BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG"

Transkript

1 BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG INDLEDNING For at afklare, hvordan dagligdagen skal være for beboere og ansatte på fremtidens Kærvang, har der været mange drøftelser forud for udarbejdelsen af en konkret kravspecifikation. Drøftelserne har taget udgangspunkt i dels erfaringer fra byggeriet af Kærvang Midtbyen og i de fremtidsvisioner man har for et nyt Kærvang. Baggrundsoplysningerne for kravspecifikationen forefindes i dette dokument. BOFORMEN KÆRVANG Boformen Kærvang er placeret på to matrikler i Nykøbing Mors. Der er en nyere bygning på Asylgade i midtbyen og den oprindelige bygning på Tranevej, der ligger lidt uden for centrum. Bygningen på Tranevej er opført i Beboernes boliger består af et mindre værelse og eget badeværelse. Standarden vurderes ikke længere at være tidssvarende. Regionsrådet besluttede derfor den 13. december 2011, at der skal etableres et erstatningsbyggeri for bygningen på Tranevej. Den nye boform skal bygges i Nykøbing Mors med 24 pladser fordelt i en toetagers bygning med elevator og opføres efter servicelovens 108. I Region Nordjyllands investeringsoversigt for 2013 er der afsat i alt mio. kr. til etablering af erstatningsbyggeriet. DISPOSITION Dette dokument har følgende afsnit: 1. Arbejdsgruppens opgave 2. Arbejdsgruppens deltagere 3. Beboernes behov 4. Den faglige tilgang 5. Arbejdsmiljø 6. Forventninger fra samarbejdsparter 7. Specialsektorens standard for byggeri 8. Krav til erstatningsbyggeriet 9. Bæredygtighed og energibesparende foranstaltninger 10. Rumprogram for fremtidens Kærvang 11. Grund og placering 12. Udendørsareal

2 1. ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE Der har været nedsat en arbejdsgruppe til beskrivelse af krav til den nye boform. Med udgangspunkt i kommissoriet har arbejdsgruppen haft ansvaret for at udarbejde: - en beskrivelse og vurdering af de krav, der er til et byggeri ud fra målgruppernes behov samt personalets behov - en beskrivelse af et konkret forslag til boliger, der tager højde for målgruppernes sammensætning og målgruppernes fremtidige behov - et overordnet rumprogram med beskrivelse af de forskellige rum 2. ARBEJDSGRUPPENS DELTAGERE Der var følgende faste medlemmer i arbejdsgruppen: - Inger Marie Andersen, forstander - Boformen Kærvang - Helle Hammer Sørensen, arbejdsmiljørepræsentant - Boformen Kærvang - Birte Steenbock Nielsen, stedfortræder - Boformen Kærvang - Lars Lundsgaard, civilingeniør - Anlæg og Bygning - Lone Skovbo Frederiksen, fagkonsulent - Specialsektoren - Maya Appel, planlægger - Specialsektoren Undervejs har der været inddragelse af andre medarbejdere og ledere fra boformen. Regionens arbejdsmiljøkonsulent Torben Andersen har desuden været inddraget og bidraget med viden og opmærksomhedspunkter omkring det fysiske arbejdsmiljø. 4. BEBOERNES BEHOV Der er på Kærvang to målgrupper: mennesker med psykiatriske lidelser og mennesker med demens. Beboerne er kendetegnet ved at have meget svære sindslidelser og/eller demens. Der er således tale om beboere, som kræver en høj specialiseret socialpsykiatrisk indsats, hvor der er behov for en kontinuerlig og individuel indsats så konsekvenser af deres lidelser mindskes mest muligt. Rammerne og indsatsen skal understøtte, at beboerne får de bedste betingelser for at mestre deres liv og får en værdig og indholdsrig tilværelse, således at mulighederne for naturlig stabilitet og recovery fremmes. Eftersom det fremover forventes, at der fortsat vil være forskellige målgrupper på Kærvang, skal den kommende boform indrettes så mange forskellige mennesker inden for den socialpsykiatriske målgruppe kan bo her. Det betyder, at der skal etableres en moderne boform, der kan understøtte den funktionsmæssige og personlige udvikling hos beboerne. Erfaringer fra Midtbyen viser, at de fysiske rammer har understøttet beboerne til at agere mere selvstændigt og til at tage større ansvar for dagligdagen. En sådan udvikling ønskes også på den nye boform. Boformens fysiske rammer skal medvirke til, at bryde med en eventuel institutionskultur og sikre målsætningen om, at indsatsen tager udgangspunkt i beboerens bolig/beboerens hjem. Beboerne skal derfor have en bolig, der har samme standard som en almindelig to-værelses lejlighed. Boformens fysiske rammer skal imidlertid også tage hensyn til beboernes behov for at bo, hvor der er mulighed for kontakt med medarbejdere døgnet rundt. Beboerne er i udgangspunktet ikke fysisk plejekrævende, men der er enkelte beboere, der har eller kan få et omfattende plejebehov. Der har i arbejdsgruppen været mange drøftelser om, hvordan boformen Side 2 af 10

3 indrettes mest fremtidssikret til målgruppen og det er vurderingen, at boformen ikke skal bygges så den er målrettet mennesker, der er fysisk handicappede. Det betyder, at der skal udarbejdes konkrete procedurer for, hvilke forholdsregler der tages, såfremt en beboer bliver fysisk plejekrævende. Eksempelvis er det ikke nødvendigt, at forberede til loftlifte allerede ved byggeriets påbegyndelse, men der skal være mulighed for at installere denne såfremt behovet opstår. 5. DEN FAGLIGE TILGANG Der er behov for fysiske rammer, der understøtter den faglige tilgang gennem en individuel indsats. Det betyder rammer, hvor der løbende kan ske en indretning og tilpasning af boligerne og fællesarealerne efter de forskellige ønsker og behov beboerne har. Eftersom beboersammensætningen løbende ændrer sig vil der også ske en ændring i behov, ønsker og beboernes indbyrdes forhold. Derfor er det holdningen, at der skal etableres grupper på baggrund af en faglig vurdering af, hvilke beboere der giver den bedste dynamik. Det betyder, at grupper kan ændre sig over tid, være forskellig i størrelser og etableres til forskellige formål som madlavning, deltagelse i en aktivitet eller noget tredje. På Kærvang anses det som en vigtig træningsdel og en måde hvorpå beboerne kan tilegne sig sociale færdigheder, at medarbejderne støtter og tilskynder beboerne i at deltage i de praktiske gøremål. Beboerne vil i varierende grad have behov for medarbejdernes støtte til at deltage i forskellige gøremål/aktiviteter. Der ønskes på boformen en hverdag med almindeligt hverdagsindhold, hvorfor boformen skal indrettes så medarbejderne naturligt og nemt kan inddrage beboerne i gøremål og aktiviteter, da det er en måde, hvorpå beboeren kan føle sig nyttig og føle, at der er brug for én. Variationen i beboernes behov bevirker, at de på forskellige områder har brug for en tilgang, hvor de udvikler deres færdigheder, mens de på andre områder har behov for en kompenserende indsats. Dette skal de fysiske rammer kunne rumme og som konkret eksempel herpå er, mens nogle beboere selv eller med støtte vasker deres tøj i deres egen bolig, er der andre beboere, hvor medarbejderne skal klare vasketøjet for dem, men i beboerens egen lejlighed. På samme måde, skal medarbejderne og de fysiske rammer understøtte de beboere, der kan hjælpe til med at lave mad i fælleskøkkenet og samtidig skal der være mulighed for, at der er beboere, der sidder i køkkenet og nyde duften fra madlavningen. Der skal desuden være mulighed for, at nogle beboere ønsker at opholde sig meget i deres egen bolig, mens andre nyder at være i fællesrummene. Endelig vil der som en del af den faglige tilgang være behov for fleksible fællesrum for at skabe meningsfulde aktiviteter målrettet den enkelte og forskellige grupper. Boformen vil med de rette fysiske rammer skabe optimale betingelser for, at beboerne kan få trænet de sociale kompetencer ved oplevelsen af, at have et tilhørsforhold. Side 3 af 10

4 6. ARBEJDSMILJØ Boformen skal bygges under hensynstagen til gældende arbejdsmiljøregler. Der ønskes et DGNB certificeret byggeri, der betyder et bæredygtigt byggeri, der tager sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn. Der vil i denne forbindelse blive lagt stor vægt på et godt arbejdsmiljø ved indretning samt ved valg af materialer og overflader, hvor der er taget hensyn til indeklimaet, statisk elektricitet, vibrationer, lys, støv, lyd og ventilation m.m. Desuden skal sikkerheden tænkes ind i form af et hensigtsmæssigt tilkalde/alarmanlæg. 7. FORVENTNINGER FRA SAMARBEJDSPARTER Erfaringer fra samarbejde med borgere, pårørende og handlekommuner viser en efterspørgsel efter fysiske rammer, hvor beboerne får to-værelses lejligheder med eget køkken og badeværelse. Boligerne skal derfor have samme standard som en normal to-værelses lejlighed. Derudover skal beboerne have nem adgang til medarbejdere og aktiviteter, hvilket kan imødekommes gennem boliger, der er tæt på fællesarealer. 8. SPECIALSEKTORENS STANDARD FOR BYGGERI I forbindelse med udarbejdelse af krav til erstatningsbyggeriet er der taget udgangspunkt i Specialsektorens notat om byggerier i boliger efter lov om social service 108. Pejlemærket er, at der for ikkefysisk handicappede mennesker maksimalt kan gives støtte til at bygge 65 m 2 pr. beboer. I de kvadratmetre hører beboernes egne boliger samt de fælles opholdsarealer. Det betyder, at det ikke er muligt at bygge så der både er store boliger og store fællesarealer. Det kan man ikke, fordi det ikke er økonomisk bæredygtigt og vil være i strid med vanlig standard for offentlige byggerier til målgruppen. Der er endvidere risiko for, at beboernes husleje bliver for høj til at de vil have råd til at bo på boformen. Endelig vil den kommunale takst kunne ende på et niveau der gør, at tilbuddet ikke vil være konkurrencedygtigt at købe pladser ved. 9. KRAV TIL DET NYE BYGGERI På baggrund af en vurdering af målgruppens behov, boformens faglige tilgang, arbejdsmiljøet, forventninger fra samarbejdsparter og Specialsektorens standard for byggeri, har arbejdsgruppen opstillet forskellige krav til den nye boform. Nøgleordet til fremtidens Kærvang er fleksibilitet. Med det menes en boform, der nemt kan tilpasse sig den enkelte beboers behov og ønsker samt omgivelsernes efterspørgsel. Det vil dermed blive en boform med: - boliger der kan tilpasses og indrettes efter, hvad den enkelte beboer har behov for - mulighed for det fælles og det individuelle - fysiske rammer, der understøtter beboernes forskellige behov, udviklingspotentialer og ønsker - fleksible lokaler så de kan bruges til de aktiviteter der efterspørges - et helhedstilbud, hvor der er mulighed for meningsfuld beskæftigelse/aktiviteter om dagen og aftenen - en indretning og et materialevalg der tilgodeser det fysiske arbejdsmiljø Det er derudover vigtigt, at det nye byggeri tager hensyn til følgende overordnede betragtninger: Side 4 af 10

5 Mindst mulig institutionspræg. Det være sig både i forhold til valg af materialer og indretning, men også i forbindelse med disponering af arealerne og deres tiltænkte funktion og formål. Således skal der være fokus på at: Valg af materialer, rummenes udformning, indretning og arkitekturen understøtter at der ikke bliver tale om et institutionsagtigt byggeri, men lyse, hyggelige og hjemlige omgivelser efter en nutidig standard. Teknologiske muligheder skal tænkes ind i projektet dvs. løsninger der på forskellig vis kan være nyttefuld i hverdagen. Valg af farver og lyssætning skal have en særlig opmærksomhed i forbindelse med projektet, da det er dokumenteret at have en stor effekt på menneskers velbefindende. Indretning og materialevalg skal tilgodese det fysiske arbejdsmiljø. Krav til beboernes lejligheder (boligerne) For at fremtidssikre de 24 boliger skal hver bolig etableres som en to-værelses lejlighed, der rummer et mindre køkken i det ene rum samt eget badeværelse. Lejlighederne vil være på i alt 42 m2, hvilket er lidt mindre end lejlighederne i Midtbyen. Der er lagt vægt på, at der udover en funktionel to-værelses lejlighed også er gode aktivitetsrum. Der skal være vand-, varme- og elmåler i hver lejlighed, hvor måleren skal kunne aflæses udenfor lejlighederne, så de nemt kan aflæses uden man skal ind i de enkelte lejligheder. Der skal desuden en god lydisolering imellem lejlighederne og mellem de to etager, da støjniveauet i nogle af lejlighederne kan være højt. Det betyder en lydisolering, der lever op til de gældende krav. Boligerne i stuen skal både have indgang fra fællesarealer og indgang fra terrassen. Boligerne på 1. sal skal både have indgang fra fællesarealer og dør til åben altan. Der skal dog være mulighed for aflåsning af døren til terrassen eller altanen, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte beboers behov. Det gælder i særdeleshed for mennesker med demens, men også for mennesker med psykiatriske lidelser er det vigtigt at de har egen bolig i et beskyttet miljø. I Midtbyen er der fra flere lejligheder mulighed for at beboerne kan komme og gå uden de skal igennem fællesarealer. Det har fordelen, at nogle beboere oplever, at de har større frihed. Imidlertid oplever hovedparten af beboerne, at det er trygt at have hoveddør ud til fællesarealer. Det er arbejdsgruppens vurdering, at for målgruppen på fremtidens Kærvang, vil det være mest hensigtsmæssigt, at hovedindgangen til lejlighederne er fra fællesarealer, men i stueetagen skal der være en terrassedør ud til haven. På den måde, vil beboerne opleve, at de er en del af et fællesskab, hvilket vil minimere angst og utryghed. Desuden er det oplevelsen, at det vil højne arbejdsmiljøet, at personalet ikke skal ud for at kunne komme ind til beboerne. Dørene skal åbne ind i lejlighederne og dørbredden skal være stor nok til at der kan komme en almindelig plejeseng derind (11 M). På den måde sikres, boformen ikke fremtræder institutionsagtig, men også imødekommer eventuelle behov for plejesenge. Boligerne skal være niveau fri både ind til boligen og inde i selve boligen. Der skal være en indvendig skydedør imellem boligens to rum. Fordelen ved en skydedør er, at det er pladsbesparende, mens der dog kan forekomme rengøringsmæssige ulemper ved en skydedør. Det vurderes dog, at skydedøren er mest hensigtsmæssigt og vil give mulighed for en adskillelse imellem opholdsrum og soveværelse. Ved at have to rum i stedet for et stort vil beboerne have en mulighed for at opdele dagen og nemmere ved at have en hensigtsmæssig døgnrytme og have gæster samt undgå, at varme og luft (såsom eventuel røg og mados) er ens i hele boligen. Boligerne skal udstyres så der både er mulighed for at se fjernsyn og komme på internettet i såvel soveværelse som stue. Beboerne skal kunne vælge deres egen tv-pakke, hvilket ikke stiller yderligere krav til installation eller byggeri. Det er ikke nødvendigt med telefonstik, da beboere i dag bruger mobiltelefoni. I opholdsrummet skal der være plads til køkkenet, et spisebord med stole, sofa samt sofabord Side 5 af 10

6 og en reol til fjernsyn, musikanlæg, bøger med videre. I boligerne skal der være luftskifte i forhold til loven og arbejdsmiljøreglerne. For at minimere de ansattes påvirkning af røg, er det hensigtsmæssigt, at der foruden et godt ventilationssystem - fortsættes med den hensigtsmæssige kultur om god udluftning hver dag. Der skal på et senere tidspunkt drøftes, hvorledes de kommende alarmer (røgalarmer, alarm så beboer kan få fat i personale og alarm så personale kan få fat i andet personale) skal være. For at fremtidssikre boligerne skal de indeholde et funktionsdygtigt køkken. Køkkenet skal udstyres med stikkontakter, køkkenvask, køkkenskabe og et aflåst skab til medicin som personalet også har nøgle til. Derudover skal der være plads og forberedt til et mindre køleskab, ovn og kogeplader. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der i køkkenet desuden er forberedt til en lille opvaskemaskine, som beboeren selv kan anskaffe sig, hvis vedkommende er interesseret heri. Det er ikke relevant med særlige handicapforanstaltninger (såsom hæve-sænke borde) i boligen. Afhængigt af, hvilken beboer der skal indflytte, skal det vurderes om køkkenet skal indeholder alle hårde hvidevarer ved indflytningen. For eksempel vurderes det uhensigtsmæssigt, at der er ovn og kogeplader i de lejligheder, hvor der skal bo mennesker med demens. Eftersom alle køkkener skal forberedes til at være funktionsdygtigt, så kan hårde hvidevarer nemt installeres/indsættes, hvis behovet opstår. For at spare plads skal der være en indvendig skydedør ud til badeværelset. Der skal være et almindeligt toilet, der står på gulvet i normal højde. Badeværelset skal være udstyret med et højskab, der nemt kan tages ud af boligen, såfremt der vil være behov for pladsen for beboere, der er fysisk plejekrævende. Skabet må gerne have hjul under, så det er flytbart. Det vil derudover betyde, at det bliver nemt at rengøre på gulvet og man undgår fugt under skabet. Der er fordele og ulemper forbundet med valg af gulv på badeværelset samt til- og fravalg af list ind til badeværelset. En dørlist på gulvet vil betyde en hældning på gulvet, så vandet ledes hen til risten. Uden en dørlist på gulvet, kan der ikke laves en hældning på gulvet, der kan sikre, at der ikke kommer lidt vand ind i stuen. Eftersom beboerne oftere er på badeværelset, end når de skal tage bad, kan der etableres et større afløb (fx unidrain). Den samlede vurdering er derfor, at det mest hensigtsmæssige er, at der bygges uden dørlist ind til badeværelset, så der er niveaufri gulve. Desuden skal der etableres et gulv, der udover at være skridssikre også muliggør rengøring. Eftersom der på boformen tages udgangspunkt i, at det er beboerens egen bolig skal der på badeværelserne være en vaskesøjle til vaskemaskine og tørretumbler, så beboerne selv eller med hjælp/støtte kan klare vasketøjet. For nogle beboere er det ikke muligt at sørge for vasketøjet, hvorfor der også skal etableres et personaledrevet vaskeri (se under krav til servicearealer). Der er ikke behov for ekstra store badeværelser, dog så store, at de er i overensstemmelse med principper fra Arbejdstilsynet. Badeværelserne i Midtbyen på 1. og 2. sal er ca. 6,5 m 2 (ca. 2,45x2,65 m 2) ), hvilket vurderes passende. Krav til fællesarealer Boformen skal bygges, så der kan drives et tidssvarende helhedstilbud. Gulvet skal være niveau frit så alle beboere nemt kan bevæge sig rundt og nemt kan komme ind og ud af elevatoren. Elevatoren skal være stor nok til der kan være en almindelig seng derinde. Gangene skal have en bredde på min. 2,40 m. så to beboere kan gå forbi hinanden uden at opleve, at de bliver klemt og dermed føle større sikkerhed. Selvom beboerne får eget køkken vurderes det, at hovedparten vil gøre brug af en fælles madordning, hvor beboere så vidt muligt laver maden i et fælleskøkken med hjælp fra personale. Derfor skal der på boformen etableres to fælleskøkkener med spiseplads til 12 beboere i en tilknyttet spisestue. Der Side 6 af 10

7 skal etableres et fælleskøkken på hver etage. Køkkenet skal primært være et arbejdssted og derfor skal spisestuen indrettes så der er mulighed for at være betragter til de gøremål, der er i køkkenet. Spisestuen skal desuden være indrettet med en skydedør, så det er muligt at ændre rummets størrelse. Således vil man kunne gøre rummet mere overskueligt og tilpasse rummet efter de aktuelle behov. Desuden skal spisestuen gerne indrettes med mindre borde, hvor der kan sidde 1-2 beboere og evt. ansatte. Fælleskøkkeners størrelse vil medvirke til, at der kan skabes grupper, der giver en optimal dynamik og medvirke til, at beboerne har oplevelsen af at høre til en gruppe. Køkkenet kan bruges fleksibelt, så der evt. kan være madgrupper/spisegrupper forskudt for hinanden. Det er ikke nødvendigt med særlige handicapvenlige foranstaltninger i fælleskøkkenerne, da erfaringerne fra Midtbyen er, at de ikke bliver benyttet. Desuden vil fælleskøkkener med forskellige foranstaltninger kunne fremstå som en institution i stedet for et hjem. Der skal være to opholdsstuer (en på hver etage) med plads til både beboere og ansatte. Stuerne skal ikke placeres i sammenhæng med køkken og spisestue. Stuerne skal bruges til forskellige formål og må derfor gerne variere i størrelsen. Der skal i stuerne være mulighed for at se fjernsyn om aftenen. Endelig skal boformen være et helhedstilbud, hvor beboernes daglige aktiviteter kan foregår. Det hænger sammen med, at mange af beboerne har vanskelig ved at etablere og være i en naturlig kontakt med andre mennesker og til tider kan have et uhensigtsmæssigt reaktionsmønster for sig selv og/eller overfor andre. Derfor kan mange af beboerne ikke umiddelbart deltage i tilbud uden for boformen, hvorfor boformen skal indrettes og afsætte plads til intern beskæftigelse. I overensstemmelse med de visioner der er inden for den regionale socialpsykiatri skal der være meningsfuld beskæftigelse for beboerne i dag- og aftenstimerne. Det betyder, at beboerne skal opleve, at de er en del af et fællesskab. Det sker ved, at de inviteres med til dagligdagens muligheder for fællesskab såsom madlavning, spisning og aktiviteter. Desuden er der en målsætning om, at beboerne enten i fællesskab med andre eller individuelt får daglig motion i eksempelvis et motionsrum, på cykle- eller gåture. Derfor bør der være et motionsrum på boformen og gode udendørsarealer, der inspirerer til ture (se afsnit 13 om udendørsarealer). Det anses som væsentligt, at rummene målrettes et formål, så man ikke hele tiden skal møblere om, men hurtig kan gå til aktiviteten. Rummene vil naturligvis kunne omdannes til det som aktuelt efterspørges på boformen. Fællesrum: 2 køkkener med tilknyttet spisestue med plads til 12 beboere i hver I køkkenerne skal der være plads til et køleskab Opvaskemaskine og ovn skal være i arbejdshøjde Køkkenerne skal ikke indrettes med hæve-sænke borde eller andre særlige handicapvenlige foranstaltninger Spisestuer, der skal være i tilknytning til/i forlængelse af køkkenet. Spisestuerne skal have en skydedør, så rummet kan ændre størrelse 2 dagligstue/opholdsstue for sig selv 2 spisekamre med plads til fryser, køleskab og plads/hylder til tør-kolonial (et spisekammer i tilknytning til hvert køkken). I spisekamrene skal der ikke være gulvvarme. Stor fælles terrasse på 1. sal 4 aktivitetsrum/multirum o Rum 1: Validering, samtaler, møder, gudstjeneste, musik m.m. o Rum 2: Motionsrum med rippe, løbebånd m.m. o Rum 3: Samtale, massage, NADA, kinestetisk arbejde m.m. o Rum 4: Sansestimuleringsrum med kuglebad, spabad m.m. Side 7 af 10

8 Krav til servicearealer Boformen skal indrettes så det fysiske arbejdsmiljø tilgodeses og understøtter den faglige indsats. Der er behov for et mødelokale med plads til 40 personer, da det vurderes af stor betydning, at mødeaktivitet med blandt andet kommuner og pårørende og at intern undervisning kan foregå på selve boformen. Desuden afholdes ca. en gang ugentlig Gruppens dag, hvor de ansatte (optil 30 personer) i den pågældende gruppe mødes. Fordelen ved at afholde undervisning (30-40 personer) og større møder på boformen er, at det er tidsbesparende og billigere i forhold til, hvis ansatte skal til møder og undervisning et andet sted. Desuden vil lokalet kunne bruges til fester og afholdelse af fødselsdage. Endelig vil lokalet bruges i forbindelse med beboerrådsmøder, hvor beboere fra begge matrikler mødes og ofte er der mellem beboere til stede. Der er behov for kontorer til forstanderen, stedfortræderen, de to afdelingsledere og tjenestetidsplanlæggeren. Derudover skal sekretæren have et kontor, men eftersom sekretæren fra Midtbyen er på Kærvang ca. 2 dage om ugen er der behov for, at det kontor er stort nok til to arbejdsstationer. Endelig vil der være behov for to gruppekontorer til blandt andet at skrive i beboernes individuelle planer. Eftersom der ikke er øvrige mødelokaler på boformen end mødelokalet til 40 personer bør forstanderkontoret være så stort, at det også kan rumme et mindre mødebord. Eftersom det er en 108 boform skal der være plads til opbevaring af fælleshjælpemidler, hvilket kræver et depotrum. Endelig skal der være opbevaringsplads og et vaskeri, som personalet betjener i forhold til boformens vasketøj og beboerens dyner. Servicearealet skal etableres med afstand til fællesarealet, således at gæster og beboere i videst mulige omfang ikke passerer forbi servicearealerne, når de går fra indgangen i bygningen til egen bolig. Der kan etableres egen indgang til personalet i nærheden af servicearealerne Kontorer (5 enkeltpersoners kontorer, 1 dobbeltkontor og to gruppekontorer) Vaskeri med en stor vaskemaskine og en stor tørretumbler Rengøringsrum med udslagsvask/lav vask (med en lille vaskemaskine og en lille tørretumbler) Depotrum/linnedrum Affalds/beskidtdepot med en håndvask og kraftig udsugning Rum til hjælpemidler såsom lifte m.m. Pedelrum Personalefaciliteter: toiletter, brusemulighed og garderobe Mødelokale med plads til 40 personer, hvortil der er tilknyttet to toiletter og garderobemulighed To toiletter, hvor der er bruser (et på hver etage). Et rum i forlængelse af hvert af de to toiletter, hvor der er omklædningsmulighed og skabe Printerrum/kopirum med plads til pengeskabet Der etableres en akutstue, der kan anvendes til nye beboere, som har et akut behov for ophold af kortere varighed på Kærvang. Akutstuen oprettes som en et-værelseslejlighed, der rummer en stue/opholdsrum samt eget badeværelse. Der etableres en elevator, som kan rumme en ekstra bred kørestol (kørestolens dimensioner kan være op til 86 cm i bredden og 130 cm i længden). 10. BÆREDYGTIGHED OG ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER Den nye bygning skal bygges miljørigtigt, så forbrugsudgifterne minimeres. Desuden skal boformen bygges af materialer, der sikrer, at der i mange år ikke skal foretages indvendig eller udvendig renovering på bygningen. Side 8 af 10

9 11. RUMPROGRAM FOR ERSTATNINGSBYGGERIET Netto Kvm antal sum kvm andel pr. beboer Relation Lejlighederne ,00 Beboer Badeværelserne 6, ,50 Beboer Gange min. brede 2,4 m 200 4,17 ½Fælles køkken ,50 Fælles spisestue ,67 Fælles opholdsstue ,08 Fælles Spisekammer 5, ,46 Fælles Aktivitetsrum ,67 ½Fælles Terrasse på 1. sal 2 0 0,00 Fælles Forstanderkontor Service Dobbelt kontor Service Kontorer Service Gruppekontorer Service Mødelokale Service Kopirum + pengeskab Service Personaleomklædning med bad Service Vaskeri Service Depot Service Affaldsrum Service Hjælpemiddelsdepot Service Pedelkontor/værksted Service Rengøring Service Carport Service Skur til beboerens cykler ,04 Fælles Skur Service Personale cykelskur Service Containerskur ,38 Fælles Medicinrum Service Beboer areal netto Beboer areal brutto 56,46 64,93 Service areal 485 Service areal Brutto 557, GRUND OG PLACERING Side 9 af 10

10 Der har sideløbende med udarbejdelsen af kravspecifikationen været nedsat en arbejdsgruppe, der har opstillet forslag til den kommende placering for det nye Kærvang. 13. UDENDØRSAREAL Haveanlæg med terrasse, højbede, frugttræer og evt. drivhus (det anses som vigtigt, at der kobles en havearkitekt på med erfaring inden for området) Parkeringspladser Overdækket garage til Kærvangs busser/biler Sansehave Aflåst skur til beboernes cykler med elinstallation til elcykler Aflåst skur til de ansattes cykler Skur til pedellen på ca. 20 m2 Affaldsrum Side 10 af 10

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016 ChrisTravel Dyssevangen 48 3520 Farum Telefon +45 4448 2119 Info@christravel.dk www.christravel.dk CVR.nr. 3245 2205 Danske Bank Reg.nr. 4190 Konto 1053 2574 IBAN 2530000010532574 SWIFT DABADKKK Vil du

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Velkommen til Tranemosegård afd. 12

Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Generel information Vores afdeling består af mange forskellige mennesker. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og vi må alle tage hensyn til hinanden. Afdelingen

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Platangårdens Ungdomscenter

Platangårdens Ungdomscenter LEJLIGHED LEJLIGHED Bryggers Rengøring Entre Sove Sove Rådigh. Personale Vaskeri Entre Ophold Medicin Ophold HAVE TERRASSE NORDHUSET 1:100 REGION SJÆLLAND - PLATANGÅRDEN FORSLAG TIL NY INDRETNING WHITE

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Trust Camping sælges nu!

Trust Camping sælges nu! FAKTAOPLYSNINGER Trust Camping sælges nu! Aps - Ry Mølle - Rodelundvej 2B - 8680 Ry - CVR 33 35 55 13 - Tlf. 2022 7737 mail@hanskorsgaard.dk Enestående, trestjernet campingplads lige ned til Gudenåen.

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer

Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer Faaborg - Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Den 14.03.2011 Journal nr. 16.15.00-K09-30-07 Socialfaglig konsulent: Ulla Mørk og Kirsten Nørgaard Undersøgelse og vurdering

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Genetablering og modernisering af botilbuddet Kragelund. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 27. november 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Natten til tirsdag den

Læs mere

Studielejligheder i Holbæk

Studielejligheder i Holbæk M. Goldschmidt kollegiet lotshaven lotshaven 3 A-G, 4300 Holbæk tudielejligheder i Holbæk Lyst, grønt, åbent og tæt på byen M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst:

Læs mere

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj

Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj Virup Skovvej 51A-63 og 97-187 65 lavenergiboliger i Hjortshøj 1 FLOTTE LAVENERGIBOLIGER I HJORTSHØJ Boligkontoret Århus opfører 65 nye og energirigtige boliger i et skønt naturområde, som samtidig ligger

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME

App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME App. L Ensoleillée SAINTE MAXIME PENTHOUSE Sainte Maxime er indbegrebet af den sydfranske drøm. Her oplever man en afslappet ferieatmosfære i eksklusive omgivelser. Lejligheden er unikt placeret tæt ved

Læs mere

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder

Rovsingsgade. lejligheder med til 3 dejlige altaner. Plads til familien Tæt på alle muligheder til familien Tæt på alle muligheder Rovsingsgade 1 lejligheder med til 3 dejlige altaner 42 ejerlejligheder dér, hvor Nørrebro giver landets ro og byens puls til at ånde Da de store, gamle produktionsvirksomheder

Læs mere

Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100

Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100 Salgsopstilling Adresse: Sisit 2, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.150.000 Udbetaling: 215.000 Dato: 11. marts 2015 Bruttoydelse: 9.100 Sags nr.: B 1412, Sisimiut Nettoydelse: 7.575 Kvalitetsejendom på 138

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Salgsopstilling. Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.065.000. Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453

Salgsopstilling. Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: 2.065.000. Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453 Salgsopstilling Adresse: Jaakunnguup Aqq. 12, 3911 Sisimiut Kontantpris: Udbetaling: Areal: 130 m2 Dato: 21. april 2012 Bruttoydelse: 9.453 Sags nr.: B nr. 1221, Sisimiut Nettoydelse: 7.272 Gennemrenoveret

Læs mere

Luksus Sommerhuse Udlejes

Luksus Sommerhuse Udlejes Luksus Sommerhuse Udlejes Udbyhøj Syd Djursland Booking. Benny Vittrup Tlf. 0045 40812270 www. Luksussommerhuse.com E.mail. bennyvittrup1@gmail.com Eller på www.djurspakken.dk og få hele ferien som pakkeløsning

Læs mere

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600

Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Salgsopstilling Adresse: Glahnip Aqq. 20, 3911 Sisimiut Kontantpris: 1.100.000,- Udbetaling: Dato: 20. januar 2015 Bruttoydelse: 4.600 Sags nr.: B 379, Sisimiut Nettoydelse efter skattefordel (42%): 3.750

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation 1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Instruks kommunikation Dokumenttype Lokal instruks Titel Lokal instruks for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer. Hvordan viden om den enkeltes

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013

Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Opsamling på 7 gårdmøder og individuelle samtaler i Afdeling Fruehøj, oktober-december 2013 Med udsigt til at helhedsplanen og tilhørende økonomi for en renovering af Fruehøj ville være forhandlet på plads

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

Folder med spørgsmål og svar

Folder med spørgsmål og svar Folder med spørgsmål og svar 29. MAJ 2015 Du må altid stille spørgsmål Hvad skal der ske? Hvordan, hvorfor, hvem, hvad, hvor, hvornår? Kære beboer i Ryhaven Til oktober begynder renoveringen af Ryhaven.

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE.

Skejbytoften. - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE. Skejbytoften ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Fælles grønne arealer - Tæt på skov og eng - Udsigt til Engsø Adresse: Skejbytoften 109-113, 117-121 8200 Århus N www.skejbytoften.com

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

Cortes Gyde - Aalborg Centrum. 10 nye lejligheder med altan udlejes i

Cortes Gyde - Aalborg Centrum. 10 nye lejligheder med altan udlejes i 10 nyindrettede lejligheder i city-ejendom - beliggende i hjertet af Aalborg Centrum. 10 nye lejligheder med altan udlejes i Cortes Gyde - Aalborg Centrum Velkommen som lejer i Cortes Gyde 5, 9000 Aalborg

Læs mere

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51

VELKOMMEN. til REMISEN HAB. Afdeling 51 VELKOMMEN til REMISEN HAB Afdeling 51 REMISEN En remise er en bygning med spor til opbevaring af lokomotiver og jernbanevogne. På vores Remisen, lå der før en remise med værksted, hvor togene blev efterset.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune.

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Hedensted den 22. august 2014 Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Indholdsfortegnelse Bofællesskabet Åbo (Uldum)... 2 Bofællesskabet Egespring (Uldum)... 4 Bofællesskabet Frydenlyst

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Bord nr. Emne Forslag 5 Aktivitetsmuligheder Multihus som skal være centralt placeret i afdelingen 1 Altaner Større altaner 2 Altaner Tilvalgsmulighed for lukkede altaner (og større altaner) 4 Altaner

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

15 nye tagboliger med egen tagterrasse

15 nye tagboliger med egen tagterrasse 15 nye tagboliger med egen tagterrasse Frederikssundsvej 68 mfl. 2400 København NV, Sag: 22002621 Poul Erik Bech Ejendomsmæglere Valuarer MDE Nørrebrogade 230 2200 København N Tlf. 35840811 e-mail 220@edc.dk

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i

Overskrift. Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i Overskrift Indsæt m edd elelse her. Du opnå r st ørst virkni ng ve d ku n at br uge t o elle r t re sætnin ge r. Lej ferieboliger i 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen - udlejning side 3 Ferieboligen i Juelsminde

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2

Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Renovering af faldstammer og afløbsrør Betty Nansens Allé 21 49 Version 2 Procesbeskrivelse pr. opgang: Arbejdet er forsøgt tilrettelagt således, at enten badeværelse eller gæstetoilet i hver lejlighed

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017

Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 Anlægstilskud Forsamlings- og kulturhuse 2014-2017 BUDGET 2014 2015 2016 2017 Anlægsbudget 500.000 499.000 500.000 0 Driftsbudget 500.000 0 0 0 I alt: 1.000.000 499.000 500.000 0 I samarbejde med Teknik

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere