BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG"

Transkript

1 BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG INDLEDNING For at afklare, hvordan dagligdagen skal være for beboere og ansatte på fremtidens Kærvang, har der været mange drøftelser forud for udarbejdelsen af en konkret kravspecifikation. Drøftelserne har taget udgangspunkt i dels erfaringer fra byggeriet af Kærvang Midtbyen og i de fremtidsvisioner man har for et nyt Kærvang. Baggrundsoplysningerne for kravspecifikationen forefindes i dette dokument. BOFORMEN KÆRVANG Boformen Kærvang er placeret på to matrikler i Nykøbing Mors. Der er en nyere bygning på Asylgade i midtbyen og den oprindelige bygning på Tranevej, der ligger lidt uden for centrum. Bygningen på Tranevej er opført i Beboernes boliger består af et mindre værelse og eget badeværelse. Standarden vurderes ikke længere at være tidssvarende. Regionsrådet besluttede derfor den 13. december 2011, at der skal etableres et erstatningsbyggeri for bygningen på Tranevej. Den nye boform skal bygges i Nykøbing Mors med 24 pladser fordelt i en toetagers bygning med elevator og opføres efter servicelovens 108. I Region Nordjyllands investeringsoversigt for 2013 er der afsat i alt mio. kr. til etablering af erstatningsbyggeriet. DISPOSITION Dette dokument har følgende afsnit: 1. Arbejdsgruppens opgave 2. Arbejdsgruppens deltagere 3. Beboernes behov 4. Den faglige tilgang 5. Arbejdsmiljø 6. Forventninger fra samarbejdsparter 7. Specialsektorens standard for byggeri 8. Krav til erstatningsbyggeriet 9. Bæredygtighed og energibesparende foranstaltninger 10. Rumprogram for fremtidens Kærvang 11. Grund og placering 12. Udendørsareal

2 1. ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE Der har været nedsat en arbejdsgruppe til beskrivelse af krav til den nye boform. Med udgangspunkt i kommissoriet har arbejdsgruppen haft ansvaret for at udarbejde: - en beskrivelse og vurdering af de krav, der er til et byggeri ud fra målgruppernes behov samt personalets behov - en beskrivelse af et konkret forslag til boliger, der tager højde for målgruppernes sammensætning og målgruppernes fremtidige behov - et overordnet rumprogram med beskrivelse af de forskellige rum 2. ARBEJDSGRUPPENS DELTAGERE Der var følgende faste medlemmer i arbejdsgruppen: - Inger Marie Andersen, forstander - Boformen Kærvang - Helle Hammer Sørensen, arbejdsmiljørepræsentant - Boformen Kærvang - Birte Steenbock Nielsen, stedfortræder - Boformen Kærvang - Lars Lundsgaard, civilingeniør - Anlæg og Bygning - Lone Skovbo Frederiksen, fagkonsulent - Specialsektoren - Maya Appel, planlægger - Specialsektoren Undervejs har der været inddragelse af andre medarbejdere og ledere fra boformen. Regionens arbejdsmiljøkonsulent Torben Andersen har desuden været inddraget og bidraget med viden og opmærksomhedspunkter omkring det fysiske arbejdsmiljø. 4. BEBOERNES BEHOV Der er på Kærvang to målgrupper: mennesker med psykiatriske lidelser og mennesker med demens. Beboerne er kendetegnet ved at have meget svære sindslidelser og/eller demens. Der er således tale om beboere, som kræver en høj specialiseret socialpsykiatrisk indsats, hvor der er behov for en kontinuerlig og individuel indsats så konsekvenser af deres lidelser mindskes mest muligt. Rammerne og indsatsen skal understøtte, at beboerne får de bedste betingelser for at mestre deres liv og får en værdig og indholdsrig tilværelse, således at mulighederne for naturlig stabilitet og recovery fremmes. Eftersom det fremover forventes, at der fortsat vil være forskellige målgrupper på Kærvang, skal den kommende boform indrettes så mange forskellige mennesker inden for den socialpsykiatriske målgruppe kan bo her. Det betyder, at der skal etableres en moderne boform, der kan understøtte den funktionsmæssige og personlige udvikling hos beboerne. Erfaringer fra Midtbyen viser, at de fysiske rammer har understøttet beboerne til at agere mere selvstændigt og til at tage større ansvar for dagligdagen. En sådan udvikling ønskes også på den nye boform. Boformens fysiske rammer skal medvirke til, at bryde med en eventuel institutionskultur og sikre målsætningen om, at indsatsen tager udgangspunkt i beboerens bolig/beboerens hjem. Beboerne skal derfor have en bolig, der har samme standard som en almindelig to-værelses lejlighed. Boformens fysiske rammer skal imidlertid også tage hensyn til beboernes behov for at bo, hvor der er mulighed for kontakt med medarbejdere døgnet rundt. Beboerne er i udgangspunktet ikke fysisk plejekrævende, men der er enkelte beboere, der har eller kan få et omfattende plejebehov. Der har i arbejdsgruppen været mange drøftelser om, hvordan boformen Side 2 af 10

3 indrettes mest fremtidssikret til målgruppen og det er vurderingen, at boformen ikke skal bygges så den er målrettet mennesker, der er fysisk handicappede. Det betyder, at der skal udarbejdes konkrete procedurer for, hvilke forholdsregler der tages, såfremt en beboer bliver fysisk plejekrævende. Eksempelvis er det ikke nødvendigt, at forberede til loftlifte allerede ved byggeriets påbegyndelse, men der skal være mulighed for at installere denne såfremt behovet opstår. 5. DEN FAGLIGE TILGANG Der er behov for fysiske rammer, der understøtter den faglige tilgang gennem en individuel indsats. Det betyder rammer, hvor der løbende kan ske en indretning og tilpasning af boligerne og fællesarealerne efter de forskellige ønsker og behov beboerne har. Eftersom beboersammensætningen løbende ændrer sig vil der også ske en ændring i behov, ønsker og beboernes indbyrdes forhold. Derfor er det holdningen, at der skal etableres grupper på baggrund af en faglig vurdering af, hvilke beboere der giver den bedste dynamik. Det betyder, at grupper kan ændre sig over tid, være forskellig i størrelser og etableres til forskellige formål som madlavning, deltagelse i en aktivitet eller noget tredje. På Kærvang anses det som en vigtig træningsdel og en måde hvorpå beboerne kan tilegne sig sociale færdigheder, at medarbejderne støtter og tilskynder beboerne i at deltage i de praktiske gøremål. Beboerne vil i varierende grad have behov for medarbejdernes støtte til at deltage i forskellige gøremål/aktiviteter. Der ønskes på boformen en hverdag med almindeligt hverdagsindhold, hvorfor boformen skal indrettes så medarbejderne naturligt og nemt kan inddrage beboerne i gøremål og aktiviteter, da det er en måde, hvorpå beboeren kan føle sig nyttig og føle, at der er brug for én. Variationen i beboernes behov bevirker, at de på forskellige områder har brug for en tilgang, hvor de udvikler deres færdigheder, mens de på andre områder har behov for en kompenserende indsats. Dette skal de fysiske rammer kunne rumme og som konkret eksempel herpå er, mens nogle beboere selv eller med støtte vasker deres tøj i deres egen bolig, er der andre beboere, hvor medarbejderne skal klare vasketøjet for dem, men i beboerens egen lejlighed. På samme måde, skal medarbejderne og de fysiske rammer understøtte de beboere, der kan hjælpe til med at lave mad i fælleskøkkenet og samtidig skal der være mulighed for, at der er beboere, der sidder i køkkenet og nyde duften fra madlavningen. Der skal desuden være mulighed for, at nogle beboere ønsker at opholde sig meget i deres egen bolig, mens andre nyder at være i fællesrummene. Endelig vil der som en del af den faglige tilgang være behov for fleksible fællesrum for at skabe meningsfulde aktiviteter målrettet den enkelte og forskellige grupper. Boformen vil med de rette fysiske rammer skabe optimale betingelser for, at beboerne kan få trænet de sociale kompetencer ved oplevelsen af, at have et tilhørsforhold. Side 3 af 10

4 6. ARBEJDSMILJØ Boformen skal bygges under hensynstagen til gældende arbejdsmiljøregler. Der ønskes et DGNB certificeret byggeri, der betyder et bæredygtigt byggeri, der tager sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn. Der vil i denne forbindelse blive lagt stor vægt på et godt arbejdsmiljø ved indretning samt ved valg af materialer og overflader, hvor der er taget hensyn til indeklimaet, statisk elektricitet, vibrationer, lys, støv, lyd og ventilation m.m. Desuden skal sikkerheden tænkes ind i form af et hensigtsmæssigt tilkalde/alarmanlæg. 7. FORVENTNINGER FRA SAMARBEJDSPARTER Erfaringer fra samarbejde med borgere, pårørende og handlekommuner viser en efterspørgsel efter fysiske rammer, hvor beboerne får to-værelses lejligheder med eget køkken og badeværelse. Boligerne skal derfor have samme standard som en normal to-værelses lejlighed. Derudover skal beboerne have nem adgang til medarbejdere og aktiviteter, hvilket kan imødekommes gennem boliger, der er tæt på fællesarealer. 8. SPECIALSEKTORENS STANDARD FOR BYGGERI I forbindelse med udarbejdelse af krav til erstatningsbyggeriet er der taget udgangspunkt i Specialsektorens notat om byggerier i boliger efter lov om social service 108. Pejlemærket er, at der for ikkefysisk handicappede mennesker maksimalt kan gives støtte til at bygge 65 m 2 pr. beboer. I de kvadratmetre hører beboernes egne boliger samt de fælles opholdsarealer. Det betyder, at det ikke er muligt at bygge så der både er store boliger og store fællesarealer. Det kan man ikke, fordi det ikke er økonomisk bæredygtigt og vil være i strid med vanlig standard for offentlige byggerier til målgruppen. Der er endvidere risiko for, at beboernes husleje bliver for høj til at de vil have råd til at bo på boformen. Endelig vil den kommunale takst kunne ende på et niveau der gør, at tilbuddet ikke vil være konkurrencedygtigt at købe pladser ved. 9. KRAV TIL DET NYE BYGGERI På baggrund af en vurdering af målgruppens behov, boformens faglige tilgang, arbejdsmiljøet, forventninger fra samarbejdsparter og Specialsektorens standard for byggeri, har arbejdsgruppen opstillet forskellige krav til den nye boform. Nøgleordet til fremtidens Kærvang er fleksibilitet. Med det menes en boform, der nemt kan tilpasse sig den enkelte beboers behov og ønsker samt omgivelsernes efterspørgsel. Det vil dermed blive en boform med: - boliger der kan tilpasses og indrettes efter, hvad den enkelte beboer har behov for - mulighed for det fælles og det individuelle - fysiske rammer, der understøtter beboernes forskellige behov, udviklingspotentialer og ønsker - fleksible lokaler så de kan bruges til de aktiviteter der efterspørges - et helhedstilbud, hvor der er mulighed for meningsfuld beskæftigelse/aktiviteter om dagen og aftenen - en indretning og et materialevalg der tilgodeser det fysiske arbejdsmiljø Det er derudover vigtigt, at det nye byggeri tager hensyn til følgende overordnede betragtninger: Side 4 af 10

5 Mindst mulig institutionspræg. Det være sig både i forhold til valg af materialer og indretning, men også i forbindelse med disponering af arealerne og deres tiltænkte funktion og formål. Således skal der være fokus på at: Valg af materialer, rummenes udformning, indretning og arkitekturen understøtter at der ikke bliver tale om et institutionsagtigt byggeri, men lyse, hyggelige og hjemlige omgivelser efter en nutidig standard. Teknologiske muligheder skal tænkes ind i projektet dvs. løsninger der på forskellig vis kan være nyttefuld i hverdagen. Valg af farver og lyssætning skal have en særlig opmærksomhed i forbindelse med projektet, da det er dokumenteret at have en stor effekt på menneskers velbefindende. Indretning og materialevalg skal tilgodese det fysiske arbejdsmiljø. Krav til beboernes lejligheder (boligerne) For at fremtidssikre de 24 boliger skal hver bolig etableres som en to-værelses lejlighed, der rummer et mindre køkken i det ene rum samt eget badeværelse. Lejlighederne vil være på i alt 42 m2, hvilket er lidt mindre end lejlighederne i Midtbyen. Der er lagt vægt på, at der udover en funktionel to-værelses lejlighed også er gode aktivitetsrum. Der skal være vand-, varme- og elmåler i hver lejlighed, hvor måleren skal kunne aflæses udenfor lejlighederne, så de nemt kan aflæses uden man skal ind i de enkelte lejligheder. Der skal desuden en god lydisolering imellem lejlighederne og mellem de to etager, da støjniveauet i nogle af lejlighederne kan være højt. Det betyder en lydisolering, der lever op til de gældende krav. Boligerne i stuen skal både have indgang fra fællesarealer og indgang fra terrassen. Boligerne på 1. sal skal både have indgang fra fællesarealer og dør til åben altan. Der skal dog være mulighed for aflåsning af døren til terrassen eller altanen, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte beboers behov. Det gælder i særdeleshed for mennesker med demens, men også for mennesker med psykiatriske lidelser er det vigtigt at de har egen bolig i et beskyttet miljø. I Midtbyen er der fra flere lejligheder mulighed for at beboerne kan komme og gå uden de skal igennem fællesarealer. Det har fordelen, at nogle beboere oplever, at de har større frihed. Imidlertid oplever hovedparten af beboerne, at det er trygt at have hoveddør ud til fællesarealer. Det er arbejdsgruppens vurdering, at for målgruppen på fremtidens Kærvang, vil det være mest hensigtsmæssigt, at hovedindgangen til lejlighederne er fra fællesarealer, men i stueetagen skal der være en terrassedør ud til haven. På den måde, vil beboerne opleve, at de er en del af et fællesskab, hvilket vil minimere angst og utryghed. Desuden er det oplevelsen, at det vil højne arbejdsmiljøet, at personalet ikke skal ud for at kunne komme ind til beboerne. Dørene skal åbne ind i lejlighederne og dørbredden skal være stor nok til at der kan komme en almindelig plejeseng derind (11 M). På den måde sikres, boformen ikke fremtræder institutionsagtig, men også imødekommer eventuelle behov for plejesenge. Boligerne skal være niveau fri både ind til boligen og inde i selve boligen. Der skal være en indvendig skydedør imellem boligens to rum. Fordelen ved en skydedør er, at det er pladsbesparende, mens der dog kan forekomme rengøringsmæssige ulemper ved en skydedør. Det vurderes dog, at skydedøren er mest hensigtsmæssigt og vil give mulighed for en adskillelse imellem opholdsrum og soveværelse. Ved at have to rum i stedet for et stort vil beboerne have en mulighed for at opdele dagen og nemmere ved at have en hensigtsmæssig døgnrytme og have gæster samt undgå, at varme og luft (såsom eventuel røg og mados) er ens i hele boligen. Boligerne skal udstyres så der både er mulighed for at se fjernsyn og komme på internettet i såvel soveværelse som stue. Beboerne skal kunne vælge deres egen tv-pakke, hvilket ikke stiller yderligere krav til installation eller byggeri. Det er ikke nødvendigt med telefonstik, da beboere i dag bruger mobiltelefoni. I opholdsrummet skal der være plads til køkkenet, et spisebord med stole, sofa samt sofabord Side 5 af 10

6 og en reol til fjernsyn, musikanlæg, bøger med videre. I boligerne skal der være luftskifte i forhold til loven og arbejdsmiljøreglerne. For at minimere de ansattes påvirkning af røg, er det hensigtsmæssigt, at der foruden et godt ventilationssystem - fortsættes med den hensigtsmæssige kultur om god udluftning hver dag. Der skal på et senere tidspunkt drøftes, hvorledes de kommende alarmer (røgalarmer, alarm så beboer kan få fat i personale og alarm så personale kan få fat i andet personale) skal være. For at fremtidssikre boligerne skal de indeholde et funktionsdygtigt køkken. Køkkenet skal udstyres med stikkontakter, køkkenvask, køkkenskabe og et aflåst skab til medicin som personalet også har nøgle til. Derudover skal der være plads og forberedt til et mindre køleskab, ovn og kogeplader. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der i køkkenet desuden er forberedt til en lille opvaskemaskine, som beboeren selv kan anskaffe sig, hvis vedkommende er interesseret heri. Det er ikke relevant med særlige handicapforanstaltninger (såsom hæve-sænke borde) i boligen. Afhængigt af, hvilken beboer der skal indflytte, skal det vurderes om køkkenet skal indeholder alle hårde hvidevarer ved indflytningen. For eksempel vurderes det uhensigtsmæssigt, at der er ovn og kogeplader i de lejligheder, hvor der skal bo mennesker med demens. Eftersom alle køkkener skal forberedes til at være funktionsdygtigt, så kan hårde hvidevarer nemt installeres/indsættes, hvis behovet opstår. For at spare plads skal der være en indvendig skydedør ud til badeværelset. Der skal være et almindeligt toilet, der står på gulvet i normal højde. Badeværelset skal være udstyret med et højskab, der nemt kan tages ud af boligen, såfremt der vil være behov for pladsen for beboere, der er fysisk plejekrævende. Skabet må gerne have hjul under, så det er flytbart. Det vil derudover betyde, at det bliver nemt at rengøre på gulvet og man undgår fugt under skabet. Der er fordele og ulemper forbundet med valg af gulv på badeværelset samt til- og fravalg af list ind til badeværelset. En dørlist på gulvet vil betyde en hældning på gulvet, så vandet ledes hen til risten. Uden en dørlist på gulvet, kan der ikke laves en hældning på gulvet, der kan sikre, at der ikke kommer lidt vand ind i stuen. Eftersom beboerne oftere er på badeværelset, end når de skal tage bad, kan der etableres et større afløb (fx unidrain). Den samlede vurdering er derfor, at det mest hensigtsmæssige er, at der bygges uden dørlist ind til badeværelset, så der er niveaufri gulve. Desuden skal der etableres et gulv, der udover at være skridssikre også muliggør rengøring. Eftersom der på boformen tages udgangspunkt i, at det er beboerens egen bolig skal der på badeværelserne være en vaskesøjle til vaskemaskine og tørretumbler, så beboerne selv eller med hjælp/støtte kan klare vasketøjet. For nogle beboere er det ikke muligt at sørge for vasketøjet, hvorfor der også skal etableres et personaledrevet vaskeri (se under krav til servicearealer). Der er ikke behov for ekstra store badeværelser, dog så store, at de er i overensstemmelse med principper fra Arbejdstilsynet. Badeværelserne i Midtbyen på 1. og 2. sal er ca. 6,5 m 2 (ca. 2,45x2,65 m 2) ), hvilket vurderes passende. Krav til fællesarealer Boformen skal bygges, så der kan drives et tidssvarende helhedstilbud. Gulvet skal være niveau frit så alle beboere nemt kan bevæge sig rundt og nemt kan komme ind og ud af elevatoren. Elevatoren skal være stor nok til der kan være en almindelig seng derinde. Gangene skal have en bredde på min. 2,40 m. så to beboere kan gå forbi hinanden uden at opleve, at de bliver klemt og dermed føle større sikkerhed. Selvom beboerne får eget køkken vurderes det, at hovedparten vil gøre brug af en fælles madordning, hvor beboere så vidt muligt laver maden i et fælleskøkken med hjælp fra personale. Derfor skal der på boformen etableres to fælleskøkkener med spiseplads til 12 beboere i en tilknyttet spisestue. Der Side 6 af 10

7 skal etableres et fælleskøkken på hver etage. Køkkenet skal primært være et arbejdssted og derfor skal spisestuen indrettes så der er mulighed for at være betragter til de gøremål, der er i køkkenet. Spisestuen skal desuden være indrettet med en skydedør, så det er muligt at ændre rummets størrelse. Således vil man kunne gøre rummet mere overskueligt og tilpasse rummet efter de aktuelle behov. Desuden skal spisestuen gerne indrettes med mindre borde, hvor der kan sidde 1-2 beboere og evt. ansatte. Fælleskøkkeners størrelse vil medvirke til, at der kan skabes grupper, der giver en optimal dynamik og medvirke til, at beboerne har oplevelsen af at høre til en gruppe. Køkkenet kan bruges fleksibelt, så der evt. kan være madgrupper/spisegrupper forskudt for hinanden. Det er ikke nødvendigt med særlige handicapvenlige foranstaltninger i fælleskøkkenerne, da erfaringerne fra Midtbyen er, at de ikke bliver benyttet. Desuden vil fælleskøkkener med forskellige foranstaltninger kunne fremstå som en institution i stedet for et hjem. Der skal være to opholdsstuer (en på hver etage) med plads til både beboere og ansatte. Stuerne skal ikke placeres i sammenhæng med køkken og spisestue. Stuerne skal bruges til forskellige formål og må derfor gerne variere i størrelsen. Der skal i stuerne være mulighed for at se fjernsyn om aftenen. Endelig skal boformen være et helhedstilbud, hvor beboernes daglige aktiviteter kan foregår. Det hænger sammen med, at mange af beboerne har vanskelig ved at etablere og være i en naturlig kontakt med andre mennesker og til tider kan have et uhensigtsmæssigt reaktionsmønster for sig selv og/eller overfor andre. Derfor kan mange af beboerne ikke umiddelbart deltage i tilbud uden for boformen, hvorfor boformen skal indrettes og afsætte plads til intern beskæftigelse. I overensstemmelse med de visioner der er inden for den regionale socialpsykiatri skal der være meningsfuld beskæftigelse for beboerne i dag- og aftenstimerne. Det betyder, at beboerne skal opleve, at de er en del af et fællesskab. Det sker ved, at de inviteres med til dagligdagens muligheder for fællesskab såsom madlavning, spisning og aktiviteter. Desuden er der en målsætning om, at beboerne enten i fællesskab med andre eller individuelt får daglig motion i eksempelvis et motionsrum, på cykle- eller gåture. Derfor bør der være et motionsrum på boformen og gode udendørsarealer, der inspirerer til ture (se afsnit 13 om udendørsarealer). Det anses som væsentligt, at rummene målrettes et formål, så man ikke hele tiden skal møblere om, men hurtig kan gå til aktiviteten. Rummene vil naturligvis kunne omdannes til det som aktuelt efterspørges på boformen. Fællesrum: 2 køkkener med tilknyttet spisestue med plads til 12 beboere i hver I køkkenerne skal der være plads til et køleskab Opvaskemaskine og ovn skal være i arbejdshøjde Køkkenerne skal ikke indrettes med hæve-sænke borde eller andre særlige handicapvenlige foranstaltninger Spisestuer, der skal være i tilknytning til/i forlængelse af køkkenet. Spisestuerne skal have en skydedør, så rummet kan ændre størrelse 2 dagligstue/opholdsstue for sig selv 2 spisekamre med plads til fryser, køleskab og plads/hylder til tør-kolonial (et spisekammer i tilknytning til hvert køkken). I spisekamrene skal der ikke være gulvvarme. Stor fælles terrasse på 1. sal 4 aktivitetsrum/multirum o Rum 1: Validering, samtaler, møder, gudstjeneste, musik m.m. o Rum 2: Motionsrum med rippe, løbebånd m.m. o Rum 3: Samtale, massage, NADA, kinestetisk arbejde m.m. o Rum 4: Sansestimuleringsrum med kuglebad, spabad m.m. Side 7 af 10

8 Krav til servicearealer Boformen skal indrettes så det fysiske arbejdsmiljø tilgodeses og understøtter den faglige indsats. Der er behov for et mødelokale med plads til 40 personer, da det vurderes af stor betydning, at mødeaktivitet med blandt andet kommuner og pårørende og at intern undervisning kan foregå på selve boformen. Desuden afholdes ca. en gang ugentlig Gruppens dag, hvor de ansatte (optil 30 personer) i den pågældende gruppe mødes. Fordelen ved at afholde undervisning (30-40 personer) og større møder på boformen er, at det er tidsbesparende og billigere i forhold til, hvis ansatte skal til møder og undervisning et andet sted. Desuden vil lokalet kunne bruges til fester og afholdelse af fødselsdage. Endelig vil lokalet bruges i forbindelse med beboerrådsmøder, hvor beboere fra begge matrikler mødes og ofte er der mellem beboere til stede. Der er behov for kontorer til forstanderen, stedfortræderen, de to afdelingsledere og tjenestetidsplanlæggeren. Derudover skal sekretæren have et kontor, men eftersom sekretæren fra Midtbyen er på Kærvang ca. 2 dage om ugen er der behov for, at det kontor er stort nok til to arbejdsstationer. Endelig vil der være behov for to gruppekontorer til blandt andet at skrive i beboernes individuelle planer. Eftersom der ikke er øvrige mødelokaler på boformen end mødelokalet til 40 personer bør forstanderkontoret være så stort, at det også kan rumme et mindre mødebord. Eftersom det er en 108 boform skal der være plads til opbevaring af fælleshjælpemidler, hvilket kræver et depotrum. Endelig skal der være opbevaringsplads og et vaskeri, som personalet betjener i forhold til boformens vasketøj og beboerens dyner. Servicearealet skal etableres med afstand til fællesarealet, således at gæster og beboere i videst mulige omfang ikke passerer forbi servicearealerne, når de går fra indgangen i bygningen til egen bolig. Der kan etableres egen indgang til personalet i nærheden af servicearealerne Kontorer (5 enkeltpersoners kontorer, 1 dobbeltkontor og to gruppekontorer) Vaskeri med en stor vaskemaskine og en stor tørretumbler Rengøringsrum med udslagsvask/lav vask (med en lille vaskemaskine og en lille tørretumbler) Depotrum/linnedrum Affalds/beskidtdepot med en håndvask og kraftig udsugning Rum til hjælpemidler såsom lifte m.m. Pedelrum Personalefaciliteter: toiletter, brusemulighed og garderobe Mødelokale med plads til 40 personer, hvortil der er tilknyttet to toiletter og garderobemulighed To toiletter, hvor der er bruser (et på hver etage). Et rum i forlængelse af hvert af de to toiletter, hvor der er omklædningsmulighed og skabe Printerrum/kopirum med plads til pengeskabet Der etableres en akutstue, der kan anvendes til nye beboere, som har et akut behov for ophold af kortere varighed på Kærvang. Akutstuen oprettes som en et-værelseslejlighed, der rummer en stue/opholdsrum samt eget badeværelse. Der etableres en elevator, som kan rumme en ekstra bred kørestol (kørestolens dimensioner kan være op til 86 cm i bredden og 130 cm i længden). 10. BÆREDYGTIGHED OG ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER Den nye bygning skal bygges miljørigtigt, så forbrugsudgifterne minimeres. Desuden skal boformen bygges af materialer, der sikrer, at der i mange år ikke skal foretages indvendig eller udvendig renovering på bygningen. Side 8 af 10

9 11. RUMPROGRAM FOR ERSTATNINGSBYGGERIET Netto Kvm antal sum kvm andel pr. beboer Relation Lejlighederne ,00 Beboer Badeværelserne 6, ,50 Beboer Gange min. brede 2,4 m 200 4,17 ½Fælles køkken ,50 Fælles spisestue ,67 Fælles opholdsstue ,08 Fælles Spisekammer 5, ,46 Fælles Aktivitetsrum ,67 ½Fælles Terrasse på 1. sal 2 0 0,00 Fælles Forstanderkontor Service Dobbelt kontor Service Kontorer Service Gruppekontorer Service Mødelokale Service Kopirum + pengeskab Service Personaleomklædning med bad Service Vaskeri Service Depot Service Affaldsrum Service Hjælpemiddelsdepot Service Pedelkontor/værksted Service Rengøring Service Carport Service Skur til beboerens cykler ,04 Fælles Skur Service Personale cykelskur Service Containerskur ,38 Fælles Medicinrum Service Beboer areal netto Beboer areal brutto 56,46 64,93 Service areal 485 Service areal Brutto 557, GRUND OG PLACERING Side 9 af 10

10 Der har sideløbende med udarbejdelsen af kravspecifikationen været nedsat en arbejdsgruppe, der har opstillet forslag til den kommende placering for det nye Kærvang. 13. UDENDØRSAREAL Haveanlæg med terrasse, højbede, frugttræer og evt. drivhus (det anses som vigtigt, at der kobles en havearkitekt på med erfaring inden for området) Parkeringspladser Overdækket garage til Kærvangs busser/biler Sansehave Aflåst skur til beboernes cykler med elinstallation til elcykler Aflåst skur til de ansattes cykler Skur til pedellen på ca. 20 m2 Affaldsrum Side 10 af 10

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011

Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Vejledning i udbud af Etablering af plejecentre og -boliger November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE

VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIBASERET PROGRAM FREMTIDENS PLEJEBOLIG GENTOFTE KOMMUNE FORORD 002 INDHOLDSFORTEGNELSE 004 005 Læsevejledning Den politiske baggrund 009 010 011 1.0 VISION OG VÆRDIER vision - fremtidens plejebolig

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme

MODELPROGRAM. for botilbud. til ældre med autisme MODELPROGRAM for botilbud til ældre med autisme forord til deres botilbud pga. deres aldring. Der har ligeledes været en stor gruppe af mennesker i Danmark og har derfor i samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune

Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune Fremtidens boliger til handicappede og psykisk syge i Silkeborg Kommune 1. Baggrund 6. juni 2013 I efteråret 2012 præsenterede Socialudvalget dets overordnede strategi for udviklingen af fremtidens boliger

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...3. 2. Generelt om Halsebyvænget...5. 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Generelt om Halsebyvænget...5 3. Bygningsmæssige forhold mv...6 3.1. Bygninger...6 3.2. Gangarealer...6 3.3. Opholdsstuen...7 3.4. Køkken/alrum...8

Læs mere

Erfaringsopsamling Skæve boliger

Erfaringsopsamling Skæve boliger Erfaringsopsamling Skæve boliger Indholdsfortegnelse Indledning...3 Tabel...4 Hvilke udfordringer oplevede I i forhold til den politiske prioritering af de skæve boliger?...9 Hvordan er styringen af etableringsfasen

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune.

Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Hedensted den 22. august 2014 Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Indholdsfortegnelse Bofællesskabet Åbo (Uldum)... 2 Bofællesskabet Egespring (Uldum)... 4 Bofællesskabet Frydenlyst

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015

Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Organisationsbeskrivelse og strategi 2012-2015 Vi skaber håb, hvor der intet håb er Hvor der er håb, er der liv Hvor der er liv, er der en fremtid Kontakt os Granhøjen Specialpsykiatrisk Behandling Annebjergparken

Læs mere

Visionskatalog. Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune

Visionskatalog. Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune Visionskatalog Rehabiliteringscenter Kerteminde Kommune Visionskataloget er udarbejdet af Syddansk Sundhedsinnovation www.syddansksundhedsinnovation.dk Carina Lykke Johannessen Innovationskonsulent Kristine

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Udflytning af et sengeafsnit til Odder

Udflytning af et sengeafsnit til Odder Udflytning af et sengeafsnit til Odder - en evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser Udarbejdet af Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Juni

Læs mere