ITS (IT-Supportcentret) ISAE 3402 Type 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ITS (IT-Supportcentret) ISAE 3402 Type 2"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax ITS (IT-Supportcentret) ISAE 3402 Type 2 Uafhængig revisors erklæring angående generelle it-kontroller relateret til driftsog hostingydelser i perioden til Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Uafhængig revisors erklæring 1 2. Udsagn fra ITS 4 3. Systembeskrivelse fra ITS Introduktion Beskrivelse af ITS ydelser Formål med ITS Ansvar og organisering hos ITS Risikostyring hos ITS Kontrol framework, kontrolstruktur og kriterier for kontrolimplementering Backup / Restore Fysisk adgang og sikkerhed Sikring mod miljømæssige hændelser Beredskabsplanlægning It Governance Sikkerhedsadministration Logisk adgang Ændringshåndtering af netværk og kommunikationssoftware Ændringshåndtering af system software Komplementerende brugerorganisationskontroller Forhold, som skal iagtages af medlemsskolernes revisorer Information distribueret af Deloitte Introduktion Kontrolmiljøelementer Test af kontroller Sikkerhed: Kontrolmål og kontrolaktiviteter 18

3 Deloitte 1 1. Uafhængig revisors erklæring Til ledelsen hos ITS, ITS medlemsinstitutioner og deres revisorer Omfang Vi har fået til opgave at erklære os vedrørende ITS udsagn i afsnit 2 samt de tilhørende beskrivelser af system- og kontrolmiljøet i afsnit 3 for ITS drifts- og hostingydelser, omfattende design og implementering og effektivitet af kontroller anført i beskrivelsen. ITS beskrivelse omhandler de kontroller, som er etableret til sikring af system-, data- og driftsikkerheden for hostede applikationer og tilhørende infrastruktur på de serviceydelser, som varetages af ITS (generelle it-kontroller). Erklæring omfatter følgende tilsluttede institutioner: Grenå Gymnasium Egå Gymnasium Randers HF & VUC Århus Akademi Paderup Gymnasium Vesthimmerlands Gymnasium & HF Odder Gymnasium Støvring Gymnasium Marselisborg Gymnasium Aalborg Katedralskole Viby Gymnasium VUC Djursland Aarhus Katedralskole Social- og Sundhedsskolen i Århus Århus Statsgymnasium Social- og Sundhedsskolen i Randers Langkær Gymnasium Silkeborg Social- og Sundhedsskole Risskov Gymnasium Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg ITS ansvar ITS er ansvarlig for udarbejdelse af efterfølgende udsagn i afsnit 2 samt beskrivelse af system- og kontrolmiljøet i afsnit 3. ITS er endvidere ansvarlig for sikring af beskrivelsens fuldstændighed og nøjagtighed, herunder at sikre en korrekt fremstilling og præsentationen af udsagn og beskrivelse i denne erklæring. Det er endvidere ITS ansvar at levere de ydelser, som beskrivelsen omfatter og at udforme, designe og implementere effektive kontroller for at opnå de identificerede kontrolmål. ITS er ikke ansvarlig for arbejdsprocesser og kontroller, som udføres hos de tilsluttede institutioner, med mindre dette specifikt fremgår af samarbejdsaftalerne.

4 Deloitte 2 Revisors ansvar Det er revisionens ansvar at udtrykke en konklusion om ITS udsagn, herunder om beskrivelse af system- og kontrolmiljøet er korrekt, om udførte kontroller er designet til at imødegå de formulerede kontrolmåls identificerede risici, og at kontrollerne er implementeret i organisationen hos ITS, samt om kontrollerne har fungeret effektivt i perioden, som erklæringen omfatter. Revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsstandard ISAE 3402, Erklæringsopgaver om kontroller hos serviceleverandør. Denne standard kræver, at vi opfylder etiske krav samt planlægger og udfører vores revision med henblik på at opnå en høj, men ikke fuldstændig sikkerhed for vores konklusion om, at beskrivelsen af system- og kontrolmiljøet i al væsentlighed fremstår rimelig, at de etablerede kontroller er udført som beskrevet, og at kontrollerne er effektive for revisionsperioden. En erklæringsopgave af denne type omfatter vores vurdering af beskrivelsen, design og effektiviteten af kontroller hos serviceleverandøren, herunder udførelse af procedurer med henblik på at opnå bevis for serviceleverandørens beskrivelse af sit system. De udvalgte procedurer afhænger af vores vurdering af risikoen for, at beskrivelsen ikke fremstår dækkende, og at kontrollerne derfor ikke er hensigtsmæssigt designet eller fungerer effektivt. Systemrevisionen gennemføres ved interview, observationer samt analyse og vurdering dels af de anførte beskrivelser og dels af de etablerede kontroller hos ITS. Vi har stikprøvevis efterprøvet de beskrevne kontrolforanstaltninger med henblik på at efterprøve kontrollernes implementering og effektivitet for revisionsperioden. Stikprøver og andre revisionshandlinger er fastsat ud fra en risiko- og væsentlighedsvurdering, som vi anser som nødvendige for at opnå rimelig sikkerhed for, at vores konklusion er korrekt. I det omfang vi i vores gennemgang af ledelsens beskrivelse og kontroller er blevet bekendt med forhold vedrørende ITS generelle it-kontroller, it-baserede brugersystemer samt it-systemer til udveksling af data, som er i strid med god it-skik, har vi oplyst herom i konklusionen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Begrænsninger i kontroller hos en serviceleverandør ITS beskrivelse er udarbejdet med henblik på at imødekomme kravene fra tilsluttede institutioner og disses revisorer. Kontroller i en servicevirksomhed kan i sagens natur ikke forhindre eller opdage alle fejl eller udeladelser i proces- eller rapporteringstransaktioner. Derudover er forskydningen af effektivitetsvurdering udsat for den risiko, at kontroller i en servicevirksomhed kan blive utilstrækkelige eller fejle.

5 Deloitte 3 Endvidere vil en anvendelse af vores konklusion på efterfølgende perioders transaktioner være undergivet en risiko for, at der foretages ændringer af systemer eller kontroller, eller i ITS overholdelse af de beskrevne politikker og procedurer, hvorved vor konklusion muligvis ikke længere vil være gældende. Konklusion Vores konklusion er udformet på basis af de forhold, der er beskrevet i denne erklæring. De kriterier, som vi har anvendt i forbindelse med vores konklusion er beskrevet i afsnit 4. På grundlag af den udførte revision er det vores vurdering, at: a) beskrivelsen af de generelle it-kontroller med relevans for system-, data- og driftssikkerheden for ITS tilsluttede institutioner, således som de var udformet og implementeret i perioden , i alle væsentlige henseender er retvisende b) kontrollerne, som knytter sig til de kontrolmål, der er anført i beskrivelsen, i alle væsentlige henseender var hensigtsmæssigt udformet i hele perioden c) de testede kontroller, som var de kontroller, der var nødvendige for at give høj grad af sikkerhed for, at kontrolmålene i beskrivelsen blev nået, i alle væsentlige henseender har fungeret effektivt i hele perioden Beskrivelse af test af kontroller De specifikke kontroller, der blev testet samt arten, den tidsmæssige placering og resultatet af disse tests fremgår af afsnit 4. Tiltænkte brugere og formål Denne erklæring, beskrivelse af system- og kontrolmiljø i afsnit 3 samt vores test af kontroller i afsnit 4 er udelukkende tiltænkt ledelsen på de institutioner, der har anvendt ITS ydelser og disses revisorer, som har tilstrækkelig forståelse til at overveje den sammen med anden information, herunder information om skolernes egne kontroller, når de fastlægger de risici for væsentlige fejlinformationer i ITS skolernes regnskaber. København, den 28. februar 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Arne Joensen statsautoriseret revisor, CISA

6

7

8 Deloitte 6 3. Systembeskrivelse fra ITS 3.1 Introduktion Denne beskrivelse er udfærdiget med henblik på at levere information til brug for IT-Supportcentrets (ITS) medlemmer og disses revisorer i overensstemmelse med kravene revisionsstandard ISAE 3402 for erklæringsopgaver om kontroller hos en serviceleverandør. Beskrivelsen omfatter information om system- og kontrolmiljøet, som er etableret i og omkring ITS it-ydelser, der leveres til de tilsluttede medlemsinstitutioner. Nærværende beskrivelse indeholder beskrivelser af de anvendte procedurer til sikring af en betryggende afvikling af systemer. Formålet er at give tilstrækkelige informationer til at de tilsluttede medlemmers revisorer selvstændigt kan vurdere afdækningen af risici for kontrolsvagheder i kontrolmiljøet i det omfang, det kan medføre en risiko for væsentlige fejl i de tilsluttede medlemmers regnskab. 3.2 Beskrivelse af ITS ydelser ITS varetager it-drift for en række gymnasier, SOSU-skoler og VUC er i Midt- og Nordjylland. Værtsinstitution for ITS er VIA University College (VIA). Her ligger opgaven hos it-afdelingen, herefter kaldet VIA IT Formål med ITS ITS er et administrativt it-fællesskab mellem uddannelsesinstitutioner. ITS er overordnet set baseret på Undervisningsministeriets standardaftale for administrative/tekniske servicefællesskaber. Grundlaget i samarbejdet er en samarbejdsaftale med tilhørende bilag. Det aktuelle ydelseskatalog er et af disse bilag. Formålet med ITS er at forsyne skoler med tidssvarende og rationelle pædagogiske og administrative it-ydelser. ITS skal endvidere sikre den enkelte skole adgang til en professionel it-organisation, som gennem målrettet erfarings- og vidensarbejde, er i stand til at bistå skolerne i forhold til de itdispositioner, som de måtte foretage. ITS komplette udbud af it-ydelser er beskrevet i et ydelseskatalog. Ydelserne er grupperet i ydelsespakker. Dette dokument omhandler hovedsageligt ydelser fra pakkerne: Administrationspakken Uddannelsesnettet Herunder oplistes de elementer i pakkerne, der er omfattet af denne systembeskrivelse.

9 Deloitte Automatiseret brugeradministration (fra Administrationspakken) ITS trækker automatisk informationer fra skolernes administrative systemer om lærere, elever og hold. Disse informationer er grundlaget for integration og brugeroprettelse på en række af ITS ydelser Fil- og print (fra Administrationspakken) Alle administrative medarbejdere er oprettet på ITS filserver. Dette giver brugerne adgang til administrationsnettet med en personlig brugerkonto. Der er adgang til print og diverse personlige drev samt fællesdrev. Print-delen er ikke omfattet af dette dokument Studieadministrativt system (fra Administrationspakken) Skolerne kan tilkøbe hosting af et studieadministrativt system. ITS er driftsansvarlig for hosting af Ludus. ITS sikrer, at systemerne er opdateret, og at der tages backup Backup (fra Administrationspakken) Alle administrative data, der er gemt på ITS filserver, er omfattet af en revisionspåtegnet backupløsning Antivirus (fra Uddannelsesnettet) Alle skolernes computere er omfattet af en fælles antivirus-løsning. ITS sikrer, at denne hele tiden er opdateret Netværkssikkerhed (fra Uddannelsesnettet) Uddannelsesnettet udgør med sine mange brugere et omfattende netværksfællesskab. Nettet er vitalt for skolernes it-drift. Ligeledes er det af afgørende betydning at sikkerheden på Uddannelsesnettet er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav fra myndighedernes side. Af hensyn til at sikre såvel stabil drift som sikkerheden generelt er der etableret en række sikkerhedsmæssige foranstaltninger, som gør det muligt for ITS løbende at overvåge Uddannelsesnettet Infrastruktur (fra Uddannelsesnettet) Med uddannelsesnettet får skolen følgende net stillet til rådighed på skolen: Administrationsnettet - det net der anvendes i administrationen (administrationspakken) Undervisningsnettet - det net der anvendes i undervisningen (undervisningspakken) Skolenet - Trådløs sikker internet. Anvendes til at give eleverne adgang til Internettet fra medbragte bærbare computere. Ip-telefoni - Det net der anvendes til ip-telefoni-ydelsen ITS overvåger netværket og sikrer en høj oppetid. Nærværende systembeskrivelse omfatter alene de ovennævnte ydelser.

10 Deloitte 8 Derudover tilbyder ITS konsulentassistance på en række områder, som ikke er omfattet af systemrevisionen. 3.3 Ansvar og organisering hos ITS Pr. ultimo 2012 er ITS organiseret, jf. nedenstående diagram:

11 Deloitte 9 VIA IT er organiseret således: 3.4 Risikostyring hos ITS Der gennemføres en årlig risikovurdering der sigter mod ITS (og VIAs) forretningskritiske tjenester. Vurderingen udarbejdes af VIA IT. På baggrund af vurderingen udarbejder og vedligeholder VIA IT en beredskabsplan samt en række it-politikker, der fastlægger retningslinjer for en række it-tjenester. Til sammen udgør risikovurderingen, beredskabsplanen og politikkerne ITS og VIAs itsikkerhedspolitik. Processen for udarbejdelse og vedligeholdelse it-sikkerhedspolitikkerne faciliteters af it-chefen, der udarbejder udkast til professionshøjskoledirektøren som forestår godkendelsen af politikken. På operationelt projektniveau gennemføres løbende risikostyring. Ansvaret for den løbende risikostyring er placeret hos VIA ITs driftsleder. 3.5 Kontrol framework, kontrolstruktur og kriterier for kontrolimplementering It-sikkerhedspolitikken omfatter alle systemer og ydelser, der er omfattet af risikovurderingen. Det løbende arbejde med forbedring af såvel fysisk som logisk sikkerhed, driftsafvikling, nød- /beredskabsplanlægning og support af it-infrastrukturen, samt udførelse af kontroller, sker løbende i samarbejde med højt kvalificerede specialister fra førende firmaer i it-branchen.

12 Deloitte 10 VIA IT anvender et kontrol framework, baseret på CobiT samt best practice for minimering af risici i daglig drift af systemerne. Med udgangspunkt i denne kontrolmodel er system- og kontrolmiljøet på de hostede miljøer etableret på følgende kontrolområder: Backup / Restore Fysisk adgang og sikkerhed Sikring mod miljømæssige hændelser Beredskabsplanlægning It Governance Sikkerhedsadministration Logisk adgang (kun på operativsystem niveau) Ændringshåndtering af netværk og kommunikationssoftware Ændringshåndtering af system software Nedenfor er de enkelte kontrolområder nærmere beskrevet Backup / Restore Formål Data sikkerhedskopieres, opbevares og kan fremskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og de tilsluttede medlemmers behov. Anvendte procedurer og kontroller Der er udarbejdet en udførlig beskrivelse af backupproceduren. Backupproceduren er en del af den natlige kørsel og er således automatiseret i systemet. Eneste manuelle rutine i forbindelse med backup er periodiske skift af bånd og justeringer på backuptidspunkter for at undgå spidsbelastninger på netværk og backupsystemet. Backuppen foretages til virtuelle bånd i et harddisksystem. Enkelte backupper arkiveres dog på bånd. Disk- og båndsystem befinder sig ikke på samme adresse, som de kørende systemer, for at undgå datatab ved brand og andre katastrofer. Recovery fra backup testes jævnligt, idet der udføres recovery-tests hver anden måned af et tilfældigt valgt studieadministrativt system. Har der fornylig været udført en recovery til det kørende system, f.eks. af en database, regnes det som en udført recovery-test. De medarbejdere, der er ansvarlige for at udføre recoverytests er de samme som arbejder med pågældende system til dagligt.

13 Deloitte Fysisk adgang og sikkerhed Den fysiske adgang til lokaler, hvor systemer driftes, håndteres ud fra beredskabsplanens forskrifter. Beredskabsplanen er udarbejdet på grundlag af en risikoanalyse, der identificerer arten af de ydre påvirkninger, der kan true it-udstyr og data. Ligeledes er sandsynligheden for disse hændelser taget med i vurderingerne. Der findes to datacentre/serverrum, ét i VIAs Campus Aarhus N og ét i Campus Holstebro. I Campus Holstebro ligger også et serverrum med backupsystemet. Det er placeret på en anden fysisk beliggenhed end selve datacentrets serverrum. Det er sikret, at kun relevante medarbejderes kort + pinkode giver adgang til serverrummene. Derudover er der i hver af campusserne en række kontorlokaler, hvor VIA ITs medarbejdere arbejder. Adgangen til bygningerne og de enkelte lokaler styres af et adgangskontrolsystem med elektroniske kortlæsere Sikring mod miljømæssige hændelser Der er iværksat en række tiltag der sikrer serverrummene mod hændelser fra omgivelserne, som f.eks. brand, strømafbrydelse, vandskade eller tyveri. En nærmere beskrivelse af disse sikringstiltag findes i VIA ITs beredskabsplan. Af beskyttende tiltag kan her nævnes: UPS, nødgenerator, dublerede køleanlæg, brandslukningsanlæg og hævede gulve, røg-, tyveri- og fugtalarmer, elektronisk adgangskontrol. Der føres dagligt tilsyn med serverrummene og udstyret under en dukseordning, hvor driftsmedarbejderne på skift har tilsynsopgaven. Duksen sørger også for at holde rummet ryddeligt. Der er tegnet serviceaftaler på brandslukningsanlæg, UPS, køleanlæg og nødstrømsgenerator med eksterne leverandører. Disse udfører periodiske kontroller af systemerne. Dette dokumenteres med servicerapporter efter besøgene Beredskabsplanlægning Formål Beredskabsplanen er en plan for hvilke handlinger, der skal til for at opretholde eller retablere itdriften efter at en katastrofe er indtruffet. Beredskabsplanen er udarbejdet på grundlag af en risikoanalyse, der identificerer arten af de ydre påvirkninger, der kan true it-udstyr og data. Ligeledes er sandsynligheden for disse hændelser taget med i risikoanalysen. Såvel risikoanalysen som beredskabsplanen revurderes årligt, eller oftere hvis indtrufne omstændigheder taler derfor.

14 Deloitte It Governance VIA ITs sikkerhedspolitik bygger på såvel risikoanalyse som beredskabsplan. Politikkerne kan opdeles i to hovedgrupper: De brugerrettede og dem til internt brug. De interne politikker fastlægger regler for de daglige driftsrutiner og it-medarbejdernes sikkerhedsmæssige adfærd. De interne sikkerhedspolitikker er ens for VIA og ITS, da det er de samme driftsvilkår, der gælder for begge organisationer, dvs. samme driftsmedarbejdere, samme serverrum, samme hardware osv. De brugerrettede politikker fastsætter regler for brugernes sikkerhedsmæssige adfærd og de krav, der stilles fra centralt hold vedrørende it-udstyr og software hos brugerne. Brugerpolitikkerne i ITS er forevist ITS styregruppe, som efterfølgende har godkendt dem. Den samlede it-politik er således en samling af enkeltpolitikker, som hver dækker et afgrænset område Sikkerhedsadministration Dette er en beskrivelse af, hvordan oprettelse, ændringer og nedlæggelse af brugerrettigheder i AD administreres og dokumenteres. ITS er kun ansvarlig for håndtering af brugere på AD niveau og håndterer ikke brugere på applikationsniveau. Brugerrettigheder Almindelige brugere (lærere og administrativt personale) af ITS ydelser bliver oprettet med almindelige brugerrettigheder i AD. Rettighederne tildeles i AD igennem sikkerhedsgruppetilhørsforhold, dvs. brugerne meldes ind i de relevante sikkerhedsgrupper under den automatiske oprettelse, og hvis de skal have udvidede rettigheder (f.eks. have tilsluttet et administrativt netværksdrev), bliver de efterfølgende manuelt meldt ind i den gruppe, der giver dem de fornødne rettigheder. Det er sjældent, at enkeltpersoner tildeles rettigheder på fil-servere. Det tilstræbes at tildele rettigheder gennem gruppemedlemskaber for overskuelighedens skyld. Oprettelse af brugerrettigheder Brugere kan blive oprettet og få tildelt brugerrettigheder på to måder: Ved en automatisk kørsel Ved en manuel oprettelse

15 Deloitte 13 Alle aktive personer, der findes i skolernes administrative systemer, bliver automatisk oprettet i brugerdatabasen. Alle elever, lærere og administrativt personale bliver ved natlige kørsler oprettet som brugere i forskellige systemer. Alle personer bliver oprettet i AD på undervisningsdomænet og i mailsystemet, mens kun de brugere, medlemsskolerne selv udpeger, bliver oprettet på det administrative domæne. Dertil kommer, at skolen ved siden af den automatiske oprettelse kan rekvirere manuel oprettelse af brugere på netværket der er her tale om brugere, der ikke eksisterer i de studieadministrative systemer. Det er primært administrativt personale. Hver skole har et antal godkendte rekvirenter, der er godkendt af den enkelte skoles ledelse, som alene kan rekvirere manuelle oprettelser, og det skal foregå via en mail sendt til ITS support-postkasse eller ved selvbetjening på ITS portal. Kun medarbejdere i it-drift har ret til manuelt at oprette brugere i AD, og det sker kun, hvis der er behov for specialkonti såsom servicekonti, ressourcepostkasser o.lign. upersonlige konti. Disse oprettes i separate OU er i forhold til de automatisk oprettede brugere. Ændring i brugerrettigheder Der foretages ikke ændringer i brugerrettigheder uden om de studieadministrative systemer/brugerdatabasen for personlige brugerkonti. Nedlæggelse af brugerrettigheder Når en automatisk oprettet bruger bliver deaktiveret i det studieadministrative system, så bliver brugeren automatisk deaktiveret i systemerne efter en fast defineret periode. De manuelt oprettede brugere bliver nedlagt, når skolen enten henvender sig til ITS og beder om at få brugeren nedlagt eller hvis skolen anvender ITS selvbetjeningsløsning. For at sikre at alle brugere er oprettet korrekt, får hver skole en gang årligt tilsendt en liste over aktive, manuelt oprettede brugere, og skolen skal ud fra denne liste markere, hvilke brugere der skal slettes, og hvilke der skal bevares. Udvidede brugerrettigheder Medarbejdere på institutionerne har rettigheder, idet de får tildelt adgang til hver enkelt skoles specielle fællesdrev. Derudover har de enkelte institutioners admin-bruger (en special-konto til hver skole) udvidede rettigheder, således at de kan administrere deres lokale brugeres hjemmedrev og skolens fællesdrev. Det bliver administreret af driftsmedarbejderne på ITS og tildeles ikke en bruger, men en funktion, dvs. at skolen udleverer selv admin-brugeren til deres bemyndigede it-person, typisk den tilknyttede supporter og/eller den lokale datavejleder.

16 Deloitte 14 En oversigt over de personer, der fra de enkelte skoler har ret til at rekvirere manuel oprettelse af brugere, findes på ITS selvbetjeningsportalen mit.supportcenter.dk. Kun en skoles ledelse kan rekvirere ændringer af indholdet på denne oversigt. Oversigten revideres hvert år i samarbejde med skolen. Sikkerhedslogning Der er i ydelseskataloget ingen krav til logning, men logning er sat op til intern brug. Der gennemføres logning af login på AD. Da mængden af logins er stor, er denne log roterende. Logs bruges mest til eventuel fejlfinding i daglig drift, men også til sporing af forsøg på indtrængen. Der foretages ugentligt stikprøvekontroller af relevante logs. It-sikkerhedsorganisation Samtlige medarbejdere i it-driftsenheden indgår i it-sikkerhedsorganisationen. Den løbende egenkontrol og dokumentation af den definerede sikkerhed udføres af medarbejderne i driftsenheden. De nærmere specificerede ansvarsområder fremgår af ansvarsfordelingen, som angivet i driftsenhedens ansvarsmatrice. ITS ledelse har ansvar for at sikre, at den definerede sikkerhed er relevant. Ledelsen har desuden ansvar for, at egenkontroller gennemføres, og at der foretages korrekt dokumentation af disse. I driftsenheden er der en turnusordning, hvor en medarbejder hver dag går en tur rundt i huset og foretager en fysisk kontrol. Følgende ting skal tjekkes: Kølerne udenfor: Kører de? Er de intakte? Serverrummene: Er temperaturen OK? Kører kølerne? Er døre og låse OK? Er der advarselslamper på harddiske eller lign.? Serverrummene holdes fri for rod og brandfarligt materiale, som f.eks. tom emballage. Krydsfelter: Er temperaturen OK? Er døre og låse OK? Er der advarselslamper? Opdages nogen uregelmæssigheder, rapporteres de til driftskoordinator, der sørger for at udbedring påbegyndes Logisk adgang Formål Den logiske adgang til systemer, data og andre it-ressourcer er begrænset og tilrettelagt i overensstemmelse med de tilsluttede medlemmers behov. Da adgangen til de studieadministrative systemer administreres af skolerne selv, omhandler dette afsnit håndteringen af adgang til det administrative domæne for skolernes brugeres adgang og itmedarbejderne i ITS.

17 Deloitte 15 Skolernes brugere Skolernes brugerkonti i Active Directory håndteres gennem brugerdatabasen og de dertil knyttede agenter. Der er indbygget en funktion til passwordskifte, der sikrer at brugerne skifter passwords med fastlagte intervaller i henhold til gældende passwordpolitik, som er beskrevet i ITS sikkerhedspolitik. Udover brugerdatabasens automatikker, styres sikkerheden også af group policies på domænet. Der er f.eks. en group policy, der sikrer mod brute force forsøg på at gætte passwords. Det fungerer ved at brugerkontoen låses i 8 minutter, hvis der tastes forkert password ind tre gange i træk. ITS medarbejdere Hvert halve år kontrolleres, at medarbejder med A-konti (domain admin) har skiftet password. Der er fastsat retningslinjer for at ændre standardpasswords på systemniveau for alt aktivt udstyr hos ITS. Interne medarbejdere, som har behov for systemrettigheder, tildeles disse rettigheder via deres A-konto. Standard-brugerkonto anvendes som udgangspunkt ikke. Screensaver En group policy sikrer, at screensaveren låser servere hvor A-konti er logget på efter 15 minutters inaktivitet, hvorefter der skal indtastes password for at låse op igen. Det er brugerkonti og ikke computere, der kan underlægges en group policy for screensavere. Da serverne tilgås gennem terminalsessioner (RDP) med A-konti, er screensaver policyen også aktiv på serverne Ændringshåndtering af netværk og kommunikationssoftware Formål Netværks- og kommunikationssoftware vedligeholdes og supporteres, og det sikres, at ændringer eller nyanskaffelser sker i overensstemmelse med ITS og medlemsskolernes behov, samt at ændringer testes og dokumenteres på tilfredsstillende vis. Anvendte procedurer og kontroller ITS har fuld dokumentation for netværk og kommunikationslinjer frem til de tilsluttede medlemmer. ITS vurderer løbende behov for opdatering af firmware på netværks- og kommunikationssoftware. For at sikre en stabil drift vil der alene ske opdateringer, såfremt det er nødvendigt for at sikre eller forbedre kommunikationen. Inden ændringer foretages tages backup af konfigurationsfilerne til netværkskomponenter. Væsentlige ændringer til netværkskonfigurationer sker om muligt udenfor normal arbejdstid, således at disse ikke forstyrrer driften unødigt.

18 Deloitte Ændringshåndtering af system software Formål System software (styresystemer) vedligeholdes og supporteres, og ledelsen sikrer, at ændringer eller nyanskaffelser sker i overensstemmelse med ITS og medlemsskolernes behov, samt at ændringer testes og dokumenteres på tilfredsstillende vis. Anvendte procedurer og kontroller For både Windows platformen, VMware, Linux og andre styresystemer indhentes fyldestgørende systemdokumentation efter behov. ITS anskaffer større, vigtige eller strategiske indkøb på baggrund af en formel projektplan/beskrivelse, som skal ledelsesgodkendes inden evt. implementering foretages. På Windows platformen hentes opdateringer fra Microsoft og installeres automatisk på serverne. Der sker en vurdering af månedens opdateringer, inden de godkendes til implementering. 3.6 Komplementerende brugerorganisationskontroller Forhold, som skal iagtages af medlemsskolernes revisorer Levering af serviceydelser Ovenstående systembeskrivelse af kontroller er baseret på ITS standardbetingelser. Det bevirker, at skolernes afvigelser fra ITS standardbetingelser ikke er omfattet af nærværende erklæring. Skolernes egne revisorer bør derfor vurdere, om denne erklæring kan anvendes på den konkrete skole og selv afdække eventulle andre risici, der vurderes som væsentlige for aflæggelse af skolernes årsregnskaber. Brugeradministration ITS varetager i forhold til brugerstyring udelukkende adgangsstyring til det overordet Windows domæne. Forhold vedrørende adgang og godkendelse af brugerrettigheder til skolernes applikationer, varetages af a-medlemsskolernes medarbejdere. Medlemsskolernes egne revisorer bør derfor selvstændigt vurdere, om tildelte adgange til applikationer er betryggende ud fra en vurdering af risici for fejl i regnskabet.

19 Deloitte Information distribueret af Deloitte 4.1 Introduktion Denne oversigt er udformet med henblik på at informere institutioner om kontroller hos ITS, som kan påvirke behandling af regnskabsmæssige transaktioner og samtidig informere om de kontroller, vi har efterprøvet. Afsnittet, når det kombineres med en forståelse og vurdering af kontrollerne i institutionernes forretningsprocesser, har til hensigt at hjælpe institutionernes revisor med dels at planlægge revisionen af årsregnskabet og dels at vurdere risici for fejl i institutionernes regnskaber, som muligvis påvirkes af kontroller hos ITS. Vores test af ITS kontroller er begrænset til de kontrolmål og relaterede kontroller, som vi har nævnt i nedenstående testskema i denne del af rapporten, og er ikke udvidet til at omfatte alle de kontroller, som måtte fremgå af ledelsens systembeskrivelse, ligesom kontroller udført hos de tilsluttede institutioner ikke er omfattet af vores systemrevision. Sidstnævnte forudsættes gennemgået og vurderet af de tilsluttede institutioners revisorer. Endelig kan der hos de tilsluttede institutioner være etableret kompenserende kontroller, som bevirker, at kontrolsvagheder nævnt i denne rapport minimeres til et revisionsmæssigt acceptabelt niveau. Denne vurdering kan alene foretages af de tilsluttede institutioners revisorer. 4.2 Kontrolmiljøelementer Vores test af kontrolmiljøet inkluderede forespørgsler hos relevant ledelse, tilsynsførende og personale samt inspektion af ITS dokumenter og registreringer. Kontrolmiljøet er vurderet mht. at bestemme karakteren, timingen og omfanget af kontrollers effektivitet. 4.3 Test af kontroller Vores test af kontrollers effektivitet inkluderer de tests, som vi betragter som nødvendige for at evaluere, hvorvidt de udførte kontroller og overholdelsen af disse er tilstrækkelige til at give en høj, men ikke absolut, overbevisning om, at de specificerede kontrolmål blev opnået i løbet af perioden til Vores test af kontrollernes effektivitet var udformet til at dække et repræsentativt antal af transaktioner i løbet af perioden til for hver kontrol, jf. nedenfor, som er designet til at opnå de specifikke kontrolmål. I udvælgelsen af specifikke tests har vi overvejet (a) karakteren af de testede områder, (b) typerne af tilgængelig dokumentation, (c) karakteren af revisionsmålene, der skal opnås, (d) det vurderede kontrolrisikoniveau og (e) testens forventede effektivitet.

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Wannafind. ISAE 3402 Type 2

Wannafind. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Wannafind ISAE 3402 Type 2

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31.

b. Indeholder relevante oplysninger om ændringer i serviceleverandørens system foretaget i perioden 1. januar 2014 til 31. Zitcom A/S ISAE 3402 Type 2 Uafhængig revisors erklæring angående generelle it-kontroller relateret til drifts- og hosting-ydelser for 1. januar 2014 til 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens

Læs mere

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle A/S ISAE 3402 Type

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

pwc EG Data Inform A/S

pwc EG Data Inform A/S i EG Data Inform A/S ISAE 3402-erklæring, type 2, fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i relation til EG Data Informs driftsydelser Januar 2015 pwc PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S FEBRUAR 2015 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING APRIL 2014 DANDOMAIN A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af DanDomains hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig

Rackhosting ApS. ISAE 3402-erklæring fra uafhængig r Rackhosting ApS Oktober 2014 ISAE 3402-erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller i tilknytning til driften af kunders itmilj øer for perioden 1. juni 2013 til 31. maj 2014 med

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret

Maj 2015. Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret Maj 2015 Faxe Kommune Revision af generelle it-kontroller hos Faxe Kommune for regnskabsåret 2014 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Center for IT & Digitalisering Industrivej 2 4683 Rønnede 18. maj

Læs mere