INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder, og hvor investor således beskattes af sin ejerandel af de underliggende aktiver. Akkumulerende foreninger, der skattemæssigt behandles som en aktieinvestering, men hvor investor dels lagerbeskattes dels beskattes som kapitalindkomst (for fysiske personer). Investeringsinstitutter med minimumsbeskatning (herefter udloddende investeringsforeninger), der opdeles i aktie- og obligationsbasserede afdelinger. Instituttet er underlagt krav om årlig opgørelse af årets realiserede avancer som beskattes hos investorerne. PFA Invest har på nuværende tidspunkt udelukkende udloddende afdelinger, og de beskrevne regler herunder omfatter således udelukkende investering i investeringsbeviser fra udloddende afdelinger. Nærværende gennemgang er gældende for Aktie- eller obligationsbaserede afdelinger Opdelingen i aktie- eller obligationsbaserede afdelinger sker på baggrund afdelingens investeringsprofil. Hvis 50 % eller mere af afdelingens aktivmasse i løbet af indkomståret gennemsnitligt er placeret i værdipapirer m.v. omfattet af aktieavancebeskatningsloven (undtaget investeringsbeviser i obligationsbaserede afdelinger og aktier i investeringsselskaber), er afdelingen aktiebaseret. Hvis ikke, er afdelingen obligationsbaseret. PFA Invest har følge afdelinger: Aktiebaserede afdelinger Danske Aktier Globale Aktier Balance B Obligationsbaserede afdelinger Kreditobligationer Korte obligationer Lange obligationer Balance A

2 Beskatning af afkast i form af udbytte, kursgevinst og kurstab etc. tager udgangspunkt i, at investor skal beskattes ud fra de samme principper, som hvis investor selv havde investeret i de underliggende værdipapirer i afdelingen. Beskatningen af afkastet afhænger derfor af, om investor er en privatperson, et selskab eller en fond, og hvorvidt der investeres frie midler eller via en pensionsopsparing. Nedenfor opridses de væsentligste regler for beskatningen af danske skattepligtige privatpersoners, selskabers, fondes og pensionskassers investering i PFA Invests afdelinger. Investeringer fra øvrige investortyper herunder investeringer fra udenlandske juridiske enheder vil ikke blive gennemgået, og for disse investorer henvises til egne rådgivere. Det bemærkes i øvrigt, at der er tale om en overordnet vejledning, som ikke kan erstatte konkret rådgivning med udgangspunkt i den enkelte investors individuelle forhold. PRIVATE INVESTORER Privatpersoners investering i investeringsbeviser kan i hovedtræk opdeles i investering af frie midler og investering via pensionsopsparing. Midler fra virksomhedsskatteordningen kan ikke placeres i foreningens afdelinger, da dette er at betragte som en hævning af et tilsvarende beløb fra ordningen. Hvis man ønsker at investere gennem virksomhedsskatteordningen, skal dette ske i akkumulerende afdelinger, som på nuværende tidspunkt ikke udbydes af PFA Invest. FRIE MIDLER Beskatningen af investering ved brug af frie midler afhænger af, om der investeres i en aktiebaseret eller en obligationsbaseret afdeling. Aktiebaserede afdelinger Investeres der i en aktiebaseret ordning, vil beskatningen ske som aktieindkomst. Aktieindkomsten opgøres som summen af årets udbytter og realiserede avancer fra salg af investeringsbeviser. Tab ved salg af investeringsbeviser kan modregnes i årets avancer ved salg af andre investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger samt udbytter herfra eller i gevinst ved salg af andre børsnoterede aktier samt udbytter herfra. Uudnyttede tab skal overføres til modregning hos samlevende ægtefælle og et overskydende tab kan fremføres til modregning i fremtidige gevinster/udbytter fra investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger eller andre børsnoterede aktier. Tab og gevinst ved salg af investeringsbeviserne opgøres efter gennemsnitsmetoden.

3 Aktieindkomst indtil kr. (2014) beskattes med 27 %, og aktieindkomst herudover beskattes med 42 %. Grænsen er ( kr.) for samlevende ægtefæller. Ved udlodningen er indeholdt 27 % i udbytteskat. Såvel udbyttet som den indeholdte udbytteskat er indberettet til SKAT, og investor skulle automatisk blive godskrevet udbytteskatten ved årsopgørelsen. Obligationsbaserede afdelinger Investeres i en obligationsbaseret afdeling beskattes afkastet som kapitalindkomst. Både af årets udbytter og realiserede avancer fra salg af obligationsbaserede investeringsbeviser indgår i kapitalindkomsten. Tab ved salg af investeringsbeviser medregnes til kapitalindkomsten på samme måde som renteudgifter og andre fradragsberettigede kurstab. Tab og gevinst ved salg af investeringsbeviserne opgøres efter gennemsnitsmetoden. Der gælder en bagatelgrænse på kr., således at årets nettogevinst eller nettotab kun medregnes i det omfang beløbet overstiger denne grænse. Ved opgørelsen af nettogevinsten medregnes ligeledes gevinst og tab på andre fordringer og gæld som indgår i kapitalindkomsten. Udbytte samt årets nettogevinst beskattes som kapitalindkomst til en beskatningssats på op til ca. 42 % eksl. kirkeskat. Årets nettotab kan fratrækkes som negativ kapitalindkomst efter de almindelige regler. Der indeholdes udbytteskat på 27 % ved udlodning fra afdelingen Balance A. Der indeholdes ikke udbytteskat ved udlodning fra de øvrige obligationsbaserede afdelinger. PENSIONSOPSPARING Investeres der via en pensionsordning, er beskatningen den samme, uanset om der investeres i en aktiebaseret eller obligationsbaseret afdeling: Såvel udbytter som årets avance eller tab på investeringsbeviserne beskattes som pensionsafkast, hvor beskatningssatsen er 15,3 %. Årets gevinst og tab på investeringsbeviserne opgøres efter lagerprincippet, hvorved også urealiserede kursgevinster/tab indgår i pensionsafkastet. Eventuelt tab kan modregnes i gevinst på andre investeringer, og eventuelt uudnyttet tab kan fremføres til modregning i senere års gevinster. MIDLER FRA SELSKABER Beskatningen af selskabers investering i investeringsbeviser sker efter samme regler som for børsnoterede porteføljeaktier. Dette er gældende, uanset om der investeres i en aktiebaseret eller obligationsbaseret afdeling.

4 Udbytte indgår i selskabsindkomsten og beskattes med 24,5 %. Der indeholdes udbytteskat på udlodningstidspunktet med 22 % ved udlodning fra aktiebaserede afdelinger. Udbytteskatten godskrives selskabet ved beregningen af den endelige selskabsskat. Tab og gevinst medregnes til selskabsindkomsten efter lagerprincippet, hvilket medfører, at både realiserede og urealiserede kursgevinster/tab kommer til beskatning/fradrag. MIDLER FRA FONDE Fonde er med få undtagelser skattepligtige af udbytter og tab/gevinst fra investeringsbeviser på samme måde som selskaber. Udbytter indgår i fondens indkomst og beskattes med 24,5 %. Der indeholdes udbytteskat på udlodningstidspunktet med 22 %. Udbytteskatten godskrives fonden ved beregningen af den endelige selskabsskat. Som udgangspunkt medregnes gevinst/tab på investeringsbeviser efter lagerprincippet, hvilket medfører at både realiserede og urealiserede kursgevinster/tab kommer til beskatning/fradrag. Ved investering i aktiebaserede afdelinger har visse fonde dog under særlige forudsætninger mulighed for at anvende realisationsprincippet. MIDLER FRA PENSIONSKASSER Såvel udbytter som årets avance eller tab på investeringsbeviserne indgår i årets grundlag for pensionsafkast, hvor beskatningssatsen er 15,3 %. Dette er gældende, uanset om der investeres i en aktiebaseret eller obligationsbaseret afdeling. Årets gevinst og tab på investeringsbeviserne opgøres efter lagerprincippet. HVAD MED SELVANGIVELSEN SKAT udsender automatisk en årsopgørelse i foråret, ligesom det er muligt selv at gå ind på SKATs hjemmeside og se årsopgørelsen via TastSelv hos SKAT. SKAT modtager automatisk mange af de oplysninger, der skal bruges, og derfor vil årsopgørelsen i de fleste tilfælde være fortrykt med oplysninger om udbytte fra PFA Invests afdelinger samt tilbageholdt udbytteskat.

5 BP1263 ( ) Særligt for personer der investerer for frie midler For personer, der investerer for frie midler, har SKAT ligeledes automatisk modtaget oplysning om, hvorvidt udbyttet skal beskattes som aktie- eller kapitalindkomst. Disse oplysninger kan ses i skattemappen. SKAT får imidlertid ikke automatisk oplysninger om avance eller tab ved salg af investeringsbeviser. Du skal derfor selv indberette avance og tab på de investeringsbeviser, der er solgt i løbet af året. Den realiserede avance på investeringsbeviser beskattes som nævnt efter gennemsnitsmetoden, opgjort på baggrund af investeringerne i den pågældende afdeling. Ved investering i flere forskellige afdelinger skal gennemsnitsmetoden anvendes særskilt for hver enkelt afdeling. Dette er illustreret ved eksemplet herunder: Eksempel på gennemsnitsmetoden ved flere investeringer i samme kr. afdeling (forudsat uændret stk. størrelse) Køb i år 1: 500 investeringsbeviser à 300 kr. pr stk Køb i år 2: investeringsbeviser à 200 kr. pr. stk Køb i år 3: 500 investeringsbeviser à 150 kr. pr stk Samlet købesum Gennemsnitlig købesum pr. investeringsbevis ( kr. / beviser) 212,50 Salgssum for investeringsbeviser i år Anskaffelsessum for investeringsbeviser à 212,50 kr Gevinst Anskaffelsessum for de tilbageværende investeringsbeviser (500 á 212,50 kr.) Øvrige investorer For øvrige investorer beregnes årets avance eller tab efter lagerprincippet. Dette er illustreret ved eksemplet herunder: Eksempel på lagerprincippet (forudsat uændret stk. størrelse) kr. Køb i år 1: investeringsbeviser à 200 kr. pr. stk Værdi af investeringsbeviser ultimo år 1: 250 kr. pr. stk Avance år 1 ( kr kr.) Værdi ultimo år 2: 275 kr. pr. investeringsbevis Avance år 2 ( kr kr.) Salg i år 3: investeringsbeviser á 220 kr. pr. stk Avance år 3 ( kr kr.)

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Skattemæssige forskelle for dansk investor af investeringer gennem kollektive ordninger i Danmark og Luxembourg

Skattemæssige forskelle for dansk investor af investeringer gennem kollektive ordninger i Danmark og Luxembourg Skattemæssige forskelle for dansk investor af investeringer gennem kollektive ordninger i Danmark og Luxembourg Taxable differences for Danish investors in Danish funds and Luxembourgish funds Cand.merc.aud.

Læs mere

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen

Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen , cma Aalborg Universitet Skattemæssig behandling af investeringsforeningsbeviser, herunder investeringsforeningsbeviser i virksomhedsskatteordningen Skrevet af: Vejleder: Michael Karlsen Afleveret den

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende

Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Beskatning af selskabernes beholdning af aktier efter skattereformen 2009. Thomas Pannerup Cand. Merc. Aud. studerende Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Problemformulering 5 1.2 Afgrænsning 6 1.3

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere