Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere."

Transkript

1 Ude - og hjemme.. INDHOLD IFRS-regnskaber Medarbejderobligationer Beskatning af rejser... 5 Skattefrie omstruktureringer det bemærkes... 8 Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere. Enhver form for regulering af samfundet sker i dag på en helt anderledes måde end for bare ganske få år siden. Globalisering er ikke længere et udtryk uden substans. Revisorbranchen har i mange år skelet til den internationale udvikling, når regler og standarder skulle nedfældes på papir. Denne udvikling mærker fl ere og fl ere af vore kunder også. Afl æggelse af et regnskab er ikke længere en affære, der foregår efter gode, gamle danske bestemmelser og opfattelser. Er en virksomhed af en vis størrelse, er regnskabsafl æggelsen nu reguleret af noget så eksotisk som IFRS. Forkortelsen står for International Financial Reporting Standards og disse standarder er i de senere år blevet til lovgivning i Danmark for nogle selskaber. Andre selskaber følger standarderne uden ved lov at være forpligtede til det. Tankegangen hos andre folkeslag er ikke altid den samme som danskernes og det, som vi i Danmark har anset som rigtigt på regnskabsområdet, anses ikke altid af andre som værende en god ide. Skattetrykket er altid til debat og debat om dette emne er sikkert et globalt fænomen på nær i ganske enkelte oliestater, hvor skat er et fuldstændig ukendt begreb. Nulskat er der næppe udsigt til i Danmark. Det interessante er, at landene omkring os i resten af den globale landsby i et vist omfang sætter skatterne på lønindkomst ned. Den vej er Danmark endnu ikke gået. Vi har skattestop, og selskabsbeskatningen er inde i en udvikling, hvor procentsatsen af og til sættes lidt ned. Skatten på løn er der ikke rørt ved - og så er der grobund for andre løsninger. En af dem er medarbejderobligationer. Denne ordning anvendes i stort omfang, og vi bringer en gennemgang af hovedtrækkene i reglerne. Måske sætter den globale opvarmning grænser for lysten til at komme ud på længere sigt men indtil videre er der alligevel skattemæssige betragtninger omkring rejser til udlandet. Disse regler beskriver vi kort. Endelig har vi en omtale af skattefrie omstruktureringer, som rigtigt gættet udspringer af noget om ikke globalt, så dog af europæisk regulering. Måske kunne den gamle talemåde ændres til, at ude og hjemme er lige godt?

2 IFRS-regnskaber Kort introduktion til regnskabsaflæggelse efter internationale regnskabsstandarder - IFRS Anvendt regnskabspraksis Flere og fl ere danskere er hoppet med på aktietoget der investeres i børsnoterede aktier som aldrig før. En af grundreglerne for aktieinvestering er at sætte sig grundigt ind i de forretningsmæssige forhold i den virksomhed, som man påtænker at investere i. Den nemmeste vej hertil er som regel at rekvirere selskabets årsrapport. Når man læser afsnittet om anvendt regnskabspraksis i en årsrapport, vil man her i langt de fl este situationer bemærke, at selskabet anvender internationale regnskabsstandarder i sin regnskabsafl æggelse. Årsrapporten afl ægges altså ikke længere med baggrund i årsregnskabsloven, men i overensstemmelse med IFRS. ten det er alt eller intet. Formålet hermed er naturligvis at forhindre, at virksomhederne vælger fra forskellige regelsæt med henblik på at give regnskabet et bestemt indhold. Ved siden af standarderne har virksomhederne pligt til at følge den særlige IFRS-bekendtgørelse. Denne bekendtgørelse indeholder en række krav vedrørende regnskabsafl æggelsen, som ikke er dækket af de internationale standarder. Der gælder eksempelvis krav til ledelsespåtegning, revision, ledelsesberetning samt indsendelse af årsrapporten. Frivillig anvendelse af IFRS De omfattede virksomheder Siden 1. januar 2005 har det været et krav, at børsnoterede virksomheders koncernregnskab afl ægges efter IFRS. Børsnoterede virksomheder omfatter virksomheder noteret på fondsbørsen, men også virksomheder optaget på en autoriseret markedsplads for eksempel Dansk AMP anses i denne sammenhæng for at være børsnoterede. Virksomheder, som er noteret på First North, bliver derimod ikke betragtet som børsnoterede virksomheder. Årsregnskabsloven indeholder bestemmelser om anvendelse af de internationale regnskabsstandarder. Heraf fremgår blandt andet, at de omfattede virksomheder kan vente til 1. januar 2009 med at udarbejde moderselskabsregnskabet efter IFRS. Langt de fl este koncerner har dog med god grund valgt at udarbejde moderselskabsregnskabet efter samme principper som koncernregnskabet. Andre virksomheder end de børsnoterede kan frivilligt vælge at udarbejde årsrapporten efter de internationale regnskabsstandarder. Fra 2009 er der dog krav om, at såfremt koncernregnskabet afl ægges efter de internationale standarder, skal moderselskabsregnskabet også afl ægges efter standarderne. Virksomheder, der skal eller vælger at følge standarderne, er forpligtede til at følge samtlige vedtagne og godkendte standarder fra deres ikrafttræden. Man kan således ikke shoppe mellem standarderne og bruge årsregnskabslovens bestemmelser på nogle dele af årsrappor- Forskelle Selv efter at årsregnskabsloven de senere år har undergået væsentlige forandringer, er der fortsat væsentlige forskelle mellem dansk regnskabsregulering og IFRS. Ud over en lang række større og mindre forskelle i krav til præsentation og oplysninger er der blandt andet en lang række afvigelser vedrørende indregning og måling. Ligeledes er opdateringsfrekvensen og udstedelsen af nye standarder præget af et højere tempo end det, man oplever i forbindelse med årsregnskabsloven. Når alle disse forhold tages i betragtning, er der alt andet lige større udfordringer forbundet med rapportering efter IFRS i forhold til rapportering efter årsregnskabsloven. Fordele ved IFRS Det må forventes, at fl ere danske, ikke-børsnoterede virksomheder fremover vil benytte muligheden for frivillig anvendelse af IFRS i regnskabsafl æggelsen. Ved overvejelser omkring frivillig overgang til IFRS vil følgende faktorer indgå: 2

3 Adgang til internationale kapitalmarkeder; lettere at tiltrække udenlandske investorer/ samhandelspartnere og opnå fi nansiering i udlandet. Øget informationsværdi for aktionærer og analytikere; gennemsigtighed i regnskabsrapporteringen. Benchmarking; sammenlignelighed med konkurrenter og virksomheder inden for samme branche. Strategiske fordele; etablering af udenlandske fi lialer og datterselskaber. Børsnotering; element i en proces frem mod en børsintroduktion. IFRS eller IAS Når der tales om internationale regnskabsstandarder, anvendes såvel forkortelsen IFRS som forkortelsen IAS. IAS er betegnelsen på de gamle, men ajourførte standarder, mens alle nyere og kommende standarder bærer betegnelsen IFRS. IFRS light I forbindelse med de seneste ændringer til årsregnskabsloven har det været på tale at tilpasse loven til de internationale regnskabsstandarder. Tilpasningen kunne foretages på en sådan måde, at de virksomheder, der ikke måtte ønske at følge standarderne fuldt ud, populært sagt kunne få mulighed for at følge en IFRS light -ordning i årsregnskabsloven. En sådan ordning har indtil videre måttet afvente ændringer i standarderne. Et udkast til international regnskabsstandard for små og mellemstore virksomheder, som er udsendt for nylig, kan måske blive en genvej til en sådan model. Standarden der forventes udsendt i endelig udgave i første halvdel af 2008 vil være mindre krævende end standarderne for de børsnoterede virksomheder. Anvendelse af standarden vil kræve en ændring af årsregnskabsloven, idet årsrapporter skal udarbejdes efter denne lov eller efter de internationale regnskabsstandarder, som er godkendt af EU, suppleret med særlige danske krav. Ny standard på vej Medarbejderobligationer Et element i en attraktiv lønpakke Skattemyndighederne godkendte i foråret 2004, at medarbejderobligationsordninger kan fi nansieres ved lønnedgang. Herved blev der åbnet for, at man som led i en virksomheds lønpolitik kan tilbyde medarbejderne valget mellem lavtbeskattede medarbejderobligationer og højtbeskattet, almindelig løn. Blot skal virksomheden overholde det krav, at samtlige medarbejdere skal have valget. Lønnedgangen skal endvidere være reel. En medarbejderobligation er derfor ikke et personalegode i normal forstand, men derimod et attraktivt alternativ til at udbetale løn eller bonus som almindelig indkomst. Ordningen har eksisteret i mange år, men den har tiltrukket sig betydelig opmærksomhed og interesse, efter at skattemyndighederne godkendte, at ordningen kan fi nansieres ved fuld lønnedgang. Medarbejderobligationer er en incitamentsordning, der også retter sig mod virksomheder, som ikke drives i selskabsform og derfor ikke kan udstede aktier eller anparter til medarbejderne. Der er dog væsentlige forskelle mellem medarbejderobligationer og medarbejderaktier, blandt andet har medarbejderobligationer normalt ikke noget værdistigningspotentiale, ligesom de heller ikke giver modtageren medejerskab og stemmeret. Selskaber, der kun har én ansat som regel hovedaktionæren kan også anvende ordningen. Gældsbrev En medarbejderobligation er i realiteten et gældsbrev, som en virksomhed udsteder til sine ansatte. Gældsbrevet kan tildeles skattefrit, såfremt visse betingelser opfyldes. Den væsentligste betingelse er, at gældsbrevet skal båndlægges i fem år. Medarbejderen modtager derfor ikke nogen kontanter, før gældsbrevet indfries efter udløb af båndlæggelsesperioden. Hovedaktionærselskaber 3

4 Gunstig beskatning Fordel for alle Forrentning af gældsbrevet vil dog løbende blive udbetalt. Overstiger medarbejderobligationens kursværdi ikke kr. pr. medarbejder pr. år, er den helt skattefri. Den skattefrie beløbsgrænse reguleres årligt og er for 2007 fastsat til kr. I det omfang obligationens kursværdi overstiger det skattefrie beløb, skal virksomheden svare en afgift på 45 % af det overskydende beløb. En afgift på 45 % er for de fl este udtryk for en meget gunstig beskatning. Det hænger sammen med, at afgiften i modsætning til almindelig indkomstskat ikke skal indeholdes i beskatningsgrundlaget, men derimod betales ved siden af. Eksempel Virksomheden udsteder en medarbejderobligation med en kursværdi på kr. Afgiften udgør 0,45 x ( kr kr.) = kr. Afgiften betales i tillæg til obligationen, således at virksomhedens samlede udgift ved udstedelsen kan opgøres til kr. Virksomheden har fuldt fradrag for dette beløb i udstedelsesåret. Havde virksomheden anvendt kr. til udbetaling af almindelig løn eller bonus, skulle virksomheden have indeholdt A-skat af det fulde beløb. Medarbejderens endelige indkomstskat ville typisk andrage kr., afhængigt af den pågældendes øvrige indkomstniveau og bopælskommune. Afgiftssatsen på 45 % svarer i realiteten til en indkomstskattesats på 31 % (45:(100+45)). Til sammenligning er marginalskatten for almindelig lønindkomst normalt %. Særligt for lidt højere indkomster, hvor medarbejderen betaler topskat, giver medarbejderobligationer således mulighed for at halvere beskatningen af den del af lønnen, som modtages som medarbejderobligationer. De lavest beskattede medarbejdere har dog også fornøjelse af reglen. Betingelser Der er en række betingelser, som skal opfyldes, for at en medarbejderobligationsordning kan komme under den gunstige beskatning. For det første er det et krav, at samtlige medarbejdere i virksomheden tilbydes at få medarbejderobligationer. Tilbuddet kan ikke rettes alene til en udvalgt skare eller til enkelte medarbejdere, som for eksempel har udmærket sig ved en særlig indsats. Medarbejderobligationer egner sig derfor ikke som individuelt belønningsinstrument, da virksomheden ikke må anlægge individuelle bedømmelser som grundlag for tildelingen. Virksomheden kan dog afskære medarbejdere, som ikke har tilstrækkelig anciennitet, fra at få medarbejderobligationer. Skattepraksis tillader her, at virksomheden kan sætte anciennitetskravet så højt som tre år, hvis det ønskes. For det andet skal alle normalt have lige meget. Dette udgangspunkt modifi ceres dog således, at kravet anses for opfyldt, hvis alle får relativt lige meget set i forhold til deres årsløn. Kursværdien af medarbejderobligationen med tillæg af den afgift, som virksomheden betaler heraf, må udgøre op til 10 % af den enkelte medarbejders kontante årsløn. Det indebærer, at højtlønnede medarbejdere kan få et større kronebeløb i medarbejderobligationer end lavtlønnede medarbejdere. Ved opgørelsen af den nævnte 10 %-grænse anvendes et fornuftigt mål for den enkeltes normale årsløn. Udsving på grund af særlig bonus, overtidsbetaling og lignende medregnes ikke. Det er vigtigt at huske, at medarbejderobligationer og afgiften heraf heller ikke regnes med til årslønnen. For det tredje skal medarbejderobligationerne båndlægges. Virksomheden skal derfor etablere et båndlægningsdepot hos sit pengeinstitut. Selvom depotet i princippet oprettes til fordel for den enkelte medarbejder, indestår pengeinstituttet for, at medarbejderobligationerne ikke udleveres, før der er forløbet fem kalenderår. Der regnes med fulde kalenderår. Udstedes medarbejderobligationer efter den 31. december, er båndlæggelsesperioden således op til næsten 6 år. Renter Der er ikke skattemæssigt krav om, at medarbejderobligationer skal bære en rente, men kom- 4

5 bineret med en lønreduktion vil det være hensigtsmæssigt at kompensere for den udskudte lønudbetaling ved at betale rente af obligationsbeløbet. Renten kan udbetales løbende til medarbejderne og bliver beskattet på almindelig vis, det vil sige normalt med %. Hertil kommer, at rentesatsen har direkte betydning for kursansættelsen af medarbejderobligationen, idet en højere rente alt andet lige giver en højere kurs. Kursværdien anvendes ved opgørelse af afgiften, ved opgørelse af virksomhedens skattemæssige fradrag ved udstedelsen samt ved opgørelse af en eventuelt skattepligtig indfrielsesgevinst for medarbejderen. Beskatning af medarbejderne ved indfrielse kan ske, hvis obligationen ikke forrentes, eller hvis dens rente på udstedelsestidspunktet er mindre end den skattemæssige mindsterente. Denne udgør i skrivende stund 3 % p.a. Risiko Det hører med til vurderingen af ordningen, at ved at modtage en medarbejderobligation erhverver medarbejderen en fordring på virksomheden, hvorved medarbejderen påtager sig risiko for tab, hvis virksomheden bliver insolvent. Beskatning ved indfrielse Beskatning af rejser Skattepligt eller skattefrihed må afgøres ud fra konkret vurdering Ansatte er ikke skattepligtige af egentlige forretningsrejser. Det gælder også, hvis der er tale om studierejse af generel karakter, og studierejsen primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser. Deltager ægtefælle og børn i rejsen, taler dette for, at rejsen er af turistmæssig karakter, med mindre der er en overvejende erhvervsmæssig eller faglig begrundelse for, at ægtefællen deltager. Har rejsen derimod karakter af hel eller delvis ferie, fordi arrangementet har et såkaldt ikke ubetydeligt turistmæssigt islæt, skal den ansatte beskattes af værdien af den private del af rejsen. Den private del af rejsen sættes til markedsværdien. Det kan ofte være vanskeligt at afgøre, om en rejse skal betragtes som en skattefri studierejse eller en skattepligtig ferierejse for ansatte. Der skal derfor i det enkelte tilfælde foretages en konkret vurdering, hvor blandt andet følgende kriterier indgår: Er studierejsen relevant for deltagerne? Sker deltagelsen for at vedligeholde og ajourføre den faglige viden, eller er der tale om videreuddannelsesformål? Er der tale om et turistmæssigt islæt? Det er væsentligt, at rejsen har et overvejende fagligt indhold, således at størstedelen af rejsen er fagligt begrundet. Der bør foreligge et detaljeret program over aktiviteterne på rejsen. Arbejdsgiverbetalte ferierejser og andre rejser, der ikke har en direkte sammenhæng med virksomhedens erhvervsmæssige aktiviteter eller i øvrigt tilgodeser virksomhedens forretningsmæssige interesser, skal beskattes hos den ansatte. Holdes der ferie i forbindelse med en i øvrigt ikke-skattepligtig forretningsrejse, vil værdien som udgangspunkt være skattepligtig. Da rejsen imidlertid er erhvervsmæssigt begrundet, vil værdien af ferieopholdet kunne komme ind under bagatelgrænsen, forudsat at værdien ikke overstiger kr. Ferierejser 5

6 Skattefrie omstruktureringer Skattefrie omstruktureringer kan nu gennemføres uden tilladelse Værnsregler Spaltning af holdingselskaber Folketinget har vedtaget såkaldte objektive regler om skattefrie omstruktureringer som valgfrit alternativ til de hidtidige, direktivstyrede regler, der alene kan anvendes efter tilladelse fra SKAT. Fremover gælder der altså to parallelle regelsæt om skattefrie omstruktureringer. Reglerne gælder for omstruktureringer, der gennemføres med skattemæssig skæringsdato den 1. januar 2007 eller senere. De objektive regler indeholder værnsregler, der skal tilgodese de samme hensyn, som hidtil er varetaget via tilladelsessystemet. Værnsreglerne kan komme til at bremse anvendelsen, da reglerne er meget restriktive. Reglerne om skattefrie omstruktureringer uden tilladelse indebærer klare forenklinger i relation til fusioner og i relation til visse tilførsler af aktiver. Desuden er det en klar forenkling, at der i mange tilfælde kan etableres personlige holdingselskaber uden tilladelse. For skattefrie aktieombytninger og i særdeleshed skattefrie spaltninger gælder imidlertid nogle betingelser, der forudsætter en præcision ved værdiansættelse og fordeling af aktiver/passiver, som forekommer at være helt urealistisk. Uden en lempelse af betingelserne eller en reparationsmulighed er det vanskeligt at forestille sig, at reglerne får den helt store udbredelse. Det er først og fremmest skatteyders egen risiko, hvis en skattefri transaktion på væsentlig måde gennemføres i strid med de objektive betingelser, og en tilladelse er således først og fremmest udtryk for, at skatteforvaltningen anser de subjektive betingelser for opfyldt. Ved behandling af anmodninger om tilladelse til skattefri aktieombytning lægges der i Danmark stor vægt på, om ansøger har tilkendegivet, at det erhvervende selskab ikke afhænder aktier i det erhvervede selskab i en periode på 3 år efter aktieombytningen. Det skyldes, at aktieavancer efter 3 års ejertid normalt er skattefri for danske selskaber. Skattefrie spaltninger af rene holdingselskaber, hvorved personaktionærer opnår hver sit personlige holdingselskab, tillades normalt, når det spaltede selskab har aktive datterselskaber, og når spaltningen ikke har til formål at sikre, at en aktionær kan bringe sit ejerskab til de aktive selskaber til ophør uden beskatning og uden at igangsætte nye aktiviteter i sit holdingselskab. I situationer, hvor et holdingselskab har ejet et driftsselskab i mindst 3 år, tillades en spaltning af driftsselskabet, med mindre det selskab, som holdingselskabet beholder, er uden aktivitet. Det fremgår ikke af lovteksten, hvorvidt skatteydere, der vælger at gennemføre en skattefri omstrukturering efter de objektive regler, kan påberåbe sig behandling efter tilladelsessystemet. Skatteministeren har dog bekræftet, at det er muligt efterfølgende at ansøge om tilladelse til en skattefri omstrukturering, selv om den pågældende omstrukturering i første omgang er gennemført uden tilladelse. Et valg af de objektive regler fratager således ikke skatteyderne de rettigheder, som følger af fusionsdirektivet. Aktieombytning Det er en betingelse for aktieombytning uden tilladelse, at værdien af de modtagne aktier med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier. Reglen skal sikre, at der ikke sker forskydninger af værdier mellem de deltagende aktionærer. Betingelsen kan udgøre en betydelig hindring for at anvende de nye regler, idet værdiansættelser af erhvervsvirksomheder altid er forbundet med en vis usikkerhed. Aktier i det erhvervende selskab, som aktionærerne modtager som vederlag for aktier i det ombyttede selskab, behandles ved indkomstopgørelsen, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier. Ved en aktieombytning uden tilladelse gælder der den særregel, at hvis en selskabsaktionær, som før aktieombytningen var aktionær i både det ombyttede og det erhvervende selskab, ombytter aktier, anses både vederlagsaktier og eksisterende aktier i det erhvervende selskab for erhvervet på ombytningstidspunktet. Det er uden betydning, hvor mange aktier selskabsaktionæren har i det erhvervede og i det erhvervende selskab, og hvor store værdier disse aktier hver især repræsenterer. Hvis selskabsaktionæren på ombytningstidspunktet har ejet alle sine aktier i begge selskaber i mere end 3 år, anses vederlagsaktierne 6

7 dog på normal vis for erhvervet på det samme tidspunkt som de ombyttede aktier, og anskaffelsestidspunktet for de eksisterende aktier i det erhvervende selskab berøres i denne situation ikke. Det erhvervende selskab anses for at have erhvervet aktierne i det ombyttede selskab på ombytningstidspunktet for den oprindelige anskaffelsessum. Dette er en væsentlig forskel, når der sammenlignes med en aktieombytning efter tilladelsessystemet. Det erhvervende selskab kan heller ikke anvende et gammelt tab på aktier ejet i mindre 3 år til modregning i gevinster ved salg af aktier i det ombyttede selskab. Hvis det erhvervende selskab i en periode på tre år regnet fra ombytningstidspunktet modtager skattefrit udbytte af aktierne i det erhvervede selskab, der overstiger det erhvervende selskabs andel af det ordinære resultat i den godkendte årsrapport for det regnskabsår, som udlodningen vedrører, anses aktierne i det ombyttede selskab for solgt til tredjemand på ombytningstidspunktet. Det tillades dog, at der udloddes et større udbytte end andelen af det ordinære resultat for et givent regnskabsår, hvis det overskydende udbyttebeløb kan rummes inden for ikke-udloddede ordinære resultater for det regnskabsår, der svarer til indkomståret før det indkomstår, hvor aktieombytningen gennemføres, og de følgende indkomstår. Skattefri spaltning Uanset om det er en ophørsspaltning eller en grenspaltning, kan en spaltning ikke gennemføres uden tilladelse, hvis der er tale om en spaltning, hvor en selskabsdeltager vederlægges med andet end aktier i det eller de modtagende selskaber, og som helt eller delvist ville være skattepligtig efter aktieavancebeskatningsloven ved salg af aktier i det indskydende selskab. En spaltning uden tilladelse kan heller ikke gennemføres, hvis værdien af tildelte aktier med tillæg af en eventuel kontant udligningssum ikke svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver. Herudover er der indført en værnsregel om maskeret salg, som indebærer, at der ikke kan gennemføres en skattefri spaltning uden tilladelse ved spaltninger, hvor minoritetsaktionærer i det indskydende selskab i mindre end 3 år bliver majoritetsaktionærer i det modtagende selskab. Spaltning uden tilladelse er således formentlig kun relevant i følgende situationer: I forbindelse med etablering af personlige holdingselskaber til aktionærer, der alle har ejet deres aktier i driftsselskabet i mindst 3 år, herunder via såkaldte kombinationsomstruktureringer, hvor der først gennemføres en skattefri aktieombytning med aktier i et nystiftet holdingselskab, og derefter en skattefri ophørsspaltning af holdingselskabet. Ved spaltninger, hvor tilladelse ikke kan påregnes meddelt, for eksempel visse spaltninger af pengetanke og visse spaltninger, som er begrundet i uenighed mellem aktionærerne (skilsmissesituationer med videre). Kravet til forholdet mellem aktiver og gæld skal opfyldes, og eventuelle værdiansættelsesproblemer bør afklares ved indhentning af bindende svar. Skattefri tilførsel af aktiver Reglerne om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse er opbygget på samme måde som reglerne om skattefri spaltning uden tilladelse. Det har blandt andet den betydning, at de objektive krav om, at det tilførte skal udgøre en gren af en virksomhed, og at det indskydende selskab udelukkende må vederlægges med aktier i det modtagende selskab, også skal opfyldes ved tilførsel af aktiver uden tilladelse. Hvis en tilførsel af aktiver gennemføres uden tilladelse, skal det modtagende selskab senest samtidig med indgivelsen af selvangivelsen for det indkomstår, hvor tilførslen er gennemført, give skattemyndighederne oplysning om, at selskabet har deltaget i en tilførsel af aktiver uden tilladelse. Desuden skal de endelige, selskabsretlige dokumenter indsendes senest en måned efter vedtagelsen af tilførslen. Ved en tilførsel af aktiver uden tilladelse, skal de aktier, som det indskydende selskab ejede i det modtagende selskab inden tilførselstidspunktet også anses for erhvervet på tilførselstidspunktet. De eksisterende aktier i det modtagende selskab får således et nyt anskaffelsestidspunkt, og kan derfor først afstås skattefrit efter yderligere 3 års ejertid. Reglerne om skattefri tilførsel af aktiver uden tilladelse fremstår som meget anvendelige regler og udgør en reel forenkling. Spaltning uden tilladelse Objektive krav Nyt anskaffelsestidspunkt 7

8 d e t b e m æ r k e s Juni 2007 Aktuelle datoer 29. juni 2007 Indskud på ophørspension. 30. juni 2007 Selvangivelsesfrist for selskaber og fonde med kalenderårsregnskab. For selskaber og fonde, hvis regnskabsår udløber i perioden fra den 1. februar 2007 til den 31. marts 2007, er fristen den 1. august 2007 ellers 6 måneder efter regnskabsårets udløb. 1. juli 2007 Selvangivelsesfrist for bogførings- eller regnskabspligtige personer herunder personer, der anvender virksomhedsordningen, deltager i anpartsprojekter eller har udenlandsk indkomst. Selvangivelsesfrist for ægtefæller til ovennævnte personer. Hvis den udvidede selvangivelse ikke indsendes rettidigt, skal der betales et skattetillæg, selv om SKAT har alle oplysninger via servicebrevet. 2. juli 2007 Restskat på kr. og derunder kan indbetales uden procenttillæg. Den del af en eventuel restskat, der ligger over kr., opkræves i september, oktober og november 2007 med et tillæg på 7 %. Den del, der ligger under kr., indregnes sammen med procenttillægget i forskudsskatten for Aktuelle satser Mindsterenten for perioden 1. januar 30. juni 2007 udgør 3 % p.a. Diskonto: ,25 % ,75 % ,50 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % ,00 % ,25 % ,50 % ,75 % Gulpladebiler Folketinget og SKAT har på det seneste rettet stor opmærksomhed mod biler og bilordninger. Særligt gulpladebiler har været i fokus. Medarbejdere, der kører i gulpladebiler stillet til rådighed af en arbejdsgiver, bliver beskattet vidt forskelligt alt afhængig af den kørsel, der foretages i bilen. Momsreguleringen for virksomheden er ligeledes afhængig af kørslen. Såvel beskatning af medarbejderen som de momsmæssige konsekvenser kan henføres til nedenstående alternativer : Privat kørsel i almindelige gulpladebiler Privatkørsel i specialindrettede gulpladebiler Kørsel til midlertidige eller skiftende arbejdssteder Kørsel i relation til vagtordninger Leasede gulpladebiler Fra den 3. juni indføres en ordning, hvorefter gulpladebiler, der benyttes privat, skal forsynes med en særlig mærkat. Ordningen omfatter gulpladebiler under 4 tons. Mærkaten udleveres af SKAT, når bilen bliver registreret til privat eller blandet privat og erhvervsmæssig brug. Hvis bilen allerede er registreret, tilsendes mærkaten den registrerede ejer. Hus i udlandet Er man fuldt skattepligtig til Danmark og har hus, sommerhus, fritidshus eller ejerlejlighed i udlandet, skal man selvangive det til SKAT - også selv om man selvangiver og betaler udenlandsk skat af ejendommen. Eventuelle lejeindtægter skal ligeledes selvangives. Der skal muligvis også betales dansk ejendomsværdiskat af den udenlandske ejendom. Det afhænger af, i hvilket land den udenlandske ejendom ligger, og om Danmark har skatteaftaler om formueskat med det pågældende land. Hvis der skal betales dansk ejendomsværdiskat af den udenlandske ejendom, kan man altid få modregnet betalt, udenlandsk ejendomsværdiskat, der ligner den danske ejendomsværdiskat. er en videnbaseret sammenslutning af uafhængige, statsautoriserede revisionsfi rmaer: Busch-Sørensen Statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus / Skanderborg cityrevision statsautoriseret revisionspartnerselskab Århus Grønlands Revisionskontor A/S Statsautoriserede revisorer Nuuk Gunni Pedersen København Haugbyrd, Faurum & Andersen Frederiksberg Kresten Foged København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer I/S Holstebro / Struer Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S Randers / Hammel / Hadsund / Grenaa / Hadsten Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Tørring / Varde / Vejen / Vejle Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Aalborg / København / Sæby / Aars Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg / Skjern / Tarm PKF Munkebo Jensen Vindelev Glostrup PKF Revisorsamvirket Herlev Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Horsens Revision Syd Statsautoriserede revisorer I/S Nykøbing F RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg / Sønderborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Viborg Redaktion: Jens Skovby (ansv.), Thomas Bjerrehus. Redaktionen er afsluttet den 23. maj Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Tryk:

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Mens vi venter... Først og fremmest bringer vi en artikel om generationsskifte,

Mens vi venter... Først og fremmest bringer vi en artikel om generationsskifte, Mens vi venter... INDHOLD Skattefri omstrukturering med henblik på generationsskifte... 2-4 Medarbejderobligationer... 5 Udenlandske eksperter... 6-7 Skattefri rejsegodtgørelse i 2008... 7 det bemærkes...

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Selskabers aktieavancebeskatning m.v.

Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Selskabers aktieavancebeskatning m.v. Lov nr. 254 af 30. marts 2011 Lovændringen indeholder justering af den gennemførte harmonisering

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2016 Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Aktieombytning efter

Aktieombytning efter Erhverv Vejledning E. 48 Version 1.1 Aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens 13 Resume Vejledningen indeholder retningslinier for afgørelsen af, om der skal gives tilladelse til ombytning af

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Skattefri omstrukturering uden tilladelse

Skattefri omstrukturering uden tilladelse Skattefri omstrukturering uden tilladelse Af Britt Balslev Larsen Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Erhvervsøkonomisk Institut Handelshøjskolen Århus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse Indledning...2

Læs mere

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank

Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003. Holdingselskabet virksomhedens pengetank Temahæfte 1 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2003 Holdingselskabet virksomhedens pengetank Indhold Holdingselskaber er ikke kun forbeholdt store koncerner! Hvorfor etablere et

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver

Skattefri omstrukturering. Gæld/passiver Spørgsmål og bemærkninger fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til lov nr. 343 af 18. april 2007 (L 110A) og lov nr. 344 af 18. april 2007 (L 110B) FSR har sendt en række spørgsmål og bemærkninger

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab

Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Beskatning af selskabers og personers aktieavance- og tab Revision Aarhus 2. september 2009 Overordnet agenda Fælles regler for beskatning af selskabers og personers aktieavancer/-tab Beskatning af selskabers

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Enhver er sig selv nærmest

Enhver er sig selv nærmest INDHOLD: Enhver er sig selv nærmest Nye personalegoder... 2 Forpligtelser over for medarbejdere... 3-4 Fri bil... 4-5 Begrænsning af selskabers rentefradrag... 5 Erhvervslivet og kulturen... 6 Registreringsafgiften

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget

Skatteudvalget L Svar på Spørgsmål 28 Offentligt. Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget L 110 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: 23. februar 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 110 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere