BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG"

Transkript

1 BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG INDLEDNING For at afklare, hvordan dagligdagen skal være for beboere og ansatte på fremtidens Kærvang, har der været mange drøftelser forud for udarbejdelsen af en konkret kravspecifikation. Drøftelserne har taget udgangspunkt i dels erfaringer fra byggeriet af Kærvang Midtbyen og i de fremtidsvisioner man har for et nyt Kærvang. Baggrundsoplysningerne for kravspecifikationen forefindes i dette dokument. BOFORMEN KÆRVANG Boformen Kærvang er placeret på to matrikler i Nykøbing Mors. Der er en nyere bygning på Asylgade i midtbyen og den oprindelige bygning på Tranevej, der ligger lidt uden for centrum. Bygningen på Tranevej er opført i Beboernes boliger består af et mindre værelse og eget badeværelse. Standarden vurderes ikke længere at være tidssvarende. Regionsrådet besluttede derfor den 13. december 2011, at der skal etableres et erstatningsbyggeri for bygningen på Tranevej. Den nye boform skal bygges i Nykøbing Mors med 24 pladser fordelt i en toetagers bygning med elevator og opføres efter servicelovens 108. I Region Nordjyllands investeringsoversigt for 2013 er der afsat i alt mio. kr. til etablering af erstatningsbyggeriet. DISPOSITION Dette dokument har følgende afsnit: 1. Arbejdsgruppens opgave 2. Arbejdsgruppens deltagere 3. Beboernes behov 4. Den faglige tilgang 5. Arbejdsmiljø 6. Forventninger fra samarbejdsparter 7. Specialsektorens standard for byggeri 8. Krav til erstatningsbyggeriet 9. Bæredygtighed og energibesparende foranstaltninger 10. Rumprogram for fremtidens Kærvang 11. Grund og placering 12. Udendørsareal

2 1. ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE Der har været nedsat en arbejdsgruppe til beskrivelse af krav til den nye boform. Med udgangspunkt i kommissoriet har arbejdsgruppen haft ansvaret for at udarbejde: - en beskrivelse og vurdering af de krav, der er til et byggeri ud fra målgruppernes behov samt personalets behov - en beskrivelse af et konkret forslag til boliger, der tager højde for målgruppernes sammensætning og målgruppernes fremtidige behov - et overordnet rumprogram med beskrivelse af de forskellige rum 2. ARBEJDSGRUPPENS DELTAGERE Der var følgende faste medlemmer i arbejdsgruppen: - Inger Marie Andersen, forstander - Boformen Kærvang - Helle Hammer Sørensen, arbejdsmiljørepræsentant - Boformen Kærvang - Birte Steenbock Nielsen, stedfortræder - Boformen Kærvang - Lars Lundsgaard, civilingeniør - Anlæg og Bygning - Lone Skovbo Frederiksen, fagkonsulent - Specialsektoren - Maya Appel, planlægger - Specialsektoren Undervejs har der været inddragelse af andre medarbejdere og ledere fra boformen. Regionens arbejdsmiljøkonsulent Torben Andersen har desuden været inddraget og bidraget med viden og opmærksomhedspunkter omkring det fysiske arbejdsmiljø. 4. BEBOERNES BEHOV Der er på Kærvang to målgrupper: mennesker med psykiatriske lidelser og mennesker med demens. Beboerne er kendetegnet ved at have meget svære sindslidelser og/eller demens. Der er således tale om beboere, som kræver en høj specialiseret socialpsykiatrisk indsats, hvor der er behov for en kontinuerlig og individuel indsats så konsekvenser af deres lidelser mindskes mest muligt. Rammerne og indsatsen skal understøtte, at beboerne får de bedste betingelser for at mestre deres liv og får en værdig og indholdsrig tilværelse, således at mulighederne for naturlig stabilitet og recovery fremmes. Eftersom det fremover forventes, at der fortsat vil være forskellige målgrupper på Kærvang, skal den kommende boform indrettes så mange forskellige mennesker inden for den socialpsykiatriske målgruppe kan bo her. Det betyder, at der skal etableres en moderne boform, der kan understøtte den funktionsmæssige og personlige udvikling hos beboerne. Erfaringer fra Midtbyen viser, at de fysiske rammer har understøttet beboerne til at agere mere selvstændigt og til at tage større ansvar for dagligdagen. En sådan udvikling ønskes også på den nye boform. Boformens fysiske rammer skal medvirke til, at bryde med en eventuel institutionskultur og sikre målsætningen om, at indsatsen tager udgangspunkt i beboerens bolig/beboerens hjem. Beboerne skal derfor have en bolig, der har samme standard som en almindelig to-værelses lejlighed. Boformens fysiske rammer skal imidlertid også tage hensyn til beboernes behov for at bo, hvor der er mulighed for kontakt med medarbejdere døgnet rundt. Beboerne er i udgangspunktet ikke fysisk plejekrævende, men der er enkelte beboere, der har eller kan få et omfattende plejebehov. Der har i arbejdsgruppen været mange drøftelser om, hvordan boformen Side 2 af 10

3 indrettes mest fremtidssikret til målgruppen og det er vurderingen, at boformen ikke skal bygges så den er målrettet mennesker, der er fysisk handicappede. Det betyder, at der skal udarbejdes konkrete procedurer for, hvilke forholdsregler der tages, såfremt en beboer bliver fysisk plejekrævende. Eksempelvis er det ikke nødvendigt, at forberede til loftlifte allerede ved byggeriets påbegyndelse, men der skal være mulighed for at installere denne såfremt behovet opstår. 5. DEN FAGLIGE TILGANG Der er behov for fysiske rammer, der understøtter den faglige tilgang gennem en individuel indsats. Det betyder rammer, hvor der løbende kan ske en indretning og tilpasning af boligerne og fællesarealerne efter de forskellige ønsker og behov beboerne har. Eftersom beboersammensætningen løbende ændrer sig vil der også ske en ændring i behov, ønsker og beboernes indbyrdes forhold. Derfor er det holdningen, at der skal etableres grupper på baggrund af en faglig vurdering af, hvilke beboere der giver den bedste dynamik. Det betyder, at grupper kan ændre sig over tid, være forskellig i størrelser og etableres til forskellige formål som madlavning, deltagelse i en aktivitet eller noget tredje. På Kærvang anses det som en vigtig træningsdel og en måde hvorpå beboerne kan tilegne sig sociale færdigheder, at medarbejderne støtter og tilskynder beboerne i at deltage i de praktiske gøremål. Beboerne vil i varierende grad have behov for medarbejdernes støtte til at deltage i forskellige gøremål/aktiviteter. Der ønskes på boformen en hverdag med almindeligt hverdagsindhold, hvorfor boformen skal indrettes så medarbejderne naturligt og nemt kan inddrage beboerne i gøremål og aktiviteter, da det er en måde, hvorpå beboeren kan føle sig nyttig og føle, at der er brug for én. Variationen i beboernes behov bevirker, at de på forskellige områder har brug for en tilgang, hvor de udvikler deres færdigheder, mens de på andre områder har behov for en kompenserende indsats. Dette skal de fysiske rammer kunne rumme og som konkret eksempel herpå er, mens nogle beboere selv eller med støtte vasker deres tøj i deres egen bolig, er der andre beboere, hvor medarbejderne skal klare vasketøjet for dem, men i beboerens egen lejlighed. På samme måde, skal medarbejderne og de fysiske rammer understøtte de beboere, der kan hjælpe til med at lave mad i fælleskøkkenet og samtidig skal der være mulighed for, at der er beboere, der sidder i køkkenet og nyde duften fra madlavningen. Der skal desuden være mulighed for, at nogle beboere ønsker at opholde sig meget i deres egen bolig, mens andre nyder at være i fællesrummene. Endelig vil der som en del af den faglige tilgang være behov for fleksible fællesrum for at skabe meningsfulde aktiviteter målrettet den enkelte og forskellige grupper. Boformen vil med de rette fysiske rammer skabe optimale betingelser for, at beboerne kan få trænet de sociale kompetencer ved oplevelsen af, at have et tilhørsforhold. Side 3 af 10

4 6. ARBEJDSMILJØ Boformen skal bygges under hensynstagen til gældende arbejdsmiljøregler. Der ønskes et DGNB certificeret byggeri, der betyder et bæredygtigt byggeri, der tager sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn. Der vil i denne forbindelse blive lagt stor vægt på et godt arbejdsmiljø ved indretning samt ved valg af materialer og overflader, hvor der er taget hensyn til indeklimaet, statisk elektricitet, vibrationer, lys, støv, lyd og ventilation m.m. Desuden skal sikkerheden tænkes ind i form af et hensigtsmæssigt tilkalde/alarmanlæg. 7. FORVENTNINGER FRA SAMARBEJDSPARTER Erfaringer fra samarbejde med borgere, pårørende og handlekommuner viser en efterspørgsel efter fysiske rammer, hvor beboerne får to-værelses lejligheder med eget køkken og badeværelse. Boligerne skal derfor have samme standard som en normal to-værelses lejlighed. Derudover skal beboerne have nem adgang til medarbejdere og aktiviteter, hvilket kan imødekommes gennem boliger, der er tæt på fællesarealer. 8. SPECIALSEKTORENS STANDARD FOR BYGGERI I forbindelse med udarbejdelse af krav til erstatningsbyggeriet er der taget udgangspunkt i Specialsektorens notat om byggerier i boliger efter lov om social service 108. Pejlemærket er, at der for ikkefysisk handicappede mennesker maksimalt kan gives støtte til at bygge 65 m 2 pr. beboer. I de kvadratmetre hører beboernes egne boliger samt de fælles opholdsarealer. Det betyder, at det ikke er muligt at bygge så der både er store boliger og store fællesarealer. Det kan man ikke, fordi det ikke er økonomisk bæredygtigt og vil være i strid med vanlig standard for offentlige byggerier til målgruppen. Der er endvidere risiko for, at beboernes husleje bliver for høj til at de vil have råd til at bo på boformen. Endelig vil den kommunale takst kunne ende på et niveau der gør, at tilbuddet ikke vil være konkurrencedygtigt at købe pladser ved. 9. KRAV TIL DET NYE BYGGERI På baggrund af en vurdering af målgruppens behov, boformens faglige tilgang, arbejdsmiljøet, forventninger fra samarbejdsparter og Specialsektorens standard for byggeri, har arbejdsgruppen opstillet forskellige krav til den nye boform. Nøgleordet til fremtidens Kærvang er fleksibilitet. Med det menes en boform, der nemt kan tilpasse sig den enkelte beboers behov og ønsker samt omgivelsernes efterspørgsel. Det vil dermed blive en boform med: - boliger der kan tilpasses og indrettes efter, hvad den enkelte beboer har behov for - mulighed for det fælles og det individuelle - fysiske rammer, der understøtter beboernes forskellige behov, udviklingspotentialer og ønsker - fleksible lokaler så de kan bruges til de aktiviteter der efterspørges - et helhedstilbud, hvor der er mulighed for meningsfuld beskæftigelse/aktiviteter om dagen og aftenen - en indretning og et materialevalg der tilgodeser det fysiske arbejdsmiljø Det er derudover vigtigt, at det nye byggeri tager hensyn til følgende overordnede betragtninger: Side 4 af 10

5 Mindst mulig institutionspræg. Det være sig både i forhold til valg af materialer og indretning, men også i forbindelse med disponering af arealerne og deres tiltænkte funktion og formål. Således skal der være fokus på at: Valg af materialer, rummenes udformning, indretning og arkitekturen understøtter at der ikke bliver tale om et institutionsagtigt byggeri, men lyse, hyggelige og hjemlige omgivelser efter en nutidig standard. Teknologiske muligheder skal tænkes ind i projektet dvs. løsninger der på forskellig vis kan være nyttefuld i hverdagen. Valg af farver og lyssætning skal have en særlig opmærksomhed i forbindelse med projektet, da det er dokumenteret at have en stor effekt på menneskers velbefindende. Indretning og materialevalg skal tilgodese det fysiske arbejdsmiljø. Krav til beboernes lejligheder (boligerne) For at fremtidssikre de 24 boliger skal hver bolig etableres som en to-værelses lejlighed, der rummer et mindre køkken i det ene rum samt eget badeværelse. Lejlighederne vil være på i alt 42 m2, hvilket er lidt mindre end lejlighederne i Midtbyen. Der er lagt vægt på, at der udover en funktionel to-værelses lejlighed også er gode aktivitetsrum. Der skal være vand-, varme- og elmåler i hver lejlighed, hvor måleren skal kunne aflæses udenfor lejlighederne, så de nemt kan aflæses uden man skal ind i de enkelte lejligheder. Der skal desuden en god lydisolering imellem lejlighederne og mellem de to etager, da støjniveauet i nogle af lejlighederne kan være højt. Det betyder en lydisolering, der lever op til de gældende krav. Boligerne i stuen skal både have indgang fra fællesarealer og indgang fra terrassen. Boligerne på 1. sal skal både have indgang fra fællesarealer og dør til åben altan. Der skal dog være mulighed for aflåsning af døren til terrassen eller altanen, hvis dette vurderes hensigtsmæssigt i forhold til den enkelte beboers behov. Det gælder i særdeleshed for mennesker med demens, men også for mennesker med psykiatriske lidelser er det vigtigt at de har egen bolig i et beskyttet miljø. I Midtbyen er der fra flere lejligheder mulighed for at beboerne kan komme og gå uden de skal igennem fællesarealer. Det har fordelen, at nogle beboere oplever, at de har større frihed. Imidlertid oplever hovedparten af beboerne, at det er trygt at have hoveddør ud til fællesarealer. Det er arbejdsgruppens vurdering, at for målgruppen på fremtidens Kærvang, vil det være mest hensigtsmæssigt, at hovedindgangen til lejlighederne er fra fællesarealer, men i stueetagen skal der være en terrassedør ud til haven. På den måde, vil beboerne opleve, at de er en del af et fællesskab, hvilket vil minimere angst og utryghed. Desuden er det oplevelsen, at det vil højne arbejdsmiljøet, at personalet ikke skal ud for at kunne komme ind til beboerne. Dørene skal åbne ind i lejlighederne og dørbredden skal være stor nok til at der kan komme en almindelig plejeseng derind (11 M). På den måde sikres, boformen ikke fremtræder institutionsagtig, men også imødekommer eventuelle behov for plejesenge. Boligerne skal være niveau fri både ind til boligen og inde i selve boligen. Der skal være en indvendig skydedør imellem boligens to rum. Fordelen ved en skydedør er, at det er pladsbesparende, mens der dog kan forekomme rengøringsmæssige ulemper ved en skydedør. Det vurderes dog, at skydedøren er mest hensigtsmæssigt og vil give mulighed for en adskillelse imellem opholdsrum og soveværelse. Ved at have to rum i stedet for et stort vil beboerne have en mulighed for at opdele dagen og nemmere ved at have en hensigtsmæssig døgnrytme og have gæster samt undgå, at varme og luft (såsom eventuel røg og mados) er ens i hele boligen. Boligerne skal udstyres så der både er mulighed for at se fjernsyn og komme på internettet i såvel soveværelse som stue. Beboerne skal kunne vælge deres egen tv-pakke, hvilket ikke stiller yderligere krav til installation eller byggeri. Det er ikke nødvendigt med telefonstik, da beboere i dag bruger mobiltelefoni. I opholdsrummet skal der være plads til køkkenet, et spisebord med stole, sofa samt sofabord Side 5 af 10

6 og en reol til fjernsyn, musikanlæg, bøger med videre. I boligerne skal der være luftskifte i forhold til loven og arbejdsmiljøreglerne. For at minimere de ansattes påvirkning af røg, er det hensigtsmæssigt, at der foruden et godt ventilationssystem - fortsættes med den hensigtsmæssige kultur om god udluftning hver dag. Der skal på et senere tidspunkt drøftes, hvorledes de kommende alarmer (røgalarmer, alarm så beboer kan få fat i personale og alarm så personale kan få fat i andet personale) skal være. For at fremtidssikre boligerne skal de indeholde et funktionsdygtigt køkken. Køkkenet skal udstyres med stikkontakter, køkkenvask, køkkenskabe og et aflåst skab til medicin som personalet også har nøgle til. Derudover skal der være plads og forberedt til et mindre køleskab, ovn og kogeplader. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis der i køkkenet desuden er forberedt til en lille opvaskemaskine, som beboeren selv kan anskaffe sig, hvis vedkommende er interesseret heri. Det er ikke relevant med særlige handicapforanstaltninger (såsom hæve-sænke borde) i boligen. Afhængigt af, hvilken beboer der skal indflytte, skal det vurderes om køkkenet skal indeholder alle hårde hvidevarer ved indflytningen. For eksempel vurderes det uhensigtsmæssigt, at der er ovn og kogeplader i de lejligheder, hvor der skal bo mennesker med demens. Eftersom alle køkkener skal forberedes til at være funktionsdygtigt, så kan hårde hvidevarer nemt installeres/indsættes, hvis behovet opstår. For at spare plads skal der være en indvendig skydedør ud til badeværelset. Der skal være et almindeligt toilet, der står på gulvet i normal højde. Badeværelset skal være udstyret med et højskab, der nemt kan tages ud af boligen, såfremt der vil være behov for pladsen for beboere, der er fysisk plejekrævende. Skabet må gerne have hjul under, så det er flytbart. Det vil derudover betyde, at det bliver nemt at rengøre på gulvet og man undgår fugt under skabet. Der er fordele og ulemper forbundet med valg af gulv på badeværelset samt til- og fravalg af list ind til badeværelset. En dørlist på gulvet vil betyde en hældning på gulvet, så vandet ledes hen til risten. Uden en dørlist på gulvet, kan der ikke laves en hældning på gulvet, der kan sikre, at der ikke kommer lidt vand ind i stuen. Eftersom beboerne oftere er på badeværelset, end når de skal tage bad, kan der etableres et større afløb (fx unidrain). Den samlede vurdering er derfor, at det mest hensigtsmæssige er, at der bygges uden dørlist ind til badeværelset, så der er niveaufri gulve. Desuden skal der etableres et gulv, der udover at være skridssikre også muliggør rengøring. Eftersom der på boformen tages udgangspunkt i, at det er beboerens egen bolig skal der på badeværelserne være en vaskesøjle til vaskemaskine og tørretumbler, så beboerne selv eller med hjælp/støtte kan klare vasketøjet. For nogle beboere er det ikke muligt at sørge for vasketøjet, hvorfor der også skal etableres et personaledrevet vaskeri (se under krav til servicearealer). Der er ikke behov for ekstra store badeværelser, dog så store, at de er i overensstemmelse med principper fra Arbejdstilsynet. Badeværelserne i Midtbyen på 1. og 2. sal er ca. 6,5 m 2 (ca. 2,45x2,65 m 2) ), hvilket vurderes passende. Krav til fællesarealer Boformen skal bygges, så der kan drives et tidssvarende helhedstilbud. Gulvet skal være niveau frit så alle beboere nemt kan bevæge sig rundt og nemt kan komme ind og ud af elevatoren. Elevatoren skal være stor nok til der kan være en almindelig seng derinde. Gangene skal have en bredde på min. 2,40 m. så to beboere kan gå forbi hinanden uden at opleve, at de bliver klemt og dermed føle større sikkerhed. Selvom beboerne får eget køkken vurderes det, at hovedparten vil gøre brug af en fælles madordning, hvor beboere så vidt muligt laver maden i et fælleskøkken med hjælp fra personale. Derfor skal der på boformen etableres to fælleskøkkener med spiseplads til 12 beboere i en tilknyttet spisestue. Der Side 6 af 10

7 skal etableres et fælleskøkken på hver etage. Køkkenet skal primært være et arbejdssted og derfor skal spisestuen indrettes så der er mulighed for at være betragter til de gøremål, der er i køkkenet. Spisestuen skal desuden være indrettet med en skydedør, så det er muligt at ændre rummets størrelse. Således vil man kunne gøre rummet mere overskueligt og tilpasse rummet efter de aktuelle behov. Desuden skal spisestuen gerne indrettes med mindre borde, hvor der kan sidde 1-2 beboere og evt. ansatte. Fælleskøkkeners størrelse vil medvirke til, at der kan skabes grupper, der giver en optimal dynamik og medvirke til, at beboerne har oplevelsen af at høre til en gruppe. Køkkenet kan bruges fleksibelt, så der evt. kan være madgrupper/spisegrupper forskudt for hinanden. Det er ikke nødvendigt med særlige handicapvenlige foranstaltninger i fælleskøkkenerne, da erfaringerne fra Midtbyen er, at de ikke bliver benyttet. Desuden vil fælleskøkkener med forskellige foranstaltninger kunne fremstå som en institution i stedet for et hjem. Der skal være to opholdsstuer (en på hver etage) med plads til både beboere og ansatte. Stuerne skal ikke placeres i sammenhæng med køkken og spisestue. Stuerne skal bruges til forskellige formål og må derfor gerne variere i størrelsen. Der skal i stuerne være mulighed for at se fjernsyn om aftenen. Endelig skal boformen være et helhedstilbud, hvor beboernes daglige aktiviteter kan foregår. Det hænger sammen med, at mange af beboerne har vanskelig ved at etablere og være i en naturlig kontakt med andre mennesker og til tider kan have et uhensigtsmæssigt reaktionsmønster for sig selv og/eller overfor andre. Derfor kan mange af beboerne ikke umiddelbart deltage i tilbud uden for boformen, hvorfor boformen skal indrettes og afsætte plads til intern beskæftigelse. I overensstemmelse med de visioner der er inden for den regionale socialpsykiatri skal der være meningsfuld beskæftigelse for beboerne i dag- og aftenstimerne. Det betyder, at beboerne skal opleve, at de er en del af et fællesskab. Det sker ved, at de inviteres med til dagligdagens muligheder for fællesskab såsom madlavning, spisning og aktiviteter. Desuden er der en målsætning om, at beboerne enten i fællesskab med andre eller individuelt får daglig motion i eksempelvis et motionsrum, på cykle- eller gåture. Derfor bør der være et motionsrum på boformen og gode udendørsarealer, der inspirerer til ture (se afsnit 13 om udendørsarealer). Det anses som væsentligt, at rummene målrettes et formål, så man ikke hele tiden skal møblere om, men hurtig kan gå til aktiviteten. Rummene vil naturligvis kunne omdannes til det som aktuelt efterspørges på boformen. Fællesrum: 2 køkkener med tilknyttet spisestue med plads til 12 beboere i hver I køkkenerne skal der være plads til et køleskab Opvaskemaskine og ovn skal være i arbejdshøjde Køkkenerne skal ikke indrettes med hæve-sænke borde eller andre særlige handicapvenlige foranstaltninger Spisestuer, der skal være i tilknytning til/i forlængelse af køkkenet. Spisestuerne skal have en skydedør, så rummet kan ændre størrelse 2 dagligstue/opholdsstue for sig selv 2 spisekamre med plads til fryser, køleskab og plads/hylder til tør-kolonial (et spisekammer i tilknytning til hvert køkken). I spisekamrene skal der ikke være gulvvarme. Stor fælles terrasse på 1. sal 4 aktivitetsrum/multirum o Rum 1: Validering, samtaler, møder, gudstjeneste, musik m.m. o Rum 2: Motionsrum med rippe, løbebånd m.m. o Rum 3: Samtale, massage, NADA, kinestetisk arbejde m.m. o Rum 4: Sansestimuleringsrum med kuglebad, spabad m.m. Side 7 af 10

8 Krav til servicearealer Boformen skal indrettes så det fysiske arbejdsmiljø tilgodeses og understøtter den faglige indsats. Der er behov for et mødelokale med plads til 40 personer, da det vurderes af stor betydning, at mødeaktivitet med blandt andet kommuner og pårørende og at intern undervisning kan foregå på selve boformen. Desuden afholdes ca. en gang ugentlig Gruppens dag, hvor de ansatte (optil 30 personer) i den pågældende gruppe mødes. Fordelen ved at afholde undervisning (30-40 personer) og større møder på boformen er, at det er tidsbesparende og billigere i forhold til, hvis ansatte skal til møder og undervisning et andet sted. Desuden vil lokalet kunne bruges til fester og afholdelse af fødselsdage. Endelig vil lokalet bruges i forbindelse med beboerrådsmøder, hvor beboere fra begge matrikler mødes og ofte er der mellem beboere til stede. Der er behov for kontorer til forstanderen, stedfortræderen, de to afdelingsledere og tjenestetidsplanlæggeren. Derudover skal sekretæren have et kontor, men eftersom sekretæren fra Midtbyen er på Kærvang ca. 2 dage om ugen er der behov for, at det kontor er stort nok til to arbejdsstationer. Endelig vil der være behov for to gruppekontorer til blandt andet at skrive i beboernes individuelle planer. Eftersom der ikke er øvrige mødelokaler på boformen end mødelokalet til 40 personer bør forstanderkontoret være så stort, at det også kan rumme et mindre mødebord. Eftersom det er en 108 boform skal der være plads til opbevaring af fælleshjælpemidler, hvilket kræver et depotrum. Endelig skal der være opbevaringsplads og et vaskeri, som personalet betjener i forhold til boformens vasketøj og beboerens dyner. Servicearealet skal etableres med afstand til fællesarealet, således at gæster og beboere i videst mulige omfang ikke passerer forbi servicearealerne, når de går fra indgangen i bygningen til egen bolig. Der kan etableres egen indgang til personalet i nærheden af servicearealerne Kontorer (5 enkeltpersoners kontorer, 1 dobbeltkontor og to gruppekontorer) Vaskeri med en stor vaskemaskine og en stor tørretumbler Rengøringsrum med udslagsvask/lav vask (med en lille vaskemaskine og en lille tørretumbler) Depotrum/linnedrum Affalds/beskidtdepot med en håndvask og kraftig udsugning Rum til hjælpemidler såsom lifte m.m. Pedelrum Personalefaciliteter: toiletter, brusemulighed og garderobe Mødelokale med plads til 40 personer, hvortil der er tilknyttet to toiletter og garderobemulighed To toiletter, hvor der er bruser (et på hver etage). Et rum i forlængelse af hvert af de to toiletter, hvor der er omklædningsmulighed og skabe Printerrum/kopirum med plads til pengeskabet Der etableres en akutstue, der kan anvendes til nye beboere, som har et akut behov for ophold af kortere varighed på Kærvang. Akutstuen oprettes som en et-værelseslejlighed, der rummer en stue/opholdsrum samt eget badeværelse. Der etableres en elevator, som kan rumme en ekstra bred kørestol (kørestolens dimensioner kan være op til 86 cm i bredden og 130 cm i længden). 10. BÆREDYGTIGHED OG ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER Den nye bygning skal bygges miljørigtigt, så forbrugsudgifterne minimeres. Desuden skal boformen bygges af materialer, der sikrer, at der i mange år ikke skal foretages indvendig eller udvendig renovering på bygningen. Side 8 af 10

9 11. RUMPROGRAM FOR ERSTATNINGSBYGGERIET Netto Kvm antal sum kvm andel pr. beboer Relation Lejlighederne ,00 Beboer Badeværelserne 6, ,50 Beboer Gange min. brede 2,4 m 200 4,17 ½Fælles køkken ,50 Fælles spisestue ,67 Fælles opholdsstue ,08 Fælles Spisekammer 5, ,46 Fælles Aktivitetsrum ,67 ½Fælles Terrasse på 1. sal 2 0 0,00 Fælles Forstanderkontor Service Dobbelt kontor Service Kontorer Service Gruppekontorer Service Mødelokale Service Kopirum + pengeskab Service Personaleomklædning med bad Service Vaskeri Service Depot Service Affaldsrum Service Hjælpemiddelsdepot Service Pedelkontor/værksted Service Rengøring Service Carport Service Skur til beboerens cykler ,04 Fælles Skur Service Personale cykelskur Service Containerskur ,38 Fælles Medicinrum Service Beboer areal netto Beboer areal brutto 56,46 64,93 Service areal 485 Service areal Brutto 557, GRUND OG PLACERING Side 9 af 10

10 Der har sideløbende med udarbejdelsen af kravspecifikationen været nedsat en arbejdsgruppe, der har opstillet forslag til den kommende placering for det nye Kærvang. 13. UDENDØRSAREAL Haveanlæg med terrasse, højbede, frugttræer og evt. drivhus (det anses som vigtigt, at der kobles en havearkitekt på med erfaring inden for området) Parkeringspladser Overdækket garage til Kærvangs busser/biler Sansehave Aflåst skur til beboernes cykler med elinstallation til elcykler Aflåst skur til de ansattes cykler Skur til pedellen på ca. 20 m2 Affaldsrum Side 10 af 10

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge

Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge Dragør Kommune Teknik og miljø Kirkevej 7 2791 Dragør Dragør den 28. Maj 2017 Tilbud på Geodome (bolig) til genhusning af flygtninge Kære Dragør kommune, Geodomen er indrettet med henblik som bolig. Indretningen

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRINSENS ALLÉ CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER

RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER RÅDHUSPARKEN ALLERØD - 30 FAMILIEBOLIGER DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKAB DATO: 16.09.2015 Rådhusparken Allerød: Rådhusparken ligger på Rådhusvej mellem Allerød Rådhus og Allerød St på den tidligere Rådhusgrund.

Læs mere

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI]

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2011 Esbjerg Kommune Social og Tilbud [IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2 Ideoplæg vedr. Oprettelse af tilbud til samling af særforanstaltninger,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1

Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1 Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1 Poppelvej 1A Boligerne: Der er i tilbuddet 10 boliger, men som det fremgår i vurderingen herunder, fragår 2 rum

Læs mere

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry Fællesskabets Hus i Ry 17.4 udvalg d. 6.12.2016 Dato 1.12.2016 Sagsnummer 301955 Fællesskabets hus i Ry - Dagsorden 17 stk 4 udvalget DAGSORDENSPUNKTER Boenhederne Fællesskabsområdet Tidplan for udbud

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Introduktion Side 3 Information før indflytning Side 5 Indflytning Side 5 Forplejning Side 6 Tøjvask Side 6 Rengøring Side 6 Servicepakken Side

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere

Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF Bilag 4 til pjecen Udmøntning af grundkapital til almene boliger 2016 oktober Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere Forord

Læs mere

Indhold. Overordnet beskrivelse af kravene Bofællesskabet etableres som en opgang med i alt 12 boliger samt fælles- og serviceareal.

Indhold. Overordnet beskrivelse af kravene Bofællesskabet etableres som en opgang med i alt 12 boliger samt fælles- og serviceareal. NOTAT 28-08-2013 Særprogram til etablering af 12 boliger til borgere med sindslidelse i Nordhavnen I nedenstående gennemgås krav til indretning af opgangsbofællesskab med 12 boliger, som udgør en specificering

Læs mere

Grejsdal Åpark. 28 nybyggede familieboliger i Vejle. Afdeling Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og Vejle

Grejsdal Åpark. 28 nybyggede familieboliger i Vejle. Afdeling Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og Vejle Grejsdal Åpark 28 nybyggede familieboliger i Vejle Dejlige boliger med flot udsigt til Grejsdalen fra egne altaner og terrasser Afdeling 959-0 Ved Hammerværket Nr. 10, 12, 18 og 20 7100 Vejle Lejerbo Vejle

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune

Skoleholmen. Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Skoleholmen Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV) Greve Kommune Revideret den 10. januar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Skoleholmen... 3 Udendørs rammer... 4 Indendørs rammer...

Læs mere

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT

NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT M a r g r e t h e h ø j p a r k e n 3 0 a r k i t e k t t e g n e d e l e j l i g h e d e r i u n i k t m i l j ø Læs mere på www.margrethehoejparken.dk NYOPFØRTE BOLIGER MED UDSIGT OG KOMFORT Til dig,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Bofællesskab Langebjerg 3

Bofællesskab Langebjerg 3 Bofællesskab Langebjerg 3 2 Bofællesskab Langebjerg 3 Til hver bolig er der desuden et udendørs skur til opbevaring. I stueplan er der et stort fællesrum, et køkken og et kontor til medarbejderne. Det

Læs mere

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg

afdeling 94 Afdeling 94 Boligselskabet Sct. Jørgen Afdeling 94 8800 Viborg afdeling 94 Afdeling 94 PRIN SEN CAMP er det engelske ord for lejr. LOGOS er det græske ord for tanke, fornuftens og talens brug, det specifikt menneskelige og kilden til den menneskelige kreativitet.

Læs mere

Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger

Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger Aarhus Friplejehjem Slet Møllevej 12, Slet 8310 Tranbjerg J Telefon: 76296600 Email: aarhusfriplejehjem@diakon.dk Kristian Bräuner-Møller Marianne Brandstrup Leder/Diakon

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

Fantastisk ejendom 639 m2 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 639 m2 / Grundstykke: 872 m2 / Vær.: 5 / Badeværelser: 4 Pris: 1.750.

Fantastisk ejendom 639 m2 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 639 m2 / Grundstykke: 872 m2 / Vær.: 5 / Badeværelser: 4 Pris: 1.750. Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 639 m2 Grund 872 m2 Værelser 5 Badeværelser 4 Pris 1.750.000 Reference Side 1 fra 24 Beskrivelse af ejendommen Imponerende tårn på næsten

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

[IDÉOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI]

[IDÉOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2012 Esbjerg Kommune Social og Tilbud [IDÉOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2 Idéoplæg vedr. Oprettelse af tilbud til samling af særforanstaltninger,

Læs mere

KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER

KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER KUJALLERPAAT ILLUSTRATIONSHÆFTE NYBYGGERI AF 35 KOLLEGIEBOLIGER 23.01.2014 1 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING Dette illustrationshæfte skal læses som et supplement til projektbeskrivelsen og tegningsmaterialet.

Læs mere

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens

Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens Hovedpointer fra interview med pårørende til ældre med demens TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 Dette notat tager udgangspunkt i den pårørendes vinkel på udformning, ønsker og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Aktivitetsanalyse-skema

Aktivitetsanalyse-skema Ophavsretten til dette materiale tilhører Specialrådgivningen Holbæk. Teksten må frit downloades til personlig brug og gengives med behørig kildeangivelse. Dog må teksten ikke gøres til genstand for selvstændig

Læs mere

Et godt sted at bo. M. Goldschmidt Ejendomme A/S. Gammel Køge Landevej 256 A-C & 260 A & D, 2650 Hvidovre. Attraktive boliger 1-3 værelser m²

Et godt sted at bo. M. Goldschmidt Ejendomme A/S. Gammel Køge Landevej 256 A-C & 260 A & D, 2650 Hvidovre. Attraktive boliger 1-3 værelser m² Gammel Køge Landevej 256 A-C Et godt sted at bo Attraktive boliger 1-3 værelser 51-162 m² M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke på hvid Mand: Pantone Cool Gray 8 Tekst: Pantone 389 M. Goldschmidt Ejendomme

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Eksklusive lejligheder i historisk bygning. skriv dig op til lejlighederne på:

Eksklusive lejligheder i historisk bygning. skriv dig op til lejlighederne på: DET GAMLE BIBLIOTEK Eksklusive lejligheder i historisk bygning Jelling Boligselskab skriv dig op til lejlighederne på: www.lejeboligen.nu Jernbanevej/Fårupvej, Jelling Den centrale placering tæt på skole,

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Plejecenter præstevænget

Plejecenter præstevænget plejecentre velkommen til Plejecenter præstevænget 1 Indhold Information før indflytning 4 Indflytning 4 Forplejning 5 Tøjvask 5 Rengøring 6 Servicepakken 6 Frisør og fodpleje 6 Nyttige telefon numre 6

Læs mere

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE

SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE SAMUELS HUS UDLEJNINGSBROCHURE FORELØBIG UDLEJNINGSBROCHURE Indhold INDHOLD PRAKTISK INFO Fra kirke til ungdomsboliger er halvvejs... 3 KRITERIER & FORELØBIGE FAKTA Kriterier for leje af ungdomsboliger...

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg

ENGKANTEN. Sabro ved Aarhus til salg ENGKANTEN 1 6 r æ k ke h u s e i Sabro ved Aarhus til salg R ø n n e v a n g e n 77-1 0 7 02 ENGKANTEN ENGKANTEN - SÆT DIT PERSONLIGE PRÆG Sabro ligger skønt i naturen med kun 12 km. til Aarhus centrum.

Læs mere

Kravene er udarbejdet ud fra erfaringer fra ombygning af Rymarksvej, hvor der etableret 17 boliger i 2010, og 8 boliger i 2012 til samme målgruppe.

Kravene er udarbejdet ud fra erfaringer fra ombygning af Rymarksvej, hvor der etableret 17 boliger i 2010, og 8 boliger i 2012 til samme målgruppe. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt Særprogram til indretning af opgangsbofællesskab til 12 borgere med handicap i Nordhavnen I nedenstående gennemgås krav til indretning

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND. Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Rehabiliteringssektionen GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen Genoptræningscenter Remstruplund er et døgntilbud til borgere i Silkeborg Kommune, som har brug for

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1

AREALSKEMA RUMKRAV 2015 Prælim. Budget 03.08.2015 side 1 AREALSKEMA RUMKRAV Prælim. Budget 3.8. side 1 FUNKTIONER Lægehus Genoptræning Fælles Beskriver p.t. udelukkende Genoptræningens behov 1. UDENDØRSAREALER 1.1 PARKERINGSPLADSER 6 stk Tjenestebiler 15 stk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND

GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND GENOPTRÆNINGSCENTER REMSTRUPLUND Velkommen I denne pjece kan du læse om dagligdagen på genoptræningscentret. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne

Læs mere

Plejecenter VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) 1 of 11. Præsentation. Formål. Indledning

Plejecenter VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) 1 of 11. Præsentation. Formål. Indledning 1 of 11 Plejecenter VÆRDI- OG FUNKTIONPROGRAM (BYGGEPROGRAM 1) A Præsentation B Formål C Indledning D Vision og værdier D.1 Syddjurs Kommune (Ældrepolitik, sundhedspolitik, handicappolitik, klima- og energistrategi)

Læs mere

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016

Vil du med på fællesferie? - Tenerife i juni 2016 ChrisTravel Dyssevangen 48 3520 Farum Telefon +45 4448 2119 Info@christravel.dk www.christravel.dk CVR.nr. 3245 2205 Danske Bank Reg.nr. 4190 Konto 1053 2574 IBAN 2530000010532574 SWIFT DABADKKK Vil du

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold

Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse for døgnophold Ydelsesbeskrivelse Tilbud om døgnophold efter lov om social service 107 Paragraf og overordnet formål Tilbud om døgnophold efter Lov om social service 107. Det overordnede

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Maglehøjen 10, Roskilde Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Maglehøjen 10, Roskilde UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H

Botilbud Ebberød. - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød - Sophie Magdelenes Vej 10 & 12 - Sophie Magdelenes Vej 2H Botilbud Ebberød hører til under Socialområdet, Rudersdal

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Ideoplæg til botilbud til 15 borgere under Socialt Rehabiliteringscenter

Ideoplæg til botilbud til 15 borgere under Socialt Rehabiliteringscenter Esbjerg Kommune Ideoplæg til botilbud til 15 borgere under Socialt Rehabiliteringscenter Botilbud på Kornvangen 9 A Lone Stengaard, Jeanette Grath, Tanja Rasmussen, Morten S. Pedersen, Jan Rosendahl, Annette

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N

AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning optager mange danskere, og ideer og muligheder for at

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Råderetsregler 2013 Afd. 6 Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Marienlund Plejecenter. Boliger til ældre udviklingshæmmede

Marienlund Plejecenter. Boliger til ældre udviklingshæmmede Marienlund Plejecenter Boliger til ældre udviklingshæmmede Marienlund Det nybyggede Marienlund Plejecenter danner rammen om et levende hus og tilgodeser beboernes behov for et trygt og godt hjem. Marienlund

Læs mere

Klargøring af lejemål ved fraflytning

Klargøring af lejemål ved fraflytning Klargøring af lejemål ved fraflytning 1 Huskeliste Det kan være stressende at flytte, og det er nemt at miste overblikket over, hvad der er rengjort og ordnet og hvad der mangler i forbindelse med en flytning.

Læs mere

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være

Kære nye beboer Velkommen til Sundhedscenter Søndergården.Et godt sted at være Kære nye beboer Velkommen til.et godt sted at være Vi møder borgeren med opmærksomhed og respekt og sammen skaber vi muligheder så borgeren opnår robusthed til at håndtere eget liv ( vision 2015) Vi håber

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Træning og støtte i dit hjem

Træning og støtte i dit hjem Kontakt Visitationen Ring på tlf. 7235 5630 Mandag-fredag kl. 10-12, torsdag kl. 10-13. Mail til: visitationen@furesoe.dk. Center for Social og Sundhed Træning og støtte i dit hjem Få støtte til at bevare

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Nord

Servicedeklaration Katrinehaven Nord Servicedeklaration Katrinehaven Nord Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Nord Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Leder: Mette Schrøder Tlf.nr.: 87 87 72 01

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD

EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD frem for alt hjem EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD GODE BOLIGER OG MED TÆT KONTAKT TIL ANDRE BEBOERE Hvad er et senior bofællesskab? En boform, hvor

Læs mere

Velkommen til Fanø Plejecenter. "Hybenhuset "

Velkommen til Fanø Plejecenter. Hybenhuset Velkommen til Fanø Plejecenter "Hybenhuset " Hybenhuset Hybenhuset består af 9 1-værelses lejligheder med fælles køkken og opholdsstue. Hybenhuset er en del af Fanø Plejecenter. Fanø Plejecenters bygninger

Læs mere

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget

Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Notat Gennemgang af modeller for opdatering af de fysiske rammer på Socialpsykiatrisk Boform Vestervang og Boformen Skovvænget Resume og indledning I det nedenstående redegøres der for to løsningsmodeller

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

Idéoplæg til aflastningstilbud, botræningstilbud og faciliteter for Specialrådgivningens behandlende terapeuter på Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg

Idéoplæg til aflastningstilbud, botræningstilbud og faciliteter for Specialrådgivningens behandlende terapeuter på Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg Idéoplæg til aflastningstilbud, botræningstilbud og faciliteter for Specialrådgivningens behandlende terapeuter på Bryndumvej 12, 6715 Esbjerg Indholdsfortegnelse: Forord 3 Organisation 3 Målgruppen 3

Læs mere

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 LINDE ALLÉ 5-9 / BELIGGENHED Lokalbanen LINDE ALLÉ Kystbanen 3,5 km / 5 min. med bus God infrastruktur og gode transportmuligheder med tog og bus. Tæt

Læs mere