3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven"

Transkript

1 Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven kroner i bøde for manglende arbejdstilladelse 7 Fratrådte medarbejderes -konti 8 Afskedigelse ikke begrundet i medarbejderens barselsorlov 9 Må arbejdsgiveren foretrække barselsvikaren? 10 Bortvisning grundet manglende stempling

2 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier Af advokat Henriette Stakemann En klausul om tilbagekøb af aktier ved en medarbejders fratrædelse i en aktiekøbsaftale, der blev indgået som led i ansættelsen, var urimelig og derfor ugyldig efter aftalelovens 36. Det fandt Højesteret i dom af 23. juni En ledende medarbejder, der var ansat i en international koncerns danske datterselskab, blev i 2005 tilbudt at investere i koncernens moderselskab. Tilbuddet fremkom kort tid efter, at koncernen var blevet opkøbt af en kapitalfond, og medarbejderen blev tilbudt at erhverve et antal aktier til samme kurs, som kapitalfonden havde betalt. I tilfælde af medarbejderens fratrædelse blev det i aftalegrundlaget fastsat, at selskabet, der havde solgt aktierne, kunne kræve aktierne tilbagesolgt. Tilbagesalgskursen ville i denne situation være afhængig af, hvor lang tid der var forløbet fra købet af aktierne til den enkelte medarbejders fratrædelse, og om medarbejderen blev betragtet som "good leaver" eller "bad leaver" efter programmets regler. Afhængig af omstændighederne var der ikke altid krav om tilbagesalg til markedskursen, idet der efter omstændighederne kunne være pligt til at tilbagesælge til den laveste kurs af markedskursen og købskursen. Da medarbejderen blev opsagt i det danske selskab, afviste han imidlertid at tilbagesælge aktierne til købskursen til det selskab, som aktierne var erhvervet fra. Han anlagde i forlængelse heraf sag mod sin danske arbejdsgiver med påstand om, at han var berettiget til at beholde aktierne, idet tilbagesalgsklausulen efter medarbejderens opfattelse var i strid med funktionærlovens 17 a, aktieoptionsloven og aftalelovens 36. Det blev af selskabet anført under sagen, at markedskursen på fratrædelsestidspunktet fortsat var svarende til købskursen. Landsretten gav ikke medarbejderen medhold heri i dom af 9. oktober 2009, der er omtalt i vores nyhedsbrev fra december Højesteret var enig i Landsrettens vurdering på en række punkter En enig Højesteret tiltrådte først og fremmest Landsrettens afgørelse om, at kravet kunne rettes mod arbejdsgiveren, da muligheden for at købe aktier måtte anses for at være sket som led i ansættelsesforholdet, at sagen kunne anlægges i Danmark, at medarbejderen kunne påberåbe sig de ufravigelige regler i funktionærlovens 17 a, aktieoptionsloven og aftalelovens 36, men at aktieinvesteringen omvendt hverken var omfattet af funktionærlovens 17 a eller aktieoptionsloven.

3 men Højesteret var ikke enig i vurderingen efter aftalelovens 36 I forhold til vurderingen af, om tilbagesalgspligten var urimelig efter aftalelovens 36, var Højesteret ikke enig, og sagen blev afgjort med dissens. Et flertal på 3 ud af 5 højesteretsdommere tog udgangspunkt i principperne og hensynene bag aktieoptionslovens 5, hvorefter en medarbejder bevarer ret til aktieoptioner, hvis medarbejderen opsiges af arbejdsgiveren, uden at medarbejderen har givet anledning hertil. I lyset af at medarbejderen blev opsagt af selskabet og havde fået tilkendt godtgørelse for usaglig afskedigelse for Landsretten, fandt flertallet herefter, at det var urimeligt at gøre tilbagesalgspligten gældende. Dette også selvom det måtte kunne lægges til grund, at aktiernes markedsværdi svarede til købsprisen. Aftalen om tilbagesalgspligt blev derfor tilsidesat efter aftalelovens 36, og medarbejderen kunne derfor beholde aktierne. Dommen fastslår i overensstemmelse med den eksisterende retspraksis, at aktiekøbsaftaler, hvor medarbejdere tilbydes aktier til markedskursen, hverken er omfattet af funktionærlovens 17 a eller aktieoptionsloven. Dommen fastslår endvidere, at en aftale om tilbagesalgspligt, hvor der ikke altid er krav på markedsprisen, vil være urimelig at gøre gældende, når pligten udløses i forbindelse med, at medarbejderen afskediges, uden at det skyldes misligholdelse fra medarbejderens side - dette også selvom salgsprisen efter aftalegrundlaget de facto modsvarer markedsprisen. Højesteret lægger i dommen op til, at der skal foretages en streng vurdering af tilbagekøbsklausuler efter aftalelovens 36. Særligt bemærkelsesværdig er bemærkningen om, at det ville være urimeligt at gøre tilbagesalgspligten gældende, selvom købskursen, som salgsprisen skulle fastsættes til i henhold til aftalegrundlaget, de facto modsvarede markedskursen. Dommen er derfor væsentlig at have for øje ved introduktion af fremtidige aktiekøbsprogrammer, hvor tilbagekøbsklausuler er ofte forekommende. 2 Aftalt lønnedgang Af advokat Tina Reissmann Det var ikke i strid med funktionærloven, at arbejdsgiveren og medarbejderen indgik en aftale om lønreduktion med øjeblikkelig virkning. Det fastslog Højesteret ved dom af 20. juni Når en arbejdsgiver ændrer en medarbejders ansættelsesvilkår, skal der foretages en vurdering af, om ændringerne er væsentlige. Hvis ændringerne ikke er væsentlige, er medarbejderen forpligtet til at acceptere dem, og de kan træde i kraft øjeblikkeligt. Hvis ændringerne derimod er væsentlige, skal de varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, hvorefter medarbejderen kan vælge at betragte sig som opsagt eller fortsætte på de ændrede vilkår i henhold til funktionærlovens 2. Ifølge funktionærlovens 21 kan lovens bestemmelser ikke fraviges til ugunst for funktionæren. I denne sag havde et revisionsfirma og en medarbejder indgået en aftale om, at medarbejderens løn blev reduceret med kr månedligt med øjeblikkelig virkning. Lønnedgangen blev aftalt som et alternativ til en opsigelse, da medarbejderen ikke skulle optages som partner i firmaet alligevel. Som en del af aftalen blev medarbejderens kundeklausul ændret til medarbejderens fordel. Medarbejderen opsagde sin stilling 3 måneder efter og gjorde i den forbindelse gældende, at lønreduktionen skulle have været varslet, og at han derfor havde krav på efterbetaling af lønreduktionen samt feriepenge heraf i en periode svarende til opsigelsesvarslet. Byretten og Landsretten var kommet frem til hver deres resultat. Byretten fandt, at aftalen ikke var i strid med funktionærlovens 21 og dermed gyldig, mens Landsretten kom frem til det modsatte resultat. Landsrettens dom er tidligere omtalt i vores nyhedsbrev fra januar Højesterets flertal fastslog, at aftalen om reduktion af lønnen med øjeblikkelig virkning var gyldig. Indledningsvis udtalte Højesteret, at funktionærlovens 2 angår varslet i tilfælde, hvor en ansættelsesaftale bringes til ophør ved opsigelse, dvs. ved en ensidig erklæring fra arbejdsgiverens eller funktionærens side. Højesteret

4 fastslog i forlængelse heraf, at funktionærlovens 21 hverken er til hinder for, at parterne indgår en aftale om, at funktionæren skal fratræde straks eller med et kortere varsel end funktionærlovens eller indgår en aftale om, at en lønreduktion eller en anden væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene skal træde i kraft straks. Afslutningsvis tilføjede Højesteret, at en sådan aftale efter omstændighederne kunne tilsidesættes efter de aftaleretlige ugyldighedsregler, herunder aftalelovens 36, men at der ikke var grundlag for det i den konkrete sag. Dommen viser, at en arbejdsgiver og en medarbejder som udgangspunkt kan indgå aftaler, der enten indebærer en forkortelse af funktionærlovens varsler eller gennemførelse af væsentlige vilkårsændringer med øjeblikkelig virkning, men at disse efter omstændighederne kan tilsidesættes efter de aftaleretlige ugyldighedsregler. AM-bidraget ændres til en skat Fra den 1. januar 2011 ændrer arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidrag) karakter fra at være et delvist socialt bidrag og en skat til udelukkende at være en skat. Ændringen medfører, at et udenlandsk bestyrelsesmedlem, der er medlem af bestyrelser i danske selskaber, fremover skal betale AM-bidraget på 8%, selvom den pågældende er omfattet af udenlandsk social sikring. Skatten rammer dog ikke alene bestyrelsesmedlemmer bosat i udlandet, men også udlændinge, som arbejder i multinationale koncerner, og som midlertidigt er udstationeret til at arbejde i et dansk datterselskab eller i en dansk filial samt udenlandske medarbejdere omfattet af forskerordningen, såfremt disse medarbejdere er omfattet af social sikring i et andet land. 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug Af advokat Henriette Stakemann og advokatfuldmægtig Kirstine Brockdorff Vognsgaard Hvor går grænsen for arbejdsgiveres videregivelse af oplysninger til en tidligere medarbejders potentielle nye arbejdsgiver? Oplysninger om mistanke om alkoholmisbrug var over grænsen. Det har Højesteret fastslået ved dom af 27. maj Sagen vedrørte en medarbejder, der var blevet afskediget fra sin stilling som socialrådgiver i Helsingør Kommune som følge af for meget sygefravær. Efter opsigelsen var medarbejderen til en jobsamtale hos Skævinge Kommune (nu Hillerød Kommune), hvor medarbejderen indvilligede i, at der blev indhentet referenceoplysninger hos den tidligere arbejdsgiver. I forbindelse med indhentelsen af referenceoplysninger oplyste en medarbejder i Helsingør Kommune telefonisk, at ledelsen havde mistænkt medarbejderen for at have et alkoholmisbrug, men at hun havde benægtet det under en konfrontation. Medarbejderen fik herefter afslag på sin jobansøgning med den begrundelse, at hun ikke havde de fornødne kvalifikationer. Efterfølgende anlagde medarbejderen sag mod begge kommuner med påstand om, at videregivelsen af oplysningerne var i strid med persondataloven og helbredsoplysningsloven.

5 Byretten frifandt kommunerne under henvisning til, at medarbejderen selv havde givet tilladelse til indhentelse af oplysningerne, og at oplysningerne var saglige og korrekte. Landsretten fandt derimod, at kommunerne havde handlet i strid med helbredsoplysningsloven og tilkendte medarbejderen en godtgørelse på kr Højesteret nåede til et helt tredje resultat. Indledningsvis fastslog Højesteret, at både helbredsoplysningslovens formål og indhold talte imod en fortolkning af begrebet helbredsoplysninger til også at omfatte oplysninger om misbrug af nydelsesmidler, herunder alkohol. En oplysning om en persons alkoholmisbrug eller en mistanke herom måtte derimod anses som en oplysning omfattet af persondataloven. Da notaterne fra sygefraværssamtalerne, hvori mistanken om alkoholmisbrug var omtalt, var skrevet i et tekstbehandlingssystem fandt persondataloven anvendelse, selvom medarbejderne i Helsingør Kommune videregav oplysningerne ud fra sin hukommelse. Medarbejderen havde som nævnt selv givet samtykke til indhentelsen af referencen, men Højesteret fandt ikke, at dette samtykke kunne antages tillige at omfatte personfølsomme oplysninger. Højesteret fandt på den baggrund, at den tidligere arbejdsgiver, Helsingør Kommune, havde handlet i strid med persondataloven og fastsatte en tortgodtgørelse på kr efter erstatningsansvarslovens 26. For så vidt angår Hillerød Kommune (tidligere Skævinge Kommune) fandt Højesteret, at kommunen havde handlet i strid med forvaltningslovens 19, idet kommunen burde have hørt medarbejderen om de pågældende oplysninger, forinden den traf beslutning om ikke at ansætte hende. Da dette ikke havde betydning for kommunens endelige beslutning, var der imidlertid ikke grundlag for at tilkende hende godtgørelse herfor. Da Hillerød Kommune havde spurgt bredt til medarbejderens forhold, herunder afskedigelsen af hende, og da Hillerød Kommune ikke selv havde spurgt ind til medarbejderens alkoholmisbrug, fandt Højesteret heller ikke, at Hillerød kommune havde overtrådt forvaltningslovens 29, stk. 1, om forvaltningsmyndigheders indhentelse af oplysninger om en ansøgers rent personlige forhold. Dommen viser de udfordringer, som persondatalovens krav om informeret og specifikt samtykke kan give anledning til, herunder ved indhentelse af referencer. Dommen illustrerer derved, at arbejdsgivere skal være forsigtige ved videregivelse af personfølsomme oplysninger om tidligere medarbejdere til disses potentielle arbejdsgivere - også selvom medarbejderen har givet samtykke til indhentelse af referenceoplysninger. 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle Af advokat Rasmus Høj Christensen Det var ikke i orden at afskedige en medarbejder, som på grund af tvingende familiemæssige årsager havde været nødsaget til at blive væk fra arbejde. Dette fastslog Sø- og Handelsretten ved dom af 29. juni I henhold til familiefraværslovens 1, nr. 1, har en lønmodtager ret til fravær fra arbejdet, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i form af sygdom eller ulykke, der gør medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig. Efter lovens 4 må en arbejdsgiver ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne udnytter retten til fravær. En medarbejder meddelte i forbindelse med sin ægtefælles akutte indlæggelse arbejdsgiveren, at hun ville tage fri onsdag til fredag. Medarbejderen fik imidlertid ikke tilladelse til at holde fri om fredagen og mødte på arbejde. I løbet af weekenden blev ægtefællens tilstand forværret, og ægtefællen var i akut risiko for at afgå ved døden. Medarbejderen blev derfor meldt syg hele ugen af sine døtre. Allerede om mandagen modtog medarbejderen en opsigelse, som arbejdsgiveren begrundede i de forstyrrelser, hendes fravær om mandagen havde medført. Ægtefællen afgik ved døden ca. to uger senere. Medarbejderen indbragte herefter sagen for retten med påstand om godtgørelse for uberettiget afskedigelse efter familiefraværsloven. Indledningsvis udtalte Sø- og Handelsretten, at medarbejderens tilstedeværelse hos den sygdomsramte ægtefælle var påtrængende nødvendig, og at der derfor

6 forelå sådanne tvingende familiemæssige årsager, at medarbejderen havde ret til fravær fra sit arbejde. Følgelig, og idet der ikke i øvrigt var grundlag for at anse opsigelsen for rimeligt begrundet i medarbejderens forhold, fastslog Sø- og Handelsretten, at afskedigelsen var sket i strid med familiefraværsloven, og at medarbejderen derfor var berettiget til en godtgørelse svarende til 4 måneders løn. Dommen viser, at man som arbejdsgiver skal være varsom ved opsigelse af medarbejdere, der er fraværende eller har haft højt fravær grundet nære familiemedlemmers sygdom eller ulykke. I den konkrete sag forekommer resultatet dog helt oplagt. Sagen er dog interessant i forhold til godtgørelsesniveauet, der i overensstemmelse med en landsretsdom fra 2010 blev fastsat på et lavere niveau end godtgørelsesniveauet efter ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Af advokat Sussi L. Skovgaard-Holm Ikke kun afskedigelse på grund af høj alder, men også afskedigelse på grund af laveste alder er i strid med forskelsbehandlingsloven. Ligebehandlingsnævnet har således den 18. maj 2011 truffet afgørelse i 20 sager om forskelsbehandling på grund af alder i forbindelse med afskedigelse af yngre piloter frem for ældre. antages at berøre yngre medarbejdere snarere end ældre medarbejdere. Flyselskabet anførte samtidig, at opsigelserne ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, da loven netop giver mulighed for opretholdelse af aldersgrænser fastsat i overenskomster. Sagerne drejede sig om et flyselskab, der var nødsaget til at afskedige en række piloter. 20 af disse indbragte deres sager for Ligebehandlingsnævnet med påstand om aldersdiskrimination, og 18 af dem blev under sagens behandling tilbudt genansættelse hos flyselskabet. Den overenskomst, som flyselskabet var omfattet af, fastsatte, at piloter i forbindelse med ansættelse blev indplaceret på en senioritetsliste. Listen var inddelt i grupper efter ansættelsesår, og de piloter, der var ansat i samme rekrutteringsår, blev rangeret på senioritetslisten på baggrund af deres fødselsår. I forbindelse med flyvninger, forfremmelser m.v. fulgte flyselskabet som udgangspunkt et senioritetsprincip baseret på den fælles liste. Listen blev således også benyttet i forbindelse med afskedigelserne. Af de 79 piloter, der blev afskediget, var 68 placeret i den samme gruppe på senioritetslisten, ligesom de alle var placeret nederst i denne gruppe - og dermed var de yngste. De sidste 11 af de afskedigede piloter kom fra et andet selskab og figurerede derfor ikke på listen. Under sagens behandling fastholdt flyselskabet, at der ikke havde været tale om direkte forskelsbehandling, men anerkendte samtidig, at opsigelserne var udtryk for indirekte diskrimination, da senioritetsprincippet måtte Ligebehandlingsnævnet gav ikke flyselskabet medhold heri. Først og fremmest fandt Ligebehandlingsnævnet, at piloterne havde påvist faktiske omstændigheder, der gav

7 anledning til at formode, at de var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af deres alder. Det var herefter op til flyselskabet at godtgøre, at der ikke havde fundet aldersdiskrimination sted ved opsigelserne, hvilket Ligebehandlingsnævnet ikke fandt, at flyselskabet havde dokumenteret under sagen. Ligebehandlingsnævnet fandt desuden ikke, at forskelsbehandlingslovens bestemmelse om opretholdelse af gældende aldersgrænser fandt anvendelse på den foreliggende overenskomstbestemmelse om senioritetslister. var blevet tilbudt genansættelse, og kr kr. til hver af de to medarbejdere, der ikke var blevet tilbudt genansættelse. Afgørelserne viser, at det er i strid med forskelsbehandlingsloven at diskriminere ikke bare ældre, men også yngre medarbejdere. Herudover viser afgørelserne, at det i forbindelse med fastsættelsen af godtgørelse kan være en formildende omstændighed, hvis en medarbejder er blevet genansat, men at det ikke i sig selv fritager for betaling af en - relativ stor - godtgørelse, når først forskelsbehandling har fundet sted. Ligebehandlingsnævnet tilkendte herefter en godtgørelse på kr til hver af de 18 medarbejdere, der kroner i bøde for manglende arbejdstilladelse Af advokat Sussi L. Skovgaard-Holm Østre Landsret har ved dom af 12. maj 2011 taget stilling til konsekvenserne af, at en virksomhed havde ansat en udenlandsk medarbejder uden at sikre sig, at der forelå en arbejdstilladelse. Når en virksomhed ønsker at ansætte en udlænding fra et land uden for EU til at arbejde i Danmark, vil det som udgangspunkt kræve, at den pågældende person har en arbejdstilladelse. Hvis en virksomhed mod bedre vidende eller uagtsomt ansætter en udlænding, der ikke har arbejdstilladelse, kan arbejdsgiveren derfor blive straffet. Den konkrete sag drejede sig om et teater, der havde ansat en serbisk musiker uden dansk opholdstilladelse. Musikeren havde boet i Sverige i 6 år og talte flydende svensk, og teaterdirektøren, der ikke kendte til musikerens nationalitet, troede, at hun var svensker. Han antog derfor, at alt var i den skønneste orden, da svenskere ikke skal have arbejdstilladelse for at tage ansættelse i Danmark. Først da teaterdirektøren modtog en henvendelse fra Udlændingeservice, gik det op for ham, at der var et problem. Musikeren havde imidlertid fortalt om sin nationalitet til kapelmesteren, som hun havde aflagt prøve for og som indstillede hende til ansættelse, hvilket blev afgørende for sagens udfald. kunne kræve dansk arbejdstilladelse. Teatret blev derfor idømt en bøde på kr , hvilket dog kun svarer til halvdelen af det normale beløb i sådanne sager. Som begrundelse for nedsættelsen henviste Landsretten til graden af den udviste uagtsomhed. Teaterdirektøren havde under sagens behandling gjort gældende, at det tidligere havde fremgået af medarbejdernes skattekort, hvis de skulle have arbejdstilladelse. Dette var imidlertid blevet ændret i forbindelse med overgangen til elektronisk skattekort, hvilket myndighederne ikke havde oplyst om. Landsretten mente dog ikke, at det kunne ændre ved sagens udfald. Dommen viser, at det er vigtigt, at en virksomhed sørger for at få dokumentation for, at arbejdstilladelsen er i orden ved ansættelse af udenlandske medarbejdere. Dommen viser desuden, at det er op til virksomheden selv at undersøge, om det er nødvendigt med en arbejdstilladelse, hvis der er grund til at tro, at det kan være påkrævet. Der er tidligere afsagt enkelte domme, hvor bøden for overtrædelse af udlændingeloven bortfaldt under henvisning til ændringer i praksis for oplysningerne på skattekortet ved indførelsen af elektroniske skattekort. Denne dom må dog antages at gøre op hermed. Østre Landsret kom således frem til, at kapelmesteren burde have været klar over, at musikerens ansættelse

8 7 Fratrådte medarbejderes -konti Af advokat Jacob Falsner En arbejdsgiver må gerne holde en medarbejders konto åben i en periode, efter at medarbejderen har forladt virksomheden i forbindelse med fritstilling eller fratræden. Det har Datatilsynet konkluderet i to afgørelser af 14. april Den ene sag drejede sig om en medarbejder, der først var blevet opsagt og fritstillet - og herefter bortvist. Medarbejderen havde ikke adgang til sin -konto hos arbejdsgiveren efter fritstillingen, men arbejdsgiveren holdt i perioden efter fritstillingen kontoen åben og læste de indkomne s. I den anden sag klagede en fratrådt medarbejder over, at arbejdsgiveren ikke havde lukket medarbejderens konto hos arbejdsgiveren umiddelbart efter medarbejderens fratrædelse. Medarbejderen blev ikke direkte informeret om, at kontoen stadig var åben, men modtog selv to gange s fra kontoen, ligesom der en enkelt gang blev sendt en til en anden end medarbejderen fra -kontoen. I begge sager lagde Datatilsynet ud med at fastslå, at der efter Datatilsynets opfattelse er tale om behandling af personoplysninger omfattet af persondataloven, når en medarbejders initialer anvendes i en -adresse. Anvendelsen af en sådan -adresse udgør derfor behandling af personoplysninger, der skal følge reglerne i persondataloven. Datatilsynet understregede dog i samme forbindelse, at selve indholdet af den -korrespondance, der behandles, ikke nødvendigvis udgør personoplysninger, og at åbning og læsning af private s er et strafferetligt spørgsmål, der falder uden for Datatilsynets kompetence. I begge sager kom Datatilsynet frem til, at arbejdsgiverne havde været berettigede til at benytte medarbejdernes -konti hos arbejdsgiverne til at modtage s i en periode, efter at medarbejderne havde forladt virksomheden. Afgørelserne blev begrundet med, at hensynet til virksomhedernes drift i denne situation oversteg hensynet til de tidligere medarbejdere. I relation til den sidstnævnte af sagerne tilføjede Datatilsynet dog, at arbejdsgiveren burde have informeret medarbejderen om, at kontoen blev holdt åben og hvor længe, dette ville være tilfældet. Afgørelserne fastslår, at en arbejdsgiver for at varetage sine forretningsmæssige interesser som udgangspunkt vil være berettiget til at modtage s via medarbejderens -konto i en periode efter medarbejderens fratrædelse. Datatilsynet har i forlængelse af de to sager udstukket generelle retningslinjer for fratrådte medarbejderes -konti. Datatilsynet har i forlængelse af afgørelserne af 14. april 2011 udarbejdet retningslinjer for arbejdsgiveres brug af fratrådte medarbejderes -konti. Retningslinjerne er tilgængelige på Datatilsynets hjemmeside, og fastsætter blandt andet, at: Perioden, hvori en fratrådt medarbejders -konto må holdes åben, skal være så kort som muligt og fastsættes under hensyntagen til medarbejderens stilling og funktion - perioden må dog ikke overstige 12 måneder -kontoen må alene benyttes til at modtage post - dog må privat post videresendes til den fratrådte medarbejder Persondatalovens bestemmelser skal iagttages, når en fratrådt medarbejders konto holdes åben, herunder reglerne om oplysningspligt og indsigt

9 8 Afskedigelse ikke begrundet i medarbejderens barselsorlov Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Kirstine Brockdorff Vognsgaard Opsigelse af medarbejder under barselsorlov var ikke i strid med ligebehandlingsloven, og medarbejderen havde heller ikke ret til løn i opsigelsesperioden, når orloven var ulønnet. Det fastslog Østre Landsret ved dom af 12. maj Sagen vedrørte en kvindelig sælger i et kosmetikfirma, der blev opsagt under sin barselsorlov med henvisning til omstruktureringer. Samtidig blev hendes barselsvikar også opsagt med samme begrundelse. Medarbejderen anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren med påstand om, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, og at hun derfor var berettiget til en godtgørelse svarende til 12 måneders løn. Hun mente desuden, at hun var berettiget til løn i opsigelsesperioden, som faldt i en ulønnet orlovsperiode. Landsretten fandt heller ikke, at medarbejderen havde krav på løn i opsigelsesperioden efter Rådsdirektiv nr. 2010/18/EU af 8. marts 2010 (tidligere "forældreorlovsdirektivet") eller den hertil knyttede retspraksis. Landsretten henviste til, at medarbejderen alene havde påberåbt sig, at dansk lovgivning på området skulle fortolkes i overensstemmelse med EU-retten og bemærkede i den forbindelse, at hverken forældreorlovsdirektivet fra 1996 eller direktivet fra 2010 indeholdt en ret til lønindkomst under barselsorlov. Direktivet overlod det derimod til medlemsstaterne eller arbejdsmarkedets parter at regulere ansættelses- og indkomstforhold under barselsorlov. Tilsvarende afviste Landsretten, at EU-Domstolens dom i Meerts-sagen kunne føre til andet resultat. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet for alle krav. Østre Landsret fandt det godtgjort, at afskedigelsen af medarbejderen skyldtes en omstrukturering hos arbejdsgiveren, der var nødvendig som følge af, at en væsentlig del af Matas-butikkerne, som var medarbejderens primære arbejdsområde, var blevet solgt til Kapitalfonden CVC, og som følge heraf var bortfaldet. Landsretten fandt derfor ikke grundlag for at tilkende medarbejderen en godtgørelse efter ligebehandlingsloven og lagde herved særligt vægt på, at opsigelsen først skete længe efter, at arbejdsgiveren var gjort bekendt med hendes graviditet, at opsigelsen skete i nær sammenhæng med, at Kapitalfonden CVC overtog en væsentlig del af Matasbutikkerne, hvilket nødvendiggjorde omstruktureringen, samt at arbejdsgiveren havde tilbudt hende to andre stillinger, som hun ikke var interesseret i, hvorved de havde iagttaget deres omplaceringspligt. Landsretten fandt ikke, at medarbejderen var berettiget til løn i opsigelsesperioden efter dansk ret og henviste til ordlyden af funktionærlovens 7, stk. 4. Efter denne har en funktionær ikke krav på løn i opsigelsesperioden i en situation som den foreliggende, hvor hun bliver opsagt fra sin stilling mere end 14 uger efter fødslen. Dommen viser for det første, at det som arbejdsgiver er muligt at løfte bevisbyrden for, at en afskedigelse af en barslende medarbejder ikke er begrundet i orloven - eksempelvis når opsigelsen sker som led i en omstrukturering. Mere interessant fastslår dommen, at der efter dansk ret ikke er grundlag for et krav om fuld løn i opsigelsesperio-

10 den, når denne er sammenfaldende med en ulønnet barsels- eller forældreorlov - selvom en enkelt EU-dom har ansporet en række danske lønmodtagerorganisationer til at rejse krav herom. 9 Må arbejdsgiveren foretrække barselsvikaren? Af advokat Claus Mikkelsen Når en medarbejder går på barsel, vil arbejdsgiveren ofte have behov for at ansætte en barselsvikar. Men hvad sker der, hvis arbejdsgiveren i forbindelse med senere nedskæringer foretrækker vikaren frem for den medarbejder, der har været på barsel? Det tog Ligebehandlingsnævnet stilling til i afgørelse nr. 45/11 af 15. april Sagen drejede sig om en kvindelig medarbejder, der var ansat som Vice President & General Counsel og dermed havde det øverste ansvar for virksomhedens juridiske forhold. Da medarbejderen gik på barsel, varetog en af afdelingens jurister hendes arbejdsopgaver som barselsvikar. 7 måneder efter medarbejderen vendte tilbage fra barsel, blev hun opsagt i forbindelse med omstrukturering af virksomheden. Medarbejderen, der havde vikarieret for hende, blev herefter forfremmet til Director Corporate Legal, hvilket var den stilling, som medarbejderen havde haft, inden hun blev forfremmet til Vice President. Medarbejderen mente, at den reelle begrundelse for opsigelsen var hendes barsel, og hun indbragte derfor sagen for Ligebehandlingsnævnet. Ligebehandlingsnævnet fandt indledningsvis, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling, idet hun efter barselsorloven ikke havde fået alle sine arbejdsopgaver tilbage. Arbejdsgiveren skulle derfor godtgøre, at opsigelsen ikke var begrundet i medarbejderens orlov. Arbejdsgiveren fik medhold heri af Ligebehandlingsnævnet, der lagde vægt på, at opsigelsen var sket i forbindelse med en omstrukturering og ikke fandt anledning til at tilsidesætte arbejdsgiverens forklaring om, at medarbejderen blandt andet blev valgt, fordi hun blev anset for at være hovedårsagen til samarbejdsproblemer i afdelingen. Afgørelsen viser, at en medarbejder også er beskyttet af ligebehandlingslovens regler efter endt barsel, og at det derfor er vigtigt, at en arbejdsgiver også har grundlaget i orden ved opsigelse af medarbejdere, der kort forinden er vendt tilbage fra barsel. Afgørelsen viser omvendt også, at en arbejdsgiver godt kan opsige en medarbejder, der har været på barsel og i stedet forfremme den medarbejder, der har ageret som barselsvikar, så længe begrundelsen og dokumentationen er i orden.

11 10 Bortvisning grundet manglende stempling Af advokat Rasmus Høj Christensen Ved tilkendegivelse af 19. april 2011 i faglig voldgiftssag blev det fastslået, at en virksomhed havde været berettiget til at bortvise en medarbejder, der to gange i løbet af en vagt forlod arbejdspladsen uden at stemple ud. Sagen drejede sig om en medarbejder på et mejeri, der blev bortvist efter cirka 5 måneders ansættelse. Cirka en måned forinden bortvisningen havde han modtaget en advarsel for tilsidesættelse af en procedure. Baggrunden for bortvisningen var, at medarbejderen hele to gange på én dag havde forladt arbejdspladsen uden at stemple ud. Den første gang han forlod arbejdspladsen, havde han fået tilladelse hertil af sin chef, men han undlod at stemple ud, også selvom chefen havde mindet ham herom. Senere samme dag forlod medarbejderen igen arbejdspladsen uden at stemple ud. Medarbejderen tog i den forbindelse hjem længe før arbejdstids ophør uden at have fået tilladelse af sin chef og uden at give besked om, at han forlod arbejdspladsen. Hertil kom, at han i øvrigt ikke havde færdiggjort de opgaver, han udtrykkeligt var blevet pålagt af sin overordnede. sine arbejdsforpligtelser havde været af en sådan alvorlig karakter, at arbejdsgiveren havde været berettiget til at bortvise ham. Opmanden mente desuden ikke, at det gjorde nogen forskel i forhold til berettigelsen af bortvisningen, at det af en lokalaftale for mejeriet fremgik, at udeblivelser blev sanktioneret med en skriftlig advarsel og ved gentagelse med afskedigelse. Afgørelsen viser, at tilsidesættelse af arbejdsforpligtelsen - i særdeleshed mens der fortsat registreres timer - udgør en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, som kan berettige en bortvisning af medarbejderen. Opmandens bemærkning vedrørende lokalaftalen hænger formentlig sammen med, at medarbejderen ikke blot udeblev, men tillige registrerede de timer, som han udeblev fra, ved ikke at stemple ud. På baggrund af disse omstændigheder kom opmanden frem til, at medarbejderens gentagne misligholdelse af

12 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Henriette Stakemann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Rasmus Høj Christensen advokat Sussi L. Skovgaard-Holm advokat Christina L. Bøje Nielsen advokat Jacob Falsner advokat Claus Mikkelsen advokat Kirstine Brockdorff Vognsgaard advokatfuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner er anerkendt som et førende full-service advokatfirma i Danmark. Med mere end 380 medarbejdere, hvoraf 210 er jurister, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felter og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. Plesner gør opmærksom på, at fotografierne i vores nyhedsbreve ingen sammenhæng har med de personer, virksomheder m.v., der er omtalt i nyhedsbrevets artikler.

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Direktør var ikke lønmodtager 2 Generaladvokatens forslag til afgørelse af de "danske" handicapsager 3 Restaurant Vejlegården-konflikten var lovlig 4 Afskediget efter barsel 5 Bortvisning af fællestillidsrepræsentant

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MAJ 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om lettere adgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft... 1 To domme om beregning af feriegodtgørelse af bonus... 3 Ny opmandskendelse

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Opsigelse på grund af ukendt graviditet var forskelsbehandling 2 Smidigere regler for lønpolitik i finansielle virksomheder 7 Persondata og EU-retten 8 Shorts på arbejdet 9 Nødvendig omplacering 3 Opsigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Virksomhedsoverdragelse i konkurs 2 Ferielovens regler om varsling af hovedferie i opsigelsesperiode kan fraviges ved forudgående aftale 3 Sagligt at GPS-overvåge arbejdstid 4 Skærpede aflønningsregler

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget Indhold 1 Principiel dom fra Højesteret om ansættelsesbeviser 2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget 3 Ret til bonus var ikke længere privilegeret 4 Orientering om immigration

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere