Referat Beskæftigelsesudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Betina Svinggaard (A) Philip Læborg (C) Duygu A. Ngotho (A) Deltagere: Per Christensen (A) Fraværende: Duygu A. Ngotho Sagsoversigt 00. Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Beslutningssag: Anlægsforslag for budget for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde Beslutningssag: Godkendelse af puljeansøgning Beslutningssag: Borgersamtaler i Center for Job og Uddannelse Beslutningssag: Opfølgning på anbefalinger om tryghed og kriminalitetsforebyggelse Orienteringssag: Topartsaftale om integration af flygtninge Orienteringssag: Kommende sager i Beskæftigelsesudvalget Meddelelser/Eventuelt Beslutningssag: Planlægning af mødeplan for Bilagsliste...27

2 2 00. Beslutningssag: Godkendelse af indkaldt stedfortræder Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25564 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Duygu A. Ngotho (A) har den 19. april 2016 meldt afbud på grund af ferie. Per Christensen (A) deltager i stedet. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Duygu A. Ngotho (A) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Per Christensen (A) er indkaldt som rette stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Indstillingerne godkendt.

3 3 01. Beslutningssag: Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25566 Beskæftigelsesudvalget Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Per Christensen (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Dagsorden og tillægsdagsorden godkendt.

4 4 02. Beslutningssag: Anlægsforslag for budget for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/7838 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Center for Økonomi og Ejendomme har i januar marts 2016 holdt møder med fagcentrene med henblik på, at indsamle forslag til nye anlægsopgaver, samt vurdere om tidligere fremsatte anlægsforslag skal genfremsættes. Administrationen har prioriteret alle de indsamlede anlægsforslag både nye og genfremsatte i to kategorier henholdsvis: Prioritet 1) Uundgåelige anlægsopgaver (Need-to-have). Eksempelvis forslag, der understøtter den fortsatte drift, opfylder lovkrav, har betydning for sikkerhed og/eller sundhed i kommunens ejendomme, opretholder vedligeholdelsesniveauet for de kommunale bygninger. Prioritet 2) Øvrige anlægsopgaver (Nice-to-have). Ønsker af mere individuel karakter refererende til det enkelte centerområde/enheds behov, og som typisk medfører et øget serviceniveau. Samtlige anlægsforslag er blevet udleveret og præsenteret på overheads ved Byrådets strategiseminar den 21. april Formålet med denne dagsorden er: At præsentere Beskæftigelsesudvalget for de anlægsforslag, der er indsamlet fra fagcentrene med reference til Beskæftigelsesudvalget. At eventuelle ny anlægsforslag fremføres her. At Beskæftigelsesudvalget godkender den forelagte prioritering 1 og 2 eller ændrer i den forelagte prioritering. At Beskæftigelsesudvalget godkender, at der udføres kvalificerede beregninger for anlægsforslag under prioritet 1. At Beskæftigelsesudvalget godkender, at der ikke laves yderligere beregninger for anlægsforslag under prioritet 2. Retsgrundlag Styrelsesvedtægten. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske Politik. Sagsfremstilling De prioriterede anlægsforslag forelægges nu fagudvalgene på møderne i maj måned, hvor fagudvalgene har mulighed for at omprioritere de fremsatte anlægsopgaver og eventuelt supplere med yderligere nye anlægsopgaver. I nedenstående anlægsforslag henholdsvis prioritet 1 og prioritet 2 indgår anlægsforslag under Beskæftigelsesudvalget budgetområde:

5 5 722 Beskæftigelse Da anlægsforslagene er fremsat og prioriteret af administrationen, kan Beskæftigelsesudvalget omprioritere og/eller komme med supplerende forslag. 1. Prioritet 1 Under prioritet 1 er der, indenfor Beskæftigelsesudvalget budgetområde 722 Beskæftigelse, ét anlægsforslag: 1. Midler til ombygning og indretning af flygtningeboliger Anlægsforslagene for budgetområderne under Beskæftigelsesudvalget budgetområde, er opstillet i nedenstående skema med foreløbige overslagstal: Budget Anlæg Område (1.000 kr.) BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse Midler til ombygning og indretning af flygtningeboliger i både kommunale og lejede bygninger Det forventes, at antallet af flygtninge i de kommende år vil være højt, men der er stor usikkerhed om det endelige antal. Derfor er beløbet i ovenstående skema ( kr.) et estimat og altså ikke et endeligt beløb. Midlerne kan anvendes i kommunens egne, såvel som i lejede, bygninger. Erfaringerne i 2015 og 2016 har vist, at der er behov for tilpasninger i de ejendomme kommunen anvender til flygtninge. Det drejer sig om etablering af køkkener, tilpasning af badeforhold, etablering af vaskefaciliteter mv. Derudover er der ofte brug for at foretage bygningsændringer, som for eksempel etablering af skillevægge med videre. 2. Prioritet 2 Under prioritet 2 er der, indenfor Beskæftigelsesudvalget budgetområde, ingen anlægsforslag. Økonomi/Personaleforhold De anførte anlægssummer er overslagspriser/foreløbige tal baseret på kendte nøgletal og/eller på baggrund af erfaringer fra egne eller andre kommuners tilsvarende opgaver. Når Beskæftigelsesudvalget har foretaget den endelige prioritering af anlægsforslagene, vil Center for Økonomi og Ejendomme lave kvalificerede beregninger af anlægsudgifterne for anlægsforslagne under prioritet 1, udarbejde tidsplan og beregne den afledte driftsøkonomi samt afledte konsekvenser i relation til planforhold mv. Eventuelt supplerende anlægsforslag fra Beskæftigelsesudvalget vil blive behandlet svarende til prioritet 1, således at det i forbindelse med budgetprocessen reelt er mulighed for stillingtagen ud fra den samlede anlægs- og driftsøkonomi. Kommunikation/Høring

6 6 Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, 1. at udvalget kommer med eventuelle nye anlægsforslag. 2. at den forelagte prioritering for anlægsforslag godkendes eventuelt med angivelse af ændringer i henholdsvis prioritet 1 og prioritet at det godkendes, at der laves kvalificeres beregninger for anlægsforslag under prioritet at det godkendes, at der ikke laves yderligere beregninger for anlægsforslag under prioritet 2. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Per Christensen (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Ad 1 Udvalget havde ingen nye anlægsforslag. Ad 2 Et flertal i udvalget Allan Berg Mortensen (Ø), Per Christensen og Betina Svinggaard (A) samt Per Tærsbøl, John Calberg og Philip Læborg (C) godkendte indstillingen. Marlene Harpsøe (O) stemte imod. Ad 3 Indstillingen godkendt. Udvalget anbefaler, at anlægsmidlerne først og fremmest bruges på istandsættelse af kommunens egne bygninger Ad 4 Ikke aktuelt.

7 7 03. Beslutningssag: Godkendelse af puljeansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/8463 Byrådet Indledning/Baggrund Center for Job og Uddannelse ønsker at søge puljemidler fra puljen, Målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere. Puljemidlerne administreres af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). For at kunne modtage midler fra puljen, kræver SIRI, at puljeansøgningen er politisk godkendt. Dette for at sikre, at der er opbakning til de initiativer og ændringer, herunder eksempelvis organisationsændringer, som kan blive udfaldet af det efterfølgende projektarbejde. Center for Job og Uddannelse ønsker derfor at Byrådet godkender puljeansøgningen og det efterfølgende projektarbejde, hvis Helsingør Kommune bevilges midler fra puljen. Retsgrundlag Integrationsloven samt Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen om Tidlig indsats samt Livslang læring. Sagsfremstilling Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016 har partierne bag aftalen besluttet at afsætte 52,3 mio. kr. over fire år til indsatsen Integration der virker en mere målrettet kommunal beskæftigelsesindsats. Dette udmøntes bl.a. i en ansøgningspulje til målrettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere. Det vil sige støtte til kommunerne til en målrettet og koordineret indsats med fokus på virksomme metoder, som skal sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere i udvalgte kommuner. Der er afsat 30 mio. kr. til ansøgningspuljen, og SIRI forventer at indgå aftale med kommuner. Den samlede projektperiode løber fra den 1. juli 2016 til den 31. marts Puljen kan specifikt anvendes til frikøb af medarbejdere til opkvalificering og projektledelse. De deltagende kommuner vil som led i initiativet, udover et beløb til frikøb af medarbejdere, modtage proces- og konsulentstøtte med henblik på at gennemføre et udviklingsforløb for at styrke den lokale beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Dette gælder både i forhold til kommunernes organisering af indsatsen, herunder på tværs af fagområder, samt den kommunale tilrettelæggelse af den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. SIRI ønsker at yde støtte til forandringer i den kommunale integrationsindsats og til at højne kvaliteten af indsatsen. SIRI har en forventning om, at projektarbejdet kan medføre eksempelvis væsentlige organisatoriske forandringer, hvorfor de ønsker en politisk opbakning til projektet. Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har i 2014 benchmarket kommunerne i forhold til hinanden for at se, hvor godt deres udenlandske borgere fra ikke-vestlige lande klarer sig i forhold til integrationssucces på uddannelsesområdet. Undersøgelsen har fokus på to mål for integrationssucces på uddannelsesområdet: Børnene skal afslutte 9. klasses afgangsprøve med karakteren 2 eller mere i gennemsnit, og de unge skal færdiggøre en ungdomsuddannelse. På begge områder

8 8 ligger Helsingør Kommune i den femtedel af kommuner, der har mindst succes. Center for Job og Uddannelse vurderer, at en tidlig indsats over for nytilkomne unge vil have en positiv effekt i forhold til målgruppens muligheder for på et senere tidspunkt at færdiggøre en uddannelse og som følge deraf have bedre muligheder for at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Center for Job og Uddannelse ønsker derfor at søge midler fra puljen specielt med henblik på at udvikle og styrke indsatsen over for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen år. Puljeansøgningen er under udarbejdelse. Økonomi/Personaleforhold Center for Job og Uddannelse vurderer ikke, at bevilling af puljemidler og efterfølgende projektarbejde vil medføre yderligere omkostninger for Helsingør Kommune. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Byrådet Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at det godkendes, at Center for Job og Uddannelse indgår i et samarbejde med SIRI om udvikling af integrationstiltag, hvis Helsingør Kommune tildeles midler fra puljen. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Per Christensen (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Indstillingen anbefales.

9 9 04. Beslutningssag: Borgersamtaler i Center for Job og Uddannelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/5133 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Byrådet besluttede i 2012 som en udmøntning af budgettet for , at der er lukkedag om onsdagen på Prøvestenen. Dog er der åben for selvbetjening om onsdagen fra Center for Job og Uddannelse kan på nuværende tidspunkt kun afholde samtaler med borgerne i den fastsatte åbningstid. Gennem de seneste år er der på flere områder skruet op for de lovfastsatte krav til hyppigheden af samtaler med borgerne som del af beskæftigelsesindsatsen. Det gælder særligt for sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb, hvor der for en stor del af borgerne skal afholdes samtaler hver fjerde uge. Ligeledes er kravene skærpet for dagpengemodtagere, hvor der i det første halve års ledighed skal afholdes månedlige samtaler og for jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor der skal afholdes månedlige samtaler i de første tre måneder ledighed. Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lov om sygedagpenge Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Der kan som udgangspunkt på nuværende tidspunkt afholdes samtaler med borgere i Prøvestenens åbningstid, som er mandag fra , tirsdag fra , torsdag fra 9-17 og fredag fra De øgede krav til samtalekadencer medfører imidlertid, at Center for Job og Uddannelse har store praktiske problemer med at afholde de nødvendige samtaler indenfor den fastsatte åbningstid. For at imødegå de praktiske problemstillinger med afholdelse af de lovpligtige samtaler, foreslår Center for Job og Uddannelse, at der skal kunne afholdes borgersamtaler i centeret i de timer, hvor der er vagtbemanding på Prøvestenen, dermed også onsdag indtil Beskæftigelsesudvalget har tidligere behandlet en sag om behovet for flere møder i det tværfaglige rehabiliteringsteam, hvor det skal besluttes, om der skal bevilliges fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Borgere deltager, når deres sag behandles i rehabiliteringsteamet. Hvis der ved budgetrevisionen findes finansiering til det øgede antal møder, vil der være et behov for at udvide vagtbemandingen på Prøvestenen om mandagen, da der afholdes heldagsmøder i rehabiliteringsteamet indtil kl. 15 i det tværfaglige rehabiliteringsteam. Der arbejdes på at flytte mandagsmøderne i rehabiliteringsteamet til tirsdag, hvor der så vil skulle være vagt på indtil om tirsdagen. I givet fald vil vagtbemandingen igen være indtil om mandagen. Dette kan formentlig træde i kraft efter sommerferien.

10 10 Forslaget vil derfor samlet medføre, at Center for Job og Uddannelse får mulighed for at afholde samtaler med borgerne mandag indtil kl. 15 (efter sommerferien indtil kl ), tirsdag indtil kl (efter sommerferien indtil kl. 16), onsdag indtil kl , torsdag indtil kl. 17 og fredag indtil kl. 12. Det bemærkes, at der udelukkende vil blive tale om afholdelse af borgersamtaler i Center for Job og Uddannelse. Der vil således ikke blive tale om andre former for ekspedition på det øvrige Prøvestenen heller ikke i hverken Borgerservice eller i Jobbutikken. Det bemærkes endvidere, at der vil være behov for betjening af receptionen på Prøvestenen i det nye tidsrum, hvor der kan afholdes borgersamtaler. Den konkrete håndtering af det øgede behov for bemandingen af receptionen aftales mellem Center for Job og Uddannelse og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Økonomi/Personaleforhold Økonomien ift. den øgede vagtbemanding mandag/tirsdag håndteres særskilt som del af Beskæftigelsesudvalgets sag om behovet om yderligere møder i rehabiliteringsteamet. Udvidelsen af tidrummet til borgersamtaler mandag/tirsdag afhænger af, om der ved budgetrevisionen findes finansiering til de yderligere møder i rehabiliteringsteamet. Hvis mødeantallet ikke udvides, vil det ikke blive aktuelt med det udvidede tidsrum til borgersamtaler mandag/tirsdag. Denne sag har derfor ikke nogen særskilte konsekvenser for økonomi- og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Spørgsmålet har været drøftet i C-MED i Center for Job og Uddannelse, hvor der er enighed om behovet for et større tidsrum for borgersamtaler. Spørgsmålet har været sendt til høring i S-MED, hvor det blev præciseret: at forslaget kun gælder Center for Job og Uddannelse. at der ikke vil være adgang til de øvrige centre. at borgerne fortsat vil have adgang til selvbetjeningsløsninger. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, 1. at tidsrummet for borgersamtaler i Center for Job og Uddannelse udvides, så der kan afholdes borgersamtaler Center for Job og Uddannelse på Prøvestenen onsdag indtil kl at der også kan afholdes borgersamtaler i Center for Job og Uddannelse mandag indtil kl. 15 (efter sommerferien tirsdag indtil kl. 16), hvis der ved budgetrevisionen findes finansiering til yderligere møder i rehabiliteringsteamet, og der dermed er vagtbemanding på Prøvestenen i forbindelse med møderne i rehabiliteringsteamet. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho

11 11 Per Christensen (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Indstillingerne godkendt.

12 Beslutningssag: Opfølgning på anbefalinger om tryghed og kriminalitetsforebyggelse Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/1310 Beskæftigelsesudvalget Plan for implementering af Tryghedsudvalgets anbefalinger.pdf - Plan for implementering af Tryghedsudvalgets anbefalinger.pdf Indledning/Baggrund Udvalg for Tryghed og Forebyggelse blev nedsat af Byrådet i forbindelse med Budget Udvalg for Tryghed og Forebyggelse afleverede en række anbefalinger til Byrådet den 29. marts Byrådet besluttede, at opfølgningen på de 19 anbefalinger skal godkendes i Beskæftigelsessamt Børne- og Uddannelsesudvalgene. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Det kriminalitetsforebyggende arbejde relaterer sig til fokusområdet tidlig indsats i Vision 2020 samt Børne- og Ungepolitikken og Medborgerskabspolitikken. Sagsfremstilling Udvalg for Tryghed og Forebyggelse har afgivet 19 anbefalinger til Byrådet. I vedlagte bilag Plan for implementering af Tryghedsudvalgets anbefalinger - er administrationens forslag til opfølgning på de enkelte anbefalinger fremlagt. 1. Generelt om implementering af anbefalingerne Den løbende dialog om arbejdet og fokusområderne i Udvalg for Tryghed og Forebyggelse betyder, at flere af anbefalingerne allerede er indarbejdet i igangsatte initiativer. To større indsatser, der kommer til at imødekomme flere af Tryghedsudvalgets anbefalinger, er evaluering af ungeindsatsen og projektet Det Samlende Borgerforløb: 1.1. Evaluering af ungeindsatsen Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget drøftede og godkendte på fællesmødet den 7. marts 2016 processen for en evaluering af ungeindsatsen på tværs af centre. Evalueringen kommer til at indeholde et flowdiagram, som imødekommer Tryghedsudvalgets ønske om et kort eller diagram over indsatser (anbefaling 6). Evalueringen fremlægges for Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget i august Det samlende Borgerforløb Formålet med det tværgående projekt er at sikre, at de særligt udfordrede borgere/familier i Helsingør Kommune oplever en enkel, effektiv og sammenhængende indsats fra kommunen. Følgende målgrupper er udvalgt

13 13 1. Unge, der er i overgang mellem kommunens børne-, unge- og voksenområde. 2. Borgere, som er i kontakt med kommunens job/uddannelsescenter og som samtidig er i misbrugsbehandling. 3. Borgere, som er i et genoptrænings- eller vedligeholdelses-træningsforløb og som samtidig er i kontakt med kommunens job/uddannelsescenter og modtager hjælp i hjemmet 4. Borgere i den arbejdsdygtige alder, som har brug for pleje og omsorg 5. Familier, der modtager ydelser fra både Center for Børn, Unge og Familier og Center for Job og Uddannelse samt familier med børn, hvor et medlem modtager enten ressourceforløb, socialpædagogisk støtte eller familiebehandling. Dette imødekommer til dels Tryghedsudvalgets anbefalinger om et styrket og tidligt fokus på hele familien, der hvor det er relevant, (anbefaling 1 og 4) samt et fokus på unge over 18 år (anbefaling 6). Økonomi/Personaleforhold I den vedlagte plan for implementering foreslås, at 13 ud af 19 anbefalinger implementeres indenfor de eksisterende økonomiske rammer. Følgende tre anbefalinger kan ikke fuldt ud implementeres uden særskilt finansiering. 1. Anbefaling 7: Årligt seminar SSPK (Center for Børn, Unge og Familier) får ansvaret for at afholde et årligt seminar med fokus på kriminalitetsforebyggende indsatser; første gang i efteråret Det anslås, at seminaret vil have ca. 50 deltagende og kan afholdes for ca kr. Finansieringsforslag 1: Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Job og Uddannelse bidrager hver med kr. til et årligt seminar i foreløbigt to år (2016 og 2017). 2. Anbefaling 9: Aktivering på fuld tid Center for Job og Uddannelse vurderer ikke, at det vil være relevant med fuldtidsaktivering for alle unge i denne målgruppe. Centeret er ved at udvikle nye tilbud rettet mod hele gruppen af aktivitetsparate unge, og dette tilbud vil også være relevant for en del af de kriminalitetstruede/kriminelle, aktivitetsparate unge. For de uddannelsesparate unge vil det være relevant med et tilbud på fuld tid målrettet mod at få en tilknytning til lokale virksomheder. Forløbet kan være en kombination af vejledning/rådgivning med fokus på adfærdskorrektion samt en generel kompetenceafklaring og endelig job/praktikformidling suppleret med en mentorindsats til at fastholde den unge. Hvis alle uddannelsesparate i målgruppen skal i uafbrudt fuldtidsaktivering, vil det medføre merudgifter til aktiveringen, da omfanget vil være markant større end det nuværende. Denne merudgift skønnes at udgøre op mod 1,5 mio. kr., hvis hele målgruppen skal være uafbrudt i fuldtidsaktivering. Hvis der er et behov for skallering af forslaget, kan der afsættes færre midler, hvis der ikke

14 14 er tale om uafbrudt aktivering, eller hvis der kun fokuseres på dele af gruppen. Finansieringsforslag 2: Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der skal fremsættes et driftsønske med henblik på at fuldtidsaktivere de uddannelsesparate i målgruppen. 3. Anbefaling 14: Virksomhedspanel og koordinerende virksomhedskonsulent Center for Job og Uddannelses vurderer, at det vil være relevant med en indsats for at etablere et samarbejde med en gruppe af virksomheder, der er særligt engagerede i at give unge en ny chance. Center for Job og Uddannelse har en igangværende dialog med virksomheder om en bedre koordinering af samarbejdet mellem erhvervsliv og centeret. Beskæftigelsesudvalget har på mødet den 13. april 2016 vedtaget seks konkrete initiativer, der skal styrke centerets samlede virksomhedskontakt. Det vil være relevant at supplere dette og centerets øvrige virksomhedsindsats med en koordinerende virksomhedskonsulent, der skal arbejde på at skabe et panel af virksomheder, som gerne vil arbejde sammen med Helsingør Kommune for integrere udsatte, kriminalitetstruede/kriminelle unge på arbejdsmarkedet. En koordinerende virksomhedskonsulent med særligt fokus på kriminalitetstruede/kriminelle unge vil kunne øge antallet af virksomhedspladser for de unge og dermed bidrage til, at flere af de unge fra målgruppen kommer i fuldtidsaktivering. Finansieringsforslag 3: Beskæftigelsesudvalget tager stilling til, om der skal fremsættes et driftsønske med henblik på at ansætte en koordinerende virksomhedskonsulent, hvilket vil anslås til ét årsværk, kr. årligt. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Implementeringsplanen behandles i Beskæftigelsesudvalget den 4. maj Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj Indstilling Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab indstiller, 1. at implementeringsplanen godkendes med eventuelle kommentarer. 2. at udvalget godkender finansieringsforslag 1 vedr. årligt seminar. 3. at udvalget beslutter, om der skal udarbejdes driftsønske med henblik på fuldtidsaktivering (finansieringsforslag 2). 4. at udvalget beslutter, om der skal udarbejdes driftsønske med henblik på ansættelse af en koordinerende virksomhedskonsulent (finansieringsforslag 3).

15 15 Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Per Christensen (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Indstillingerne godkendt. Udvalget ønsker businesscases som en del af driftsønsker vedrørende indstilling 3 og 4. Udvalget ønsker endvidere undersøgt om Headspace+ er en del af det Headspace-tilbud (anonym rådgivning for unge), som er oprettet i Helsingør pr. 1. august. Og hvad et Headspace+ tilbud i modsat fald vil koste.

16 Orienteringssag: Topartsaftale om integration af flygtninge Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/8150 Beskæftigelsesudvalget Topartsaftale mellem KL og regeringen Indledning/Baggrund Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgik den 18. marts 2016 en topartsaftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og familiesammenførte. Aftalen ligger i forlængelse af og udmønter Delaftale om øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen, som regeringen har indgået med arbejdsmarkedets parter. Regeringen og KL er i aftalen enige om en række initiativer. I nedenstående sagsfremstilling beskrives de enkelte initiativer, der vurderes særligt relevante for Center for Job og Uddannelse - herunder deres økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune. Retsgrundlag Integrationsloven m.fl. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen om Tidlig indsats. Sagsfremstilling Topartsaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og familiesammenførte, indeholder bl.a. initiativer omkring boligplacering, tidlig indsats, bedre rammer og styrket beskæftigelsesindsats, øget brug af kompetencer, danskuddannelse samt finansiering. Hele topartsaftalen er vedlagt. 1. Boligplacering 1.1. Små almene boliger målrettet flygtninge Der afsættes 640 mio. kr., som skal dække 75 % af det kommunale grundkapitalindskud til nye almene boliger, hvis disse opfylder en række størrelseskrav. Kommunerne får fuld anvisningsret til boligerne. Der er i Helsingør Kommune på nuværende tidspunkt ikke planlagt eller igangsat byggeri af almene boliger, som efterlever kravene. Kommunen og boligselskaberne er i gang med at afdække mulighederne for at planlægge almene boliger, der lever op til kravene Investeringspulje til midlertidig boligplacering Der afsættes en pulje på 150 mio. kr. til etablering og ombygning af boliger med henblik på midlertidig boligplacering af flygtninge i 2016 og 2017, som kommuner kan ansøge om. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at Helsingør Kommune vil have udgifter til etablering og ombygning for kr. i Der forventes også at være udgifter til etablering af midlertidige boliger i 2017 jfr. sagen om anlægsforslag Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering

17 17 Der refunderes op til kr. af kommunernes serviceudgifter pr. måned pr. midlertidigt boligplaceret flygtning. Med udgangspunkt i det forventede antal boligplacerede i 2016, vurderer Center for Økonomi og Ejendomme at Helsingør Kommune vil modtage ca kr. Puljen dækker kun udgifter, der ligger ud over den egenbetaling, som flygtningen betaler for den midlertidige indkvartering. Af de nuværende midlertidige boliger er det relevant for Fiolgade, Stokholmsvej og Hellebæk Kollegie og Botilbud, der er relevant i forhold til puljen Udvidelse af mulighederne for almene bofællesskaber samt anvendelse af ældre- og ungdomsboliger til flygtninge boliger Kravene til antallet af værelser i almene bofællesskaber lempes. Der udarbejdes derudover vejledning om bofællesskaber samt vejledning om mulighederne for anvendelse af ældre- og ungdomsboliger til flygtninge. 2. Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats 2.1. Forenkling af regler om integrationskontrakt og integrationsplan samt forenkling af reglerne om samtaler i integrationsprogrammet Integrationsplanen afskaffes, og dele af den vil fremover indgå i integrationskontrakten. Krav om opfølgningssamtaler i integrationsprogrammet smidiggøres. Dette vil i Center for Job og Uddannelse betyde en forenkling for det administrative arbejde i mindre grad. 3. Tidlig indsats 3.1. Tidlig afdækning, styrket informationsudveksling og styrket samarbejde Der skal ske bedre og mere ensartet screening af kompetencer allerede i asylcenteret, og der skal ske bedre informationsudveksling mellem asylcenter og kommune. Samtidig vil den geografiske nærhed mellem asylcenter og kommune blive et selvstændigt kriterium for at styrke samarbejdet. Dette vil betyde, at Center for Job og Uddannelse vil kunne iværksætte en beskæftigelsesrettet indsats tidligere på baggrund af disse oplysninger Styrket beskæftigelsesindsats i visitationen Flygtningens kompetencer, og dermed beskæftigelsesmuligheder i modtagekommunen, skal have større indflydelse på boligplacering, ligesom flygtninge med reelt jobtilbud som udgangspunkt boligplaceres i den kommune, hvor arbejdspladsen er beliggende. Dette selvom kommunens kvote eventuelt er opfyldt. Hvis der i Helsingør Kommune bliver udarbejdet en arbejdsmarkedsanalyse, vil resultatet af denne kunne bruges til, at de flygtninge, som boligplaceres i Helsingør Kommune, i større grad har de relevante kompetencer i forhold til de konkrete jobåbninger i Helsingør Kommune. 4. Styrket beskæftigelsesindsats 4.1. Ekstra resultattilskud Kommunerne vil i 2016 og 2017 modtage kr. for hver flygtning, der kommer i ustøttet beskæftigelse. Hvis der bruges samme betingelser som for det ordinære resultattilskud, forventer Center for Økonomi og Ejendomme, at Helsingør Kommune vil modtage kr. i 2016.

18 Et mere intensivt integrationsprogram Integrationsprogrammet forkortes til 1 år med mulighed for forlængelse op til 5 år. Varigheden afhænger af, om personen under integrationsprogrammet har opnået målene i integrationskontrakten om ordinær beskæftigelse eller uddannelse samt bestået danskprøve. Det økonomiske grundtilskud ydes fortsat i tre år. Hvis Center for Job og Uddannelse fremadrettet får en større andel af flygtninge og familiesammenførte i ordinært arbejde eller uddannelse indenfor de første tre år, vil en afkortning af integrationsperioden betyde en administrativ lettelse. En afkortning af perioden vil dermed betyde færre borgere at følge op på i forhold til i dag, da der er krav om opfølgning i hele integrationsperioden trods arbejde eller uddannelse Aktiveringskravet på 37 timer pr. uge afskaffes Aktiveringskravet på 37 timer pr. uge i integrationsperioden afskaffes. Dermed bliver det i højere grad muligt at kombinere virksomhedsrettede tilbud med danskundervisning og målrettede opkvalificeringsforløb. Center for Job og Uddannelse vurderer, at det i højere giver fleksibilitet i tilrettelæggelsen af indsatsen og åbner muligheder for at gennemføre projekter som Kvindelige flygtninge sprog og job, der er 30 timer pr. uge Nytilkomne skal mødes som jobparate Nytilkomne flygtninge og familiesammenførte kategoriseres som udgangspunkt som jobparate. Der gives samtidig mulighed for at fritage flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fra krav om at tjekke jobopslag og opdatere CV på Jobnet. Center for Job og Uddannelse vurderer, at dette initiativ vil betyde bedre mulighed for at etablere strukturerede indsatser for de forskellige målgrupper. Samtidig fjernes de administrative byrder ved flygtninges brug af de digitale redskaber på Jobnet Forforløb for aktivitetsparate Flygtninge, der kategoriseres som aktivitetsparate, skal have et virksomhedsrettet forløb i form af et såkaldt forforløb i en virksomhed. Center for Job og Uddannelse vurderer ikke, at dette vil have en betydning for den beskæftigelsesrettede indsats, da der allerede i dag etableres særlige forløb for aktivitetsparate i virksomheder Tidlig virksomhedsrettet indsats Kommunerne skal give flygtninge og familiesammenførte en virksomhedsrettet indsats senest efter en måned og forsætte den kontinuerligt efterfølgende, så der højst er seks uger mellem hvert virksomhedsrettede tilbud indtil flygtningen kommer i ordinært job eller uddannelse. Til dette er der afsat 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i Ud fra Helsingør Kommunes flygtningeandel i 2016 forventer Center for Økonomi og Ejendomme, at Helsingør Kommune vil modtage ca kr. i 2016 og ca kr. i Center for Job og Uddannelse vurderer, at kontinuerlig, virksomhedsrettet aktivering kan medføre en klar styrkelse af indsatsen. Centeret vurderer dog også, at det i praksis vil være en stor udfordring i at imødekomme oplægget om, at flygtninge skal være i praktik senest 1 måned efter ankomsten til Helsingør Kommune og kontinuerligt derefter. Det kræver, at

19 19 Center for Job og Uddannelse skaber i størrelsesordenen løbende praktikpladser med efterfølgende jobåbninger. Centeret arbejder på en model, der skal styrke den virksomhedsrettede indsats både for at skabe bedre resultater af flygtningeindsatsen og for at imødekomme de kommende krav til indsatsen. Indsatsen for at øge antallet af tilgængelige virksomhedspladser er igangsat. Det skal dog bemærkes, at det store behov for løbende praktikpladser vil kræve et stort ressourcetræk til at etablere og følge op på de mange praktikpladser. Det vil også kræve et endnu tættere samspil med det lokale erhvervsliv Bedre virksomhedsservice Jobcenteret skal sikre, at virksomheder, der ønsker at rekruttere til ordinær eller støttet beskæftigelse, har mulighed for at modtage en koordineret service på tværs af kommunegrænserne. Helsingør Kommune indgår i Nordsjællands Rekrutteringsservice, der er et samarbejde mellem ni nordsjællandske kommuner. Hovedfokus er på at understøtte, at virksomhederne i området kan få den arbejdskraft, de har brug for gennem en koordineret service på tværs af de ni kommuner Indikatorer for resultater Der opstilles indikatorer, der følger op på kommunernes resultater i integrationsprogrammet med at få flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse samt anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud. 5. Øget brug af medbragte kompetencer 5.1. Formel kompetenceafklaring Den formelle kompetencevurdering påbegyndes fremover i asylcenteret. Kommunerne skal informere flygtninge og familiesammenførte om mulighed for vurdering af uddannelseskvalifikationer, ligesom der udvikles værktøj til kompetenceafklaring. Der udarbejdes desuden bedre information til flygtninge om uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder samt kompetenceafklaring- og vurderingsmuligheder. Dette vil betyde, at Center for Job og Uddannelse vil kunne iværksætte en beskæftigelsesrettet indsats tidligere. 6. Erhvervsrettet danskuddannelse 6.1. Turbodansk, beskæftigelsesrettet og virksomhedsorganiseret danskuddannelse Timetallet for danskundervisning standardiseres til gennemsnitlig 25 timer ugentlig i alle asylcentre, så danskkundskaberne styrkes inden overgangen til kommunen. Danskundervisningen på sprogskolen skal have større beskæftigelsesrettet fokus, ligesom der etableres bedre muligheder for, at danskundervisningen kan foregå på virksomhederne. Dette vil betyde, at Center for Job og Uddannelse vil kunne iværksætte en beskæftigelsesrettet indsats tidligere, da det forventes, at flygtningenes danskniveau er højere, når de ankommer til kommunen og deres mulighed for hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet dermed er styrket. 7. Fokuseret finansiering 7.1. Styrket resultattilskud

20 20 Resultattilskuddet vedrørende ustøttet beskæftigelse og uddannelse opjusteres, og perioden, hvor kommunerne kan få resultattilskud for ustøttet beskæftigelse og uddannelse, forlænges fra 3 til 5 år. Samtidig nedjusteres resultattilskuddet for bestået danskuddannelse. Initiativet giver kommunerne et øget incitament til en hurtig, beskæftigelsesrettet indsats, da resultattilskuddet er væsentligt forhøjet i de første tre år efter ankomsten Integrationstilskud og grundtilskud Der afsættes 225 mio. kr. til forhøjelse af puljen til integrationstilskud i Hvis det antages, at puljen fordeles på samme måde som de tidligere puljer til integration, vurderer Center for Økonomi og Ejendomme, at Helsingør Kommune vil modtage ca kr. I 2017 og 2018 afskaffes integrationstilskuddet. I stedet vil grundtilskuddet blive forhøjet med 50 %. Forhøjelsen af grundtilskuddet i 2017 og 2018 vil ifølge aftalen svare til integrationstilskuddet i Center for Job og Uddannelses vurdering Generelt vurderer Center for Job og Uddannelse, at der er mange elemeter i aftalen, der vil styrke den samlede beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Elementer, der i høj grad dels vil øge flygtninges muligheder for at komme i uddannelse eller i varig beskæftigelse, men også understøtte, at det sker hurtigere, end det gør i dag. Særligt vil den forberedende danskundervisning i asylcentrene og den efterfølgende mere intensive og arbejdsrettede danskundervisning have stor betydning for virksomhedernes mulighed for at tage flygtninge i praktik og løntilskud. Det samme gælder for kompetenceafklaringen, der påbegyndes allerede i asylcenteret, da det betyder, at den virksomhedsrettede indsats kan sættes ind på et tidligere tidspunkt, end det er tilfældet i dag. Center for Job og Uddannelse vil i den kommende periode forberede implementeringen af de forskellige initiativer i topartsaftalen. Herunder vil der særligt være fokus på yderligere at styrke den virksomhedsrettede indsats overfor flygtninge og familiesammenførte. Den hurtigere og mere intensive virksomhedsrettede aktivering forventes at bidrage til en styrket indsats, men det vil også stille store krav til antallet af virksomhedspladser, hvilket vil være forbundet med store udfordringer i praksis. Økonomi/Personaleforhold Samlet skønner Center for Økonomi og Ejendomme, at topartsaftalen vil betyde, at Helsingør Kommune får tilført kr. Det er uvist, hvor stor en andel af dette beløb, der tilfalder Center for Job og Uddannelses budgetområde. Der tages dog forbehold for den generelle udvikling på flygtningeområdet, ligesom det på nuværende tidspunkt ikke er kendt, hvordan midlerne bliver udmøntet. Tabel 1 viser Center for Økonomi og Ejendommes skøn af betydningen for Helsingør Kommune af hvert initiativ i topartsaftalen. Tabel 1: Oversigt over initiativer i topartsaftale og skøn for Helsingør Kommunes andel, kr. Initiativ Skøn for Helsingør Kommunes andel Små almene boliger målrettet flygtninge Ukendt Investeringspulje til midlertidig boligplacering* 1.400

21 21 Refusion af udgifter til midlertidig boligplacering 790 Ekstra resultattilskud 425 Tidlig virksomhedsrettet indsats 250 Resultattilskud Ukendt Integrationstilskud Sum *Det er ukendt, hvor stor en andel af Helsingør Kommunes skønnede udgifter på kr., der bliver finansieret af investeringspuljen til midlertidig boligplacering. Center for Økonomi og Ejendomme vurderer, at de øvrige initiativer i aftalen ikke har direkte økonomiske konsekvenser for Helsingør Kommune. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Per Christensen (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Orientering foretaget.

22 Orienteringssag: Kommende sager i Beskæftigelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25571 Beskæftigelsesudvalget Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Udbud i Center for Ejendomme Økonomi og Ejendomme Hvert kvt. Modtagelse af flygtninge status på styrket indsats Det samlede borgerforløb Status på beskæftigelsessituationen for flygtninge og indvandrere Job og Uddannelse Job og Uddannelse/ Særlig Social Indsats/ Borgerservice, IT og Digitalisering Job og Uddannelse Løbende Løbende Hvert møde Midtvejsevaluering af Projekt Kvindelige flygtninge og familiesammenførte Job og Uddannelse Status på beskæftigelsesindsatsen Job og Uddannelse Budgetmøde i fagudvalg Økonomi og Ejendomme budgetrevision pr. 30. april 2016 Økonomi og Ejendomme Workshop om personer med handicap Job og Uddannelse Indsatser overfor aktivitetsparate borgere i Helsingør Kommune Job og Uddannelse Medio 2016 Evaluering af ungeindsatsen Job og Uddannelse Opfølgning på refusionsomlægninger Job og Uddannelse budgetrevision pr. 31. august 2016 Økonomi og Ejendomme Helsingør Kommunes Sociale Beskæftigelsespris 2016 Job og Uddannelse Ultimo 2016 Orientering om budget Økonomi og Ejendomme Status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet i Kommunekontaktrådet (KKR) Job og Uddannelse Primo 2017

23 23 Fællesmøde med Børne- og Uddannelsesudvalget Fællesmøde med Integrationsrådet Job og Uddannelse/ Dagtilbud og Skoler/ Børn, Unge og Familier Job og Uddannelse/ Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Primo 2017 Primo 2017 Regnskab 2016 på Beskæftigelsesudvalgets område Driftsoverførsler fra regnskab 2016 til 2017 på Beskæftigelsesudvalgets område Økonomi og Ejendomme Primo 2017 Økonomi og Ejendomme Primo Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Iværksættere med etnisk minoritetsbaggrund Forslag til midlertidig indkvartering af flygtninge på hospitalet, indtil det skal anvendes til sundhedshus Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Job og Uddannelse Beregning af effekt af indsatser Job og Uddannelse Radikaliseringsplan Job og Uddannelse Orientering om den opprioritering af beskæftigelsesindsatsen Gladsaxe Kommune har foretaget og hvilke resultater det har skabt Job og Uddannelse Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Per Christensen (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Orientering foretaget. Ny sag Marlene Harpsøe (O) ønsker en status vedr. sanktioner overfor personer på kontanthjælp, på uddannelseshjælp og under integrationsprogrammet. Orienteringen skal indeholde en orientering om hhv. brug, regler og administration af sanktioner 17. august 2016.

24 Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25569 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesplaner brev fra RAR Hovedstaden.pdf Brev til kommunens politiske og administrative ledelse på beskæftigelsesområdet om beskæftigelsesplanerne for 2016 Sagsfremstilling 1. Beskæftigelsesplaner 2016 Brev fra Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR) (Vedlagt) 2. Åbent hus på Hellebæk friskole den 11. maj 2016 kl Kalenderreservation sendt til udvalget pr. mail 3. Retssag og dom af 18. april 2016 Orientering ved Centerchef Kristjan Gundsø Jensen Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Per Christensen (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Allan Berg Mortensen (Ø) orienterede om møde med Barslund om beskæftigelse af flygtninge. Allan Berg Mortensen (Ø) orienterede om brev fra det Regionale Beskæftigelsesråd, som har godkendt beskæftigelsesplanen. Den 11. maj 2016 er udvalget inviteret til åbning af Hellebæk Friskole til flygtningeboliger. Mulighed for to af udvalgets medlemmer kan deltage den 27. september i konference om flygtninge og beskæftigelse. Centerchef Kristjan Gundsø Jensen orienterede om retssag vedr. jobrotation, som kommunen har vundet.

25 Beslutningssag: Planlægning af mødeplan for 2017 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/12871 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Arbejdet med planlægningen af mødeplanen for byråd og udvalg i 2017 er gået i gang. Udvalget skal tage stilling til, hvilken ugedag og tidspunkt der ønskes til udvalgsmøder. Sagsfremstilling Inden der præsenteres et forslag til mødeplan for Byrådet, vil Center for Erhverv, Politik og Organisation gerne vide, hvilken ugedag og tidspunkt de forskellige udvalg foretrækker. I 2016 ligger udvalgsmøderne først i en måned, og Økonomiudvalget og Byrådet ligger sidst i en måned på mandage. Denne model forventes også anvendt i Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Beskæftigelsesudvalget Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at udvalget beslutter, hvilken ugedag og tidspunkt der foretrækkes til udvalgsmøderne i Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho Per Christensen (A) var mødt som stedfortræder for Duygu A. Ngotho (A). Udvalget fastholder onsdag kl som foretrukken mødedag og tidspunkt i 2017.

26 26 Bilagsliste 5. Beslutningssag: Opfølgning på anbefalinger om tryghed og kriminalitetsforebyggelse 1. Plan for implementering af Tryghedsudvalgets anbefalinger.pdf - Plan for implementering af Tryghedsudvalgets anbefalinger.pdf (135898/16) 6. Orienteringssag: Topartsaftale om integration af flygtninge 1. Topartsaftale mellem KL og regeringen (116275/16) 8. Meddelelser/Eventuelt 1. Beskæftigelsesplaner brev fra RAR Hovedstaden.pdf (133016/16) 2. Brev til kommunens politiske og administrative ledelse på beskæftigelsesområdet om beskæftigelsesplanerne for 2016 (133015/16)

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget

Forslag til ny opgave (driftsønske), budget Budgetområde Titel Jobformidler til a-dagpengeområdet Nr.: ø 826-01 Helsingør Kommune har haft et fald i antal langtidsledige på a-dagpenge i 2015 på 21 % svarende til 47 personer. Sammenlignelige kommuner

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 08. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:20 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Torsdag den 20. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

Topartsaftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge

Topartsaftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Topartsaftale om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge Regeringen og KL indgik den 18. marts 2016 topartsaftale om bedre rammer

Læs mere

Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016

Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016 Punkt 8. Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016 2016-016937 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om toparts-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. januar 2017 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015

Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Beskæftigelsesudvalgsmøde d. 19. oktober 2015 Proces vedr. resultatmål, beskæftigelsesplan og implementeringsplan I dag: Opfølgning på resultatmål for 2015 Beskæftigelsesplan for 2016 m. oplæg til 2016-mål

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 28. november Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 09. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 20.00 Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1

Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Beskæftigelsesplan 2016 Bilag 1: Oversigt over mål 1 Nr. Mål Afrapportering: Unge 1a undersøge mulighederne for øget tværfagligt samarbejde om de unge. Undersøgelsen bliver fremlagt på møde i Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Villa Fem Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 07. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 19.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 13. september 2017 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge

Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge Regeringen KL Dato 18/3 2016 Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge Nyt kapitel Danmark står i disse år over for en stor udfordring med at modtage og integrere et ekstraordinært højt antal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Årsmøde i socialrådgivernes integrationsfaggruppe 12. marts 2015 Chefkonsulent Birger Mortensen, KL bir@kl.dk 27-04-2015 1 Optakt: 2. halvdel

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-02-2017 16:15 Medborgerhuset, sal C Afbud fra:. Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 26. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Prøvestenen, Pyramiden Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Peder Skou (DA) Harald Kortland

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet

Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Den 25. august 2016 Notat Udarbejdelse af business cases vedr. investering i integrationsområdet Information til SIRIs Kommunegruppe 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INDHOLD I BUSINESS CASENE...

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 4. marts 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 4. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i marts...2 3. JA - Handleplan for ungeindsats 2013...3 4.

Læs mere

Referat Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Referat Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat Beskæftigelses- og : Torsdag den 31. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 17.30 Medlemmer: William

Læs mere

Nationalt fokus på lokal integration

Nationalt fokus på lokal integration Nationalt fokus på lokal integration -Strategi og retning for den nationale integrationsindsats Karin Ingemann, Integration og Medborgerskab En dansk motorvej i september 2015 Udfordringen: Den nationale

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 12. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Betina Svinggaard

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet

Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet Punkt 5. Orientering om opfølgning på Partnerskabsaftalen på integrationsområdet 2016-038673 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender, til Beskæftigelsesudvalgets orientering status på opfølgning

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere

Læs mere

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune

Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 24. november 2015 Flere i job beskæftigelsespolitik for Aarhus Kommune 1. Resume Tidligere har Aarhus Kommune årligt

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. oktober 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe

Læs mere

Revideret handleplan: Flygtninge i job

Revideret handleplan: Flygtninge i job Revideret handleplan: Flygtninge i job Målsætning: flere flygtninge i beskæftigelse, jf. Integrationsstrategien spor 1 Med den reviderede handlingsplan er der tale om øget fokusering i forhold til den

Læs mere

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder

Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder 1 Anlægsforslag budget 2015-2018 for Økonomiudvalgets budgetområder Center for Ejendomme har i januar marts 2014 holdt møder med fagcentrene med henblik på at indsamle forslag til nye anlægsopgaver samt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse

Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Integrationsområdet LF 189 med fokus på beskæftigelse Inddeling: Ændret finansiering Ikrafttrædelsesbestemmelser Ændring i Integrationsloven, herunder ændringer i lov om almen boliger Danskuddannelsesloven

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 189 endeligt svar på spørgsmål 24 Offentligt BILAG ad spm. nr. 24 (L 189) Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, j.nr. 2016/2333 Ændringsforslag

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere