Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg*"

Transkript

1 T i l p r o j e k t e r e n d e t e k n i k e r e, e l i n s t a l l a t ø r e r, e n t r e p r e n ø r e r, h å n d v æ r k s m e s t r e o g f o r m æ n d B R A N C H E V E J L E D N I N G O M B E L Y S N I N G O G E L - F O R S Y N I N G PÅ BYG G E P L A D S E N

2 Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg* Teknisk udformning: Dansk El-Forbund og Elinstallatørernes Landsforening ELFO Layout, illustrationer og omslag: BAR for Bygge & Anlæg, Leverandører af byggestrømsmateriel, Dansk El- Forbund og Elinstallatørernes Landsforening ELFO Grafisk produktion og tryk: Paritas Grafik A/S, Brøndby Redaktionen afsluttet: August udgave Oplag: Denne bog kan så længe oplag rækker rekvireres gratis hos: BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej Valby Tlf.: Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg Gregersensvej Postbox Tåstrup Tlf.: *) Vinterkonsulenterne for bygge og anlæg er et samarbejde om vinerbyggeri og sæsonudjævning mellem By- & Boligministeriet, BATkartellet, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning, Byggeriets Arbejdsgivere, Dansk VVS og Danske Entreprenører.

3 B R A N C H E V E J L E D N I N G O M B E L Y S N I N G O G E L - F O R S Y N I N G PÅ BYG G E P L A D S E N EKSEMPLER PÅ UDENDØRS OG INDENDØRS BELYSNING AF VINTERBYGGEPLADSEN BAR for Bygge & Anlæg Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg

4 FORORD Udvalget for Helårsbeskæftigelse udgav i 1986 hæftet "Byggepladsbelysning". Hæftet har været flittigt brugt, men der er siden kommet nye retningslinier inden for området. Derfor har Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, kaldet BAR Bygge & Anlæg, i samarbejde med Vinterkonsulenterne lavet en ny og tidssvarende publikation. Denne indeholder eksempler på, hvordan man kan udforme udendørs og indendørs byggepladsbelysning samt hvordan elforsyningen kan etableres. Eksemplerne gør det nemt at udforme en korrekt byggepladsbelysning, hvor arbejdets størrelse ikke gør det nødvendigt at udarbejde et særskilt projekt for belysning. Det er BAR Bygge & Anlægs og Vinterkonsulenternes håb, at denne nye vejledning vil hjælpe ved etablering af bygge- og anlægspladser, så det både giver en større kvalitet af arbejdet samt bedre sikkerhed og arbejdsmiljø for de beskæftigede. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til høring, og konstateret, at den ikke er i strid med arbejdsmiljølovgivningen, ligesom vejledningen har været til høring i Elektricitetsrådet, hvis bemærkninger er indarbejdet i teksten. 2

5 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Introduktion... 4 Belysning og definitioner... 6 Byggepladsens nødvendige belysning... 6 Lystrøm... 8 Belysningsstyrke... 8 Virkningsgrad og andre udtryk... 8 Opgavefordeling mellem bygherre og entreprenør Bygherren... 9 Entreprenøren... 9 Elforsyning... 9 Elfordeling... 9 Faste elinstallationer... 9 Flytbare elinstallationer... 9 Stærkstrømsbekendtgørelsen Tavler Tavleeksempler Type MT Type Type Type Type Master og standere Ledninger Ledningssystemer Tilledninger/forlængerledninger Tilslutningsmateriel Kabler i jord Ophængning Spændingsfald Armaturer og lyskilder Kapslingsklasser Almindelige glødelamper Lysstofrør Halogenlamper Metalhalogen- og højtryksnatriumlamper Byggepladsens lysbehov Retningsgivende oversigter vedr. lyspunkthøjde, lyskilder og belyste arealer Lysudbytte Placering af armaturer Blænding og lysspild Blændingsfænomenet Lyskæder Placering af lyskæder Energibesparende lyskæder Tænding og slukning Indendørs elforsyning på større byggepladser Byggepladsenhed op til 300 m Stykliste Eksempler på elinstallationer og belysning Eksempel 1 Enfamiliehus eller mindre værkstedsbygning Eksempel 2 Etageejendom under opførelse Eksempel 3 Etageejendom Eksempel 4 Boligblok med opgange Referencer Love, regler og litteratur m.v Symboler

6 INTRODUKTION I den del af vinterperioden, hvor dagslyset ikke er tilstrækkeligt, skal der ved bygge- og anlægsarbejde være etableret kunstigt lys både udendørs og indendørs. Indholdet af denne publikation er kun tænkt til brug ved planlægning, tilrettelægning og udførelse af byggepladsbelysning ved de små og mellemstore vinterbyggearbejder, hvor arbejdet ikke kræver særlig assistance fra en elingeniør. Vejledningen henvender sig således til: 1. Arkitekter og ingeniører, der skal projektere og planlægge udendørs og indendørs byggepladsbelysning før et vinterbyggearbejde udbydes i licitation eller blot overgives som ordre til en entreprenør eller håndværksmester. 2. Elinstallatører, entreprenører, håndværksmestre, samt teknikere og formænd, der skal tilrettelægge og lade udføre den af arkitekt eller ingeniør planlagte belysning eller den belysning, som de eventuelt er forpligtet til at udføre, i henhold til overenskomstmæssige aftaler om vinterbyggeri. Krav om og til belysning ved vinterbyggearbejde er angivet i: 1. By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 med tilhørende bilag: Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde i vinterperioden. 2. By- og Boligministeriets vejledning om vinterbyggeri, vejledning til ovenstående bekendtgørelse. 3. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. 4. De overenskomstmæssige aftaler om vinterbyggeri, der er indgået for nogle byggefag. Ud over at følge disse krav i sidstnævnte punkt 1 og 2 er det nødvendigt at udforme byggepladsbelysningen efter Arbejdsmiljølovens bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder og eventuelt DS 700 (se afsnittet om "Belysningsniveau og definitioner", side 6. Se også afsnittet "Referencer" side 37). I By- og Boligministeriets "Bekendtgørelse om byggeri i vinterperioden" er vinterperioden angivet som perioden 1. oktober til 30. april. Ligeledes er de overenskomstmæssige aftaler om vinterbyggeri i "Vinterperioden" for de fleste fagområder, ligeledes fastlagt som tidsrummet 1. oktober til 30. april. Aftalernes ordlyd er forskellige og fortolkes af byggefaglige organisationer til kun at gælde arbejdssteds-/arbejdspladsbelysning. Etablering af orienteringslys som supplement til dagslys er en bygherrepligt, idet der er tale om sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Orienterings- og arbejdsstedsbelysning i "mørke rum" uden dagslys hører ikke under begrebet "vinterbyggeri". Disse belysninger skal man derfor beslutte ud fra Arbejdsmiljølovens og Bygningsreglementets bestemmelser, samt DS 700 "Kunstig belysning i arbejdslokaler", 5. udgave I afsnittet "Opgavefordeling mellem bygherre og entreprenører" side 9 er angivet den normale fremgangsmåde for de enkelte installationers projektering, planlægning og udførelse, samt ansvarsplaceringen ved udførelsen af disse arbejder. I afsnittet "Tavler" side 12 findes en beskrivelse af tavler, der kan anvendes til forsyning af belysning på byggepladser. 4

7 De efterfølgende afsnit behandler de enkelte materieldele (master, ledninger, armaturer mv.), som indgår i byggepladsens belysningsanlæg. I afsnittet "Indendørs elforsyning på større byggepladser", side 26, er angivet et eksempel på udførelse af en elinstallation til en byggepladsenhed på indtil 300 m 2 og en mulig sammenkobling af de her anvendte enheder til brug ved et etagebyggeri. I afsnittet "Eksempler på elinstallationer og belysning", side 29, er anført nogle kommenterede forslag til traditionel udformning af el- og belysningsinstallationer. I afsnittet "Referencer", side 37, er angivet en oversigt over love, regler og litteratur, hvor man kan indhente nødvendig viden til udformning, planlægning og udførelse. I afsnittet "Symboler", side 38, er anført de symboler, som er brugt i denne publikation. På indersiden af omslaget er angivet de gratis vinterkonsulenttjenester, der er til rådighed for projekterende teknikere, elinstallatører, entreprenører, håndværksmestre og formænd. 5

8 BELYSNINGSNIVEAU OG DEFINITIONER Byggepladsens Belysningsniveau på byggepladser er fastsat i kapitel 7 i Bekendtgørelse nr. 589 af 22. nødvendige belysning juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. For god ordens skyld gengives de aktuelle bestemmelser i kapitel 7: Kapitel 7 Belysning 43. På arbejdsområder skal der være passende belysning, tilpasset arbejdets art, så det enkelte arbejde kan foregå forsvarligt, herunder så vidt muligt i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Stk. 2. Belysningen må ikke give generende blænding eller reflekser eller medføre generende varme. 44. Adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal være belyst, så færdslen kan foregå forsvarligt. Belysningen skal have en styrke på mindst 25 lux. Stk. 2. Lokaler, der ikke er belyst, og hvor der kan være risiko for fald eller anden særlig fare, skal være afspærret. 45. I det omfang, det er påkrævet for sikker orientering, skal lokaler, arbejdspladser, adgangs- og flugtveje være forsynet med nødbelysning. Hvis dette ikke er muligt eller rimeligt, skal de ansatte være forsynet med en bærbar lygte, som er beskyttet imod stød og slag. Arbejdstilsynet har i AT-Anvisning nr beskrevet definitionen af belysningsstyrker samt angivet, hvorledes måling af belysningsstyrker kan finde sted. Omkring belysningsstyrke på adgangsveje mv. citeres følgende fra anvisningen: Måleplan Belysningsstyrken på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal bestemmes på vandret plan i færdselsniveau, dvs. hvor der foregår færdsel på jord- eller gulvniveau, uden personskygge. I de fleste praktiske situationer vil en måling af belysningsstyrker i et vandret måleplan 0,85 m over færdselsniveau være tilstrækkeligt og langt mere praktisk gennemførlig. Er krav til middelbelysningsstyrke og minimumsbelysningsstyrke opfyldt i 0,85 m's højde, vil dette i reglen også være tilfældet for målinger i færdselsniveau, og yderligere målinger vil derfor normalt ikke være nødvendige. Måling af belysningsstyrker kan fx foregå som skitseret på fig. 1. I tilfælde, hvor der åbenlyst vil være afvigelser mellem måleværdier i 0,85 m's højde og i færdselsniveau, må målingerne foretages direkte på jord eller gulv. Det vil fx være tilfældet, når fastmonterede udragende dele tæt ved eller under måleplanet skønnes at forhindre lysets fordeling på vej, gulv eller terrænoverflade, således at der måles for høje belysningsstyrker i 0,85 m's højde. Fig. 1: Måling af belysningsstyrker foretages af en person siddende i hugstilling. Luxmeteret holdes i vandret stilling i en højde af 0,85 m over færdselsniveau, samtidig med at slagskygger på luxmeteret fra den person, som måler, undgås. 6

9 Vejledende belysningsstyrker Håndbogen for sikkerhedsgruppen inden for bygge og anlæg indeholder følgende vejledende belysningsværdier for forskelligt arbejde. Orienteringslys Groft arbejde Mere krævende arbejde Overdækkede arbejdspl. Montagearbejde Præcisionsarbejde 25 lux 50 lux 100 lux 200 lux 300 lux 500 lux Belysningsovergange For at undgå generende overgange fra kraftigt belyste områder til mindre belyste områder og omvendt, bør forholdet mellem belysningsstyrkerne ikke være større end 3:1. 7

10 Lysstrøm Lysstrøm er et udtryk for, hvor meget lys, der udsendes fra en lyskilde eller et armatur. Lysstrømmen måles i lumen, som er den udsendte lysenergi pr. tidsenhed. Eksempler 250 W højtryksnatriumlampe: lumen; ca. 128 lumen pr. watt 500 W halogenlampe: lumen; ca. 20 lumen pr. watt 36 W lysstofrør: lumen; ca. 80 lumen pr. watt 60 W glødelampe: 720 lumen; ca. 12 lumen pr. watt. NB! Industrilamper ca. 30% mindre. Belysningsstyrke Belysningsstyrke er et udtryk for, hvor meget lys, der rammer en overfladearealenhed. Begrebet anvendes til at udtrykke, hvor kraftigt et areal er belyst. Belysningen måles i lux, som er en lysstrøm pr. arealenhed. Eksempel Vintersol kan give en belysningsstyrke på lux En arkitektlampe på 1 meters afstand kan give 500 lux Belysningsanlægget på en fodboldbane kan give lux Vejbelysningsanlægget på en villavej kan give lux. Virkningsgrad Andre udtryk Virkningsgrad er et udtryk for, hvor meget af den udsendte lysstrøm fra en lyskilde, der bliver nyttiggjort. På byggepladser kan virkningsgraden normalt sættes til 0,4, når almindelig tilsmudsning af armaturer er taget i betragtning. Det vil sige, at man kun får et udbytte af lyset fra lyskilden på ca. 40%. Luminans er et udtryk for, hvor lysende en overflade er. Refleksion eller reflektans er forholdet mellem den fra en overflade reflekterende lysstrøm og den lysstrøm, der rammer overfladen. 8

11 OPGAVEFORDELING MELLEM BYGHERRE OG ENTREPRENØR Bygherren Entreprenøren Elforsyning Elfordeling Faste elinstallationer Flytbare elinstallationer Bygherren eller bygherrens rådgivere, arkitekt eller ingeniør, fastlægger det nødvendige effektbehov. Ud fra dette forhåndsrekvirerer de i god tid før byggearbejdets påbegyndelse elforsyningen til byggepladsen hos elforsyningsselskabet. Endelig rekvirering sker gennem en elinstallatør. Ved små byggepladser rekvirerer bygherren normalt forsyningen direkte hos det lokale elforsyningsselskab gennem en elinstallatør. Entreprenøren får normalt stillet elforsyning til rådighed for arbejdsbrug og til byggepladsbelysning inden for nærmere angivne rammer i udbudsmaterialet. Ved totalentrepriser og hovedentrepriser sørger totalentreprenøren henholdsvis hovedentreprenøren normalt for elforsyning til sine underentreprenører. På små byggepladser er det normalt tilstrækkeligt med etablering af 1 stikledning til elforsyning af hele pladsen. På større byggepladser kan det være hensigtsmæssigt at etablere flere stikledninger. Hovedtavler etableres normalt af en elinstallatør på foranledning af bygherren. Efter bygherrens nærmere beslutning kan sådanne tavler dog også etableres af total-, hoved- eller fagentreprenører. Bygherren eller bygherrens arkitekt eller ingeniør fastlægger og anfører elfordelingen i fællesbetingelser og særbetingelser og angiver placering af eltavler, stikkontakttavler, kabeltræk og lysmaster mv. på byggepladsen. Ved totalentrepriser udføres dette arbejde af totalentreprenøren til brug for ham selv og hans underentreprenører. Ved hovedentrepriser kan arbejdet være overdraget hovedentreprenøren. Der skal altid være en klar arbejdsfordeling og klare grænser for leverancer og ydelser mellem bygherre, entreprenører og disses underentreprenører. Faste elinstallationer på byggepladsen skal udføres af en elinstallatør. Flytningen af faste elinstallationer i takt med arbejdet, bør fremgå af tidsplanen. Flytbare elinstallationer, tavler og belysningsgenstande, der er stikkontakttilsluttede, behøver ikke at udføres af en elinstallatør. Installationerne skal forud være planlagt, så de nemt kan flyttes af bygningshåndværkerne i det omfang, dette arbejde er overdraget disses arbejdsgivere. 9

12 STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Det er tilladt den enkelte entreprenør selv at tilslutte brugsgenstande og belysningsmateriel til den faste installation, når det sker ved stikkontaktforbindelser. Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer indeholder bestemmelser for hvorledes elektriske installationer herunder byggepladsinstallationer skal etableres, betjenes og vedligeholdes. Til orientering gengives, suppleres og kommenteres her visse af Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser: "Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom". Brugeren kan således være den enkelte fagentreprenør. Fejl på den faste del af installationen skal afhjælpes af elinstallatøren. "Termiske apparater samt belysningsarmaturer må ikke anvendes på en sådan måde, at de kan bevirke skadelig opvarmning af omgivelserne". "Letantændelige genstande eller stoffer må ikke forefindes i farlig nærhed af belysningsarmaturer eller andre brugsgenstande". Ved anvendelse af belysningsmateriel med høj overfladetemperatur, fx halogen- og glødelamper, bør man især være opmærksom på disse bestemmelser. Det samme gælder ved anvendelse af elektriske varmeapparater. "Tilledninger må ikke anvendes på en sådan måde, at de udsættes for mekanisk, kemisk eller termisk beskadigelse. Ledninger, som er i en sådan tilstand, at fortsat benyttelse af dem kan medføre fare, må ikke anvendes". Kalk, syre, olie, benzin mm. er kemiske stoffer, der kan beskadige elinstallationer. Varmeapparater, varme rørledninger, lyskilder og åben ild kan beskadige elinstallationer. "For at undgå beskadigelse bør kabler og ledninger ikke anbringes på køreveje eller gangveje. Hvis en sådan anbringelse er nødvendig, skal de være beskyttet mod mekanisk beskadigelse og sammenstød med byggepladsmaskiner og køretøjer". Beskyttelse mod mekanisk beskadigelse på køreveje kan udføres med brædder eller planker af passende tykkelse, der fastholdes på begge sider af kablet eller ledningen, således at de optager trykpåvirkningerne fra rullende eller kørende materiel. Kabler kan ligeledes beskyttes ved itrækning i rør. "Stikpropper og forlængerled må kun monteres på bøjelige ledninger, ikke på installationskabler. Bøjelige ledninger bortset fra tilledninger skal mindst være kappeledninger i svær udførelse type H07RN-F eller tilsvarende slid- og vandbestandige ledninger". 10

13 "Sikringer, automatsikringer eller maksimalafbrydere til overstrømsbeskyttelse af ledninger eller brugsgenstande må kun udskiftes eller genindkobles én gang efter overbrænding eller automatisk udkobling". "Sker der straks igen en sikringsoverbrænding eller automatisk udkobling, skal den eventuelle fejl fjernes". Det vil normalt være en opgave for elinstallatøren. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvor en sikringsoverbrænding eller automatisk udkobling skyldes en kortvarig overbelastning, fx ved start eller drift af en motor. "Ejeren (brugeren) af en installation skal sørge for, at der i sikringsholderne ikke er anbragt andre genstande end dertil bestemte sikringer". Bibeholdes en midlertidig installation i mere end 3 måneder, skal installationen hver 3. måned efterses af en autoriseret elinstallatør. Ejeren (brugeren) af den midlertidige installation er ansvarlig for, at eftersynet foretages, og at installationen efter benyttelsen fjernes. Rutiner for byggepladsdrift bør tilsigte, at der jævnligt foretages eftersyn af sikringsholdere og overstrømsbeskyttelsesudstyr for at sikre overensstemmelse med de anførte max-værdier for henholdsvis sikringers mærkestrøm og overstrømsbeskyttelsesudstyrs indstillingsstrøm. "Udskiftning af knivsikringer i spændingsførende tilstand må kun foretages af en sagkyndig eller instrueret person og under anvendelse af et dertil konstrueret isolerende håndtag". Elinstallatøren og hans personale er sagkyndige personer. Instruerede personer er sådanne, som har modtaget tilstrækkelig instruktion eller oplæring i bestemte operationer, til at de kan gennemføre disse på en elsikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det kan eventuelt være andre af byggepladsens håndværkere. Brugsgenstande, der tilsluttes installationen på byggepladsen, skal være beskyttet mod indirekte berøring. Det medfører normalt krav om, at der skal fremføres en grøn/gul beskyttelsesleder fra en jordelektrode til de brugsgenstande, der ikke er dobbeltisolerede. Beskyttelsesledere skal være isolerede og oplægges som de strømførende ledninger. Stikkontakter, der forsynes direkte med netspænding 230/400 V, skal have virksom jordkontakt. For stikkontakter med mærkestrøm til og med 32 A gælder endvidere, at de skal forsynes gennem HFI- eller HPFI-afbryder. Stikkontakter med mærkestrøm til og med 32 A, som er beregnet til forsyning af undertavler eller stikkontakttavler, kan beskyttes på anden måde end med HFI- eller HPFI-afbryder. De skal da være mærket med en advarsel, som fx: Kun til forsyning af andre tavler. Er ikke HFI-beskyttet. 11

14 TAVLER Byggepladsen forsynes med elektricitet til kraft og lys ved spændingen 3 x 400/230 V over en tilgangs- og målertavle. Større byggepladser kan have flere forsyninger. Tavler der anvendes på byggepladser, skal opfylde Stærkstrømsbekendtgørelsen, lavspændingstavler, afsnit til 439-5, afsnit (identisk med den europæiske standard EN ). Byggepladstavler inddeles efter deres anvendelse (funktion) i: Tilgangs- og målertavle Denne tavle indeholder normalt tilslutningsfaciliteter for det indkommende forsyningskabel, måleudstyr samt udstyr til afbrydelse og til beskyttelse mod overbelastning og kortslutning for det afgående kabel. Hovedfordelingstavle Denne tavle består af en indgangsenhed og flere udgangsenheder. Kabeltilslutning sker udelukkende via klemmer. Fordelingstavle Denne tavle består af en indgangsenhed og flere udgangsenheder. Kabeltilslutning til indgangsenheden sker udelukkende via klemmer. Afgående kabler kan tilsluttes enten til klemmer eller til stikkontakter. Transformertavle Denne tavle skal bestå af en indgangsenhed og kan indeholde en transformerenhed for lavspænding/ekstra lavspænding(lv/elv) og eventuelt en eller flere transformerenheder for lavspænding/lavspænding (LV/LV). Denne type anvendes sjældent på danske byggepladser. Underfordelingstavle (gruppetavle) Denne tavle består af en indgangsenhed og én eller flere udgangsenheder. Hver udgangsenhed omfatter et eller flere afgående kabler. Kabeltilslutning til indgangsenheden kan ske via klemmer eller indgangsudstyr (forlængerled/apparatkontakter). Afgående kabler kan tilsluttes enten til klemmer eller til stikkontakter. Stikkontakttavle Stikkontakttavler kan være en af flg. typer: a) med mærkedriftspænding der ikke er mindre end forsyningsspændingen og mærkefrekvens, der svarer til netfrekvensen, b) for lavere driftspændinger eller frekvenser, der afviger fra forsyningens. Stikkontakttavler er enten transportable eller mobile og indeholder normalt følgende funktionsenheder: Indgangsenhed, hvor forsyningen sker enten via en i tavlen fast tilsluttet bøjelig ledning med stikprop eller over et apparatindtag. Mærkestrømmen må ikke overstige 63 A. Udgangsenheder, hvor de afgående ledninger udelukkende forbindes til stikkontakter. Hver stikkontakt skal have sin egen overbelastningsbeskyttelse, medmindre stikproppen på den indgående ledning, som forsyner stikkontakttavlen fra en fordelingstavle, har en mærkestrøm lig med den laveste af mærkestrømmene for stikkontaktafgangene på enheden. Alle stikkontakter til forsyning af håndværktøj m.m. skal være beskyttet af en HFI/HPFIafbryder placeret i stikkontakttavlen. To eller flere af de nævnte typer kan altid være kombineret i en enkelt byggepladstavle. Stikkontakter i fordelingstavler, underfordelingstavler eller stikkontakttavler, som er mærket med "Kun til forsyning af andre tavler. Er ikke HFI-beskyttet" eller tilsvarende advarsel, må ikke anvendes til direkte tilslutning af apparater eller håndværktøj på byggepladsen. 12

15 Byggepladstavler findes i mange fabrikater med varierende mærkestrøm og bestykning. De byggepladstavler, som vises på de efterfølgende sider, skal derfor kun betragtes som eksempler. Det afgørende er, at tavlerne opfylder standarden EN og har tilstrækkelig kapacitet til at forsyne såvel belysning som håndværktøj og eventuelle stationære værktøjsmaskiner på byggepladsen. Eksemplerne: Type MT, som af fabrikanten betegnes målertavle, er i virkeligheden en kombination af en tilgangs- og målertavle, en underfordelingstavle og en stikkontakttavle. Type 1, 2 og 3, som af fabrikanten betegnes stikkontakttavle, er i virkeligheden en kombination af en underfordelingstavle og en stikkontakttavle. Type 4, som af fabrikanten betegnes stikkontaktfordeler, er ikke en tavle, da den ikke indeholder udstyr til beskyttelse mod indirekte berøring. Type 4 skal opfylde bestemmelserne for kabeltromler eller bestemmelserne for transportable stikkontakter. Tilslutning må derfor kun ske til en stikkontakt, der er beskyttet af en foransiddende HFI-afbryder. Det betyder, at stikkontakter med mærkningen "Kun til forsyning af andre tavler. Er ikke HFI-beskyttet" eller tilsvarende advarsel, ikke kan anvendes. Type MT: Type 1: Type 2: Type 3: Type 4: 13 Tekniske specifikationer Mærkestrøm: 63 A (direkte måling) Tilgang: 6 16 mm 2 CU tilsluttes direkte på målerklemmerne Tilgangsafbryder 63 A Afgang: 1 stk. CEE 400 V/ 63 A, 5P med FI- afbryder 63 A/ 0,5 Tekniske specifikationer Mærkestrøm: 63 A Tilgang: CEE 400 V/ 63 A, 5P indtag 1 stk. sløjfeafgang CEE 400 V/ 63 A, 5P uden automatsikring 2 stk. 63 A HPFI- afbrydere Afgang: 5 stk. dansk 230 V/ 16 A, 3P med automatsikring 3 stk. CEE 400 V/ 16 A, 5P med automatsikring 2 stk. CEE 400 V/ 32 A, 5P med automatsikring Placering: Ophænges på væg eller monteres i stativ Tekniske specifikationer Mærkestrøm: 32 A Tilgang: CEE 400 V/ 32 A, 5P indtag 1 stk. sløjfeafgang CEE 400 V/ 32 A, 5P uden automatsikring 1 stk. 40 A HPFI- afbryder Afgang: 6 stk. dansk 230 V/ 16 A, 3P med automatsikring 1 stk. CEE 400 V/ 16 A, 5P med automatsikring Placering: Ophænges på væg eller monteres i stativ Tekniske specifikationer Mærkestrøm: 16 A Tilgang: CEE 400 V/ 16 A, 5P indtag 2 stk. sløjfeafgang CEE 400 V/ 16 A, 5P uden automatsikring 1 stk. 40 A HPFI- afbryder Afgang: 6 stk. dansk 230 V/ 16 A, 3P med automatsikring Placering: Ophænges på væg eller monteres i stativ Tekniske specifikationer Mærkestrøm: 16 A Tilgang: CEE 400 V/ 16 A, 5P stikprop Afgange: 2 stk. dansk 230 V/ 10 A, 3P 1 stk. CEE 230 V/ 16 A, 3P 1 stk. CEE 400 V/ 16 A, 5P Placering: På gulv

16 T YPE MT Målertavle Symbol MT Anvendelse Forsyning Overstrømsbeskyttelse Tilslutning Forsyning af tavler type 1 og registrering af forbrug Fra forsyningsnet via stikledning Max 63 A foran stikledning 6 16 mm 2 CU direkte på målerklemmer Kapsling IP 44 14

17 T YPE 1 Stikkontakttavle Symbol 1 Anvendelse Forsyning af tavler type 1, 2 og 3, stikkontaktfordelere type 4, belysning og håndværktøj Forsyning Overstrømsbeskyttelse Tilslutning Fra 63 A CEE- stikkontakt på måler- eller hovedtavle Max 63 A placeret foran stikkontakt til forsyning af tavlen Kappeledning 5x16 mm 2 Cu, type H07 RN-F 5G16 Kapsling IP 44 15

18 T YPE 2 Stikkontakttavle Symbol 2 Anvendelse Forsyning af tavler type 2 og 3, stikkontaktfordelere type 4, belysning og håndværktøj Forsyning Overstrømsbeskyttelse Tilslutning Fra 32 A CEE- stikkontakt på overordnet tavle Max 32 A placeret foran stikkontakt til forsyning af tavlen Kappeledning 5x6 mm 2 Cu, type H07 RN-F 5G6 Kapsling IP 44 16

19 T YPE 3 Stikkontakttavle Symbol 3 Anvendelse Forsyning af tavler type 3, stikkontaktfordelere type 4, belysning og håndværktøj Forsyning Overstrømsbeskyttelse Fra 16 A CEE- stikkontakt på overordnet tavle Max 16 A placeret foran stikkontakt til forsyning af tavlen Tilslutning Kappeledning 5x2,5 mm 2 Cu, type H07 RN-F 5G2,5 Kapsling IP 44 17

20 T YPE 4 Stikkontaktfordeler Symbol 4 Anvendelse Forsyning Overstrømsbeskyttelse Tilslutning Forsyning af andre stikkontaktfordelere, belysning og håndværktøj Fra 16 A CEE- stikkontakt på overordnet tavle Max 16 A placeret foran stikkontakt til forsyning af tavlen Fastmonteret tilledning med 16 A, 5P CEE- stikprop Kapsling IP 44 CEE 16A, 5 pol DK 10 A, 3 pol DK 10 A, 3 pol CEE 16 A, 3 pol CEE 16 A, 5 pol 18

21 MASTER OG STANDERE Belysningsmaster Til den almene belysning bruges normalt metalgittermaster. Større master skal have et betonfundament, hvis størrelse specielt skal beregnes. Her er vist en mellemstor mast som teleskopmast, der kan blive 8-10 meter høj. Når masten er i sin nederste position kan den flyttes på en køreanordning, der er en del af masten. Det er således en meget fleksibel mast, der kan bruges til mange formål. Eksempel på belysningsmast. Belysningsstandere Til arbejdsbelysning bruges belysningsstandere, der er lette at flytte. Her er vist en model med en stabil fod og teleskoprør, så armaturerne kan hæves og sænkes efter behov. De to armaturer gør at den giver meget lys, men de modvirker også en skarp skyggedannelse, der kan være ubehagelig for arbejdet. Eksempel på belysningsstander. 19

22 LEDNINGER Ledningssystemer For at undgå beskadigelse bør kabler og ledninger ikke anbringes på køreveje eller gangveje. Hvis en sådan anbringelse er nødvendig, skal de være beskyttet mod mekanisk beskadigelse og sammenstød med byggepladsmaskiner og køretøjer. Bøjelige ledninger, bortset fra tilledninger, skal mindst være kappeledninger i svær udførelse, type HO7 RN-F, eller tilsvarende slid- og vandbestandige ledninger. Disse ledninger har en svær oliebestandig neoprenkappe omkring de gummiisolerede fleksible ledere. Sådanne ledninger er fx mærket med følgende kode: H07 RN-F 5G1,5. Eksempel: Koden "H07 RN F 5G1,5" fortæller, at der er tale om en Harmoniseret type for 750 volt med lederisolation af R (rubber for gummi), Neoprenkappe, Flexible ledere af kobber og 5 ledere af 1,5 mm 2, hvoraf den ene er grøn/gul G beskyttelsesleder. Tilledninger/forlængerledninger Tilslutningsmateriel Tilledninger og forlængerledninger til brugsgenstande skal være tilstrækkeligt solide. Forlængerledninger bør ikke være af ringere kvalitet end tilledningerne, der er monteret på brugsgenstanden, f.eks. boremaskine, rillefræser eller belysningsarmatur. Som tilslutningsmateriel til 230 V stikkontakter bør der anvendes stikpropper af slagfast eller brudsikker type (grøn/rød). Ledninger mellem tavlerne bør forsynes med forlængerled og eventuel stikprop udført som CEE-stikkontakter. Dette materiel er robust. For CEE materiel angiver farven, hvilken spænding materiellet er beregnet for. Rød farve angiver 400/230 V og blå farve angiver 230 V. CEE-stikpropper og forlængerled for lavvolt er grønne. Eksempel: Stikprop og forlængerled efter CEE-Industristikkontaktsystemet. Kabler i jord For kabler i jord gælder de almindelige bestemmelser i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 52. Det vil sige, at kabler skal nedlægges i mindst 0,35 m under terræn og forsynes med mekanisk beskyttelse i form af rør, profil eller plader. Alternativt kan kabler nedgraves i 0,7 m under terræn og forsynes med markeringsbånd anbragt ca. 0,2 m over kablet. 20

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2. Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.2 Måling af belysning på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer på byggepladser Juli 2005 Erstatter At-anvisning nr. 1.2.0.2 af august 1995 2 Hvad er

Læs mere

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge.

Afsnit 12. Andet. Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge. Afsnit 12 Andet Branchevejledning om skure Sommerhuse/ferieboliger Nuværende indgåede akkordaftaler Feriepenge 11-2017 afsnit 12 2 I N D R E T N I N G A F S K U R V O G N E O G L I G N E N D E BRANCHEVEJLEDNINGER

Læs mere

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE

KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE 708.0 Indledning. KAPITEL 708 CAMPINGPLADSER OG CAMPINGVOGNE I modsætning til andre kapitler i del 7 er der i dette kapitel anvendt en fortløbende nummerering. Der er dog i enkelte punkter henvist til

Læs mere

skal der stadig laves noget

skal der stadig laves noget SEPTEMBER OKTOBER 2012 55 TILBUD BELYSNING OG STRØM Selv om de lyse nætter er slut skal der stadig laves noget TIL 288 OG 440 Vare-nr.: 881513172 Normalpris: 1.559,- Tilbud: 1.095,- Spar: 464,- 4.995,-

Læs mere

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl

10 % eftersyn. En gennemgang af de mest typiske fejl 10 % eftersyn En gennemgang af de mest typiske fejl Formålet med eftersynet. 10 % anlægstilsyn udføres på nye og ændrede elinstallationer, og formålet med tilsynene er at kontrollere, at den faste elektriske

Læs mere

Skema for elsyn Evt. Notater

Skema for elsyn Evt. Notater Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Evt. Side 1 of 5 1. Målinger Måleobjekter 1.1 Afprøvning af fejlstrømsafbrydere 1.2

Læs mere

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn. Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Stærkstrømsbekendtgørelsen Stærkstrømsbekendtgørelsen Definitioner og dokumentation for Nødbelysning (kapitel 805) 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet

Læs mere

Skemaet kan også hentes, udfyldes og sendes via www.bar-ba.dk/skema.aspx. BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej 7 2500 Valby

Skemaet kan også hentes, udfyldes og sendes via www.bar-ba.dk/skema.aspx. BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej 7 2500 Valby T U N G E D Ø R E O G V I N D U E R K O R T L Æ G N I N G A F T E K N I S K E H J Æ L P E M I D L E R FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for Bygge & Anlæg er i gang med en kortlægning af tekniske hjælpemidler,

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation

Program. Ny lovgivning el-området. Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Program Ny lovgivning el-området Ny Elsikkerhedslov og bekendtgørelser. Standarder Dimensionering Verifikation Lovgivning og standarder Direktiver Besluttes af EU kommissionen og skal følges af medlemslandene

Læs mere

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel

Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere og udligningsforbindelser er målt: Ok Ikke ok Ikke aktuel Ejer/bruger af installationen: Pablo Arcal Magle Målernr.: 1010647 Målinger: Fejlstrømsafbrydere er målt: Vælg målte type: HPFI type A 30mA HPFI type B 30mA PFI type A 300mA PFI type B 300mA PFI type A

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr.

Skema for elsyn. - uden for huseftersynsordningen. Personoplysninger. Generelle oplysninger. Installationsnr. Navn (rekvirent) Målernr. Skema for elsyn - uden for huseftersynsordningen Personoplysninger Navn (rekvirent) Energinet.dk 85550 Installation Adresse Tonne Kjærsvej Adresse Gl. Dalsgårdsvej 14 Postnr./by 7000, Fredericia Postnr./by

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 6/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 3/03, nr. 9/03 og nr. 12/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel Sammenbygninger af materiel, som

Læs mere

Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen

Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen Drift & Vedligehold Sag: Søbyen Skanderborg John Drejer A/S Michael Jensen 27886501 1 Indhold Elforsyningen... 3 Tavler... 3 Generelt... 3 Vedligeholdelse af bruger... 3 Vedligeholdelse af autoriseret

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996

At-VEJLEDNING. Kunstig belysning. A.1.5 Februar 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 At-VEJLEDNING A.1.5 Februar 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.16 af januar 1996 Kunstig belysning Vejledning om kunstig belysning på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri

Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri Elektriske installationer ved opbevaring af fyrværkeri I butikker mm. hvor der foregår detailsalg og der opbevares max 12,5 kg (evt. 25 kg) NEM, er der ingen særlige bestemmelser for de elektriske installationer,

Læs mere

GRAVEARBEJDE I NÆRHEDEN AF EKSISTERENDE LEDNINGSNET

GRAVEARBEJDE I NÆRHEDEN AF EKSISTERENDE LEDNINGSNET GRAVEARBEJDE I NÆRHEDEN AF EKSISTERENDE LEDNINGSNET B R A N C H E V E J L E D N I N G O M G R A V E - A R B E J D E I N Æ R H E D E N A F E K S I S T E R E N D E L E D N I N G S N E T Design af omslag:

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 9, 4. udgave, Højspændingdinstallationer INDLEDNING Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 9, Højspændingsinstallationer, 4. udgave er udgivet af Elektricitetsrådet og har

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF GIPSPLADER 2. udgave 2009 Indhold 3 Indledning 4 Håndtering af pladeformater Brug af egnede tekniske hjælpemidler 6 Brug af egnede tekniske hjælpemidler Manuel håndtering

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier

Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Kontrol af forsamlingslokaler retningslinier Hvorfor en Elsikkerhedsattest? SB afsnit 6, 621.1 Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler

Læs mere

A. Byggepladsindretning

A. Byggepladsindretning A. Byggepladsindretning I dette afsnit beskrives hvorledes byggepladsen indrettes. Dette omfatter en fastlæggelse af hvilket materiel, der skal forefindes på pladsen samt en bestemmelse af hvor dette placeres.

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04)

MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) MEDDELELSE Elinstallationer nr. 15/09 (Erstatter Elinstallationer nr. 7/06 og nr. 14/04) Februar 2009 MVE Elektriske installationer i møbler Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, kapitel 713 Installationer

Læs mere

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE

TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE Fakta om TJEKLISTE FOR BYGGEPLADSVEJE I forbindelse med udbud, projektering, planlægning og udførelse har vi i vejledningen om byggepladsveje beskrevet, hvem som har ansvaret for, at byggepladsveje og

Læs mere

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG

KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG KAPITEL 805 NØDBELYSNING OG VARSLINGSANLÆG 805.1 Gyldighedsområde. De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for nødbelysning og varslingsanlæg, hvor Bygningsreglementet indeholder krav om sådanne

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Kommunen ønsker, at belysningsanlægget er opdelt i flere trin så belysningsniveauet kan reguleres mellem 500 lux, 350 lux 250 lux og 125 lux.

Kommunen ønsker, at belysningsanlægget er opdelt i flere trin så belysningsniveauet kan reguleres mellem 500 lux, 350 lux 250 lux og 125 lux. NOTAT Projekt Frederiksberg Idrætspark belysning på fodboldbane Kunde Frederiksberg kommune Notat nr. 1 Dato 13092013 Til Tina Brandt, FK Ejendom Fra Vladan Paunovic og Allan T. B. Hansen, Rambøll Kopi

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer

Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer Eksempler på hændelser med strøm Faste installationer Skadelidte elektriker skulle sætte et låg på en ældre EP roset. Da låget var svært at få på plads trykkede skadelidte med hænderne på låget og kom

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning... 3. 2 Baggrund... 4. 3 Formål... 4. 4 Installationen... 4. 5 Brugen af installationen... 5. 6 Tilsynet... 5. 7 Omfang af kampagnen... Plejehjem Rapport om el-sikkerheden på plejehjem. Tilsynsordningen har i perioden 1. februar til 31. marts 2010 kørt kampagnetilsyn på plejehjem, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Finn Westergaard FW@midtconsult.dk tlf: 51 39 75 38 1 Copenhagen Towers Fisketorvet Jyske Bank Boxen Side 2 La Tour i Århus Campus Lillebælt Boliger

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje Kapitel 804 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje FORSAMLINGSLOKALER, BUTIKKER OG LIGNENDE SALGSLOKALER, UNDERVISNINGSLOKALER, FÆLLES

Læs mere

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning.

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning. Havelamper Lys i haven Når tusmørket sænker sig, giver lyset liv. Og lys kan fremhæve flotte detaljer, fremkalde spændende kontraster og skabe stemning. Udendørs lys skaber et udendørs rum. Det forlænger

Læs mere

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight

1. Tubes. 2. Paneler. 3. Downlight. 4. Streetlight Installationsvejledning CO2LIGHT Indhold 1. Tubes 2. Paneler 3. Downlight 4. Streetlight CO2LIGHT Gørtlervej 21 DK- 9000 Aalborg Phone: +45 70 70 15 55 e- mail: info@co2light.com til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen

Læs mere

Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel.

Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel. 15. Belysning Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 m. neoprenkabel. 15.1 Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel. GOLIATH 250 arbejdslampen er en slagfast arbejdslampe

Læs mere

Bebyggelsen er tilsluttet SEAS-NVE A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Tlf. 70 29 29 29. Ved fejl skal varmemesteren kontaktes.

Bebyggelsen er tilsluttet SEAS-NVE A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Tlf. 70 29 29 29. Ved fejl skal varmemesteren kontaktes. INSTALLATIONER 2.1 TÆRKSTRØMSINSTALLATIONER STRØMFORSYNING Bebyggelsen er tilsluttet SEAS-NVE A/S, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Tlf. 70 29 29 29. Ved fejl skal varmemesteren kontaktes. MÅLERSKABE For

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

Teori om lysberegning

Teori om lysberegning Indhold Teori om lysberegning... 1 Afstandsreglen (lysudbredelse)... 2 Lysfordelingskurve... 4 Lyspunktberegning... 5 Forskellige typer belysningsstyrke... 10 Beregning af belysningsstyrken fra flere lyskilder...

Læs mere

Til ejer/bruger af installationen

Til ejer/bruger af installationen Til ejer/bruger af installationen Resultatet af eftersynet fremgår af blanketten og giver dig overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel.

Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel. 15. Belysning Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 m. neoprenkabel. 15.1 Proff.arbejdslampe GOLIATH 250, 55W, 230V med 5 meter neoprenkabel. GOLIATH 250 arbejdslampen er en slagfast arbejdslampe

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder)

Projekt periode Installation Tilbagebetalingsperiode. Besparelse. Electricitet og vedligeholdelse. -1 0 36 Tid (måneder) Indhold Rør Side 2 Paneler Side 12 Downlight Side 13 Streetlight Side 14 ESCO-Light Service- og Energiaftale CO2LIGHT tilbyder en ESCO-Light Service- og Energiaftale, der betyder, at CO2LIGHT finansierer

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

EFU INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning Rekv. 7 Prod :48 Ordre EFU

EFU INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning Rekv. 7 Prod :48 Ordre EFU 44168 INDHOLDSFORTEGNELSE Belysning - lovgivning...3 Opgaver - Belysning - lovgivning...7 2-14 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-11:48 Ordre 10717 EFU BELYSNING - LOVGIVNING Indledning omkring lovgivningsområder

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik

6. Anlægsteknik. 6.1. Indretning af byggepladsen. 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6. Anlægsteknik 6.1. Indretning af byggepladsen I det efterfølgende beskrives hvorledes byggepladsen er indrettet. Der er to hovedformål med at indrette en byggeplads, og de er som følger

Læs mere

Belysning og El LEDTHERE BE LIGHT!

Belysning og El LEDTHERE BE LIGHT! Belysning og El LEDTHERE BE LIGHT! Magnums nye flagskib! PRÆSENTERER VERDENSNYHED KUN HOS MAGNUM FUTURE LED Materiale: IK10 slagfaste materialer LED pære: LED GO! dioder Farve temperatur: 3000K/4000K Volt:

Læs mere

GOLIATH GOLIATH. Professionelt dagslys døgnet rundt. Professionelt dagslys døgnet rundt

GOLIATH GOLIATH. Professionelt dagslys døgnet rundt. Professionelt dagslys døgnet rundt GOLIATH 100 38 250/250+ Professionelt dagslys døgnet rundt Til stort og småt - og alt det imellem Læs meget mere og se tekniske detaljer på www.jo-el.com Tilrettelæggelse og grafi sk layout twoplayer reklame

Læs mere

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

29-07-2014 PLANLÆGNING OG PROJEKTERING. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde PLANLÆGNING OG PROJEKTERING Formålet med afmærkning af vejarbejde side 13 Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere

Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Holdning, kendskab og vaner i forbindelse med fejlstrømsafbrydere Undersøgelse gennemført for Sikkerhedsstyrelsen af WEBPOL online markedsanalyse i november 2010 Undersøgelsens gennemførelse Målgruppe

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE

Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE A Tilføjet tavlebeskrivelse 20.12.2012 KJE Rev. Rettelse Dato Projekteret Kontrol Godkendt LYSKÆR 3 EF, 2730 HERLEV - TLF.: 38 16 50 00 Tegnet Udført Kontroleret Godkendt KJE KJE CAD: K:\4910\4911\AFHH-projekter-CAD\TEGN-FIL\E(D)X-001.dwg

Læs mere

Hørup Design udendørs belysning. Eksklusiv, dansk designet lampeserie

Hørup Design udendørs belysning. Eksklusiv, dansk designet lampeserie Hørup Design udendørs belysning Eksklusiv, dansk designet lampeserie - NU MED LED TM 2 www.luminiz.dk led lyskilder medfølger lavt forbrug lang holdbarhed Cree led (bedste kvalitet) 5 års garanti på lyskilder

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 UDKAST til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer 1 I medfør af 5, stk. 1, nr. 2, 7, stk. 3, 29-31, 34, stk. 2 og 39 i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013

Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed. Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Nye regler om bygherrens pligter - og tilsyn hermed Arbejdstilsynet, maj/juni 2013 Fra: Til: Alle er enige! Der skal tænkes og forberedes arbejdsmiljøforhold i hele processen - og derefter! Sund fornuft!!

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1)

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer 1) BEK nr 1041 af 10/11/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-11-00032 Senere ændringer

Læs mere

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata

Belysning indhold. Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Belysning indhold Formål med belysning Hvad er et belysningsanlæg? Komponenter i belysningssanlæg Lovkrav Energisparepotentialer Erfaringsdata Formål l med belysning Dagslys er den bedste form for belysning

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed

Foreløbig plan for sikkerhed og sundhed Boligforeningen AAB afdeling 33 Renoveringsarbejder Gaihede a/s Trekronergade 126 H, 2. 2500 Valby tlf: 70 22 11 41 cvr: 21 53 47 49 info@gaihede.dk www.gaihede.dk 14. december 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.

SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV. Sags Nr.: 212.059.01 Side 1 af 8 Tegn. Dato 22-04-2013 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK. SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 1.3. DRIFTSFORHOLD Placering: Indendørs Udendørs DS/EN 60 439-2 Stærkstrømsbekendtgørelsen (SBG) Stationær Flytbar DS/EN

Læs mere

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen...

1. Indledning...3. 2. Baggrund...4. 3. Formål...4. 4. Installationen...4. 5. Brugen af installationen...5. 6. Tilsynet...5. 7. Omfang af kampagnen... CAMPINGPLADSER Rapport om el-sikkerheden på campingpladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. juli til 30. september 2008 kørt tilsyn på campingpladser, og disse tilsyn danner således baggrund for rapporten.

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere