NEPTUNE E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NEPTUNE E ...129-142...143-156...157-170...171-184...185-198...199-212 ...255-268"

Transkript

1 english Operating Instructions deutsch Betriebsanleitung français Notice d utilisation nederlands Gebruiksaanwijzing italiano Istruzioni sull uso norsk Driftsinstruks svensk Bruksanvisning Driftsvejledning suomi Käyttöohje ðóññêèé Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè español Instrucciones de manejo português Instruções de operação türkçe Ýþletme kýlavuzu

2 bar NEPTUNE E psi

3 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter arbejdet 7 Service 8 Afhjælpning af fejl 9 Andet Anvendelsesformål Betjeningselementer Transport/opstilling Aktivering af bremse Påfyldning af rengøringsmiddel i beholderne Tilslutning af højtryksslange Tilslutning af vandslangen Elektrisk Frost-beskyttelsesmiddel opsamling Tilslutning af lanser til spulehåndtag Tænde for apparatet Brug af rengøringsmidler Generelle henvisninger Lægge i blød Påføring af rengøringsmiddel og skum Temperatur Mekanisk påvirkning Stor vandmængde og højt tryk Typiske anvendelsesområder Landbrug Køretøjer Byggevirksomhed og industri Sluk for højtryksrenser Afbrydelse forsyningsledningerne Opbevaring (frostsikker lagring) Serviceplan Servicearbejde Rensning af vand filtre Kontrol olie kvalitet Olieskift Visninger i displayet Visning på betjeningspanelet Yderligere fejl Gør maskinen klar til genbrug Garantie Tekniske data EF-overensstemmelsesattest

4 Mærkning af henvisninger De sikkerhedshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan medføre farer for personer, er i denne manual mærket med dette symbol. De vedligeholdelsesarbejder, som er markeret med, bør altid kun udføres af en tekniker fra Alto- Service. Inden De tager højtryksrenseren i brug, bedes De ubetinget læse denne driftsvejledning igennem; opbevar den indenfor rækkevidde. Dette symbol finder De ved alle de sikkerhedshenvisninger, hvor manglende overholdelse kan medføre farer for apparatet og dets funktion. Her står tips og henvisninger, som nemmer arbejdet og sørger for sikker drift. 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger For Deres egen sikkerhed Højtryksrenseren må kun benyttes af personer, som er instrueret i dens håndtering og udtrykkeligt har fået pålagt betjeningen af den. Til trods for den lette håndtering er apparatet ikke beregnet til at blive betjent af børn. Generelt Brugen af højtryksrenseren underligger de gældende nationale bestemmelser. Udover driftsvejledningen og de i brugerlandet gældende retsforpligtende bestemmelser til forebyggelse af uheld skal også de anerkendte fagtekniske regler vedrørende sikkerhedsmæssigt og fagligt korrekt arbejde overholdes. Enhver arbejdsmåde, som sikkerhedsmæssigt set er betænkelig, skal undlades. Benyt kun rengøringsmidler, som er godkendt af Nilfisk-Alto. Transport Takket være de store hjul kan apparatet transporteres meget nemt. Til sikker transport i og på køretøjer anbefaler vi at spænde apparatet fast med tov på en sådan måde, at det ikke kan skride eller hælde og at slå bremsen til. Når apparatet eller tilbehøret transporteres ved temperaturer omkring eller under 0 C, anbefaler vi brug af frostbeskyttelsesmiddel som beskrevet i kapitel 6. Før idriftsættelse Inden idrifttagningen skal højtryksrenseren kontrolleres for, om den er i forskriftsmæssig tilstand. Nettilslutningsledningen skal regelmæssigt kontrolleres for beskadigelser hhv. tegn på aldring. Tag altid kun højtryksrenseren i brug, hvis nettilslutningsledningen er i orden (ved beskadigelse er der fare for elektrisk stød!). Kontroller højtryksrenserens nominelle spænding, inden De tilslutter den til strømnettet. Forvis Dem om, at den spænding, som er angivet på typeskiltet, stemmer overens med netspændingen på stedet. Det anbefales, at strømtilførslen til højtryksrenseren tilsluttes over en fejlstrømsbeskyttelsesafbryder. Denne afbryder strømtilførslen, hvis afledningsstrømmen til jord i 30 ms overskrider 30 ma, eller også indeholder den en jordprøvestrømkreds. 102

5 Bemærk hertil de forskrifter og bestemmelser, som gælder for Dem. Inden hver idrifttagning skal højtryksrenserens dele kontrolleres ved en visuel kontrol. GIV AGT! Højtryksstrålere kan være farlige, hvis de misbruges. Strålen må ikke rettes mod personer, mod dyr, mod el-anlæg, som står under spænding, eller mod maskinen selv. Ret ikke dysen mod Dem selv eller andre personer for at rense tøj eller sko. Når maskinen er i brug, optræder der tilbagestødskræfter på sprøjteanordningen, ved et bøjet lanser desuden et drejemoment, hold derfor sprøjteanordningen fast med begge hænder. Benyt ikke maskinen, når der opholder sig andre personer på arbejdsarealet, som ikke er iført beskyttelsestøj. Det objekt, som skal renses, skal kontrolleres for, om der ved rensningen kan løsnes farlige stoffer fra dette, som så afgives til miljøet, f.eks. asbest, olie. Sarte dele af gummi, stof o.l. må ikke renses med rundstrålen. Hold under rengøringen en tilstrækkelig afstand mellem højtryksdysen og overfladen for at undgå en beskadigelse af den overflade, som skal renses. Benyt ikke højtryksslangen til at trække maskinen med! HENVISNING! Det maksimalt tilladte arbejdstryk og den maksimalt tilladte temperatur står trykt på højtrykslangen. Maskinen må ikke benyttes længere, hvis tilslutningsledningen eller højtryksslangen er beskadiget. Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation. Maskinen må ikke dækkes til eller benyttes i utilstrækkeligt ventilerede rum! Apparatet skal opbevares frostfrit! Tag aldrig maskinen i brug uden vand. Vandmangel, selv i kort tid, medfører alvorlig beskadigelse af pumpemanchetterne. Drift Apparatet må kun tilsluttes direkte til en stikkontakt. Benyt ingen forlængerledning. Nettilslutningsledningen må ikke beskadiges (f.eks. ved at blive kørt over, trukket i eller klemt inde). Nettilslutningsledningen skal trækkes ud direkte ved stikket (ikke ved at trække eller rive i tilslutningsledningen). Det elektriske system GIV AGT! El-apparater må aldrig sprøjtes af med vand: Fare for personer, fare for kortslutning. Apparatet må kun tilsluttes til en fagligt korrekt udført installation. Opstart af maskinen bevirker et kortvarigt spændingsfald. Ved netimpedanser på mindre end 0,15 skal man ikke regne med forstyrrelser i drift. Vedligeholdelse og reparation GIV AGT! Inden højtryksrenseren renses og vedligeholdes, skal man altid trække stikket ud af stikkontakten. Udfør kun sådanne vedligeholdelsesarbejder, som er beskrevet i driftsvejledningen. Benyt udelukkende originale reservedele. Foretag ingen tekniske ændringer af højtryksrenseren. GIV AGT! Højtrykslanger, fittings og samlinger er vigtige for apparatets sikkerhed. Benyt kun højtrykskomponenter, som er godkendte af fabrikanten! Strømledningen må ikke afvige fra den type, der er angivet af fabrikanten og den må kun udskiftes af en autoriseret elektriker. Ved yderligere vedligeholdelseseller reparationsarbejder skal De henvende Dem til Wap-serviceværkstedet eller et autoriseret fagværksted! Prøve Maskinen opfylder kravene i Richtlinien für Flüssigkeitsstrahler (direktiver for væskestrålere). Højtryksrenseren skal ifølge disse direktiver og i henhold til UVV - Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern (VBG 87) (forskrift til forebyggelse af uheld - arbejder med væskestrålere) efter behov, dog mindst én gang om året, af en fagkyndig person kontrolleres for, om den er driftssikker. Beskyttelsesmodstanden, isolationsmodstanden og bortledningsstrømmen skal måles på elektriske apparater efter hver istandsættelse eller ændring. Desuden skal der gennemføres en visuel kontrol af tilslutningsledningen, en spændings- og strømmåling og en funktionsafprøvning. Som fagkyndige står vore serviceværksteds-teknikere til rådighed for Dem. De fuldstændige UVV - Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern kan fås over Carl Heymanns-Verlag KG, Luxemburger Straße 449, D Køln, eller fra den ansvarlige brancheforening. 103

6 De trykførende dele af denne højtryksrenser er fremstillet korrekt i henhold til 9 fra forordningen om trykbeholdere; de har med godt resultat været underlagt en trykprøve. Sikkerheds-temperaturbegrænser: Ved overskridelse af den maksimalt tilladte temperatur i kedelen bliver varmeanlægget slukket fuldstændigt. Sikkerhedsindretningerne er blevet indstillet og plomberet på fabrikken og deres indstillinger må ikke ændres. Sikkerhedsindretning Sikkerhedsventil: Når sikkerhedsindretningen reagerer, vil uacceptabelt højt tryk blive ført tilbage til sugepumpen uden resttryk via en bypassledning. Overvågning af påfyldningsniveauet i kedelen: Apparatet bliver slukket, når vandstanden i kedelen falder under et vist niveau. Kedelen beskyttes imod overopvarmning. Pumpen beskyttes imod vandmangel. 2 Beskrivelse 2.1 Anvendelsesformål Denne højtryksrenser er blevet udviklet specielt til professionel brug indenfor Landbrug Producerende virksomhed Logistik Rensning af køretøjer Offentlige institutioner Rengøringsvirksomheder Byggefirmaer Fødevareindustrien osv. Kapitel 5 beskriver brug af en højtryksrenser for forskellige rengøringsopgaver. Apparatet må kun benyttes på den måde, som er beskrevet i denne driftsvejledning. Uhensigtsmæssig brug kan beskadige enten apparatet eller den overflade, som skal renses eller der kan opstå alvorlig personskade. 2.2 Betjeningselementer 1 Spulehåndtag 2 Holder til lanser 3 Betjeningspanel 4 Påfyldningsniveauindikator rensemiddelbeholder 5 Påfyldningsstuds til rengøringsmiddel A 6 Låseanordning - kabinet 7 Låseanordning - dør 8 Højtryks-slangetilslutning 9 Hovedafbryder 10 Display (temperatur / feil - koder) Billeder kan ses på udtrækssider forrest i denne driftsvejledning. 11 Temperaturregulator 12 Kedelvarmeanlæg i drift 13 Arbejdstemperatur nået 14 Servicering gennem Alto- Service påkrævet 15 Fyld pumpeolie på 16 Dosering af rengøringsmiddel 17 Manometer 18 Indikator for maskine klar til drift 19 Kørehjul med bremse 20 Vandtilslutning 21 Beholder til rengøringsmiddel B 22 Håndtag til åbning af låget 104

7 NEPTUNE E 3 Før idriftsættelse 3.1 Transport/opstilling 1. Den mest sikre måde for at løfte maskinen er brug af en gaffeltruck. Pilene på billedet viser de mest egnede steder, hvor gaflen kan køres ind. 2. Det er også muligt at løfte maskinen fra pallen med hånden. På grund af vægten skal dette arbejde dog gennemføres af mindst tre personer. GIV AGT! Løft ikke maskinen i kunststoftankene, fordi disse kan løsne sig fra rammen. De bedste punkter for at tage fat i maskinen er ved håndtaget ved rammen, mellem forhjulene og styrerullerne. 3.2 Aktivering af bremse 1. Inden den første ibrugtagning skal apparatet kontrolleres grundigt for mangler og beskadigelser og konstaterede skader skal omgående meddeles til Deres Alto-forhandler. 2. Apparatet må kun tages i drift i fejlfri tilstand. 3. Slå bremsen til. 3.3 Påfyldning af rengøringsmiddel i beholderne 1. Rengøringsmiddelbeholderne (A) og (B) fyldes med Altorengøringsmiddel. Påfyldningsmængder se kapitel 9.3 tekniske data. A B 3.4 Tilslutning af højtryksslange 1. Højtrykslangen tilsluttes til højtryktilslutningen med hurtigkoblingen. 105

8 3.5 Tilslutning af vandslangen HENVISNING! Krævet vandmængde og vandtryk se kapitel 9.3. Tekniske data Ved dårlig vandkvalitet (med grums osv.) anbefaler vi at montere et vandfilter i forsyningsledningen. Brug af en vævforstærket vandslange med en nominel vidde på mindst 3/4" (19 mm) anbefales. 1. Den vedlagte slangetud monteres på vandslangen. 2. Vandslangen skal kort skylles med vand før tilslutning til apparatet, så sand og snavs ikke kan komme ind i apparatet. 3. Vandslangen tilsluttes til vandforsyningen med hurtigkoblingen. 4. Vandhanen åbnes. 3.6 Elektrisk GIV AGT! Apparatet må kun tilsluttes til en forskriftsmæssig el-installation. 1. Overhold sikkerhedshenvisningerne i kapitel 1! 2. Sæt apparatets stik i stikkontakten. 3.7 Frost-beskyttelsesmiddel opsamling Apparatets ledningssystem er fyldt med frostbeskyttelsesmiddel. Væsken, som først slipper ud (ca. 3 l) skal samles i et kar til genbrug. 4 Betjening / drift 4.1 Tilslutning af lanser til spulehåndtag C A B 1. Håndtaget af den blå hurtigkobling (A) på spulehåndtaget trækkes frem og låses fast med en venstredrejning. 2. Lanserens nippel ( C) sættes ind i hurtigkoblingen og det blå hurtigkoblingshåndtag drejes mod højre (B). HENVISNING! Nippelen skal altid renses for eventuelt snavs, før lanser forbindes med spulehåndtaget. 3. Lanser (eller andet tilbehør) trækkes frem for at sikre, at det er fast forbundet med spulehåndtaget. 106

9 NEPTUNE E 4.2 Tænde for apparatet B 1. Hovedafbryderen sættes i position. A Styrekredsløbet gennemfører en 60 selvtest. I displayet vises i ca. 1 sekund ---. lyser. Automatisk temperaturstyring Den elektronisk styrede blandeventil regulerer den på forhånd valgte arbejdstemperatur, så længe der er tilstrækkelig meget varmt vand i kedelen. Når vandet i kedelen ikke længere er varm nok, underskrides den valgte arbejdstemperatur og displayet slukkes. 1. Vent, indtil kedelen har varmet vandet op igen (displayet blinker under opvarmningsproceduren). eller: 2. De kan arbejde videre med en temperatur, som er lavere end den indstillede arbejdstemperatur. Ved kontinuerligt arbejde indstiller temperaturen sig til følgende værdier: NEPTUNE Arbejdstemperatur E C E C De nævnte værdier refererer til en vandtilledningstemperatur på 12 C. Når der tilføres varmere vand (tilladt op til maks. 70 C), opnås højere værdier. 0 I M Koldvandsdrift: 2. Drej knappen for vandtemperaturen (A) helt mod venstre til anslaget. 3. Sæt hovedafbryderen (B) i position. Varmtvandsdrift: 2. Indstil vandtemperaturen med drejeknappen (A). Under opvarmningsproceduren blinker displayet. Når den indstillede vandtemperatur er nået, lyser displayet op. 3. Sæt hovedafbryderen (B) i position. 4. Frigiv sprøjtepistolen og betjen den. 5. Sikringsspærren skal også lægges i ved korte arbejdspauser. HENVISNING! 20 sekunder efter lukning af spulehåndtaget slukker apparatet automatisk. Apparatet kan sættes i gang igen ved at betjene spulehåndtaget. 4.3 Brug af rengøringsmidler 3% 5% ca. 1% 1% 3% 5% ca. 1. Indstil den ønskede koncentration af rengøringsmiddelet (A) og (B) på doseringsventilen. 2. Den genstand, som skal renses, sprayes. 3. Lad rengøringsmiddelet virke alt efter forureningsgraden. Skyl herefter af med højtrykstråle. A B GIV AGT! Rengøringsmidler må ikke tørre ind! Overfladen, som skal renses, kan ellers blive beskadiget! Procentværdierne i afbildningen er kun omtrentlige oplysninger. Til specielle formål (f. eks. desinfektion) skal den indsugede mængde af rengøringsmiddel bestemmes ved at måle den. Apparatets vandtransportkapacitet er oplyst i kapitel 9.3, tekniske data. 107

10 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 5.1 Generelle henvisninger Effektiv højtryksrengøring opnås ved at overholde nogle få retningslinier, kombineret med Deres egne erfaringer indenfor specielle områder. Ved korrekt anvendelse kan tilbehør og rengøringsmidler øge rensevirkningen. Her finder De nogle grundlæggende henvisninger Lægge i blød Indtørrede og tykke snavslag kan løsnes eller blødgøres ved at disse lægges i blød i nogen tid. En ideel fremgangsmåde især indenfor landbruget - f. eks. i svinestalde. Den bedste virkning opnås ved brug af skumrensere og alkaliske rengøringsmidler. Overfladen sprøjtes med opløst rengøringsmiddel, som så skal virke i 30 minutter. Derefter kan der renses langt hurtigere med højtrykstrålen Påføring af rengøringsmiddel og skum Rengøringsmiddel og skum skal sprøjtes på den tørre overflade, således at rengøringsmidlet uden ekstra fortynding kan komme i kontakt med snavset. På lodrette flader arbejdes nedefra og opefter for at forhindre slirer, når rengøringsmidlet løber ned. Lad det virke i nogen tid, før der renses med højtryksrenseren. Rengøringsmidlet må ikke tørre ind Temperatur Renseeffekten øges ved højere temperaturer. Især fedt og olie kan løsnes nemmere og hurtigere. Proteiner kan bedst løsnes ved temperaturer omkring 60 C, olie og fedt bedst ved 70 til Mekanisk påvirkning Til at løsne kraftige snavslag kræves der en ekstra mekanisk påvirkning. Specielle lanser og (roterende) vaskebørster giver den bedste virkning for at løsne snavslaget Stor vandmængde og højt tryk Højt tryk er ikke altid den bedste løsning. Højt tryk kan beskadige overflader. Rengøringseffekten afhænger ligeledes af vandmængden. Et tryk på 100 bar er tilstrækkeligt til rensning af køretøjer (i forbindelse med varmt vand). Større vandmængder muliggør skylning og transport af det løsnede snavs. 108

11 5.2 Typiske anvendelsesområder Landbrug Anvendelse Tilbehør Metode Stalde Svinestald Rensning af vægge, gulve, interiør Desinfektion Vognpark Traktor, plov osv. Skuminjektor Skumlanse Strømledningen vikles op som vist på billedet. Floor Cleaner Rengøringsmidler Universal Alkafoam Desinfektion DES 3000 Standard lanse Rengøringsmiddelinjektor Powerspeed lanse Bøjet lanse og underbundsvasker Børster 1. Lægge i blød - påfør skum på alle overflader (nedefra og opefter) og lad det virke i 30 minutter. 2. Fjern snavs med højtryk og om nødvendigt med passende tilbehør. På lodrette flader arbejdes der igen nedefra og opefter. 3. Til transport af større mængder snavs skal der sørges for størst mulig vandmængde. 4. For at garantere hygiejnen må der benyttes anbefalede desinfektionsmidler. Desinfektionsmiddel må kun påføres efter at snavset er blevet fjernet fuldstændigt. 1. Påfør rengøringsmiddel på overfladen for at løsne snavset. Arbejd nedefra og opefter. 2. Skyl med højtrykstråle. Arbejd igen nedefra og opefter. Benyt tilbehør for at rense steder, som er vanskeligt tilgængelige. 3. Rens følsomme dele som motorer og gummi med lavere tryk for at undgå beskadigelser Køretøjer Anvendelse Tilbehør Metode Køretøjs-oveflader Standard lanse Rengøringsmiddelinjektor Bøjet lanse og underbundsvasker vasker Børster Rengøringsmidler Aktive Shampoo Aktive Foam Sapphire Super Plus Aktive Wax Allosil RimTop 1. Påfør rengøringsmiddel på overfladen for at løsne snavset. Arbejd nedefra og opefter. Sprøjt først f. eks. med Aliosil for at fjerne insektrester, skyl så med lavt tryk og rens hele køretøjet under tilsætning af rengøringsmidler. Lad rengøringsmidlet virke i ca. 5 minutter. Metaloverflader kan renses med RimTop. 2. Skyl med højtrykstråle. Arbejd igen nedefra og opefter. Benyt tilbehør for at rense steder, som er vanskeligt tilgængelige. Brug børster. Korte lanser benyttes til rensning af motorer og hjulkasser. Benyt bøjede lanser eller underbundsvasker. 3. Rens følsomme dele som motorer og gummi med lavere tryk for at undgå beskadigelser. 4. Pæfør flydende voks med højtryksrenseren for at modvirke hurtig snavsdannelse. 109

12 5.2.3 Byggevirksomhed og industri Anvendelse Tilbehør Metode Overflader Metalliske ting Skuminjektor Standard lanse Bøjet lanse Tankrensehoved Rustne, beskadigede overflader før behandlingen Rengøringsmidler Intensive J25 Multi Combi Aktive Alkafoam Desinfektion DES 3000 Vådstråleindretning 1. Påfør et tykt lag skum på den tørre overflade. På lodrette flader arbejdes der igen nedefra og opefter. Lad skummet virke i ca.30 minutter for at opnå den bedst mulige effekt. 2. Skyl med højtrykstråle. Brug tilsvarende tilbehør. Brug højt tryk for at løsne snavset. Brug lavt tryk og en stor vandmængde for at transportere snavset bort. 3. Desinfektionsmiddel må kun påføres efter at snavset er blevet fjernet fuldstændigt. Stærke forureninger, f. eks. i slagtehuse, kan transporteres bort med store vandmængder. Tankrensehoveder benyttes til rensning af fade, baljer, blandetanks osv. Tankrensehoveder drives hydraulisk eller elektrisk og muliggør en automatisk rensing uden permanent observation. Tankrensehoveder drives hydraulisk eller elektrisk og muliggør en automatisk rensing uden permanent observation. 1. Vådstråleindretningen forbindes med højtryksrenseren og sugeslangen sættes ind i sandbeholderen. 2. Bær sikkerhedsbriller og sikkerhedsdragt under arbejdet. 3. Med sand/vand-blandingen kan rust og lak fjernes. Dette er kun nogle eksempler på anvendelsen. Enhver rengøringsopgave er anderledes. Kontakt Deres Alto-forhandler for at få den bedste løsning for Deres rengøringsopgave. 6 Efter arbejdet 6.1 Sluk for højtryksrenser 0 1. Sluk for hovedafbryderen, I omskifter i position OFF. M 2. Luk for vandhanen. 3. Spulehåndtaget betjenes, indtil maskinen ikke længere står under tryk. 4. Sikringsskyderen lægges i. 6.2 Afbrydelse forsyningsledningerne 1. Luk for vandhanen. 2. Vandslangen løsnes fra apparatet. 3. Tilslutningsledningen og højtrykslangen skal altid rulles op omhyggeligt for at undgå uheld. 4. Sprøjterør og tilbehør lægges ind i holderne. 6.3 Opbevaring (frostsikker lagring) 1. Apparatet opbevares i et tørt, frostsikkert lokale. 110

13 7 Service 7.1 Serviceplan Ugentlig Efter de første 50. driftstimer Hver 6. måned eller alle 500 driftstimer Efter behov Rensning af vand filtre Kontrol olie kvalitet Olieskift 7.2 Servicearbejde Rensning af vand filtre I vandtilløbet er der monteret to sier, som holder større snavspartikler tilbage for at de ikke kommer ind i højtrykspumpen. 1. Koblingen skrues af. 2. Sien tages ud med et værktøj og renses. 3. Rens sien i højtrykspumopens indgang Kontrol olie kvalitet 1. Kontrollér pumpeoliens farvetone. Skift olie som beskrevet i kapitel 7.2.3, når olien har en grå eller hvid farvetone. 2. Påtyld ny olie hvis nødvendigt. Oliesort er oplyst i kapitel 9.3 Tekniske data. 111

14 7.2.3 Olieskift 1. Åbn olieudslipskruen ( på pumpehusets underside. Olien skal samles i en egnet beholder og bortskaffes på forskriftsmæssig måde. 2. Kontrollér tætningen og sæt atter skruen i. 3. Fyld olie på og luk proppen. A Oliesort og oliemængde er oplyst i kapitel 9.3 Tekniske data. 8 Afhjælpning af fejl 8.1 Visninger i displayet Visning i displayet Hop HOS LEA LLH LLP POL S1C, S2C, S10, S20 UPC Årsag Afhjælpning > Motor for varm Sæt hovedafbryderen til position OFF, lad apparatet køle af Eventuelt fasesvigt; kontrollér den elektriske tilslutning > Kedel for varm Lad apparatet køle af; optræder fejlen flere gange, skal Nilfisk-Alto- Service tilkaldes, koldvandsdrift mulig > Lækage Sæt hovedafbryderen til position OFF, start så op igen. > Spulehåndtag utæt Kontrollér spulehåndtaget > Højtrykslange, højtrykforskruning eller Spænd forskruninger, udkift rørledning utæt højtrykslange eller rørledning. > Rengøringsmiddel-beholder tom Fyld rengørings-middel-tanken eller sæt doserings-ventilen til positionen OFF > Filter i vandtilførslen er snavset Rens filteret (se kapitel > Højtrykspumpen suger luft ind Få utætheder fjernet > Intet vand i kedelen Kontrollér vandtilløbet > Vandhane lukket eller vandtilførsel for ringe Krav se kapitel 9.3 tekniske data Drift med koldt vand mulig > Pumpens olieniveau er for lav Fyld pumpeolie på (se kapitel 7.2.2) > Temperatursensor er defekt Tilkald Alto Service Drift med koldt vand mulig. > Fejl i microprocessoren Tilkald Alto Service 112

15 8.2 Visning på betjeningspanelet Visning på betjeningspanelet Årsag Årsag blinker > se LLP se LLP blinker lyser blinker lyser lyser > Kedelen varmer op Normal drift > den valgte vandtemperatur er nået > Service-interval: service skal gennemføres om 20 timer Normal drift Tilkald Alto Service > Service-interval udløbet Tilkald Alto Service > Pumpeolie minimum Fyld pumpeolie på 8.3 Yderligere fejl Fejl Årsag Afhjælpning Lyser ikke op > Stikket er ikke sat i stikkontakten Sæt apparatets stik i stikkontakten Kontrollér, om sikringen har den rigtige værdi (se kapitel 9.3 tekniske data) Tryk for lavt > Højtryksdysen er slidt Udskift højtryksdysen Rengøringsmiddel kommer ikke > Rengøringsmiddel-beholder tom > Rensemiddelbeholderen er tom > Rengøringsmiddelbeholder er fyldt med slam > Sugeventil på indsugningsslangen for rengøringsmiddel er snavset Fyld rengørings-middel-tanken eller sæt doserings-ventilen til positionen OFF Fyld rensemiddelbeholderen Rens rengøringsmiddelbeholderen Byg sugeventilen ud og rens den 9 Øvrigt 9.1 Gør maskinen klar til genbrug Det udtjente apparat skal gøres ubrugelig med det samme. 1. Tag netstikket ud og klip ledningen over. Elektriske apparater må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF vedrørende elektriske og elektroniske apparater skal gamle elektriske apparater indsamles særskilt og tilføres en miljøvenlig form for genbrug. I tilfælde af, at De har spørgsmål, bedes De henvende Dem til kommunekontoret eller Deres nærmeste forhandler. 113

16 9.2 Garantie Med hensyn til garanti gælder vore generelle salgs- og leveringsbetingelser. Ændringer i medfør af tekniske videreudviklinger forbeholdes. 9.3 Tekniske data NEPTUNE E12 E24 Spænding 400 V / 3~/ 50Hz EU EU Sikring A Elektrisk tilslutningsværdi kw Varmeeffekt kw Arbejdstryk bar/mpa 150/15 Tilladt tryk bar/mpa 250/25 Volumenstrøm (maks.) l/h 750 Volumenstrøm Q IEC l/h 720 Tilladt temperatur C 80 Maks. tilløbstemperatur C 70 Vandtryk (maks.) bar/mpa 10/1 Dimensioner LxBxH mm 1150 x 702 x 987 Vægt kg 131,5 134,5 Lydtryksniveau i 1 m afstand EN db(a) 70, Lydeffektniveau LW A db(a) 85,4 Hånd-arm-vibration m/s² <2,5 Rekylkræfter N 36 Kedel l 74 Rengøringsmiddeltank l 35 Olieåfyldningsmængde pumpe l 1,0 Oliesort SAE 15W EFoverensstemmelsesattest EF-overensstemmelseserklæring Produkt: Højtryksrenser Type: NEPTUNE Beskrivelse: 400 V 3~, 50 Hz, IP X5 Konstruktionen af dette apparat opfylder følgende gældende bestemmelser: Anvendte harmoniserede standarder: EF-maskindirektiv 98/37/EG EF-lavspændingsdirektiv 73/23/EEG EF-dir. vedr. elektro-magnetisk fordragelighed 2004/108/EEG EN , EN , EN EN , EN , EN Anvendte tyske standarder DIN EN og tekniske specifikationer: ALTO Deutschland GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-8 D Bellenberg Dipl. Ing. Wolfgang Nieuwkamp Afprøvninger og godkendelser Bellenberg,

17 HEADQUARTER DENMARK Nilfisk-Advance Group Sognevej Brøndby Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) SALES COMPANIES AUSTRALIA 48 Egerton St. PO box 6046 Silverwater NSW 2128 Australia Tel.: ( Fax: ( AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH. Metzgerstrasse 68 A-5101 Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) Fax: (+43) BRASIL Wap do Brasil Ltda. Rua das Palmeiras, 350 Capela Velha Araucária - PR Brasil Tel.: (+55) Fax: (+55) CANADA ALTO Canada 24 Constellation Road Rexdale Ontario M9W 1K1 Canada Tel.: ( Fax: ( CZECH REPUBLIC ALTO Ceskà republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Czech Republic Tel.: (+420) Fax: (+420) DENMARK Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) Food Division Division of Nilfisk-Advance A/S Blytækkervej 2, 9000 Aalborg Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) FRANCE ALTO France SA Aéroparc 1 19 rue Icare Entzheim France Tel.: (+33) Fax: (+33) GERMANY Nilfisk-Advance AG Business Unit Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg Germany Tel.: (+49) (0) Fax: (+49) (0) HOLLAND Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat 9 NL-1322 BB Almere Tel.: ( Fax: ( HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd HK Worsted Mills Ind'l Bldg., Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, Hong Kong Tel.: (+852) Fax: (+852) HUNGARY Kvantor-Itb Kft II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Hungary Tel.: (+36) Fax: (+36) JAPAN Nilfisk-Advance, Inc Kita-shinyokohama, Kouhoku-ku, Yokohama, Japan Tel.: ( Fax: ( MALAYSIA Nilfisk-Advance Sdn Bhd No. 1011, Block A4 Leisure Commerce Square No. 9, Jalan PJS 8/ Petaling Jaya Selangor, Malaysia Tel.: (+60) Fax: (+60) PEOPLE S REPUBLIC OF CHINA Nilfisk-Advance (Shenzhen) Ltd Blok 3, Unit 130, 1001 Honghua Road Int. Commercial & Trade Center Fuitian Free Trade Zone Shenzhen P.R. China Tel.: (+86) Fax: (+86) POLAND Division of Nilfisk-Advance A/S Pruszków ul. 3-go MAJA 8 Poland Tel.: (+48) Fax: (+48) NORWAY ALTO Norge AS Bjørnerudveien Oslo Norway Tel.: (+47) Fax: (+47) PORTUGAL Division of Nilfisk-Advance Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 1 o A P Sintra Tel.: (+35) Fax: (+35) SINGAPORE Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) Fax: (+65) SPAIN Division of Nilfisk-Advance S.A. Torre DAra Paseo del Rengle, 5 Pl. 10 E Mataró Tel.: (+34) Fax: (+34) SWEDEN ALTO Sverige AB Member of Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box 4029 S Mölndal Sweden Tel.: (+46) Fax: (+46) TAIWAN Nilfisk-Advance Ltd. Taiwan Branch (H.K.) 1F, No. 193, Sec.2 Xing Long Rd., Taipei Taiwan, R.O.C. Tel.: (+886) Fax: (+886) THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Thailand Tel.: (+66) Fax: (+66) UNITED KINGDOM Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria CA11 9BQ Great Britain Tel.: (+44) (0) Fax: (+44) (0) USA ALTO Cleaning Systems Inc. Part of the Nilfisk-Advance Group Nations Ford Road Pineville, NC USA Tel.: ( Fax: (

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions

NEPTUNE 5 FA Operating Instructions Operating Instructions 107400337 C psi bar NEPTUNE 5 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions

NEPTUNE 4 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140469 D Indhold Mærkning af henvisninger 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger 2 Beskrivelse 3 Før idriftsættelse 4 Betjening / drift 5 Anvendelsesområder og arbejdsmetoder 6 Efter

Læs mere

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions

NEPTUNE 7 FA Operating Instructions Operating Instructions 107140197 A 301002728 psi bar NEPTUNE 7 FA 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 2 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON PE/DE

Operating instructions POSEIDON PE/DE Operating instructions POSEIDON PE/DE 106169229 c Printed in Hungary Copyright 2012 Nilfisk-ALTO Instruktionsbog... 3-15 User manual... 16-28 Betriebsanleitung... 29-41 Manuel d instructions... 42-54 Manuale

Læs mere

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions SOLAR BOOSTER G/GH/GW 107319183 e (03.2014) Instruktionsbog... 3-31 Instruksjonsbok... 32-59 Instruktionsbok... 60-87 Käyttöohje... 88-117 Printed in Hungary Copyright 2014 Nilfisk-ALTO

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 c (05.2014) DA-NO-SV-FI-EN-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL Instruktionsbog... 3-16 Instruksjonsbok... 17-31 Instruktionsbok... 32-46 Käyttöohje... 47-61 Instruction manual...

Læs mere

Operating instructions POSEIDON 2

Operating instructions POSEIDON 2 Operating instructions POSEIDON 2 128330683 b Instruktionsbog... 3 Instruksjonsbok... 17 Instruktionsbok... 32 Käyttöohje... 47 Instruction manual... 62 Betriebsanleitung... 76 Manuel d'instructions...

Læs mere

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Brugsvejledning Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Indhold Nilfisk E 130.2 / E 140.2 / E 145.2 1 Sikkerhedsforanstaltninger og advarsler...3

Læs mere

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D

ATTIX 30 / PC / XC ATTIX 40 / PC / XC ATTIX 50 / PC / XC ATTIX 50-21 PC EC. Operating Instructions 107400397 D TTIX 30 / PC / XC TTIX 40 / PC / XC TTIX 50 / PC / XC TTIX 50-21 PC EC Operating Instructions 107400397 D TTIX 30-40-50 TTIX 30 9 8 7 1 2 3 6 5 4 TTIX 50 TTIX 40 TTIX 30-40-50 Indhold 1 Vigtige sikkerhedshenvisninger

Læs mere

E 130.3, E 140.3, E 145.3

E 130.3, E 140.3, E 145.3 E 130.3, E 140.3, E 145.3 User Manual 128332518 b (05.2014) EN------------ ----------- EN User Manual... 3-18 Instruktionsbog... 19-34 Instruksjonsbok... 35-50 Instruktionsbok... 51-66 Käyttöohje... 67-82

Læs mere

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH

Nilfisk Smart. User Manual 107412814 (09.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH Nilfisk Smart User Manual 107412814 (0.2014) EN-DA-NO-SV-FI-DE-FR-NL-IT-ES-PT-EL- TR-CS-HU-PL-HR-SL-SK-LV-LT-ET-RU-ZH EN DA NO SV FI DE FR NL IT ES PT EL TR CS HU PL HR SL SK LV LT ET RU ZH User Manual...

Læs mere

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT

Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-19 X Nilfisk-ALTO POSEIDON 2-28, 2-28 XT POSEIDON 2-19 X POSEIDON 2-21, 2-21 XT POSEIDON 2-24, 2-24 XT POSEIDON 2-28, 2-28 XT Instruktionsbog... 3-8 Instruksjonsbok... 9-14 Instruktionsbok... 15-20 Käyttöohje... 21-26 Betriebsanleitung... 27-32

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12)

ICC 2. Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) ICC 2 Register and win! www.kaercher.com 59612240 (12/12) Læs denne brugsanvisning før første gangs brug af apparater og følg anvisningerne. Gem brugsanvisningen til senere brug eller til senere ejere.

Læs mere

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG GD 930 Q MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 107409024 A INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI GD 930 Q INSTRUCCIONES DE USO 1 Operating instructions... 6 Bedienungsanweisungen... 10 Instructions

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831

Din brugermanual SIEMENS WP12T350SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3562831 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS WP12T350SN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013)

Multi 20 Multi 30. User manual. 107402134 e (11.2013) Multi 20 Multi 30 User manual 107402134 e (11.2013) Copyright 2013 Nilfisk-Advance A/S Multi English...6-9 Deutsch...10-13 Français...14-17 Español...18-21 Português...22-25 Italiano...26-29 Nederlands...30-33

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

DCG 230-DB. Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning DCG 230-DB Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugsanvisning Opvaskemaskine

Brugsanvisning Opvaskemaskine Brugsanvisning Opvaskemaskine Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk HG05 M.-Nr. 09 647 800 Indhold

Læs mere

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend

TE 3000-AVR. Käyttöohje Lietoßanas pamåcîba Instrukcija. lv lt. Kasutusjuhend TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Læs mere