INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE INSTALLATION OG TILSLUTNING Valg af placering Placering og nivellering af apparatet Elektrisk tilslutning PRODUKTBESKRIVELSE CVB Betjeningsanordninger Skuffer / låger Hylde til is og køleelementer PLACERING AF FØDEVARERNE I FRYSEREN BRUG AF FRYSEREN Tænding af fryseren Indstilling og valg af køletemperaturen NEDFRYSNING AF FØDEVARER Opbevaring af frosne fødevarer Optøning af frosne fødevarer Klargøring af isterninger RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Afrimning af fryseren Rengøring af fryseren Slukning af fryseren Praktiske råd for at spare på strømmen Lyde fra driften Afhjælpning og opdagelse af mulige driftsfejl FEJLFINDINGSGUIDE INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Beskriver råd vedrørende brugen, beskrivelse af betjeningsknapperne og en korrekt rengøring og vedligeholdelse af apparatet. INSTRUKTIONER TIL INSTALLATØREN: er til den kvalificerede teknikker, der skal udføre installationen, opstarten og kontrollen af Der kan fås yderligere oplysninger om produkterne på hjemmesiden 166

2 Bemærkninger omkring sikkerheden BEMÆRKNINGER OM BORTSKAFFELSE VI ER ANSVARLIGE FOR MILJØET Til emballering af vore frysere anvendes materialer, som ikke forurener, og de er derfor miljømæssigt bæredygtige og kan genanvendes. Vi beder jer om at sørge for, at emballagen bliver bortskaffet på korrekt vis. Indhent information hos forhandleren eller de respektive organisationer i dit område om adresser på centre, som er specialiserede i indsamling, genanvendelse og bortskaffelse. Lad ikke emballagen eller dele af den ligge. Den udgør en potentiel fare, da især børn som kommer i kontakt med emballagen, kan risikere at blive kvalt i den. Også dit gamle apparat skal bortskaffes korrekt. Vigtigt: aflever apparatet til et firma i området, som er autoriseret til indsamling af elektriske husholdningsmaskiner, som ikke bruges mere. Korrekt bortskaffelse sikrer genanvendelse af værdifuldt materiale. Køleapparaterne indeholder gasser, der kan være miljøskadelige, og det er derfor nødvendigt at sikre, at kølesystemets rør ikke beskadiges, før genbrugsfirmaet har afhentet apparatet. Før fryseren bortskaffes, er det vigtigt at tage døren af og lade skufferne sidde, som da det var i brug, sådan at børn under leg ikke kan komme til at sidde fast inde i den. Desuden skal strømforsyningsledningen skæres over og fjernes sammen med stikket. DETTE APPARAT ER MÆRKET I OVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPÆISKE DIREKTIV 2002/ 96/EF OM ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTE DIREKTIV DEFINERER STANDARDERNE FOR INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF KASSEREDE APPARATER, SOM ER GÆLDENDE I HELE DEN EUROPÆISKE UNION. 167

3 Bemærkninger omkring sikkerheden 1. SIKKERHEDSADVARSLER Gem denne brugervejledning som indeholder vigtige oplysninger, der er nødvendige for installation, brug og vedligeholdelse af fryseren. Vejledningen skal opbevares, så den eventuelt kan videregives til nye ejere af apparatet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de følgende anvisninger ikke bliver overholdt: - Tag ikke apparater i brug der er beskadigede: kontakt forhandleren i tvivlstilfælde. - Tilslutningen til elnettet og installationen af apparatet skal udføres under nøje overholdelse af anvisningerne i denne vejledning. Egenskaberne for den strømkilde som apparatet tilsluttes skal svare til de data, som er angivet på typeskiltet, der sidder øverst til venstre inden i fryseren. Apparatets elektriske sikkerhed garanteres udelukkende, såfremt hjemmets elinstallation har en jordforbindelse, der lever op til de gældende regler. - Anvend ikke adaptere eller forlængerledninger. - Strømmen skal kunne slås fra, enten ved at trække stikket ud ad stikkontakten, eller med en bipolar afbryder, der sidder før selve stikkontakten. - Sørg for at reparationer og vedligeholdelsesindgreb udelukkende udføres af teknikere autoriserede af Smegs tekniske kundeservice. Sluk altid for strømmen til apparatet i tilfælde af fejl, ved vedligeholdelse eller under rengøring. Anvend aldrig elektriske apparater eller rengøringsapparater der bruger damp til afrimning. Fjern ikke rim eller is med skarpe genstande for at undgå at beskadige fryserens vægge uopretteligt. - Forsøg aldrig at flytte fryseren ved at trække i dørens håndtag. - Opbevar spiritus med høj alkoholprocent hermetisk lukket og udelukkende i oprejst stilling. Opbevar ikke væsker i dåser eller glasbeholdere i fryseren, især ikke drikkevarer der indeholder kulsyre. Opbevar ikke produkter der indeholder gas, brændbare drivmidler eller eksplosionsfarlige stoffer i fryseren: eksplosionsfare! - det er forbudt at anvende elektriske apparater (f.eks. ismaskiner eller blendere) inden i apparatet. - Blokér eller tildæk ikke udluftningsåbningerne på nogen måde, da det kan forhindre fryseren i at fungere korrekt. - Rør ikke ved produkter der kommer direkte fra fryseren - eller kom dem i munden. Fare for kuldeforbrænding på grund af den meget lave temperatur. - Spis ikke mad der har et unormalt udseende eller en unormal lugt. - Dette apparat må ikke bruges af personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (heller ikke børn), eller personer uden erfaring i brug af elektriske apparater, med mindre de hjælpes eller vejledes af en voksen, som er ansvarlig for deres sikkerhed. - Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Montér og nivellér produktet på et gulv der kan holde dets vægt i et lokale, der passer til dets størrelse og anvendelse. - Flytning og montering af produktet skal udføres af to eller flere personer. - Skad ikke rørene i fryserens kølekredsløb. - Indtag ikke væsken (ugiftig) der findes i køleelementerne (hvis tilstede). Åbn døren mindst muligt i tilfælde af strømafbrydelse. Frostvarer som er helt eller delvist optøet, må ikke nedfryses igen. Vigtigt: denne fryser indeholder en lille mængde isobutan (R600a) - en kølegas uden CFC. Sørg for at kølekredsløbet ikke beskadiges under transport, montering, rengøring eller reparation af fryseren, for at undgå at gassen slipper ud. Såfremt kredsløbet beskadiges, skal man undlade at anvende åben ild, og udlufte rummet som apparatet befinder sig i grundigt. 168

4 Bemærkninger omkring sikkerheden 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE Apparatet er konstrueret specifikt til anvendelse i hjemmet, og det er derfor egnet til at fryse og opbevare frisk mad og frostvarer, og til at lave isterninger. Apparatet er ikke designet og fremstillet til professionel brug. Smeg frasiger sig ethvert ansvar for skader som følge af en ukorrekt anvendelse af apparatet. Fryseren er blevet underkastet de nødvendige prøver for at sikre, at kølekredsløbet slutter tæt, og den er i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne for elektriske apparater. Vigtigt: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, som er forårsaget af manglende overholdelse af ovenstående forskrifter, eller som er forårsaget af manipulering selv af en enkelt del på apparatet, samt brug af uoriginale reservedele. 169

5 Instruktioner til installatøren 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING 3.1 Valg af placering Placér altid fryseren i tørre omgivelser med en tilstrækkelig luftcirkulation. Udsæt ikke apparatet for direkte sollys og stil det ikke udenfor. Afhængigt af hvilken klimaklasse apparatet tilhører (angivet på typeskiltet, der sidder inden i fryseren), kan det anvendes under forskellige temperaturbetingelser: Klasse Omgivelsestemperatur SN (udvidet tempereret klima) fra + 10 C til + 32 C N (tempereret klima) fra + 16 C til + 32 C ST (subtropisk klima) fra + 18 C til + 38 C T (tropisk klima) fra + 18 C til + 43 C Placér ikke fryseren i nærheden af varmekilder. Såfremt det ikke kan undgås, skal der placeres et passende isoleret panel imellem for ikke at forhindre apparatet i at fungere korrekt. Ellers skal apparatet placeres mindst 3 cm fra elektriske eller gasdrevne komfurer, og mindst 30 cm fra radiatorer eller opvarmningssystemer. For at sikre en korrekt afkøling af kondensatoren, må fryseren ikke placeres for tæt på muren. For at undgå dette er produktet udstyret med to afstandsklodser (1) i plastik, som skal placeres bag på kondensatoren. Såfremt fryseren installeres under en hylde, skal afstanden til denne være på mindst 5 cm. Pas på når apparatet installeres på parket- eller linoleumsgulv, for at undgå at ridse eller beskadige gulvet. Såfremt det er nødvendige, kan man under monteringen lade fryseren glide på træstykker eller et gulvtæppe, indtil der hvor den skal stå, og strømmen skal tilsluttes. 170

6 Instruktioner til installatøren 3.2 Placering og nivellering af apparatet Man skal sikre sig, at produktet ikke beskadiger ledningen under placeringen. For at gøre produktet mere stabilt og lettere at flytte, og derfor placere korrekt, sidder der to små hjul bag på soklen (fig. 1). Det anbefales i alle tilfælde at være meget forsigtig under flytningen, således at bevægelsen ikke beskadiger gulvet (for eksempel hvis fryseren er placeret på et parketgulv). Placér fryseren på en stabil, jævn overflade. For at kompensere for små ujævnheder i gulvet har fryseren to regulerbare støttefødder foran (Fig. 2). Fig. 1 Fig. 2 De regulerbare støttefødder gør det muligt at hæve fryserens forside, således at den hælder bagud, hvilket er med til at sikre, at døren lukker korrekt. Såfremt støtteføddernes højde ikke er tilstrækkelig til at gøre fryseren stabil (f.eks. hvis gulvet har en for stor niveauforskel) eller sørge for, at den hælder bagud, skal man indsætte en afstandsklods i et hårdt materiale (plastik eller træ) under støttefødderne, for at hæve forsiden yderligere. En korrekt montering skal sikre, at døren kan lukkes korrekt. Efter at nivelleringen er udført, skal det kontrolleres, at dørens tætningslister lukker hermetrisk, især i hjørnerne. Hvis døren ikke lukker korrekt, skal man kontrollere, at der ikke er forarbejdningsrester eller rester af emballagemateriale mellem tætningslisten og fryseren. Om nødvendigt skal man forme tætningslisten med fingrene som vist på figur 3 og

7 Instruktioner til installatøren Vigtigt: Det er ikke nødvendigt at bruge kræfter for at udføre denne handling. Riv ikke tætningslisten i stykker eller fri af døren. Nogle dage efter monteringen skal det kontrolleres, at den oprindelige nivellering stadig er korrekt. Kontrollér, at fryseren i drift og fyldt med madvarer stadig er stabil, og at dørens tætningslister lukker hermetisk. Om nødvendigt udføres en ny nivellering og tætningslisterne formes igen som vist herunder. Fig. 3 Fig Elektrisk tilslutning Før fryseren tændes første gang, skal den efterlades i oprejst stilling i mindst to timer. Sæt herefter apparatets strømforsyningsledning i en stikkontakt med jordforbindelse, installeret i overensstemmelse med reglerne om elektrisk sikkerhed. Den nominelle spænding og frekvensen er angivet på typemærkatet, der sidder inden i fryseren. Tilslutningen til elnettet og jordforbindelsen skal udføres i overensstemmelse med gældende love og regler. Apparatet kan tåle kortvarige spændingsudsving, der ikke er mere end 15% under eller 10% over den nominelle spænding angivet på mærkatet. Såfremt det bliver nødvendigt at udskifte strømforsyningsledningen, må dette indgreb kun udføres af en tekniker autoriseret af Smegs tekniske kundeservice. Stikket skal være tilgængeligt, når apparatet er installeret. 172

8 4. PRODUKTBESKRIVELSE 4.1 CVB 20 1 Rum med låger til opbevaring af frosne fødevarer eller til nedfrysning af ferske fødevarer. 2 Betjeningspanel. 3 Rum til opbevaring af ferske fødevarer med udtrækkelige skuffer. 4 Afrimningskanal. 5 Typeskilt (sidder inden i apparatet). 6 Rum til placering af køleelementer (hvis de medfølger) og/eller isterningebakker. 4.2 Betjeningsanordninger 7 Termostatvælger 8 Grøn diodelampe: viser at apparatet er sluttet til ledningsnettet. 9 Alarmsignal: aktustisk signal der fortæller, at temperaturen er udenfor det indstillede værdiområde. 10 Rød diodelampe: viser at funktionen til hurtig frysning er aktiveret. 11 Knap til at tænde/slukke for funktionen "hurtig frysning". 173

9 4.3 Skuffer / låger Til hver fryser medfølger adskillige skuffer og låger. For at åbne lågerne (2) skal man blot løfte forenden let, og trække udad. Hver skuffe har en mekanisme, der beskytter mod at den trækkes helt ud, eller trækkes ud ved et uheld. For at tage skufferne (1) ud skal man blot trække dem udad, indtil de støder imod, løfte den bagerste del, og trække dem ud. For at gøre det nemmere at tage alt det indvendige tilbehør ud, er det nødvendigt at åbne døren helt. 4.4 Hylde til is og køleelementer På denne hylde kan man placere isterningebakker eller køleelementer (hvis tilstede). 174

10 5. PLACERING AF FØDEVARERNE I FRYSEREN Placér fødevarerne i de forskellige skuffer, og sørg for at indpakke eller dække dem hermetisk til. Denne forholdsregel sikrer at: - madens aroma, fugtighed og friskhed bevares. - man undgår at maden forurenes med lugte eller smag fra andre madvarer. Anvend udelukkende beholdere der er beregnet til opbevaring af fødevarer. Lad altid varm mad og drikkevarer køle ned til den omgivende temperatur, før de sættes i fryseren. Opbevar ikke eksplosive stoffer i apparatet, og opbevar altid spiritus med en høj alkoholprocent grundigt lukket og i oprejst stilling. Køleelementerne (hvis tilstede) og isterningebakken skal placeres på deres plads (på den øverste hylde). 175

11 6. BRUG AF FRYSEREN 6.1 Tænding af fryseren Bemærk Gør fryseren ren indvendigt før den tages i brug - Sæt stikket i stikkontakten - Drej vælgeren (4) til stilling Alarmsignalet (3) aktiveres, fordi der stadig ikke er tilstrækkeligt koldt inden i fryseren, til at man kan indsætte fødevarer. - Tryk på knappen (1) for at aktivere funktionen "hurtig frysning". Den røde diodelampe (2) tænder for at vise, at funktionen er aktiv, og alarmsignalet (3) slukker. - Når frysetemperaturen er nået, slukker den røde diodelampe (2). - Sæt først fødevarerne ind i fryseren, når den røde diode slukker. - Tryk igen på knappen (1) når den røde diode slukker, for at slå funktionen hurtig frysning fra. Bemærk Det kræver normalt cirka 24 timer at nå frysetemperaturen. Den omgivende temperatur, hvor ofte døren åbnes og apparatets placering kan have indflydelse på apparatets indvendige temperatur, og derfor på den tid det tager at opnå frysetemperaturen. Vigtigt: Når frysetemperaturen nås, skal funktionen "hurtig frysning" slås fra, for at undgå et unødvendigt stort strømforbrug. Bemærk Det er svært at genåbne fryserens dør lige efter at have lukket den. Man skal vente 2 eller 3 minutter på at det skabte undertryk udlignes. 6.2 Indstilling og valg af køletemperaturen Vælgeren, der er placeret øverst på fryseren, er synlig, når døren er åben, og er til at indstille temperaturen inden i fryseren. Stillingen betyder, at fryseren er slukket (der er strøm på apparatet, men den grønne diode er slukket). Fryserens indstillinger kan varieres fra stilling 1 til stilling 4. Der er ikke noget direkte forhold mellem indstillingen og temperaturen i fryseren. Når nummeret forøges under indstillingen, sænkes temperaturen inden i fryseren. Vælg kun de højeste indstillinger (3-4) hvis det er nødvendigt: apparatet bruger mere strøm i disse indstillinger. Under normale brugsbetingelser anbefales det at indstille en mellemlav regulering (1-2), der er tilstrækkelig til at sikre en korrekt opbevaring af ferske fødevarer i opbevaringsrummene og frostvarer i fryserummene. Vigtigt Temperaturreguleringen inden i fryserummene styres af hovedtermostaten. Vigtigt Ændringer i de klimatiske betingelser (temperatur og fugtighed), samt hvor ofte døren åbnes, kan have indflydelse på fryserens driftstemperatur. 176

12 7. NEDFRYSNING AF FØDEVARER For at sikre en korrekt konservering og nedfrysning af fødevarer anbefales det at pakke frugt og grønsager i portioner på under et kg, og kød og fisk i portioner på maksimalt to kg. Fødevarer pakket i mindre portioner nedfryses hurtigere og sikrer en bedre konservering af næringsværdien og af smagen, også efter at de er tøet op og tilberedt. Anvend kun egnede fryseposer, staniol, plastikfilm til fødevarer og frysebeholdere. Anvend ikke papirposer, poser i cellofan der ikke er til fødevarer og indkøbsposer eller genbrugte fryseposer. Indpak fødevarerne hermetisk, og forsøg at få al luften ud af emballagen. Såfremt der anvendes fryseposer skal de lukkes med en elastik eller en plastikbelagt metaltråd. Afkøl altid fødevarerne til stuetemperatur før de lægges i fryseren, og undgå at allerede frosne fødevarer kommer i kontakt med ferske fødevarer, der skal nedfryses. Skriv altid nedfrysningsdatoen og mængden på emballagen, og sørg for at fødevarerne er friske og i god stand. Den maksimale mængde ferske fødevarer der kan nedfryses over 24 timer er anført på typeskiltet. Overskrid ikke den angivne mængde: det kan have en negativ indflydelse på fryserens effektivitet, og på kapaciteten til at konservere de fødevarer, der allerede findes i fryseren. Fødevarerne skal være freske, modne og af den bedste kvalitet. Frisk frugt og friske grønsager skal så vidt muligt nedfryses umiddelbart efter høsten for at bibeholde næringsindholdet, strukturen, konsistensen, farven og smagen. Det er bedst at lade kød og vildt mørne i tilstrækkelig tid før de fryses. Anvend optøede eller delvist optøede fødevarer med det samme. Nedfrys ikke igen, bortset fra i tilfælde hvor den optøede fødevare anvendes til at tilberede en færdig ret. Når først fødevaren er kogt eller stegt, må den ikke nedfryses igen. Delvist optøede fødevarer må ikke nedfryses igen, men skal anvendes inden for 24 timer. Begræns temperaturudsvingene til et minimum. Overhold udløbsdatoen på emballagen. 7.1 Opbevaring af frosne fødevarer Når man køber frosne fødevarer, skal man altid være opmærksom på, at emballagen ikke er beskadiget, at produktets udløbsdato ikke er overskredet, og at termometeret i køledisken hvor de opbevares ikke viser en temperatur på over 18 C. Man skal desuden være opmærksom på anvisningerne vedrørende temperaturen, opbevaringsperioden og tilberedelsesmåden anvist af producenten. Det anbefales ligeledes at beskytte de frosne fødevarer i en køletaske eller kølepose under transporten, for at undgå at de tør op. En temperaturstigning kan formindske opbevaringstiden og påvirke deres kvalitet. Køb ikke frostvarer der er dækket af et overdrevet lag rim: de kan have været tøet op. Vigtigt Ved opbevaring af nedfrosne friske fødevarer i fryseren, skal man overholde opbevaringstiderne i den nedenstående tabel. Alle de erklærede ydelser henviser til produktets funktion uden køleelementer. 177

13 MAD OPBEVARINGSPERIODE (I MÅNEDER) Grøntsager Frugt Brød - kager + Mælk + Færdigretter + Kød: okse kalv svin fjerkræ vildt hakket + Røget pølse + Fisk: fed + mager + Indmad + Vigtigt For at undgå at ændre de frosne fødevarers kvalitet er det vigtigt at den tilladte opbevaringsperiode, der varierer for de forskellige typer fødevarer, ikke overskrides. 7.2 Optøning af frosne fødevarer Det anbefales at anvende delvist optøede madvarer hurtigst muligt. Kulden konserverer fødevarerne, men ødelægger ikke de mikororganismer der aktiveres efter optøningen, og som kan nedbryde produkterne. Hvis de optøede fødevarers lugt eller udseende er uændret kan man tilberede dem ved kogning/stegning, og eventuelt nedfryse dem igen efter at de er kølet af. Korrekt optøning af frosne fødevarer kan, afhængigt af typen og anvendelsen, udføres ved stuetemperatur, i køleskabet, i en elektrisk ovn (statisk funktion eller varmluft) eller i en mikrobølgeovn med optøningsfunktion. 7.3 Klargøring af isterninger Fyld den medfølgende bakke 2/3 med koldt vand eller en anden væske man ønsker at fryse. Sæt den på den øverste hylde og kontrollér, at bunden er tør, for at undgå, at bakken fryser fast til selve fryserummets hylde. Hvis isterningebakken sidder fast på fryserens bund, må man ikke anvende skarpe eller skærende genstande til at frigøre den. For at få isterningerne ud skal man vride bakken let, eller holde den under rindende vand i nogle få sekunder. 178

14 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1 Afrimning af fryseren Fryseren skal afrimes manuelt. Når rimen eller isen når en tykkelse på over 2 cm (eller 1 til 2 gange om året), anbefales det at afrime fryseren. Nogle timer før afrimningen skal termostatvælgeren indstilles på 4, for at fryse fødevarerne endnu hårdere. Herefter drejes knappen over på, og stikket trækkes ud ad stikkontakten (eller der slukkes på hovedafbryderen). Åbn døren og tag de frosne fødevarer ud af skufferne, og beskyt dem mod optøning under rengøringen. Lad fryserens dør stå åben, således at rimen kan smelte. Sæt kanalen (1) i den tilhørende revne. Placér en beholder (2) (medfølger ikke) under kanalen, så den opsamler vandet fra afrimningen. Sæt igen stikket i stikkontakten (eller slå hovedafbryderen over på ON). Tænd igen for fryseren med vælgeren på betjeningspanelet. 179

15 8.2 Rengøring af fryseren Træk stikket ud af stikkontakten, eller sluk på hovedafbryderen, før rengøringen påbegyndes. Til rengøring af apparatets udvendige dele må udelukkende anvendes vand og et mildt rengøringsmiddel eller et almindeligt rengøringsmiddel til vaskbare overflader (f.eks. vinduesrens). Anvend ikke produkter der indeholder ætsende eller aggressive stoffer til rengøring af plastikdele eller lakerede dele, og heller ikke syrer eller kemiske opløsningsmidler. Brug en svamp eller en blød klud. Der må ikke anvendes apparater til damprengøring. Vi anbefaler derimod, at man anvender milde rengøringsmidler til vaskbare overflader, om muligt desinficerende, fordi de ikke indeholder aggressive opløsningsmidler eller stoffer og/eller ætsende partikler. Vi gør opmærksom på, at man hos vores tekniske kundeservicecentre kan købe specifikke rengøringsprodukter med mærket Smeg. Tag skufferne ud, og vær forsigtig med ikke at trække for hårdt under udtagningen. Vask ikke de udtagelige plastikdele i opvaskemaskinen, men blot med lunkent vand og opvaskemiddel eller vand og eddike. Brug lunkent vand til at rengøre tætningslisterne og tør dem efter. For at sikre at fryseren fungerer korrekt, skal man også med jævne mellemrum rengøre kondensatoren, der sidder bagpå, med en pensel eller med en støvsuger (1). Til rengøring af håndtaget skal der anvendes de samme rengøringsmidler, som er anført til rengøring af produktets yderside: anvend ikke rengøringsmidler i creme-form, der er beregnet til rengøring af stål, og som indeholder sure eller slibende partikler, da disse produkter kan gøre produktets overflade mat og ødelægge den. 8.3 Slukning af fryseren Såfremt fryseren ikke anvendes i længere tid, skal termostatknappen drejes over på. Tøm herefter fryserens skuffer, slå strømmen fra, og tør den tilbageværende fugt op efter at afrimningen er færdig. Lad døren stå på klem for at undgå at fugtighed og stillestående luft skaber ubehagelige lugte. 8.4 Praktiske råd for at spare på strømmen - Installér fryseren i et køligt, veludluftet rum beskyttet mod direkte sollys og langt fra alle varmekilder. - Undlad at stille varme fødevarer i fryseren. Vent indtil mad- eller drikkevarer er kølet af til stuetemperatur, før de placeres i fryserens skuffer. - Åbn døren så få gange som muligt for at undgå en for stor opvarmning inden i fryseren. - Rengør periodisk kondensatoren (den bagerste del af fryseren) for at undgå at apparatets effektivitet nedsættes. - Lad kun funktionen til hurtig frysning være tændt så længe det rent faktisk er nødvendigt. - I tilfælde hvor fryseren ikke anvendes i længere perioder, bør den tømmes og slukkes. 180

16 8.5 Lyde fra driften Afkølingen af fryseren sker gennem et kompressionssystem For at holde den valgte temperatur inden i fryseren starter kompressoren, og den kan - afhængigt af det nødvendige afkølingsbehov - også være i kontinuerlig drift. Når kompressoren starter, skaber den en brummen, der normalt bliver svagere efter nogle minutter. En anden lyd som opstår i forbindelse med fryserens drift er en let gurglen, der skyldes kølevæskens passage inden i kredsløbets rør. Denne lyd er normal og betyder ikke, at apparatet ikke fungerer korrekt. Hvis de er for høje kan det også være, at de skyldes andre årsager. Man skal derfor kontrollere at: - fryseren er korrekt nivelleret på gulvet, og at kompressoren ikke vibrerer under driften: indstil de medfølgende støttefødder korrekt. - skufferne er korrekt sat ind i deres riller: sørg for at sætte dem korrekt fast; - beholderne i de forskellige skuffer er placeret stabilt, og at de ikke er i kontakt med hinanden: vibrationerne fra kompressoren i drift kan skabe en vis støj. - Stil ikke andre møbler eller husholdningsapparater så de rører fryseren. 8.6 Afhjælpning og opdagelse af mulige driftsfejl Jeres nye fryser er projekteret og fremstillet ud fra de strengeste kvalitetskrav. Formålet med dette afsnit er at give jer mulighed for, såfremt der opstår anomalier i driften, at finde årsagen til problemet, før I henvender jeg til Smegs tekniske kunderservice. 181

17 9. FEJLFINDINGSGUIDE PROBLEM MULIG ÅRSAG SANDSYNLIG LØSNING Støjende drift - se afsnittet "lyde under driften" Kompressoren starter for ofte eller er i kontinuerlig drift: - kompressoren og kondensatoren afkøles ikke tilstrækkeligt: - kontrollér at bagsiden er korrekt ventileret som forklaret i afsnit 3.1 Valg af placering, og at kondensatoren ikke er alt for snavset. - den udvendige temperatur er forøget. - døren åbnes ofte eller i længere tid. - der er stillet en for stor mængde friske fødevarer ind - nedfrys mindre mad ad gangen. Kompressoren starter ikke: - temperaturregulatoren er indstillet på. - strømforsyningsledningen er ikke - tilslut strømforsyningsledningen. tilsluttet til elnettet; - der er ikke strøm i stikkontakten. - kontakt elselskabet Utilstrækkelig afkøling: Det er svært at åbne døren umiddelbart efter at den er blevet lukket: - den indvendige temperaturvælger er indstillet i en for lav position (1-2) (hvilket svarer til en højere temperatur inden i fryseren). - døren åbnes ofte eller i længere tid. - døren lukker ikke korrekt. - døren lukker ikke hermetisk. - den udvendige temperatur er forøget. - Flyt temperaturvælgeren til en højere indstilling (3-4). - åbn ikke døren så ofte, og lad den stå åben i kortest mulig tid. - kontrollér, at fødevarerne er placeret korrekt i skufferne, og at de ikke forhindrer korrekt lukning, samt at fryseren er korrekt nivelleret på gulvet. - kontrollér at tætningslisten lukker korrekt, og at den ikke er beskadiget. - hvis man forsøger at åbne døren lige efter at den er blevet lukket, skal man trække meget hårdt. Dette fænomen skyldes det undertryk, som skabes, når den varme luft der er trængt ind i rummet, afkøles. 182

18 PROBLEM MULIG ÅRSAG SANDSYNLIG LØSNING Temperaturen inden i fryseren gør det umuligt at fryse fødevarerne korrekt: - den indvendige temperaturvælger er indstillet på en for lav position. - døren åbnes ofte eller i længere tid. - døren lukker ikke hermetisk. - Flyt temperaturvælgeren til en højere indstilling (3-4). - åbn ikke døren så ofte, og lad den stå åben i kortest mulig tid. - kontrollér, at fødevarerne er placeret korrekt i skufferne, at tætningslisten lukker korrekt og ikke er beskadiget, og at fryseren er korrekt nivelleret på gulvet. - for højt sukkerindhold i maden der skal fryses. For stor isdannelse: - Temperaturreguleringsanordningen er placeret på en for høj position (hvilket svarer til en lavere temperatur i fryseren). - nogle madvarer fryser ikke helt, hvis ikke ved meget lave temperaturer (is, koncentreret sukker) - Indstil temperaturvælgeren på en lavere position (1-2) for at hæve temperaturen inden i fryseren en smule. - Kontrollér at tætningslisterne slutter helt tæt. Møblets forside er varm at røre ved - døren åbnes ofte eller i længere tid. - åbn døren færre gange og i kortere tid. - forøg temperaturen og fugtigheden i omgivelserne. - sæt ikke varme mad eller drikkevarer i fryseren. - fryseren fungerer korrekt. Inden i kabinettet er der et system til opvarmning af overfladen, der begrænser dannelsen af kondens i det område, hvor dørens tætningsliste lukker. KUNDESERVICE - LÆSNING AF TYPESKILTET. SÅFREMT DE PROBLEMER I KONSTATERER PÅ DET KØBTE PRODUKT IKKE ER BLANDT DE HEROVER NÆVNTE, OG SÅFREMT I HAR BEHOV FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER HEROM, KAN I RETTE HENVENDELSE TIL ET AUTORISERET KUNDESERVICECENTER. ADRESSEN OG TELEFONNUMMERET KAN FINDES I TELEFONBOGEN FOR JERES OMRÅDE UNDER NAVNET SMEG. FOR AT KUNNE GIVE JER EN HURTIGERE OG MERE EFFEKTIV SERVICE, BEDES I VENLIGST OPLYSE PERSONALET I TELEFONEN OM DET KØBTE PRODUKTS MODEL OG DET TILHØRENDE SERIENUMMER, DER ER ANGIVET PÅ TYPEMÆRKATET, SOM SIDDER INDEN I FRYSEREN. VI TAKKER JER PÅ FORHÅND FOR HJÆLPEN. 183

19 / C

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C DK Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER...1-2 BRUG AF APPARATET...3 OPTØNING/FØRSTE BRUG OG INSTALLATION...4

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133

INDHOLDSFORTEGNELSE KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER BRUG AF KOGEPLADERNE SIDE 132 BRUG AF MINUTURET SIDE 133 INDHOLDSFORTEGNELSE DK FØR APPARATET TAGES I BRUG SIDE 126 INSTALLATION SIDE 127 TILSLUTNING AF MINI-KØKKENET SIDE 128 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 129 KØLESKAB BRUG AF KØLESKABET SIDE 130 KOGEPLADER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Betjeningsvejledninger

Betjeningsvejledninger Betjeningsvejledninger KØLE/FRYSER KOMBINATION Dansk CAA 55 Indhold Installation, 2-3 Placering og tilslutning Dør omskiftning Beskrivelse af apparatet, 4 Generel visning Opstart og brug, 5-6 Starte apparatet

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015

PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 PROFI COOK Dansk Brugsanvisning PC-VK1015 Generelle sikkerhedsinstruktioner Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger apparatet første gang. Gem desuden denne brugsanvisning, der indeholder de nødvendige

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab DK Brugsanvisning Køleskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer i husholdningen

Læs mere

Fryseskab LIFETEC MD 12821. Betjeningsvejledning

Fryseskab LIFETEC MD 12821. Betjeningsvejledning Fryseskab LIFETEC MD 12821 Betjeningsvejledning Indhold Om denne vejledning... 4 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...4 Korrekt anvendelse... 5 Vigtige oplysninger... 5 Oplysninger

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

CHOPPER CH 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU CHOPPER CH 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-19 SVENSKA 20-24 ITALIANO 25-29 PORTUGUÊS 30-34 NEDERLANDS 35-39 MAGYAR 40-45 ČESKY 46-50 SLOVENŠČINA

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011

Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 Slim-Line 80L 700.180G V2/1011 DK 1. Generelle oplysninger 114 1.1 Generelt om denne vejledning 114 1.2 Symbolforklaring 114 1.3 Producentens ansvar og garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

Kolde facts for friskere fødevarer.

Kolde facts for friskere fødevarer. 2012 BSH Hvidevarer A/S Ret til ændringer forbeholdes. Forbehold for trykfejl. R16 194 372 0 4/2012 BSH Hvidevarer A/S Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 siemens-home.dk Kolde facts for friskere

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING

31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING 31055021aDK.fm Page 124 Tuesday, August 1, 2006 5:40 PM BRUGERVEJLEDNING INSTALLATION... 125 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN...128 VIGTIGE RÅD...128 FØR OVNEN TAGES I BRUG...129 OVNTILBEHØR...130 RENGØRING

Læs mere

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering

Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner. Installation. Elektrisk. Ismaskinens placering Model Q130/Q210/Q270 Ismaskiner Installation Ismaskinens placering Pladsen, der vælges til ismaskinen, skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af disse kriterier ikke er til stede, skal der vælges

Læs mere