Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II » 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1"

Transkript

1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II » 1

2 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer, der har ejet aktier gennem de seneste år, er det i hvert fald ikke! I forbindelse med finanskrisen blev alverdens aktiemarkeder udsat for en gevaldig rutsjetur, som først for alvor nåede en bund i løbet af foråret Siden da, er det gået ganske godt på de fleste aktiemarkeder, selvom kurserne over en bred kam fortsat er langt fra tidligere tiders højder. De kraftige udsving er udtryk for den store usikkerhed, der for tiden præger de fleste aktiemarkeder. Som aktieinvestor er der derfor grund til at være forsigtig, men omvendt også bevare muligheden for at være med, hvis kurserne stiger yderligere. En garantiobligation er et investeringsredskab, som giver mulighed for at investere med begrænset risiko. Den ny garantiobligation Nordiske Aktier II 2014 er en såkaldt aktieindekseret obligation, hvor afkastet afhænger af kursudviklingen i udvalgte aktieselskaber fra henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Finland. De i alt 24 selskaber er blandt de største og mest veletablerede selskaber i Norden og har hver for sig en stærk markedsposition indenfor sit forretningsområde. Garantiobligationen vil kunne give et attraktivt afkast, hvis kursen på de udvalgte aktier stiger. Omvendt vil obligationen blive indfriet til kurs 100 ved udløb, hvis aktiekurserne er faldet efter de godt fire år, som garantiobligationen løber, uanset hvor meget aktiekurserne måtte være faldet - altså investering med 100 % hovedstolsgaranti! Via Nordiske Aktier II 2014 er det dermed muligt at få del i eventuelle kursstigninger på aktiemarkederne i de kommende år uden at løbe den fulde risiko. Garantiobligationen udgør dermed et attraktivt alternativ til direkte aktieinvestering, som ganske vist kan give et større afkast, men også resultere i betydeligt større tab. Nord versus syd En væsentlig bekymring blandt internationale investorer er de betydelige underskud på de statslige husholdningsbudgetter, som præger store dele af verden. I Europa er det i særdeleshed de sydeuropæiske lande, som har givet anledning til bekymring og blandt dem frem for alt Grækenland. Problemerne i Sydeuropa har flere steder vokset sig så store, at der hviskes om statsbankerot i krogene. Og det er bestemt ikke befordrende for aktiekurserne. I lande som Italien, Spanien, Portugal og Grækenland er aktiekurserne således faldet betydeligt de seneste måneder. Selv om der også i Nordeuropa er lagt op til smalhals, er situationen ikke nær så alvorlig. Statsfinanserne i de Statslige budgetunderskud/-overskud i % af BNP % Grækenland Spanien Portugal Italien Danmark Finland Sverige Norge Budgetunderskuddene vedrører år Kilde: Bloomberg Indekseret udvikling i underliggende aktiekurv juni 2005 = 100 Figuren indeholder alene historiske kurser. Der er ikke nødvendigvis nogen sammenhæng mellem den historiske og den fremtidige kursudvikling. Kilde: Bloomberg » Nordiske Aktier II

3 4 L nordiske lande er betydeligt mere robuste og budgetunderskuddene væsentligt mindre end i Sydeuropa. De nordiske aktiemarkeder har derfor ikke været ramt direkte af den græske syge og har generelt kunnet konstatere pæne stigninger i år. Forventningerne til de nordiske aktiemarkeder fremadrettet er også ganske positive. De nordiske selskaber er generelt meget eksportorienterede og vil derfor nyde godt af et eventuelt internationalt økonomisk opsving. Konkurrencemæssigt står de nordiske selskaber stærkt på grund af den konkurrenceevneforbedring, der følger af forskydningerne på valutamarkederne. Såvel danske, svenske og norske kroner som euro er faldet betragteligt i værdi overfor eksempelvis britiske pund og amerikanske dollar, hvilket er en fordel for de nordiske eksportvirksomheder. Det seneste års kursstigninger til trods, er de nordiske aktier generelt forholdsmæssigt billigt prissat. Opgjort på det såkaldte Price/Earning-nøgletal, som udtrykker aktiekursen i forhold til selskabets forventede indtjening, har de nordiske aktier generelt set ikke været billigere siden finanskrisen var på sit højeste. Dette er på ingen måde en garanti for, at kurserne vil stige fremover, men det er et meget godt udtryk for, at de nordiske aktier for tiden er billige. Stort potentiale og stor risiko De store nordiske selskaber er generelt godt positioneret til at nyde godt af et økonomisk opsving. Med udgangspunkt i det relativt lave kursniveau, synes selskaberne generelt at have et betydeligt kursstigningspotentiale. Usikkerheden er dog også til at få øje på, da det endnu ikke kan udelukkes, at den globale økonomi igen glider tilbage i en økonomisk lavkonjunktur. Der er med andre ord grund til at være forsigtig og tilpasse sin investeringsstrategi i forhold til det aktuelle risikoniveau. Med Nordiske Aktier II 2014 har man mulighed for at drage fordel af eventuelle kursstigninger på de nordiske aktiemarkeder uden at løbe den fulde risiko i tilfælde af kursfald. Sammensætning af aktiekurv Afkastet på Nordiske Aktier II 2014 er relateret til kursudviklingen i en ligevægtet aktiekurv sammensat af 24 underliggende aktier, der alle repræsenterer førende nordiske selskaber. Dermed indgår alle selskaberne med 1/24. Aktierne er udvalgt så aktiekurven tæller seks af de største børsnoterede aktieselskaber i hhv. Danmark, Sverige, Norge og Finland. Desuden er aktierne udvalgt så de tilsammen repræsenterer en bred vifte af sektorer. Geografisk fordeling Danmark 25 % Sverige 25 % Finland 25 % Norge 25 % Sektorfordeling Forsyning Industrivirksomhed 13 % Vindmølleindustri Fødevarer Papirindustri 8 % Biomedicinalindustri Medicinalindustri Forsikring Kemikalieindustri Telekommunikation 17 % Finans 17 % Olie og gas Beklædning Drikkevarer Skibsfart Nordiske Aktier II » 3

4 Værdien af aktiekurven beregnes alene på baggrund af aktiekursudviklingen i de 24 selskaber. Eventuelle udbyttebetalinger blandt selskaberne indgår dermed ikke i beregningen af aktiekurvens værdi, ligesom eventuelle udsving i de svenske, norske og finske aktiers noteringsvaluta er uden direkte indflydelse. Sådan opgøres afkastet Garantiobligationerne indfries ved udløb til en kurs, der afhænger af udviklingen i den underliggende aktiekurv. Indfrielseskursen beregnes som kurs 100 tillagt et eventuelt positivt afkast på aktiekurven. I beregningen af dette afkast er kursudviklingen på den enkelte aktie underlagt et kursloft. Dette kursloft vil forventeligt udgøre ca. 55 % 1. Hver aktie kan således maksimalt bidrage med en kursstigning modsvarende dette kursloft. Eventuelle kursstigninger herudover vil dermed ikke indgå i beregningen. Beregningen af afkastet på den underliggende aktiekurv foretages som følger: 1. Kursudviklingen på hver enkelt aktie beregnes som den relative forskel mellem slutkursen og startkursen. 2. Kursstigninger, der overstiger det fastsatte kursloft erstattes med kursloftet på ca. 55 % Afkastet på den underliggende aktiekurv beregnes herefter som gennemsnittet af de 24 individuelle aktiers justerede kursstigninger. Er afkastet på aktiekurven i obligationernes løbetid - under hensyntagen til kursloftet på de enkelte aktier - positiv med et afkast på f.eks. 40 %, vil indfrielseskursen blive beregnet til kurs , dvs. kurs 140,0. Måtte afkastet omvendt være negativt, træder hovedstolsgarantien i kraft, og obligationerne indfries til kurs 100,0. Nordiske Aktier II-obligationerne udstedes af danske KommuneKredit og har en løbetid på godt fire år. Obligationerne udstedes til kurs 110,0 og oppebærer ikke nogen løbende rente. Til gengæld kan du som investor gennem indfrielseskursen få glæde af et eventuelt afkast på den underliggende aktiekurv på op til ca. 55 % 1. Risikoen er dermed begrænset til trods for et attraktivt afkastpotentiale. Nordiske Aktier II 2014 er interessant for investorer, som gerne vil udnytte aktiemarkedets afkastmuligheder - uden at løbe den fulde risiko. Obligationen udgør et attraktivt alternativ til direkte aktieinvestering, såvel som andre investeringsformer med fuld risiko. 1 Baseret på markedsforholdene den 30. juni 2010, kan kursloftet opgøres til ca. 55 %. Det endelige kursloft blive fastlagt på baggrund af markedsvilkårene den 21. september 2010 og vil som minimum udgøre 35 %. Niveauet for kursloftet vil frem for alt afhænge af renteniveauet i Danmark samt volatiliteten på og korrelationen mellem de underliggende aktier. Der er ikke noget maksimumniveau for kursloftet, der dermed kan blive såvel højere som lavere end det angivne niveau på 55 %. Udstedelsen af obligationen vil dog kun blive gennemført, såfremt der som minimum kan opnås et kursloft på 35 % den 21. september Investering med begrænset risiko Al investering er forbundet med risiko! Det har de seneste års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne illustreret med al ønskelig tydelighed. Men ved at investere i aktieindekserede obligationer eller garantiobligationer som de også kaldes - kan risikoen begrænses betydeligt. Når du investerer i en garantiobligation fra Garanti Invest, er du for det første sikret 100 % hovedstolsgaranti. Derudover er du sikker på, at udstederen bag obligationen har den højeste kreditværdighed og er ejet og/eller garanteret af enten kommuner eller stat. Det er derfor, vi kalder det en garantiobligation. En garantiobligation er teknisk set sammensat af en obligationsdel og en optionsdel. Dermed får du som investor en pakke, hvor obligationsdelen sikrer den garanterede minimumskurs ved indfrielsen, mens optionsdelen leverer det eventuelle afkast på de underliggende aktier. Er kurserne på de underliggende aktier faldet frem til obligationens udløb, vil indfrielseskursen altså som minimum være kurs uanset, hvor meget de måtte være faldet. Er aktiekurserne omvendt steget, vil obligationen blive indfriet til en højere kurs. Via en garantiobligation kan du dermed indirekte investere på f.eks. aktiemarkedet, uden at løbe den fulde risiko, der sædvanligvis følger med aktieinvesteringer - aktieinvestering i et beskyttet miljø! 4» Nordiske Aktier II

5 Afkasttabel Underliggende aktiekurv 0 % KommuneKredit Nordiske Aktier II 2014 Aktieafkast Indfrielseskurs Samlet afkast Årligt effektivt afkast (IRR) -30 % 100,0-9,09 % -2,26 % -20 % 100,0-9,09 % -2,26 % -10 % 100,0-9,09 % -2,26 % 0 % 100,0-9,09 % -2,26 % 5 % 105,0-4,55 % -1,11 % 10 % 110,0 0,00 % 0,00 % 15 % 115,0 4,55 % 1,07 % 20 % 120,0 9,09 % 2,11 % 25 % 125,0 13,6 3,12 % 30 % 130,0 18,18 % 4,09 % 35 % 135,0 22,73 % 5,0 40 % 140,0 27,27 % 5,96 % 45 % 145,0 31,82 % 6,85 % 50 % 150,0 36,36 % 7,73 % 55 % 155,0 40,91 % 8,58 % Beregningen af samlet afkast og årligt effektivt afkast er baseret på udstedelseskursen på 110,0. Der er antaget et kursloft for de underliggende aktier på 55 %, hvormed afkastet på aktiekurven som hele ikke kan udgøre mere end 55 %. Kort og godt Navn 0 % KommuneKredit Nordiske Aktier II 2014 Fondskode (ISIN) Udsteder (rating) DK KommuneKredit (Aaa/AAA) Udstedelsesdato 12. oktober 2010 Indfrielsesdato 12. december 2014 Underliggende aktiv Aktiekurv bestående af 24 nordiske aktier Startkurs (aktier) Gennemsnit af kurserne den 22. september, 23. september og 24. september 2010 Slutkurs (aktier) Gennemsnit af kurserne den 21. november, 20. december 2013, 21. januar, 21. februar, 21. marts, 22. april, 21. maj, 23. juni, 21. juli, 21. august, 22. september, 21. oktober og 21. november 2014 Udstedelseskurs 110,0 Deltagelsesgrad 100 % Indfrielseskurs Indfrielseskursen beregnes som hovedstolen - dvs. kurs tillagt 100 % af det eventuelle positive afkast på aktiekurven efter justering af de individuelle aktiers kursstigninger i forhold til kursloftet Kursloft Forventeligt ca. 55 % 1, men kan blive såvel lavere som højere (dog min. 35 %) Hovedstolsgaranti 100 % Notering NASDAQ OMX Copenhagen A/S Tegningsperiode 30. august til 17. september 2010 Minimuminvestering Nominelt kr. Nordiske Aktier II » 5

6 Det med småt... De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 6,0 % af hovedstolen. Det modsvarer en årlig omkostning i procent (ÅOP) på ca. 1,31 % af det investerede beløb. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i udstedelseskursen. Tegningsprovision til tegningssteder: op til 0,87 % p.a. Arrangørhonorar: ca. 0,31 % p.a. Markedsføringsomkostninger, bl.a. trykning af brochurer og informationsmateriale: ca. 0,11 % p.a. Omkostninger til børsnotering mv.: ca. 0,02 % p.a. I alt ca. 1,31 % p.a. (ÅOP) Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nul-kuponobligation samt en call-option på den underliggende aktiekurv. Den indikative værdi af nul-kuponobligationen udgør ca. 93,7, mens værdien af call-optionen indikativt udgør ca. 10,26 %. Beskatning Obligationerne beskattes som finansielle kontrakter. Ved investering for frie midler beskattes gevinst eller tab som kapitalindkomst efter lagerprincippet - dvs. på baggrund af en årlig opgørelse af urealiseret/realiseret gevinst eller tab. Eventuelle kurstab er fradragsberettigede efter særlige regler. Investering i garantiobligationerne kan også foretages via pensionsmidler. Et evt. afkast beskattes med 15 % i pensionsafkastskat. Ved investering i obligationerne skal gevinst eller tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen sker efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst eller tab løbende skal medregnes. Obligationerne er ikke underlagt 20 %-placeringsgrænsen. Ved investering via selskaber beskattes gevinst eller tab efter gældende regler. Gevinst og tab opgøres normalt efter lagerprincippet. Virksomhedsskatteordningen kan anvendes, men det anbefales i denne forbindelse at søge individuel skatterådgivning. Råd og vejledning En garantiobligation vil for mange investorer være et nyt og relativt komplekst investeringsprodukt. Det er derfor vigtigt, at potentielle investorer sætter sig grundigt ind i det tilgængelige udbudsmateriale, herunder prospektmaterialet, før investeringsbeslutningen træffes. Potentielle investorer opfordres i den forbindelse til at søge rådgivning i sit lokale pengeinstitut. Handel med obligationerne Obligationerne har en løbetid på godt 4 år og egner sig bedst for investorer med en tilsvarende investeringshorisont. Obligationerne bliver noteret på NAS- DAQ OMX Copenhagen A/S og kan derfor omsættes inden udløb. Ved salg før udløb, vil markedsværdien på obligationerne bl.a. være afhængig af prisudviklingen i den underliggende aktiekurv samt renteniveauet i Danmark. Markedsværdien på obligationerne før udløb kan derfor være såvel over som under kurs 100. For at sikre investor det fulde afkastpotentiale, anbefales det at beholde obligationerne frem til udløb. Investor bør således betragte obligationerne som en køb-og-behold-investering. Kurser kan løbende følges på Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er danske KommuneKredit. KommuneKredit er et finansieringsselskab, oprettet ved lov af 19. marts 1898, som er under tilsyn af Indenrigs- og Socialministeriet. KommuneKredits formål er at yde finansiering til kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti. Medlemmerne i KommuneKredit er kommuner og regioner, der har udestående lån i KommuneKredit eller har afgivet garantier for lån ydet af Kommune- Kredit. Aktuelt er alle danske kommuner og regioner medlemmer, og disse hæfter solidarisk for alle KommuneKredits forpligtelser inklusive låneoptagelser. KommuneKredits langfristede gældsforpligtelser (herunder obligationsudstedelser) er derfor tildelt den højst opnåelige kreditvurdering (AAA/Aaa), hvilket er på lige fod med eksempelvis den danske stat. Denne brochure er en forenklet fremstilling af KommuneKredits informationsmateriale. Alle tal og data er gengivet med den 30. juni 2010 som skæringsdato. Brochuren kan ikke betragtes som fuldstændig. Investorer opfordres til at rekvirere og læse informationsmaterialet, før beslutning om investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelse i beskrivelsen af obligationerne, vil beskrivelsen i informationsmaterialet være gældende. 6» Nordiske Aktier II

7 Udstedelsen arrangeres af Garanti Invest A/S, som er en af Danmarks førende udviklere af garantiobligationer. Garanti Invest A/S ejes af omkring 40 lokale danske pengeinstitutter, og garantiobligationerne udbydes gennem disse og øvrige samarbejdende pengeinstitutter. Siden 1998 har Garanti Invest pengeinstitutterne udbudt i alt 82 strukturerede obligationer med en samlet tegningssum på ca. 14 mia. kr. Hvad med risikoen? Hvo intet vover, intet vinder..! Sådan siger et godt gammelt ordsprog, og de fleste former for investering er da også forbundet med risiko. Og det gælder også garantiobligationer. Den væsentligste afkastrisiko relaterer sig til udviklingen i den underliggende aktiekurv. Hvis værdien af aktiekurven er faldet, når obligationerne skal indfries ved forfald, vil indfrielseskursen blive fastsat til kurs 100. Som investor risikerer man således at tabe differencen mellem udstedelseskursen og indfrielseskursen - i dette tilfælde 10 kurspoint. Investor vil derudover være gået glip af den forrentning en eventuel alternativplacering kunne have givet. En dansk statsobligation med en restløbetid på ca. 4,17 år, svarende til løbetiden på Nordiske Aktier II 2014, ville kunne give en effektiv rente på ca. 1,4 p.a. før skat. Er værdien af aktiekurven omvendt steget, risikerer man som investor ikke at få gavn af den fulde stigning. Det skyldes, at hver enkelt aktie højest kan indgå med en kursstigning, der modsvarer det fastsatte kursloft. Investeringen indebærer desuden en kreditrisiko på udstederen. Tilbagebetalingen af indfrielsesbeløbet, dvs. obligationshovedstolen samt et eventuelt afkast, er således afhængig af, at udstederen kan opfylde disse forpligtelser. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller en del af investeringen være tabt. Udstederens kreditværdighed er beskrevet i Hvem står bag?. Her får du mere at vide Kontakt dit lokale Garanti Invest pengeinstitut for at rekvirere det fulde informations- og tegningsmateriale. Tegning kan ske ved at udfylde og indsende tegningsblanketten fra den 30. august til den 17. september Læs mere om Nordiske Aktier II 2014 og andre garantiobligationer på FAKTA De 24 nordiske selskaber i aktiekurven Danmark A.P. Møller - Mærsk Carlsberg Danske Bank Novo Nordisk Novozymes Vestas Wind Systems Finland Fortum Kone Nokia Sampo Stora Enso UPM-Kymmene Norge DnB NOR Norsk Hydro Orkla StatoilHydro Telenor Yara International Sverige Ericsson Hennes & Mauritz Investor Nordea Bank Svenska Handelsbanken TeliaSonera Nordiske Aktier II » 7

8 Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf Fax: Garanti Invest 2010

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 2 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for Informationsmateriale 19. juni 2008 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011 Kommuninvest Finans 2011 relateret til en kurv af aktier inden for den europæiske finansielle

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S

Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S Aktietegning Formuepleje Fokus A/S 100% danske realkreditobligationer Lån i euro/danske kroner Forventet udbytte på 8 kr. pr. aktie Ingen tegningsprovision Gennemsnitlig budgetafkast 7-9% p.a. Tegningsperiode:

Læs mere