icontrol Integratet styreenhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "icontrol Integratet styreenhed"

Transkript

1 icontrol Integratet styreenhed Manual P/N A Danish Trykt 2/3 NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA

2 Varenummer P/N = Varenummer til Nordson produkter Bemærk Dette er en publikation af Nordson Corporation, som er beskyttet med copyright. Oprindelig copyright dato 23. Intet i dette dokument må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftlig samtykke fra Nordson Corporation. De indeholdte informationer i denne udgave kan ændres uden forudgående varsel. Varemærker Nordson, Nordsons logo, Sure Coat, Tribomatic og Versa-Spray er registrerede varemærker af Nordson Corporation. icontrol og iflow er varemærker af Nordson Corporation. CompactFlash er et registreret varemærke af SanDisk Corporation.

3 Introduction O-1 Nordson International Europe Country Phone Fax Austria Belgium Czech Republic Denmark Hot Melt Finishing Finland France Germany Erkrath Lüneburg Düsseldorf - Nordson UV Italy Netherlands Norway Hot Melt Finishing Poland Portugal Russia Slovak Republic Spain Sweden Hot Melt Finishing 46 () () Switzerland United Kingdom Hot Melt Finishing Nordson UV Distributors in Eastern & Southern Europe DED, Germany Nordson Corporation All rights reserved NI_EN_K 72

4 O-2 Introduction Outside Europe / Hors d Europe / Fuera de Europa For your nearest Nordson office outside Europe, contact the Nordson offices below for detailed information. Pour toutes informations sur représentations de Nordson dans votre pays, veuillez contacter l un de bureaux ci-dessous. Para obtener la dirección de la oficina correspondiente, por favor diríjase a unas de las oficinas principales que siguen abajo. Contact Nordson Phone Fax Africa / Middle East DED, Germany Asia / Australia / Latin America Pacific South Division, USA Japan Japan North America Canada USA Hot Melt Finishing Nordson UV NI_EN_K Nordson Corporation All rights reserved

5 Indholdsfortegnelse I Indholdsfortegnelse Sikkerhed Indledning Kvalificeret personale Påtænkt brug Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Jordforbindelse Forholdsregler i tilfælde af defekt Bortskaffelse Beskrivelse Beskrivelse af systemet Konsol- og systemhardware Fotocelletilslutningsdåse Operatørkontroller Forvalg Elektrostatikken KV-styring AFC-styring Funktionen Select Charge (Vælg belastning) Luftstrøm Forsinkelse af triggersignal på emnets for- og bagkant Eksempel på perfekt aktivering Eksempel på udvidet sprøjtemønster Eksempel på begrænset sprøjtemønster Eksempel på udvidet forkant og begrænset bagkant Emneidentifikation og automatisk udløsning Emneidentifikation Direkte signalering Indkodet signalering Signalfilterforsinkelse Automatisk udløsning Zonefotocellefilter Emnesporing (encoder) Hovedafbryderens funktioner Driftsoversigt Tekniske data Generelt Luftkvalitet Godkendelser Godkendte program- og brugerdatakort

6 II Indholdsfortegnelse Installation Installation af konsollen Tilslutninger Jordforbindelse Strømkabeltilslutninger Omstilling af blokeringsmekanismen til transportbåndet og fjernblokeringen til 24 V Installation af fotoceller og tilslutningsdåse Montering Tilslutninger og indstillinger Omstilling af indgange til kildeindgange Pistolkabler Forsyningsluft Lufttilslutninger til pistoler og pumpe Netværkstilslutninger og indstillinger Indstilling af konsoladresse og terminator Indstilling af DIP-kobleren til iflow modulet Lagring af program og brugerdata Systemopgraderinger Tilføjelse af pistoler til en eksisterende icontrolkonsol Tilføjelse af en slavekonsol til et eksisterende system Konfiguration Introduktion Fælles brugerfladeelementer Skærmbillede til systemkonfiguration Indstilling af måleenheder Encoderkonfiguration Fotocellekonfiguration Konfiguration af zonefotoceller Konfiguration af signalfotoceller eller indgange Konfiguration af konsoller/pistoler Konfiguration af triggerpunkter Databackup Nedlukning af program Programversion Registrering af systemkonfiguration Indstilling af forvalg Introduktion Fælles brugerfladeelementer Skærmbillede til pistolstyring Valgmuligheder på skærmbilledet til pistolstyring/status Udvælgelse og navngivning af forvalg Valg af forvalg Navngivning af forvalg Indstilling af luftstrøm og elektrostatik Indstilling af luftstrøm Indstilling af elektrostatik kv-styring AFC-styring Funktionen Select Charge (Vælg belastning) Indstilling af forsinkelsen af triggersignalet på emnets forog bagkant Zonetildeling Kopiering Kopier alt Kopier udvalg Registrering af indstillingen af forvalg

7 Indholdsfortegnelse III Betjening Introduktion Fælles brugerfladeelementer Ikoner Systemopstart Indstilling af overordnede triggerfunktioner Overordnet manuel triggerfunktion Indstilling af emne-id-funktion Overvågning af driften Overordnet status Emne på vej ind i sprøjtekabinen Pistolknapper Skærmbilleder til pistolstyring/status Procentregulering Ændring af pistoltriggerfunktioner og indstillede forvalg Ændring af pistoltriggerfunktion/manuel udløsning Justering af luftstrøm og elektrostatiske indstillinger Ændring af indstillinger for Select Charge (Vælg belastning) Justering af forkant- og bagkantværdier og zoneindstillinger Nedlukning af enkelte pistoler Alarmer Hjælp Fejlfinding Fejlfinding for digitalt iflow luftstrømsmodul Fejlfinding for pistolstyrekort Fejlfinding for fotoceller, encoder og blokeringsmekanismen til transportbåndet Reparation Reparation af luftstrømsmodulet Udskiftning af proportionalventil Udskiftning af magnetventilen til pistolluften Udtagning/installation af pistolstyrekort Dele Introduktion At anvende den illustrerede reservedelsliste Konsoller Reservedele til konsoller Dele til luftstrømsmodul Valgfrie forlængerkabler til Versa-Spray og Tribomatic sprøjtepistoler Valgfrie fotocelletilslutningsdåser og forlængerdåser Pneumatiske diagrammer og ledningsdiagrammer

8 IV Indholdsfortegnelse

9 Sikkerhed 1-1 Afsnit 1 Sikkerhed Indledning Læs og følg sikkerhedsanvisningerne. Udførelses- og udstyrsspecifikke advarsler, forsigtighedsregler og anvisninger er, hvis det er hensigtsmæssigt, medtaget i manualerne til udstyret. Sørg for, at al dokumentation til udstyret, herunder denne manual, er tilgængelig for personer, der betjener eller efterser udstyret. Kvalificeret personale Ejerne af udstyret er ansvarlige for at sikre, at Nordson udstyr installeres, betjenes og efterses af kvalificeret personale. Kvalificeret personale er ansatte eller leverandører, der er uddannet til sikkert at kunne udføre de pålagte opgaver. De er bekendt med alle relevante sikkerhedsregler og -bestemmelser og har den rette fysik til at udføre disse opgaver. Påtænkt brug Hvis Nordson udstyr anvendes på andre måder end angivet i den manual, der følger med udstyret, kan det medføre personskade eller materiel skade. Eksempler på ikke påtænkt brug af udstyret kan være: at bruge uforenelige materialer at foretage uautoriserede ændringer at fjerne eller ikke bruge beskyttelsesskærme eller blokeringsmekanismer at anvende uforenelige eller defekte dele at anvende ikke godkendt hjælpeudstyr at anvende udstyret ud over den nominelle ydelse 21 Nordson Corporation S1DA 3 [SF Powder] 6

10 1-2 Sikkerhed Bestemmelser og godkendelser Personlig sikkerhed Brandsikkerhed Sørg for, at alt udstyr er normeret og godkendt til de omgivelser, hvor det skal anvendes. Enhver godkendelse af Nordson udstyr er ugyldig, hvis installations-, betjenings- og eftersynsanvisningerne ikke overholdes. Alle trin i forbindelse med installationen af udstyret skal være i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. For at undgå skader skal disse anvisninger følges. Betjen eller efterse ikke udstyret, medmindre De har de rette kvalifikationer. Betjen ikke udstyret, medmindre sikkerhedsforanstaltninger, døre eller låg er intakte, og de automatiske blokeringsmekanismer virker korrekt. Lad være med ikke at bruge eller afmontere sikkerhedsanordninger. Hold Dem på afstand af bevægeligt udstyr. Før bevægelige dele reguleres eller efterses, skal De slukke for strømmen og vente, indtil udstyret standser helt. Spær for strømmen og sørg for at sikre udstyret for at forhindre uventet bevægelse. Udlign (luk luft ud) det hydrauliske og pneumatiske tryk, før systemer eller komponenter under tryk justeres eller efterses. Afbryd, spær og afmærk kontakter, før elektrisk udstyr efterses. Læs sikkerhedsdatabladene for alle anvendte materialer. Følg leverandørens anvisninger om sikker håndtering og anvendelse af materialerne og brug de anbefalede anordninger til personlig beskyttelse. For at undgå skader skal De være opmærksom på mindre iøjnefaldende farer på arbejdsstedet, som ofte ikke helt kan undgås, såsom varme overflader, skarpe kanter, strømførende elektriske kredsløb og bevægelige dele, som af praktiske grunde ikke kan lukkes inde eller på anden måde sikres. Følg disse anvisninger for at undgå brand eller eksplosion. Der må ikke ryges, svejses, slibes eller anvendes åben ild på steder, hvor der anvendes eller opbevares brandfarlige materialer. Sørg for tilstrækkelig ventilation for at undgå farlige koncentrationer af flygtige partikler eller dampe. Se lokale bestemmelser eller sikkerhedsdatabladet for materialet for at få vejledning. Afbryd ikke strømførende elektriske kredsløb, mens der arbejdes med brandfarlige stoffer. Luk først for strømmen på en afbryder for at undgå gnistdannelse. S1DA 3 [SF Powder] 6 21 Nordson Corporation

11 Sikkerhed 1-3 Find ud ad, hvor nødafbrydere, afspærringsventiler og brandslukkere er placeret. Hvis der opstår brand i en sprøjtekabine, slukkes omgående for sprøjtesystemet og sugeblæserne. Udstyret rengøres, vedligeholdes og testes i henhold til anvisningerne i betjeningsmanualen. Anvend kun reservedele, som er beregnet til at blive anvendt sammen med originaludstyr. Kontakt Deres Nordson repræsentant vedrørende oplysninger og råd om reservedele. Jordforbindelse ADVARSEL: Det er farligt at betjene defekt elektrostatisk udstyr, og det kan medføre dødbringende elektrisk stød, brand eller eksplosion. Lad kontrol af modstand indgå i det regelmæssige vedligeholdelsesprogram. Hvis De får selv et let elektrisk stød eller bemærker statisk gnistdannelse, slukkes straks for alt elektrisk eller elektrostatisk udstyr. Start ikke udstyret igen, før problemet er blevet påvist og løst. Alt arbejde, der udføres inde i sprøjtekabinen eller inden for 1 m fra kabineåbningerne, skal udføres i henhold til reglerne for klasse 2, afdeling 1 eller 2 vedrørende farlig placering og skal være i overensstemmelse med NFPA 33, NFPA 7 (artikel 5, 52 og 516 i NEC) og NFPA 77, seneste udgave. Alle strømførende genstande i sprøjteområderne skal være forbundet med jorden med en modstand på højst 1 megohm målt med et apparat, der påfører det kredsløb, der skal vurderes, mindst 5 volt. Udstyr, som skal jordforbindes, omfatter bl.a. gulvet i sprøjteområdet, operatørplatforme, tanke, fotocelleholdere og udblæsningsdyser. Personer, der arbejder i sprøjteområdet, skal være forbundet med jorden. Der kan ske antændelse i forbindelse med en opladet menneskekrop. Personer, som står på en malet overflade, f.eks. en opratørplatform, eller som er iført ikke-ledende fodtøj, vil ikke være jordforbundne. Personalet skal være iført sko med ledende såler eller anvende en jordforbindelsesrem for at være forbundet med jorden, når de arbejder med eller i nærheden af elektrostatisk udstyr. Operatørerne skal have permanent hud-til-håndtag-kontakt, d.v.s. konstant røre ved pistolens håndtag med hånden, for at undgå at få elektrisk stød, når de betjener manuelle, elektrostatiske sprøjtepistoler. Hvis det er nødvendigt at have handsker på, skæres håndfladen eller fingrene væk, eller operatøren kan være iført elektrisk ledende handsker eller en jordforbindelsesrem, der er forbundet til pistolgrebet, eller en anden form for jordforbindelse. Sluk for den elektrostatiske strømforsyning og forbind pistolelektroderne med jorden, før der foretages justeringer, eller sprøjtepistolerne rengøres. Tilslut alt afbrudt udstyr, jordledningskabler og ledninger, efter der er foretaget eftersyn på udstyret. 21 Nordson Corporation S1DA 3 [SF Powder] 6

12 1-4 Sikkerhed Forholdsregler i tilfælde af defekt Hvis et anlæg eller dele af et anlæg ikke fungerer rigtigt, sluk straks for anlægget og tag følgende forholdsregler: Afbryd og spær for den elektriske strøm til anlægget. Luk de pneumatiske afspærringsventiler og udlign trykket. Find grunden til defekten og ret den, før anlægget startes igen. Bortskaffelse Sørg for bortskaffelse af udstyr og materialer, der har været anvendt til betjening og eftersyn, i henhold til lokale bestemmelser. S1DA 3 [SF Powder] 6 21 Nordson Corporation

13 Beskrivelse 2-1 Beskrivelse af systemet Afsnit 2 Beskrivelse Læs dette afsnit for at blive fortrolig med icontrol-systemet, emnedetekteringen og -identifikationen samt de automatiske triggerfunktioner, som anvendes i systemet. Læs afsnittene om konfiguration, indstilling af forvalg og betjening for at få at vide, hvordan systemet konfigureres, trigger- og pistolstyringsparametrene indstilles for hvert emne, der skal males, samt hvordan styreenheden betjenes. Nordsons icontrol integrerede styreenhed samler alle pulverstyrefunktioner i en enkelt styreenhed, som er let at betjene. Den udfører digital automatisk styring til: detektering, identifikation og sporing af emner automatisk udløsning af pistolen elektrostatisk styring styring af pulverpumpen og luftstrømmen til pistolen icontrol systemet er beregnet til følgende automatiske Nordson pulversprøjtepistoler: Sure Coat Tribomatic Versa-Spray En icontrol-hovedkonsol styrer og udløser 16 pulversprøjtepistoler. Til anlæg med op til 32 pistoler tilføjes en slavekonsol. Kun hovedkonsollen indeholder en styre- og operatørbrugerflade. Hovedkonsol Fig. 2-1 icontrol-konsoller Slavekonsol 14112A

14 2-2 Beskrivelse Konsol- og systemhardware Se figur 2-2 og 2-3. En fuldt udstyret hovedkonsol, der styrer 16 sprøjtepistoler, omfatter følgende hardware: operatørbrugerflade bestående af LCD-berøringsskærmdisplay, drejeskive og aflåselig hovedafbryder enkeltkortscomputer (SBC) CompactFlash-kort til programmet og lagring af brugerdata I/O-kort bagpanel, kabinet og 8 pistolstyrekort (et kort styrer to pistoler) strømforsyning alarm, fjernblokering og blokeringsrelæer til transportbåndet 8 digitale iflow luftstrømsmoduler (et luftstrømsmodul forsyner to pistoler med pumpe- og pistolluft (elektroderenseluft)). 4 forudindstillede præcisionsregulatorer (en regulator forsyner to luftstrømsmoduler) Slavekonsoller har ikke en operatørbrugerflade, SBC, CompactFlash-kort, I/O-kort eller relæer. Endvidere kræves der følgende eksternt hardware til styreenheden: fotocelletilslutningsdåse med strømforsyning og terminaler til zone- og signalfotoceller op til 8 zonefotoceller og 8 signalfotoceller eller indgange til emne-id er. en bevægelsesencoder til transportbåndet Fig. 2-2 Frontpanel til hovedkonsol 1. CompactFlash-kort 2. Aflåselig hovedafbryder 14113A 3. LCD-berøringsskærmdisplay 4. Drejeskive

15 Beskrivelse A Fig. 2-3 Indvendige komponenter i en icontrol-hovedkonsol 1. Digitale iflow luftstrømsmoduler 4. SBC og LCD-display 2. Regulatorer 5. I/O-kort 3. CompactFlash-kort 6. Kortholder, bagpanel og pistolstyrekort 7. Strømforsyning 8. Relæer og terminalblok

16 2-4 Beskrivelse Fotocelletilslutningsdåse Der følger en fotocelletilslutningsdåse med styreenheden. Den indeholder en 24 V jævnstrøm strømforsyning til zone- og signalfotocellerne og transportbåndsencoderen sammen med tilslutninger til kablerne hertil. Et afskærmet I/O-kabel med 25 ledere forbinder tilslutningsdåsen med hovedkonsolen. Hvis hovedkonsolen ikke kan placeres i direkte ledningsafstand (ca. 6 m) fra tilslutningsdåsen, leveres en forlængerdåse og et forlængerkabel V effekt til jævnstrømsforsyning Signalfotoceller eller 8-bit signal fra kundens emne-id-system Encoder FC tilslutningsdåse Forlængerdåse (hvis nødvendigt) Hovedkonsol Zonefotoceller I/O-kabel med 25 ledere 14115A Fig. 2-4 Systemdiagram I/O-kabeltilslutninger Operatørkontroller icontrol softwaren giver en grafisk brugerflade med skærmbilleder til konfiguration af systemet indstilling og regulering af sprayindstillingerne (forvalg) for hver pistol kontrol og styring af betjeningen af pistolen styring af emne-id-funktionen at reagere på systemalarmer Operatøren udfører alle indstillings- og betjeningsopgaver med berøringsskærmen og drejeskiven. Drejeskiven bruges til hurtigt at indlæse eller ændre værdier i datafelter. Hvis man vælger et datafelt og drejer skiven med uret, øges værdierne; hvis den drejes mod uret reduceres værdierne. Operatøren kan ved hjælp af en hovedafbryder med tre indstillingsmuligheder på frontpanelet køre systemet (klar), slukke for alle pistoler (spærring) eller udløse pistolerne et transportbåndssignal (frakobling af transportbånd). icontrol-softwaren er en mærkevare. Den er udviklet af Nordson Corporation og kører i et tidstro operativsystem. Kommunikationen mellem de interne anordninger og andre icontrol-konsoller foregår ved hjælp af et Controller Area Network (CAN).

17 Beskrivelse 2-5 icontrol-systemet er konstrueret således, at der let kan tilføjes supplerende udstyr. icontrol-softwaren ligger i et CompactFlash-kort, der gør det let at opgradere programmet. Programopgraderinger sker ved blot at udskifte programkortet. Sprøjtepistolindstillingerne (brugerdataene) gemmes på et andet CompactFlash-kort. Forvalg Forvalg omfatter sprøjtepistolindstillinger, som afhænger af, hvilket emne der skal males. Forvalgene styrer: elektrostatikken luftstrømmen forsinkelse af triggersignalet på emnets for- og bagkant zonetildelingerne Der kan indstilles 255 individuelle forvalg for hver pistol. Forvalgene har en én til én relation til emne-id erne. Når f.eks. emne 2 identificeres, indstilles alle pistoler på forvalg 2. Selv om den enkelte pistol påfører pulvermaling på emnet ved hjælp af det samme forvalgsnummer, kan indstillingerne for dette forvalgsnummer være forskellige for hver pistol. Forvalgene gemmes både i CompactFlash-brugerdatakortet og i pistolstyrekortene. Når et emne identificeres, sendes kun det tilsvarende forvalgsnummer til kortet. Det gør det muligt for sprøjtepistolerne at reagere hurtigt på emneændringer og begrænser trafikken på CAN-netværket. BEMÆRK: Når systemet startes op, kontrollerer det, om forvalgene på brugerdatakortet og pistolstyrekortene er ens. Hvis det ikke er tilfældet, såsom når brugerdatakortet ændres, overføres de nye forvalg fra brugerdatakortet til pistolstyrekortene. Elektrostatikken Til et bestemt forvalg kan operatøren vælge en af følgende elektrostatiske indstillinger: KV-styring KV-indstillingen styrer spændingsydelsen fra sprøjtepistolen. KV-styringen giver bedst mulig overførsel, når der skal males store emner med en afstand mellem pistolen og emnet på,2,3 m (8 12 in.), såsom flade paneler. For at indstille kv skal funktionen vælg belastning være indstillet på nul (deaktiveret). AFC-styring Indstillingen af den automatiske tilbageføringsstrøm (AFC) styrer den maksimale strømydelse (µa) fra sprøjtepistolen. AFC-styringen forhindrer overbelastning af pulveret og giver en optimal kombination af kv og den elektrostatiske feltstyrke ved maling på nært hold af emner med indvendige hjørner og dybe indhak. For at indstille AFC skal funktionen vælg belastning være indstillet på nul (deaktiveret).

18 2-6 Beskrivelse Luftstrøm Funktionen Select Charge (Vælg belastning) I funktionen vælg belastning kan der vælges en af fire elektrostatiske belastninger. Indstillingerne for funktion 1 (ommaling), 2 (speciel) og 3 (dybe hulrum) kan ikke ændres. Funktion 4 er bruger-programmerbar og gør det muligt at styre både kv og µa. Funktion slukker for vælg belastning, og derefter kan man indstille kv eller AFC. Se Indstilling af forvalg i denne manual for at få en nærmere beskrivelse af den enkelte funktion, og hvordan den anvendes. icontrol-systemet styrer luftstrømmen til pumperne til sprøjtepistolerne og giver således en mere ensartet og stabil pulverstrøm til sprøjtepistolerne end systemer, der styrer lufttrykket. Luftstrømreguleringen består af præcisionsregulatorer og digitale iflow luftstrømsmoduler. En regulator forsyner to digitale iflow luftstrømsmoduler med luft. Hvert modul forsyner to pulverpumper med mængderelateret luft og forstøvningsluft samt to sprøjtepistoler med pistolluft (elektroderenseluft). Der tændes og slukkes for den mængderelaterede luft og forstøvningsluften, når sprøjtepistolerne aktiveres og deaktiveres. Modulerne foretager lukket sløjfekontrol af den mængderelaterede luft og forstøvningsluften, idet de hele tiden føler ydelsen og regulerer den for at bibeholde den luftstrøm, der er indstillet i forvalgene. Regulatorerne forsyner luftstrømmodulerne med luft ved et konstant tryk således, at den lukkede sløjfekontrol kan fungere inden for det kalibrerede område. Regulatorerne er indstillet til 5,86 bar (85 psi) på fabrikken og disse indstillinger må ikke ændres. Maksimumsydelsen pr. pulverpumpe er 13,6 m 3 /t (8 scfm). Hver kanal (mængderelateret luft eller forstøvningsluft) har en maksimumsydelse på 6,8 m 3 /t (4 scfm). To magnetventiler på modulerne styrer strømmen af luft (elektroderenseluft) til sprøjtepistolerne. Luftstrømmen justeres af en kontraventil med fast mundstykke ved udgangen. Magnetventilerne kan indstilles til at tænde og slukke, efterhånden som pistolerne udløses, eller for at få en kontinuerlig strøm. Forsinkelse af triggersignal på emnets for- og bagkant Efterhånden som emnerne bevæger sig gennem sprøjtekabinen, aktiveres og deaktiveres sprøjtepistolerne i forhold til deres triggerpunkt og de indstillede forvalg for forsinkelse af triggersignalet på emnets for- og bagkant. Triggerpunktet er afstanden fra zonefotocellerne til sprøjtepistolerne. Den enkelte sprøjtepistol eller gruppe sprøjtepistoler kan have deres egne triggerpunkter. Triggerpunkterne indstilles under systemkonfigurationen, da de kun ændres, hvis pistolerne eller zonefotocellerne flyttes. Forkant: Afstanden fra sprøjtepistolerne til emnets forkant. Værdierne for forkanten kan være positive, negative eller nul. En positiv forkantværdi aktiverer sprøjtepistolerne, før forkanten når dem (udvidet sprøjtemønster). En negativ forkantværdi aktiverer sprøjtepistolerne, efter forkanten passerer dem (begrænset sprøjtemønster). En forkantværdi på nul aktiverer sprøjtepistolerne, når forkanten når triggerpunktet (perfekt aktivering).

19 Beskrivelse 2-7 Bagkant: Afstanden fra sprøjtepistolerne til emnets bagkant. Værdierne for bagkanten kan være positive, negative eller nul. En positiv bagkantværdi afbryder sprøjtepistolerne, efter bagkanten passerer dem (udvidet sprøjtemønster). En negativ bagkantværdi afbryder sprøjtepistolerne, før bagkanten når dem (begrænset sprøjtemønster). En bagkantværdi på nul afbryder sprøjtepistolerne, når bagkanten passerer triggerpunktet (perfekt aktivering). Transportbåndsretning Zonefotoceller Bagkant Forkant Sprøjtepistoler Gruppe 1 Gruppe 2 Emne + + Bagkant Forkant Gruppe 1 Triggerpunkt Gruppe 2 Triggerpunkt 14116AA Fig. 2-5 Triggerpunkt og indstillinger for forsinkelse af triggersignal på emnets for- og bagkant Eksempel på perfekt aktivering Se figur 2-6. Hvis for- og bagkantværdien indstilles til nul, begynder pistolerne at påføre pulvermaling, når emnets forkant er ud for pistolerne, og de holder op med at påføre maling, når emnets bagkant passerer pistolerne. Da transportbåndet bevæger sig fremad, mens pistolerne aktiveres og deaktiveres, bliver for- og bagkanterne ikke lige så godt malet som midten. Transportbåndsretning Malet område 14117A Fig. 2-6 Eksempel på perfekt aktivering

20 2-8 Beskrivelse Eksempel på udvidet sprøjtemønster Se figur 2-7. Hvis både for- og bagkantværdien indstilles til 5, begynder pistolerne at påføre pulvermaling på 5 enheder, før emnets forkant når pistolerne, og de holder op med at påføre pulvermaling, efter emnets bagkant passerer pistolen. Med et udvidet sprøjtemønster bliver hele emnet malet ensartet. Udvidet sprøjtemønster Transportbåndsretning Udvidet sprøjtemønster Malet område 14151A Fig. 2-7 Eksempel på udvidet sprøjtemønster Eksempel på begrænset sprøjtemønster Se figur 2-8. Hvis både for- og bagkantværdien indstilles til -3, begynder pistolerne at påføre pulvermaling på 3 enheder efter, at emnets forkant har nået pistolerne, og de holder op med at påføre pulvermaling på 3 enheder, før emnets bagkant når pistolerne. Med et begrænset sprøjtemønster bliver emnernes for- og bagkanter ikke malet eller let malet, mens midten males grundigt. Begrænset sprøjtemønster Transportbåndsretning Malet Begrænset områdebegrænset sprøjtemønster sprøjtemønster 14118A Fig. 2-8 Eksempel på begrænset sprøjtemønster

icontrol Integrerede styreenhed

icontrol Integrerede styreenhed icontrol Integrerede styreenhed Manual Danish Trykt 3/4 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Varenummer

Læs mere

Vantage modulpistolstyreenhed

Vantage modulpistolstyreenhed Vantage modulpistolstyreenhed Manual Danish Trykt 03/04 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Indholdsfortegnelse

Læs mere

icontrol integreret Prodigy -styreenhed

icontrol integreret Prodigy -styreenhed icontrol integreret Prodigy -styreenhed 7135496A02 Hardwaremanual 7135495C02 Operatørbrugerflade 1024758F Operator s Card Danish Trykt 11/06 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system Instruktionsblad P/N 75499A0 Danish ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale foretage eftersyn på dette pumpepanel. Afbryd strømmen ved en ekstern afbryder, før der foretages elektriske reparationer. Afbryd

Læs mere

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish -

Inline pulverpumpe. Beskrivelse. Afmontering af inline pulverpumpen. Instruktionsblad P/N B. - Danish - Instruktionsblad P/N 397 466 B - Danish - ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele

Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele Standard Encore icontrol konsol Hardwaremanual Installation, fejlfinding, reparation, reservedele - Danish - Udgivet 06/11 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

Encore Pulverfødepumpe

Encore Pulverfødepumpe Instruktionsblad 02 - Danish - Encore Pulverfødepumpe Introduktion Encore pulverfødepumpen anvendes til at pumpe organisk og metallisk pulvermaling til sprøjtepistoler. Pumpen er en venturi pumpe, og den

Læs mere

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

Prodigy HDLV pumpe med høj ydelse

Prodigy HDLV pumpe med høj ydelse Prodigy HDLV pumpe med høj ydelse Manual - Danish - Trykt 07/05 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Transportabelt Encore pulversprøjtesystem med vibrationskasseføder

Transportabelt Encore pulversprøjtesystem med vibrationskasseføder Transportabelt Encore pulversprøjtesystem med vibrationskasseføder Manual P/N 7146901A03 Danish Trykt 11/08 Dette dokument kan ændres uden varsel. Se http://emanuals.nordson.com/finishing for at få den

Læs mere

icontrol -operatørbrugerflade Konfiguration, indstilling af forvalg, betjening

icontrol -operatørbrugerflade Konfiguration, indstilling af forvalg, betjening icontrol -operatørbrugerflade Konfiguration, indstilling af forvalg, betjening Manual Danish Trykt 11/06 Dette dokument er tilgængeligt på internettet på adressen http://emanuals.nordson.com/finishing

Læs mere

OPERATØRKORT. Encore HD pulvermalingssystem med Prodigy Color on Demand. Nordson Corporation. P/N 7192625_01 - Danish -

OPERATØRKORT. Encore HD pulvermalingssystem med Prodigy Color on Demand. Nordson Corporation. P/N 7192625_01 - Danish - Nordson Corporation OPERATØRKORT P/N 7192625_01 - Danish - Encore HD pulvermalingssystem med Prodigy Color on Demand Figur 1 Systemdiagram (tegningen viser et system med to pistoler) 1 ADVARSEL: Lad kun

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80

HR-2-50 HR-2-80 HR-8-80 Instruktionsblad P/N 1 9 G Danish HR-X-X Fødebeholdere ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre de følgende opgaver. Læs og følg sikkerhedsregler, der er i dette dokument og al anden relateret dokumentation.

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Sure Coat Manuel Pistol Kontrolmodul

Sure Coat Manuel Pistol Kontrolmodul Sure Coat Manuel Pistol Kontrolmodul Manual P/N 409 114 A Danish NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Varenummer P/N = Varenummer til Nordson produkter Bemærk Dette er en publikation af Nordson Corporation,

Læs mere

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System

Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Instruktionsblad - Danish - Freedom Hotmelt-slange med RediFlex II Hanger System Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse udstyret. Hvis der anvendes

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer

Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Encore LT Manuelle sprøjtemalingssystemer Kundeproduktmanual Reservedel 7169823_02 Danish - Udgivet 12/11 Finishing Customer Support Center på (800) 433 9319. Dette dokument kan ændres uden varsel. Se

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

NVR serien Opretstående reciprocatorer

NVR serien Opretstående reciprocatorer NVR serien Opretstående reciprocatorer Kundeproduktmanual Del 769507_0 - Danish - Udgivet 6/ Dette dokument kan ændres uden varsel. Se http://emanuals.nordson.com/finishing for at få den seneste udgave.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Modul-pulverfødepumper

Modul-pulverfødepumper Manual P/N 412 773 A Danish Gemmes til fremtidig brug NORDSON (UK) LTD. STOCKPORT Varenummer P/N = Varenummer til Nordson produkter Bemærk Dette er en publikation af Nordson Corporation, som er beskyttet

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Manual P/N A02 - Danish - Trykt 01/07

Manual P/N A02 - Danish - Trykt 01/07 Prodigy HDLV pumpe Manual - Danish - Trykt 01/07 Dette dokument kan ændres uden varsel. Se http://emanuals.nordson.com/finishing for at få den seneste udgave. NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Indholdsfortegnelse

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Sæt til opgradering af Prodigy til et manuelt Encore HD pulvermalingssystem

Sæt til opgradering af Prodigy til et manuelt Encore HD pulvermalingssystem Instruktionsblad P/N 797_0 - Danish - Sæt til opgradering af Prodigy til et manuelt Encore HD pulvermalingssystem ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale udføre følgende opgaver. Følg sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

AROS Manuel Pumpe CARPU1001

AROS Manuel Pumpe CARPU1001 AROS Manuel Pumpe CARPU1001 Teknisk Manual 10057010 V1.0 2012 12 04 DK enriching urban life Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 PRODUKTKOMPONENTER...4 SIKKERHEDSINFORMATIONER...5

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Versa Spray II IPS Manuel Pulversprøjtepistol

Versa Spray II IPS Manuel Pulversprøjtepistol Versa Spray II IPS Manuel Pulversprøjtepistol Manual P/N 315 767 C - Danish - NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO USA Varenummer P/N = Varenummer til Nordson produkter Bemærk Dette er en publikation af Nordson

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System

Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System Instruktionsblad - Danish - Hotmelt-slange i Blue-serien med RediFlex II Hanger System Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse udstyret. Hvis der

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere