL 10, 400V 3N...12 15 DHP-AL 12, 400V 3N...16 19 DHP-AL Opti 6, 400V 3N...20 24 DHP-AL Opti

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram. DHP-S Eco, 400V 3N. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-H Opti Pro, DHP-H, DHP-C, DHP-L, DHP A, DHP-AL Naviger gennem styreenhedens menuer med: Når du skal øge eller reducere de indstillede værdier, skal du bruge: Når du skal

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Atec 086L0124 Rev. 1 DA Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Thermia Värme AB forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende.

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Installationsvejledning DHP-AQ

Installationsvejledning DHP-AQ Installationsvejledning DHP-AQ VMGFD101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S

Læs mere

Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning

Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning Danfoss DHP-AX Installations- og servicevejledning VMBMH201 Denne vejledning gælder for følgende varmepumpemodel fra Danfoss: DHP-AX Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-H. DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-H Opti Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram Opti Opti Pro Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-S Eco VUIFM101

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-S Eco VUIFM101 Vedligeholdelsesvejledning DHP-S Eco VUIFM101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse. DHP-iQ.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Idriftsættelse. DHP-iQ. MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Idriftsættelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation eller servicearbejde.

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Kabelføringsdiagram DHP-R. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Kabelføringsdiagram www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Servicevejledning DHP-AQ

Servicevejledning DHP-AQ Servicevejledning DHP-AQ VMGFJ101 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service, er Danfoss A/S forpligtelser i henhold til gældende garantibestemmelser ikke bindende. Danfoss A/S forbeholder

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R

Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Installationsvejledning Danfoss Varmepumpe DHP-R Indholdsfortegnelse DHP-R 1 Vigtig information... 5 1.1 Kølemiddel...5 1.2 Lyd og vibrationer...5 1.3 El-tilslutning...6 2 Varmepumpedata... 7 2.1 Komponenter...7

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA

Servicevejledning. 086L0306 Rev. 3 DA Servicevejledning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 08L030 Rev. 3 DA Hvis denne

Læs mere

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+

DHP-H Varius Pro+/DHP-L Varius Pro+ MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 503 42-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoTank 300/310 VIGTIGT SKAL LÆSES OMHYGGELIGT FØR BRUG SKAL OPBEVARES TIL FREMTIDIG REFERENCE

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning DHP-M. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent.

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-H. Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Tekniske oplysninger anfoss HP-H Større indbygget varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0

IVT 290 A/W. Elfyr. Brugervejledning. Art. nr.: Udgave 1.0 da IVT 290 A/W Elfyr Brugervejledning Art. nr.: 12327 Udgave 1.0 Tak fordi du har valgt et varmeanlæg fra IVT Industrier AB Vi håber, at vores varmeanlæg vil opfylde dine forventninger og sikre dig energibesparelser

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Vejledning for Installation CPI 12

Vejledning for Installation CPI 12 Vejledning for Installation CPI 12 Udgave 2.3 af Maj 2011 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Bemærk placering i fyrrum mht. pladskrav! Placering i fyrrummet...side 2 Tilslutning

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VPM 600-3200 1. Pladskrav. Ved opstillingen bør der tages hensyn til fremtidige service eftersyn. Der kræves følgende minimumsmål for friplads foran aggregatet : Model VPM Friplads

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse

VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse Art nr 580731001/1 Gäller fr o m tillv.nr 7065-0414-224 Dk Mars -04 VP 2000 Installation - drift og vedligeholdelse 161 103 01 04-01 161 503 05 04-01 01 INDLEDNING...5,6 Generelt: Frontlåge Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H

Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H Quickguide Alezio-IV Block V200 E/H HS Tarm A/S Smedevej DK-6880 Tarm tlf. 97371511 Quickguide Alezio-IV AWHP Block V200 E/H Til indedel med indbygget varmtvandsbeholder Følgende komponenter kan være medleveret.

Læs mere

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning.

For mere specielle anlæg, såsom styring af kedel, solceller, buffertank, pool o.s.v. se den medfølgende brugervejledning. Hurtig opstart af Panasonic 3-16kW Luft/Vand varmepumpe (Touch display): Her gennemgås de standardværdier der skal ændres ved opstart. Varmekurver er vejledende, og bør tilpasses det aktuelle anlæg. For

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

M20i-CS M40i-CS M80i-CS

M20i-CS M40i-CS M80i-CS INSTALLATIONSVEJLEDNING M20i-CS M40i-CS M80i-CS Udgave 2.0 af maj 2011 Samling af fyr... side 1 Tilslutning til varmekreds... side 2 Tilslutning af transportsnegl... side 3 Tilslutning af sprinkler...

Læs mere