Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg*"

Transkript

1 T i l p r o j e k t e r e n d e t e k n i k e r e, e l i n s t a l l a t ø r e r, e n t r e p r e n ø r e r, h å n d v æ r k s m e s t r e o g f o r m æ n d B R A N C H E V E J L E D N I N G O M B E L Y S N I N G O G E L - F O R S Y N I N G PÅ BYG G E P L A D S E N

2 Denne publikation er udgivet, finansieret og distribueret af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg* Teknisk udformning: Dansk El-Forbund og Elinstallatørernes Landsforening ELFO Layout, illustrationer og omslag: BAR for Bygge & Anlæg, Leverandører af byggestrømsmateriel, Dansk El- Forbund og Elinstallatørernes Landsforening ELFO Grafisk produktion og tryk: Paritas Grafik A/S, Brøndby Redaktionen afsluttet: August udgave Oplag: Denne bog kan så længe oplag rækker rekvireres gratis hos: BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej Valby Tlf.: Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg Gregersensvej Postbox Tåstrup Tlf.: *) Vinterkonsulenterne for bygge og anlæg er et samarbejde om vinerbyggeri og sæsonudjævning mellem By- & Boligministeriet, BATkartellet, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning, Byggeriets Arbejdsgivere, Dansk VVS og Danske Entreprenører.

3 B R A N C H E V E J L E D N I N G O M B E L Y S N I N G O G E L - F O R S Y N I N G PÅ BYG G E P L A D S E N EKSEMPLER PÅ UDENDØRS OG INDENDØRS BELYSNING AF VINTERBYGGEPLADSEN BAR for Bygge & Anlæg Vinterkonsulenterne for Bygge og Anlæg

4 FORORD Udvalget for Helårsbeskæftigelse udgav i 1986 hæftet "Byggepladsbelysning". Hæftet har været flittigt brugt, men der er siden kommet nye retningslinier inden for området. Derfor har Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, kaldet BAR Bygge & Anlæg, i samarbejde med Vinterkonsulenterne lavet en ny og tidssvarende publikation. Denne indeholder eksempler på, hvordan man kan udforme udendørs og indendørs byggepladsbelysning samt hvordan elforsyningen kan etableres. Eksemplerne gør det nemt at udforme en korrekt byggepladsbelysning, hvor arbejdets størrelse ikke gør det nødvendigt at udarbejde et særskilt projekt for belysning. Det er BAR Bygge & Anlægs og Vinterkonsulenternes håb, at denne nye vejledning vil hjælpe ved etablering af bygge- og anlægspladser, så det både giver en større kvalitet af arbejdet samt bedre sikkerhed og arbejdsmiljø for de beskæftigede. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til høring, og konstateret, at den ikke er i strid med arbejdsmiljølovgivningen, ligesom vejledningen har været til høring i Elektricitetsrådet, hvis bemærkninger er indarbejdet i teksten. 2

5 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Introduktion... 4 Belysning og definitioner... 6 Byggepladsens nødvendige belysning... 6 Lystrøm... 8 Belysningsstyrke... 8 Virkningsgrad og andre udtryk... 8 Opgavefordeling mellem bygherre og entreprenør Bygherren... 9 Entreprenøren... 9 Elforsyning... 9 Elfordeling... 9 Faste elinstallationer... 9 Flytbare elinstallationer... 9 Stærkstrømsbekendtgørelsen Tavler Tavleeksempler Type MT Type Type Type Type Master og standere Ledninger Ledningssystemer Tilledninger/forlængerledninger Tilslutningsmateriel Kabler i jord Ophængning Spændingsfald Armaturer og lyskilder Kapslingsklasser Almindelige glødelamper Lysstofrør Halogenlamper Metalhalogen- og højtryksnatriumlamper Byggepladsens lysbehov Retningsgivende oversigter vedr. lyspunkthøjde, lyskilder og belyste arealer Lysudbytte Placering af armaturer Blænding og lysspild Blændingsfænomenet Lyskæder Placering af lyskæder Energibesparende lyskæder Tænding og slukning Indendørs elforsyning på større byggepladser Byggepladsenhed op til 300 m Stykliste Eksempler på elinstallationer og belysning Eksempel 1 Enfamiliehus eller mindre værkstedsbygning Eksempel 2 Etageejendom under opførelse Eksempel 3 Etageejendom Eksempel 4 Boligblok med opgange Referencer Love, regler og litteratur m.v Symboler

6 INTRODUKTION I den del af vinterperioden, hvor dagslyset ikke er tilstrækkeligt, skal der ved bygge- og anlægsarbejde være etableret kunstigt lys både udendørs og indendørs. Indholdet af denne publikation er kun tænkt til brug ved planlægning, tilrettelægning og udførelse af byggepladsbelysning ved de små og mellemstore vinterbyggearbejder, hvor arbejdet ikke kræver særlig assistance fra en elingeniør. Vejledningen henvender sig således til: 1. Arkitekter og ingeniører, der skal projektere og planlægge udendørs og indendørs byggepladsbelysning før et vinterbyggearbejde udbydes i licitation eller blot overgives som ordre til en entreprenør eller håndværksmester. 2. Elinstallatører, entreprenører, håndværksmestre, samt teknikere og formænd, der skal tilrettelægge og lade udføre den af arkitekt eller ingeniør planlagte belysning eller den belysning, som de eventuelt er forpligtet til at udføre, i henhold til overenskomstmæssige aftaler om vinterbyggeri. Krav om og til belysning ved vinterbyggearbejde er angivet i: 1. By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 728 af 5. september 1995 med tilhørende bilag: Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde i vinterperioden. 2. By- og Boligministeriets vejledning om vinterbyggeri, vejledning til ovenstående bekendtgørelse. 3. Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. 4. De overenskomstmæssige aftaler om vinterbyggeri, der er indgået for nogle byggefag. Ud over at følge disse krav i sidstnævnte punkt 1 og 2 er det nødvendigt at udforme byggepladsbelysningen efter Arbejdsmiljølovens bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder og eventuelt DS 700 (se afsnittet om "Belysningsniveau og definitioner", side 6. Se også afsnittet "Referencer" side 37). I By- og Boligministeriets "Bekendtgørelse om byggeri i vinterperioden" er vinterperioden angivet som perioden 1. oktober til 30. april. Ligeledes er de overenskomstmæssige aftaler om vinterbyggeri i "Vinterperioden" for de fleste fagområder, ligeledes fastlagt som tidsrummet 1. oktober til 30. april. Aftalernes ordlyd er forskellige og fortolkes af byggefaglige organisationer til kun at gælde arbejdssteds-/arbejdspladsbelysning. Etablering af orienteringslys som supplement til dagslys er en bygherrepligt, idet der er tale om sikkerhedsforanstaltninger i fællesområderne. Orienterings- og arbejdsstedsbelysning i "mørke rum" uden dagslys hører ikke under begrebet "vinterbyggeri". Disse belysninger skal man derfor beslutte ud fra Arbejdsmiljølovens og Bygningsreglementets bestemmelser, samt DS 700 "Kunstig belysning i arbejdslokaler", 5. udgave I afsnittet "Opgavefordeling mellem bygherre og entreprenører" side 9 er angivet den normale fremgangsmåde for de enkelte installationers projektering, planlægning og udførelse, samt ansvarsplaceringen ved udførelsen af disse arbejder. I afsnittet "Tavler" side 12 findes en beskrivelse af tavler, der kan anvendes til forsyning af belysning på byggepladser. 4

7 De efterfølgende afsnit behandler de enkelte materieldele (master, ledninger, armaturer mv.), som indgår i byggepladsens belysningsanlæg. I afsnittet "Indendørs elforsyning på større byggepladser", side 26, er angivet et eksempel på udførelse af en elinstallation til en byggepladsenhed på indtil 300 m 2 og en mulig sammenkobling af de her anvendte enheder til brug ved et etagebyggeri. I afsnittet "Eksempler på elinstallationer og belysning", side 29, er anført nogle kommenterede forslag til traditionel udformning af el- og belysningsinstallationer. I afsnittet "Referencer", side 37, er angivet en oversigt over love, regler og litteratur, hvor man kan indhente nødvendig viden til udformning, planlægning og udførelse. I afsnittet "Symboler", side 38, er anført de symboler, som er brugt i denne publikation. På indersiden af omslaget er angivet de gratis vinterkonsulenttjenester, der er til rådighed for projekterende teknikere, elinstallatører, entreprenører, håndværksmestre og formænd. 5

8 BELYSNINGSNIVEAU OG DEFINITIONER Byggepladsens Belysningsniveau på byggepladser er fastsat i kapitel 7 i Bekendtgørelse nr. 589 af 22. nødvendige belysning juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder. For god ordens skyld gengives de aktuelle bestemmelser i kapitel 7: Kapitel 7 Belysning 43. På arbejdsområder skal der være passende belysning, tilpasset arbejdets art, så det enkelte arbejde kan foregå forsvarligt, herunder så vidt muligt i hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Stk. 2. Belysningen må ikke give generende blænding eller reflekser eller medføre generende varme. 44. Adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal være belyst, så færdslen kan foregå forsvarligt. Belysningen skal have en styrke på mindst 25 lux. Stk. 2. Lokaler, der ikke er belyst, og hvor der kan være risiko for fald eller anden særlig fare, skal være afspærret. 45. I det omfang, det er påkrævet for sikker orientering, skal lokaler, arbejdspladser, adgangs- og flugtveje være forsynet med nødbelysning. Hvis dette ikke er muligt eller rimeligt, skal de ansatte være forsynet med en bærbar lygte, som er beskyttet imod stød og slag. Arbejdstilsynet har i AT-Anvisning nr beskrevet definitionen af belysningsstyrker samt angivet, hvorledes måling af belysningsstyrker kan finde sted. Omkring belysningsstyrke på adgangsveje mv. citeres følgende fra anvisningen: Måleplan Belysningsstyrken på adgangsveje, transportveje og færdselsarealer skal bestemmes på vandret plan i færdselsniveau, dvs. hvor der foregår færdsel på jord- eller gulvniveau, uden personskygge. I de fleste praktiske situationer vil en måling af belysningsstyrker i et vandret måleplan 0,85 m over færdselsniveau være tilstrækkeligt og langt mere praktisk gennemførlig. Er krav til middelbelysningsstyrke og minimumsbelysningsstyrke opfyldt i 0,85 m's højde, vil dette i reglen også være tilfældet for målinger i færdselsniveau, og yderligere målinger vil derfor normalt ikke være nødvendige. Måling af belysningsstyrker kan fx foregå som skitseret på fig. 1. I tilfælde, hvor der åbenlyst vil være afvigelser mellem måleværdier i 0,85 m's højde og i færdselsniveau, må målingerne foretages direkte på jord eller gulv. Det vil fx være tilfældet, når fastmonterede udragende dele tæt ved eller under måleplanet skønnes at forhindre lysets fordeling på vej, gulv eller terrænoverflade, således at der måles for høje belysningsstyrker i 0,85 m's højde. Fig. 1: Måling af belysningsstyrker foretages af en person siddende i hugstilling. Luxmeteret holdes i vandret stilling i en højde af 0,85 m over færdselsniveau, samtidig med at slagskygger på luxmeteret fra den person, som måler, undgås. 6

9 Vejledende belysningsstyrker Håndbogen for sikkerhedsgruppen inden for bygge og anlæg indeholder følgende vejledende belysningsværdier for forskelligt arbejde. Orienteringslys Groft arbejde Mere krævende arbejde Overdækkede arbejdspl. Montagearbejde Præcisionsarbejde 25 lux 50 lux 100 lux 200 lux 300 lux 500 lux Belysningsovergange For at undgå generende overgange fra kraftigt belyste områder til mindre belyste områder og omvendt, bør forholdet mellem belysningsstyrkerne ikke være større end 3:1. 7

10 Lysstrøm Lysstrøm er et udtryk for, hvor meget lys, der udsendes fra en lyskilde eller et armatur. Lysstrømmen måles i lumen, som er den udsendte lysenergi pr. tidsenhed. Eksempler 250 W højtryksnatriumlampe: lumen; ca. 128 lumen pr. watt 500 W halogenlampe: lumen; ca. 20 lumen pr. watt 36 W lysstofrør: lumen; ca. 80 lumen pr. watt 60 W glødelampe: 720 lumen; ca. 12 lumen pr. watt. NB! Industrilamper ca. 30% mindre. Belysningsstyrke Belysningsstyrke er et udtryk for, hvor meget lys, der rammer en overfladearealenhed. Begrebet anvendes til at udtrykke, hvor kraftigt et areal er belyst. Belysningen måles i lux, som er en lysstrøm pr. arealenhed. Eksempel Vintersol kan give en belysningsstyrke på lux En arkitektlampe på 1 meters afstand kan give 500 lux Belysningsanlægget på en fodboldbane kan give lux Vejbelysningsanlægget på en villavej kan give lux. Virkningsgrad Andre udtryk Virkningsgrad er et udtryk for, hvor meget af den udsendte lysstrøm fra en lyskilde, der bliver nyttiggjort. På byggepladser kan virkningsgraden normalt sættes til 0,4, når almindelig tilsmudsning af armaturer er taget i betragtning. Det vil sige, at man kun får et udbytte af lyset fra lyskilden på ca. 40%. Luminans er et udtryk for, hvor lysende en overflade er. Refleksion eller reflektans er forholdet mellem den fra en overflade reflekterende lysstrøm og den lysstrøm, der rammer overfladen. 8

11 OPGAVEFORDELING MELLEM BYGHERRE OG ENTREPRENØR Bygherren Entreprenøren Elforsyning Elfordeling Faste elinstallationer Flytbare elinstallationer Bygherren eller bygherrens rådgivere, arkitekt eller ingeniør, fastlægger det nødvendige effektbehov. Ud fra dette forhåndsrekvirerer de i god tid før byggearbejdets påbegyndelse elforsyningen til byggepladsen hos elforsyningsselskabet. Endelig rekvirering sker gennem en elinstallatør. Ved små byggepladser rekvirerer bygherren normalt forsyningen direkte hos det lokale elforsyningsselskab gennem en elinstallatør. Entreprenøren får normalt stillet elforsyning til rådighed for arbejdsbrug og til byggepladsbelysning inden for nærmere angivne rammer i udbudsmaterialet. Ved totalentrepriser og hovedentrepriser sørger totalentreprenøren henholdsvis hovedentreprenøren normalt for elforsyning til sine underentreprenører. På små byggepladser er det normalt tilstrækkeligt med etablering af 1 stikledning til elforsyning af hele pladsen. På større byggepladser kan det være hensigtsmæssigt at etablere flere stikledninger. Hovedtavler etableres normalt af en elinstallatør på foranledning af bygherren. Efter bygherrens nærmere beslutning kan sådanne tavler dog også etableres af total-, hoved- eller fagentreprenører. Bygherren eller bygherrens arkitekt eller ingeniør fastlægger og anfører elfordelingen i fællesbetingelser og særbetingelser og angiver placering af eltavler, stikkontakttavler, kabeltræk og lysmaster mv. på byggepladsen. Ved totalentrepriser udføres dette arbejde af totalentreprenøren til brug for ham selv og hans underentreprenører. Ved hovedentrepriser kan arbejdet være overdraget hovedentreprenøren. Der skal altid være en klar arbejdsfordeling og klare grænser for leverancer og ydelser mellem bygherre, entreprenører og disses underentreprenører. Faste elinstallationer på byggepladsen skal udføres af en elinstallatør. Flytningen af faste elinstallationer i takt med arbejdet, bør fremgå af tidsplanen. Flytbare elinstallationer, tavler og belysningsgenstande, der er stikkontakttilsluttede, behøver ikke at udføres af en elinstallatør. Installationerne skal forud være planlagt, så de nemt kan flyttes af bygningshåndværkerne i det omfang, dette arbejde er overdraget disses arbejdsgivere. 9

12 STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Det er tilladt den enkelte entreprenør selv at tilslutte brugsgenstande og belysningsmateriel til den faste installation, når det sker ved stikkontaktforbindelser. Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer indeholder bestemmelser for hvorledes elektriske installationer herunder byggepladsinstallationer skal etableres, betjenes og vedligeholdes. Til orientering gengives, suppleres og kommenteres her visse af Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser: "Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom". Brugeren kan således være den enkelte fagentreprenør. Fejl på den faste del af installationen skal afhjælpes af elinstallatøren. "Termiske apparater samt belysningsarmaturer må ikke anvendes på en sådan måde, at de kan bevirke skadelig opvarmning af omgivelserne". "Letantændelige genstande eller stoffer må ikke forefindes i farlig nærhed af belysningsarmaturer eller andre brugsgenstande". Ved anvendelse af belysningsmateriel med høj overfladetemperatur, fx halogen- og glødelamper, bør man især være opmærksom på disse bestemmelser. Det samme gælder ved anvendelse af elektriske varmeapparater. "Tilledninger må ikke anvendes på en sådan måde, at de udsættes for mekanisk, kemisk eller termisk beskadigelse. Ledninger, som er i en sådan tilstand, at fortsat benyttelse af dem kan medføre fare, må ikke anvendes". Kalk, syre, olie, benzin mm. er kemiske stoffer, der kan beskadige elinstallationer. Varmeapparater, varme rørledninger, lyskilder og åben ild kan beskadige elinstallationer. "For at undgå beskadigelse bør kabler og ledninger ikke anbringes på køreveje eller gangveje. Hvis en sådan anbringelse er nødvendig, skal de være beskyttet mod mekanisk beskadigelse og sammenstød med byggepladsmaskiner og køretøjer". Beskyttelse mod mekanisk beskadigelse på køreveje kan udføres med brædder eller planker af passende tykkelse, der fastholdes på begge sider af kablet eller ledningen, således at de optager trykpåvirkningerne fra rullende eller kørende materiel. Kabler kan ligeledes beskyttes ved itrækning i rør. "Stikpropper og forlængerled må kun monteres på bøjelige ledninger, ikke på installationskabler. Bøjelige ledninger bortset fra tilledninger skal mindst være kappeledninger i svær udførelse type H07RN-F eller tilsvarende slid- og vandbestandige ledninger". 10

13 "Sikringer, automatsikringer eller maksimalafbrydere til overstrømsbeskyttelse af ledninger eller brugsgenstande må kun udskiftes eller genindkobles én gang efter overbrænding eller automatisk udkobling". "Sker der straks igen en sikringsoverbrænding eller automatisk udkobling, skal den eventuelle fejl fjernes". Det vil normalt være en opgave for elinstallatøren. Bestemmelsen gælder dog ikke, hvor en sikringsoverbrænding eller automatisk udkobling skyldes en kortvarig overbelastning, fx ved start eller drift af en motor. "Ejeren (brugeren) af en installation skal sørge for, at der i sikringsholderne ikke er anbragt andre genstande end dertil bestemte sikringer". Bibeholdes en midlertidig installation i mere end 3 måneder, skal installationen hver 3. måned efterses af en autoriseret elinstallatør. Ejeren (brugeren) af den midlertidige installation er ansvarlig for, at eftersynet foretages, og at installationen efter benyttelsen fjernes. Rutiner for byggepladsdrift bør tilsigte, at der jævnligt foretages eftersyn af sikringsholdere og overstrømsbeskyttelsesudstyr for at sikre overensstemmelse med de anførte max-værdier for henholdsvis sikringers mærkestrøm og overstrømsbeskyttelsesudstyrs indstillingsstrøm. "Udskiftning af knivsikringer i spændingsførende tilstand må kun foretages af en sagkyndig eller instrueret person og under anvendelse af et dertil konstrueret isolerende håndtag". Elinstallatøren og hans personale er sagkyndige personer. Instruerede personer er sådanne, som har modtaget tilstrækkelig instruktion eller oplæring i bestemte operationer, til at de kan gennemføre disse på en elsikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det kan eventuelt være andre af byggepladsens håndværkere. Brugsgenstande, der tilsluttes installationen på byggepladsen, skal være beskyttet mod indirekte berøring. Det medfører normalt krav om, at der skal fremføres en grøn/gul beskyttelsesleder fra en jordelektrode til de brugsgenstande, der ikke er dobbeltisolerede. Beskyttelsesledere skal være isolerede og oplægges som de strømførende ledninger. Stikkontakter, der forsynes direkte med netspænding 230/400 V, skal have virksom jordkontakt. For stikkontakter med mærkestrøm til og med 32 A gælder endvidere, at de skal forsynes gennem HFI- eller HPFI-afbryder. Stikkontakter med mærkestrøm til og med 32 A, som er beregnet til forsyning af undertavler eller stikkontakttavler, kan beskyttes på anden måde end med HFI- eller HPFI-afbryder. De skal da være mærket med en advarsel, som fx: Kun til forsyning af andre tavler. Er ikke HFI-beskyttet. 11

14 TAVLER Byggepladsen forsynes med elektricitet til kraft og lys ved spændingen 3 x 400/230 V over en tilgangs- og målertavle. Større byggepladser kan have flere forsyninger. Tavler der anvendes på byggepladser, skal opfylde Stærkstrømsbekendtgørelsen, lavspændingstavler, afsnit til 439-5, afsnit (identisk med den europæiske standard EN ). Byggepladstavler inddeles efter deres anvendelse (funktion) i: Tilgangs- og målertavle Denne tavle indeholder normalt tilslutningsfaciliteter for det indkommende forsyningskabel, måleudstyr samt udstyr til afbrydelse og til beskyttelse mod overbelastning og kortslutning for det afgående kabel. Hovedfordelingstavle Denne tavle består af en indgangsenhed og flere udgangsenheder. Kabeltilslutning sker udelukkende via klemmer. Fordelingstavle Denne tavle består af en indgangsenhed og flere udgangsenheder. Kabeltilslutning til indgangsenheden sker udelukkende via klemmer. Afgående kabler kan tilsluttes enten til klemmer eller til stikkontakter. Transformertavle Denne tavle skal bestå af en indgangsenhed og kan indeholde en transformerenhed for lavspænding/ekstra lavspænding(lv/elv) og eventuelt en eller flere transformerenheder for lavspænding/lavspænding (LV/LV). Denne type anvendes sjældent på danske byggepladser. Underfordelingstavle (gruppetavle) Denne tavle består af en indgangsenhed og én eller flere udgangsenheder. Hver udgangsenhed omfatter et eller flere afgående kabler. Kabeltilslutning til indgangsenheden kan ske via klemmer eller indgangsudstyr (forlængerled/apparatkontakter). Afgående kabler kan tilsluttes enten til klemmer eller til stikkontakter. Stikkontakttavle Stikkontakttavler kan være en af flg. typer: a) med mærkedriftspænding der ikke er mindre end forsyningsspændingen og mærkefrekvens, der svarer til netfrekvensen, b) for lavere driftspændinger eller frekvenser, der afviger fra forsyningens. Stikkontakttavler er enten transportable eller mobile og indeholder normalt følgende funktionsenheder: Indgangsenhed, hvor forsyningen sker enten via en i tavlen fast tilsluttet bøjelig ledning med stikprop eller over et apparatindtag. Mærkestrømmen må ikke overstige 63 A. Udgangsenheder, hvor de afgående ledninger udelukkende forbindes til stikkontakter. Hver stikkontakt skal have sin egen overbelastningsbeskyttelse, medmindre stikproppen på den indgående ledning, som forsyner stikkontakttavlen fra en fordelingstavle, har en mærkestrøm lig med den laveste af mærkestrømmene for stikkontaktafgangene på enheden. Alle stikkontakter til forsyning af håndværktøj m.m. skal være beskyttet af en HFI/HPFIafbryder placeret i stikkontakttavlen. To eller flere af de nævnte typer kan altid være kombineret i en enkelt byggepladstavle. Stikkontakter i fordelingstavler, underfordelingstavler eller stikkontakttavler, som er mærket med "Kun til forsyning af andre tavler. Er ikke HFI-beskyttet" eller tilsvarende advarsel, må ikke anvendes til direkte tilslutning af apparater eller håndværktøj på byggepladsen. 12

15 Byggepladstavler findes i mange fabrikater med varierende mærkestrøm og bestykning. De byggepladstavler, som vises på de efterfølgende sider, skal derfor kun betragtes som eksempler. Det afgørende er, at tavlerne opfylder standarden EN og har tilstrækkelig kapacitet til at forsyne såvel belysning som håndværktøj og eventuelle stationære værktøjsmaskiner på byggepladsen. Eksemplerne: Type MT, som af fabrikanten betegnes målertavle, er i virkeligheden en kombination af en tilgangs- og målertavle, en underfordelingstavle og en stikkontakttavle. Type 1, 2 og 3, som af fabrikanten betegnes stikkontakttavle, er i virkeligheden en kombination af en underfordelingstavle og en stikkontakttavle. Type 4, som af fabrikanten betegnes stikkontaktfordeler, er ikke en tavle, da den ikke indeholder udstyr til beskyttelse mod indirekte berøring. Type 4 skal opfylde bestemmelserne for kabeltromler eller bestemmelserne for transportable stikkontakter. Tilslutning må derfor kun ske til en stikkontakt, der er beskyttet af en foransiddende HFI-afbryder. Det betyder, at stikkontakter med mærkningen "Kun til forsyning af andre tavler. Er ikke HFI-beskyttet" eller tilsvarende advarsel, ikke kan anvendes. Type MT: Type 1: Type 2: Type 3: Type 4: 13 Tekniske specifikationer Mærkestrøm: 63 A (direkte måling) Tilgang: 6 16 mm 2 CU tilsluttes direkte på målerklemmerne Tilgangsafbryder 63 A Afgang: 1 stk. CEE 400 V/ 63 A, 5P med FI- afbryder 63 A/ 0,5 Tekniske specifikationer Mærkestrøm: 63 A Tilgang: CEE 400 V/ 63 A, 5P indtag 1 stk. sløjfeafgang CEE 400 V/ 63 A, 5P uden automatsikring 2 stk. 63 A HPFI- afbrydere Afgang: 5 stk. dansk 230 V/ 16 A, 3P med automatsikring 3 stk. CEE 400 V/ 16 A, 5P med automatsikring 2 stk. CEE 400 V/ 32 A, 5P med automatsikring Placering: Ophænges på væg eller monteres i stativ Tekniske specifikationer Mærkestrøm: 32 A Tilgang: CEE 400 V/ 32 A, 5P indtag 1 stk. sløjfeafgang CEE 400 V/ 32 A, 5P uden automatsikring 1 stk. 40 A HPFI- afbryder Afgang: 6 stk. dansk 230 V/ 16 A, 3P med automatsikring 1 stk. CEE 400 V/ 16 A, 5P med automatsikring Placering: Ophænges på væg eller monteres i stativ Tekniske specifikationer Mærkestrøm: 16 A Tilgang: CEE 400 V/ 16 A, 5P indtag 2 stk. sløjfeafgang CEE 400 V/ 16 A, 5P uden automatsikring 1 stk. 40 A HPFI- afbryder Afgang: 6 stk. dansk 230 V/ 16 A, 3P med automatsikring Placering: Ophænges på væg eller monteres i stativ Tekniske specifikationer Mærkestrøm: 16 A Tilgang: CEE 400 V/ 16 A, 5P stikprop Afgange: 2 stk. dansk 230 V/ 10 A, 3P 1 stk. CEE 230 V/ 16 A, 3P 1 stk. CEE 400 V/ 16 A, 5P Placering: På gulv

16 T YPE MT Målertavle Symbol MT Anvendelse Forsyning Overstrømsbeskyttelse Tilslutning Forsyning af tavler type 1 og registrering af forbrug Fra forsyningsnet via stikledning Max 63 A foran stikledning 6 16 mm 2 CU direkte på målerklemmer Kapsling IP 44 14

17 T YPE 1 Stikkontakttavle Symbol 1 Anvendelse Forsyning af tavler type 1, 2 og 3, stikkontaktfordelere type 4, belysning og håndværktøj Forsyning Overstrømsbeskyttelse Tilslutning Fra 63 A CEE- stikkontakt på måler- eller hovedtavle Max 63 A placeret foran stikkontakt til forsyning af tavlen Kappeledning 5x16 mm 2 Cu, type H07 RN-F 5G16 Kapsling IP 44 15

18 T YPE 2 Stikkontakttavle Symbol 2 Anvendelse Forsyning af tavler type 2 og 3, stikkontaktfordelere type 4, belysning og håndværktøj Forsyning Overstrømsbeskyttelse Tilslutning Fra 32 A CEE- stikkontakt på overordnet tavle Max 32 A placeret foran stikkontakt til forsyning af tavlen Kappeledning 5x6 mm 2 Cu, type H07 RN-F 5G6 Kapsling IP 44 16

19 T YPE 3 Stikkontakttavle Symbol 3 Anvendelse Forsyning af tavler type 3, stikkontaktfordelere type 4, belysning og håndværktøj Forsyning Overstrømsbeskyttelse Fra 16 A CEE- stikkontakt på overordnet tavle Max 16 A placeret foran stikkontakt til forsyning af tavlen Tilslutning Kappeledning 5x2,5 mm 2 Cu, type H07 RN-F 5G2,5 Kapsling IP 44 17

20 T YPE 4 Stikkontaktfordeler Symbol 4 Anvendelse Forsyning Overstrømsbeskyttelse Tilslutning Forsyning af andre stikkontaktfordelere, belysning og håndværktøj Fra 16 A CEE- stikkontakt på overordnet tavle Max 16 A placeret foran stikkontakt til forsyning af tavlen Fastmonteret tilledning med 16 A, 5P CEE- stikprop Kapsling IP 44 CEE 16A, 5 pol DK 10 A, 3 pol DK 10 A, 3 pol CEE 16 A, 3 pol CEE 16 A, 5 pol 18

21 MASTER OG STANDERE Belysningsmaster Til den almene belysning bruges normalt metalgittermaster. Større master skal have et betonfundament, hvis størrelse specielt skal beregnes. Her er vist en mellemstor mast som teleskopmast, der kan blive 8-10 meter høj. Når masten er i sin nederste position kan den flyttes på en køreanordning, der er en del af masten. Det er således en meget fleksibel mast, der kan bruges til mange formål. Eksempel på belysningsmast. Belysningsstandere Til arbejdsbelysning bruges belysningsstandere, der er lette at flytte. Her er vist en model med en stabil fod og teleskoprør, så armaturerne kan hæves og sænkes efter behov. De to armaturer gør at den giver meget lys, men de modvirker også en skarp skyggedannelse, der kan være ubehagelig for arbejdet. Eksempel på belysningsstander. 19

22 LEDNINGER Ledningssystemer For at undgå beskadigelse bør kabler og ledninger ikke anbringes på køreveje eller gangveje. Hvis en sådan anbringelse er nødvendig, skal de være beskyttet mod mekanisk beskadigelse og sammenstød med byggepladsmaskiner og køretøjer. Bøjelige ledninger, bortset fra tilledninger, skal mindst være kappeledninger i svær udførelse, type HO7 RN-F, eller tilsvarende slid- og vandbestandige ledninger. Disse ledninger har en svær oliebestandig neoprenkappe omkring de gummiisolerede fleksible ledere. Sådanne ledninger er fx mærket med følgende kode: H07 RN-F 5G1,5. Eksempel: Koden "H07 RN F 5G1,5" fortæller, at der er tale om en Harmoniseret type for 750 volt med lederisolation af R (rubber for gummi), Neoprenkappe, Flexible ledere af kobber og 5 ledere af 1,5 mm 2, hvoraf den ene er grøn/gul G beskyttelsesleder. Tilledninger/forlængerledninger Tilslutningsmateriel Tilledninger og forlængerledninger til brugsgenstande skal være tilstrækkeligt solide. Forlængerledninger bør ikke være af ringere kvalitet end tilledningerne, der er monteret på brugsgenstanden, f.eks. boremaskine, rillefræser eller belysningsarmatur. Som tilslutningsmateriel til 230 V stikkontakter bør der anvendes stikpropper af slagfast eller brudsikker type (grøn/rød). Ledninger mellem tavlerne bør forsynes med forlængerled og eventuel stikprop udført som CEE-stikkontakter. Dette materiel er robust. For CEE materiel angiver farven, hvilken spænding materiellet er beregnet for. Rød farve angiver 400/230 V og blå farve angiver 230 V. CEE-stikpropper og forlængerled for lavvolt er grønne. Eksempel: Stikprop og forlængerled efter CEE-Industristikkontaktsystemet. Kabler i jord For kabler i jord gælder de almindelige bestemmelser i stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6, kapitel 52. Det vil sige, at kabler skal nedlægges i mindst 0,35 m under terræn og forsynes med mekanisk beskyttelse i form af rør, profil eller plader. Alternativt kan kabler nedgraves i 0,7 m under terræn og forsynes med markeringsbånd anbragt ca. 0,2 m over kablet. 20

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

De 10 små håndværkere

De 10 små håndværkere De 10 små håndværkere - hvor fa en blev de af? Gode råd om el på byggepladsen 2 3 4 5 6 7 8 9 Er du el-sikker? Gode råd om el på byggepladsen Generelle el-råd - Leg ikke selv elektriker (heller ikke når

Læs mere

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6.

Læs mere

Skemaet kan også hentes, udfyldes og sendes via www.bar-ba.dk/skema.aspx. BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej 7 2500 Valby

Skemaet kan også hentes, udfyldes og sendes via www.bar-ba.dk/skema.aspx. BAR for Bygge & Anlæg Ramsingsvej 7 2500 Valby T U N G E D Ø R E O G V I N D U E R K O R T L Æ G N I N G A F T E K N I S K E H J Æ L P E M I D L E R FORORD Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for Bygge & Anlæg er i gang med en kortlægning af tekniske hjælpemidler,

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C

Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C Bekendtgørelse om offentliggørelse af stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C I medfør af 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8.

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03)

MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) MEDDELELSE Elmateriel nr. 3/09 (Erstatter Elmateriel nr. 2/03) Februar 2009 MVE Lavspændingstavler og andre sammenbygninger af materiel En sammenbygning af elektrisk materiel (tavle) skal normalt opfylde

Læs mere

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal

Stamoplysninger. Informationer angående besøget. Boligen. Boligens Ejer. Adresse. Postnr. og by. Opført år. Samlet bygningsareal Stamoplysninger Boligen Adresse Postnr. og by Opført år Samlet bygningsareal Særlige oplysninger om ejendommen Boligens Ejer Adresse Navn Postnr. og by Email Telefon Informationer angående besøget Dato

Læs mere

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald

ikke aktuelt tidspunkt. ikke aktuelt bliver bedre Ingen overdækning affald Rev. 004--09 af 6 Sagsnavn: Byggeplads MØNSTERARBEJDSPLADS Sagsnummer Registreringsskema Ugenummer 9 Udført af: Aktivitetsområde Grøn Gul Rød Bemærkninger/evt. foto Ansvar/tid FÆLLESOMRÅDER Afgrænsning

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP

Sags Nr.: 212 Side 1 af 5 Tegn. Dato 01.02.2015 Tegn. Nr.: E 550-0 Rev. Dato: GODK.: LAP SPECIFICATION AF LAVSPÆNDINGSTAVLE 1. GENERELLE KRAV 1.1. STANDARDER DS/EN 60 439-1 DS/EN 60 439-2 DS/EN 60 439-3 DS/EN 60 439-4 DS/EN 60 204-1 for hele tavlen DS/EN 60 204-1 for dele af tavlen 1.2. ELLEVERANDØR

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg

Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg Vejledning vedrørende ellovgivningen og generatoranlæg 5. udgave, februar 2005 Indhold Forord... 4 1 Vedrørende beskyttelse af generatoranlæg mod indirekte berøring... 5 1.2 Generatoranlæg som kun kan

Læs mere

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Natur og teknik APV - Fase 1 Skema 26 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning.

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning. Havelamper Lys i haven Når tusmørket sænker sig, giver lyset liv. Og lys kan fremhæve flotte detaljer, fremkalde spændende kontraster og skabe stemning. Udendørs lys skaber et udendørs rum. Det forlænger

Læs mere

Gågader og offentlige pladser

Gågader og offentlige pladser Gågader og offentlige pladser Rapport om el-sikkerheden i gågader og offentlige pladser. Tilsynsordningen har i perioden 1. marts til 30. juni 2009, kørt kampagnetilsyn på gågader og offentlige pladser,

Læs mere

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER:

ARBEJDSSTED: SCHLEPPEGRELLSGADE - FACADEARBEJDER SAGSNUMMER: FB-S Fællesbetingelser Side: 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BYGGERIETS ORGANISATION...2 2.0 BYGGEPLADSTEGNINGER...3 3.0 TIDSPLAN FOR BYGGERIETS FASER...3 4.0 EKSISTERENDE FORHOLD...3 5.0 RISICI SOM FØLGE

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation

Installationsvejledning til T8/T10 LED-rør 3. Generation Vejledningen dækker følgende LED-rør fra : Type Længde Watt SPL-T8 60 cm til 150 cm SMD - rør 9 til 22 [W] LED-rørets opbygning og tilslutning: LED-lysrøret kan monteres på to forskellige måder. Første

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør

Installationsvejledning til T8/T5 LED-rør Installationsvejledningen skal bruges til at hjælpe med at udskifte eksisterende lysstofrør ud med LED-rør fra samt modificering af eksisterende armatur til benyttelse af LED-rør for at få optimal effekt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Hovedstaden. Aut Elinstallatør v/lars Nielsen Regnbuen 45 3400 Hillerød Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Hovedstaden Adresse Ermelundsvej 129 Postnr. og by 2820 Gentofte Dato 21.08.2015 Udløbsdato 21.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut Elinstallatør v/lars

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande

Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande Eksempler på hændelser med strøm Brugsgenstande I forbindelse med udskiftning af en gaskedel kom skadelidte smedelærling i berøring med spændingsførende dele. Der var ikke blevet afbrudt for spændingen

Læs mere

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el

Nukissiorfiit. Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nukissiorfiit Almindelige leveringsbetingelser for offentlig levering af el Nr. 2 gældende fra 1. maj 2011 Indledning Nukissiorfiits almindelige leveringsbetingelser med tilhørende bilag er et væsentlig

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Dan Cederhoft-Bohnhardt. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Dan Cederhoft-Bohnhardt Adresse Rigtrupvej 18 Postnr. og by 8370 Hadsten Dato 09.01.2015 Udløbsdato 09.01.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet.

Hvis du er i tvivl, så er du altid velkommen til at kontakte Elektricitetsrådet på telefon 33 73 20 00 eller via e-mail er@elraadet. INTRODUKTION I dette materiale kan du finde råd om, hvordan du laver gør-det-selv elarbejde. Det er nemlig lovligt at udføre en del elarbejde i boligen hvis man ved, hvordan det skal gøres. Det elarbejde,

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til den underjordiske del af Københavns Metro Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Om servitutten 5 Belastninger 7 Udgravninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET

BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET BRANCHEVEJLEDNING OM TEKNISKE HJÆLPEMIDLER I BROLÆGGERFAGET Tekniske hjælpemidler i brolæggerfaget Brolæggerhåndværket er et herligt fag med en stor grad af frihed for den enkelte til at forme sin egen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov Tlf.: 24 22 41 59 for ejendommen Sælger Niels Johan Thorvald Frey Adresse Høgebovej 12 Postnr. og by 8500 Grenaa Dato 07.08.2013 Udløbsdato 07.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Viengevej 2 8240 Risskov

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GOLIATH. Solen skinner jo ikke alle døgnets 24 timer derfor har vi skabt Goliath arbejdslamperne

GOLIATH. Solen skinner jo ikke alle døgnets 24 timer derfor har vi skabt Goliath arbejdslamperne GOLIATH Solen skinner jo ikke alle døgnets 24 timer derfor har vi skabt Goliath arbejdslamperne Professionelt dagslys døgnet rundt Til stort og småt og alt det imellem Goliath Når solen går ned, står Goliath

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226. 5260 Odense S. Tlf.: 65 68 33 00 for ejendommen Sælger Karsten Brandt Clausen Adresse Grønvej 99 Postnr. og by 5260 Odense S Dato 25.06.2012 Udløbsdato 25.06.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Bravida Danmark A/S Svendborgvej 226

Læs mere

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk

1. udgave, 2000 Vejledningen kan købes hos: Arbejdsmiljørådets Service Center - Tlf. 36 14 31 31 Varenummer 172003 www.asc.amr.dk LYS&LYD giver virksomhederne et værktøj, de kan bruge til deres vurdering af lys- og lydforhold. Samtidig giver vejledningen forslag til eventuelle forbedringer. Branchevejledningen er udgivet af: Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

Belysning Energieffektivisering

Belysning Energieffektivisering Belysning Energieffektivisering Indholdsfortegnelse Belysning...2 Energieffektiviseringer...2 Belysningsniveau...3 Adfærdsrelaterede besparelsesmuligheder...3 Sluk for unødigt brændende lys...3 Lyskilden...4

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Helene Hansen Adresse Vorgodvej 12 Postnr. og by 2770 Kastrup Dato 16.04.2013 Udløbsdato 16.04.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik as Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70 25 57 57. Steffan Jessen for ejendommen Sælger Inge marie wortmann Adresse vestergade 33 Postnr. og by 6330 padborg Dato 14.05.2012 Udløbsdato 14.05.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Eftersyn udført af factum2 el & teknik

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19

Elinstallationsrapport for ejendommen. Maria Louise Kolath Petersen. Insta A/S Murervænget 3. 4700 Næstved. Tlf.: 55 75 19 19 for ejendommen Sælger Maria Louise Kolath Petersen Adresse Ejbyvej 24 Postnr. og by 4700 Næstved Dato 18.03.2014 Udløbsdato 18.03.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Insta A/S Murervænget 3 4700 Næstved

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499

Elinstallationsrapport for ejendommen. Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf.: 32501499 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Sven Erik Jensen Dickens Alle 21b 2860 Søborg Dato 27.01.2014 Udløbsdato 27.01.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban

Elinstallationsrapport for ejendommen. OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tlf.: 70 21 72 40. 1096527/ban for ejendommen Sælger Poul Erik Knudsen Adresse Marienborg Alle 123 Postnr. og by 2860 Søborg Dato 16.07.2015 Udløbsdato 16.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed OBH-Ingeniørservice A/S Agerhatten

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk

Elinstallationsrapport for ejendommen. Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk for ejendommen Sælger Struer Kommune, Organisation & Udvikling, Att. P.E. Lystbæk Adresse Hjermvej 67 Postnr. og by 7560 Hjerm Dato 15.08.2012 Udløbsdato 15.08.2013 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem El og sikkerhed Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem Indhold El-sikkerhed i dit hjem 3 Gruppetavlen 4 Kabler og ledninger 8 Stikkontakter 12 Regler for Gør-det-selv-el 18 Når du overtager din bolig 22 Tjek

Læs mere

Vinterforanstaltninger

Vinterforanstaltninger Vinterforanstaltninger 29. oktober 2014 - Bent Kofoed Siden sidst Vinterbekendtgørelsen - ingen ændringer siden 18. maj. 2011 Vinterkonsulenterne er neutral rådgiver på området vinterbyggeri og vejrlig

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 41770317 for ejendommen Sælger Energinet.dk Adresse Charlottenlundvej 23 Postnr. og by 8620 Kjellerup Dato 26.02.2015 Udløbsdato 26.02.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99

Elinstallationsrapport for ejendommen. Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge Tlf.: 62 67 10 99 for ejendommen Sælger Leif Søkilde Adresse Hvidovre Enghavevej 59 Postnr. og by 2650 Hvidovre Dato 31.05.2015 Udløbsdato 31.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Ryslinge El Tvekildevej 1 5856 Ryslinge

Læs mere

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN

ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg ARBEJDSMILJØ PÅ BYGGEPLADSEN Arbejdsmiljølovens krav til den enkelte virksomhed omfatter ikke kun forholdene på hjemmevirksomheden. Arbejdstilsynet skal også

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199

Elinstallationsrapport for ejendommen. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.: 70261199 for ejendommen Sælger Christian Olsson Adresse Drosselvej 4 Postnr. og by 4200 Slagelse Dato 03.04.2014 Udløbsdato 03.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen. El:Con Middelfart A/S Finlandsgade 20 8200 Aarhus N Tlf. for ejendommen Sælger Cecilie Maria Bohr & Kasper Larsen Adresse Horseballevej 34 Postnr. og by 5672 Broby Dato 02.05.2013 Udløbsdato 02.05.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Middelfart A/S

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere