Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektronisk luftvejsaudit. om luftvejsinfektioner i almen praksis 2009"

Transkript

1 Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 29

2

3 Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 1. registrering 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APO og DAK-Es audit om luftvejsinfektioner, hvor registreringen fandt sted i 3 uger i januar/februar 29. I alt 47 registranter fra 24 praksis, der alle er koblet op på datafangstmodulet, deltog. Audit er konstrueret således, at et auditskema popper op på skærmen hver gang, der indkodes en ICPC-diagnose relateret til luftvejsinfektion. Deltagerne blev delt i 2 grupper, hvor den ene gruppe registrerede et fuldt auditskema ( fuld registrering ), medens den anden gruppe fik at skema, hvor den aktuelle antibiotikaordination ikke skulle registreres, men blev hentet via datafangstmodulet ( begrænset registrering ). Baggrund Antibiotikaresistente bakterier medfører stigende behandlingsproblemer mange steder i verden både i og uden for hospitalerne. I Danmark og Skandinavien er vi fortsat i den fordelagtige situation, at vi har få resistensproblemer og relativt sjældent står i en situation uden effektive midler mod en bakteriel infektion. Dette tilskriver vi sædvanligvis en restriktiv og målrettet antibiotikapolitik, der sikrer behandling til de patienter, der har behov for behandling, og ikke mindre væsentligt undlader unødig behandling. Et rationelt forbrug opnås ved at begrænse den samlede mængde antibiotika og ved at vælge antibiotika, der rammer specifikt, og som skåner normalfloraen mest muligt. Infektioner forårsaget af resistente bakterier kan resultere i øget dødelighed, lange hospitalsindlæggelser og øgede udgifter for sundhedsvæsnet. Historien har lært os, at problemet ikke bliver løst via udvikling af mere potente antibiotika. Et øget forbrug af potente og sædvanligvis også bredspektrede - antibiotika fører tværtimod til fremkomsten af øget bakteriel resistens. Problemet er særlig stort i Syd- og Østeuropa, hvor der i mange lande er en meget høj forekomst af fx multiresistente pneumokokker stafylokokker. Da 8-9% af antibiotikaforbruget ligger i primærsektoren, har de praktiserende læger et stort ansvar for den fremtidige resistensforekomst i samfundet. Erfaringerne fra de mange audit om luftvejsinfektioner, som APO har gennemført, viser, at det er muligt at nedsætte det samlede antibiotikaforbrug og samtidig omlægge til et mere rationelt forbrug. APO har netop gennemført en EU-financieret audit i Danmark, Sverige, Lithauen, Kaleningrad, Spanien og Argentina, hvor interventionsresultatet har været meget overbevisende. Skemaet i denne audit er stort set identisk med skemaet fra denne store undersøgelse. Vi håber, at også aktuelle audit vil bringe os et skridt i den rigtige retning. Det må imidlertid ikke overses, at en restriktiv antibiotikapolitik i sig selv medfører en risiko for underbehandling. Kendskab til hvilke mikroorganismer, der lokalt forårsager de alvorligste infektioner og hurtig, sikker og let tilgængelig diagnostik, er forudsætningen for en restriktiv og samtidig sikker antibiotikapolitik. Rapportens indhold Rapporten beskriver undersøgelsens samlede resultater og på udvalgte områder bringes resultaterne for de to grupper hver for sig. Resultaterne angives dels i skemaform, dels i diagrammer. Efter de overordnede resultater bringes et antal sider med analyser for hver af de vigtigste diagnoser. For hver diagnose bringes figurer, der illustrerer varighed, symptomer, undersøgelser og behandling. Sidst i rapporten bringes en række diagrammer, der illustrerer variationen mellem deltagerne. 3

4 Metodeproblemer Der har i forbindelse med databearbejdningen afsløret sig flere metodeproblemer. I mange tilfælde er der kodet flere diagnoser ind pr. tilfælde det har betydet, at vi har måttet prioritere efter alvorlighedsgrad, hvilket selvfølgelig gør analysen usikker. Det har også været et problem, at der i datafangsten ikke altid er overensstemmelse mellem diagnosedato og datoen for udskrivelse af penicillin. Endelig er der i gruppen begrænset registrering fundet en klar forskel mellem registrerede antibiotica ordinationer (42%) og de ordinationer der er overført via datafangstmodulet (32%). Resultaterne skal naturligvis tolkes i lyset heraf og vi vil bestræbe os på at løse de konstaterede metodeproblemer før næste audit. Afsluttende kommentarer Det skal understreges, at denne rapport primært skal opfattes som et arbejdsredskab i den videre proces og ikke en videnskabelig rapport. Vi håber, at den vil give et godt udgangspunkt for diskussionen på de opfølgende møder. Bente Gahrn-Hansen, Henrik Schroll og Anders Munck Inholdsfortegnelse Resultat for hver af grupperne... Samlet resultat...6 Diagnose...7 Alder og køn...7 Symptomer og udredning...8 Behandling...9 Forkølelse...1 Akut otitis media...12 Akut sinuitis...14 Akut pharyngitis...16 Akut tonsillitis...18 Akut bronchitis...2 Pneumoni...22 Eksacerbation af kronisk bronchitis...24 Influenza...26 Strep-A og CRP...27 Variationsdiagrammer...29 Registreringsskemaer (Pop-up)

5 Elektronisk luftvejsaudit - SAMLET RESULTAT - FØRSTE REGISTRERING 29 Fuld registrering Begrænset registrering Antal Procent Antal Procent KØN Pige/kvinde 418 6,9% 46 49,% Dreng/mand ,8% 37 38,% Uoplyst/udlændinge 2 3,4% ,% I alt 73 1,% 939 1,% KONTAKTART Første henvendelse 69 82,9% 71 8,3% Forløb ,1% ,7% I alt 73 1,% 93 1,% SYMPTOMER OG Feber 33 44,9% 382 4,7% FUND Hoste 16 7,3% ,9% Purulent øreflåd 18 2,4% 2 2,7% Synkesmerter ,% ,% Tonsilbelægninger 4 6,1% 41 4,4% Halsglandler 7 7,7% 9 9,6% Dyspnoe polypnoe 82 11,1% ,% Øget ekspektorat ,6% ,% Purulent ekspektorat 82 11,1% 17 11,4% Ingen af ovennævnte symp. 71 9,6% 72 7,7% I alt 73 21,% 93 24,8% UNDERSØGELSE Strep A positiv 4 6,1% 8 6,2% Strep A negativ 77 1,4% 12 1,9% CRP 27 3,% ,9% Rtg. Thorax 24 3,3% 19 2,% Ingen af ovennævnte us. 368,1% 19,3% I alt 73 14,9% 93 14,3% ÆTIOLOGI Sandsynligvis virusinfektion ,6% 36 7,1% Sandsynligvis bakteriel infektion ,4% 43 42,9% I alt 73 1,% 93 1,% ANTIBIOTIKA Påbegyndes ,4% 334 3,6% Fortsættes uforandret 23 3,1% 46 4,9% Ændres 16 2,2% 16 1,7% Ingen antibiotika 46 63,3% 43 7,8% I alt 73 1,% 939 1,% DIN DIAGNOSE Forkølelse ,2% ,9% Akut otitis media 7,% 1,4% Akut sinuitis 1 6,9% 8 8,% Akut pharyngitis 16 2,2% 9 1,% Akut tonsillitis 1 6,9% 81 8,6% Akut bronkitis 72 9,8% 77 8,2% Pneumoni 72 9,8% 1 16,% Eks. af KOL el kronisk bronchitis 42,7% 3 3,2% Influenza 79 1,7% 19 11,6% Anden luftvejsinfektion 31 4,2% 29 3,1% I alt 73 1,% 939 1,% ANTIBIOTIKA V-Penicillin 18 2,2% 188 2,% Amoxicillin/Pivampicillin 31 4,2% 8 6,2% Amoxicillin+ Clavulansyre 14 1,9% 14 1,% Makrolid 34 4,6% 42 4,% Quinolon 1,1% 1,1% Tetracyklin 2,3%,% Cefalosporin,%,% Andet antibiotikum 3,4% 1,1% Ingen antibiotika 46 63,1% 63 67,6% I alt 73 1,% 939 1,% ANDET Penicillinallergi 12 1,6% 16 1,7% Patienten forlanger antibiotika 4,% 1 1,1% Henvisning 14 1,9% 11 1,2% Ingen af ovennævnte 7 9,9% 92 96,1% I alt 73 1,% 939 1,%

6 Elektronisk luftvejsaudit - SAMLET RESULTAT - FØRSTE REGISTRERING 29 Antal Procent KØN Mand/dreng 883 2,7% Kvinde/pige ,8% Missing/udlændinge 142 8,% I alt ,% KONTAKTART Første henvendelse ,2% Forløb ,8% I alt ,% SYMPTOMER OG Feber ,% FUND Hoste o/l nasalsekretion ,9% Purulent øreflåd 43 2,6% Synkebesvær 36 21,% Tonsilbelægninger 86,1% Ømme hævede halsglandler 147 8,8% Dyspnø/polypnø 21 1,% Øget ekspektorat ,1% Purulent ekspektorat ,2% Ingen af førnævnte 143 8,% I alt ,3% UNDERSØGELSE Strep A positiv 13 6,2% Strep A negativ 179 1,7% CRP målt 38 32,1% Rtg. Thorax 43 2,6% Ingen af førnævnte 887 3,% I alt ,% ÆTIOLOGI Sandsynligvis virusinfektion 997 9,6% Sandsynligvis bakteriel infektion 677 4,4% I alt ,% ANTIBIOTIKA Påbegyndes 6 33,8% Fortsættes uforandret 69 4,1% Ændres 32 1,9% Ingen antibiotika 18 6,2% I alt ,8% DIN DIAGNOSE Forkølelse 84 34,9% Akut otitis media 16 6,3% Akut sinuitis 131 7,8% Akut pharyngitis 2 1,% Akut tonsillitis 132 7,9% Akut bronkitis 149 8,9% Pneumoni ,6% Eks. af KOL el kronisk bronchitis 72 4,3% Influenza ,2% Anden luftvejsinfektion 6 3,6% I alt ,% ANTIBIOTIKA Penicillin V ,3% Amoxicillin/pivampicillin 89,3% Amoxixillin + Clavulansyre 28 1,7% Makrolid 76 4,% Quinolon 2,1% Tetracyklin 2,1% Cephalosporin,% Andre 4,2% Ingen antibiotika 11 6,7% I alt ,% ANDET Penicillinallergi 28 1,7% Patienten forlanger antibiotika 14,8% Henvisning til specl./hospital 2 1,% Ingen af førnævnte ,% I alt ,% 6

7 Samlet resultat Forkølelse var den hyppigst registrerede sygdom. Dernæst fulgte pneumoni og akut bronchitis. I gruppen, der havde begrænset registrering, blev der rapporteret en større fraktion af pneumonier end i gruppen med fuld registrering. Slettet: betydelig Diagnose ,2 33, , 1 1 7, 8, 6,9,4 2,2 1 9,8 9,8 8,6 8,2 6,9,7 3,2 Forkølelse Akut otitis media Akut sinuitis Akut pharyngitis Akut tonsillitis Akut bronkitis Pneumoni Eks. af KOL el kronisk bronchitis 1,7 11,6 Influenza 4,2 3,1 Anden luftvejsinfektion Fuld registrering Begrænset registrering Alder og diagnose Forkølelse Akut sinuitis Akut tonsillitis Pneumoni Influenza Akut otitis media Akut pharyngitis Akut bronkitis Eks. af KOL el kronisk bronchitis Anden luftvejsinfektion 7

8 Samlet resultat Der var hoste hos 7% af alle registrerede og feber hos godt 4%. Der blev målt CRP hos 32% og foretaget Strep-A test hos 17% af alle tilfælde. Symptomer og fund ,1 6 42, ,6 21,4,2 8, ,1 8,6 Feber Hoste Purulent øreflåd Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe Øget eksp. Purulent eksp. Ingen af ovn. symp. Udredning , ,7 6,1 2, Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte 8

9 Samlet resultat I henhold til auditregistreringens rubrik antibiotika blev 37% af patienterne behandlet antibiotisk i den gruppe, der havde fuld auditregistrering, og 42% i den gruppe, der havde begrænset registrering. M.h.t. hvilke antibiotika, der blev anvendt, var fraktionen af behandlede uændret i gruppen fuld registrering, medens tallet var faldet til 32% i den gruppe, der havde begrænset registrering. Hos denne gruppe skulle vi finde de specifikke antibiotika via indrapportering via datafangstmodulet, og der viser sig her at den indrapporterede fraktion er betydelig mindre. Årsagerne hertil er flere og vil blive analyseret nærmere. Behandling ,3 7, ,4 3,6 1 3,1 4,9 2,2 1,7 Ingen antibiotika Påbegyndes Fortsættes uforandret Ændres Fuld registrering Begrænset registrering Antibiotika ,6 63, ,2 2 1 V-Penicillin 4,2 6,2 1,9 1, Amoxicillin Amoxicillin Pivampicillin Clavulansyre 4,6 4,,1,1,3,4,1 Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika Fuld registrering Begrænset registrering 9

10 Forkølelse Der blev registreret 84 tilfælde (3% af alle). 9% var førstegangshenvendelser de fleste kom på 4-6 dagen. Hyppigste symptom var hoste (78%), 31% havde feber. Varighed 16 Antal registreringer dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Antibiotika Ingen antibiotika Symptomer og fund , ,8 22,6 2 1,9 Feber Hoste Purulent øreflåd, 4,8 4,3 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe 13,2 Øget eksp. 3,8 Purulent eksp. 9,8 Ingen af ovn. symp. 1

11 Forkølelse Der blev foretaget parakliniske test hos 37%, 24% fik målt CRP. Lægerne vurderede, at 6% skyldtes bakteriel infektion, % blev behandlet antibiotisk. Undersøgelse , , ,7,7,7 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling ,6 1,4 1 V-Penicillin Amoxicillin Amoxicillin Pivampicillin Clavulansyre Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum 9 Ingen antibiotika 11

12 Akut otitis media Der blev registreret 16 tilfælde (6% af alle). Knapt 8% var førstegangshenvendelser, godt 2% var henvendelser i forløbet. De fleste henvendte sig indenfor 6 dage ligeligt fordelt fra dag 1 til dag 6. Halvdelen havde feber, 1/3 purulent øreflod. Varighed 3 Antal registreringer dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Antibiotika Ingen antibiotika Symptomer og fund 6, ,4 33 2,8 1 Feber Hoste Purulent øreflåd 1,9 4,7 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler 1,9 Dyspnoe polypnoe 4,7 Øget eksp. Purulent eksp. Ingen af ovn. symp. 12

13 Akut otitis media Der blev foretaget paraklinisk test hos mindre end 1% - hyppigst CRP. Lægerne vurderede 9% af tilfældene som værende bakterielt betingede. I henhold til auditregistreringen behandles 8%, vi fandt 7% i den begrænsede antibiotikaregistrering. V-penicillin blev anvendt dobbelt så hyppigt som ampicillin. Undersøgelse , 7, 2,8 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling 4 36, , ,8 1 1 V-Penicillin,7 Amoxicillin Amoxicillin Pivampicillin Clavulansyre 2,8,9 1,9 Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika 13

14 Akut sinuitis Der blev registreret 131 tilfælde (8% af alle). 86% var førstegangshenvendelser, få henvendte sig før 4. dagen. Hyppigste symptomer var hoste( 63%) og feber(27%). Der blev ikke spurgt til smerter. Varighed Antal registreringer dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Antibiotika Ingen antibiotika Symptomer og fund 7 63, ,7 24,4 2 1,3 14, 1,8 Feber Hoste Purulent øreflåd 9,2 4,6 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler 1, Dyspnoe polypnoe Øget eksp. Purulent eksp. Ingen af ovn. symp. 14

15 Akut sinuitis Der blev målt CRP i % af tilfældene. I henhold til auditregistreringen angav lægerne, at de behandlede 69% antibiotisk, vi fandt 68% i den begrænsede antibiotikaregistrering. % blev behandlet med V-penicilljn, 1% med macrolid. Undersøgelse 6,4 47, ,6,8 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling 6 1, ,1 2 1 V-Penicillin 4,6 Amoxicillin Pivampicillin,8 Amoxicillin Clavulansyre 1,7,8 Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika 1

16 Akut pharyngitis Der blev registreret 2 tilfælde (1,% af alle). 76% var førstegangshenvendelser. 88% havde synkesmerter og 6% tonsilbelægninger, så spørgsmålet er, om tilfældene ikke overvejende har været akutte tonsilliter. Varighed 8 Antal registreringer dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Antibiotika Ingen antibiotika Symptomer og fund Feber Hoste Purulent øreflåd Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe 4 Øget eksp. Purulent eksp. 4 Ingen af ovn. symp. 16

17 Akut pharyngitis 88 % havde positiv Strep-A og 92 % blev behandlet med V-penicillin. Der blev ikke anvendt andre antibiotika Undersøgelse Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte V-Penicillin Behandling Amoxicillin Pivampicillin Amoxicillin Clavulansyre Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum 8 Ingen antibiotika 17

18 Akut tonsillitis Der blev registreret 132 tilfælde (7.9% af alle). 91% var førstegangshenvendelser. De fleste henvendte sig fra 2. til 6. dag. 77% havde synkesmerter, 3% feber, 49% tonsilbelægninger og 6% hævede halsglandler. Varighed 3 Antal registreringer dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Antibiotika Ingen antibiotika Symptomer og fund , , 9, ,1,8 Feber Hoste Purulent øreflåd Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler 1, Dyspnoe polypnoe Øget eksp. Purulent eksp. 2,3 Ingen af ovn. symp. 18

19 Akut tonsillitis 4% havde positiv Strep-A test. Lægerne vurderede, at det nok drejede sig om bakteriel infektion i 76% af tilfældene, og angav i auditregistreringen at de behandlede 77% antibiotisk. I den begrænsede antibiotikaregistrering fandt vi 67%, der blev behandlet, næsten udelukkende med V-penicillin. Undersøgelse 6 3, , ,2 12,1 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling , ,6 2 1 V-Penicillin 1, 2,3 2,3 Amoxicillin Pivampicillin Amoxicillin Clavulansyre Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika 19

20 Akut bronchitis Der blev registreret 149 tilfælde (9% af alle). 8% var førstegangshenvendelser. De fleste henvendte sig efter 4 dage eller senere. 9% havde hoste, 33% feber. Varighed Antal registreringer dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Antibiotika Ingen antibiotika Symptomer og fund , , ,6 33,6 3,9 2 1 Feber Hoste Purulent øreflåd 6 1,3,7 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe Øget eksp. Purulent eksp. Ingen af ovn. symp. 2

21 Akut bronchitis Der blev foretaget CRP hos 1%. I auditregistreringen angav lægerne, at de behandlede 2% antibiotisk, vi fandt de 46% i den begrænsede registrering. Flest fik V-penicillin, men en betydelig fraktion blev behandlet med ampicillin og makrolid. Undersøgelse ,7,7 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling 6 4, , ,1 9,4 V-Penicillin Amoxicillin Pivampicillin,7 Amoxicillin Clavulansyre Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika 21

22 Pneumoni Der blev registreret 227 tilfælde (13,6% af alle). 64% var førstegangshenvendelser. De fleste henvendte sig efter 4 dage eller senere. 86% havde hoste, 67% havde feber, 43% havde dyspneu. Varighed 8 Antal registreringer dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Antibiotika Ingen antibiotika Symptomer og fund 9 8, , ,2 37,4 31,3 2 1 Feber Hoste Purulent øreflåd 2,2,9 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe Øget eksp. Purulent eksp. 1,3 Ingen af ovn. symp. 22

23 Pneumoni Der blev foretaget CRP-måling hos %. Lægerne angav i auditregistreringen, at de behandlede 93% antibiotisk, i den begrænsede registrering af antibiotika finder vi 74%. Denne forskel skyldes formentlig et metodeproblem. Flest behandles med V-penicillin, men godt 1% behandles med ampicillin og knapt 1% med makrolid. Undersøgelse 6 4, ,8 1,3 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling 4 43, , V-Penicillin 1,6 Amoxicillin Pivampicillin,7 Amoxicillin Clavulansyre 14,1,4,4 Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika 23

24 Eks. af KOL el. kronisk bronchitis Der blev registreret 72 tilfælde ( 4,3% af alle). Kun 26% var førstegangshenvendelser. De fleste henvendelser kommer mere end en uge efter symptomdebut. Der ses hoste hos 61% og dyspneu hos 6%. Varighed 4 Antal registreringer dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Antibiotika Ingen antibiotika Symptomer og fund ,1,6 4 34,7 3 27, ,1 Feber Hoste Purulent øreflåd 1,4 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe Øget eksp. Purulent eksp. Ingen af ovn. symp. 24

25 Eks. af KOL el. kronisk bronchitis 2% fik målt CRP, 14% fik taget rtg. thorax. Lægerne angav i auditregistreringen, at de behandlede 33% antibiotisk, i den begrænsede antibiotikaregistrering fandt vi 29%, der blev behandlet. Hyppigste behandling var med ampicillin, dernæst fulgte penicillin og makrolid. Undersøgelse , Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte 13,9 Behandling , ,1 V-Penicillin 6,9,6 4,2 Amoxicillin Pivampicillin Amoxicillin Clavulansyre 1,4 Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika 2

26 Influenza Der blev registreret 188 tilfælde (11% af alle). Hyppigste symptomer var hoste og feber. Varighed 8 Antal registreringer dag 2 dage 3 dage 4-6 dage 7-13 dage 14 + dage Antibiotika Ingen antibiotika Symptomer og fund ,6 82, , ,4 1 Feber Hoste Purulent øreflåd 6,4 Synkesmerter Tonsilbelægninger Halsglandler Dyspnoe polypnoe Øget eksp. 1,1 Purulent eksp. 3,2 Ingen af ovn. symp. 26

27 Influenza Der blev målt CRP hos 3% og Strep-A hos 1%. Stort set ingen blev behandlet antibiotisk Undersøgelse 7 6 7,4 4 34, ,6 1,1 Strep A positiv Strep A negativ Crp målt Thorax Ingen af førnævnte Behandling , , 1,1, V-Penicillin Amoxicillin Pivampicillin Amoxicillin Clavulansyre Makrolid Quinolon Tetracyklin Cefalosporin Andet antibiotikum Ingen antibiotika 27

28 Antibiotika i forhold til CRP Alle diganoser ,9 79, 69,4 2, 47, 3,6 2, 17,1 Ingen CRP CRP <=1 CRP 1- CRP > + antibiotika Intet antibiotikum 28

29 Variationsdiagrammer Figurerne på denne og følgende side illustrerer deltagervariationen på udvalgte parametre. Deltagernes egne tal findes i den individuelle tabel, der kan ses på DAK-E hjemmesiden efter login. For de deltager, der ikke har PC med har vi et ark med til udlevering. Man kan markere sin position med en pil på den søjle, der passe til ens eget resultat. Gruppen af læger, der havde begrænset registrering vil finde lavere værdier, end dem, de egentlig har pga. den ovennævnte forskel. 2 Antal deltagere Strep-A 2 Antal deltagere CRP <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9<11 % af registreringer <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 <11 % af registreringer 2 Antal deltagere V-penicillin 2 Amoxicillin/pivampicillin Antal deltagere <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9<11 % af registreringer <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 <1 1 % af registreringer 29

30 Amoxixillin + Clavulansyre Makrolid 2 Antal deltagere 2 Antal deltagere <1<2<3<4<<6<7<8<9<11 <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9<11 % af registreringer % af registreringer 2 Antal deltagere Ingen US 2 Antal deltagere Intet antibiotika <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9<11 % af registreringer <1 <2 <3 <4 < <6 <7 <8 <9 <11 % af registreringer 3

31 Registreringsskemaerne som de poppede op på skærmen når lægen kodede en luftvejsinfektion 31

32

33

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering

Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis registrering Elektronisk luftvejsaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 21 2. registrering Elektronisk audit om luftvejsinfektioner i almen praksis 2. registrering 21 Denne audit beskriver resultaterne fra 2.

Læs mere

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009

Audit om luftvejsinfektioner Island 2009 Audit om luftvejsinfektioner Island 29 Resultater fra 21 læger i Island Registrering som i HAPPY AUDIT 2 Audit om luftvejsinfektioner i almen praksis - Island 1. registrering januar/februar 29 Denne rapport

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Sjælland Svarrapport 79 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Sjælland 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 79 praktiserende

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark

Luftvejsinfektioner i Almen Praksis. Resultater fra 102 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis Resultater fra 12 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 28. Results from 12 doctors in Denmark A European project supported by EU (work package 5): Intervention material

Læs mere

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense

Status for EU-projektet HAPPY AUDIT. Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Status for EU-projektet HAPPY AUDIT Malene Plejdrup Hansen Ph.d.-studerende Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense HAPPY AUDIT Health Alliance for Prudent Prescribing Yield And Use of anti-microbial

Læs mere

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark

2. registrering 2009 Resultater fra 78 læger i Danmark Luftvejsinfektioner i Almen Praksis 2. registrering 29 Resultater fra 78 læger i Danmark HAPPY AUDIT. September 29. Results from 78 doctors in Denmark A European project supported by EU (FP6): Intervention

Læs mere

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis

Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Svarrapport 23 læger i Region Syddanmark 21 Audit om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis Region Syddanmark 21 Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS

LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS 6 Svarskrivelse 131 praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS 1 2 LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKSIS LUFTVEJSINFEKTIONER 6 Denne rapport beskriver resultaterne

Læs mere

Audit efter APO-metoden om

Audit efter APO-metoden om Audit efter APO-metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i Region Syddanmark 21/211 Projektrapport Audit efter APO metoden om akutte luftvejsinfektioner i ørelægepraksis i november 211 Forfattere:

Læs mere

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis

Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis Pilotaudit om luftvejsinfektioner i almen praksis 216 1 Kolofon: Pilotaudit om luftvejsinfektioner foråret 216 Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige?

Svarrapport. audit om Laver vi det rigtige? Svarrapport audit om Laver vi det rigtige? 1 Laver vi det rigtige? Udgivet af: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense J.B. Winsløws Vej 9A 5 Odense C Forfattere: Tomas

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn

AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn AUDIT om PENICILLINALLERGI i almen praksis på Fyn Svarrapport 13 praksis Pilot 26 Hovedbudskaber Bedre anamnese i almen praksis synes at medføre at: 1. 21% af de, der angiver mistanke om CAVE PENICILLIN

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Data Apotekernes salg af medicin indberettes til: Sundhedsstyrelsen:

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

5 SKARPE OM ØVRE LUFTVEJSINFEKTIONER.

5 SKARPE OM ØVRE LUFTVEJSINFEKTIONER. 5 SKARPE OM ØVRE LUFTVEJSINFEKTIONER. Underviser: Sophie Rydahl Kursusleder: Peder Reistad Almen praktiserende læger, Kokkedal lægecenter Store Praksisdag den 25. januar 2018 1 Mål Igennem enkle cases

Læs mere

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge Københavns Universitet At opdatere viden om diagnostik og behandling af de mest almindelige infektionssygdomme i almen praksis. Vi tager udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Luftvejsinfektioner (Ekstra fokus på virale) Infektionshygiejnisk perspektiv

Luftvejsinfektioner (Ekstra fokus på virale) Infektionshygiejnisk perspektiv Luftvejsinfektioner (Ekstra fokus på virale) Infektionshygiejnisk perspektiv 1. reservelæge, ph.d. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, AUH Inspireret af tidligere oplæg v. Svend Ellermann-Eriksen, ledende

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Antibiotika hvornår og hvornår ikke? (Kursus 510 lokale 6)

Luftvejsinfektioner i almen praksis Antibiotika hvornår og hvornår ikke? (Kursus 510 lokale 6) Luftvejsinfektioner i almen praksis Antibiotika hvornår og hvornår ikke? (Kursus 510 lokale 6) Bente Gahrn Hansen, Rune Aabenhus og Lars Bjerrum Kursusleder: Lars Bjerrum, praktiserende læge, professor,

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck

Luftvejsinfektioner. Håndbog om udredning og behandling i almen praksis. Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck Luftvejsinfektioner Håndbog om udredning og behandling i almen praksis Redaktion: Bente Gahrn-Hansen og Anders Munck Antibiotika og luftvejsinfektioner Indhold Side 4 Luftvejsinfektioner Håndbog om udredning

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug i ATC-gruppe J01 og P01A01 aggrund og indhold Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling

Luftvejsinfektioner. diagnose og behandling Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin 2014 Luftvejsinfektioner diagnose og behandling Dansk Selskab for Almen Medicin, 2014 1. udgave, 1. oplag, 2014 ISBN (trykt version):

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Småbørn, Infektioner og Antibiotika

Småbørn, Infektioner og Antibiotika Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og Implementering, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Småbørn, Infektioner og Antibiotika - En bog med viden til forældre 1 Indledning

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard

Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner. Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotikas betydning i forebyggelsen af hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne 28. oktober 2013 Mona Kjærsgaard Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE har til formål at virke

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Oplæg til tre nationale mål Følgende oplæg til mål er udarbejdet på baggrund af input fra Det Nationale Antibiotikaråd.

Oplæg til tre nationale mål Følgende oplæg til mål er udarbejdet på baggrund af input fra Det Nationale Antibiotikaråd. Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: MEDINT Sagsbeh.: DEPCHO Koordineret med: Sagsnr.: 1700915 Dok. nr.: 342506 Dato: 25-04-2017 Nationale mål for antibiotika til mennesker Resumé Danmark skal, jf.

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

Den gode mikrobiologiske rekvirering

Den gode mikrobiologiske rekvirering Fællesmøde Praktiserende læger 24. november 2015 Efter mødet suppleret med uddrag af Brugerhåndbogen for KMA om selvtagne vaginalpodninger til undersøgelse for Chlamydia trachomatis og gonokokker (på side

Læs mere

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen

Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Luftvejsinfektion Luftvejsinfektioner og antibiotika I valg af behandling er forventet benefit vigtigere end diagnosen Af Rune Aabenhus og Lars Bjerrum Biografi Rune Aabenhus er læge og under hoveduddannelsen

Læs mere

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015

Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde i Det Nationale Antibiotikaråd den 21. april 2015 Det Nationale Antibiotikaråd NOTAT Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1500717 Dok nr.: 1697169 Dato: 27. maj 2015 Oversigt over regionale initiativer præsenteret på møde

Læs mere

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1

KMA - I Luftvejs-infektioner, diagnostik i almen praksis, ver. 1 Side 1 af 5 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger

Audit om Gynækologi i almen praksis 2009. Svarskrivelse 309 læger Audit om Gynækologi i almen praksis 29 Svarskrivelse 39 læger Gynækologi i almen praksis - 29 Denne rapport beskriver resultaterne fra APOs audit om gynækologi i almen praksis, hvor 39 praktiserede læger

Læs mere

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Betændelse i ryggens knogler

Betændelse i ryggens knogler Patientinformation Betændelse i ryggens knogler Infektionsmedicinsk Afdeling Q Denne pjece er til dig, som har fået påvist betændelse i en knogle i ryggen - eller som er ved at få undersøgt, om du har

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen Dagsorden Mødedato 14. november 2016 Kl. 9-12 Sted Bilagsnr. Deltagere Afbud Kopi Axeltorv 3, 1609 København V, henvendelse på 1. sal. Ingen Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter

Læs mere

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis 1 Kolofon: Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Udgivet af: Audit Projekt

Læs mere

Baggrund.. side 3. Formål...side 6. Materiale og metode..side 6. Resultater.. side 7. Diskussion...side 16. Konklusion.. side 20

Baggrund.. side 3. Formål...side 6. Materiale og metode..side 6. Resultater.. side 7. Diskussion...side 16. Konklusion.. side 20 Indholdsfortegnelse Baggrund.. side 3 Formål...side 6 Materiale og metode..side 6 Resultater.. side 7 Diskussion...side 16 Konklusion.. side 20 Perspektivering side 20 Referencer... side 22 Bilag 1.side

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne dag 1 30. november 2015 Mona Kjærsgaard Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde.

I 2004 blev en lignende audit gennemført af praktiserende læger, der dengang i en 8-ugers periode registrerede 169 tilfælde. Diabetesaudit i almen praksis Færøerne 11 Svarrapport 14 deltagere Audit om Diabetes type 2 på Færøerne 11/12 Aktuelle rapport beskriver resultatet af en APO- audit om DM type 2 udført af 14 praktiserende

Læs mere

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis

Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Samlet resultat for 394 praktiserende læger Audit om Forebyggelse i Almen Praksis Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 Til Medicintilskudsnævnets medlemmer. Den 11. februar 2010 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Formateret: Dansk. Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media. Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika

Formateret: Dansk. Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media. Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika Anvendelse af tympanometer ved akut otitis media Og associationen mellem anvendelse og udskrivelse af antibiotika Udarbejdet af Trine Zeigermann Andersen & Dorthe Møllgaard Kristensen Hold nr 32 B Vejleder:

Læs mere

Antibiotika til dyr i Danmark

Antibiotika til dyr i Danmark Antibiotika til dyr i Danmark Tendenser i forbruget og betydning i resistensproblematikken [ Vibeke Frøkjær Jensen 1 og Ole E. Heuer 1 ] 1 Begge dyrlæger og projektforsker, Afd. for Epidemiologi og Risikovurdering,

Læs mere

Antibiotikabehandling under pres nationale kliniske retningslinjer er nødvendige

Antibiotikabehandling under pres nationale kliniske retningslinjer er nødvendige Lægeforeningen Marts 2012 Politikpapir Antibiotikabehandling under pres nationale kliniske retningslinjer er nødvendige Der er behov for en samlet, koordineret og systematisk indsats for at dæmme op for

Læs mere

Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika

Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika Region Hovedstaden Velkommen til workshop i lærings- og kvalitetsnetværket for antibiotika Centerdirektør Bettina Lundgren Ledende overlæge Hanne Rolighed Christensen 20. Januar 2017, Vilvorde Kursuscenter

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ANTIBIOTIKA TIL MENNESKER

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ANTIBIOTIKA TIL MENNESKER NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ANTIBIOTIKA TIL MENNESKER Tre målbare mål for en reduktion af antibiotikaforbruget frem mod 2020 JULI 2017 Indhold Forord: Antibiotika eller ej?... 2 Introduktion: Baggrund for

Læs mere

Rationelt antibiotika forbrug. Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme

Rationelt antibiotika forbrug. Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme Rationelt antibiotika forbrug Overlæge Merete Storgaard, ph.d., DMT&H Infektionssygdomme Dagens agenda Hvorfor skal vi ændre vores antibiotika forbrug? Hvordan er vores antibiotika forbrug i Danmark? Hvorfor

Læs mere

CRP og SR i almen praksis. Per Grinsted, Bjarne Steen Dahler-Eriksen

CRP og SR i almen praksis. Per Grinsted, Bjarne Steen Dahler-Eriksen CRP og SR i almen praksis Per Grinsted, Bjarne Steen DahlerEriksen Pjece fra DSAM og PLO 2000 CRP og SR vejldning i almen praksis Pjece nr. 1 Arbejdsgruppen bestod af: Per Grinsted og Bjarne Steen DahlerEriksen

Læs mere

Praksispersonalets kliniske arbejde

Praksispersonalets kliniske arbejde Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport 265 deltagere 6 Audit om Praksispersonalets kliniske arbejde Svarrapport Udgivet af: Forfattere: Lay-out: Tryk: Audit Projekt Odense (APO) Forskningsenheden

Læs mere

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010

Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Syrningshæmmere/hæmstof i leverandørprøver i 2010 Team Kødproduktion, Sundhed og Råvarekvalitet, Kvæg Videncentret for Landbrug SAMMENDRAG Mejeribranchen har efter branchens retningslinier gennemført rutinemæssige

Læs mere

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60%

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60% Antibiotika: Antibiotika ved almindelige sygdomme: Luftvejsinfektioner: Langt det meste af det antibiotika, som udskrives i almen praksis udskrives til behandling af luftvejsinfektioner. Det drejer sig

Læs mere

Har det 20. århundredes mirakelmiddel en fremtid?

Har det 20. århundredes mirakelmiddel en fremtid? Antibiotika-resistens Antibiotikaoverforbrug og resistens Har det 20. århundredes mirakelmiddel en fremtid? Af Rune Aabenhus og Lars Bjerrum Biografi Rune Aabenhus er læge og under hoveduddannelsen i almen

Læs mere

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk?

Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? Antibiotikaresistens hvad er det, og er det problematisk? John Elmerdahl Olsen Institut for veterinær sygdomsbiologi Københavns Universitet (Landbohøjskolen) DSF: Minimizing antibiotic resistance development

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

Vi kan gøre det lidt bedre. Jenny Dahl Knudsen, Overlæge, dr. med., Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital

Vi kan gøre det lidt bedre. Jenny Dahl Knudsen, Overlæge, dr. med., Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Vi kan gøre det lidt bedre Jenny Dahl Knudsen, Overlæge, dr. med., Klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital Hvorfor? Hvorfor skal vi tale om det danske antibiotikaforbrug? Al anvendelse af antibiotika

Læs mere

Infektioner i almen praksis

Infektioner i almen praksis Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Version 3 Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

antibiotikaforbruget

antibiotikaforbruget Seneste udvikling i antibiotikaforbruget til dyr i Danmark Det samlede veterinære antibiotikaforbrug steg 1,2 % fra 114,1 tons i 25 til 116,2 tons i 26 som følge af et øget forbrug især i akvakultur, men

Læs mere

DATAFANGST OG DATASIKKERHED

DATAFANGST OG DATASIKKERHED Store Praksisdag 28. januar 2014 DATAFANGST OG DATASIKKERHED Kvalitets udvikling - hvorfor er det svært? Struktur Registrering, journal, indkaldelse, personale, Proces Huske hvornår og hvad Resultater

Læs mere

Rygmonitorering i Region Syddanmark

Rygmonitorering i Region Syddanmark Rygmonitorering i Region Syddanmark Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013 Peter Qvist, Center for Kvalitet, John Banke, Praksisafdelingen I. Baggrund og formål Projektet er gennemført som led i den forstærkede

Læs mere

Resistente mikroorganismer

Resistente mikroorganismer Resistente mikroorganismer LKO kursusdag, Februar 2016 Anette Holm Klinisk Mikrobiologisk Afdeling OUH Anette.holm@rsyd.dk The good, the bad, and the ugly Antibiotika Infektion Hvorfor Forebyggelse Traumatiske

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin

Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin Ny model for Gult kort og andre nyheder fra Veterinærmedicin Dyrevelfærd og Veterinærmedicin Oktober 2016 Disposition Ny model for Gult kort - og nye grænseværdier Flokbehandling efter de nye regler i

Læs mere

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

Antibiotikaresistens-boblen kan godt punkteres kronik

Antibiotikaresistens-boblen kan godt punkteres kronik Antibiotikaresistens-boblen kan godt punkteres kronik Jette Elisabeth Kristiansen er speciallæge og dr.med., Søren Nielsen er dyrlæge, og Jens Laurits Larsen er professor, dr.med.vet. 28. februar 2016

Læs mere

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen.

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen. Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug Sundhedsstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATCgruppe J01 og P01AB01, der per 1. oktober

Læs mere

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Behandling og forebyggelse af farefeber Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Farefeber - hvorfor er det interessant? Smertefuldt for soen Nedsætter mælkeydelsen Påvirker

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Syge børn I praksis Luftvejsinfektioner Forkølelse Mellemørebetændelse Halsbetændelse Falsk strubehoste Lungebetændelse Bihulebetændelse Forkølelse Øvre luftvejsinfektion (næse, svælg, nedre

Læs mere

Opfølgende ICPC kursus Målsætning

Opfølgende ICPC kursus Målsætning Opfølgende ICPC kursus Målsætning At konsolidere brugen af ICPC kodning til brug for Opfølgende ICPC kursus Målsætning: At fremme oversigt i egen journal Brug af koder til brug for kronikerkontrol Journalskabeloner

Læs mere

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. rationel anvendelse af antibiotika (LKT Antibiotika)

Læs mere

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

MiBAlert. Afholdt d. 19. maj Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital MiBAlert Overlæge ph. D Bente Olesen, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital Hospitalserhvervede infektioner medfører Større sygelighed, Større dødelighed Flere dage i isolation

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 14 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Zinacef

Læs mere

Antibiotika som driftsmål

Antibiotika som driftsmål Antibiotikaindsats Antibiotika som driftsmål 1. Samlet forbrug af antibakterielle midler til systemisk brug (J01) i DDD pr. 100 sengedage 2. Andelen af beta-lactam, antibakterica, penicilliner (J01C,)

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune

Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE. Køge Kommune Januar 2015 ÅRSBERETNING 2015 AKUTTEAM KØGE Køge Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 STYRINGSGRUNDLAG... 4 Dokumentation..4 METODE...4 BORGEREN - KARAKTERISTIKA...5 HENVISNINGER...6 HENVISNINGSÅRSAGER...7

Læs mere

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi?

Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Antibiotikaresistens anno 2016 hvor står vi? Anne Kjerulf Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Central Enhed for Infektionshygiejne GLOBALT PROBLEM Stigende antibiotikaforbrug stigende

Læs mere

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen Fødevarestyrelsen VETERINÆRREJSEHOLDET 04.06.2010 Redegørelse over Veterinærrejseholdets besøg i 2009 hos 10 dyrlæger udvalgt bl.a. på baggrund af højt ordinationsniveau af tetracyklin i svinebesætninger

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag

Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering Teknisk bilag Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved selvmedicinering December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Forekomsten af lægemiddelrelaterede problemer ved

Læs mere

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB ERFARING NR. 1604 En undersøgelse i udvalgte besætninger har vist, at tetracyklinforbruget kunne reduceres i 14 ud

Læs mere

Infektioner i almen praksis

Infektioner i almen praksis Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Version 2 Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er

Læs mere

Kliniske retningslinje om mundpleje til thoraxkirurgiske patienter et eksemplarisk eksempel

Kliniske retningslinje om mundpleje til thoraxkirurgiske patienter et eksemplarisk eksempel Kliniske retningslinje om mundpleje til thoraxkirurgiske patienter et eksemplarisk eksempel Preben Ulrich Pedersen, lektor phd, CfKR Per Hostrup, Vestdansk Hjertedatabase, overlæge Inge Madsen, VIA UC,

Læs mere

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens

Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 87 Offentligt Resistente bakterier (MRSA) hvordan og hvorfor og fra resistens til ikke-resistens Seniorforsker Yvonne Agersø Hvad er

Læs mere