icontrol Integratet styreenhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "icontrol Integratet styreenhed"

Transkript

1 icontrol Integratet styreenhed Manual P/N A Danish Trykt 2/3 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

2 Varenummer P/N = Varenummer til Nordson produkter Bemærk Dette er en publikation af Nordson Corporation, som er beskyttet med copyright. Oprindelig copyright dato 23. Intet i dette dokument må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftlig samtykke fra Nordson Corporation. De indeholdte informationer i denne udgave kan ændres uden forudgående varsel. Varemærker Nordson, Nordsons logo, Sure Coat, Tribomatic og Versa-Spray er registrerede varemærker af Nordson Corporation. icontrol og iflow er varemærker af Nordson Corporation. CompactFlash er et registreret varemærke af SanDisk Corporation.

3 Introduction O-1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Düsseldorf - Nordson UV Italy Netherlands Norway Hot Melt Finishing Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Hot Melt Finishing 46 () () Switzerland United Kingdom Hot Melt Finishing Nordson UV Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_K 72

4 O-2 Introduction Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l un de bureaux ci-dessous. Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA Japan Japan North America Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_K Nordson Corporation All rights reserved

5 Indholdsfortegnelse I Indholdsfortegnelse Sikkerhed Indledning Kvalificeret personale Påtænkt brug Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Jordforbindelse Forholdsregler i tilfælde af defekt Bortskaffelse Beskrivelse Beskrivelse af systemet Konsol- og systemhardware Fotocelletilslutningsdåse Operatørkontroller Forvalg Elektrostatikken KV-styring AFC-styring Funktionen Select Charge (Vælg belastning) Luftstrøm Forsinkelse af triggersignal på emnets for- og bagkant Eksempel på perfekt aktivering Eksempel på udvidet sprøjtemønster Eksempel på begrænset sprøjtemønster Eksempel på udvidet forkant og begrænset bagkant Emneidentifikation og automatisk udløsning Emneidentifikation Direkte signalering Indkodet signalering Signalfilterforsinkelse Automatisk udløsning Zonefotocellefilter Emnesporing (encoder) Hovedafbryderens funktioner Driftsoversigt Tekniske data Generelt Luftkvalitet Godkendelser Godkendte program- og brugerdatakort

6 II Indholdsfortegnelse Installation Installation af konsollen Tilslutninger Jordforbindelse Strømkabeltilslutninger Omstilling af blokeringsmekanismen til transportbåndet og fjernblokeringen til 24 V Installation af fotoceller og tilslutningsdåse Montering Tilslutninger og indstillinger Omstilling af indgange til kildeindgange Pistolkabler Forsyningsluft Lufttilslutninger til pistoler og pumpe Netværkstilslutninger og indstillinger Indstilling af konsoladresse og terminator Indstilling af DIP-kobleren til iflow modulet Lagring af program og brugerdata Systemopgraderinger Tilføjelse af pistoler til en eksisterende icontrolkonsol Tilføjelse af en slavekonsol til et eksisterende system Konfiguration Introduktion Fælles brugerfladeelementer Skærmbillede til systemkonfiguration Indstilling af måleenheder Encoderkonfiguration Fotocellekonfiguration Konfiguration af zonefotoceller Konfiguration af signalfotoceller eller indgange Konfiguration af konsoller/pistoler Konfiguration af triggerpunkter Databackup Nedlukning af program Programversion Registrering af systemkonfiguration Indstilling af forvalg Introduktion Fælles brugerfladeelementer Skærmbillede til pistolstyring Valgmuligheder på skærmbilledet til pistolstyring/status Udvælgelse og navngivning af forvalg Valg af forvalg Navngivning af forvalg Indstilling af luftstrøm og elektrostatik Indstilling af luftstrøm Indstilling af elektrostatik kv-styring AFC-styring Funktionen Select Charge (Vælg belastning) Indstilling af forsinkelsen af triggersignalet på emnets forog bagkant Zonetildeling Kopiering Kopier alt Kopier udvalg Registrering af indstillingen af forvalg

7 Indholdsfortegnelse III Betjening Introduktion Fælles brugerfladeelementer Ikoner Systemopstart Indstilling af overordnede triggerfunktioner Overordnet manuel triggerfunktion Indstilling af emne-id-funktion Overvågning af driften Overordnet status Emne på vej ind i sprøjtekabinen Pistolknapper Skærmbilleder til pistolstyring/status Procentregulering Ændring af pistoltriggerfunktioner og indstillede forvalg Ændring af pistoltriggerfunktion/manuel udløsning Justering af luftstrøm og elektrostatiske indstillinger Ændring af indstillinger for Select Charge (Vælg belastning) Justering af forkant- og bagkantværdier og zoneindstillinger Nedlukning af enkelte pistoler Alarmer Hjælp Fejlfinding Fejlfinding for digitalt iflow luftstrømsmodul Fejlfinding for pistolstyrekort Fejlfinding for fotoceller, encoder og blokeringsmekanismen til transportbåndet Reparation Reparation af luftstrømsmodulet Udskiftning af proportionalventil Udskiftning af magnetventilen til pistolluften Udtagning/installation af pistolstyrekort Dele Introduktion At anvende den illustrerede reservedelsliste Konsoller Reservedele til konsoller Dele til luftstrømsmodul Valgfrie forlængerkabler til Versa-Spray og Tribomatic sprøjtepistoler Valgfrie fotocelletilslutningsdåser og forlængerdåser Pneumatiske diagrammer og ledningsdiagrammer

8 IV Indholdsfortegnelse

9 Sikkerhed 1-1 Afsnit 1 Sikkerhed Indledning Læs og følg sikkerhedsanvisningerne. Udførelses- og udstyrsspecifikke advarsler, forsigtighedsregler og anvisninger er, hvis det er hensigtsmæssigt, medtaget i manualerne til udstyret. Sørg for, at al dokumentation til udstyret, herunder denne manual, er tilgængelig for personer, der betjener eller efterser udstyret. Kvalificeret personale Ejerne af udstyret er ansvarlige for at sikre, at Nordson udstyr installeres, betjenes og efterses af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er ansatte eller leverandører, der er uddannet til sikkert at kunne udføre de pålagte opgaver. De er bekendt med alle relevante sikkerhedsregler og -bestemmelser og har den rette fysik til at udføre disse opgaver. Påtænkt brug Hvis Nordson udstyr anvendes på andre måder end angivet i den manual, der følger med udstyret, kan det medføre personskade eller materiel skade. Eksempler på ikke påtænkt brug af udstyret kan være: at bruge uforenelige materialer at foretage uautoriserede ændringer at fjerne eller ikke bruge beskyttelsesskærme eller blokeringsmekanismer at anvende uforenelige eller defekte dele at anvende ikke godkendt hjælpeudstyr at anvende udstyret ud over den nominelle ydelse 21 Nordson Corporation S1DA 3 [SF Powder] 6

10 1-2 Sikkerhed Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Sørg for, at alt udstyr er normeret og godkendt til de omgivelser, hvor det skal anvendes. Enhver godkendelse af Nordson udstyr er ugyldig, hvis installations-, betjenings- og eftersynsanvisningerne ikke overholdes. Alle trin i forbindelse med installationen af udstyret skal være i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. For at undgå skader skal disse anvisninger følges. Betjen eller efterse ikke udstyret, medmindre De har de rette kvalifikationer. Betjen ikke udstyret, medmindre sikkerhedsforanstaltninger, døre eller låg er intakte, og de automatiske blokeringsmekanismer virker korrekt. Lad være med ikke at bruge eller afmontere sikkerhedsanordninger. Hold Dem på afstand af bevægeligt udstyr. Før bevægelige dele reguleres eller efterses, skal De slukke for strømmen og vente, indtil udstyret standser helt. Spær for strømmen og sørg for at sikre udstyret for at forhindre uventet bevægelse. Udlign (luk luft ud) det hydrauliske og pneumatiske tryk, før systemer eller komponenter under tryk justeres eller efterses. Afbryd, spær og afmærk kontakter, før elektrisk udstyr efterses. Læs sikkerhedsdatabladene for alle anvendte materialer. Følg leverandørens anvisninger om sikker håndtering og anvendelse af materialerne og brug de anbefalede anordninger til personlig beskyttelse. For at undgå skader skal De være opmærksom på mindre iøjnefaldende farer på arbejdsstedet, som ofte ikke helt kan undgås, såsom varme overflader, skarpe kanter, strømførende elektriske kredsløb og bevægelige dele, som af praktiske grunde ikke kan lukkes inde eller på anden måde sikres. Følg disse anvisninger for at undgå brand eller eksplosion. Der må ikke ryges, svejses, slibes eller anvendes åben ild på steder, hvor der anvendes eller opbevares brandfarlige materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation for at undgå farlige koncentrationer af flygtige partikler eller dampe. Se lokale bestemmelser eller sikkerhedsdatabladet for materialet for at få vejledning. Afbryd ikke strømførende elektriske kredsløb, mens der arbejdes med brandfarlige stoffer. Luk først for strømmen på en afbryder for at undgå gnistdannelse. S1DA 3 [SF Powder] 6 21 Nordson Corporation

11 Sikkerhed 1-3 Find ud ad, hvor nødafbrydere, afspærringsventiler og brandslukkere er placeret. Hvis der opstår brand i en sprøjtekabine, slukkes omgående for sprøjtesystemet og sugeblæserne. Udstyret rengøres, vedligeholdes og testes i henhold til anvisningerne i betjeningsmanualen. Anvend kun reservedele, som er beregnet til at blive anvendt sammen med originaludstyr. Kontakt Deres Nordson repræsentant vedrørende oplysninger og råd om reservedele. Jordforbindelse ADVARSEL: Det er farligt at betjene defekt elektrostatisk udstyr, og det kan medføre dødbringende elektrisk stød, brand eller eksplosion. Lad kontrol af modstand indgå i det regelmæssige vedligeholdelsesprogram. Hvis De får selv et let elektrisk stød eller bemærker statisk gnistdannelse, slukkes straks for alt elektrisk eller elektrostatisk udstyr. Start ikke udstyret igen, før problemet er blevet påvist og løst. Alt arbejde, der udføres inde i sprøjtekabinen eller inden for 1 m fra kabineåbningerne, skal udføres i henhold til reglerne for klasse 2, afdeling 1 eller 2 vedrørende farlig placering og skal være i overensstemmelse med NFPA 33, NFPA 7 (artikel 5, 52 og 516 i NEC) og NFPA 77, seneste udgave. Alle strømførende genstande i sprøjteområderne skal være forbundet med jorden med en modstand på højst 1 megohm målt med et apparat, der påfører det kredsløb, der skal vurderes, mindst 5 volt. Udstyr, som skal jordforbindes, omfatter bl.a. gulvet i sprøjteområdet, operatørplatforme, tanke, fotocelleholdere og udblæsningsdyser. Personer, der arbejder i sprøjteområdet, skal være forbundet med jorden. Der kan ske antændelse i forbindelse med en opladet menneskekrop. Personer, som står på en malet overflade, f.eks. en opratørplatform, eller som er iført ikke-ledende fodtøj, vil ikke være jordforbundne. Personalet skal være iført sko med ledende såler eller anvende en jordforbindelsesrem for at være forbundet med jorden, når de arbejder med eller i nærheden af elektrostatisk udstyr. Operatørerne skal have permanent hud-til-håndtag-kontakt, d.v.s. konstant røre ved pistolens håndtag med hånden, for at undgå at få elektrisk stød, når de betjener manuelle, elektrostatiske sprøjtepistoler. Hvis det er nødvendigt at have handsker på, skæres håndfladen eller fingrene væk, eller operatøren kan være iført elektrisk ledende handsker eller en jordforbindelsesrem, der er forbundet til pistolgrebet, eller en anden form for jordforbindelse. Sluk for den elektrostatiske strømforsyning og forbind pistolelektroderne med jorden, før der foretages justeringer, eller sprøjtepistolerne rengøres. Tilslut alt afbrudt udstyr, jordledningskabler og ledninger, efter der er foretaget eftersyn på udstyret. 21 Nordson Corporation S1DA 3 [SF Powder] 6

12 1-4 Sikkerhed Forholdsregler i tilfælde af defekt Hvis et anlæg eller dele af et anlæg ikke fungerer rigtigt, sluk straks for anlægget og tag følgende forholdsregler: Afbryd og spær for den elektriske strøm til anlægget. Luk de pneumatiske afspærringsventiler og udlign trykket. Find grunden til defekten og ret den, før anlægget startes igen. Bortskaffelse Sørg for bortskaffelse af udstyr og materialer, der har været anvendt til betjening og eftersyn, i henhold til lokale bestemmelser. S1DA 3 [SF Powder] 6 21 Nordson Corporation

13 Beskrivelse 2-1 Beskrivelse af systemet Afsnit 2 Beskrivelse Læs dette afsnit for at blive fortrolig med icontrol-systemet, emnedetekteringen og -identifikationen samt de automatiske triggerfunktioner, som anvendes i systemet. Læs afsnittene om konfiguration, indstilling af forvalg og betjening for at få at vide, hvordan systemet konfigureres, trigger- og pistolstyringsparametrene indstilles for hvert emne, der skal males, samt hvordan styreenheden betjenes. Nordsons icontrol integrerede styreenhed samler alle pulverstyrefunktioner i en enkelt styreenhed, som er let at betjene. Den udfører digital automatisk styring til: detektering, identifikation og sporing af emner automatisk udløsning af pistolen elektrostatisk styring styring af pulverpumpen og luftstrømmen til pistolen icontrol systemet er beregnet til følgende automatiske Nordson pulversprøjtepistoler: Sure Coat Tribomatic Versa-Spray En icontrol-hovedkonsol styrer og udløser 16 pulversprøjtepistoler. Til anlæg med op til 32 pistoler tilføjes en slavekonsol. Kun hovedkonsollen indeholder en styre- og operatørbrugerflade. Hovedkonsol Fig. 2-1 icontrol-konsoller Slavekonsol 14112A

14 2-2 Beskrivelse Konsol- og systemhardware Se figur 2-2 og 2-3. En fuldt udstyret hovedkonsol, der styrer 16 sprøjtepistoler, omfatter følgende hardware: operatørbrugerflade bestående af LCD-berøringsskærmdisplay, drejeskive og aflåselig hovedafbryder enkeltkortscomputer (SBC) CompactFlash-kort til programmet og lagring af brugerdata I/O-kort bagpanel, kabinet og 8 pistolstyrekort (et kort styrer to pistoler) strømforsyning alarm, fjernblokering og blokeringsrelæer til transportbåndet 8 digitale iflow luftstrømsmoduler (et luftstrømsmodul forsyner to pistoler med pumpe- og pistolluft (elektroderenseluft)). 4 forudindstillede præcisionsregulatorer (en regulator forsyner to luftstrømsmoduler) Slavekonsoller har ikke en operatørbrugerflade, SBC, CompactFlash-kort, I/O-kort eller relæer. Endvidere kræves der følgende eksternt hardware til styreenheden: fotocelletilslutningsdåse med strømforsyning og terminaler til zone- og signalfotoceller op til 8 zonefotoceller og 8 signalfotoceller eller indgange til emne-id er. en bevægelsesencoder til transportbåndet Fig. 2-2 Frontpanel til hovedkonsol 1. CompactFlash-kort 2. Aflåselig hovedafbryder 14113A 3. LCD-berøringsskærmdisplay 4. Drejeskive

15 Beskrivelse A Fig. 2-3 Indvendige komponenter i en icontrol-hovedkonsol 1. Digitale iflow luftstrømsmoduler 4. SBC og LCD-display 2. Regulatorer 5. I/O-kort 3. CompactFlash-kort 6. Kortholder, bagpanel og pistolstyrekort 7. Strømforsyning 8. Relæer og terminalblok

16 2-4 Beskrivelse Fotocelletilslutningsdåse Der følger en fotocelletilslutningsdåse med styreenheden. Den indeholder en 24 V jævnstrøm strømforsyning til zone- og signalfotocellerne og transportbåndsencoderen sammen med tilslutninger til kablerne hertil. Et afskærmet I/O-kabel med 25 ledere forbinder tilslutningsdåsen med hovedkonsolen. Hvis hovedkonsolen ikke kan placeres i direkte ledningsafstand (ca. 6 m) fra tilslutningsdåsen, leveres en forlængerdåse og et forlængerkabel V effekt til jævnstrømsforsyning Signalfotoceller eller 8-bit signal fra kundens emne-id-system Encoder FC tilslutningsdåse Forlængerdåse (hvis nødvendigt) Hovedkonsol Zonefotoceller I/O-kabel med 25 ledere 14115A Fig. 2-4 Systemdiagram I/O-kabeltilslutninger Operatørkontroller icontrol softwaren giver en grafisk brugerflade med skærmbilleder til konfiguration af systemet indstilling og regulering af sprayindstillingerne (forvalg) for hver pistol kontrol og styring af betjeningen af pistolen styring af emne-id-funktionen at reagere på systemalarmer Operatøren udfører alle indstillings- og betjeningsopgaver med berøringsskærmen og drejeskiven. Drejeskiven bruges til hurtigt at indlæse eller ændre værdier i datafelter. Hvis man vælger et datafelt og drejer skiven med uret, øges værdierne; hvis den drejes mod uret reduceres værdierne. Operatøren kan ved hjælp af en hovedafbryder med tre indstillingsmuligheder på frontpanelet køre systemet (klar), slukke for alle pistoler (spærring) eller udløse pistolerne et transportbåndssignal (frakobling af transportbånd). icontrol-softwaren er en mærkevare. Den er udviklet af Nordson Corporation og kører i et tidstro operativsystem. Kommunikationen mellem de interne anordninger og andre icontrol-konsoller foregår ved hjælp af et Controller Area Network (CAN).

17 Beskrivelse 2-5 icontrol-systemet er konstrueret således, at der let kan tilføjes supplerende udstyr. icontrol-softwaren ligger i et CompactFlash-kort, der gør det let at opgradere programmet. Programopgraderinger sker ved blot at udskifte programkortet. Sprøjtepistolindstillingerne (brugerdataene) gemmes på et andet CompactFlash-kort. Forvalg Forvalg omfatter sprøjtepistolindstillinger, som afhænger af, hvilket emne der skal males. Forvalgene styrer: elektrostatikken luftstrømmen forsinkelse af triggersignalet på emnets for- og bagkant zonetildelingerne Der kan indstilles 255 individuelle forvalg for hver pistol. Forvalgene har en én til én relation til emne-id erne. Når f.eks. emne 2 identificeres, indstilles alle pistoler på forvalg 2. Selv om den enkelte pistol påfører pulvermaling på emnet ved hjælp af det samme forvalgsnummer, kan indstillingerne for dette forvalgsnummer være forskellige for hver pistol. Forvalgene gemmes både i CompactFlash-brugerdatakortet og i pistolstyrekortene. Når et emne identificeres, sendes kun det tilsvarende forvalgsnummer til kortet. Det gør det muligt for sprøjtepistolerne at reagere hurtigt på emneændringer og begrænser trafikken på CAN-netværket. BEMÆRK: Når systemet startes op, kontrollerer det, om forvalgene på brugerdatakortet og pistolstyrekortene er ens. Hvis det ikke er tilfældet, såsom når brugerdatakortet ændres, overføres de nye forvalg fra brugerdatakortet til pistolstyrekortene. Elektrostatikken Til et bestemt forvalg kan operatøren vælge en af følgende elektrostatiske indstillinger: KV-styring KV-indstillingen styrer spændingsydelsen fra sprøjtepistolen. KV-styringen giver bedst mulig overførsel, når der skal males store emner med en afstand mellem pistolen og emnet på,2,3 m (8 12 in.), såsom flade paneler. For at indstille kv skal funktionen vælg belastning være indstillet på nul (deaktiveret). AFC-styring Indstillingen af den automatiske tilbageføringsstrøm (AFC) styrer den maksimale strømydelse (µa) fra sprøjtepistolen. AFC-styringen forhindrer overbelastning af pulveret og giver en optimal kombination af kv og den elektrostatiske feltstyrke ved maling på nært hold af emner med indvendige hjørner og dybe indhak. For at indstille AFC skal funktionen vælg belastning være indstillet på nul (deaktiveret).

18 2-6 Beskrivelse Luftstrøm Funktionen Select Charge (Vælg belastning) I funktionen vælg belastning kan der vælges en af fire elektrostatiske belastninger. Indstillingerne for funktion 1 (ommaling), 2 (speciel) og 3 (dybe hulrum) kan ikke ændres. Funktion 4 er bruger-programmerbar og gør det muligt at styre både kv og µa. Funktion slukker for vælg belastning, og derefter kan man indstille kv eller AFC. Se Indstilling af forvalg i denne manual for at få en nærmere beskrivelse af den enkelte funktion, og hvordan den anvendes. icontrol-systemet styrer luftstrømmen til pumperne til sprøjtepistolerne og giver således en mere ensartet og stabil pulverstrøm til sprøjtepistolerne end systemer, der styrer lufttrykket. Luftstrømreguleringen består af præcisionsregulatorer og digitale iflow luftstrømsmoduler. En regulator forsyner to digitale iflow luftstrømsmoduler med luft. Hvert modul forsyner to pulverpumper med mængderelateret luft og forstøvningsluft samt to sprøjtepistoler med pistolluft (elektroderenseluft). Der tændes og slukkes for den mængderelaterede luft og forstøvningsluften, når sprøjtepistolerne aktiveres og deaktiveres. Modulerne foretager lukket sløjfekontrol af den mængderelaterede luft og forstøvningsluften, idet de hele tiden føler ydelsen og regulerer den for at bibeholde den luftstrøm, der er indstillet i forvalgene. Regulatorerne forsyner luftstrømmodulerne med luft ved et konstant tryk således, at den lukkede sløjfekontrol kan fungere inden for det kalibrerede område. Regulatorerne er indstillet til 5,86 bar (85 psi) på fabrikken og disse indstillinger må ikke ændres. Maksimumsydelsen pr. pulverpumpe er 13,6 m 3 /t (8 scfm). Hver kanal (mængderelateret luft eller forstøvningsluft) har en maksimumsydelse på 6,8 m 3 /t (4 scfm). To magnetventiler på modulerne styrer strømmen af luft (elektroderenseluft) til sprøjtepistolerne. Luftstrømmen justeres af en kontraventil med fast mundstykke ved udgangen. Magnetventilerne kan indstilles til at tænde og slukke, efterhånden som pistolerne udløses, eller for at få en kontinuerlig strøm. Forsinkelse af triggersignal på emnets for- og bagkant Efterhånden som emnerne bevæger sig gennem sprøjtekabinen, aktiveres og deaktiveres sprøjtepistolerne i forhold til deres triggerpunkt og de indstillede forvalg for forsinkelse af triggersignalet på emnets for- og bagkant. Triggerpunktet er afstanden fra zonefotocellerne til sprøjtepistolerne. Den enkelte sprøjtepistol eller gruppe sprøjtepistoler kan have deres egne triggerpunkter. Triggerpunkterne indstilles under systemkonfigurationen, da de kun ændres, hvis pistolerne eller zonefotocellerne flyttes. Forkant: Afstanden fra sprøjtepistolerne til emnets forkant. Værdierne for forkanten kan være positive, negative eller nul. En positiv forkantværdi aktiverer sprøjtepistolerne, før forkanten når dem (udvidet sprøjtemønster). En negativ forkantværdi aktiverer sprøjtepistolerne, efter forkanten passerer dem (begrænset sprøjtemønster). En forkantværdi på nul aktiverer sprøjtepistolerne, når forkanten når triggerpunktet (perfekt aktivering).

19 Beskrivelse 2-7 Bagkant: Afstanden fra sprøjtepistolerne til emnets bagkant. Værdierne for bagkanten kan være positive, negative eller nul. En positiv bagkantværdi afbryder sprøjtepistolerne, efter bagkanten passerer dem (udvidet sprøjtemønster). En negativ bagkantværdi afbryder sprøjtepistolerne, før bagkanten når dem (begrænset sprøjtemønster). En bagkantværdi på nul afbryder sprøjtepistolerne, når bagkanten passerer triggerpunktet (perfekt aktivering). Transportbåndsretning Zonefotoceller Bagkant Forkant Sprøjtepistoler Gruppe 1 Gruppe 2 Emne + + Bagkant Forkant Gruppe 1 Triggerpunkt Gruppe 2 Triggerpunkt 14116AA Fig. 2-5 Triggerpunkt og indstillinger for forsinkelse af triggersignal på emnets for- og bagkant Eksempel på perfekt aktivering Se figur 2-6. Hvis for- og bagkantværdien indstilles til nul, begynder pistolerne at påføre pulvermaling, når emnets forkant er ud for pistolerne, og de holder op med at påføre maling, når emnets bagkant passerer pistolerne. Da transportbåndet bevæger sig fremad, mens pistolerne aktiveres og deaktiveres, bliver for- og bagkanterne ikke lige så godt malet som midten. Transportbåndsretning Malet område 14117A Fig. 2-6 Eksempel på perfekt aktivering

20 2-8 Beskrivelse Eksempel på udvidet sprøjtemønster Se figur 2-7. Hvis både for- og bagkantværdien indstilles til 5, begynder pistolerne at påføre pulvermaling på 5 enheder, før emnets forkant når pistolerne, og de holder op med at påføre pulvermaling, efter emnets bagkant passerer pistolen. Med et udvidet sprøjtemønster bliver hele emnet malet ensartet. Udvidet sprøjtemønster Transportbåndsretning Udvidet sprøjtemønster Malet område 14151A Fig. 2-7 Eksempel på udvidet sprøjtemønster Eksempel på begrænset sprøjtemønster Se figur 2-8. Hvis både for- og bagkantværdien indstilles til -3, begynder pistolerne at påføre pulvermaling på 3 enheder efter, at emnets forkant har nået pistolerne, og de holder op med at påføre pulvermaling på 3 enheder, før emnets bagkant når pistolerne. Med et begrænset sprøjtemønster bliver emnernes for- og bagkanter ikke malet eller let malet, mens midten males grundigt. Begrænset sprøjtemønster Transportbåndsretning Malet Begrænset områdebegrænset sprøjtemønster sprøjtemønster 14118A Fig. 2-8 Eksempel på begrænset sprøjtemønster

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele - Danish - Udgivet 06/11 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

VersaBlue og VersaBlue Plus hot melt applikatorer i serien N Typen VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ

VersaBlue og VersaBlue Plus hot melt applikatorer i serien N Typen VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ VersaBlue og VersaBlue Plus hot melt applikatorer i serien N Typen VB, VC, VD, VE, VW, VX, VY, VZ Manual - Danish - Trykt 03/13 NORDSON ENGINEERING GMBH LÜNEBURG GERMANY Varenummer P/N = Varenummer til

Læs mere

Ultra Platinum-sprøjter

Ultra Platinum-sprøjter Reparation Ultra Platinum-sprøjter 313733D DA - Bærbar airless sprøjtning af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer. Kun til professionel brug. Godkendt til brug på europæiske eksplosive atmosfærelokaliteter.-

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

HURTIGVEJLEDNING. Freedom Hotmelt-system. Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N 7179931_01 - Danish - Generelle advarsler og forholdsregler

HURTIGVEJLEDNING. Freedom Hotmelt-system. Sikkerhed. Nordson Corporation. P/N 7179931_01 - Danish - Generelle advarsler og forholdsregler Nordson Corporation HURTIGVEJLEDNING P/N 7179931_01 - Danish - Freedom Hotmelt-system Sikkerhed Generelle advarsler og forholdsregler ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre følgende opgaver. Følg

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien

Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien b Hardwarevejledning Small Form Factor-modeller Compaq Evo Desktop-familien Dokumentets bestillingsnr.: 243849-083 Maj 2002 Dette hæfte indeholder grundlæggende oplysninger om opgradering af denne computerserie.

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning

Infant Flow SiPAP. Brugervejledning Infant Flow SiPAP Brugervejledning ii Infant Flow SiPAP Dette dokument er beskyttet af nordamerikansk og international lovgivning om ophavsretsbeskyttelse. Dette dokumentet må ikke hverken helt eller delvist

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE

PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE PÅFYLDNING OG VEDLIGEHOLD - TEXA KONFORT 700R SERIE WWW.ELEKTROPARTNER.DK DANSK...7 da 2 INDHOLD da Introduktion...7 1 GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER...8 1.1 Ordforklaring...8 1.2 Operatør sikkerhedsforanstaltninger...8

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk Brugervejledning Dansk Contents Indledning... 1 Brugsindikationer... 1 Kontraindikationer... 1 Bivirkninger... 2 Almindelige advarsler og forsigtighedsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Interface til Astral-apparatet...

Læs mere

ASTRONAUT A3 Malkerobot

ASTRONAUT A3 Malkerobot Lely Industries N.V. Malkeudstyr ASTRONAUT A3 Malkerobot Betjeningsvejledning Oversat fra original engelsk brugervejledning BLANK MED VILJE ii REGISTREREDE VAREMÆRKER, COPYRIGHT OG FORBEHOLD Lely, Astronaut,

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere