Kosmopolisme, rejse & brugergenererede medier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kosmopolisme, rejse & brugergenererede medier"

Transkript

1 Kosmopolisme, rejse & brugergenererede medier,, d Gruppe 3: Kim Vammen, Lisa Rahlff, Bjørn Fibiger-Jensen, Thomas Emil Christiansen, Lasse Winter, Sune Fredskild & Sara Kracht Vejleder: Michael Haldrup Pedersen

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Problemfelt... 7 Problemformulering... 9 Arbejdsspørgsmål... 9 Læsevejledning Metode Teori Kosmopolisme og tilhørsforhold Kosmopolisme på rejsen Kosmopolisme og internettet Medie og turisme Hypermedialisering Hyperturisten Teknologi og Turisme Couchsurfing Hele Verdenen er dit hjem Tillid, gensidighed og respekt som kosmopolismens støttepiller Den største couchsurfer Analyse Typer og målgrupper Målgruppe Samfundets drivkræfter og tendenser i forhold til kosmopolisme Diskussion Design overvejelser Interview-analyse teknik og begrundelse for valg af interview personer Interview metode i henhold til Kvale Teknologi og rejseformer Internettets udvikling Fra rejselitteratur til rejseblog Brugervenligheds analyse af rejseblogsites Copyright Side 2 af 118

3 Rejseindustriens brug af brugergenererede medier Digitaliseret Word of Mouth kommunikation Design Krav til designet Data-Flow-Diagram Brugervejledning Black Box Udseende og funktionalitet White Box Teknisk information Evaluering af design Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilag Interview med Kenny Andreasen Bilag Spørgsmål til Philip Strand Bilag Interview med Philip Strand Del Interview med Philip Strand - Del 2 'Show and tell' (m. video) Bilag Travel blogs and the implications for destination marketing Copyright Side 3 af 118

4 Indledning Vi lever i dag i en globaliseret verden, hvor især nye kommunikationsteknologier og international rejse er med til at knytte mennesker sammen fra nær og fjern. Vi rejser rundt i hele verden og lærer om fremmede kulturer, både rent fysisk, men også ved hjælp af internettet. Denne udvikling er med til at nedbryde landegrænser, i et sådant omfang, at nogle mennesker betragter dem selv som verdensborgere, eller med andre ord, kosmopolitter. Internettet muliggør at vi rent virtuelt kan rejse rundt i verden og snakke med folk på den anden side af kloden, som var de vores naboer. Vi globaliserer os selv og knytter bånd med fremmede mennesker på et splitsekund. Vi kommunikerer med mennesker fra andre kulturer end vores egen, derudover lærer vi af dem ligesom de lærer af os. Millioner af mennesker rejser hver dag verden rundt, bosætter sig i andre lande end deres fødeland og finder et nyt hjem. Vi er med hastige skridt på vej til at blive kosmopolitter, borgere af verden på tværs af kulturer, grænser og tidszoner. Samtidig er de brugergenerede medier, som blogs og Facebook, med til at knytte os endnu tættere sammen med de mennesker vi kender og, som vi især vil koncentrere os om i vores tilfælde, de mennesker vi møder på rejser. Ordet blog kan defineres som en online dagbog, hvor personlige tanker publiceres i kronologisk rækkefølge på en hjemmeside, og kommer af ordet weblog 1. Det ses blandt andet i brugen af rejseblogs, som er en slags online, offentlig dagbog hvor turister, oftest backpackere, fortæller om deres rejseoplevelser, og de samtidig videregiver erfaringer og skaber kontakt til andre rejsende. Fremover i rapporten vil vi blandt andet referere til interaktive, brugergenerede, sociale, internetbaserede medier under den samlede betegnelse, Web 2.0. Fra 1990 erne og frem til i dag har globalisering været et varmt emne. Debatten har hovedsageligt drejet sig om den økonomiske globalisering, om multinationale selskaber og den enorme vækst, og om hvorvidt den kan fortsætte eller ej. Denne udvikling er i høj grad muliggjort af udviklingen indenfor informationsteknologi og transport og dereguleringen af de to sektorer som fandt sted i løbet af 1990 erne, med prisfald til følge (Nielsen, Nielsen & Jensen: ). De kriser som denne udvikling til dels kan siges at være skyld i er bl.a. ITboblen omkring 2001 og den økonomiske krise, som startede i 2008, bliver fremstillet ud fra Copyright Side 4 af 118

5 økonomiske og politiske synsvinkler. Men globaliseringen har også en social og kulturel side, som i høj grad er påvirket af udviklingen indenfor de to nævnte sektorer; transport- og informationssektoren. Et sted hvor de to sektorer krydser er turisme, og det er den kulturelle side af dette krydsfelt som vi vil fokusere på. Turisme udgør ifølge tal fra ,7 % af det samlede globale BNP og er dermed verdens største industri. Ifølge UNWTOs 2020 vision vil der i 2020 være ca. 1.6 mia. internationale rejsende 2. Alene af den grund er området vigtigt at undersøge og har derfor også relevans uden for dette projekts snævre problemfelt. Den adfærdsændring vi kan observere i forbindelse med eksempelvis Couchsurfing kan være med til at fremme forståelse og tolerance kulturer imellem. Couchsurfing henviser til det fænomen at rejsende overnatter på fremmede folks sofaer i stedet for at booke et hotelværelse. Ordet stammer fra hjemmesiden couchsurfing.org, som tilbyder en service hvor man kan søge efter ledige sofaer på en given destination. Det vi mener, er at hvis man som turist bor hos en lokal indbygger i et givent land, og for eksempel deltager i deres daglige rutiner og ser et almindeligt hjem i den pågældende kultur, vil turisten udvide sin mentale horisont på en helt anden måde end hvis man havde valgt en mere traditionel form for rejse, for eksempel charterturisme, hvor man bor på hotel og, som oftest, ser den mere turistprægede del af landet. Vi har derfor valgt at fokusere på backpackeren som målgruppe, da vi mener at denne type rejsende er mere tilbøjelig til at bruge de brugergenererede medier, da en charterturist på en uges ferie typisk ikke ville bruge tid på at opdatere sin blog. Samtidig har charterturisten købt en pakkeløsning hvor ferien er planlagt på forhånd, hvorimod backpackeren ofte tager af sted uden nogen egentligt plan, og har derfor brug for løbende at planlægge den videre rejse, hvilket de brugergenererede medier kan bidrage til. Den forskellighed i planlægningen af rejsen, for henholdsvis charterturisten og backpackeren, kommer igen til udtryk i at de søger forskellige oplevelser, hvor charterturisten givetvis søger en mere struktureret rejseoplevelse, søger backpackeren en mere spontan oplevelse. Vi vil via interviews og undersøgelse af rejseblogs, se hvordan disse aspekter kommer til udtryk. Ligeledes vil vi med udgangspunkt i en analyse af brugergenererede hjemmesider og interviews med brugere af forskellige Web 2.0 services, forsøge at designe en løsning der kan give en 2 Copyright Side 5 af 118

6 mere individualiseret rejseoplevelse, ved at sammenfatte information fra brugergenererede medier, som ikke findes i de traditionelle rejsemedier. Her har vi tænkt os at lægge fokus på det mere alternative kulturelle aspekt, da netop dette står i kontrast til den mere faktuelle information der findes i de traditionelle rejsemedier. Der er også en stigende tendens til at ville trænge bag kulissen på de steder man besøger, og især backpackeren vil gerne søge alternative oplevelser og komme off the beaten track, hvilket kan være svært hvis man følger en traditionel rejseguide, som er blevet læst og fulgt til punkt og prikke af mange andre rejsende. I de brugergenererede medier hører man, i modsætning til de traditionelle rejsemedier, om personlige oplevelser på rejsen, og læserne kan bidrage med deres egne oplevelser og erfaringer, og denne tovejs-kommunikation er igen en af de afgørende forskelle mellem disse to førnævnte medier. Copyright Side 6 af 118

7 Problemfelt Som introduceret i indledningen vil vi komme i dybden med disse fænomener og begreber, både teoretisk og analytisk. Vi vil se nærmere på hvordan globaliseringen har gjort sit indtog både på internettet, med Web 2.0, samt i den virkelige verden og se på hvordan den har været medvirkende til at ændre vores måde at rejse på, interagere med folk fra fremmede kulturer og vores forståelse af og syn på verden. Følgende problemstillinger vil vi her stille spørgsmål til og bearbejde uddybende senere i rapporten. De metodiske og analytiske fremgangsmåder og spørgsmål kommer vi ind på under metodeafsnittene. Rent teoretisk vil vi danne os en forståelse for de fænomener og begreber, vi måtte støde på i vores empiri, og prøve at få rammet disse ind. Vi vil kigge på om der er tale om en mangel på tilhørsforhold hos kosmopolitter, da de som verdensborgere måske ikke føler tilknytning til en specifik nation. På den anden side er der teoretikere som argumenterer for det modsatte, for eksempel at deres verdenssyn vil kunne forstærke deres nationale følelse. Vi vil diskutere denne problemstilling og kigge på hvordan dette kommer til udtryk for de rejsende og på internettet. Derudover vil vi undersøge om de brugergenererede medier overhovedet kan bidrage til et kosmopolitisk verdenssyn og i så fald, hvordan? Dette kunne bringe os videre til spørgsmål om hvordan rejseindustrien undersøger hvilke oplevelser de rejsende ønsker på rejsen, og hvordan information fra brugergenererede medier bruges i den forbindelse. Et eksempel på brugergenererede medier som er specielt henvendt til backpackere er rejseblogs. Og det er derfor interessant for os at se på hvordan rejseindustrien bruger disse brugergenererede blogs til at hente information om rejsevaner. Man kan sige at rollefordelingen mellem turistbureau og turist er byttet om; Hvor turister tidligere var afhængige af turistbureauer til at arrangere rejser, er det nu turistbureauerne som er ude efter den information som turisterne genererer på deres blogs. Et andet aspekt af denne problemstilling som vi vil komme ind på er, hvorledes rejseindustrien inddeler turister i grupper efter interesser og præferencer i forhold til oplevelser som søges på et givent rejsemål. Denne undersøgelse er relevant i forhold til vores design, som har til hensigt at gøre information omkring alternative rejsemål og oplevelser lettere tilgængelig. Copyright Side 7 af 118

8 På et mere individuelt plan vil vi kigge på hvordan web 2.0 services skaber tillid mellem backpackere over internettet. Det ses bl.a. på hjemmesiden couchsurfing.org, hvor tilliden mellem gæst og vært er afgørende når man lader en fremmed person overnatte i sit hjem. Set i et bredere perspektiv er tillid også et vigtigt skridt på vejen til at opnå større kulturel forståelse og i sidste ende et kosmopolitisk verdenssyn. I forlængelse af dette vil vi kigge på hvad brugen af medier betyder for vores måde at rejse på, og om de har en betydning for vores opfattelse og fornemmelse af sted og rum, både ude og hjemme. På samme tid vil vi undersøge hvad en sammenfiltring af sted og rum som følge af de mobile brugergenererede medier betyder for vores syn på verden. For at nærme os en målgruppe, vil vi undersøge om de brugergenererede medier benyttes af visse grupperinger af rejsende, og hvilke? Kosmopolisme som den kommer til udtryk i brugen af Web 2.0 er altså den overordnede ramme for en teoretisk diskussion. Ud fra denne diskussion er det nødvendigt at definere hvilke tendenser i samfundet som påvirker turisters verdensopfattelse og hvorledes man, teoretisk og empirisk, kan identificerer faktorer, der kan bidrage til et kosmopolitisk verdenssyn. Copyright Side 8 af 118

9 Problemformulering Hvordan kan vi sammenfatte information fra brugergenerede medier og kan denne information bidrage til at rejsende får et mere kosmopolitisk verdenssyn? Arbejdsspørgsmål For at kunne komme med en løsning i form af et design, er det nødvendigt først teoretisk og analytisk at besvare en række spørgsmål: Hvad er kosmopolisme? Hvad betyder brugergenererede medier for udbredelsen af et kosmopolitisk verdenssyn? Hvilken rolle spiller brugergenererede medier i planlægning af rejser? Kan vi definere nogle tendenser som medvirker til en forstærket kosmopolitisk verdensopfattelse? Og hvordan kan vi gennem en designløsning bidrage til et mere kosmopolitisk verdenssyn? Copyright Side 9 af 118

10 Læsevejledning Rapporten er inddelt i teori, analyse og design. I teorikapitlerne defineres og diskuteres vigtige begreber som danner grundlag for analysen og design. I analysekapitlerne analyseres specifikke brugergenererede medier, dels gennem interview med brugere og dels i en analyse af overskuelighed og brugervenlighed ved specifikke brugergenererede hjemmesider. I designkapitlet anvender vi den teoretiske viden og empiriske data, som vi har samlet i de foregående kapitler, til en designløsning. Der argumenteres således løbende for den endelige designløsnings relevans og vigtighed gennem hele rapporten. Designrationalet er altså en opsamling af vigtige delkonklusioner fra de enkelte kapitler. En mere teknisk brugervejledning til vores design findes i designkapitlet. Metode For at komme frem til en løsning af vores problem, vil vi benytte os af forskellige teorier for at opbygge en diskussion i mellem kosmopolisme, begreberne hypermedialisering og hyperturisme. Med disse fænomener ønsker vi således at opbygge et teoretisk grundlag for at kunne besvare vores problemformulering på bedst mulig vis. Vi har ligeledes valgt at bruge undersøgelser fra Dansk Turistråds rapport Dansk turisme 2010 fremtidsbilleder til en undersøgelse af hvilke tendenser der påvirker samfundet og herved også turismen. Derudover vil vi lave to interviews hvor den mere detaljerede metode forefindes i afsnittet: Interview-analyse teknik og begrundelse for valg af interview personer. Interviewene bruges primært for at underbygge vores valg af design. Ydermere vil vi foretage en sammenligning af to rejseblogssites og deres funktioner, for at belyse positive og negative elementer i disse. Hvilket vil lede os hen imod et bedre design. Tillige vil vi lave en analyse af en online hospitality service i form af Couchsurfing, både i form af interview og litteratur. Vi har valgt Couchsurfing fordi det netop er en rejseform, som giver en mulighed for at rejse i fremmede kulturer og få en unik indsigt i disse. Da denne form også kan lede os hen mod en løsning af vores problem, synes denne at være optimal. Copyright Side 10 af 118

11 Teori Kosmopolisme og tilhørsforhold I dette afsnit vil vi kigge på hvordan begrebet kosmopolisme kommer til udtryk hos de rejsende, og hvordan dette kan påvirke deres tilhørsforhold. Kosmopolitter bliver typisk kritiseret for deres mangel på tilhørsforhold, men forskeren Jennie Germann Molz skrev i 2005 artiklen ved navn Getting a Flexible Eye : Round-the-World Travel and Scales of Cosmopolitan Citizenship hvori hun argumenterer for det modsatte. Hun skriver bl.a. at:... many theorists argue that at the beginning of the twenty-first century the nation is no longer the exclusive framework for social, cultural and political identification. According to these discourses, citizenship seems to be shifting scale, moving away from national affiliations and toward global forms of belonging, responsibility and political action (Molz 2005). Der er altså tale om en omvæltning af særlig karakter, som har været baggrund for debat, om hvorvidt skiftet fra det nationale statsborgerskab til det globale, skal ses som en negativ, eller positiv udvikling. Dem der forholder sig kritisk til kosmopolisme mener at kosmopolitterne udviser mangel på ansvarlighed, da de i deres konstante mobilitet og mangel på tilhørsforhold boltrer sig i den store, spændende verden som de lyster, uden at udøve borgerlige pligter eller betale skat til deres respektive lande. Der findes dog også dem der mener at kosmopolisme og national identitet ikke nødvendigvis udelukker hinanden, men snarere at de kan overlappe, og forstærke hinanden. I stedet for at kigge på verden som havde man intet tilhørsforhold, kan kosmopolitterne tage en ironisk distance til de kulturelle forskelligheder de oplever, og reflektere kritisk på disse. Dette er dog, ifølge Bryan S. Turner, der har skrevet artiklen Cosmopolitan Virtue, Globalization and Patriotism, først muligt muligt once one already has an emotional commitment to a place (Turner 2002). Kærlighed og ansvarlighed til ens eget land er altså, ifølge Turner, en betingelse for kosmopolisme, hvilket også kommer til udtryk i In contrast to critics who claim that patriotism and cosmopolitanism are mutually exclusive, Turner argues that patriotism is a precondition for a cosmopolitan ethic of respectful debate and care for other cultures. (Molz 2005). Copyright Side 11 af 118

12 Det er i særdeleshed ved de verdensomrejsende at kosmopolisme kommer til udtryk, da de i deres eventyr rundt på kloden oplever mange forskellige kulturer og folkefærd. Disse oplevelser skildres ofte på de rejsendes blogs, som de løbende opdaterer under turen, med billeder og erfaringer gjort undervejs. Friheden til verdensomspændende mobilitet medfører dog også visse forpligtelser, især i form af tolerance overfor anderledes mennesker og kulturer. Som Molz skriver, er man som verdensborger subject to certain duties, including an obligation to be informed about the state of the world, to live in an ethical and sustainable manner, to act in the interest of the global public (Molz 2005). Kosmopolisme på rejsen I dette afsnit vil vi redegøre for Molz' eksempler på kosmopolisme i forhold til nationale tilhørsforhold, og hvordan dette kommer til udtryk på rejsen. Hendes empiriske grundlag er hjemmesider lavet af de verdensomrejsende, og interviews af folk bag disse sider.. Først er det vigtigt at fastslå at eksemplerne hun kommer med udelukkende er baseret på hjemmesider lavet af amerikanske og canadiske rejsende. Begrundelsen for dette skal findes i, at det i høj grad er mennesker fra de vestlige lande der har friheden til at bevæge sig rundt i verden. Som hun nævner, er det nemmere at rejse på et canadisk pas, end på et taiwanesknesisk. Storbritannien, Australien og i særdeleshed Amerika og Canada er lande whose broader national discourses emphasize the importance of multiculturalism and diversity as a national good (Molz 2005). Hun har dog valgt at fokusere på de nordamerikanske rejsende, da hun mener at forholdet mellem nationalitet og kosmopolisme er mere fremtrædende her. Det er igen vigtigt at notere sig, at nationen stadig er af stor betydning for de verdensomrejsende, da det giver dem grundlag for sammenligning af kulturelle forskelligheder. Vigtigheden af nationalitet kommer også til udtryk, da mange rejsende syr hjemlandets flag på rygsækken, hvilket medfører at de til en vis grad repræsenterer deres land. Dette betyder at de rejsende må udøve ansvar og leve op til visse forpligtelser, især i form af åbenhed og tolerance. Men hvor Turner argumenterede for at kærlighed til ens eget land er en betingelse for kosmopolisme, skriver Molz at mange rejsende demonstrerer det modsatte, that becoming cosmopolitan is a prerequisite for being a better national citizen (Molz 2005). For at uddybe på Molz research, der viser at mange rejsende føler at de bliver bedre nationale statsborgere af netop at rejse, for derved at tilegne sig et kosmopolitisk verdenssyn, vil vi se på et interview lavet af Molz. Interview personerne er 3 mandlige rejsende fra Californien. Copyright Side 12 af 118

13 Interviewet finder sted i Berlin i 2001 (Molz 2005). En af interview personerne, ved navn Bill, fortæller om en tidligere rejse flere år tilbage: [W]e were talking on the train... about, you know, even from our early experience, the value that we put on how much we thought we d learned about everything and how much even more appreciative we were coming back to the United States after travelling abroad and how we got into a whole conversation about how if there s one thing every American should do it s go travel abroad. (Molz 2005) Bill sætter altså mere pris på sit eget land, efter at have rejst, da han bliver forstærket i at USA i virkeligheden er det bedste sted i verden, hvilket han får bekræftet da han nu har set resten. Han mener endda, at det er noget som enhver amerikaner burde gøre. Som Bill siger, har de lært en masse about everything, hvilket er en tendens man ser hos mange rejsende, da de lærer om forskellige kulturer, geografi, sprog, religion og så videre. International rejse bliver altså, ifølge Bill, til en borgerlig pligt. Dette står altså i konteksten i kontrast til Turners påstand om at kærlighed til ens eget land er en betingelse for kosmopolisme, da mange rejsende, som Bill, mener at de bliver bedre nationale statsborgere af netop at have tilegnet sig et kosmopolitisk verdenssyn. Her er der altså tale om, at kosmopolisme er en betingelse for at blive en bedre statsborger. Som Molz skriver Cosmopolitanism is brought back home to enhance a national identification; the traveller, with his or her rekindled love of country, makes for a better national citizen (Molz 2005). Kosmopolisme og internettet I dette afsnit vil vi kigge på hvordan kosmopolisme kommer til udtryk på internettet, og hvordan interaktiviteten i de brugergenererede medier kan bidrage til et mere kosmopolitisk verdenssyn. Det første konkrete eksempel på kosmopolisme via internettet, som Molz kommer med, er meget sigende om hvordan det kosmopolitiske verdenssyn kommer til udtryk igennem internettet. Her er tale om en side ved navn Drive Around The World, hvor 6 amerikanere kører verden rundt i to antikke Land Rovere. Formålet var til dels at undervise amerikanske skolebørn. Hold lederen Nick skriver på hjemmesiden: Copyright Side 13 af 118

14 I m hoping to successfully use the online connectivity of the Internet to broaden the exchange between cultures. I would hope to share pictures and comments from our Internet audience with people we meet in our travels, and in turn relay the ideas and culture of the people we meet along the way to our Internet audience. A chance to travel through the enormous countries of China, Nepal, India, Pakistan, Iran, Turkey, Greece, and Europe, demonstrating our goodwill as capable, friendly travelers, will allow us to experience first-hand the beautiful and ancient cultures of the world. Our interaction will be simultaneously personal and global from sharing photographs of a school child s smile to sharing the broad vision of global community and technology (Molz 2005). Nick og hans hold vil altså drage ud i verden med åbne arme, og udvise imødekommenhed og god vilje. Det er deres ansvar at opføre sig anstændigt og være tolerante, da de i retur får muligheden for at opleve de smukke og ældgamle kulturer i verden. Via internettets interaktivitet vil holdet prøve at udvide udvekslingen mellem kulturer, da deres internet publikum kan bidrage med billeder og kommentarer, som Nick og holdet kan vise til folk de møder på rejsen. Samtidig kan holdets erfaringer med fremmede kulturer læses af dem der følger med på hjemmesiden. Nick kan igennem teknologien dække distancer, ikke bare mellem kulturer, men også mellem det personlige, det nationale, og det globale. Som Molz skriver kan rejse tillade ham at engagere sig in personal interactions and technology allows him to take those interactions global - both practices are seen as binding the world together in a unified web (Molz 2005). På internettet kan alle deltage og ytre deres egne meninger på godt og ondt. Hvor Turner skriver it appears to be self evident that American patriotism, especially after 11 September, is not a promising basis for understanding other cultures, even less respecting them (Turner 2002) viser en rejsende ved navn Marie, fra New York, det modsatte på hendes hjemmeside, hvor hun opfordrer amerikanere til at rejse, for at forbedre landets image i resten af verden, og samtidig som en måde hvorpå hun nægter at lade sig skræmme af terroristerne. Via interaktiviteten i Web 2.0 kan folk kommentere på hjemmesiden, og en læser skriver Marie... YOU certainly are a wonderful ambassador for the US... and I do believe it is highly critical now for open-minded, non-xenophobic Americans to be seen traveling this planet! (Molz 2005). Copyright Side 14 af 118

15 Internettet har mange muligheder, og Molz skriver bl.a. at det ofte betragtes som et demokratisk medie, der kan være med til at kultivere et globalt samfund og fremme globalt demokrati. Dette er dog ikke nogen ny idé, der er opstået i takt med udbredelsen af Web 2.0. Idéen om internettets potentiale for globalt demokrati har eksisteret længe, hvilket bl.a. kommer til udtryk i følgende citat fra 1993: Welcome to the 21st Century. You are a Netizen (Net Citizen), and you exist as a citizen of the world thanks to the global connectivity that the Net gives you. You physically live in one country but you are in contact with much of the world via the global computer network. Virtually you live net door to every other single Netizen in the world. Geographical separation is replaced by existence in the same virtual space... We are seeing [the] revitalization of society... A new more democratic world is becoming possible (Molz 2005). Tanken om en mere demokratisk verden i kraft af internettet bliver dog afvist af mange kritikere, på trods af dette, er internettet en væsentlig del i mange rejsendes stræben efter globalt fællesskab. Molz skriver at de rejsende, i disse tilfælde, ser dem selv som en slags kulturel mægler, der kan bygge bro imellem forskellige kulturer og deres forskelligheder. Men hvis dette er tilfældet, argumenterer Molz for at de også må optræde som en slags uformel ambassadør på vejene af deres land, hvor det ikke nødvendigvis bare er kulturelle forskelle der bliver mæglet, men også politiske. Det eksemplificeres med Nick og resten af holdet fra Drive Around The World hjemmesiden, da de på turen når til Iran, der længe har haft et anspændt forhold til USA. Her møder de en iraner på en tankstation, og et af medlemmerne fra holdet skriver på hjemmesiden: A man at the gas station asked Nick where he was from and when he said America the man told him it was dangerous for us to be in Iran. You could tell he didn t know how to react to this encounter but the moment Nick brought their conversation down to an individual level he instantly let his guard down and told him that he hopes his country and our country have good relations in the future. We do too. Who knows, maybe after a few more seemingly insignificant exchanges like this we will (Molz 2005). Copyright Side 15 af 118

16 Molz pointerer, at selvom denne historie er ment som et eksempel på at individualitet kan stå over nationalitet, lægger der i sidste sætning alligevel et håb om at små, ubetydelige træf som disse måske ville kunne styrke de to landes relationer til hinanden i fremtiden, In other words, relationships forged on panhuman, non-national grounds are reappropriated within the rhetoric of international relations (Molz 2005). Dette meget smukke budskab kan i kraft af internettet nå ud til et langt bredere publikum, og grundet interaktiviteten i de brugergenererede medier, kan læserne selv kommentere og bidrage til dette verdenssyn. Da vi i vores design vil lave en slags samlet søgemaskine over mange forskellige blogsider, bliver det nemmere og mere overskueligt for de rejsende at søge inspiration. Ydermere vil koblingen mellem at finde inspiration fra forskellige blogsider, og samtidig få links til couchsurfere i området man befinder sig i, bidrage til et kosmopolitisk verdenssyn. Som beskrevet i afsnittet om couchsurfing, kan det at bo hos en lokal, og se landet igennem deres øjne ved at deltage i deres dagligdag, i høj grad fremme kosmopolisme. Man kan altså via blogs søge inspiration, danne sig indtryk af de forskellige steder man vil besøge, samt kommentere og bidrage med information eller erfaringer man selv har gjort sig. Samtidig kan dem der har lyst, finde ledige sofaer i det område eller land man læser om, og derved opleve landet som var du en lokal, hvilket kan fremme forståelsen for fremmede kulturer. Da alt sammen kan gøres på en samlet portal, i kraft af vores design, bliver brugeren fri for at skulle browse igennem adskillige blog- og hospitality-sider, hvilket ofte kan være en langsommelig og uoverskuelig proces for den rejsende. Copyright Side 16 af 118

17 Medie og turisme I det foregående afsnit har vi set på hvordan fysisk mobilitet kan medvirke til at forstærke et kosmopolitisk verdenssyn. Vi vil nu se på hvordan virtuel mobilitet også kan medvirke til dette. I den forbindelse er brugergenerede medier i særlig grad relevante. I de følgende afsnit viser vi hvordan brugergenrede medier, eller web 2.0 som vi bruger som fælles betegnelse, betyder en medialisering af rejseoplevelsen og hverdagen som helhed og hvordan denne medialisering indvirker på vores sociale interaktion. Denne tendens er på mange måder en forudsætning for kosmopolisme fordi der her opbygges et globalt blik. Den virtuelle mobilitet er altså med til at danne grundlag for kosmopolisme. I det følgende vil vi vise hvordan web 2.0 skaber muligheder for virtuel mobilitet og hvordan dette specielt kommer til udtryk gennem kommunikation via web 2.0. Vores teoretiske grundlag bygger på en tendens indenfor medieforskning, som kaldes kommunikationsgeografi af de svenske forskere Jesper Falkheimer og André Jansson (Falkheimer og Jansson: 2006). Her begrebsliggør de en del af den problematik som vi arbejder med. Bl.a. kan de kommunikationsgeografiske begreber benyttes i et forsøg på at besvare spørgsmål som: Hvad betyder brugen af medier for vores måde at rejse på? Hvad betyder medier for vores fornemmelse af sted og rum ude og hjemme? I den forbindelse er der flere teoretikere som beskriver hvordan medier medvirker til en sammenfiltring eller udviskning af grænserne mellem begreber som sted og rum og ude og hjemme. (Couldry & McCarthy: 2004, Jensen & Waade: 2009, Jansson: 2002), hvilket fører til en diskussion af spørgsmålet: Hvad betyder sammenfiltringen af sted og rum som følge af de mobile, brugergenererede medier for den måde vi ser verden på? (Urry & Szerzynski 2006) Og hvad betyder det for turisme begrebet? Det er alle sammen spørgsmål som er relevante at undersøge for at komme med bud på hvordan medier er med til at skabe et kosmopolitisk verdenssyn hos den rejsende og i sidste ende til at besvare vores problemformulering: Hvordan kan vi via brugergenererede medier bidrage til at den rejsende får et mere kosmopolitisk verdenssyn? Et centralt begreb indenfor den gren af medieforskning som beskæftiger sig med krydsningsfeltet mellem geografi og kommunikation er hypermedialisering. Begrebet kan bruges til at beskrive hvordan brugergenerede medier medvirker til at ændre vores opfattelse af sted, afstand, ude og hjemme. Copyright Side 17 af 118

18 Hypermedialisering Man kan generelt sige at begrebet hypermedialisering er meget tæt knyttet til informations og kommunikations teknologi (Couldry & McCarthy 2004: 7). Begrebet mediering bruges om mediernes repræsentation af steder sådan som det f.eks. foregår i nyhedsudsendelser. Begrebet medialisering bruges til at beskrive hvordan denne repræsentation har indflydelse på vores konkrete handlinger. Couldry & McCarthy beskriver i bogen MediaSpace: place, scale, and culture in a media age hvordan billeder fra medier indgår i vores fælles narrativer og dermed har indflydelse på vores sociale interaktion. De inddeler medieringen af steder i fem hierakiske analyseniveauer hvor niveau fire og fem beskriver det som kaldes hypermedialisering. Her er der tale om komplekse sammenfiltringer af fornemmelsen for sted, rum, tid og skala som en direkte konsekvens af mulighederne forbundet med informationsteknologi. Det gør sig gældende indenfor erhvervslivet hvor kolleger kan arbejde sammen på tværs af kontinenter og tidszoner men i høj grad også indefor turisme, hvor den rejsende har mulighed for at dele oplevelser og søge information på en ny måde. De sociale værktøjer som turisten benytter, som f.eks. blogs og Facebook, er fra bunden designet til at være interaktive og medvirker altså til sammenfiltringen af sted og rum. Kommunikation i forbindelse med en rejse foregår ofte over store afstande og via mange forskellige kanaler. Det skyldes blandt andet at man som rejsende ønsker at holde kontakt med venner og familie, samtidig med at der skabes nye bekendtskaber undervejs på rejsen. For en backpack rejsende vil selve planlægningen af rejsen også foregå undervejs, hvilket igen kræver kommunikation med f.eks. vandrehjem og flyselskaber. Hvor en sådan kommunikation tidligere var begrænset til enten telefonsamtaler, postkort og , findes der nu en række forskellige muligheder for at hente og dele erfaringer og oplevelser på internet. Et af kendetegnene ved de nye former for kommunikation er, at det er muligt at dele oplevelser med mange personer på én gang og at alle modtagere har mulighed for at svare tilbage og selv bidrage med egne erfaringer og tanker. Det betyder at grænserne mellem modtager og afsender og producent og forbruger udviskes. Denne tendens gælder for alle medier som benytter brugergenereret indhold men når tendensen ses i sammenhæng med turistrejser, er det i særlig grad tydeligt hvordan der er tale om hypermedialisering og hvordan dette kan føre til at vi oplever verden på afstand. (Szerzynski & Urry 2006). Copyright Side 18 af 118

19 At opleve verden på afstand kan på den ene side forstås konkret; vi har mulighed for at opleve fremmede steder på trods af store geografiske afstande, dels via TV og aviser men efterhånden ligeså ofte gennem digitale medier som internet og mobiltelefoner. På den anden side kan oplevelser på afstand forstås metaforisk. I kraft af netop disse digitale medier argumenterer bl.a. John Urry for at vi i stigende grad bliver distancerede fra vores omgivelser og mister tilknytning til det lokale. Med Urrys udtryk kan dette føre til at vi betragter verden med et kartografisk blik altså ser verden på afstand. (Szerzynski & Urry 2006) Dette er et interessant synspunkt set i forhold til Molz beskrivelse af hvordan et kosmopolitisk verdenssyn kan opstå hos backpack rejsende og hvordan dette kan forstærke den nationale selvforståelse og værdsættelse af sin egen kultur. (Molz: 2005). Denne redegørelse for begreberne hypermedialisering og kosmopolisme peger frem imod vores design af en portal for backpack rejsende. Med designet ønsker vi at undgå en distancering fra virkeligheden som beskrevet ovenfor. Vi vil derimod give turisten mulighed for alternative oplevelser som ikke er repræsenteret via turistmagasinernes klichéfyldte billeder, i håb om at dette kan medvirke til en større kulturel tolerance og måske, i sidste ende, hvad man kunne kalde kosmopolisme. Hyperturisten Som en konsekvens af hypermedialisering opstår hyperturisten. Gennem mediernes repræsentation af konkrete geografiske steder dannes der stereotype billeder i vores fælles bevidsthed. Disse billeder medvirker til at oplevelser, rejsemål og rejseformer tillægges en symbolsk værdi som er kendetegnende for et samfund som bygger på oplevelsesøkonomi. Vores fokusgruppe, backpackere, er et resultat af et samfund hvor varer og oplevelser tillægges symbolsk værdi. De rejser ud i verden for at opleve andre kulturer med en mængde billeder dannet af medierne, både af deres egen kulturer og af de fremmede, i bagagen. Dette gør dem på den ene side i stand til at sammenligne kulturer, at se styrker og svagheder ved forskellige leveformer og at tage ved lære. På den anden side er faren et distanceret blik uden tilhørsforhold eller mulighed for indlevelse i hverken det fremmede eller hjemlige. Altså det modsatte af hvad Molz beskriver med begrebet flexible eye. Som sagt er denne form for turisme kun mulig i kraft af en gennemgribende medialisering af samfundet. Den organiserede masseturisme er et eksempel på et medialiseret felt. Her genbruges stereotype mediebilleder i turistbrochurer til at repræsentere stranden, Copyright Side 19 af 118

20 landskabet og landsbyen, altså en simulering af virkeligheden. Begrebet autenticitet problematiseres kraftigt som følge af denne udvikling, hvilket betyder at det er turisten som definerer om et sted er autentisk udefra, en vurdering af om det svarer til hans forventninger skabt af turistmedier, det som Jansson kalder symbolsk autenticitet. Backpackeren, i kraft af sin kulturelle ballast og ønske om at opleve andre kulturer, forsøger bevidst at undgå de stereotype betydninger forbundet med forskellige destinationer og former for rejse. For backpackeren er en del af rejsen altså i ligeså høj grad en udforskning af repræsentationens domæne dvs. mediebillederne, som det er den rent fysiske rejse. (Jansson 2002: 439). Teknologi og Turisme Begrebet hypermedialisering kan bruges til at identificere behov for design af nye sociale værktøjer til brug for turister. Konkret kunne man forestille sig måder for turisten at interagere med andre rejsende og lokale med henblik på uforudsete oplevelser på rejsen. Jensen og Waade nævner i deres analyse af at størstedelen af kommunikationen i forummet omhandler udveksling af råd og vejledninger omkring transport, overnatning og andre praktiske forhold omkring en rejse. Men hypermedialisering og de muligheder i web 2.0 som begrebet dækker over, giver potentielt mulighed for udveksling af langt mere end faktuel information omkring en rejse. Begrebet augmentering, som betegner en berigelse eller udvidelse af rejseoplevelsen ved hjælp af elektroniske medier, er vigtigt at tage med i denne undersøgelse. Der er altså tale om at turisten, i kraft af de teknologiske muligheder som web 2.0 i samspil med digitalkameraer og GPS teknologi bringer med sig, får adgang til nye, uforudsete oplevelser. En sådan påstand kan let ende ud i en opremsning af muligheder indenfor GPS-teknologi i samspil med kamerateknologi og mobil internetadgang. Eksempler på disse muligheder er programmer som Picasa, som giver mulighed for at knytte GPS-information til fotos og Layer som ved hjælp af GPS anbefaler f.eks. restauranter, hoteller eller museer ud fra din position. Vi fokuserer på de sociale og kulturelle aspekter ved brugen af interaktive, brugergenererede medier og jeg nævner derfor kun disse programmer for at gøre opmærksom på de muligheder som ligger i kombinationen af teknologier og den augmentering af rejseoplevelsen (og dermed den social og kulturelle side af rejsen) som de kan bidrage til. Copyright Side 20 af 118

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark

Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Internationale borgeres oplevelse af livet i Danmark Oplæg på temamøde i Internationaliseringsudvalget, Aarhus Kommune Udarbejdet af Seismonaut, Juni 2015 Maria Schwarz, Chefrådgiver Internationale borgere

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt

Udvikling af turistapplikation. Baggrund. Projektbeskrivelse. Mr. Orange sådan er den tænkt Udvikling af turistapplikation Baggrund Turisters rejseform og planlægningshorisont er, til forskel fra tidligere, i dag mangeartede: Nogle foretrækker at orientere sig hjemmefra via nettet, nogle opsøger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012

Mobilisering 2.0. Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts 2012 Mobilisering 2.0 - unge og politisk deltagelse i de sociale mediers tidsalder Medlemskonference, Center for Ungdomsforskning 22. Marts Jakob Linaa Jensen Center for Internetforskning Forskningsprogram

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Turistens Digitale Rejse

Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse Turistens Digitale Rejse RESEARCH / PLANNING LOYALTY / REFLECTION / SHARING BOOKING / PLANNING TRIGGER (DREAM) OUT OF MARKET INSPIRATION EXPERIENCE / ON-SITE-PLANNING / SHARING

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV

BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV BRUGSKONTEKST, BRUGERNES BEHOV OG ETABLERING AF KRAV Marianne Graves Petersen Associate Professor Computer Science Dept, University of Aarhus Center for Interactive Spaces, mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark.

Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. IDAN KONFERENCE VEJEN 24. NOVEMBER 2014 Et lille specialforbund står i 2018 som vært for en af de største sportsbegivenheder nogensinde i Danmark. Hvordan vil Unionen bruge VM i ishockey som løftestang

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter.

Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Redegør for problematikken om intelektuelle ophavsrettigheder via en diskussion af de strategier de forskellige sociale aktører benytter. Indholdsfortegnelse: 1. Problemformulering 2 2. Quinuasagen. 2

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min.

www.cfufilmogtv.dk Tema: The Armish Fag: Engelsk Målgruppe: 8. 10. klasse Titel: The Devil s Playground Djævelens legeplads, 50 min. The Devil's Playground - Djævelens legeplads TV2 2002 Tv-udsendelsen handler om Amish-folket og begrebet 'Rumspringer'. Amish-folket er en befolkningsgruppe, som hovedsageligt lever i de nordlige amerikanske

Læs mere

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør "Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends

Læs mere

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879

Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Slides fra studietur til Manchester Jacqueline Albers Thomasen, MacMann Berg jat@macmannberg.dk/ 51927879 Et par systemisk opmærksomheder Handlinger er relationelt forbundet med andre handlinger Alle er

Læs mere

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave

Orientering om det engelske abstract i studieretningsprojektet og den større skriftlige opgave Fra: http://www.emu.dk/gym/fag/en/uvm/sideomsrp.html (18/11 2009) November 2007, opdateret oktober 2009, lettere bearbejdet af JBR i november 2009 samt tilpasset til SSG s hjemmeside af MMI 2010 Orientering

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013

OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE. Roskilde bibliotekerne 2013 OM AT LYKKES MED FORANDRINGSLEDELSE Roskilde bibliotekerne 2013 1 FORSTÅ FORANDRINGSBEHOVET Det nye i opgaven? For mig som leder? krav til ledelse? Kulturen? For medarbejderne Arbejdsmetoderne? Kompetencer?

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker

Fremtidens Danmark. Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv - Projektchef Birgit Lübker Fremtidens Danmark Vores arbejde har sigte på at udvikle teknologier og services, der faciliterer en hverdag, hvor mennesker får gode muligheder for at bo, arbejde og leve - at mestre situationen og yde

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32.

Citation for published version (APA): Kirkeskov, J. (2012). Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt. Byggeriet, 10(2), 32-32. Aalborg Universitet Mangelfuld radonsikring kan koste dyrt Kirkeskov, Jesper Published in: Byggeriet Publication date: 2012 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication

Læs mere

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater

Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Hvil i dig selv og opnå bedre resultater Autenticitet og integritet Lederne Nordsjælland 6. Juni 2012 - Rikke Hartmann-Bossen Hvor vil du hen med dit Lederskab? Workshop nr. 2: Hvil i dig selv og opnå

Læs mere

Emnerne skal være fremstillet i forbindelse med projekter knyttet til Projekt Fantasy Design.

Emnerne skal være fremstillet i forbindelse med projekter knyttet til Projekt Fantasy Design. Fantasy Design Web Udstilling Instruktion: Hvordan får man sine ting præsenteret på webudstillingen. Fantasy Design Web Udstilling er en offentlig hjemmeside hvor du kan se design fremstillet af børn og

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere