Vedvarende Energi. Vedvarende Energi » 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1"

Transkript

1 Vedvarende Energi Vedvarende Energi » 1

2 Vedvarende Energi Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale opvarmning. Vores gamle klode gennemgår netop nu klimaforandringer i et tempo, som ikke tidligere er registreret. Sagkundskaben har længe haft et ondt øje til CO2-udledningen, som er udpeget til hovedfjende nummer et. Den globale opvarmning er på bekymrende vis blevet håndgribelig, og de synlige effekter af klimaforandringerne bliver stadig mere påtrængende. Fra politisk hold har bestræbelserne på at finde en løsning først og fremmest været fokuseret på at erstatte konventionelle energikilder som olie og gas med vedvarende energikilder som sol og vind. Det voksende politiske momentum har skabt gode vækstbetingelser for virksomheder, som har specialiseret sig inden for området. Bliver der for alvor sat handling bag de politiske målsætninger, som er på tegnebrættet, kan vedvarende energi blive et af de helt store vækstområder i de kommende årtier. Derfor lanceres nu en ny garantiobligation, hvor afkastet relateres til kursudviklingen i udvalgte aktieselskaber med speciale inden for vedvarende energi. Garantiobligationen vil kunne give et attraktivt afkast, hvis kursen på de udvalgte aktier stiger. Omvendt vil obligationen blive indfriet til kurs 100 ved udløb, hvis aktiekurserne er faldet efter de fire år, som garantiobligationen løber - uanset, hvor meget de måtte være faldet. Altså investering med 100 % hovedstolsgaranti! Garantiobligationen lanceres i to varianter - en Basisobligation og en Super-obligation. Forskellen på de to varianter består i udstedelseskursen samt størrelsen på det maksimale afkastpotentiale. Begge varianter giver dog mulighed for at få del i eventuelle kursstigninger på de underliggende aktier uden at løbe den fulde risiko, hvis kurserne skulle falde. Garantiobligationerne er dermed et attraktivt alternativ til direkte aktieinvestering, som ganske vist kan give et større afkast, men også resultere i betydeligt større tab. Fra filantropi til big business Forskere har i årevis forsøgt at finde bæredygtige alternativer til de fossile brændstoffer. Fokus har især været på de vedvarende energikilder sol og vind. Potentialet er oplagt, da forekomsterne - sådan i det store hele - er ubegrænsede og ikke mindst gratis. Førstegenerations-teknologierne har imidlertid haft svært ved at levere økonomisk rentable alternativer til de konventionelle energiformer. Udvindingen har været uforholdsmæssig dyr, og anvendelsen har været betinget af store tilskud fra det offentlige. De senere års teknologiske udvikling har imidlertid 2» Vedvarende Energi

3 4 L gjort kampen mere lige. Udvindingen og udnyttelsen af sol- og vindenergi er blevet væsentlig mere effektiv, og da prisen på alternativerne, de fossile brændstoffer, samtidig er steget betydeligt, er afstanden målt i kroner og ører blevet betydeligt mindre. Et stort antal sol- og vindparker er projekteret eller under opførsel rundt omkring i verden - en udvikling, der ventes at tage til i de kommende år. En af Danmarks største pensionskasser har da også tidligere på året meldt ud, at de vil øge investeringerne i alternativ energi med over to mia. kr. Den tiltagende investeringslyst har været gavnlig for de virksomheder, der har turdet satse på vedvarende energi. Et glimrende eksempel herpå er danske Vestas, der gennem de seneste årtier har udviklet sig fra at være en lokal nichevirksomhed til en førende global vækstvirksomhed. Vestas er dermed et lysende eksempel på de industrielle vækstmuligheder, der findes inden for udviklingen af vedvarende energi, og på det økonomiske potentiale, sektoren rummer. Håbet er lysegrønt I de kommende måneder vil håbet om en global løsning på de presserende klimoblemer være knyttet til det stort anlagte klimatopmøde i København til december. Megen politisk prestige er således allerede investeret i en løsning - en løsning baseret på en global indsats for at nedbringe CO2-udledningen i fremtiden. I Europa har man allerede opnået enighed om en målsætning om, at 20 % af energiforbruget skal dækkes af vedvarende energi inden Også i USA arbejdes der intensivt på at opnå politisk enighed om nedbringelsen af CO2, og målsætningen er ambitiøs. Selv i Kina, der længe har været lidt tøvende, landets store energiforbrug til trods, er det målsætningen, at 40 % af energiforbruget i 2050 skal komme fra vedvarende energi. Uanset resultatet af klimatopmødet er der næppe tvivl om, at vedvarende energi er en uadskillelig del af løsningen på klimoblemerne, hvilket mange investorer allerede har fået øjnene op for. Investering med begrænset risiko Det seneste års tid har med al ønskelig tydelighed illustreret, at aktieinvestering kan være forbundet med betydelig risiko. Med garantiobligationerne Vedvarende Energi Basis & Super 2013, kan investorer imidlertid få andel i gevinstpotentialet, hvis aktiekurserne stiger, uden at løbe den fulde risiko i tilfælde af kursfald. Den største risiko er således, at obligationerne ved forfald bliver indfriet til minimumskursen på 100,0, hvorved differencen mellem udstedelseskursen/anskaffelseskursen og kurs 100 vil være tabt. De udvalgte aktier Afkastet på Vedvarende Energi Basis & Super 2013 er relateret til kursudviklingen i en ligevægtet aktiekurv sammensat af 12 førende selskaber med forretningsmæssig fokus på vedvarende energi. Selskaberne er alle veletablerede virksomheder fra forskellige dele af verden, som har opnået en førende position inden for enten sol- eller vindenergi. Aktiekurven er ligevægtet - dermed indgår alle selskaberne med 1/12. Værdien af aktiekurven beregnes alene på baggrund af aktiekursudviklingen i de 12 selskaber. Eventuelle udbyttebetalinger blandt selskaberne indgår dermed ikke i beregningen af aktiekurvens værdi, ligesom eventuelle valutakursudsving ikke påvirker afkastet, hverken positivt eller negativt. Vedvarende Energi » 3

4 Afkasttabel Slutværdi af aktiekurven i forhold til startværdien Indfrielseskurs Vedvar arend e Energi Basis 2013 Vedvarende Energi Super 2013 Samlet afkast Årl igt effektivt afk ast (IRR) R) Samlet afkast Årl igt effektivt afkast (IRR) 70,00 % 100,00-4,76 % -1,21 % -9,09 % -2,35 % 80,00 % 100,00-4,76 % -1,21 % -9, 09 % -2, 2,35 % 90,00 % 100,00-4,76 % -1,21 % -9, 9,09 % -2,35 % 100,00 % 100,00-4,76 % -1,21 % -9,09 % -2,35 % 105,00 % 105,00 0,00 % 0,00 % -4,55 % -1, 16 % 110,00 % 110,00 4,76 % 1,17 % 0,00 % 0,0 0 % 115,00 % 115,00 9,52 % 2,30 % 4,55 % 1,12 % 120,00 % 120,00 14,29 % 3,39 % 9,09 % 2,2 0 % 130,00 % 130,00 23,81 % 5,48 % 18,18 % 4,2,26% 140,00 % 140,00 33,33 % 7,46 % 27,27 % 6,21 % 145,00 % 145,00 38,10 % 8,40 % 31,82 % 7,15 % 150,00 % 150,00 36,36 % 8,06 % 160,00 % 160,00 45,45 % 9,82 % 170,00 % 170,00 54,55 % 11,50 % 180,00 % 180,00 63,64 % 13,10 % 190,00 % 190, ,73 73 % 14,64 % Udregningerne er gjort på baggrund af udstedelseskurser på 105,0 (Basis) hhv. 110,0 (Super) samt forventede kurslofter på 145 % (Basis) hhv. 190 % (Super). Det er forsøgt illustreret, at slutværdien for aktiekurven som helhed ikke kan udgøre mere, end hvad der svarer til de individuelle aktiers kurslofter på henholdsvis 145 % og 190 %. Indekseret udvikling for den underliggende aktiekurv Det skal bemærkes, at figuren alene indeholder historiske kurser, og at der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem den historiske og fremtidige kursudvikling. Selskabet First Solar er inkluderet i den underliggende aktiekurv pr. 17. november Selskabet blev børsnoteret pr. denne dato. Af samme årsag er Wacker Chemie inkluderet i den underliggende aktiekurv pr. 10. il 2006, Renewable Energy er inkluderet fra 8. maj 2006 og Iberdrola Renovables er inkluderet 12. december » Vedvarende Energi

5 Såfremt en af de pågældende aktier ikke længere skulle være egnede til at indgå i aktiekurven - eksempelvis som følge af fusion, nationalisering, insolvens, afnotering eller lignende - vil Garanti Invest finde en egnet aktie, som kan overtage pladsen i aktiekurven. Garanti Invest vil så vidt muligt tilsikre, at ændringen ikke får nogen utilsigtet indflydelse på beregningen af afkastet. Sådan opgøres afkastet Garantiobligationerne oppebærer ingen løbende rente, men indfries i stedet ved udløb til en kurs, der afhænger af kursudviklingen i den underliggende aktiekurv. Indfrielseskursen beregnes som kurs 100 tillagt en eventuel kursstigning på aktivekurven. I denne beregning er den enkelte akties slutkurs dog underlagt et kursloft, hvilket betyder, at hver enkelt aktie maksimalt kan indgå med en vis procentandel af den enkelte akties startkurs. Denne procentandel (kursloftet), vil forventeligt udgøre ca. 145 % 1 for Basisobligationerne og ca. 190 % 1 for Super-obligationerne. Hver enkelt aktie kan altså maksimalt indgå med forventeligt ca. 45 % henholdsvis 90 % stigning. Eventuelle kursstigninger herudover vil dermed ikke indgå i beregningen. Beregningen af kursudviklingen i den underliggende aktiekurv kan inddeles i følgende trin: 1. Slutkursen på hver enkelt aktie beregnes som en procentandel i forhold til startkursen. 2. Slutkursen på de aktier, der måtte have en slutkurs, der overstiger det fastsatte kursloft erstattes med kursloftet (eksempelvis 145 % for Basis og 190 % for Super). 3. Kursudviklingen i den underliggende aktiekurv beregnes herefter som gennemsnittet af de 12 individuelle aktiers justerede slutkurser, og kursudviklingen måles i forhold til aktiekurvens startværdi (100 %). Er kursudviklingen i aktiekurven i obligationernes løbetid - under hensyntagen til kursloftet på de enkelte aktier - f.eks. positiv med en stigning på 40 %, vil indfrielseskursen blive beregnet til kurs , dvs. kurs 140,0. Måtte kursudviklingen omvendt være negativ, træder hovedstolsgarantien i kraft, og obligationerne vil blive indfriet til den fastsatte minimumskurs på 100,0 - uanset, hvor meget aktiekurven måtte være faldet i værdi. Fakta om obligationerne Garantiobligationerne udstedes af KommuneKredit, har en løbetid på fire år (fra den 17. december 2009 til den 17. december 2013) og indfries som minimum til kurs 100,0 ved udløb i Basis-obligationerne udstedes til en kurs på 105,0, og Super-obligationerne udstedes til kurs 110,0. Begge udstedes i danske kroner og noteres den 17. december 2009 på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, hvorefter de frit kan omsættes. Fondskoderne (ISIN) på garantiobligationerne er: Vedvarende Energi Basis: DK Vedvarende Energi Super: DK Mindste tegningsbeløb er nominelt kr., og der kan herefter tegnes for beløb i hele tusinder. Obligationerne kan bestilles i tegningsperioden, der løber fra den 2. november til den 20. november Startkursen på hver enkelt aktie fastsættes som et gennemsnit af syv observationer, foretaget de første seks måneder af løbetiden. På samme måde fastsættes slutkursen på hver enkelt aktie som et gennemsnit af syv observationer, foretaget de sidste seks måneder af løbetiden. 1 Baseret på markedsforholdene den 30. september 2009, kan kursloftet for Basis-obligationen opgøres til ca. 145 %, og ca. 190 % for Super-obligationen. Det endelige kursloft for hver af obligationerne vil blive fastlagt på baggrund af markedsvilkårene på den første bankdag i perioden 24. november-1. december 2009, begge dage inklusive, hvor det er muligt at fastsætte et kursloft på minimum 130 % (Basis) henholdsvis 150 % (Super). Niveauet for det enkelte kursloft vil frem for alt afhænge af renteniveauet i Danmark samt volatiliteten på og korrelationen mellem de underliggende aktier. Der er ikke noget maksimumsniveau for det enkelte kursloft, der således kan blive såvel højere som lavere end de angivne forventede niveauer på 145 % / 190 %. Udstedelserne af obligationerne vil dog kun blive gennemført, såfremt minimumsniveauerne kan opnås i ovenstående periode. Der henvises til informationsmaterialet for afkastscenarier givet disse minimumsniveauer. Vedvarende Energi » 5

6 Det med småt... De samlede omkostninger i forbindelse med udstedelsen andrager 6,0 % af hovedstolen. Obligationerne udstedes uden beregning af kurtage, og alle udgifter forbundet med obligationsudstedelsen er således indeholdt i udstedelseskursen. Omkostningsfordelingen fremgår af nedenstående sammenstilling, hvor de enkelte omkostninger er omregnet til procent pro anno. Den endelige fordeling afhænger af det samlede udstedelsesbeløb, hvilket endnu ikke er kendt. Nedenstående fordeling er beregnet på baggrund af en samlet udstedelse på i alt nominelt 25 mio. kr. Tegningsprovision til tegningssteder: op til 1,0 % p.a. Arrangørhonorar: ca. 0,35 % p.a. Markedsføringsomkostninger, bl.a. trykning af brochurer og informationsmateriale: ca. 0,13 % p.a. Omkostninger til børsnotering mv.: ca. 0,02 % p.a. I alt ca. 1,50 % p.a. (ÅOP) Teknisk set kan obligationerne betragtes som værende sammensat af en nul-kuponobligation samt en call-option på den underliggende aktiekurv. Baseret på markedsvilkårene den 30. september 2009, ville værdien af nul-kuponobligationen indikativt kunne opgøres til ca. 90,07 %, mens værdien af call-optionen indikativt kunne opgøres til ca. 8,93 %, for Basis-obligationerne og ca. 13,93 % for Super-obligationerne. Beskatning Obligationerne beskattes som finansielle kontrakter. Ved investering for frie midler beskattes gevinst eller tab som kapitalindkomst efter lagerprincippet - dvs. på baggrund af en årlig opgørelse af urealiseret/realiseret gevinst eller tab. Eventuelle kurstab er fradragsberettigede efter særlige regler. Investering i garantiobligationerne kan også foretages via pensionsmidler. Et evt. afkast beskattes med 15 % i pensionsafkastskat. Ved investering i obligationerne skal kursgevinst eller -tab medregnes i grundlaget for pensionsafkastskat. Opgørelsen sker årligt efter lagerprincippet. Det indebærer, at urealiseret gevinst eller tab løbende skal medregnes. Obligationerne er ikke underlagt 20 %-placeringsbegrænsningen. Virksomhedsskatteordningen kan anvendes, men det anbefales i denne forbindelse at søge individuel skatterådgivning. Ved investering via selskaber beskattes gevinst eller tab efter gældende regler. Gevinst og tab opgøres normalt efter lagerprincippet. Investorbeskyttelse En garantiobligation er i henhold til MiFID-reglerne defineret som et komplekst produkt. I henhold til MiFID skal investors pengeinstitut før tegning have indsigt i investors kendskab til og erfaring med produktet, herunder vurdere om produktet er hensigtsmæssigt for investor. Investor skal derfor kontakte sin lokale rådgiver før tegning, hvis investor ikke har handlet denne type produkter tidligere. Handel med obligationerne Obligationerne har en løbetid på fire år og egner sig bedst for investorer med en tilsvarende investeringshorisont. Obligationerne bliver noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S og kan derfor omsættes inden udløb. Ved salg før udløb vil markedsværdien på obligationerne bl.a. være afhængig af kursudviklingen i den underliggende aktiekurv samt renteniveauet i Danmark. Markedsværdien på obligationerne før udløb kan derfor være såvel over som under kurs 100. For Denne brochure er en forenklet fremstilling af KommuneKredits informationsmateriale. Brochuren kan ikke betragtes som fuldstændig. Investorer opfordres til at rekvirere og læse informationsmaterialet, før beslutning om investering foretages. I tilfælde af uoverensstemmelse i beskrivelsen af obligationerne vil beskrivelsen i informationsmaterialet være gældende. Obligationerne er på forhånd godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6» Vedvarende Energi

7 at sikre investor det fulde afkastpotentiale, anbefales det at beholde obligationerne frem til udløb. Investor bør således betragte obligationerne som en køb-ogbehold-investering. Kurser kan løbende følges på Som investor risikerer man således at tabe differencen mellem udstedelseskursen og indfrielseskursen - i dette tilfælde 5 hhv. 10 kurspoint. Investor vil derudover være gået glip af den forrentning en eventuel alternativplacering kunne have givet. En dansk statsobligation med en restløbetid på fire år, svarende til løbetiden på garantiobligationerne Vedvarende Energi 2013, ville pr. den 30. september 2009 kunne give en effektiv rente på ca. 2,60 % før skat. Hvem står bag? Udsteder af obligationerne er danske Kommune- Kredit. KommuneKredit er et finansieringsselskab, oprettet ved lov af 19. marts 1898, som er under tilsyn af Indenrigs- og Socialministeriet. KommuneKredits formål er at yde finansiering til kommuner og regioner samt til selskaber/institutioner mod kommunegaranti. Medlemmerne i KommuneKredit er kommuner og regioner, der har udestående lån i KommuneKredit eller har afgivet garantier for lån ydet af KommuneKredit. Aktuelt er alle danske kommuner og regioner medlemmer, og disse hæfter solidarisk for alle Kommune- Kredits forpligtelser inklusiv låneoptagelser. KommuneKredits langfristede gældsforpligtelser (herunder obligationsudstedelser) er derfor tildelt den højest opnåelige kreditvurdering ( AAA / Aaa ), hvilket er på lige fod med eksempelvis den danske stat. Udstedelsen af Vedvarende Energi 2013 arrangeres af Garanti Invest A/S med Danske Andelskassers Bank A/S som medarrangør. Garanti Invest A/S er en af Danmarks førende udviklere af garantiobligationer. Garanti Invest A/S ejes af omkring 40 lokale danske pengeinstitutter, og garantiobligationerne udbydes gennem disse og øvrige samarbejdende pengeinstitutter. Siden 1998 har Garanti Invest pengeinstitutterne udbudt i alt 77 strukturerede obligationer med en samlet tegningssum på godt 13,5 mia. kr. Er værdien af aktiekurven omvendt steget, risikerer man som investor ikke at få gavn af den fulde kursstigning. Det skyldes, at hver enkelt aktie højest kan indgå med en slutkurs, der modsvarer det fastsatte kursloft. Investeringen indebærer desuden en kreditrisiko på udstederen. Tilbagebetalingen af indfrielsesbeløbet, dvs. obligationshovedstolen samt et eventuelt afkast, er således afhængig af, at udstederen kan opfylde denne forpligtelse. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller en del af investeringen være tabt. Udstederens kreditværdighed er nærmere beskrevet i afsnittet Hvem står bag?. Her får du mere at vide Kontakt dit lokale Garanti Invest pengeinstitut for at rekvirere det fulde informations- og tegningsmateriale. Tegning kan ske ved at udfylde og indsende tegningsblanketten i perioden fra den 2. november til den 20. november Læs mere om Vedvarende Energi 2013 og andre garantiobligationer på Symbolforklaring Underliggende aktivklasse (Aktie) Hvad med risikoen? Hvo intet vover, intet vinder..! Sådan siger et godt gammelt ordsprog, og de fleste former for investering er da også forbundet med risiko. Og det gælder også garantiobligationer. Den væsentligste afkastrisiko relaterer sig til kursudviklingen i den underliggende aktiekurv. Hvis værdien af aktiekurven er faldet, når obligationerne skal indfries ved forfald, vil indfrielseskursen blive fastsat til kurs Løbetid (4 år) Hovedstolsgaranti (100 %) Strategi (Bull) L Skat (Lagerprincip) Vedvarende Energi » 7

8 Garanti Invest A/S Nicolai Eigtveds Gade København K Tlf Fax: » Vedvarende Energi Garanti Invest 2009

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Europæiske Aktier. Udstedt af KommuneKredit. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Europæiske Aktier 2018 Udstedt af KommuneKredit GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs se-14neste

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer

Råvareindekserede Obligationer Informationsmateriale 6. august 2007 Råvareindekserede Obligationer 0 % KommuneKredit Industrimetaller 2009 Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017

Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1. Aktiekonto. Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 1 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Aktiekonto - Globale Aktier 2017 // 2 Aktiekonto Globale Aktier 2017 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed

Læs mere

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale

Råvareindekserede Obligationer 2008/2011. KommuneKredit Råvarer 2011 Informationsmateriale Informationsmateriale 18. juni 2008 Råvareindekserede Obligationer 2008/2011 "KommuneKredit Råvarer 2011" Informationsmateriale Ansvar og erklæringer Ansvar for Informationsmaterialet Vi erklærer herved,

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5022. under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5022 under Nordea Bank AB (publ) s og Nordea Bank Finland Abp s svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 29. maj 2009

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5016. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5016 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Aktiekonto. Globale Aktier 2018

Aktiekonto. Globale Aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Globale aktier 2018 Aktiekonto Globale Aktier 2018 Sæt aktier på kontoen Aktiekonto med 4 års bindingsperiode Mulighed for et ubegrænset afkast hvis aktiekurserne

Læs mere

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S

Informationsmateriale den 9. november 2012. HMN Olie 2014. ISIN kode: DK0030307178. Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S Informationsmateriale den 9. november 2012 HMN Olie 2014 ISIN kode: DK0030307178 Arrangør: Nordea Bank Danmark A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar og erklæringer 3 Obligationsbetingelser 4 Generelle vilkår

Læs mere

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab

Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab - Vilkår for Aktiekonto Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier 2016 - investér i aktier uden risiko for kurstab 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto - 12 Asiatiske Aktier

Læs mere

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for

Udsteder. Kommuninvest. Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011. Kommuninvest Finans 2011. relateret til. en kurv af aktier inden for Informationsmateriale 19. juni 2008 Udsteder Kommuninvest Udstedelse af aktieindekserede obligationer 2008/2011 Kommuninvest Finans 2011 relateret til en kurv af aktier inden for den europæiske finansielle

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år

Investering med hovedstolsgaranti. - over 3 år Investering med hovedstolsgaranti - over 3 år Analyse Scwheizerfranch (CHF) USD/CHF er billig set ud fra det lange sigte Den generelle styrkelse af CHF er tæt koblet med den europæiske gældskrise Traditionelt

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier

Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier Indlånsvilkår for Aktiekonto - Nordeuropæiske aktier www.sparekassenfaaborg.dk 1. Aktiekonto Kunden bør kun indgå aftale om indskud på kontoen "Aktiekonto 2016 Nordeuropæiske aktier" (herefter kaldet "Aktiekontoen")

Læs mere

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte.

Jyske Invest. Globale Ejendomsaktier. Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte. Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Investér i ejendomme på verdens bedste adresser med udsigt til højt udbytte Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Jyske Invest Globale Ejendomsaktier Den nemme vej til

Læs mere

Investering i værdipapirer

Investering i værdipapirer Investering i værdipapirer Indledning....................................................................................... 2 Hvorfor investere i værdipapirer?.....................................................................

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere