INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE INSTALLATION OG TILSLUTNING Valg af placering Placering og nivellering af apparatet Elektrisk tilslutning PRODUKTBESKRIVELSE CVB Betjeningsanordninger Skuffer / låger Hylde til is og køleelementer PLACERING AF FØDEVARERNE I FRYSEREN BRUG AF FRYSEREN Tænding af fryseren Indstilling og valg af køletemperaturen NEDFRYSNING AF FØDEVARER Opbevaring af frosne fødevarer Optøning af frosne fødevarer Klargøring af isterninger RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Afrimning af fryseren Rengøring af fryseren Slukning af fryseren Praktiske råd for at spare på strømmen Lyde fra driften Afhjælpning og opdagelse af mulige driftsfejl FEJLFINDINGSGUIDE INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN: Beskriver råd vedrørende brugen, beskrivelse af betjeningsknapperne og en korrekt rengøring og vedligeholdelse af apparatet. INSTRUKTIONER TIL INSTALLATØREN: er til den kvalificerede teknikker, der skal udføre installationen, opstarten og kontrollen af Der kan fås yderligere oplysninger om produkterne på hjemmesiden 166

2 Bemærkninger omkring sikkerheden BEMÆRKNINGER OM BORTSKAFFELSE VI ER ANSVARLIGE FOR MILJØET Til emballering af vore frysere anvendes materialer, som ikke forurener, og de er derfor miljømæssigt bæredygtige og kan genanvendes. Vi beder jer om at sørge for, at emballagen bliver bortskaffet på korrekt vis. Indhent information hos forhandleren eller de respektive organisationer i dit område om adresser på centre, som er specialiserede i indsamling, genanvendelse og bortskaffelse. Lad ikke emballagen eller dele af den ligge. Den udgør en potentiel fare, da især børn som kommer i kontakt med emballagen, kan risikere at blive kvalt i den. Også dit gamle apparat skal bortskaffes korrekt. Vigtigt: aflever apparatet til et firma i området, som er autoriseret til indsamling af elektriske husholdningsmaskiner, som ikke bruges mere. Korrekt bortskaffelse sikrer genanvendelse af værdifuldt materiale. Køleapparaterne indeholder gasser, der kan være miljøskadelige, og det er derfor nødvendigt at sikre, at kølesystemets rør ikke beskadiges, før genbrugsfirmaet har afhentet apparatet. Før fryseren bortskaffes, er det vigtigt at tage døren af og lade skufferne sidde, som da det var i brug, sådan at børn under leg ikke kan komme til at sidde fast inde i den. Desuden skal strømforsyningsledningen skæres over og fjernes sammen med stikket. DETTE APPARAT ER MÆRKET I OVERENSSTEMMELSE MED DET EUROPÆISKE DIREKTIV 2002/ 96/EF OM ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER (WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT - WEEE). DETTE DIREKTIV DEFINERER STANDARDERNE FOR INDSAMLING OG GENANVENDELSE AF KASSEREDE APPARATER, SOM ER GÆLDENDE I HELE DEN EUROPÆISKE UNION. 167

3 Bemærkninger omkring sikkerheden 1. SIKKERHEDSADVARSLER Gem denne brugervejledning som indeholder vigtige oplysninger, der er nødvendige for installation, brug og vedligeholdelse af fryseren. Vejledningen skal opbevares, så den eventuelt kan videregives til nye ejere af apparatet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, hvis de følgende anvisninger ikke bliver overholdt: - Tag ikke apparater i brug der er beskadigede: kontakt forhandleren i tvivlstilfælde. - Tilslutningen til elnettet og installationen af apparatet skal udføres under nøje overholdelse af anvisningerne i denne vejledning. Egenskaberne for den strømkilde som apparatet tilsluttes skal svare til de data, som er angivet på typeskiltet, der sidder øverst til venstre inden i fryseren. Apparatets elektriske sikkerhed garanteres udelukkende, såfremt hjemmets elinstallation har en jordforbindelse, der lever op til de gældende regler. - Anvend ikke adaptere eller forlængerledninger. - Strømmen skal kunne slås fra, enten ved at trække stikket ud ad stikkontakten, eller med en bipolar afbryder, der sidder før selve stikkontakten. - Sørg for at reparationer og vedligeholdelsesindgreb udelukkende udføres af teknikere autoriserede af Smegs tekniske kundeservice. Sluk altid for strømmen til apparatet i tilfælde af fejl, ved vedligeholdelse eller under rengøring. Anvend aldrig elektriske apparater eller rengøringsapparater der bruger damp til afrimning. Fjern ikke rim eller is med skarpe genstande for at undgå at beskadige fryserens vægge uopretteligt. - Forsøg aldrig at flytte fryseren ved at trække i dørens håndtag. - Opbevar spiritus med høj alkoholprocent hermetisk lukket og udelukkende i oprejst stilling. Opbevar ikke væsker i dåser eller glasbeholdere i fryseren, især ikke drikkevarer der indeholder kulsyre. Opbevar ikke produkter der indeholder gas, brændbare drivmidler eller eksplosionsfarlige stoffer i fryseren: eksplosionsfare! - det er forbudt at anvende elektriske apparater (f.eks. ismaskiner eller blendere) inden i apparatet. - Blokér eller tildæk ikke udluftningsåbningerne på nogen måde, da det kan forhindre fryseren i at fungere korrekt. - Rør ikke ved produkter der kommer direkte fra fryseren - eller kom dem i munden. Fare for kuldeforbrænding på grund af den meget lave temperatur. - Spis ikke mad der har et unormalt udseende eller en unormal lugt. - Dette apparat må ikke bruges af personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (heller ikke børn), eller personer uden erfaring i brug af elektriske apparater, med mindre de hjælpes eller vejledes af en voksen, som er ansvarlig for deres sikkerhed. - Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. - Montér og nivellér produktet på et gulv der kan holde dets vægt i et lokale, der passer til dets størrelse og anvendelse. - Flytning og montering af produktet skal udføres af to eller flere personer. - Skad ikke rørene i fryserens kølekredsløb. - Indtag ikke væsken (ugiftig) der findes i køleelementerne (hvis tilstede). Åbn døren mindst muligt i tilfælde af strømafbrydelse. Frostvarer som er helt eller delvist optøet, må ikke nedfryses igen. Vigtigt: denne fryser indeholder en lille mængde isobutan (R600a) - en kølegas uden CFC. Sørg for at kølekredsløbet ikke beskadiges under transport, montering, rengøring eller reparation af fryseren, for at undgå at gassen slipper ud. Såfremt kredsløbet beskadiges, skal man undlade at anvende åben ild, og udlufte rummet som apparatet befinder sig i grundigt. 168

4 Bemærkninger omkring sikkerheden 2. FRYSERENS TILSIGTEDE ANVENDELSE Apparatet er konstrueret specifikt til anvendelse i hjemmet, og det er derfor egnet til at fryse og opbevare frisk mad og frostvarer, og til at lave isterninger. Apparatet er ikke designet og fremstillet til professionel brug. Smeg frasiger sig ethvert ansvar for skader som følge af en ukorrekt anvendelse af apparatet. Fryseren er blevet underkastet de nødvendige prøver for at sikre, at kølekredsløbet slutter tæt, og den er i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne for elektriske apparater. Vigtigt: Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer eller ting, som er forårsaget af manglende overholdelse af ovenstående forskrifter, eller som er forårsaget af manipulering selv af en enkelt del på apparatet, samt brug af uoriginale reservedele. 169

5 Instruktioner til installatøren 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING 3.1 Valg af placering Placér altid fryseren i tørre omgivelser med en tilstrækkelig luftcirkulation. Udsæt ikke apparatet for direkte sollys og stil det ikke udenfor. Afhængigt af hvilken klimaklasse apparatet tilhører (angivet på typeskiltet, der sidder inden i fryseren), kan det anvendes under forskellige temperaturbetingelser: Klasse Omgivelsestemperatur SN (udvidet tempereret klima) fra + 10 C til + 32 C N (tempereret klima) fra + 16 C til + 32 C ST (subtropisk klima) fra + 18 C til + 38 C T (tropisk klima) fra + 18 C til + 43 C Placér ikke fryseren i nærheden af varmekilder. Såfremt det ikke kan undgås, skal der placeres et passende isoleret panel imellem for ikke at forhindre apparatet i at fungere korrekt. Ellers skal apparatet placeres mindst 3 cm fra elektriske eller gasdrevne komfurer, og mindst 30 cm fra radiatorer eller opvarmningssystemer. For at sikre en korrekt afkøling af kondensatoren, må fryseren ikke placeres for tæt på muren. For at undgå dette er produktet udstyret med to afstandsklodser (1) i plastik, som skal placeres bag på kondensatoren. Såfremt fryseren installeres under en hylde, skal afstanden til denne være på mindst 5 cm. Pas på når apparatet installeres på parket- eller linoleumsgulv, for at undgå at ridse eller beskadige gulvet. Såfremt det er nødvendige, kan man under monteringen lade fryseren glide på træstykker eller et gulvtæppe, indtil der hvor den skal stå, og strømmen skal tilsluttes. 170

6 Instruktioner til installatøren 3.2 Placering og nivellering af apparatet Man skal sikre sig, at produktet ikke beskadiger ledningen under placeringen. For at gøre produktet mere stabilt og lettere at flytte, og derfor placere korrekt, sidder der to små hjul bag på soklen (fig. 1). Det anbefales i alle tilfælde at være meget forsigtig under flytningen, således at bevægelsen ikke beskadiger gulvet (for eksempel hvis fryseren er placeret på et parketgulv). Placér fryseren på en stabil, jævn overflade. For at kompensere for små ujævnheder i gulvet har fryseren to regulerbare støttefødder foran (Fig. 2). Fig. 1 Fig. 2 De regulerbare støttefødder gør det muligt at hæve fryserens forside, således at den hælder bagud, hvilket er med til at sikre, at døren lukker korrekt. Såfremt støtteføddernes højde ikke er tilstrækkelig til at gøre fryseren stabil (f.eks. hvis gulvet har en for stor niveauforskel) eller sørge for, at den hælder bagud, skal man indsætte en afstandsklods i et hårdt materiale (plastik eller træ) under støttefødderne, for at hæve forsiden yderligere. En korrekt montering skal sikre, at døren kan lukkes korrekt. Efter at nivelleringen er udført, skal det kontrolleres, at dørens tætningslister lukker hermetrisk, især i hjørnerne. Hvis døren ikke lukker korrekt, skal man kontrollere, at der ikke er forarbejdningsrester eller rester af emballagemateriale mellem tætningslisten og fryseren. Om nødvendigt skal man forme tætningslisten med fingrene som vist på figur 3 og

7 Instruktioner til installatøren Vigtigt: Det er ikke nødvendigt at bruge kræfter for at udføre denne handling. Riv ikke tætningslisten i stykker eller fri af døren. Nogle dage efter monteringen skal det kontrolleres, at den oprindelige nivellering stadig er korrekt. Kontrollér, at fryseren i drift og fyldt med madvarer stadig er stabil, og at dørens tætningslister lukker hermetisk. Om nødvendigt udføres en ny nivellering og tætningslisterne formes igen som vist herunder. Fig. 3 Fig Elektrisk tilslutning Før fryseren tændes første gang, skal den efterlades i oprejst stilling i mindst to timer. Sæt herefter apparatets strømforsyningsledning i en stikkontakt med jordforbindelse, installeret i overensstemmelse med reglerne om elektrisk sikkerhed. Den nominelle spænding og frekvensen er angivet på typemærkatet, der sidder inden i fryseren. Tilslutningen til elnettet og jordforbindelsen skal udføres i overensstemmelse med gældende love og regler. Apparatet kan tåle kortvarige spændingsudsving, der ikke er mere end 15% under eller 10% over den nominelle spænding angivet på mærkatet. Såfremt det bliver nødvendigt at udskifte strømforsyningsledningen, må dette indgreb kun udføres af en tekniker autoriseret af Smegs tekniske kundeservice. Stikket skal være tilgængeligt, når apparatet er installeret. 172

8 4. PRODUKTBESKRIVELSE 4.1 CVB 20 1 Rum med låger til opbevaring af frosne fødevarer eller til nedfrysning af ferske fødevarer. 2 Betjeningspanel. 3 Rum til opbevaring af ferske fødevarer med udtrækkelige skuffer. 4 Afrimningskanal. 5 Typeskilt (sidder inden i apparatet). 6 Rum til placering af køleelementer (hvis de medfølger) og/eller isterningebakker. 4.2 Betjeningsanordninger 7 Termostatvælger 8 Grøn diodelampe: viser at apparatet er sluttet til ledningsnettet. 9 Alarmsignal: aktustisk signal der fortæller, at temperaturen er udenfor det indstillede værdiområde. 10 Rød diodelampe: viser at funktionen til hurtig frysning er aktiveret. 11 Knap til at tænde/slukke for funktionen "hurtig frysning". 173

9 4.3 Skuffer / låger Til hver fryser medfølger adskillige skuffer og låger. For at åbne lågerne (2) skal man blot løfte forenden let, og trække udad. Hver skuffe har en mekanisme, der beskytter mod at den trækkes helt ud, eller trækkes ud ved et uheld. For at tage skufferne (1) ud skal man blot trække dem udad, indtil de støder imod, løfte den bagerste del, og trække dem ud. For at gøre det nemmere at tage alt det indvendige tilbehør ud, er det nødvendigt at åbne døren helt. 4.4 Hylde til is og køleelementer På denne hylde kan man placere isterningebakker eller køleelementer (hvis tilstede). 174

10 5. PLACERING AF FØDEVARERNE I FRYSEREN Placér fødevarerne i de forskellige skuffer, og sørg for at indpakke eller dække dem hermetisk til. Denne forholdsregel sikrer at: - madens aroma, fugtighed og friskhed bevares. - man undgår at maden forurenes med lugte eller smag fra andre madvarer. Anvend udelukkende beholdere der er beregnet til opbevaring af fødevarer. Lad altid varm mad og drikkevarer køle ned til den omgivende temperatur, før de sættes i fryseren. Opbevar ikke eksplosive stoffer i apparatet, og opbevar altid spiritus med en høj alkoholprocent grundigt lukket og i oprejst stilling. Køleelementerne (hvis tilstede) og isterningebakken skal placeres på deres plads (på den øverste hylde). 175

11 6. BRUG AF FRYSEREN 6.1 Tænding af fryseren Bemærk Gør fryseren ren indvendigt før den tages i brug - Sæt stikket i stikkontakten - Drej vælgeren (4) til stilling Alarmsignalet (3) aktiveres, fordi der stadig ikke er tilstrækkeligt koldt inden i fryseren, til at man kan indsætte fødevarer. - Tryk på knappen (1) for at aktivere funktionen "hurtig frysning". Den røde diodelampe (2) tænder for at vise, at funktionen er aktiv, og alarmsignalet (3) slukker. - Når frysetemperaturen er nået, slukker den røde diodelampe (2). - Sæt først fødevarerne ind i fryseren, når den røde diode slukker. - Tryk igen på knappen (1) når den røde diode slukker, for at slå funktionen hurtig frysning fra. Bemærk Det kræver normalt cirka 24 timer at nå frysetemperaturen. Den omgivende temperatur, hvor ofte døren åbnes og apparatets placering kan have indflydelse på apparatets indvendige temperatur, og derfor på den tid det tager at opnå frysetemperaturen. Vigtigt: Når frysetemperaturen nås, skal funktionen "hurtig frysning" slås fra, for at undgå et unødvendigt stort strømforbrug. Bemærk Det er svært at genåbne fryserens dør lige efter at have lukket den. Man skal vente 2 eller 3 minutter på at det skabte undertryk udlignes. 6.2 Indstilling og valg af køletemperaturen Vælgeren, der er placeret øverst på fryseren, er synlig, når døren er åben, og er til at indstille temperaturen inden i fryseren. Stillingen betyder, at fryseren er slukket (der er strøm på apparatet, men den grønne diode er slukket). Fryserens indstillinger kan varieres fra stilling 1 til stilling 4. Der er ikke noget direkte forhold mellem indstillingen og temperaturen i fryseren. Når nummeret forøges under indstillingen, sænkes temperaturen inden i fryseren. Vælg kun de højeste indstillinger (3-4) hvis det er nødvendigt: apparatet bruger mere strøm i disse indstillinger. Under normale brugsbetingelser anbefales det at indstille en mellemlav regulering (1-2), der er tilstrækkelig til at sikre en korrekt opbevaring af ferske fødevarer i opbevaringsrummene og frostvarer i fryserummene. Vigtigt Temperaturreguleringen inden i fryserummene styres af hovedtermostaten. Vigtigt Ændringer i de klimatiske betingelser (temperatur og fugtighed), samt hvor ofte døren åbnes, kan have indflydelse på fryserens driftstemperatur. 176

12 7. NEDFRYSNING AF FØDEVARER For at sikre en korrekt konservering og nedfrysning af fødevarer anbefales det at pakke frugt og grønsager i portioner på under et kg, og kød og fisk i portioner på maksimalt to kg. Fødevarer pakket i mindre portioner nedfryses hurtigere og sikrer en bedre konservering af næringsværdien og af smagen, også efter at de er tøet op og tilberedt. Anvend kun egnede fryseposer, staniol, plastikfilm til fødevarer og frysebeholdere. Anvend ikke papirposer, poser i cellofan der ikke er til fødevarer og indkøbsposer eller genbrugte fryseposer. Indpak fødevarerne hermetisk, og forsøg at få al luften ud af emballagen. Såfremt der anvendes fryseposer skal de lukkes med en elastik eller en plastikbelagt metaltråd. Afkøl altid fødevarerne til stuetemperatur før de lægges i fryseren, og undgå at allerede frosne fødevarer kommer i kontakt med ferske fødevarer, der skal nedfryses. Skriv altid nedfrysningsdatoen og mængden på emballagen, og sørg for at fødevarerne er friske og i god stand. Den maksimale mængde ferske fødevarer der kan nedfryses over 24 timer er anført på typeskiltet. Overskrid ikke den angivne mængde: det kan have en negativ indflydelse på fryserens effektivitet, og på kapaciteten til at konservere de fødevarer, der allerede findes i fryseren. Fødevarerne skal være freske, modne og af den bedste kvalitet. Frisk frugt og friske grønsager skal så vidt muligt nedfryses umiddelbart efter høsten for at bibeholde næringsindholdet, strukturen, konsistensen, farven og smagen. Det er bedst at lade kød og vildt mørne i tilstrækkelig tid før de fryses. Anvend optøede eller delvist optøede fødevarer med det samme. Nedfrys ikke igen, bortset fra i tilfælde hvor den optøede fødevare anvendes til at tilberede en færdig ret. Når først fødevaren er kogt eller stegt, må den ikke nedfryses igen. Delvist optøede fødevarer må ikke nedfryses igen, men skal anvendes inden for 24 timer. Begræns temperaturudsvingene til et minimum. Overhold udløbsdatoen på emballagen. 7.1 Opbevaring af frosne fødevarer Når man køber frosne fødevarer, skal man altid være opmærksom på, at emballagen ikke er beskadiget, at produktets udløbsdato ikke er overskredet, og at termometeret i køledisken hvor de opbevares ikke viser en temperatur på over 18 C. Man skal desuden være opmærksom på anvisningerne vedrørende temperaturen, opbevaringsperioden og tilberedelsesmåden anvist af producenten. Det anbefales ligeledes at beskytte de frosne fødevarer i en køletaske eller kølepose under transporten, for at undgå at de tør op. En temperaturstigning kan formindske opbevaringstiden og påvirke deres kvalitet. Køb ikke frostvarer der er dækket af et overdrevet lag rim: de kan have været tøet op. Vigtigt Ved opbevaring af nedfrosne friske fødevarer i fryseren, skal man overholde opbevaringstiderne i den nedenstående tabel. Alle de erklærede ydelser henviser til produktets funktion uden køleelementer. 177

13 MAD OPBEVARINGSPERIODE (I MÅNEDER) Grøntsager Frugt Brød - kager + Mælk + Færdigretter + Kød: okse kalv svin fjerkræ vildt hakket + Røget pølse + Fisk: fed + mager + Indmad + Vigtigt For at undgå at ændre de frosne fødevarers kvalitet er det vigtigt at den tilladte opbevaringsperiode, der varierer for de forskellige typer fødevarer, ikke overskrides. 7.2 Optøning af frosne fødevarer Det anbefales at anvende delvist optøede madvarer hurtigst muligt. Kulden konserverer fødevarerne, men ødelægger ikke de mikororganismer der aktiveres efter optøningen, og som kan nedbryde produkterne. Hvis de optøede fødevarers lugt eller udseende er uændret kan man tilberede dem ved kogning/stegning, og eventuelt nedfryse dem igen efter at de er kølet af. Korrekt optøning af frosne fødevarer kan, afhængigt af typen og anvendelsen, udføres ved stuetemperatur, i køleskabet, i en elektrisk ovn (statisk funktion eller varmluft) eller i en mikrobølgeovn med optøningsfunktion. 7.3 Klargøring af isterninger Fyld den medfølgende bakke 2/3 med koldt vand eller en anden væske man ønsker at fryse. Sæt den på den øverste hylde og kontrollér, at bunden er tør, for at undgå, at bakken fryser fast til selve fryserummets hylde. Hvis isterningebakken sidder fast på fryserens bund, må man ikke anvende skarpe eller skærende genstande til at frigøre den. For at få isterningerne ud skal man vride bakken let, eller holde den under rindende vand i nogle få sekunder. 178

14 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 8.1 Afrimning af fryseren Fryseren skal afrimes manuelt. Når rimen eller isen når en tykkelse på over 2 cm (eller 1 til 2 gange om året), anbefales det at afrime fryseren. Nogle timer før afrimningen skal termostatvælgeren indstilles på 4, for at fryse fødevarerne endnu hårdere. Herefter drejes knappen over på, og stikket trækkes ud ad stikkontakten (eller der slukkes på hovedafbryderen). Åbn døren og tag de frosne fødevarer ud af skufferne, og beskyt dem mod optøning under rengøringen. Lad fryserens dør stå åben, således at rimen kan smelte. Sæt kanalen (1) i den tilhørende revne. Placér en beholder (2) (medfølger ikke) under kanalen, så den opsamler vandet fra afrimningen. Sæt igen stikket i stikkontakten (eller slå hovedafbryderen over på ON). Tænd igen for fryseren med vælgeren på betjeningspanelet. 179

15 8.2 Rengøring af fryseren Træk stikket ud af stikkontakten, eller sluk på hovedafbryderen, før rengøringen påbegyndes. Til rengøring af apparatets udvendige dele må udelukkende anvendes vand og et mildt rengøringsmiddel eller et almindeligt rengøringsmiddel til vaskbare overflader (f.eks. vinduesrens). Anvend ikke produkter der indeholder ætsende eller aggressive stoffer til rengøring af plastikdele eller lakerede dele, og heller ikke syrer eller kemiske opløsningsmidler. Brug en svamp eller en blød klud. Der må ikke anvendes apparater til damprengøring. Vi anbefaler derimod, at man anvender milde rengøringsmidler til vaskbare overflader, om muligt desinficerende, fordi de ikke indeholder aggressive opløsningsmidler eller stoffer og/eller ætsende partikler. Vi gør opmærksom på, at man hos vores tekniske kundeservicecentre kan købe specifikke rengøringsprodukter med mærket Smeg. Tag skufferne ud, og vær forsigtig med ikke at trække for hårdt under udtagningen. Vask ikke de udtagelige plastikdele i opvaskemaskinen, men blot med lunkent vand og opvaskemiddel eller vand og eddike. Brug lunkent vand til at rengøre tætningslisterne og tør dem efter. For at sikre at fryseren fungerer korrekt, skal man også med jævne mellemrum rengøre kondensatoren, der sidder bagpå, med en pensel eller med en støvsuger (1). Til rengøring af håndtaget skal der anvendes de samme rengøringsmidler, som er anført til rengøring af produktets yderside: anvend ikke rengøringsmidler i creme-form, der er beregnet til rengøring af stål, og som indeholder sure eller slibende partikler, da disse produkter kan gøre produktets overflade mat og ødelægge den. 8.3 Slukning af fryseren Såfremt fryseren ikke anvendes i længere tid, skal termostatknappen drejes over på. Tøm herefter fryserens skuffer, slå strømmen fra, og tør den tilbageværende fugt op efter at afrimningen er færdig. Lad døren stå på klem for at undgå at fugtighed og stillestående luft skaber ubehagelige lugte. 8.4 Praktiske råd for at spare på strømmen - Installér fryseren i et køligt, veludluftet rum beskyttet mod direkte sollys og langt fra alle varmekilder. - Undlad at stille varme fødevarer i fryseren. Vent indtil mad- eller drikkevarer er kølet af til stuetemperatur, før de placeres i fryserens skuffer. - Åbn døren så få gange som muligt for at undgå en for stor opvarmning inden i fryseren. - Rengør periodisk kondensatoren (den bagerste del af fryseren) for at undgå at apparatets effektivitet nedsættes. - Lad kun funktionen til hurtig frysning være tændt så længe det rent faktisk er nødvendigt. - I tilfælde hvor fryseren ikke anvendes i længere perioder, bør den tømmes og slukkes. 180

16 8.5 Lyde fra driften Afkølingen af fryseren sker gennem et kompressionssystem For at holde den valgte temperatur inden i fryseren starter kompressoren, og den kan - afhængigt af det nødvendige afkølingsbehov - også være i kontinuerlig drift. Når kompressoren starter, skaber den en brummen, der normalt bliver svagere efter nogle minutter. En anden lyd som opstår i forbindelse med fryserens drift er en let gurglen, der skyldes kølevæskens passage inden i kredsløbets rør. Denne lyd er normal og betyder ikke, at apparatet ikke fungerer korrekt. Hvis de er for høje kan det også være, at de skyldes andre årsager. Man skal derfor kontrollere at: - fryseren er korrekt nivelleret på gulvet, og at kompressoren ikke vibrerer under driften: indstil de medfølgende støttefødder korrekt. - skufferne er korrekt sat ind i deres riller: sørg for at sætte dem korrekt fast; - beholderne i de forskellige skuffer er placeret stabilt, og at de ikke er i kontakt med hinanden: vibrationerne fra kompressoren i drift kan skabe en vis støj. - Stil ikke andre møbler eller husholdningsapparater så de rører fryseren. 8.6 Afhjælpning og opdagelse af mulige driftsfejl Jeres nye fryser er projekteret og fremstillet ud fra de strengeste kvalitetskrav. Formålet med dette afsnit er at give jer mulighed for, såfremt der opstår anomalier i driften, at finde årsagen til problemet, før I henvender jeg til Smegs tekniske kunderservice. 181

17 9. FEJLFINDINGSGUIDE PROBLEM MULIG ÅRSAG SANDSYNLIG LØSNING Støjende drift - se afsnittet "lyde under driften" Kompressoren starter for ofte eller er i kontinuerlig drift: - kompressoren og kondensatoren afkøles ikke tilstrækkeligt: - kontrollér at bagsiden er korrekt ventileret som forklaret i afsnit 3.1 Valg af placering, og at kondensatoren ikke er alt for snavset. - den udvendige temperatur er forøget. - døren åbnes ofte eller i længere tid. - der er stillet en for stor mængde friske fødevarer ind - nedfrys mindre mad ad gangen. Kompressoren starter ikke: - temperaturregulatoren er indstillet på. - strømforsyningsledningen er ikke - tilslut strømforsyningsledningen. tilsluttet til elnettet; - der er ikke strøm i stikkontakten. - kontakt elselskabet Utilstrækkelig afkøling: Det er svært at åbne døren umiddelbart efter at den er blevet lukket: - den indvendige temperaturvælger er indstillet i en for lav position (1-2) (hvilket svarer til en højere temperatur inden i fryseren). - døren åbnes ofte eller i længere tid. - døren lukker ikke korrekt. - døren lukker ikke hermetisk. - den udvendige temperatur er forøget. - Flyt temperaturvælgeren til en højere indstilling (3-4). - åbn ikke døren så ofte, og lad den stå åben i kortest mulig tid. - kontrollér, at fødevarerne er placeret korrekt i skufferne, og at de ikke forhindrer korrekt lukning, samt at fryseren er korrekt nivelleret på gulvet. - kontrollér at tætningslisten lukker korrekt, og at den ikke er beskadiget. - hvis man forsøger at åbne døren lige efter at den er blevet lukket, skal man trække meget hårdt. Dette fænomen skyldes det undertryk, som skabes, når den varme luft der er trængt ind i rummet, afkøles. 182

18 PROBLEM MULIG ÅRSAG SANDSYNLIG LØSNING Temperaturen inden i fryseren gør det umuligt at fryse fødevarerne korrekt: - den indvendige temperaturvælger er indstillet på en for lav position. - døren åbnes ofte eller i længere tid. - døren lukker ikke hermetisk. - Flyt temperaturvælgeren til en højere indstilling (3-4). - åbn ikke døren så ofte, og lad den stå åben i kortest mulig tid. - kontrollér, at fødevarerne er placeret korrekt i skufferne, at tætningslisten lukker korrekt og ikke er beskadiget, og at fryseren er korrekt nivelleret på gulvet. - for højt sukkerindhold i maden der skal fryses. For stor isdannelse: - Temperaturreguleringsanordningen er placeret på en for høj position (hvilket svarer til en lavere temperatur i fryseren). - nogle madvarer fryser ikke helt, hvis ikke ved meget lave temperaturer (is, koncentreret sukker) - Indstil temperaturvælgeren på en lavere position (1-2) for at hæve temperaturen inden i fryseren en smule. - Kontrollér at tætningslisterne slutter helt tæt. Møblets forside er varm at røre ved - døren åbnes ofte eller i længere tid. - åbn døren færre gange og i kortere tid. - forøg temperaturen og fugtigheden i omgivelserne. - sæt ikke varme mad eller drikkevarer i fryseren. - fryseren fungerer korrekt. Inden i kabinettet er der et system til opvarmning af overfladen, der begrænser dannelsen af kondens i det område, hvor dørens tætningsliste lukker. KUNDESERVICE - LÆSNING AF TYPESKILTET. SÅFREMT DE PROBLEMER I KONSTATERER PÅ DET KØBTE PRODUKT IKKE ER BLANDT DE HEROVER NÆVNTE, OG SÅFREMT I HAR BEHOV FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER HEROM, KAN I RETTE HENVENDELSE TIL ET AUTORISERET KUNDESERVICECENTER. ADRESSEN OG TELEFONNUMMERET KAN FINDES I TELEFONBOGEN FOR JERES OMRÅDE UNDER NAVNET SMEG. FOR AT KUNNE GIVE JER EN HURTIGERE OG MERE EFFEKTIV SERVICE, BEDES I VENLIGST OPLYSE PERSONALET I TELEFONEN OM DET KØBTE PRODUKTS MODEL OG DET TILHØRENDE SERIENUMMER, DER ER ANGIVET PÅ TYPEMÆRKATET, SOM SIDDER INDEN I FRYSEREN. VI TAKKER JER PÅ FORHÅND FOR HJÆLPEN. 183

19 / C

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 148 2. APPARATETS TILTÆNKTE ANVENDELSE... 149 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING...

Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 148 2. APPARATETS TILTÆNKTE ANVENDELSE... 149 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 148 2. APPARATETS TILTÆNKTE ANVENDELSE... 149 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 150 3.1 Valg af placering... 150 3.2 Placering og nivellering

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 117 2. KØLESKABETS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 117 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 118 3.1 Valg af placering... 118 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1.SIKKERHEDSADVARSLER... 149 2.KØLESKABETS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 149 3.INSTALLATION OG TILSLUTNING... 150 3.1 Valg af placering... 150 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN

INSTRUKTIONER TIL BRUGEREN Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 133 2. KØLESKABETS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 133 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 134 3.1 Valg af placering... 134 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

Din brugermanual SMEG FAB28RSG1

Din brugermanual SMEG FAB28RSG1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG FAB28RSG1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5.1 Termostatindstillinger... 187 6. BRUG AF APPARATET... 188

Indholdsfortegnelse. 5.1 Termostatindstillinger... 187 6. BRUG AF APPARATET... 188 Indholdsfortegnelse 1. BEMÆRKNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN... 180 2. MILJØHENSYN... 182 3. KØLESKABETS TILTÆNKTE ANVENDELSE... 183 4. PRODUKTBESKRIVELSE... 184 4.1 Opbevaringshylder... 185 4.2 Frugt- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER KØLESKABETS TILSIGTEDE ANVENDELSE INSTALLATION OG TILSLUTNING...

Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER KØLESKABETS TILSIGTEDE ANVENDELSE INSTALLATION OG TILSLUTNING... Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSADVARSLER... 131 2. KØLESKABETS TILSIGTEDE ANVENDELSE... 131 3. INSTALLATION OG TILSLUTNING... 132 3.1 Valg af placering... 132 3.2 Placering og nivellering af apparatet...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

Din brugermanual SMEG F32BCRS

Din brugermanual SMEG F32BCRS Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG F32BCRS i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 HVORLEDES FUNGERER KØLEAFDELINGEN SIDE 66 HVORLEDES FUNGERER FROSTBOKSEN SIDE

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR FRYSEREN TAGES I BRUG SIDE 75 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 75 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 76

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR FRYSEREN TAGES I BRUG SIDE 75 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 75 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 76 42000cda.fm5 Page 74 Monday, May 16, 2005 3:55 PM DK INDHOLDSFORTEGNELSE FØR FRYSEREN TAGES I BRUG SIDE 75 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 75 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 76 INDFRYSNING AF VARER SIDE

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 95 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 95 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 96

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 95 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 95 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 96 33051-da.fm5 Page 94 Tuesday, December 22, 1998 4:09 PM DK INDHOLDSFORTEGNELSE FØR KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 95 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIDE 95 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD SIDE 96 BRUG AF KØLESKABET

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

FRYSESKAB F73W HN 8560. Brugervejledning

FRYSESKAB F73W HN 8560. Brugervejledning FRYSESKAB F73W HN 8560 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Fryseskabets opbygning... 2 Før fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsanvisninger og anbefalinger...

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Ved eltilslutningen på displayet vises temperaturerne, der allerede er indstillet på fabrikken (-18 C og +5 C). Hvis lyssignalet aktiveres, og temperaturmåleren blinker, holdes alarmernes

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1

Instruktions Manual. Vinkøler: WKT55LI250S1 Instruktions Manual Vinkøler: WKT55LI250S1 Produkt oversigt Kontrol panel Justerbare hylder Dørhåndtag Mindre hylder Skærmplade Glasdør Nivelleringsfødder Installering af vinkøler Lokalisering Når du udvælger

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning

FRYSESKAB F260W HN Brugervejledning FRYSESKAB F260W HN 8465 Brugervejledning i fryseskabet. For at undgå frostsprængninger og andre skader, Højre-/venstreåbning af døren i fryserummet. 1 Fjern de to skruedæksler og de to hængseldæksler

Læs mere

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register

Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning. www.whirlpool.eu/register Sundheds- & sikkerheds- og installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...3 2 DANSK SUNDHEDS- & SIKKERHEDS- og INSTALLATIONSVEJLEDNING. DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Registrér

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGSANVISNING FØR APPARATET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN AFRIMNING AF SKABET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT/SERVICE

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bemærkninger. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. 1 Bemærkninger Indholdsfortegnelse 1 Bemærkninger 164 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 164 1.2 Producentens ansvar 165 1.3 Apparatets formål 165 1.4 Bortskaffelse 165 1.5 Identifikationsskilt 166 1.6 Denne brugermanual

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C DK Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER...1-2 BRUG AF APPARATET...3 OPTØNING/FØRSTE BRUG OG INSTALLATION...4

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM

cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM cover_front.fm Page 1 Thursday, May 13, 2004 11:58 AM Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Instrucciones para el uso Manual de utilização Istruzioni per l uso Οδηγίες

Læs mere