INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE INSTALLATION OG TILSLUTNING Valg af placering Placering og nivellering af apparatet Elektrisk tilslutning PRODUKTBESKRIVELSE CVB Betjeningsanordninger Skuffer / låger Hylde til is og køleelementer PLACERING AF FØDEVARERNE I FRYSEREN BRUG AF FRYSEREN Tænding af fryseren Indstilling og valg af køletemperaturen NEDFRYSNING AF FØDEVARER Opbevaring af frosne fødevarer Optøning af frosne fødevarer Klargøring af isterninger RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Afrimning af fryseren Rengøring af fryseren Slukning af fryseren Praktiske råd for at spare på strømmen Lyde fra driften Afhjælpning og opdagelse af mulige driftsfejl FEJLFINDINGSGUIDE INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Beskriver råd vedrørende brugen, beskrivelse af betjeningsknapperne og en korrekt rengøring og vedligeholdelse af apparatet. INSTRUKTIONER TIL INSTALLATØREN: er til den kvalificerede teknikker, der skal udføre installationen, opstarten og kontrollen af Der kan fås yderligere oplysninger om produkterne på hjemmesiden 166

2 Bemærkninger omkring sikkerheden BEMÆRKNINGER OM BORTSKAFFELSE VI ER ANSVARLIGE FOR MILJØET Til emballering af vore frysere anvendes materialer, som ikke forurener, og de er derfor miljømæssigt bæredygtige og kan genanvendes. Vi beder jer om at sørge for, at emballagen bliver bortskaffet på korrekt vis. Indhent information hos forhandleren eller de respektive organisationer i dit område om adresser på centre, som er specialiserede i indsamling, genanvendelse og bortskaffelse. Lad ikke emballagen eller dele af den ligge. Den udgør en potentiel fare, da især børn som kommer i kontakt med emballagen, kan risikere at blive kvalt i den. Også dit gamle apparat skal bortskaffes korrekt. Vigtigt: aflever apparatet til et firma i området, som er autoriseret til indsamling af elektriske husholdningsmaskiner, som ikke bruges mere. Korrekt bortskaffelse sikrer genanvendelse af værdifuldt materiale. Køleapparaterne indeholder gasser, der kan være miljøskadelige, og det er derfor nødvendigt at sikre, at kølesystemets rør ikke beskadiges, før genbrugsfirmaet har afhentet apparatet. Før fryseren bortskaffes, er det vigtigt at tage døren af og lade skufferne sidde, som da det var i brug, sådan at børn under leg ikke kan komme til at sidde fast inde i den. Desuden skal strømforsyningsledningen skæres over og fjernes sammen med stikket. DETTE APPARAT ER MÆRKET I OVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPÆISKE DIREKTIV 2002/ 96/EF OM ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTE DIREKTIV DEFINERER STANDARDERNE FOR INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF KASSEREDE APPARATER, SOM ER GÆLDENDE I HELE DEN EUROPÆISKE UNION. 167

3 Bemærkninger omkring sikkerheden 1. SIKKERHEDSADVARSLER Gem denne brugervejledning som indeholder vigtige oplysninger, der er nødvendige for installation, brug og vedligeholdelse af fryseren. Vejledningen skal opbevares, så den eventuelt kan videregives til nye ejere af apparatet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de følgende anvisninger ikke bliver overholdt: - Tag ikke apparater i brug der er beskadigede: kontakt forhandleren i tvivlstilfælde. - Tilslutningen til elnettet og installationen af apparatet skal udføres under nøje overholdelse af anvisningerne i denne vejledning. Egenskaberne for den strømkilde som apparatet tilsluttes skal svare til de data, som er angivet på typeskiltet, der sidder øverst til venstre inden i fryseren. Apparatets elektriske sikkerhed garanteres udelukkende, såfremt hjemmets elinstallation har en jordforbindelse, der lever op til de gældende regler. - Anvend ikke adaptere eller forlængerledninger. - Strømmen skal kunne slås fra, enten ved at trække stikket ud ad stikkontakten, eller med en bipolar afbryder, der sidder før selve stikkontakten. - Sørg for at reparationer og vedligeholdelsesindgreb udelukkende udføres af teknikere autoriserede af Smegs tekniske kundeservice. Sluk altid for strømmen til apparatet i tilfælde af fejl, ved vedligeholdelse eller under rengøring. Anvend aldrig elektriske apparater eller rengøringsapparater der bruger damp til afrimning. Fjern ikke rim eller is med skarpe genstande for at undgå at beskadige fryserens vægge uopretteligt. - Forsøg aldrig at flytte fryseren ved at trække i dørens håndtag. - Opbevar spiritus med høj alkoholprocent hermetisk lukket og udelukkende i oprejst stilling. Opbevar ikke væsker i dåser eller glasbeholdere i fryseren, især ikke drikkevarer der indeholder kulsyre. Opbevar ikke produkter der indeholder gas, brændbare drivmidler eller eksplosionsfarlige stoffer i fryseren: eksplosionsfare! - det er forbudt at anvende elektriske apparater (f.eks. ismaskiner eller blendere) inden i apparatet. - Blokér eller tildæk ikke udluftningsåbningerne på nogen måde, da det kan forhindre fryseren i at fungere korrekt. - Rør ikke ved produkter der kommer direkte fra fryseren - eller kom dem i munden. Fare for kuldeforbrænding på grund af den meget lave temperatur. - Spis ikke mad der har et unormalt udseende eller en unormal lugt. - Dette apparat må ikke bruges af personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (heller ikke børn), eller personer uden erfaring i brug af elektriske apparater, med mindre de hjælpes eller vejledes af en voksen, som er ansvarlig for deres sikkerhed. - Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Montér og nivellér produktet på et gulv der kan holde dets vægt i et lokale, der passer til dets størrelse og anvendelse. - Flytning og montering af produktet skal udføres af to eller flere personer. - Skad ikke rørene i fryserens kølekredsløb. - Indtag ikke væsken (ugiftig) der findes i køleelementerne (hvis tilstede). Åbn døren mindst muligt i tilfælde af strømafbrydelse. Frostvarer som er helt eller delvist optøet, må ikke nedfryses igen. Vigtigt: denne fryser indeholder en lille mængde isobutan (R600a) - en kølegas uden CFC. Sørg for at kølekredsløbet ikke beskadiges under transport, montering, rengøring eller reparation af fryseren, for at undgå at gassen slipper ud. Såfremt kredsløbet beskadiges, skal man undlade at anvende åben ild, og udlufte rummet som apparatet befinder sig i grundigt. 168

4 Bemærkninger omkring sikkerheden 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE Apparatet er konstrueret specifikt til anvendelse i hjemmet, og det er derfor egnet til at fryse og opbevare frisk mad og frostvarer, og til at lave isterninger. Apparatet er ikke designet og fremstillet til professionel brug. Smeg frasiger sig ethvert ansvar for skader som følge af en ukorrekt anvendelse af apparatet. Fryseren er blevet underkastet de nødvendige prøver for at sikre, at kølekredsløbet slutter tæt, og den er i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne for elektriske apparater. Vigtigt: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, som er forårsaget af manglende overholdelse af ovenstående forskrifter, eller som er forårsaget af manipulering selv af en enkelt del på apparatet, samt brug af uoriginale reservedele. 169

5 Instruktioner til installatøren 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING 3.1 Valg af placering Placér altid fryseren i tørre omgivelser med en tilstrækkelig luftcirkulation. Udsæt ikke apparatet for direkte sollys og stil det ikke udenfor. Afhængigt af hvilken klimaklasse apparatet tilhører (angivet på typeskiltet, der sidder inden i fryseren), kan det anvendes under forskellige temperaturbetingelser: Klasse Omgivelsestemperatur SN (udvidet tempereret klima) fra + 10 C til + 32 C N (tempereret klima) fra + 16 C til + 32 C ST (subtropisk klima) fra + 18 C til + 38 C T (tropisk klima) fra + 18 C til + 43 C Placér ikke fryseren i nærheden af varmekilder. Såfremt det ikke kan undgås, skal der placeres et passende isoleret panel imellem for ikke at forhindre apparatet i at fungere korrekt. Ellers skal apparatet placeres mindst 3 cm fra elektriske eller gasdrevne komfurer, og mindst 30 cm fra radiatorer eller opvarmningssystemer. For at sikre en korrekt afkøling af kondensatoren, må fryseren ikke placeres for tæt på muren. For at undgå dette er produktet udstyret med to afstandsklodser (1) i plastik, som skal placeres bag på kondensatoren. Såfremt fryseren installeres under en hylde, skal afstanden til denne være på mindst 5 cm. Pas på når apparatet installeres på parket- eller linoleumsgulv, for at undgå at ridse eller beskadige gulvet. Såfremt det er nødvendige, kan man under monteringen lade fryseren glide på træstykker eller et gulvtæppe, indtil der hvor den skal stå, og strømmen skal tilsluttes. 170

6 Instruktioner til installatøren 3.2 Placering og nivellering af apparatet Man skal sikre sig, at produktet ikke beskadiger ledningen under placeringen. For at gøre produktet mere stabilt og lettere at flytte, og derfor placere korrekt, sidder der to små hjul bag på soklen (fig. 1). Det anbefales i alle tilfælde at være meget forsigtig under flytningen, således at bevægelsen ikke beskadiger gulvet (for eksempel hvis fryseren er placeret på et parketgulv). Placér fryseren på en stabil, jævn overflade. For at kompensere for små ujævnheder i gulvet har fryseren to regulerbare støttefødder foran (Fig. 2). Fig. 1 Fig. 2 De regulerbare støttefødder gør det muligt at hæve fryserens forside, således at den hælder bagud, hvilket er med til at sikre, at døren lukker korrekt. Såfremt støtteføddernes højde ikke er tilstrækkelig til at gøre fryseren stabil (f.eks. hvis gulvet har en for stor niveauforskel) eller sørge for, at den hælder bagud, skal man indsætte en afstandsklods i et hårdt materiale (plastik eller træ) under støttefødderne, for at hæve forsiden yderligere. En korrekt montering skal sikre, at døren kan lukkes korrekt. Efter at nivelleringen er udført, skal det kontrolleres, at dørens tætningslister lukker hermetrisk, især i hjørnerne. Hvis døren ikke lukker korrekt, skal man kontrollere, at der ikke er forarbejdningsrester eller rester af emballagemateriale mellem tætningslisten og fryseren. Om nødvendigt skal man forme tætningslisten med fingrene som vist på figur 3 og

7 Instruktioner til installatøren Vigtigt: Det er ikke nødvendigt at bruge kræfter for at udføre denne handling. Riv ikke tætningslisten i stykker eller fri af døren. Nogle dage efter monteringen skal det kontrolleres, at den oprindelige nivellering stadig er korrekt. Kontrollér, at fryseren i drift og fyldt med madvarer stadig er stabil, og at dørens tætningslister lukker hermetisk. Om nødvendigt udføres en ny nivellering og tætningslisterne formes igen som vist herunder. Fig. 3 Fig Elektrisk tilslutning Før fryseren tændes første gang, skal den efterlades i oprejst stilling i mindst to timer. Sæt herefter apparatets strømforsyningsledning i en stikkontakt med jordforbindelse, installeret i overensstemmelse med reglerne om elektrisk sikkerhed. Den nominelle spænding og frekvensen er angivet på typemærkatet, der sidder inden i fryseren. Tilslutningen til elnettet og jordforbindelsen skal udføres i overensstemmelse med gældende love og regler. Apparatet kan tåle kortvarige spændingsudsving, der ikke er mere end 15% under eller 10% over den nominelle spænding angivet på mærkatet. Såfremt det bliver nødvendigt at udskifte strømforsyningsledningen, må dette indgreb kun udføres af en tekniker autoriseret af Smegs tekniske kundeservice. Stikket skal være tilgængeligt, når apparatet er installeret. 172

8 4. PRODUKTBESKRIVELSE 4.1 CVB 20 1 Rum med låger til opbevaring af frosne fødevarer eller til nedfrysning af ferske fødevarer. 2 Betjeningspanel. 3 Rum til opbevaring af ferske fødevarer med udtrækkelige skuffer. 4 Afrimningskanal. 5 Typeskilt (sidder inden i apparatet). 6 Rum til placering af køleelementer (hvis de medfølger) og/eller isterningebakker. 4.2 Betjeningsanordninger 7 Termostatvælger 8 Grøn diodelampe: viser at apparatet er sluttet til ledningsnettet. 9 Alarmsignal: aktustisk signal der fortæller, at temperaturen er udenfor det indstillede værdiområde. 10 Rød diodelampe: viser at funktionen til hurtig frysning er aktiveret. 11 Knap til at tænde/slukke for funktionen "hurtig frysning". 173

9 4.3 Skuffer / låger Til hver fryser medfølger adskillige skuffer og låger. For at åbne lågerne (2) skal man blot løfte forenden let, og trække udad. Hver skuffe har en mekanisme, der beskytter mod at den trækkes helt ud, eller trækkes ud ved et uheld. For at tage skufferne (1) ud skal man blot trække dem udad, indtil de støder imod, løfte den bagerste del, og trække dem ud. For at gøre det nemmere at tage alt det indvendige tilbehør ud, er det nødvendigt at åbne døren helt. 4.4 Hylde til is og køleelementer På denne hylde kan man placere isterningebakker eller køleelementer (hvis tilstede). 174

10 5. PLACERING AF FØDEVARERNE I FRYSEREN Placér fødevarerne i de forskellige skuffer, og sørg for at indpakke eller dække dem hermetisk til. Denne forholdsregel sikrer at: - madens aroma, fugtighed og friskhed bevares. - man undgår at maden forurenes med lugte eller smag fra andre madvarer. Anvend udelukkende beholdere der er beregnet til opbevaring af fødevarer. Lad altid varm mad og drikkevarer køle ned til den omgivende temperatur, før de sættes i fryseren. Opbevar ikke eksplosive stoffer i apparatet, og opbevar altid spiritus med en høj alkoholprocent grundigt lukket og i oprejst stilling. Køleelementerne (hvis tilstede) og isterningebakken skal placeres på deres plads (på den øverste hylde). 175

11 6. BRUG AF FRYSEREN 6.1 Tænding af fryseren Bemærk Gør fryseren ren indvendigt før den tages i brug - Sæt stikket i stikkontakten - Drej vælgeren (4) til stilling Alarmsignalet (3) aktiveres, fordi der stadig ikke er tilstrækkeligt koldt inden i fryseren, til at man kan indsætte fødevarer. - Tryk på knappen (1) for at aktivere funktionen "hurtig frysning". Den røde diodelampe (2) tænder for at vise, at funktionen er aktiv, og alarmsignalet (3) slukker. - Når frysetemperaturen er nået, slukker den røde diodelampe (2). - Sæt først fødevarerne ind i fryseren, når den røde diode slukker. - Tryk igen på knappen (1) når den røde diode slukker, for at slå funktionen hurtig frysning fra. Bemærk Det kræver normalt cirka 24 timer at nå frysetemperaturen. Den omgivende temperatur, hvor ofte døren åbnes og apparatets placering kan have indflydelse på apparatets indvendige temperatur, og derfor på den tid det tager at opnå frysetemperaturen. Vigtigt: Når frysetemperaturen nås, skal funktionen "hurtig frysning" slås fra, for at undgå et unødvendigt stort strømforbrug. Bemærk Det er svært at genåbne fryserens dør lige efter at have lukket den. Man skal vente 2 eller 3 minutter på at det skabte undertryk udlignes. 6.2 Indstilling og valg af køletemperaturen Vælgeren, der er placeret øverst på fryseren, er synlig, når døren er åben, og er til at indstille temperaturen inden i fryseren. Stillingen betyder, at fryseren er slukket (der er strøm på apparatet, men den grønne diode er slukket). Fryserens indstillinger kan varieres fra stilling 1 til stilling 4. Der er ikke noget direkte forhold mellem indstillingen og temperaturen i fryseren. Når nummeret forøges under indstillingen, sænkes temperaturen inden i fryseren. Vælg kun de højeste indstillinger (3-4) hvis det er nødvendigt: apparatet bruger mere strøm i disse indstillinger. Under normale brugsbetingelser anbefales det at indstille en mellemlav regulering (1-2), der er tilstrækkelig til at sikre en korrekt opbevaring af ferske fødevarer i opbevaringsrummene og frostvarer i fryserummene. Vigtigt Temperaturreguleringen inden i fryserummene styres af hovedtermostaten. Vigtigt Ændringer i de klimatiske betingelser (temperatur og fugtighed), samt hvor ofte døren åbnes, kan have indflydelse på fryserens driftstemperatur. 176

12 7. NEDFRYSNING AF FØDEVARER For at sikre en korrekt konservering og nedfrysning af fødevarer anbefales det at pakke frugt og grønsager i portioner på under et kg, og kød og fisk i portioner på maksimalt to kg. Fødevarer pakket i mindre portioner nedfryses hurtigere og sikrer en bedre konservering af næringsværdien og af smagen, også efter at de er tøet op og tilberedt. Anvend kun egnede fryseposer, staniol, plastikfilm til fødevarer og frysebeholdere. Anvend ikke papirposer, poser i cellofan der ikke er til fødevarer og indkøbsposer eller genbrugte fryseposer. Indpak fødevarerne hermetisk, og forsøg at få al luften ud af emballagen. Såfremt der anvendes fryseposer skal de lukkes med en elastik eller en plastikbelagt metaltråd. Afkøl altid fødevarerne til stuetemperatur før de lægges i fryseren, og undgå at allerede frosne fødevarer kommer i kontakt med ferske fødevarer, der skal nedfryses. Skriv altid nedfrysningsdatoen og mængden på emballagen, og sørg for at fødevarerne er friske og i god stand. Den maksimale mængde ferske fødevarer der kan nedfryses over 24 timer er anført på typeskiltet. Overskrid ikke den angivne mængde: det kan have en negativ indflydelse på fryserens effektivitet, og på kapaciteten til at konservere de fødevarer, der allerede findes i fryseren. Fødevarerne skal være freske, modne og af den bedste kvalitet. Frisk frugt og friske grønsager skal så vidt muligt nedfryses umiddelbart efter høsten for at bibeholde næringsindholdet, strukturen, konsistensen, farven og smagen. Det er bedst at lade kød og vildt mørne i tilstrækkelig tid før de fryses. Anvend optøede eller delvist optøede fødevarer med det samme. Nedfrys ikke igen, bortset fra i tilfælde hvor den optøede fødevare anvendes til at tilberede en færdig ret. Når først fødevaren er kogt eller stegt, må den ikke nedfryses igen. Delvist optøede fødevarer må ikke nedfryses igen, men skal anvendes inden for 24 timer. Begræns temperaturudsvingene til et minimum. Overhold udløbsdatoen på emballagen. 7.1 Opbevaring af frosne fødevarer Når man køber frosne fødevarer, skal man altid være opmærksom på, at emballagen ikke er beskadiget, at produktets udløbsdato ikke er overskredet, og at termometeret i køledisken hvor de opbevares ikke viser en temperatur på over 18 C. Man skal desuden være opmærksom på anvisningerne vedrørende temperaturen, opbevaringsperioden og tilberedelsesmåden anvist af producenten. Det anbefales ligeledes at beskytte de frosne fødevarer i en køletaske eller kølepose under transporten, for at undgå at de tør op. En temperaturstigning kan formindske opbevaringstiden og påvirke deres kvalitet. Køb ikke frostvarer der er dækket af et overdrevet lag rim: de kan have været tøet op. Vigtigt Ved opbevaring af nedfrosne friske fødevarer i fryseren, skal man overholde opbevaringstiderne i den nedenstående tabel. Alle de erklærede ydelser henviser til produktets funktion uden køleelementer. 177

13 MAD OPBEVARINGSPERIODE (I MÅNEDER) Grøntsager Frugt Brød - kager + Mælk + Færdigretter + Kød: okse kalv svin fjerkræ vildt hakket + Røget pølse + Fisk: fed + mager + Indmad + Vigtigt For at undgå at ændre de frosne fødevarers kvalitet er det vigtigt at den tilladte opbevaringsperiode, der varierer for de forskellige typer fødevarer, ikke overskrides. 7.2 Optøning af frosne fødevarer Det anbefales at anvende delvist optøede madvarer hurtigst muligt. Kulden konserverer fødevarerne, men ødelægger ikke de mikororganismer der aktiveres efter optøningen, og som kan nedbryde produkterne. Hvis de optøede fødevarers lugt eller udseende er uændret kan man tilberede dem ved kogning/stegning, og eventuelt nedfryse dem igen efter at de er kølet af. Korrekt optøning af frosne fødevarer kan, afhængigt af typen og anvendelsen, udføres ved stuetemperatur, i køleskabet, i en elektrisk ovn (statisk funktion eller varmluft) eller i en mikrobølgeovn med optøningsfunktion. 7.3 Klargøring af isterninger Fyld den medfølgende bakke 2/3 med koldt vand eller en anden væske man ønsker at fryse. Sæt den på den øverste hylde og kontrollér, at bunden er tør, for at undgå, at bakken fryser fast til selve fryserummets hylde. Hvis isterningebakken sidder fast på fryserens bund, må man ikke anvende skarpe eller skærende genstande til at frigøre den. For at få isterningerne ud skal man vride bakken let, eller holde den under rindende vand i nogle få sekunder. 178

14 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1 Afrimning af fryseren Fryseren skal afrimes manuelt. Når rimen eller isen når en tykkelse på over 2 cm (eller 1 til 2 gange om året), anbefales det at afrime fryseren. Nogle timer før afrimningen skal termostatvælgeren indstilles på 4, for at fryse fødevarerne endnu hårdere. Herefter drejes knappen over på, og stikket trækkes ud ad stikkontakten (eller der slukkes på hovedafbryderen). Åbn døren og tag de frosne fødevarer ud af skufferne, og beskyt dem mod optøning under rengøringen. Lad fryserens dør stå åben, således at rimen kan smelte. Sæt kanalen (1) i den tilhørende revne. Placér en beholder (2) (medfølger ikke) under kanalen, så den opsamler vandet fra afrimningen. Sæt igen stikket i stikkontakten (eller slå hovedafbryderen over på ON). Tænd igen for fryseren med vælgeren på betjeningspanelet. 179

15 8.2 Rengøring af fryseren Træk stikket ud af stikkontakten, eller sluk på hovedafbryderen, før rengøringen påbegyndes. Til rengøring af apparatets udvendige dele må udelukkende anvendes vand og et mildt rengøringsmiddel eller et almindeligt rengøringsmiddel til vaskbare overflader (f.eks. vinduesrens). Anvend ikke produkter der indeholder ætsende eller aggressive stoffer til rengøring af plastikdele eller lakerede dele, og heller ikke syrer eller kemiske opløsningsmidler. Brug en svamp eller en blød klud. Der må ikke anvendes apparater til damprengøring. Vi anbefaler derimod, at man anvender milde rengøringsmidler til vaskbare overflader, om muligt desinficerende, fordi de ikke indeholder aggressive opløsningsmidler eller stoffer og/eller ætsende partikler. Vi gør opmærksom på, at man hos vores tekniske kundeservicecentre kan købe specifikke rengøringsprodukter med mærket Smeg. Tag skufferne ud, og vær forsigtig med ikke at trække for hårdt under udtagningen. Vask ikke de udtagelige plastikdele i opvaskemaskinen, men blot med lunkent vand og opvaskemiddel eller vand og eddike. Brug lunkent vand til at rengøre tætningslisterne og tør dem efter. For at sikre at fryseren fungerer korrekt, skal man også med jævne mellemrum rengøre kondensatoren, der sidder bagpå, med en pensel eller med en støvsuger (1). Til rengøring af håndtaget skal der anvendes de samme rengøringsmidler, som er anført til rengøring af produktets yderside: anvend ikke rengøringsmidler i creme-form, der er beregnet til rengøring af stål, og som indeholder sure eller slibende partikler, da disse produkter kan gøre produktets overflade mat og ødelægge den. 8.3 Slukning af fryseren Såfremt fryseren ikke anvendes i længere tid, skal termostatknappen drejes over på. Tøm herefter fryserens skuffer, slå strømmen fra, og tør den tilbageværende fugt op efter at afrimningen er færdig. Lad døren stå på klem for at undgå at fugtighed og stillestående luft skaber ubehagelige lugte. 8.4 Praktiske råd for at spare på strømmen - Installér fryseren i et køligt, veludluftet rum beskyttet mod direkte sollys og langt fra alle varmekilder. - Undlad at stille varme fødevarer i fryseren. Vent indtil mad- eller drikkevarer er kølet af til stuetemperatur, før de placeres i fryserens skuffer. - Åbn døren så få gange som muligt for at undgå en for stor opvarmning inden i fryseren. - Rengør periodisk kondensatoren (den bagerste del af fryseren) for at undgå at apparatets effektivitet nedsættes. - Lad kun funktionen til hurtig frysning være tændt så længe det rent faktisk er nødvendigt. - I tilfælde hvor fryseren ikke anvendes i længere perioder, bør den tømmes og slukkes. 180

16 8.5 Lyde fra driften Afkølingen af fryseren sker gennem et kompressionssystem For at holde den valgte temperatur inden i fryseren starter kompressoren, og den kan - afhængigt af det nødvendige afkølingsbehov - også være i kontinuerlig drift. Når kompressoren starter, skaber den en brummen, der normalt bliver svagere efter nogle minutter. En anden lyd som opstår i forbindelse med fryserens drift er en let gurglen, der skyldes kølevæskens passage inden i kredsløbets rør. Denne lyd er normal og betyder ikke, at apparatet ikke fungerer korrekt. Hvis de er for høje kan det også være, at de skyldes andre årsager. Man skal derfor kontrollere at: - fryseren er korrekt nivelleret på gulvet, og at kompressoren ikke vibrerer under driften: indstil de medfølgende støttefødder korrekt. - skufferne er korrekt sat ind i deres riller: sørg for at sætte dem korrekt fast; - beholderne i de forskellige skuffer er placeret stabilt, og at de ikke er i kontakt med hinanden: vibrationerne fra kompressoren i drift kan skabe en vis støj. - Stil ikke andre møbler eller husholdningsapparater så de rører fryseren. 8.6 Afhjælpning og opdagelse af mulige driftsfejl Jeres nye fryser er projekteret og fremstillet ud fra de strengeste kvalitetskrav. Formålet med dette afsnit er at give jer mulighed for, såfremt der opstår anomalier i driften, at finde årsagen til problemet, før I henvender jeg til Smegs tekniske kunderservice. 181

17 9. FEJLFINDINGSGUIDE PROBLEM MULIG ÅRSAG SANDSYNLIG LØSNING Støjende drift - se afsnittet "lyde under driften" Kompressoren starter for ofte eller er i kontinuerlig drift: - kompressoren og kondensatoren afkøles ikke tilstrækkeligt: - kontrollér at bagsiden er korrekt ventileret som forklaret i afsnit 3.1 Valg af placering, og at kondensatoren ikke er alt for snavset. - den udvendige temperatur er forøget. - døren åbnes ofte eller i længere tid. - der er stillet en for stor mængde friske fødevarer ind - nedfrys mindre mad ad gangen. Kompressoren starter ikke: - temperaturregulatoren er indstillet på. - strømforsyningsledningen er ikke - tilslut strømforsyningsledningen. tilsluttet til elnettet; - der er ikke strøm i stikkontakten. - kontakt elselskabet Utilstrækkelig afkøling: Det er svært at åbne døren umiddelbart efter at den er blevet lukket: - den indvendige temperaturvælger er indstillet i en for lav position (1-2) (hvilket svarer til en højere temperatur inden i fryseren). - døren åbnes ofte eller i længere tid. - døren lukker ikke korrekt. - døren lukker ikke hermetisk. - den udvendige temperatur er forøget. - Flyt temperaturvælgeren til en højere indstilling (3-4). - åbn ikke døren så ofte, og lad den stå åben i kortest mulig tid. - kontrollér, at fødevarerne er placeret korrekt i skufferne, og at de ikke forhindrer korrekt lukning, samt at fryseren er korrekt nivelleret på gulvet. - kontrollér at tætningslisten lukker korrekt, og at den ikke er beskadiget. - hvis man forsøger at åbne døren lige efter at den er blevet lukket, skal man trække meget hårdt. Dette fænomen skyldes det undertryk, som skabes, når den varme luft der er trængt ind i rummet, afkøles. 182

18 PROBLEM MULIG ÅRSAG SANDSYNLIG LØSNING Temperaturen inden i fryseren gør det umuligt at fryse fødevarerne korrekt: - den indvendige temperaturvælger er indstillet på en for lav position. - døren åbnes ofte eller i længere tid. - døren lukker ikke hermetisk. - Flyt temperaturvælgeren til en højere indstilling (3-4). - åbn ikke døren så ofte, og lad den stå åben i kortest mulig tid. - kontrollér, at fødevarerne er placeret korrekt i skufferne, at tætningslisten lukker korrekt og ikke er beskadiget, og at fryseren er korrekt nivelleret på gulvet. - for højt sukkerindhold i maden der skal fryses. For stor isdannelse: - Temperaturreguleringsanordningen er placeret på en for høj position (hvilket svarer til en lavere temperatur i fryseren). - nogle madvarer fryser ikke helt, hvis ikke ved meget lave temperaturer (is, koncentreret sukker) - Indstil temperaturvælgeren på en lavere position (1-2) for at hæve temperaturen inden i fryseren en smule. - Kontrollér at tætningslisterne slutter helt tæt. Møblets forside er varm at røre ved - døren åbnes ofte eller i længere tid. - åbn døren færre gange og i kortere tid. - forøg temperaturen og fugtigheden i omgivelserne. - sæt ikke varme mad eller drikkevarer i fryseren. - fryseren fungerer korrekt. Inden i kabinettet er der et system til opvarmning af overfladen, der begrænser dannelsen af kondens i det område, hvor dørens tætningsliste lukker. KUNDESERVICE - LÆSNING AF TYPESKILTET. SÅFREMT DE PROBLEMER I KONSTATERER PÅ DET KØBTE PRODUKT IKKE ER BLANDT DE HEROVER NÆVNTE, OG SÅFREMT I HAR BEHOV FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER HEROM, KAN I RETTE HENVENDELSE TIL ET AUTORISERET KUNDESERVICECENTER. ADRESSEN OG TELEFONNUMMERET KAN FINDES I TELEFONBOGEN FOR JERES OMRÅDE UNDER NAVNET SMEG. FOR AT KUNNE GIVE JER EN HURTIGERE OG MERE EFFEKTIV SERVICE, BEDES I VENLIGST OPLYSE PERSONALET I TELEFONEN OM DET KØBTE PRODUKTS MODEL OG DET TILHØRENDE SERIENUMMER, DER ER ANGIVET PÅ TYPEMÆRKATET, SOM SIDDER INDEN I FRYSEREN. VI TAKKER JER PÅ FORHÅND FOR HJÆLPEN. 183

19 / C

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RF2283W RF2283S RFN2283W. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere