Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene"

Transkript

1 Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene Betænkning nr Industriministeriets Selskabsretspanel, februar 1992

2 Tryk: Schultz Grafisk A/S Industriministeriet København, februar 1992 ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I Indledning 1.1. Panelets kommissorium 1.2. Panelets sammensætning 1.3. Panelets oprettelse og funktion 1.4. Panelets videre arbejde Side Kapitel 2 Hovedpunkter i betænkningen 13 Kapitel Stemmeretsbegrænsmnger Indledning Forslaget til 5. selskabsdirektiv Reglerne om begrænsning af stemmeret i Danmark Aktier med forskellig stemmeværdi Stemmeloft Noteringsfrist for aktier Navneaktier Retsstillingen i andre europæiske lande Strukturændringer i erhvervslivet Synspunkter for og imod A- og B-aktier Betydningen af stemmeretsbegrænsninger Stemmeretsdifferentiering Stemmeretslofter Overgangsordninger ved indgreb i stemmeretten Konklusion Overgangsregel om eksisterende selskab Udtalelse af nogle medlemmer af panelet Udtalelse af andre medlemmer af panelet Særligt om stemmerets- og ejerlofter Kapitel Indskrænkninger i aktiers omsættelighed (Ejerloft, samtykkekrav, forkøbsret m.v.) Indledning Fremmed ret vedrørende omsættelighedsindskrænkninger Engelsk ret Tysk ret

4 Svensk ret Norsk ret Gældende ret vedrørende omsættelighedsindskrænkninger Selskabsret Børsret Vurdering af gældende ret Konklusion aktieselskabsloven Indledning Retsstillingen i andre lande England Tyskland Sverige Norge Vedtægtsændringer efter dansk ret De gældende regler Behovet for ændringer af reglerne Særlige aktionærrettigheder Konsolidering af selskabet Forrykkelse af retsforholdet mellem aktionærerne Granskning Kapitel Spaltning af selskaber Indledning Gældende ret Reglerne i 6. selskabsdirektiv om spaltning Retsstillingen i andre lande Frankrig England Tyskland Norge De foreslåede regler om spaltning Konklusion

5 Kapitel Omdannelse til aktieselskab Indledning Problemer i forbindelse med omdannelse Beslutning om omdannelse Kapitalforhold og hæftelse Fordeling af kapitalen mellem selskabsdeltagerne Stiftelse af aktieselskabet Universalsuccession Skatte- og afgiftsmæssige forhold Vurdering Konklusion Kapitel Egne aktier Indledning Gældende regler om egne aktier Aktieselskabsloven Årsregnskabsloven Lov om banker og sparekasser samt lov om forsikringsvirksomhed Det 2. selskabsdirektiv Retsstillingen i andre lande Vurdering af retsstillingen omkring egne aktier Konklusion Kapitel Ledelsens beføjelser, pligter og ansvar Indledning De gældende regler. Indhold og baggrund Beføjelser og pligter Ansvar Forslaget til 5. selskabsdirektiv Vurdering og konklusion Kapitel 10 Ændringer i lov om forsikringsvirksomhed og bank- og sparekasseloven 103

6 Kapitel Lov om erhvervsdrivende fonde Indledning Regeringens redegørelse om afbureaukratisering og Industriministeriets fremtidssikringsrapport Ændringerne i erhvervsfondsloven ved lov nr. 350 af-6. juni 1991 Panelets forslag Fondsmyndigheden Tvangsopløsning Kapitel Panelets lovforslag Lovforslag Bemærkninger Bilag I Oversigt over 13 forsøg på fjendtlige overtagelser. Kilde: Børsens Nyhedsmagasin nr. 9/ Bilag 2 A survey of Takeover Defenses in Seven Non-Anglo- American Countries. Kilde: Arthur Stonehill og Kåre Dullum: Nationaløkonomisk Tidsskrift 1990, nr. 1. Bilag 3 Oversigt over EF-medlemsstaternes gennemførelse af 6. selskabsdirektiv (82/891 /EØF) om spaltning af aktieselskaber. Bilag 4 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (gennemførelse af fusionsdirektivet og moder-/datter selskabsdirektivet). Lovforslag nr. L 20 med bilag, fremsat den 3. oktober

7 Kapitel I Indledning I.I. Panelets kommissorium. Industriministeren gav Selskabsretspanelet den 30. marts 1990 følgende kommissorium vedrørende gennemgang og forenkling m.v. af den selskabsretlige regulering samt lov om erhvervsdrivende fonde:»industriministeren nedsatte i august 1988 et udvalg, der fik til opgave at foretage en kritisk gennemgang af Industriministeriets virksomhed med henblik på fremtidstilpasning. På grundlag af rapportens anbefalinger og den efterfølgende høring over rapporten [Fremtidssikring. Rapport fra Industriministeriets Fremtidssikringsudvalg December 1988] har industriministeren truffet afgørelse om, hvilke af rapportens forslag der skal fremmes. På denne baggrund anmodes Industriministeriets Selskabsretspanel om at gennemgå aktieselskabsloven., anpartsselskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde og fremkomme med forslag, som panelet finder egnede med henblik på en forenkling og fremtidstilpasning af disse love under hensyn til erhvervslivets strukturændring, den stigende internationalisering og EF's indre marked. Inden for aktieselskabsloven anmodes panelet om særligt at vurdere: - Lovens beskyttelsesregler, herunder a) minoritetsbeskyttelsesreglerne, b) regler om stemmeretsbegrænsning og c) regler om omsætteligheds- og ejerbegrænsning, set i lyset af princippet om, at enhver aktionær som hovedregel skal have indflydelse i forhold til sin aktiebesiddelse. Sigtet bør være, at reglerne skal være præcise og klare, således at reglernes skønsmæssige element mindskes. - Behovet for regler om deling af selskaber, herunder eventuelt gennemførelse af 6. selskabsretlige direktiv om spaltning, behovet for regler om omdannelse til aktieselskaber fra andre selskabsformer end an- 7

8 partsselskaber, og endelig behovet for tilpasning af reglerne om fusion set i lyset heraf. - Hensigtsmæssigheden af reglerne om egne aktier. Under gennemgangen af aktieselskabsloven anmodes panelet om at inddrage lov om forsikringsvirksomhed og lov om banker og sparekasser for i videst muligt omfang at samle de selskabsretlige reguleringer i aktieselskabsloven. I lyset af panelets gennemgang af aktieselskabsloven anmodes panelet om at gennemgå lov om erhvervsdrivende fonde og i forbindelse med denne gennemgang særligt at vurdere: - Muligheden for en indsnævring af lovens anvendelsesområde, således at dette begrænses til fonde, der selv driver eller er holdingselskaber for egentlig erhvervsvirksomhed, jf. Fremtidssikringsudvalgets rapport, s. 45. litra d. - En forenkling af registreringsproceduren for de erhvervsdrivende fonde, således at disse ligesom andre registrerede erhvervsvirksomheder kun registreres ét sted, nemlig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. - Hensigtsmæssigheden af at overføre fondsmyndighedskompetencen for alle erhvervsdrivende fonde til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt omfanget af fondsmyndighedsopgaverne vedrørende erhvervsdrivende fonde, jf. Fremtidssikringsudvalgets rapport, s Ved gennemgangen af anpartsselskabsloven anmodes panelet om at vurdere: - Muligheden for en væsentlig forenkling af loven således, at den kun omfatter få nødvendige præceptive regler samt et begrænset deklaratorisk regelsæt. - Spørgsmålet om, hvorvidt selskabstypen kun bør kunne anvendes af selskaber med en begrænset deltagerkreds (f.eks. 10 anpartshavere) og/eller med en begrænset indskudskapital, egenkapital eller omsætning. 8

9 Industriministeriet vil i lyset af det omfattende arbejde, som herved overdrages Selskabsretspanelet, udvide panelets sekretariat således, at der i samråd med formanden nedsættes en mindre gruppe med varierende faglig sammensætning til under formandens ledelse at forberede oplæg til brug for panelets gennemgang af de enkelte love. Forslag til ændring af aktieselskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde påregnes fremsat i folketingsåret 1992/93, hvorfor panelet bør afgive en betænkning herom i løbet af Forslag til ændring af anpartsselskabsloven påregnes fremsat i folketingsåret 1993/94, hvorfor panelet bør afgive betænkning herom i løbet af 1992.«I tilslutning til dette kommissorium er Selskabsretspanelet blevet anmodet om at behandle spørgsmålet om direktionens og bestyrelsens beføjelser og pligter samt disse selskabsorganers ansvar Panelets sammensætning. Panelet har følgende sammensætning: Professor, dr.jur. Bernhard Gomard (formand) og Advokat Eskil Trolle, Bech-Bruun & Trolle, (næstformand, udnævnt pr. 1. september 1991), begge udpeget af Industriministeren. Følgende er indstillet i fællesskab af Assurandør-Societetet, Detailhandelens Fællesråd, Danmarks Rederiforening, Finansrådet, Det Danske Handelskammer, Håndværksrådet og Industrirådet: Administrerende direktør Flemming Hasle, Det Østasiatiske Kompagni A/S, Vicedirektør Lars Krobæk, Det Danske Handelskammer, Underdirektør Ole Simonsen, Unidanmark A/S og Afdelingschef, advokat Peter Fosdal, Industrirådet. 9

10 Endvidere: Vicedirektør, advokat Jørgen Christiansen, Fællessekretariatet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Det kooperative Fællesforbund, indstillet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Statsautoriseret revisor Morten Iversen, Price Waterhouse/ Seier-Petersen, indstillet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Advokat Preben Scheel, De Danske Mejeriers Fællesorganisation, indstillet af Danske Andelsselskaber, Advokat Suzanne Helsteen, Advokatfirmaet Reumert & Partnere, indstillet af Pensionskasserådet, Foreningen af Firmapensionskasser, ATP og LD, udnævnt pr. 1. oktober 1991, Advokat Eskil Trolle, Bech-Bruun & Trolle, indstillet af Advokatrådet, fra 1. oktober 1986 til 1. september 1991, Advokat Mogens Skipper-Pedersen, Kromann & Munter, indstillet af Advokatrådet, udnævnt pr. 1. december 1991, Direktør Ole Blöndal, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, indstillet af Industriministeriet, Kontorchef Jørgen Hammer Hansen, Industriministeriet, indstillet af Industriministeriet, og Sekretariats- og planlægningschef Susanne Kortsen, Finanstilsynet, indstillet af Finanstilsynet, udnævnt pr. 1. september Panelet har nedsat et arbejdsudvalg, der har udarbejdet et udkast til betænkningen, som derefter er blevet gennemgået og vedtaget i det samlede panel. Dette arbejdsudvalg har bestået af: professor, dr. jur. Bernhard Gomard, advokat Eskil Trolle og statsautoriseret revisor Morten Iversen. 10

11 Arbejdsudvalgets sekretariat har været: Kontorchef Niels Thomsen, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen (sekretariatsleder), Advokat Finn Møller Kristensen, Løber & Lauritsen, udpeget af Advokatrådet, Statsautoriseret revisor Jens L. Simonsen, Schøbel & Marholt, udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Fuldmægtig Susanne Gade Mikkelsen, Industriministeriet (til den 3. oktober 1990), Fuldmægtig Trine Schaldemose, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (til den 1. januar 1991), Fuldmægtig Ann Vibeke Eggli, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (fra den 1. januar 1991 til den 1. marts 1991), Fuldmægtig Merete Sejten, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (fra den 1. marts 1991), Fuldmægtig Ida Rosenberg, Industriministeriet (fra den 1. september 1991), og Fuldmægtig Torben Garne, Finanstilsynet (fra den 1. september 1991) Panelets oprettelse og funktion. Selskabsretspanelet er oprettet den 26. august 1971, hvor professor Gomard blev anmodet om som eneudredningsmand at udarbejde udkast til en dansk lovgivning vedrørende den selskabsform, der kom til at hedde anpartsselskab. Samtidig blev der udpeget en række sagkyndige fra erhvervsorganisationerne samt nogle embedsmænd, som professor Gomard skulle holde sig i kontakt med under sit arbejde. II

12 Panelets kommissorium blev imidlertid udvidet, idet det forestående medlemskab af De Europæiske Fællesskaber nødvendiggjorde, at man fra dansk side tog stilling til indholdet af en række selskabsretlige direktivforslag. Med henblik på at skabe grundlag for denne stillingtagen fandtes det naturligt at indhente vejledende udtalelser fra det netop nedsatte selskabsretspanel. Panelet er blevet opretholdt som et rådgivende udvalg, der har afgivet vejledende udtalelser til brug for fastlæggelsen af den danske stillingtagen til direktivforslagene. Sådanne udtalelser er blevet afgivet løbende efter anmodning af Industriministeriet. Panelet har endvidere til opgave efter vedtagelsen af et direktiv at udarbejde udkast til og afgive udtalelse over lovforslag til gennemførelse af direktivet. Sideløbende med udarbejdelsen af denne betænkning har panelet varetaget denne almindelige opgave med afgivelse af vejledende udtalelser. Panelet afgav den 5. februar 1991 sine bemærkninger til kapitel 5-7 i forslaget til 5. selskabsdirektiv om aktieselskabers struktur og deres organers beføjelser og pligter. Da panelets drøftelser navnlig havde samlet sig om direktivforslagets art. 33 om stemmeretsbegrænsninger blev panelets notat om stemmeretsbegrænsninger i aktieselskaber vedlagt. Dette notat er benyttet som et foreløbigt grundlag for betænkningens kapitel 3 om stemmeretsbegrænsninger. 12

13 Kapitel 2 Hovedpunkter i betænkningen Hovedpunkterne i panelets vurderinger og ændringsforslag er: - Bortfald af kravet i aktieselskabslovens 1, stk. 3, om fordeling af aktiekapitalen i mindst tre aktier. - Bortfald af kravet i 3, stk. 2, om at antallet af stiftere skal være mindst 3. - Bortfald af adgangen til at foretage successiv indbetaling af aktiekapitalen efter aktieselskabslovens 11, stk Udvidelse af anvendelsesområdet for bestemmelserne om indløsningsret og -pligt i aktieselskabslovens 20b - 20d til også at omfatte aktionærer, som ikke er moderselskaber, bl.a. fysiske personer og fonde. Endvidere præciseres, at bestemmelserne finder anvendelse, uanset om aktionærer har bopæl eller hjemsted inden for eller uden for landets grænser. - Ophævelse af kravet i aktieselskabslovens 21, stk. 1, om udstedelse af aktiebreve, når aktierne ikke udstedes gennem Værdipapircentralen. - Præcisering af retsstillingen vedrørende rettede emissioner. - Regler om udstedelse af tegningsoptioner (warrants). - Ophævelse af den beløbsmæssige begrænsning til halvdelen af aktiekapitalen ved generalforsamlingens beslutning om optagelse af konvertibelt lån efter aktieselskabslovens 41, stk Indførelse af adgang til at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner eller optagelse af konvertibelt lån. - Undersøgelse af de gældende regler vedrørende egne aktier. - Undersøgelse af de gældende regler vedrørende ledelsens beføjelser, pligter og ansvar. - Undersøgelse af de gældende regler om A- og B-aktier (differentieret stemmevægt) og om stemmelofter samt af nye bestemmelser herom i forslaget til 5. selskabsdirektiv. 13

14 - Bortfald af reglen i aktieselskabslovens 67, stk. 2, således at suspension af stemmeretten på nyerhvervede aktier begrænses. - Ændring af beregningsgrundlaget for det beslutningsdygtige flertal på generalforsamlingen til i højere grad at være»den repræsenterede stemmeberettigede kapital«frem for den samlede eller stemmeberettigede kapital. - Lempelse af det eksisterende krav i aktieselskabslovens 79, stk. 1, om tiltrædelse af samtlige aktionærer til beslutning om vedtægtsændringer, hvorved aktionærernes særrettigheder berøres. - Indførelse af indløsningsret for en overstemt minoritet ved beslutninger truffet efter minoritetsbeskyttelsesreglen i 79, stk. 1 ( 79, stk. 2, efter ændringsforslaget). - Udvidelse af de beslutninger, der kræver majoritet efter minoritetsbeskyttelsesreglen i 79, stk. 1, ( 79, stk. 2, efter ændringsforslaget) til også at omfatte stemmeloft, omsættelighedsindskrænkninger i form af ejerloft og samtykke, ændringer af retsforholdet mellem aktionærerne og forrykkelse af retsforholdet mellem aktionærerne som led i en spaltning. - Indførelse af mulighed for omdannelse af selskaber med begrænset ansvar, der ikke er undergivet aktieselskabsloven eller anpartsselskabsloven. - Gennemførelse af 6. direktiv om spaltning af aktieselskaber i dansk ret. - Forenkling af lov om forsikringsvirksomhed og lov om banker og sparekasser med ophævelse af de bestemmelser, der svarer til aktieselskabslovens. - Samling af opgaverne som fondsmyndighed for erhvervsdrivende fonde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Resultatet af panelets gennemgang af selskabslovene er samlet i udkast til forslag til ændring af aktieselskabsloven, forsikringsvirksomhedsloven, bank- og sparekasseloven samt lov om erhvervsdrivende fonde med bemærkninger i betænkningens kap

15 Kapitel 3 Stemmeretsbegrænsninger 3.1. Indledning. I dette kapitel beskrives og vurderes vedtægtsbestemmelser om stemmeretsbegrænsninger i aktieselskaber. Stemmeretsbegrænsninger kan bestå i stemmeretsdifferentiering, i stemmeloft, dvs. en begrænsning i antallet af stemmer der kan afgives af en enkelt aktionær og i en ventetid efter overdragelse af aktier for erhvervelse af stemmeret, jf. aktieselskabslovens 67, stk. 2. Ejerlofter, som har en lignende men stærkere virkning end stemmelofter, er omtalt i kapitel 4, Forslaget til EFs 5. selskabsretlige direktiv indeholder bestemmelser om stemmeretsbegrænsninger, der afviger væsentligt fra gældende dansk ret Forslaget til 5. selskabsdirektiv. EF-Kommissionens 1. ændrede forslag til 5. selskabsdirektiv af 1983 (EFT nr. C 240 af 9. april 1983 s. 2) indeholder i art. 33, stk. 1 og 2, sålydende bestemmelser:»1. Aktionærens stemmeret står i forhold til den andel af den tegnede kapital, der repræsenteres af aktionæren. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaternes lovgivninger tillade, at der i vedtægterne fastsættes: a) En begrænsning eller en udelukkelse af stemmeretten for aktier, der tillægges særlige rettigheder; b) En begrænsning af antallet af stemmer for aktier, der tilhører den samme aktionær, såfremt denne begrænsning i det mindste gælder for alle aktionærer af samme klasse.«dette forslags art. 33, stk. 2, litra a, afviger fra bestemmelsen i aktieselskabslovens 67, stk. 1, idet et selskab vil kunne udstede både aktier med begrænset stemmeret og begrænset til mindre end 1/10 og aktier uden stemmeret, men kun såfremt der er tillagt disse aktier særlige rettigheder (præferenceaktier). 15

16 Bestemmelsen i litra b om adgangen til at fastsætte et stemmeloft stemmer overens med dansk ret, jf. bl.a. aktieselskabslovens 79, stk. 3. I en meddelelse til Rådet af 10. maj 1990 udtalte Kommissionen, at den agtede at ændre forslaget til 5. direktiv således, at der kun kan udstedes stemmeløse aktier for halvdelen af aktiekapitalen, og at disse aktier automatisk opnår stemmerettigheder, såfremt selskabet ikke yder de præferencer, der er knyttet til aktierne indenfor et fastsat tidsrum. Endvidere fandt Kommissionen nu, at adgangen til at vedtage stemmelofter burde afskaffes. Kommissionen fremsatte herefter et nyt forslag,»anden ændring af forslag til Rådets 5. direktiv om aktieselskabers struktur...«(eft nr. C 7 af 11. januar 1991, s. 4). I dette ændrede forslag lyder art. 33, stk. 2, således:»uanset bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaternes lovgivninger tillade, at der i stiftelsesoverenskomsten eller i vedtægterne fastsættes en begrænsning eller en udelukkelse af stemmeretten for aktier, der er tillagt særlige rettigheder. Sådanne aktier må højst udgøre 50% af den tegnede kapital. Har selskabet i et tidsrum af højst tre på hinanden følgende regnskabsår ikke fuldt ud opfyldt de forpligtelser, der er knyttet til disse aktier, tillægges indehaverne af disse aktier samme stemmeret som de øvrige aktionærer, dog i forhold til den andel af den tegnede kapital, deres aktier repræsenterer.«europaparlamentet foreslog under behandlingen af Kommissionens forslag, at stemmerettighederne efter stemmeløse aktier på ny skal indskrænkes, når selskabet igen er i stand til at opfylde sine særlige forpligtelser overfor disse aktier. Kommissionen har indarbejdet dette forslag i en»tredje ændring af forslag til Rådets 5. direktiv...«, KOM (91) 372. Samtidig blev den treårige frist for opfyldelse af præferencen fjernet. Europaparlamentet foreslog endvidere, at adgangen til at træffe bestemmelser om stemmelofter blev opretholdt. Kommissionen har ikke medtaget dette forslag i tredje ændring af forslaget til Rådets 5. direktiv. Der er som nævnt i afsnit 3.4. efter gældende tysk og fransk ret adgang til at udstede stemmeløse præferenceaktier. 16

17 3.3. Reglerne om begrænsning af stemmeret i Danmark. Enhver aktie skal give stemmeret, jf. aktieselskabslovens 67, stk. 2, men der kan i vedtægterne træffes bestemmelse om stemmeretsbegrænsninger. En stemmeretsbegrænsning kan angå aktierne i en bestemt aktieklasse i forhold til andre aktieklasser. En stemmeretsbegrænsning kan også angå bestemte aktionærer, enten store aktionærer (stemmeloft), nye aktionærer (noteringsfrist som betingelse for udøvelse af stemmeret, jf. aktieselskabslovens 67, stk. 2) eller anonyme aktionærer (forpligtelse for navneaktier til at lade sig notere i aktiebogen eller anmelde eller dokumentere erhvervelse af aktier for at kunne gøre stemmeret gældende på generalforsamlingen, jf. aktieselskabslovens 27) Aktier med forskellig stemmeværdi. Aktiekapitalen kan som nævnt deles i forskellige aktieklasser, og stemmeværdien af aktierne i en aktieklasse kan forøges, men ikke ud over 10 gange stemmeværdien af nogen anden aktie af samme størrelse, jf. aktieselskabslovens 17 og 67. Disse regler fandtes ikke i den tidligere aktieselskabslov af Aktier uden stemmeret eller aktier, hvis stemmeværdi overstiger 10 gange værdien af nogen anden aktie eller noget andet aktiebeløb af samme størrelse, der er tegnet før ikrafttrædelsen den 1. januar 1974 af den nugældende lov af 1973 om aktieselskaber, vedbliver at eksistere med deres oprindelige stilling, jf. aktieselskabslovens 169. Denne overgangsbestemmelse er blevet forstået således, at selskaber, der havde sådanne aktier, kan udstede nye aktier med mere end 10 dobbelt stemmeret eller stemmeløse aktier ved fondsemission, men ikke ved aktietegning, jf. nedenfor i afsnit 3.8. Bankaktieselskaber må ikke etablere aktieklasser med forskellig stemmeret, jf. lov om banker og sparekasser 3. K. BjørnJensen m.fl. anfører i en kommentar til denne lov (1976 s. 54), at forbuddet»skal forebygge, at bankaktier gøres til genstand for spekulation med fare for, at en banks forhold afgøres af særinteresser«. Bestemmelsen i 3 antages ikke at være til hinder for, at der optages regler om stemmeloft (eller ejerloft) i vedtægterne for et pengeinstitut. Der findes ikke tilsvarende bestemmelser om forsikringsselskaber og realkreditinstitutter. Vedtægterne for et real- 17

18 kreditaktieselskab, der er opstået ved omdannelse af et eksisterende realkreditinstitut til aktieselskab, skal indeholde bestemmelser om stemmeretsbegrænsning for andre end den oprindelige forening eller fond, jf. realkreditlovens 70, stk. 2. Også vedtægterne for et sparekasseaktieselskab, som er opstået ved en sparekasses omdannelse til aktieselskab, skal indeholde bestemmelse om stemmeretsbegrænsning for aktionærerne, jf. bank- og sparekasselovens 52f. Den børsretlige regulering åbner mulighed for, at selskaber med flere aktieklasser, der er tillagt forskellig stemmeret, får noteret én, flere eller alle aktieklasser på en fondsbørs. På Københavns Fondsbørs har 80% af selskaberne indenfor kategorierne»handel og service«og»industri«udnyttet muligheden for at etablere forskellige aktieklasser, og en stemmeretsdifferentiering på 1:10 er i langt de fleste tilfælde den eneste forskel mellem aktierne. Aktieselskabsloven af 1973 har sikret aktier med mindre stemmeret end andre aktier (»B-aktier«) en særlig indflydelse udover den mindre stemmeret navnlig ved bestemmelsen i 78 om, at vedtægtsændringer kræver vedtagelse med mindst 2/3 flertal både af de afgivne stemmer og af den repræsenterede stemmeberettigede kapital. Reglerne om adgang til at udøve visse minoritetsbeføjeiser, som at kræve indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling og at kræve en yderligere revisor udpeget, jf. aktieselskabslovens 70 og årsregnskabslovens 61a, stk. 2, tillægger aktionærer, der ejer 10% af aktiekapitalen denne beføjelse uanset disse aktionærers stemmeret. Aktionærerne i et selskab med stemmeretsdifferentiering kan, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning dertil, ophæve bestemmelserne herom. En vedtægtsændring, der medfører en forskydning af retsforholdet mellem flere aktieklasser i selskabet, kan gennemføres af aktionærer, der ejer mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede del af den aktieklasse, hvis retsstilling forringes, jf. aktieselskabslovens 79, stk. 3,2. pkt. I et selskab med A-aktier med fuld stemmeret og B-aktier med 1/10 stemmeret vil stemmeretsbegrænsningen for B-aktierne således kunne ophæves, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede A-aktier stemmer herfor. 18

19 Aktieselskabslovens regler gør det muligt, at 9,1% af aktiekapitalen tillægges et flertal af stemmerne: Aktiekapital Stemmer 91 aktier à 10 stemmer 910 stemmer 909 aktier à 1 stemme 909 stemmer aktier stemmer Efter Kommissionens forslag er den kapitalandel, der vil være tilstrækkelig til at udøve stemmemajoritet i et selskab, der har udstedt det højst tilladte antal stemmeløse præferenceaktier 25,1% : Aktiekapital Stemmer 500 aktier à 1 stemme 500 stemmer 500 aktier à 0 stemmer 0 stemmer aktier 500 stemmer Stemmemæssig majoritet kan opnås ved 251 aktier med stemmeret svarende til 25,1% af aktiekapitalen. Såfremt der i stedet for stemmeløse præferenceaktier udstedes præferenceaktier med en stemmevægt på 1:10, ser regnestykket således ud: Aktiekapital Stemmer 500 aktier à 10 stemmer stemmer 500 aktier à 1 stemme 500 stemmer aktier stemmer Aktiemajoritet kan i dette tilfælde opnås med 275 aktier à 10 stemmer og en aktie à 1 stemme, svarende til stemmer eller i alt 27,51% at aktiekapitalen Stemmeloft. Bestemmelsen i aktieselskabslovens 172, stk. 2, åbner adgang for generalforsamlingen til med kvalificeret majoritet (4/5) at fastsætte et stemmeloft i vedtægterne, således at hver aktionær, uanset hvor mange aktier 19

20 han ejer, kun har én eller dog højst et begrænset antal stemmer. En vedtægtsbestemmelse om maksimeret stemmeret antages at kunne udbygges med en regel om, at aktionærer, der må anses for én interessegruppe, tilsammen kun har det maksimerede antal stemmer. På Københavns Fondsbørs aktiemarked I og II indeholder 89% af bankaktieselskabernes vedtægter regler om stemmeloft. De selskaber, der er noteret på aktiemarked III, anvender stemmelofter i endnu større omfang. Den regel, der nu findes i aktieselskabslovens 172, blev indføjet i den tidligere aktieselskabslov i 1962 (ved lov nr. 225 af 22. juni 1962) i forbindelse med forberedelserne til Danmarks indtræden i EF. Formålet med at give selskaberne mulighed for at indføre regler om et stemmeretsloft eller om, at der til overdragelse af selskabets aktier kræves godkendelse af selskabets bestyrelse (nu aktieselskabslovens 172, stk. 1), var at give selskaberne mulighed for at beskytte sig mod uønskede opkøb. Kommissionen har som allerede nævnt i»anden ændring af forslag til 5. direktiv om aktieselskabers struktur...«(eft nr. C 7 af 11. januar 1991) foreslået muligheden for at indføre eller have bestemmelser om stemmelofter ophævet. Adgangen til at indføre stemmeloft blev foreslået genindsat i forslaget af Parlamentet, men Kommissionen har ikke fulgt dette ønske. Bestemmelser om godkendelse som betingelse for overdragelse eller om maksima for ejer af aktier er ikke omtalt i Kommissionens forslag til 5. direktiv Noteringsfrist for aktier. Det kan i vedtægterne bestemmes, at en aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, først kan udøve stemmeretten for disse aktier efter en vis tids forløb. Denne frist må dog ikke overstige 3 måneder, efter at aktieerhvervelsen er noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen for selskabet, jf. aktieselskabslovens 67, stk. 2. En sådan noteringsfrist er en ikke ualmindelig forsvarsmekanisme imod overraskelser og uønskede overtagelsesforsøg. Reglen betyder, at en køber må vente i indtil 3 måneder, inden hans aktier får stemmeret, og selskabet kan i denne periode med et flertal af de øvrige aktionærer bag sig eventuelt gennemføre beskyttelsesforanstaltninger. 20

21 Betydningen af reglen om en noteringsfrist fremgår af en nylig afsagt højesteretsdom (UfR H). Højesteret fastslog i denne dom, at nyerhvervede aktieposter i fristperioden ikke medregnes ved opgørelsen af den repræsenterede stemmeberettigede kapital, som kan deltage i beslutning om vedtægtsændringer efter reglen i 78. En køber har herefter i indtil 3 måneder hverken en positiv eller en blokerende indflydelse i kraft af sin kapitalandel. De øvrige aktionærer kan gennemføre ændringer af væsentlig betydning, og f.eks, som i UfR H vedtage en bemyndigelse for bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne, jf. herved aktieselskabslovens 30. Reglen om en noteringsfrist, således som den nu er fortolket af Højesteret, giver et selskab væsentlig mulighed for at hindre en uønsket overtagelse. En undersøgelse af andre landes retsstilling viser, at disses selskabslovgivning enten ikke giver mulighed for suspension af en aktiekøbers stemmeret, eller at den mulige suspensionsperiode er væsentligt kortere end 3 måneder. Panelet foreslår, at muligheden for gennem vedtægtsbestemmelse at fastsætte en egentlig noteringsfrist afskaffes, jf. lovforslagets 1, nr. 46, og bemærkningerne dertil. Selskabsledelsen har en legitim interesse i at få kendskab til, hvem der i kraft af en nyindkøbt aktiepost kan gøre sin indflydelse gældende på en forestående generalforsamling, og det bør derfor gennem vedtægtsbestemmelse kunne gøres til en betingelse for stemmerettens udøvelse, at aktionæren er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for dagen for udsendelsen af mødeindkaldelse eller, såfremt indkaldelsen offentliggøres, før indkaldelsen til generalforsamlingen. De aktieposter, hvor stemmeretten herefter er suspenderet, bør medtælles ved opgørelsen af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital ved afgørelsen af, om det nødvendige 2/3 flertal til vedtægtsændring er opnået Navneaktier. Aktier kan udstedes på navn eller ihændehaver, jf. aktieselskabslovens 18, stk. 2. Udstedelsen af ihændehaveraktier sikrer i forbindelse med nominee-ordningen ved registrering i Værdipapircentralen muligheden for anonymitet for aktionærerne, jf. Værdipapircentrallovens 13a, stk. 2, og 21

UDDYBENDE NOTAT OM FORARBEJDERNE TIL DE RELEVANTE BESTEMMELSER I AKTIESELSKABSLOVEN

UDDYBENDE NOTAT OM FORARBEJDERNE TIL DE RELEVANTE BESTEMMELSER I AKTIESELSKABSLOVEN Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 277 Offentligt UDDYBENDE NOTAT OM FORARBEJDERNE TIL DE RELEVANTE BESTEMMELSER I AKTIESELSKABSLOVEN Aktieselskabsloven af 1973 (lov nr. 370 af 13. juni 1973) indeholdt

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed

Diskussionspapir. Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed Diskussionspapir Krav til vedtægtsændringer i andelskasser omfattet af 85 a i lov om finansiel virksomhed 1. Indledning og baggrund Andelskasser har i henhold til lov om finansiel virksomhed lovbestemte

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse

Lov om finansiel virksomhed Fortolkning af reglerne om omdannelse Finanstilsynet 5. juli 2010 Lov om finansiel virksomhed 207-210 Fortolkning af reglerne om omdannelse Indledning Ifølge 207-210 i lov om finansiel virksomhed (herefter benævnt FiL) kan en sparekasse omdannes

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e

formuepleje safe a/s v e d t æ g t e r s a f e Formuepleje Safe A/S vedtægter safe FoRmuepleje Safe A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 1.2 selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl

Royal Unibrew A/S CVR-nr Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl Royal Unibrew A/S CVR-nr. 41956712 Fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling tirsdag 27. april 2010, kl. 17.00 1. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af den reviderede

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Juni 2007 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S (Ambu A/S) og under binavnet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S

VEDTÆGTER 27. august Investeringsselskabet Artha Max A/S VEDTÆGTER 27. august 2012 F O R Investeringsselskabet Artha Max A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha Max A/S. 1.2 Selskabets formål er at maksimere afkastet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr

Vedtægter. A/S Det Østasiatiske Kompagni. CVR-nr Vedtægter A/S Det Østasiatiske Kompagni CVR-nr. 26 04 17 16 Med ændringer som vedtaget på ØK s ordinære generalforsamling den 24. marts 2010 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er A/S Det Østasiatiske

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter Forslag til nye vedtægter V E D T Æ G T E R for A/S Bryggeriet Vestfyen (Stiftet den 27. april 1885) Navn: 1. Selskabets navn er A/S Bryggeriet Vestfyen. Dets hjemsted er Assens Kommune. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere