Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper"

Transkript

1 Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper Udarbejdet af: Eva C. Bonefeld Jørgensen 1, Lisbeth S. Kjeldsen 1, Mandana Ghisari 1, Manhai Long 1, Rossana Bossi 2, Lisbeth E. Knudsen 3, Line Mathiesen 3, Anne Marie Vinggaard 4, Camilla Taxvig 4, Christine Nellemann 4. 1 Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 2 Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet 3 Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 4 Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Forfattere er opsat i henhold til institutionstilknytning Resume Forskningsprojektets overordnede formål var at undersøge en række almindeligt anvendte pesticider i Danmark for deres mulige evne til at forårsage hormonforstyrrende effekter. Målet med projektet var at udføre en første screening af pesticiderne, ved omfattende undersøgelser i en række testsystemer, for at skabe et solidt fundament for videre prioritering af dybdegående undersøgelser af pesticidernes mulige hormonforstyrrende effekter. Målet var ikke at gennemføre en human risikovurdering, og resultaterne fra denne undersøgelse kan derfor hverken frikende eller forbyde nogen af pesticiderne. Projektet omfattede en undersøgelse af de grundlæggende mekanismer og hormonforstyrrende effekter af 13 anvendte pesticider og en pesticid metabolit (nedbrydningsprodukt) i en række in vitro testsystemer. På basis af aktiviteten af de enkelte stoffer in vitro, undersøgte vi ligeledes to udvalgte blandinger af henholdsvis tre og fem pesticider i de selvsamme in vitro testsystemer og i en in vivo rottemodel. Ydermere blev de tre pesticider fra den ene pesticidblanding undersøgt som enkeltstoffer og i blanding i en ex vivo human placenta (moderkage) transport model. Studierne viste, at flere af de undersøgte pesticider havde in vitro potentialet til at forstyrre en bred vifte af hormonforstyrrende mekanismer. Effekterne af pesticiderne var dog i langt de fleste tilfælde væsentlig svagere end effekten af de naturlige hormoner og nogle af de klassiske kendte hormonforstyrrende kemikalier. Studierne viste også, at tre in vitro aktive pesticider kan overføres fra moderen til fostret via placenta i et humant ex vivo system, samt at placentavæv omsætter pesticiderne til andre stoffer (metabolitter). Der blev ikke fundet antiandrogene effekter af de to pesticidblandinger efter in vivo eksponering af drægtige rotter. Der blev derimod fundet svage tegn på østrogene effekter i hunfostre af blandingen med fem pesticider, hvilket formentlig er forårsaget af en ubalance mellem niveauet af kønshormonerne testosteron og østradiol. Ligeledes viste rottestudierne på de to udvalgte pesticidblandinger, at de undersøgte in vitro aktive stoffer og deres metabolitter kan måles i fostervæske og i moderens urin. Koncentrationen af de enkelte pesticider i fostervæske var lavere, når de blev doseret sammen med fire andre pesticider,

2 end når de blev doseret sammen med bare to andre pesticider. Med andre ord hæmmede pesticiderne i dette studie hinandens tilstedeværelse, når antallet af komponenter i blandingen blev forøget fra tre til fem. Sammenfattende bekræfter studiet, at in vitro analyser er gode redskaber til at screene pesticider for deres hormonforstyrrende egenskaber samt belyse de grundlæggende cellulære mekanismer. De mere i antal begrænsede ex vivo og in vivo analyser understøttede kun delvist de observerede hormonforstyrrende egenskaber in vitro. Der anbefales, at fremtidige forskningsprojekter bør inkludere nærmere undersøgelser af de i studiet observerede aktive pesticider og deres metabolitter på cellulære østrogene biomarkører i hunner (mødre og fostre) samt mere specifikke biomarkører for effekter på niveau og funktion af thyroideahormoner (skjoldbruskkirtel hormoner). BAGGRUND OG FORMÅL Hormonforstyrrende effekter, som følge af eksponering til pesticider, er i søgelyset som muligt bidrag til hæmmet reproduktion (fx nedsat fertilitet og forringet sædkvalitet), øget forekomst af misdannede kønsorganer hos drengebørn samt en række andre sygdomme som bl.a. bryst- og testikelkræft. Tidligere undersøgelser har peget på, at en række nuværende anvendte bekæmpelsesmidler har hormonforstyrrende effekter. Blandt andet har adskillige pesticider vist sig at kunne interagere med er, som påvirker hormonfunktioner i celler, og/eller ændre niveauet af de naturlige hormoner, eksempelvis ved at påvirke dannelsen eller omsætningen af hormoner i kroppen. Der er en stadig stigende bekymring for, at eksponeringer til selv lave pesticidkoncentrationer i fosterperioden, under udvikling af reproduktionsorganer og nervesystem, kan medføre vedvarende skader på disse organsystemer. Derfor antages det, at børn og fostre (og hermed gravide kvinder) er særligt sårbare grupper i forhold til pesticideksponering. For nyligt blev der i en dansk undersøgelse fundet en sammenhæng mellem kvinders eksponering til pesticider i gartnerier under graviditeten og medfødte misdannelser af kønsorganerne hos deres drengebørn. Den humane population er gennem livet eksponeret for blandinger af hormonforstyrrende stoffer, inklusive en række pesticider. De hormonforstyrrende stoffer mistænkes for at kunne virke sammen og samlet give en forøget effekt - en mistanke der bl.a. støttes af tidligere studier, som har påvist kombinationseffekter af pesticider i cellemodeller og i rotter. Det overordnede formål med dette projekt var at bestemme det hormonforstyrrende potentiale og undersøge mulige virkningsmekanismer af 13 forskellige bekæmpelsesmidler og én metabolit (se Tabel 1) fra pesticidgrupperne phenoxysyrer, triaziner, sulfonylurea stoffer, vækstregulatorer, azoler, dithiocarbamater, pyrethroider og organofosfater. Tolv af de undersøgte pesticider udgør bekæmpelsesmidler, som er almindeligt anvendt i Danmark i dag. Pesticiderne blev bl.a. udvalgt til undersøgelsen på baggrund af anvendelse og forbrug i Danmark samt behandlet areal i hektar. Målet var at skabe et solidt fundament for videre prioritering af dybdegående undersøgelser af pesticidernes mulige hormonforstyrrende effekter samt deres mulige kombinerede effekter i blandinger. Derimod var målet ikke at gennemføre en human risikovurdering af pesticiderne, og resultaterne fra denne undersøgelse kan derfor hverken frikende eller forbyde nogen af pesticiderne.

3 UNDERSØGELSEN I projektet undersøgte vi udvalgte pesticider for hormonforstyrrende effekter i et panel af analyser, inkluderende seks forskellige cellemodeller, to humane placenta transport modeller samt en undersøgelse af pesticidblandinger på drægtige rotter og deres fostre. Med analyser i mammale cellekulturer ønskede vi at screene for mulige hormonforstyrrende virkningsmekanismer af pesticiderne. Disse undersøgelser omfattede analyser af pesticiderne som enkeltstoffer såvel som i to blandinger udvalgt på basis af pesticidernes aktivitet og effekt in vitro (Mix3: bitertanol, propiconazol og cypermethrin; Mix5: terbuthylazin, bitertanol, propiconazol, cypermethrin og malathion). Der blev undersøgt for effekter på funktion af østrogen, androgen, aryl hydrocarbon og thyroideahormon. Ligeledes testede vi for effekter på kønshormonsyntese og på aktiviteten af enzymet aromatase, som er ansvarligt for omdannelsen af mandlige kønshormoner (androgener) til kvindelige kønshormoner (østrogener). Sideløbende med disse undersøgelser blev pesticidernes hormonforstyrrende potentiale forsøgt forudsagt på baggrund af stoffernes kemiske struktur vha. computer modellering. Potentialet af tre udvalgte pesticider (bitertanol, propiconazol og cypermethrin) - samt en blanding af disse (Mix3) - til at passere den humane placenta blev ligeledes undersøgt. Som model for pesticideksponering af humane fostre blev anvendt et veletableret testsystem til undersøgelse af transport af stofferne over human placenta ved brug af moderkager fra vaginale fødsler og ukomplicerede kejsersnit. Resultater opnået ved anvendelse af dette system blev suppleret med data fra en cellemodel af transport af fremmedstoffer over et enkelt lag af humane placenta celler. Sideløbende analyserede vi koncentrationen af relevante pesticid nedbrydningsstoffer (metabolitter) i fostervæske, udtaget fra de to placenta testsystemer, for at få en nærmere indikation af eksponeringen af såvel mødre som fostre. Vi undersøgte ligeledes for toksiske effekter af de to udvalgte pesticidblandinger Mix3 og Mix5 på syntesen af kønshormoner i drægtige rotter og deres fostre. Den anvendte rottemodel har specielt fokus på antiandrogene effekter - dvs. hormonforstyrrende effekter i hanfostre. Fostertilstanden er den optimale periode at undersøge for effekter på specielt mandlige kønshormoner. Hæmning af produktionen af det mandlige kønshormon (testosteron) i føtale testikler har vist sig at kunne fremkalde misdannelser af kønsorganer i hanfostre og feminisering af hanner, som er blandt de dysfunktioner, der er observeret som et problem i mennesker. Denne mekanisme er vigtig at belyse, fordi den kan være af relevans for den øgede forekomst af misdannede kønsorganer i drengebørn og den generelt ringe sædkvalitet. Sideløbende undersøgte vi koncentrationen af pesticider og metabolitter i fostervand og urin fra rotterne. På denne måde kunne vi få en indikation af eksponeringen af såvel mødre som fostre til disse stoffer. RESULTATER Alle 13 pesticider udviste aktivitet i mindst én ud af de seks cellemodeller, hvorimod pesticid

4 metabolitten (ETU) var inaktiv i alle seks analyser (Tabel 1 og 2). Otte af pesticiderne viste effekt på flere af de undersøgte biomarkører, hvilket indikerer et bredere hormonforstyrrende potentiale af disse stoffer. Dog var virkningskraften af disse aktive pesticider svage i forhold til effekten af de naturlige hormoner i blodet og i forhold til mange af de klassiske hormonforstyrrende kemikalier. De to pesticidblandinger (Mix3 og Mix5) udviste signifikante blandingseffekter på androgen funktion - dvs. at komponenterne virkede sammen, hvilket forårsagede en samlet forøget effekt. Ligeledes fandt vi in vitro en samlet øget blandingseffekt af én fire-komponent pesticidblanding (Mix5 minus bitertanol: terbuthylazin, propiconazol, cypermethrin og malathion) på thyroideahormon funktion. Begge humane placenta transportmodeller viste en overførsel af de tre undersøgte pesticider. De to undersøgte azolfungicider blev overført ved fri diffusion, mens pyrethroid insekticidet viste en mere begrænset transport med binding til placentavæv. Vi fandt ingen blandingseffekter af de tre pesticider (Mix3), hvilket kan skyldes, at to af pesticiderne bliver overført ved fri diffusion og dermed ikke er afhængige af interaktion med er og transportfaktorer. Begge placenta transportmodeller viste en betydelig omsætning af pesticiderne, hvilket indikerer, at placenta delvist omsætter de tre undersøgte pesticider til stoffer, der kan have andre egenskaber end det originale stof. Både mødre og fostre udsættes for disse metabolitter. Tabel 1. Opsummering af effekter af pesticider testet i cellekultur modeller og ved computer modellering. Pesticider Pesticidgrupper Østrogen Androgen Aryl hydrocarbon Thyroideahormon funktion Aromatase aktivitet Kønshormonsyntese QSAR MCPA Triazin herbicid Terbuthylazin Phenoxysyre herbicid P og Ø Iodosulfuron-methyl-natrium Sulfonylurea herbicid Mesosulfuron-methyl Sulfonylurea herbicid Metsulfuron-methyl Sulfonylurea herbicid Chlormequat chlorid Vækstregulator Bitertanol Azolfungicid T og Ø AR ** Propiconazol Azolfungicid og * T og Ø AR ** Prothioconazol Azolfungicid Mancozeb Dithiocarbamat fungicid ETU Metabolit af mancozeb Cypermethrin Pyrethroid insekticid P og T og Ø Tau fluvalinat Pyrethroid insekticid Malathion Organofosfat insekticid P og T og Ø Mix3 ia ia ia P og T og Ø ia Mix5 P og Ø ia MCPA: 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid, ETU: ethylenthiourea, Mix3: bitertanol, propiconazol og cypermethrin (1:1:1), Mix5: terbuthylazin, bitertanol, propiconazol, cypermethrin og malathion (1:1:1:1:1), grøn : opregulerende effekt, rød : nedregulerende effekt, gul: modsatrettede effekter ( : opregulerende effekt, : nedregulerende effekt), ia: ikke analyseret. P: progesteron, Ø: østradiol, T: testosteron, QSAR: quantitative structure-activity relationship (computer modellering). * Propiconazol hæmmede aromatase aktiviteten ved en høj koncentration af pesticidet og inducerede aromatase aktiviteten i et lavere koncentrationsområde, ** Positiv for AR antagonisme.

5 Tabel 2. Opsummering af effekter af pesticider testet i cellekultur modeller i tilstedeværelse af potent ligand. Pesticider Pesticidgrupper Østrogen Androgen Aryl hydrocarbon Thyroideahormon funktion MCPA Triazin herbicid Terbuthylazin Phenoxysyre herbicid Iodosulfuron-methyl-natrium Sulfonylurea herbicid Mesosulfuron-methyl Sulfonylurea herbicid Metsulfuron-methyl Sulfonylurea herbicid Chlormequat chlorid Vækstregulator Bitertanol Azolfungicid Propiconazol Azolfungicid Prothioconazol Azolfungicid Mancozeb Dithiocarbamat fungicid ETU Metabolit af mancozeb Cypermethrin Pyrethroid insekticid og * Tau fluvalinat Pyrethroid insekticid Malathion Organofosfat insekticid Mix3 ia ia ia Mix5 MCPA: 2-methyl-4-chlorophenoxyacetic acid, ETU: ethylenthiourea, Mix3: bitertanol, propiconazol og cypermethrin (1:1:1), Mix5: terbuthylazin, bitertanol, propiconazol, cypermethrin og malathion (1:1:1:1:1), grøn : opregulerende effekt, rød : nedregulerende effekt, gul: modsatrettede effekter ( : opregulerende effekt, : nedregulerende effekt), ia: ikke analyseret, * Cypermethrin havde en nedregulerende effekt ved den højeste ikke-toksiske koncentration testet og opregulerende effekt i et lavere koncentrationsområde. Rotteforsøgene viste ingen antiandrogene (feminiserende) effekter af de to pesticidblandinger (Mix3 og Mix5). Der blev hverken fundet effekter på parametre såsom anogenital afstand, testosteronniveauer eller histopatologiske forandringer i testiklerne. I rottemødrene blev der fundet et svagt, men signifikant nedsat blodniveau af østradiol samt en signifikant stigning i T4 efter dosering med deto højeste dosis af Mix5. Vi fandt en tendens men ingen signifikante effekter på de målte hormonniveauer i rottefostrene. Der blev observeret en markant stigning i gen ekspression af aromatase i binyrerne fra hunfostre eksponeret til Mix5 som var i overensstemmelse med studiets in vitro data. Dette tyder på et potentiale til at udøve hormonforstyrrende effekter i hunner.

6 Pesticiderne og deres omsætningsstoffer (metabolitter) blev i alle tilfælde detekteret i fostervand og i urin fra rottemødrene. Generelt sås en lavere koncentration af de enkelte pesticider i Mix5 end i Mix3 blandingen til trods for, at de enkelte pesticider blev givet i samme dosis. UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER Vores mammale cellekultur in vitro analyser af pesticiderne tyder på, at visse bekæmpelsesmidler, anvendt i Danmark i dag, har potentialet til at påvirke en række hormonelle mekanismer såsom hormondannelse og signalmekanismer via hormoner (østrogen, androgen og thyroideahormon) samt via aryl hydrocarbon en, som er involveret i såvel hormondannelse som omsætning af kemikalier. Effekterne af pesticiderne var dog væsentlig svagere end effekten af de naturlige hormoner og nogle af de klassiske hormonforstyrrende kemikalier. Man skal være opmærksom på, at brugen af cellekultur analyser har sin begrænsning, idet der ikke tages højde for alle de faktorer, som vil kunne påvirke den aktuelle virkningsmekanisme in vivo i fx menneskekroppen - eksempelvis samspillet med andre biologiske systemer end de undersøgte, regulerende feedback mekanismer og faktorer som optagelse, fordeling, metabolisme og udskillelse af stofferne. På baggrund af vores cellekultur studier fandt vi flest in vitro aktive pesticider i gruppen af azolfungicider, dernæst i gruppen af pyrethroid insekticider, hvorimod kun ét pesticid blev fundet aktivt i herbicid gruppen (triazin herbicid). Begrænsede og svage effekter blev desuden observeret for dithiocarbamat fungicidet og organofosfat insekticidet. Overordnet set tegner denne undersøgelse et billede af en række pesticider, der ikke umiddelbart synes at have alarmerende hormonforstyrrende effekter. Dog kan undersøgelsen ikke bruges til hverken at frikende eller forbyde nogen af pesticiderne, da human risikovurdering ikke var en del af formålet. Derudover viste vores cellekultur analyser, at effekten af visse pesticider i blanding virker sammen, hvilket forårsager en forøget effekt i forhold til effekten af de enkelte stoffer alene. Dette resultat understøtter de konklusioner, der tidligere er blevet draget på dette område, samt det paradigmeskifte, som er under opsejling indenfor human risikovurdering, hvor vigtigheden af at tage højde for den kombinerede eksponering til kemikalier er åbenlys. Hermed forventes en minimering af risikoen for at underestimere humane sundhedsrisici forbundet med pesticideksponering. Det konkluderes, at visse bekæmpelsesmidler har potentialet til at blive overført via moderkagen til fosteret, samt at moderkagen omsætter pesticiderne til andre stoffer (metabolitter). Dette indikerer, at såvel mødre som fostre kan blive eksponeret til disse stoffer. Før der kan konkluderes på eventuelle risici, bør de opnåede data følges op af yderligere humane studier med måling af biomarkører for eventuelle pesticidkoncentrationer i navlestrengsblod og i blod fra eksponerede mødre for at studere eventuelle effekter på den føtale udvikling. Reproduktionsundersøgelsen i drægtige hunrotter viste, at de to pesticidblandinger (Mix3 og Mix5) ikke havde effekter på antiandrogene effektmål eller ændrede niveauet af kønshormoner i fostre. Den ene pesticidblanding (Mix5) viste tegn på østrogene og thyroid hormon effekter i rottemødre

7 samt østrogene effekter i hunfostrene, men yderligere studier er nødvendige for at afklare betydningen af dette fund. Pesticiderne og deres omsætningsstoffer (metabolitter) blev fundet i såvel fostervand som urin fra rottemødre. Dette viser, at både mødre såvel som fostre kan være eksponeret til disse kemikalier, samt dokumenterer, at moderen er i stand til at udskille stofferne. Måling af kemikalier i fostervand er et godt mål for intern dosis i fostre, og fremtidige undersøgelser opfordres til at inkludere denne analyse. Vores studie viste, at pesticidkoncentrationen i fostervæsken faldt, når antallet af pesticider i blandingen steg, hvilket kunne tyde på at pesticiderne hæmmer hinandens tilstedeværelse.

Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr.

Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper. Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider fra forskellige pesticidgrupper Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen nr. 152, 2013 Titel: Hormonforstyrrende effekter af anvendte pesticider

Læs mere

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Sofie Christiansen, Ulla Hass, Julie Boberg, Pernille R Jacobsen, Anne Marie Vinggaard, Camilla Taxvig, Mette E Poulsen, Susan

Læs mere

miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 19. årgang, nr.

miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 19. årgang, nr. 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 19. årgang, nr. 1, juni 2013 Læs om indånding af (nano)partikler og risiko for hjerte-kar-sygdom

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Ulla Hass, Afd. for Toksikologi og Risikovurdering, Danmarks Fødevareforskning National workshop, 7. December 2006, Den Sorte Diamant

Læs mere

Undersøgelser af azolfungiciders hormonforstyrrende effekter

Undersøgelser af azolfungiciders hormonforstyrrende effekter Undersøgelser af azolfungiciders hormonforstyrrende effekter Christine ellemann Fødevareinstituttet ational workshop om Hormonforstyrrende stoffer D. 11. december 28 Hvad er azolfungicider? - Sprøjtemidler

Læs mere

FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB

FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB AARHUS UNIVERSITET Den 8. December 2010 FORKOMST OG EFFEKTER AF HORMONFORSTYRRENDE KEMIKALIER I DANSKE VANDLØB Pia Lassen, Seniorforsker Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet FORMÅL Formålet

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Miljøudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 170, MIU Alm.del Bilag 103 Offentligt Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Professor Ulla Hass, Afdeling

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Azolfungicider fra forskning til regulering

Azolfungicider fra forskning til regulering Azolfungicider fra forskning til regulering Anne Marie Vinggaard DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende stoffer Dec 2010 Azolfungicider Anvendes på korn (hvede, byg), grøntsager (champignon),

Læs mere

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Målinger af forplantningsevne Mænd: Sædkvalitet Kvinder:

Læs mere

Starter kræft i fosterlivet?

Starter kræft i fosterlivet? Starter kræft i fosterlivet? Hormonforstyrrende stoffer ændrer udviklingen af brystvæv og prostata hos rotter. Julie Boberg, Louise Krag Isling, Karen Mandrup, Ulla Hass. Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering.

Læs mere

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Seniorforsker Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, Fødevareinstituttet, DTU National workshop om Hormonforstyrrende stoffer - ny dansk

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen

Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Hormonforstyrrende stoffers effekt på brystudviklingen Karen Riiber Mandrup, Julie Boberg, Hanna Johansson, Sofie Christiansen, Marta Axelstad, Anne Marie Vinggaard og Ulla Hass DTU Fødevareinstituttet

Læs mere

Mellemkødet kalder vi MELLEMKØDET SLADRER OM SKADELIGE KEMIKALIER

Mellemkødet kalder vi MELLEMKØDET SLADRER OM SKADELIGE KEMIKALIER MELLEMKØDET SLADRER OM SKADELIGE KEMIKALIER Forfatterne Anne Marie Vinggaard er professor ved DTU Fødevareinstituttet annv@food.dtu.dk Terje Svingen er seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet tesv@food.dtu.dk

Læs mere

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Forskellige tegn på problemer med hanlig kønsudvikling observeret i løbet

Læs mere

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Farligt? Ja, hvis eksponeringen er tilstrækkelig stor Toksikologiske undersøgelser Mutagene effekter Akut

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

RODOS Registre Om Drikkevand og Sundhed

RODOS Registre Om Drikkevand og Sundhed En registerundersøgelse af den danske befolkning Hyppigheden af medfødte misdannelser i mandlige kønsorganer og forekomst af bryst-, blærehalskirtel og æggestokkræft blandt befolkningen med enkeltvandsforsyning

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr 8. november 2010 kl. 11:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først nu er hovedpinepillerne blevet testet

Læs mere

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12

Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Hovedpinepiller er lige så hormonforstyrrende som ftalater 8. november 2010 kl. 11:12 Smertestillende håndkøbsmedicin har samme hormonforstyrrende effekt som de frygtede ftalater i vores miljø. Det kan

Læs mere

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE

Læs mere

Overskrift Sammenhæng mellem transport af kemiske stoffer over hud og moderkage.

Overskrift Sammenhæng mellem transport af kemiske stoffer over hud og moderkage. Overskrift Sammenhæng mellem transport af kemiske stoffer over hud og moderkage. Manchet Dyreeksperimentelle undersøgelser viser at adskillige bekæmpelsesmidler kan påvirke fosterets udvikling. Dette kan

Læs mere

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling.

Vækstspurt. Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Proteinsyntese. Ce ledeling. Vækstspurt Væksthormon (begge køn) Østrogen (pige (dreng)) Binyre androgen (pige) Testosteron (dreng) Lav konc. Høj konc. Proteinsyntese Hjæ lpehormon (Somatomedin) Ce ledeling - Forbening VÆKST VÆKSTSTANDSNING

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion National workshop om hormonforstyrrende stoffer Introduktion Pia Juul Nielsen, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer 7/12 2006 1 Oversigt Hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet

Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer. DTU Fødevareinstituttet Cocktail: Danmarks største forskningsprojekt om cocktaileffekter i fødevarer DTU Fødevareinstituttet 1 Danmarks hidtil største forskningsprojekt om kemikaliers cocktaileffekter, Cocktail, har tilvejebragt

Læs mere

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2

sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 RESUMÉ Den tætte kobling mellem blodgennemstrømning, O 2 tilførsel og metabolisme er essentiel da denne sikrer, at enhver stigning i muskelarbejde er præcist matchet af en stigning i O 2 tilførsel. Identificering

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer)

Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer) Hvad ved vi fra dyreforsøg med fokus på cocktaileffekter og risikovurdering (og hormonforstyrrende stoffer) Professor Ulla Hass, DTU Fødevareinstituttet Konference: Status for de uløste problemer med kemikalier,

Læs mere

Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler mod plantesygdomme: effekter og muligheder.

Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler mod plantesygdomme: effekter og muligheder. Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler mod plantesygdomme: effekter og muligheder. Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler (MBM) baseret på udvalgte mikroskopiske svampe har stort potentiale til forebyggelse af plantesygdomme.

Læs mere

Kemiske stoffer i min hverdag

Kemiske stoffer i min hverdag VIDENSARK: Kemiske stoffer i min hverdag Vi omgiver os med mange kemiske stoffer i hverdagen. Nogle af stofferne mistænkes for at være skadelige for det menneskelige hormonsystem og dermed vores fertilitet.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bromerede flammehæmmere og ftalater i elektronikprodukter 2010/1 BSF 39 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. december 2010 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser.

Påvirker lysten og evnen til sex. Det kan også godt være, du mener, at du får større selvtillid i takt med at musklerne vokser. Anabolske steroider Af Fitnews.dk - fredag 02. november, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/anabolske-steroider/ Påvirker lysten og evnen til sex Det kan godt være, du synes, at din krop bliver større

Læs mere

Biotest med Acartia tonsa - screening af hormonlignende og andre specifikt toksiske stoffer -

Biotest med Acartia tonsa - screening af hormonlignende og andre specifikt toksiske stoffer - Biotest med Acartia tonsa - screening af hormonlignende og andre specifikt toksiske stoffer - Leah Wollenberger, Jane Bergstrøm og K. Ole Kusk Samarbejde med: Henrik R. Andersen og Bent Halling-Sørensen,

Læs mere

Er pesticid-cocktails farlige for vandorganismer?

Er pesticid-cocktails farlige for vandorganismer? Er pesticid-cocktails farlige for vandorganismer? Maj-Britt Andersen, Katrine B. Nørgaard og Nina Cedergreen, Det Biovidenskabelige Fakultet, KU. Antal prøver Pesticider i vandmiljøet I over 50% af de

Læs mere

Adrenogenitalt syndrom AGS

Adrenogenitalt syndrom AGS Adrenogenitalt syndrom AGS Information til børn/voksne med adrenogenitalt syndrom og deres pårørende August 2014 Vækst og Reproduktion Afsnit 5064 Opgang 5, 6. sal Rigshospitalet Juliane Marie Centret

Læs mere

Hormonforstyrrende effekter i miljøet. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Hormonforstyrrende effekter i miljøet. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Hormonforstyrrende effekter i miljøet Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Miljøstyrelsens workshop, Den sorte Diamant, 7. december 2006 Påvisning af hormonforstyrrende effekter?

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Studiespørgsmål til kønsorganer

Studiespørgsmål til kønsorganer Studiespørgsmål til kønsorganer Genitalia feminina 1. Beskriv de kvindelige kønsorganers hovedfunktioner 2. Giv en oversigt over kvindens indre og ydre kønsorganer, gerne med en figur af genitalia interna

Læs mere

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen

Pesticider i grundvand. Nina Tuxen Pesticider i grundvand Nina Tuxen Tilbage Fund i grundvand Stoffer Punktkilder Prøv lykken 100 100 100 100 200 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 Fund i grundvand 100 Hvilken kemisk årsag er hyppigst

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a

Forslag til folketingsbeslutning om beskyttelse af befolkningen mod bisfenol-a 2014/1 BSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 4. februar 2015 af Per Clausen (EL), Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger

Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger Overgangsalderen og hvordan den kan påvirke lipo-behandlinger Introduktion Overgangsalderen, også kaldet menopausen eller klimakteriet, er kroppens naturlige overgang fra de fødedygtige år. For kvinder

Læs mere

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Læge Ulla Nordström Joensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Dårlig sædkvalitet kan have flere årsager Manglende testikelvæv Medfødte/genetiske årsager

Læs mere

Konsekvenser ved forbud mod triazoler i hvede

Konsekvenser ved forbud mod triazoler i hvede Af hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger har PowerPoint blokeret automatisk hentning af billedet. Konsekvenser ved forbud mod triazoler i hvede Lise Nistrup Jørgensen, Aarhus Universitet Jonathan

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffers indflydelse på skjoldbruskkirtelhormonerne, udvikling hos rotter. Informationsmøde Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Hormonforstyrrende stoffers indflydelse på skjoldbruskkirtelhormonerne, udvikling hos rotter. Informationsmøde Center for Hormonforstyrrende Stoffer Hormonforstyrrende stoffers indflydelse på skjoldbruskkirtelhormonerne, samt på hjernens udvikling hos rotter Informationsmøde Center for Hormonforstyrrende Stoffer 3. november 2011 Marta Axelstad Petersen

Læs mere

Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Henrik Holbech Biologisk Institut, SDU Odense

Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Henrik Holbech Biologisk Institut, SDU Odense Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Henrik Holbech Biologisk Institut, SDU Odense Fisk som forsøgsdyr (Hormonforstyrrende stoffer) Både miljø og sundhed Miljø Kemikalier/Forurening risikovurdering

Læs mere

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen

BILAG III. Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen BILAG III Ændringer i relevante afsnit af produktresumeet, etiketteringen og indlægssedlen 19 PRODUKTRESUME Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt

Læs mere

Cocktail effekter af pesticider i vandmiljøet

Cocktail effekter af pesticider i vandmiljøet Cocktail effekter af pesticider i vandmiljøet Nina Cedergreen, lektor i Økotoksikologi på LIFE, Københavns Universitet Venstre: Unødvendigt med mere forskning i pesticidcocktails Mere forskning i giftige

Læs mere

som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet.

som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet. Kønsforvirring Hver dag udsættes vi for en lang række stoffer, som kan forstyrre den naturlige hormonbalance. Hormonforstyrrende stoffer i miljøet anses i dag som et af de største miljøproblemer, og mange

Læs mere

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster?

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Karin Sørig Hougaard, seniorforsker http://www.gravidmedjob.dk/ Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Dansk Center for Nanosikkerhed) Definition

Læs mere

som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet.

som lidt af en klassiker på konsekvensen af udledning af hormonforstyrrende stoffer til miljøet. Kønsforvirring Hver dag udsættes vi for en lang række stoffer, som kan forstyrre den naturlige hormonbalance. Hormonforstyrrende stoffer i miljøet anses i dag som et af de største miljøproblemer, og mange

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Pia Juul Nielsen & Rikke Holmgaard Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag, Sundhedsplejersken, 16. juni 2010 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Indhold. Forord 11 Vores oplevelser 13 Du har et valg Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 25

Indhold. Forord 11 Vores oplevelser 13 Du har et valg Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 25 Indhold Forord 11 Vores oplevelser 13 Du har et valg 21 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 25 Virkning uden bivirkning er det muligt? 25 Nu med ny, forbedret effekt! 30 Lægemidler kan ikke udbedre

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold

Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold Retningslinjer for gravide medarbejderes arbejdsforhold 1. Baggrund og formål Gravide medarbejdere skal have sikre og gode arbejdsforhold på KU. Universitetet lægger vægt på at skabe et arbejdsmiljø med

Læs mere

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning

Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning Moderne sprøjtemidler og hjernens udvikling Helle Raun Andersen Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning CeHos - Oktober 2015 Gartnerbørn-undersøgelsen Undersøgelse af danske børn, hvis mødre

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Reproduktionstoksikologi

Reproduktionstoksikologi KAPITEL 3 Ulla Hass Ernst V. Hansen 100 Reproduktionsskader omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få sundt og levedygtigt afkom. Hos mennesker er skader på reproduktionsevnen derfor både knyttet

Læs mere

Kemikalier og fertilitet Notat vedrørende udsættelse for kemiske stoffer og effekter på mænds og kvinders fertilitet. Miljøprojekt nr.

Kemikalier og fertilitet Notat vedrørende udsættelse for kemiske stoffer og effekter på mænds og kvinders fertilitet. Miljøprojekt nr. Kemikalier og fertilitet Notat vedrørende udsættelse for kemiske stoffer og effekter på mænds og kvinders fertilitet Miljøprojekt nr. 1620, 2014 Titel: Kemikalier og fertilitet Redaktion: Katrine Bay,

Læs mere

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares

Biologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares Biologi A Studentereksamen Af opgaverne 1, 2, 3 og 4 skal tre og kun tre af opgaverne besvares 2stx101-BIO/A-28052010 Fredag den 28. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 9 sider Opgave 1. Hormonforstyrrende

Læs mere

Væsentlige konklusioner og oplysninger i Bekæmpelsesmiddelstatistikken

Væsentlige konklusioner og oplysninger i Bekæmpelsesmiddelstatistikken Væsentlige konklusioner og oplysninger i Bekæmpelsesmiddelstatistikken 2011 Behandlingshyppigheden Behandlingshyppigheden angiver det antal gange, det konventionelt dyrkede landbrugsareal i gennemsnit

Læs mere

Indhold. Vores oplevelser 9 Du har et valg 17 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 21

Indhold. Vores oplevelser 9 Du har et valg 17 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 21 Indhold Vores oplevelser 9 Du har et valg 17 1. Hvad skal vi med bioidentiske hormoner? 21 Virkning uden bivirkning er det muligt? 21 Nu med ny, forbedret effekt! 26 Lægemidler kan ikke udbedre mangler

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 1. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

Kakerlakker og resistens

Kakerlakker og resistens Kakerlakker og resistens Karl-Martin Vagn Jensen Forskningsleder Skadedyrlaboratoriet Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr Århus Universitet Jean-Baptiste de Lamarck (1744-1829) Påstande tilskrevet

Læs mere

Glandula thyroideas funktion

Glandula thyroideas funktion www.manan.dk - Side 1 af 7 - Glandula thyroideas funktion 1) Fordelingsrummet for proteinbundet jod svarer til volumen af plasmaproteinerne i legemet. Hvilket er ca. 4% af kropsvægten. 2) Jod kan findes

Læs mere

15 års udvikling af grundvandsforurening med ukrudtsmidler i moræneler

15 års udvikling af grundvandsforurening med ukrudtsmidler i moræneler 15 års udvikling af grundvandsforurening med ukrudtsmidler i moræneler Ved sammenligning med målinger foretaget for 15 år siden viser den nye undersøgelse, at ukrudtsmidlet MCPA optræder med uændret høj

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30.

Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Ekstramateriale til artiklen Hvad vil vi acceptere af kemikalier i drikkevand og fødevarer? Aktuel Naturvidenskab, nr. 6-2014, side 26-30. Forfatter: Nina Cedergren, professor Institut for Plante og Miljøvidenskab

Læs mere

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning

Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Abstract Indledning Mor-barn samspillet - når mor har alvorlige psykiske vanskeligheder. Af Katrine Røhder, Kirstine Agnete Davidsen, Christopher Høier Trier, Maja Nyström- Hansen, og Susanne Harder. Abstract Denne artikel

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Revideret den 1. juli 21 Virksomheden i de regionale samråd og i Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g

PRODUKTRESUMÉ. for. Zovir, creme 5%, 2 g 15. september 2014 PRODUKTRESUMÉ for Zovir, creme 5%, 2 g 0. D.SP.NR 8902 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zovir 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aciclovir 50 mg/g Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Statistik 211 Virksomheden i de regionale samråd og Ankenævnet vedrørende svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Indhold 1. De regionale samråds virksomhed i 211 1.2. Svangerskabsafbrydelse

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 PAS PÅ DE HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 HORMONFORSTYRRENDE STOFFER INDHOLD SIDE 3 Den nyeste forskning viser for første gang en direkte sammenhæng

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

ØKOLOGISKE EFFEKTER AF PESTICIDER I VANDLØB

ØKOLOGISKE EFFEKTER AF PESTICIDER I VANDLØB ØKOLOGISKE EFFEKTER AF PESTICIDER I VANDLØB Jes Jessen Rasmussen jr@bios.au.dk RASMUSSEN, JESRASMUSSEN, JESSEN JES JESSEN INDHOLD Vandløb som case pesticidforekomst Vandløb kort baggrund Pesticidgrupper

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Undersøgelser af væksthusarbejdere og effekter hos drengebørn. Helle Raun Andersen Miljømedicin Institut for Sundhedstjenesteforskning

Undersøgelser af væksthusarbejdere og effekter hos drengebørn. Helle Raun Andersen Miljømedicin Institut for Sundhedstjenesteforskning Undersøgelser af væksthusarbejdere og effekter hos drengebørn rn Helle Raun Andersen Miljømedicin Institut for Sundhedstjenesteforskning Baggrund Adskillige pesticider er påvist at have hormonforstyrrende

Læs mere

Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE)

Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (LIFE) Fede lam - Hvorfor? -Konsekvenser af over- og underfodring på forskellige tidspunkter i drægtigheden for afkommets produktivitet med fokus på fedtaflejring Malin Tygesen & Hans Ranvig Det Biovidenskabelige

Læs mere

Hvad ved vi om Cocktaileffekter af kemikalier

Hvad ved vi om Cocktaileffekter af kemikalier Hvad ved vi om Cocktaileffekter af kemikalier - Bør regulering strammes? Kristian Syberg, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig forandring, Roskilde Universitet Disposition 1. del Historisk gennemgang

Læs mere

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange

Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange Brugsvejledning for 7827.10 dialyseslange 14.06.07 Aa 7827.10 1. Præsentation Dialyseslangen er 10 m lang og skal klippes i passende stykker og blødgøres med vand for at udføre forsøgene med osmose og

Læs mere

Information om Testosteronbrist

Information om Testosteronbrist Information om Testosteronbrist Information om testosteronmangel Indledning Hvis du er over 40 år, har du måske oplevet forandringer i din krop og i din almene sundhedstilstand, som for eksempel vægtforøgelse,

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan.

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan. Fra det øjeblik vi bliver undfanget i livmoderen til vi lukker øjnene for sidste gang, er livet baseret på katalyse. Livets undfangelse sker gennem en række komplicerede kemiske reaktioner og for at disse

Læs mere

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation

Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Abortankenævnet svangerskabsafbrydelse fosterreduktion sterilisation Juli 2 Statistik 24 Statistik over afgørelser om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation i de regionale samråd og i

Læs mere

En undersøgelse af spildevands hormonale påvirkning hos skalle og bækørred

En undersøgelse af spildevands hormonale påvirkning hos skalle og bækørred En undersøgelse af spildevands hormonale påvirkning hos skalle og bækørred Blod + Sted for hormonproduktion Mulighed for forstyrrelser Syntese af hormoner Binding og transport i blodet Vekselvirkning med

Læs mere

Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden

Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden Miljøstyrelsen, Miljøprojekt Nr. 1244 2008 Udviklingen i pesticiders belastning af miljøet i perioden 1986-2006 Kim Gustavson, DHI Peter Borgen Sørensen, DMU, Århus Universitet Martine Reinhold Kildeby,

Læs mere

Ekstra zink og kobber til grise i fravænningsperioden? Bag om de fysiologiske mekanismer. Danmarks JordbrugsForskning

Ekstra zink og kobber til grise i fravænningsperioden? Bag om de fysiologiske mekanismer. Danmarks JordbrugsForskning Husdyrbrug nr. 35 Juni 2003 Ekstra zink og kobber til grise i fravænningsperioden? Bag om de fysiologiske mekanismer Dorthe Carlson & Hanne Damgaard Poulsen Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi, Forskningscenter

Læs mere

Perfluoredede stoffer, brystkræft og genetiske variationer

Perfluoredede stoffer, brystkræft og genetiske variationer CAH Raffaelo Sanzio (1483-152) La Fornarina Perfluoredede stoffer, brystkræft og genetiske variationer Eva Cecilie Bonefeld-Jørgensen Professor, centerleder Center for Arktisk Sundhed & Unit for Cellulær

Læs mere

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier EU er alt for langsom til at forbyde hormonforstyrrende stoffer og andre kemikalier, selv om talrige undersøgelser viser, at de efter al sandsynlighed

Læs mere