Aktiekonto Europæiske Aktier 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiekonto Europæiske Aktier 2018"

Transkript

1 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018

2 2 // Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Pust liv i opsparingen, uden at sætte formuen på spil Aktiekonto med fire års bindingsperiode Mulighed for et attraktivt afkast hvis aktiekurserne stiger Ingen tabsrisiko hvis aktiekurserne falder Forventningerne til de europæiske aktiemarkeder er generelt positive. Selv om aktiekurserne allerede er steget en del de senere år, har de europæiske aktier fortsat et betydeligt efterslæb i forhold til eksempelvis de amerikanske. Der er således gode muligheder for, at kurserne på de europæiske aktier fortsætter de gode takter. Særligt når den europæiske økonomi igen kommer yderligere op i gear. Nu har du mulighed for at sætte dine penge på arbejde uden at sætte sikkerheden over styr. Med Middelfart Sparekasses nye aktiekonto Europæiske Aktier 2018 kan du erstatte den traditionelle indlånsrente med et aktieafkast. Afkastets størrelse afhænger af kursudviklingen på de europæiske aktiemarkeder. Jo større kursstigninger, jo højere afkast. Men hvad så med risikoen? Ja, faktisk er du sikker på ikke at tabe penge, da du som minimum får dit indskudte beløb retur. Afkastet opgøres og udbetales når bindingsperioden på aktiekontoen ophører efter knap fire år. Afkastet kan ikke blive negativt, så din eneste risiko er den rente, du giver afkald på i perioden. Middelfart Sparekasse har valgt et indeks sammensat af 50 europæiske aktier, som skal skabe afkastet på aktiekontoen. Der er tale om alsidige og veletablerede selskaber med en stærk position på det europæiske marked. Aktieindekset hedder istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 Index og består af 50 af Europas største virksomheder, med en bred fordeling på tværs af lande og sektorer. Aktiekontoen er kendetegnet ved, at dit indskud er bundet frem til den 14. december 2018 du får et muligt aktieafkast i stedet for en rente størrelsen på afkastet afhænger af kursudviklingen på et europæisk aktieindeks afkastet udbetales når bindingsperioden ophører og kan ikke være negativt Middelfart Sparekasse som minimum tilbagebetaler dit indskudte beløb ved kontoens ophør Sådan beregnes afkastet Indskuddet på aktiekontoen er bundet i en periode på knap fire år, hvorefter kontoen gøres op. Du modtager ingen rente i perioden, men har i stedet muligheden for at få udbetalt et afkast. Afkastet beregnes i forhold til kursudviklingen på det underliggende aktieindeks.

3 Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 // 3 Afkastet beregnes ved kontoens forfald som en på forhånd fastsat andel af en eventuel kursstigning på aktieindekset. Denne andel af kursstigningen den såkaldte deltagelsesgrad er ikke kendt på forhånd, men vil blive endeligt fastlagt ved bindingsperiodens start. Den forventede deltagelsesgrad ligger på ca. 95 % 1, men den kan variere en smule i forhold til markedsvilkårene den dag den låses fast. Med en deltagelsesgrad på 95 %, vil afkastet modsvare 95 % af en eventuel kursstigning i det underliggende aktieindeks. Skulle kursudviklingen mod forventning være negativ, vil afkastet blive fastsat til nul, og det indskudte beløb tilbagebetales uden hverken tillæg eller fradrag ved kontoens ophør. 1. Baseret på markedsforholdene den 30. oktober 2014, kan deltagelsesgraden opgøres til ca. 95 %. Den endelige deltagelsesgrad vil blive fastlagt på baggrund af markedsvilkårene den 5. januar Niveauet for deltagelsesgraden vil frem for alt afhænge af volatiliteten (udsvingene) på det underliggende aktieindeks. Der er ikke noget maksimumniveau for deltagelsesgraden, der således kan blive højere såvel som lavere end det angivne forventede niveau på 95 %. Det strukturerede indlån vil dog kun blive lanceret, såfremt der kan opnås en deltagelsesgrad på minimum 80 %. Afkasteksempler Indfrielsesbeløb % -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kursudvikling i aktieindekset ved udløb Afkasteksempel 1 Antages værdien af aktieindekset at være steget med 40 % i løbet af den fireårige bindingsperiode, vil afkastet blive opgjort som kursstigningen ganget med deltagelsesgraden. Ved en deltagelsesgrad på 95 % 1, vil det samlede afkast således udgøre 38 % (40 % x 95 %). Et indskud på eksempelvis kr ,- på aktiekontoen, vil således være blevet til kr ,- ved bindingsperiodens ophør.

4 4 // Aktiekonto - Europæiske aktier Indfrielsesbeløb % -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kursudvikling i aktieindekset ved udløb Afkasteksempel 2 Antages kursudviklingen på aktieindekset at have været negativ, vil afkastet blive fastsat til nul uanset hvor meget kursen på aktieindekset måtte være faldet. Et kursfald på eksempelvis 20 %, vil således ikke resultere i noget direkte tab. Har man skudt kr. ind på aktiekontoen, vil man få kr. retur ved bindingsperioden ophør uden fradrag, men altså også uden nogen form for forrentning. Ovenstående eksempler har alene til formål at illustrere, hvorledes kursudviklingen i aktieindekset påvirker beregningen af afkastet. De simulerede kursudviklinger afspejler således ikke Middelfart Sparekasses forventninger til den fremtidige kursudvikling.

5 Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 // 5 Simulerede afkast på aktiekontoen Aktieindeks slut Aktieafkast Indfrielsesbeløb 2 (%) Totalafkast Årligt afkast 3 (IRR) 80,00 % -20,00 % 100,00 0,00 % 0,00 % 90,00 % -10,00 % 100,00 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 100,00 0,00 % 0,00 % 110,00 % 10,00 % 109,50 9,50 % 2,30 % 120,00 % 20,00 % 119,00 19,00 % 4,45 % 130,00 % 30,00 % 128,50 28,50 % 6,47 % 140,00 % 40,00 % 138,00 38,00 % 8,39 % 150,00 % 50,00 % 147,50 47,50 % 10,21 % 160,00 % 60,00 % 157,00 57,00 % 11,95 % 170,00 % 70,00 % 166,50 66,50 % 13,60 % 180,00 % 80,00 % 176,00 76,00 % 15,19% 190,00 % 90,00 % 185,50 85,50 % 16,72 % 200,00 % 100,00 % 195,00 95,00 % 18,18 % 2 Afkastet er beregnet på baggrund af en deltagelsesgrad på 95 %. 3 Tallene angiver den effektive forrentning pro anno (IRR), før skat, af det indskudte beløb. Aktiekontoen er noget for dig, hvis du vil have mulighed for at opnå et merafkast, mod at give afkald på en rente som på en traditionel konto er interesseret i en aktieinvestering i kontoform sætter pris på en tryg opsparing dit indskud er sikret som på en almindelig opsparingskonto kan binde mindst kr. i perioden 5. januar 2015 til 14. december 2018 Om aktieindekset Aktieindekset istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 Index sammensættes og beregnes af indeksvirksomheden STOXX. Indekset består af 50 af Europas største virksomheder, med en bred fordeling på tværs af lande og sektorer. Indeksets sammensætning justeres af STOXX én gang om måneden efter en række på forhånd fastlagte principper. Aktierne udvælges blandt de 600 selskaber, der indgår i det brede aktieindeks STOXX Europe 600 Price Index. I første omgang fravælges selskaber, som ikke har den fornødne likviditet, dvs. tilstrækkelig stor omsætning på børsen. Dernæst fravælges de to tredjedele af selskaberne, som har den højeste volatilitet (største kursudsving). Blandt de resterende selskaber udvælges de 50 selskaber, som har kortest tid til næste udbyttebetaling. Indekset justeres hver måned.

6 6 // Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 Aktierne udvælges fra indekset STOXX Europe 600. Ud fra de 600 selskaber håndplukkes 50 selskaber ved følgende filtreringsproces. Høj kvalitet i selskabets aktie er det første udvælgskriterie. Der kræves en minimumsomsætning på 10 mio. euro dagligt. Herefter udvælges den tredjedel af selskaberne med den laveste volatilitet (kursudsving) Blandt de tilbageværende selskaber udvælges de 50 selskaber med kortest tid til næste udbyttebetaling. Efter ovenstående udvælgelseskriterier, er indekset sammensat af 50 selskaber. Indekset justeres hver måned. Det skal bemærkes, at det alene er kursudviklingen på de underliggende aktier, der ligger til grund for beregningen af aktieindekset. Udbetalte udbytter på de pågældende aktier medgår således ikke i beregningen. Aktieindeksets sammensætning justeres løbende. Pr. d. 1. oktober 2014, var det følgende ti selskaber, som indgik med størst vægt i indekset: Selskab Land Sektor NESTLE Schweiz Fødevarer SWISSCOM Schweiz Telekommunikation ZIGGO NV Holland Telekommunikation ROYAL DUTCH SHELL Holland Energi SODEXO Frankrig Forbrug IBERDROLA Spanien Energi ENDESA Spanien Energi NOVARTIS Schweiz Medicin PERNOD RICARD Frankrig Fødevarer COMPASS GRP Storbritannien Forbrug

7 Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 // 7 På grund af aktieindeksets særlige sammensætning, har det klaret sig forholdsvis godt sammenlignet med andre europæiske aktieindeks. Sammenlignet med et af de mest almindeligt anvendte europæiske aktieindeks, Euro STOXX 50 Price Index, har udviklingen generelt været mere moderat både i stigende og faldende markeder. Målt over de seneste fem år er istoxx-indekset samlet set steget knap 15 procentpoint mere end Euro STOXX 50 indekset. Historisk kursudvikling i aktieindekset % % Euro STOXX 50 Index istoxx Europe Next Divided Low Risk Price Index % % % 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% oktober 2009 oktober 2010 oktober 2011 oktober 2012 oktober 2013 oktober 2014 Kilde: Bloomberg Figuren viser den historiske, indekserede kursudvikling (oktober 2009 oktober 2014) i det underliggende indeks istoxx Europe Next Dividend Low Risk Price Index sammenlignet med Euro STOXX 50 indekset. Det skal bemærkes, at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske og den fremtidige kursudvikling. Middelfart Sparekasse har licens til at anvende aktieindekset i forbindelse med aktiekontoen, og skal i den forbindelse henvise til følgende: The istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 EUR Price Index and the trademarks used in the index name are the intellectual property of STOXX Limited, Zurich, Switzerland and/or its licensors. The index is used under license from STOXX. The securities based on the index are in no way sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX and/or its licensors and neither STOXX nor its licensors shall have any liability with respect thereto. Dansk version (I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og den danske version, er det den engelske version, der er den juridisk bindende): istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 EUR Price Index og varemærker, der anvendes i indeksets navn, er STOXX Limited, Zürich, Schweiz og/eller dets licensgiveres intellektuelle ejendom. Indekset bruges under licens fra STOXX. Værdipapirer (eller som her strukturerede indlån) baseret på indekset er på ingen måde sponsoreret, støttet, solgt eller promoveret af STOXX og/eller dets licensgivere og hverken STOXX eller dennes licensgivere skal have noget ansvar i forhold dertil.

8 8 // Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 Aktiekontoen Europæiske Aktier kontovilkår Udbyder Beregningsagent og Arrangør Middelfart Sparekasse A/S Garanti Invest A/S Indskudsperiode Fra den 17. november 2014 til den 12. december 2014 Betalingsdato 5. januar 2015 Startdato 5. januar 2015 Ophørsdato 14. december 2018 Indskud Beløb til udbetaling på Ophørsdato Afkast Minimum kr. Indskud + Afkast; Afkastet kan ikke være negativt. Kursudvikling x Deltagelsesgrad Kursudvikling ((Aktieindeks Slut / Aktieindeks Start ) 1) Aktieindeks Start Aktieindeks Slut Det simple, aritmetiske gennemsnit af lukkekursen på det Underliggende Aktieindeks på hver af tre Indledende observationsdage, som opgjort af Beregningsagenten. Hvis Beregningsagenten på en observationsdag pga. en markedsforstyrrelse eller en ekstraordinær hændelse ikke kan fastsætte kursen på for det Underliggende Aktieindeks, er Beregningsagenten berettiget til, i god tro og efter bedste evne og på baggrund af gældende markedsstandarder, at fastsætte Aktieindeks Start. Det simple, aritmetiske gennemsnit af lukkekursen på det Underliggende Aktieindeks på hver af tre Afsluttende observationsdage som opgjort af Beregningsagenten. Hvis Beregningsagenten på en observationsdag pga. en markedsforstyrrelse eller en ekstraordinær hændelse ikke kan fastsætte kursen på det Underliggende Aktieindeks, er Beregningsagenten berettiget til, i god tro og efter bedste evne og på baggrund af gældende markedsstandarder, at fastsætte Aktieindeks Slut. Deltagelsesgrad Forventeligt ca. 95 % 1, dog et minimum på 80 % Underliggende Aktieindeks istoxx Europe Next Dividend Low Risk 50 Index Indledende observationsdage Afsluttende observationsdage 6. januar 2015, 7. januar 2015 og 8. januar Er en sådan Indledende observationsdag ikke en gyldig handelsdag for det Underliggende Aktieindeks, anvendes den følgende gyldige handelsdag, der ikke i forvejen er en Indledende observationsdag, som Indledende observationsdag. 19. november 2018, 26. november 2018 og 3. december Er en sådan Afsluttende observationsdag ikke en gyldig handelsdag for det Underliggende Aktieindeks, anvendes den følgende gyldige handelsdag, der ikke i forvejen er en Afsluttende observationsdag, som Afsluttende observationsdag.

9 Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 // 9 Øvrige kontovilkår Struktureret indlån Aktiekontoen er at betragte som et såkaldt struktureret indlån, som Middelfart Sparekasse sammensætter af to elementer. Et almindeligt indlån samt en warrant på det underliggende aktieindeks. Middelfart Sparekasse erhverver således en warrant, som afdækker risikoen på det underliggende aktieindeks, og dermed leverer det eventuelle afkast, som tilskrives aktiekontoen. Middelfart Sparekasse betaler normalt rente af indlånsmidler, men da det indskudte beløb på aktiekontoen ikke forrentes, er det denne sparede renteudgift, som finansierer warranten. Fundingrente, warrant og omkostninger Pr. 30. oktober 2014 udgjorde fordelingen mellem indlånsværdi, warrant og omkostninger for aktiekontoen følgende: Værdi af indlån: 93,30 % Værdi af warrant: 4,70 % Omkostninger: 2,00 % 100,00 % Beregningen af værdien af indlånet er baseret på en fundingrente på 1,75 % p.a., modsvarende den 4-årige danske swaprente plus et tillæg på 1,10 procentpoint. Opsigelse af aktiekontoen før ophørstidspunktet Det indskudte beløb er som udgangspunkt bundet i perioden fra d. 5. januar 2015 til d. 14. december Du kan opsige aktiekontoen i bindingsperioden for det fuldt indsatte beløb med 5 bankdages skriftlig varsel, medmindre markedsforholdene, efter Middelfart Sparekasse vurdering, ikke tillader det. Aktiekontoen kan ikke opsiges delvist for et mindre beløb. Førtidig opgørelse af aktiekontoen, sker til den af Middelfart Sparekasse opgjorte markedsværdi, fratrukket en dekort på 2 % af indlånet. Markedsværdien vil afhænge af den aktuelle nutidsværdi af indlånet samt værdien af den af Middelfart Sparekasse erhvervede warrant. Værdien af den tilknyttede warrant kan dog under ingen omstændigheder være negativ. Ved opsigelse før bindingsperiodens ophør risikerer du et tab, idet det beregnede tilbagebetalingsbeløb kan være lavere end det indskudte beløb. Ved udløb af aktiekontoen Efter ca. fire år opgøres aktiekontoen, og dit indestående dvs. det oprindeligt indskudte beløb tillagt et eventuelt afkast overføres automatisk til én af dine andre konti i Middelfart Sparekasse. Rente Der tilskrives ingen rente på aktiekontoen. Risici ved investeringen Middelfart Sparekasse hæfter for opfyldelse af forpligtelserne knyttet til aktiekontoen. Skulle Middelfart Sparekasse ikke være i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser, er indskuddet dækket af Garantifonden for Denne brochure bør anses som markedsføringsmateriale og ikke som en investeringsanbefaling. Brochuren kan ikke erstatte investeringsrådgivning.

10 10 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Indskydere og Investorer. Værdien af indskuddet beregnes efter samme principper, som hvis indskuddet hæves før tid, som ovenfor beskrevet. Det beløb Garantifonden for Indskydere og Investorer dækker, udgør dog højest, hvad der svarer til 120 % af det indskudte beløb og højest et beløb modsvarende euro (ca. kr ). Sidstnævnte beløbsgrænse er ikke gældende for pensionsmidler. Middelfart Sparekasse har ikke nogen såkaldt officiel kredit rating. For nærmere information omkring Middelfart Sparekasse økonomiske situation henvises til den seneste årsrapport, der kan hentes på Aktiemarkedet er volatilt (svingende), og der er risiko for, at aktieindekset ikke stiger i værdi fra kontoens startdato til kontoens ophørsdato, hvilket kan betyde, at du ikke modtager noget afkast. Det skal bemærkes, at eventuelle udbytter på de underliggende aktier ikke indgår i beregningen af afkastet. Hvis du i stedet indsætter dine penge på en almindelig indlånskonto i Middelfart Sparekasse kan du forvente en årlig rente på 0,00-0,125 % og henholdsvis 0,125-0,40 % ved indskud på en almindelig pensionskonto. Ved investering i en dansk statsobligation med en restløbetid, svarende til løbetiden på aktiekontoen, ville du kunne opnå et afkast på ca. 0,13 % p.a. (opgjort pr. d. 30. oktober 2014). Risikomærkning Et struktureret indlån er et komplekst indlånsprodukt, der er risikomærket gult i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 15. april 2011 om risikomærkning. Læs mere om risikomærkningen på Skat Afkastet på aktiekontoen beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter det såkaldte lagerprincip. Ved indskud for frie midler beskattes realiseret såvel som urealiseret gevinst eller tab som kapitalindkomst. Beskatningen sker årligt, baseret på den af Middelfart Sparekasse beregnede teoretiske ultimoværdi af kontoen, dvs. indlånsværdien (nutidsværdien af indlånet) tillagt den bagvedliggende warrants værdi. Et eventuelt tab kan alene fradrages i kapitalindkomsten i det omfang, det kan indeholdes i tidligere års (dog ikke tidligere end 2002) beskattede gevinster på finansielle kontrakter. Tab, der ikke kan indeholdes heri, kan modregnes i årets øvrige gevinster på finansielle kontrakter. Eventuelt overskydende tab kan overføres til ægtefælle eller fremføres til modregning i senere års gevinster på finansielle kontrakter. Et eventuelt tab kan endvidere subsidiært, dvs. efter at den almindelige fradragsmulighed (som ovenfor beskrevet) er udtømt, fradrages i nettogevinster på aktier optaget til handel på et reguleret marked. Indlånskunder (frie midler) skal selv opgøre og selvangive årets gevinst eller tab realiseret som urealiseret på aktiekontoen, da Middelfart Sparekasse ikke indberetter denne automatisk. Ved indskud for pensionsmidler beskattes såvel realiseret som urealiseret gevinst eller tab som en del af din samlede pensionsopgørelse. Beskatningen sker årligt, baseret på den af Middelfart Sparekasse beregnede teoretiske ultimoværdi af kontoen, dvs. indlånsværdien (nutidsværdien af indlånet) tillagt værdien af den bagvedliggende warrant. Pensionsafkastskatten udgør 15,3 % for skatteåret Indskud kan tillige foretages via selskaber eller via den såkaldte virksomhedsskatteordning. Gevinst eller tab beskattes efter de gældende regler på området. Ovenstående er en generel beskrivelse af de nuværende danske skatteregler. Middelfart Sparekasse påtager sig intet ansvar for de skattemæssige konsekvenser af indskud på Aktiekonto Europæiske Aktier Omkostninger Arrangørhonorar udgør samlet 2,0 % (Middelfart Sparekasse 1,0 % og Garanti Invest 1,0 %), Denne brochure bør anses som markedsføringsmateriale og ikke som en investeringsanbefaling. Brochuren kan ikke erstatte investeringsrådgivning.

11 Aktiekonto - Globale aktier 2018 // 11 hvilket modsvarer 0,5 % p.a. i ÅOP. Der påløber ikke yderligere omkostninger. Eventuel aflysning Såfremt det ikke er muligt at opnå en deltag-elsesgrad på min. 80 %, når denne fastsættes d. 5. januar 2015, vil Middelfart Sparekasse aflyse etableringen af kontoen. I tilfælde at aflysning returneres det indskudte beløb u- forrentet. Middelfart Sparekasse kan af andre årsager i øvrigt vælge at aflyse etableringen af kontoen. Aflysning kan dog senest ske den 12. december Maksimumindskud I indskudsperioden forbeholder Middelfart Sparekasse sig ret til lukke for yderligere indskud i det tilfælde, at der er indskudt i alt 150 mio. kr. på aktiekontoen. Udskiftning af det underliggende indeks Skulle det underliggende aktieindeks ophøre med at eksistere, eller på anden måde være utilgængeligt som underliggende indeks for aktiekontoen, kan Beregningsagenten vælge, efter bedste evne, at erstatte indekset med et andet aktieindeks, som i videst muligt omfang modsvarer det oprindelige indeks. Beregningsagenten vil i den forbindelse foretage sådanne ændringer i beregningen af afkastet, at effekten af udskiftningen af aktieindekset neutraliseres mest muligt. Beregningsagenten kan foretage justeringer af de tidspunkter, hvor der skal foretages observationer af det underliggende aktieindeks, dvs. de indledende og/eller afsluttende observationsdage. Beregningsagenten vil således udskyde et observationstidspunkt, hvis det ikke falder på en børsdag, eller hvis der indtræder markedsforstyrrelser, eksempelvis hvis en relevant børs ikke åbner for handel i sin normale åbningstid. Øvrige betingelser Som indskyder er du desuden underlagt Middelfart Sparekasses almindelige forretningsbetingelser. Se disse på midspar.dk Denne brochure bør anses som markedsføringsmateriale og ikke som en investeringsanbefaling. Brochuren kan ikke erstatte investeringsrådgivning.

12 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 12 Sådan gør du For at indskyde midler på aktiekontoen skal du underskrive en kontoaftale. Du kan indskyde såvel frie midler som pensionsmidler. Mindsteindskuddet udgør kr Kontakt din rådgiver på en af nedenstående adresser og hør nærmere. Middelfart Privat Havnegade Middelfart Telefon Middelfart Erhverv Havnegade Middelfart Telefon Strib afdeling Sofiendalvej 4, Strib 5500 Middelfart Telefon Fredericia afdeling Prinsessegade Fredericia Telefon Kolding afdeling Buen Kolding Telefon Vejle afdeling Vestre Engvej 1A 7100 Vejle Telefon Uldum afdeling Søndergade Uldum Telefon Ødsted afdeling Ribevej 50 A, Ødsted 7100 Vejle Telefon Hedensted afdeling Østerbrogade 11A 8722 Hedensted Telefon Vinding afdeling Vindinggård Center Vejle Telefon Odense Privat Dalumvej 54B 5250 Odense SV Telefon Odense Erhverv Dalumvej 54B, 1. sal 5250 Odense SV Telefon Horsens afdeling Strandkærvej 20B 8700 Horsens Telefon Esbjerg afdeling Skolegade Esbjerg Telefon Aarhus afdeling Rosensgade Aarhus C Telefon Hørning afdeling Nørre Allé Hørning Telefon Investering Roskilde Algade Roskilde Telefon midspar.dk

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 2 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed

Læs mere

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

nærvær er MERE værd Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Amerikanske Aktier 2016 Invester i amerikanske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Mulighed for et bonusafkast på 32% selv ved uændrede kurser eller små stigninger i det amerikanske aktiemarked Invester

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009

Handelsbanken. Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien. Aktieindekseret obligation 2007/2009 Handelsbanken Endelige Vilkår for Lån 7001 Asien Aktieindekseret obligation 2007/2009 Obligation med afkast knyttet til FTSE/Xinhua China 25, KOSPI 200, MSCI Singapore og TOPIX Endelige vilkår Lån 7001

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere