Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene"

Transkript

1 Forenkling og fremtidstilpasning af selskabslovene Betænkning nr Industriministeriets Selskabsretspanel, februar 1992

2 Tryk: Schultz Grafisk A/S Industriministeriet København, februar 1992 ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Kapitel I Indledning 1.1. Panelets kommissorium 1.2. Panelets sammensætning 1.3. Panelets oprettelse og funktion 1.4. Panelets videre arbejde Side Kapitel 2 Hovedpunkter i betænkningen 13 Kapitel Stemmeretsbegrænsmnger Indledning Forslaget til 5. selskabsdirektiv Reglerne om begrænsning af stemmeret i Danmark Aktier med forskellig stemmeværdi Stemmeloft Noteringsfrist for aktier Navneaktier Retsstillingen i andre europæiske lande Strukturændringer i erhvervslivet Synspunkter for og imod A- og B-aktier Betydningen af stemmeretsbegrænsninger Stemmeretsdifferentiering Stemmeretslofter Overgangsordninger ved indgreb i stemmeretten Konklusion Overgangsregel om eksisterende selskab Udtalelse af nogle medlemmer af panelet Udtalelse af andre medlemmer af panelet Særligt om stemmerets- og ejerlofter Kapitel Indskrænkninger i aktiers omsættelighed (Ejerloft, samtykkekrav, forkøbsret m.v.) Indledning Fremmed ret vedrørende omsættelighedsindskrænkninger Engelsk ret Tysk ret

4 Svensk ret Norsk ret Gældende ret vedrørende omsættelighedsindskrænkninger Selskabsret Børsret Vurdering af gældende ret Konklusion aktieselskabsloven Indledning Retsstillingen i andre lande England Tyskland Sverige Norge Vedtægtsændringer efter dansk ret De gældende regler Behovet for ændringer af reglerne Særlige aktionærrettigheder Konsolidering af selskabet Forrykkelse af retsforholdet mellem aktionærerne Granskning Kapitel Spaltning af selskaber Indledning Gældende ret Reglerne i 6. selskabsdirektiv om spaltning Retsstillingen i andre lande Frankrig England Tyskland Norge De foreslåede regler om spaltning Konklusion

5 Kapitel Omdannelse til aktieselskab Indledning Problemer i forbindelse med omdannelse Beslutning om omdannelse Kapitalforhold og hæftelse Fordeling af kapitalen mellem selskabsdeltagerne Stiftelse af aktieselskabet Universalsuccession Skatte- og afgiftsmæssige forhold Vurdering Konklusion Kapitel Egne aktier Indledning Gældende regler om egne aktier Aktieselskabsloven Årsregnskabsloven Lov om banker og sparekasser samt lov om forsikringsvirksomhed Det 2. selskabsdirektiv Retsstillingen i andre lande Vurdering af retsstillingen omkring egne aktier Konklusion Kapitel Ledelsens beføjelser, pligter og ansvar Indledning De gældende regler. Indhold og baggrund Beføjelser og pligter Ansvar Forslaget til 5. selskabsdirektiv Vurdering og konklusion Kapitel 10 Ændringer i lov om forsikringsvirksomhed og bank- og sparekasseloven 103

6 Kapitel Lov om erhvervsdrivende fonde Indledning Regeringens redegørelse om afbureaukratisering og Industriministeriets fremtidssikringsrapport Ændringerne i erhvervsfondsloven ved lov nr. 350 af-6. juni 1991 Panelets forslag Fondsmyndigheden Tvangsopløsning Kapitel Panelets lovforslag Lovforslag Bemærkninger Bilag I Oversigt over 13 forsøg på fjendtlige overtagelser. Kilde: Børsens Nyhedsmagasin nr. 9/ Bilag 2 A survey of Takeover Defenses in Seven Non-Anglo- American Countries. Kilde: Arthur Stonehill og Kåre Dullum: Nationaløkonomisk Tidsskrift 1990, nr. 1. Bilag 3 Oversigt over EF-medlemsstaternes gennemførelse af 6. selskabsdirektiv (82/891 /EØF) om spaltning af aktieselskaber. Bilag 4 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove (gennemførelse af fusionsdirektivet og moder-/datter selskabsdirektivet). Lovforslag nr. L 20 med bilag, fremsat den 3. oktober

7 Kapitel I Indledning I.I. Panelets kommissorium. Industriministeren gav Selskabsretspanelet den 30. marts 1990 følgende kommissorium vedrørende gennemgang og forenkling m.v. af den selskabsretlige regulering samt lov om erhvervsdrivende fonde:»industriministeren nedsatte i august 1988 et udvalg, der fik til opgave at foretage en kritisk gennemgang af Industriministeriets virksomhed med henblik på fremtidstilpasning. På grundlag af rapportens anbefalinger og den efterfølgende høring over rapporten [Fremtidssikring. Rapport fra Industriministeriets Fremtidssikringsudvalg December 1988] har industriministeren truffet afgørelse om, hvilke af rapportens forslag der skal fremmes. På denne baggrund anmodes Industriministeriets Selskabsretspanel om at gennemgå aktieselskabsloven., anpartsselskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde og fremkomme med forslag, som panelet finder egnede med henblik på en forenkling og fremtidstilpasning af disse love under hensyn til erhvervslivets strukturændring, den stigende internationalisering og EF's indre marked. Inden for aktieselskabsloven anmodes panelet om særligt at vurdere: - Lovens beskyttelsesregler, herunder a) minoritetsbeskyttelsesreglerne, b) regler om stemmeretsbegrænsning og c) regler om omsætteligheds- og ejerbegrænsning, set i lyset af princippet om, at enhver aktionær som hovedregel skal have indflydelse i forhold til sin aktiebesiddelse. Sigtet bør være, at reglerne skal være præcise og klare, således at reglernes skønsmæssige element mindskes. - Behovet for regler om deling af selskaber, herunder eventuelt gennemførelse af 6. selskabsretlige direktiv om spaltning, behovet for regler om omdannelse til aktieselskaber fra andre selskabsformer end an- 7

8 partsselskaber, og endelig behovet for tilpasning af reglerne om fusion set i lyset heraf. - Hensigtsmæssigheden af reglerne om egne aktier. Under gennemgangen af aktieselskabsloven anmodes panelet om at inddrage lov om forsikringsvirksomhed og lov om banker og sparekasser for i videst muligt omfang at samle de selskabsretlige reguleringer i aktieselskabsloven. I lyset af panelets gennemgang af aktieselskabsloven anmodes panelet om at gennemgå lov om erhvervsdrivende fonde og i forbindelse med denne gennemgang særligt at vurdere: - Muligheden for en indsnævring af lovens anvendelsesområde, således at dette begrænses til fonde, der selv driver eller er holdingselskaber for egentlig erhvervsvirksomhed, jf. Fremtidssikringsudvalgets rapport, s. 45. litra d. - En forenkling af registreringsproceduren for de erhvervsdrivende fonde, således at disse ligesom andre registrerede erhvervsvirksomheder kun registreres ét sted, nemlig i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. - Hensigtsmæssigheden af at overføre fondsmyndighedskompetencen for alle erhvervsdrivende fonde til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, samt omfanget af fondsmyndighedsopgaverne vedrørende erhvervsdrivende fonde, jf. Fremtidssikringsudvalgets rapport, s Ved gennemgangen af anpartsselskabsloven anmodes panelet om at vurdere: - Muligheden for en væsentlig forenkling af loven således, at den kun omfatter få nødvendige præceptive regler samt et begrænset deklaratorisk regelsæt. - Spørgsmålet om, hvorvidt selskabstypen kun bør kunne anvendes af selskaber med en begrænset deltagerkreds (f.eks. 10 anpartshavere) og/eller med en begrænset indskudskapital, egenkapital eller omsætning. 8

9 Industriministeriet vil i lyset af det omfattende arbejde, som herved overdrages Selskabsretspanelet, udvide panelets sekretariat således, at der i samråd med formanden nedsættes en mindre gruppe med varierende faglig sammensætning til under formandens ledelse at forberede oplæg til brug for panelets gennemgang af de enkelte love. Forslag til ændring af aktieselskabsloven og lov om erhvervsdrivende fonde påregnes fremsat i folketingsåret 1992/93, hvorfor panelet bør afgive en betænkning herom i løbet af Forslag til ændring af anpartsselskabsloven påregnes fremsat i folketingsåret 1993/94, hvorfor panelet bør afgive betænkning herom i løbet af 1992.«I tilslutning til dette kommissorium er Selskabsretspanelet blevet anmodet om at behandle spørgsmålet om direktionens og bestyrelsens beføjelser og pligter samt disse selskabsorganers ansvar Panelets sammensætning. Panelet har følgende sammensætning: Professor, dr.jur. Bernhard Gomard (formand) og Advokat Eskil Trolle, Bech-Bruun & Trolle, (næstformand, udnævnt pr. 1. september 1991), begge udpeget af Industriministeren. Følgende er indstillet i fællesskab af Assurandør-Societetet, Detailhandelens Fællesråd, Danmarks Rederiforening, Finansrådet, Det Danske Handelskammer, Håndværksrådet og Industrirådet: Administrerende direktør Flemming Hasle, Det Østasiatiske Kompagni A/S, Vicedirektør Lars Krobæk, Det Danske Handelskammer, Underdirektør Ole Simonsen, Unidanmark A/S og Afdelingschef, advokat Peter Fosdal, Industrirådet. 9

10 Endvidere: Vicedirektør, advokat Jørgen Christiansen, Fællessekretariatet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Det kooperative Fællesforbund, indstillet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Statsautoriseret revisor Morten Iversen, Price Waterhouse/ Seier-Petersen, indstillet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Advokat Preben Scheel, De Danske Mejeriers Fællesorganisation, indstillet af Danske Andelsselskaber, Advokat Suzanne Helsteen, Advokatfirmaet Reumert & Partnere, indstillet af Pensionskasserådet, Foreningen af Firmapensionskasser, ATP og LD, udnævnt pr. 1. oktober 1991, Advokat Eskil Trolle, Bech-Bruun & Trolle, indstillet af Advokatrådet, fra 1. oktober 1986 til 1. september 1991, Advokat Mogens Skipper-Pedersen, Kromann & Munter, indstillet af Advokatrådet, udnævnt pr. 1. december 1991, Direktør Ole Blöndal, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, indstillet af Industriministeriet, Kontorchef Jørgen Hammer Hansen, Industriministeriet, indstillet af Industriministeriet, og Sekretariats- og planlægningschef Susanne Kortsen, Finanstilsynet, indstillet af Finanstilsynet, udnævnt pr. 1. september Panelet har nedsat et arbejdsudvalg, der har udarbejdet et udkast til betænkningen, som derefter er blevet gennemgået og vedtaget i det samlede panel. Dette arbejdsudvalg har bestået af: professor, dr. jur. Bernhard Gomard, advokat Eskil Trolle og statsautoriseret revisor Morten Iversen. 10

11 Arbejdsudvalgets sekretariat har været: Kontorchef Niels Thomsen, Erhvervs- & Selskabsstyrelsen (sekretariatsleder), Advokat Finn Møller Kristensen, Løber & Lauritsen, udpeget af Advokatrådet, Statsautoriseret revisor Jens L. Simonsen, Schøbel & Marholt, udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Fuldmægtig Susanne Gade Mikkelsen, Industriministeriet (til den 3. oktober 1990), Fuldmægtig Trine Schaldemose, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (til den 1. januar 1991), Fuldmægtig Ann Vibeke Eggli, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (fra den 1. januar 1991 til den 1. marts 1991), Fuldmægtig Merete Sejten, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (fra den 1. marts 1991), Fuldmægtig Ida Rosenberg, Industriministeriet (fra den 1. september 1991), og Fuldmægtig Torben Garne, Finanstilsynet (fra den 1. september 1991) Panelets oprettelse og funktion. Selskabsretspanelet er oprettet den 26. august 1971, hvor professor Gomard blev anmodet om som eneudredningsmand at udarbejde udkast til en dansk lovgivning vedrørende den selskabsform, der kom til at hedde anpartsselskab. Samtidig blev der udpeget en række sagkyndige fra erhvervsorganisationerne samt nogle embedsmænd, som professor Gomard skulle holde sig i kontakt med under sit arbejde. II

12 Panelets kommissorium blev imidlertid udvidet, idet det forestående medlemskab af De Europæiske Fællesskaber nødvendiggjorde, at man fra dansk side tog stilling til indholdet af en række selskabsretlige direktivforslag. Med henblik på at skabe grundlag for denne stillingtagen fandtes det naturligt at indhente vejledende udtalelser fra det netop nedsatte selskabsretspanel. Panelet er blevet opretholdt som et rådgivende udvalg, der har afgivet vejledende udtalelser til brug for fastlæggelsen af den danske stillingtagen til direktivforslagene. Sådanne udtalelser er blevet afgivet løbende efter anmodning af Industriministeriet. Panelet har endvidere til opgave efter vedtagelsen af et direktiv at udarbejde udkast til og afgive udtalelse over lovforslag til gennemførelse af direktivet. Sideløbende med udarbejdelsen af denne betænkning har panelet varetaget denne almindelige opgave med afgivelse af vejledende udtalelser. Panelet afgav den 5. februar 1991 sine bemærkninger til kapitel 5-7 i forslaget til 5. selskabsdirektiv om aktieselskabers struktur og deres organers beføjelser og pligter. Da panelets drøftelser navnlig havde samlet sig om direktivforslagets art. 33 om stemmeretsbegrænsninger blev panelets notat om stemmeretsbegrænsninger i aktieselskaber vedlagt. Dette notat er benyttet som et foreløbigt grundlag for betænkningens kapitel 3 om stemmeretsbegrænsninger. 12

13 Kapitel 2 Hovedpunkter i betænkningen Hovedpunkterne i panelets vurderinger og ændringsforslag er: - Bortfald af kravet i aktieselskabslovens 1, stk. 3, om fordeling af aktiekapitalen i mindst tre aktier. - Bortfald af kravet i 3, stk. 2, om at antallet af stiftere skal være mindst 3. - Bortfald af adgangen til at foretage successiv indbetaling af aktiekapitalen efter aktieselskabslovens 11, stk Udvidelse af anvendelsesområdet for bestemmelserne om indløsningsret og -pligt i aktieselskabslovens 20b - 20d til også at omfatte aktionærer, som ikke er moderselskaber, bl.a. fysiske personer og fonde. Endvidere præciseres, at bestemmelserne finder anvendelse, uanset om aktionærer har bopæl eller hjemsted inden for eller uden for landets grænser. - Ophævelse af kravet i aktieselskabslovens 21, stk. 1, om udstedelse af aktiebreve, når aktierne ikke udstedes gennem Værdipapircentralen. - Præcisering af retsstillingen vedrørende rettede emissioner. - Regler om udstedelse af tegningsoptioner (warrants). - Ophævelse af den beløbsmæssige begrænsning til halvdelen af aktiekapitalen ved generalforsamlingens beslutning om optagelse af konvertibelt lån efter aktieselskabslovens 41, stk Indførelse af adgang til at bemyndige bestyrelsen til at træffe beslutning om udstedelse af tegningsoptioner eller optagelse af konvertibelt lån. - Undersøgelse af de gældende regler vedrørende egne aktier. - Undersøgelse af de gældende regler vedrørende ledelsens beføjelser, pligter og ansvar. - Undersøgelse af de gældende regler om A- og B-aktier (differentieret stemmevægt) og om stemmelofter samt af nye bestemmelser herom i forslaget til 5. selskabsdirektiv. 13

14 - Bortfald af reglen i aktieselskabslovens 67, stk. 2, således at suspension af stemmeretten på nyerhvervede aktier begrænses. - Ændring af beregningsgrundlaget for det beslutningsdygtige flertal på generalforsamlingen til i højere grad at være»den repræsenterede stemmeberettigede kapital«frem for den samlede eller stemmeberettigede kapital. - Lempelse af det eksisterende krav i aktieselskabslovens 79, stk. 1, om tiltrædelse af samtlige aktionærer til beslutning om vedtægtsændringer, hvorved aktionærernes særrettigheder berøres. - Indførelse af indløsningsret for en overstemt minoritet ved beslutninger truffet efter minoritetsbeskyttelsesreglen i 79, stk. 1 ( 79, stk. 2, efter ændringsforslaget). - Udvidelse af de beslutninger, der kræver majoritet efter minoritetsbeskyttelsesreglen i 79, stk. 1, ( 79, stk. 2, efter ændringsforslaget) til også at omfatte stemmeloft, omsættelighedsindskrænkninger i form af ejerloft og samtykke, ændringer af retsforholdet mellem aktionærerne og forrykkelse af retsforholdet mellem aktionærerne som led i en spaltning. - Indførelse af mulighed for omdannelse af selskaber med begrænset ansvar, der ikke er undergivet aktieselskabsloven eller anpartsselskabsloven. - Gennemførelse af 6. direktiv om spaltning af aktieselskaber i dansk ret. - Forenkling af lov om forsikringsvirksomhed og lov om banker og sparekasser med ophævelse af de bestemmelser, der svarer til aktieselskabslovens. - Samling af opgaverne som fondsmyndighed for erhvervsdrivende fonde i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Resultatet af panelets gennemgang af selskabslovene er samlet i udkast til forslag til ændring af aktieselskabsloven, forsikringsvirksomhedsloven, bank- og sparekasseloven samt lov om erhvervsdrivende fonde med bemærkninger i betænkningens kap

15 Kapitel 3 Stemmeretsbegrænsninger 3.1. Indledning. I dette kapitel beskrives og vurderes vedtægtsbestemmelser om stemmeretsbegrænsninger i aktieselskaber. Stemmeretsbegrænsninger kan bestå i stemmeretsdifferentiering, i stemmeloft, dvs. en begrænsning i antallet af stemmer der kan afgives af en enkelt aktionær og i en ventetid efter overdragelse af aktier for erhvervelse af stemmeret, jf. aktieselskabslovens 67, stk. 2. Ejerlofter, som har en lignende men stærkere virkning end stemmelofter, er omtalt i kapitel 4, Forslaget til EFs 5. selskabsretlige direktiv indeholder bestemmelser om stemmeretsbegrænsninger, der afviger væsentligt fra gældende dansk ret Forslaget til 5. selskabsdirektiv. EF-Kommissionens 1. ændrede forslag til 5. selskabsdirektiv af 1983 (EFT nr. C 240 af 9. april 1983 s. 2) indeholder i art. 33, stk. 1 og 2, sålydende bestemmelser:»1. Aktionærens stemmeret står i forhold til den andel af den tegnede kapital, der repræsenteres af aktionæren. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaternes lovgivninger tillade, at der i vedtægterne fastsættes: a) En begrænsning eller en udelukkelse af stemmeretten for aktier, der tillægges særlige rettigheder; b) En begrænsning af antallet af stemmer for aktier, der tilhører den samme aktionær, såfremt denne begrænsning i det mindste gælder for alle aktionærer af samme klasse.«dette forslags art. 33, stk. 2, litra a, afviger fra bestemmelsen i aktieselskabslovens 67, stk. 1, idet et selskab vil kunne udstede både aktier med begrænset stemmeret og begrænset til mindre end 1/10 og aktier uden stemmeret, men kun såfremt der er tillagt disse aktier særlige rettigheder (præferenceaktier). 15

16 Bestemmelsen i litra b om adgangen til at fastsætte et stemmeloft stemmer overens med dansk ret, jf. bl.a. aktieselskabslovens 79, stk. 3. I en meddelelse til Rådet af 10. maj 1990 udtalte Kommissionen, at den agtede at ændre forslaget til 5. direktiv således, at der kun kan udstedes stemmeløse aktier for halvdelen af aktiekapitalen, og at disse aktier automatisk opnår stemmerettigheder, såfremt selskabet ikke yder de præferencer, der er knyttet til aktierne indenfor et fastsat tidsrum. Endvidere fandt Kommissionen nu, at adgangen til at vedtage stemmelofter burde afskaffes. Kommissionen fremsatte herefter et nyt forslag,»anden ændring af forslag til Rådets 5. direktiv om aktieselskabers struktur...«(eft nr. C 7 af 11. januar 1991, s. 4). I dette ændrede forslag lyder art. 33, stk. 2, således:»uanset bestemmelserne i stk. 1 kan medlemsstaternes lovgivninger tillade, at der i stiftelsesoverenskomsten eller i vedtægterne fastsættes en begrænsning eller en udelukkelse af stemmeretten for aktier, der er tillagt særlige rettigheder. Sådanne aktier må højst udgøre 50% af den tegnede kapital. Har selskabet i et tidsrum af højst tre på hinanden følgende regnskabsår ikke fuldt ud opfyldt de forpligtelser, der er knyttet til disse aktier, tillægges indehaverne af disse aktier samme stemmeret som de øvrige aktionærer, dog i forhold til den andel af den tegnede kapital, deres aktier repræsenterer.«europaparlamentet foreslog under behandlingen af Kommissionens forslag, at stemmerettighederne efter stemmeløse aktier på ny skal indskrænkes, når selskabet igen er i stand til at opfylde sine særlige forpligtelser overfor disse aktier. Kommissionen har indarbejdet dette forslag i en»tredje ændring af forslag til Rådets 5. direktiv...«, KOM (91) 372. Samtidig blev den treårige frist for opfyldelse af præferencen fjernet. Europaparlamentet foreslog endvidere, at adgangen til at træffe bestemmelser om stemmelofter blev opretholdt. Kommissionen har ikke medtaget dette forslag i tredje ændring af forslaget til Rådets 5. direktiv. Der er som nævnt i afsnit 3.4. efter gældende tysk og fransk ret adgang til at udstede stemmeløse præferenceaktier. 16

17 3.3. Reglerne om begrænsning af stemmeret i Danmark. Enhver aktie skal give stemmeret, jf. aktieselskabslovens 67, stk. 2, men der kan i vedtægterne træffes bestemmelse om stemmeretsbegrænsninger. En stemmeretsbegrænsning kan angå aktierne i en bestemt aktieklasse i forhold til andre aktieklasser. En stemmeretsbegrænsning kan også angå bestemte aktionærer, enten store aktionærer (stemmeloft), nye aktionærer (noteringsfrist som betingelse for udøvelse af stemmeret, jf. aktieselskabslovens 67, stk. 2) eller anonyme aktionærer (forpligtelse for navneaktier til at lade sig notere i aktiebogen eller anmelde eller dokumentere erhvervelse af aktier for at kunne gøre stemmeret gældende på generalforsamlingen, jf. aktieselskabslovens 27) Aktier med forskellig stemmeværdi. Aktiekapitalen kan som nævnt deles i forskellige aktieklasser, og stemmeværdien af aktierne i en aktieklasse kan forøges, men ikke ud over 10 gange stemmeværdien af nogen anden aktie af samme størrelse, jf. aktieselskabslovens 17 og 67. Disse regler fandtes ikke i den tidligere aktieselskabslov af Aktier uden stemmeret eller aktier, hvis stemmeværdi overstiger 10 gange værdien af nogen anden aktie eller noget andet aktiebeløb af samme størrelse, der er tegnet før ikrafttrædelsen den 1. januar 1974 af den nugældende lov af 1973 om aktieselskaber, vedbliver at eksistere med deres oprindelige stilling, jf. aktieselskabslovens 169. Denne overgangsbestemmelse er blevet forstået således, at selskaber, der havde sådanne aktier, kan udstede nye aktier med mere end 10 dobbelt stemmeret eller stemmeløse aktier ved fondsemission, men ikke ved aktietegning, jf. nedenfor i afsnit 3.8. Bankaktieselskaber må ikke etablere aktieklasser med forskellig stemmeret, jf. lov om banker og sparekasser 3. K. BjørnJensen m.fl. anfører i en kommentar til denne lov (1976 s. 54), at forbuddet»skal forebygge, at bankaktier gøres til genstand for spekulation med fare for, at en banks forhold afgøres af særinteresser«. Bestemmelsen i 3 antages ikke at være til hinder for, at der optages regler om stemmeloft (eller ejerloft) i vedtægterne for et pengeinstitut. Der findes ikke tilsvarende bestemmelser om forsikringsselskaber og realkreditinstitutter. Vedtægterne for et real- 17

18 kreditaktieselskab, der er opstået ved omdannelse af et eksisterende realkreditinstitut til aktieselskab, skal indeholde bestemmelser om stemmeretsbegrænsning for andre end den oprindelige forening eller fond, jf. realkreditlovens 70, stk. 2. Også vedtægterne for et sparekasseaktieselskab, som er opstået ved en sparekasses omdannelse til aktieselskab, skal indeholde bestemmelse om stemmeretsbegrænsning for aktionærerne, jf. bank- og sparekasselovens 52f. Den børsretlige regulering åbner mulighed for, at selskaber med flere aktieklasser, der er tillagt forskellig stemmeret, får noteret én, flere eller alle aktieklasser på en fondsbørs. På Københavns Fondsbørs har 80% af selskaberne indenfor kategorierne»handel og service«og»industri«udnyttet muligheden for at etablere forskellige aktieklasser, og en stemmeretsdifferentiering på 1:10 er i langt de fleste tilfælde den eneste forskel mellem aktierne. Aktieselskabsloven af 1973 har sikret aktier med mindre stemmeret end andre aktier (»B-aktier«) en særlig indflydelse udover den mindre stemmeret navnlig ved bestemmelsen i 78 om, at vedtægtsændringer kræver vedtagelse med mindst 2/3 flertal både af de afgivne stemmer og af den repræsenterede stemmeberettigede kapital. Reglerne om adgang til at udøve visse minoritetsbeføjeiser, som at kræve indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling og at kræve en yderligere revisor udpeget, jf. aktieselskabslovens 70 og årsregnskabslovens 61a, stk. 2, tillægger aktionærer, der ejer 10% af aktiekapitalen denne beføjelse uanset disse aktionærers stemmeret. Aktionærerne i et selskab med stemmeretsdifferentiering kan, såfremt der er tilstrækkelig tilslutning dertil, ophæve bestemmelserne herom. En vedtægtsændring, der medfører en forskydning af retsforholdet mellem flere aktieklasser i selskabet, kan gennemføres af aktionærer, der ejer mindst 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede del af den aktieklasse, hvis retsstilling forringes, jf. aktieselskabslovens 79, stk. 3,2. pkt. I et selskab med A-aktier med fuld stemmeret og B-aktier med 1/10 stemmeret vil stemmeretsbegrænsningen for B-aktierne således kunne ophæves, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede A-aktier stemmer herfor. 18

19 Aktieselskabslovens regler gør det muligt, at 9,1% af aktiekapitalen tillægges et flertal af stemmerne: Aktiekapital Stemmer 91 aktier à 10 stemmer 910 stemmer 909 aktier à 1 stemme 909 stemmer aktier stemmer Efter Kommissionens forslag er den kapitalandel, der vil være tilstrækkelig til at udøve stemmemajoritet i et selskab, der har udstedt det højst tilladte antal stemmeløse præferenceaktier 25,1% : Aktiekapital Stemmer 500 aktier à 1 stemme 500 stemmer 500 aktier à 0 stemmer 0 stemmer aktier 500 stemmer Stemmemæssig majoritet kan opnås ved 251 aktier med stemmeret svarende til 25,1% af aktiekapitalen. Såfremt der i stedet for stemmeløse præferenceaktier udstedes præferenceaktier med en stemmevægt på 1:10, ser regnestykket således ud: Aktiekapital Stemmer 500 aktier à 10 stemmer stemmer 500 aktier à 1 stemme 500 stemmer aktier stemmer Aktiemajoritet kan i dette tilfælde opnås med 275 aktier à 10 stemmer og en aktie à 1 stemme, svarende til stemmer eller i alt 27,51% at aktiekapitalen Stemmeloft. Bestemmelsen i aktieselskabslovens 172, stk. 2, åbner adgang for generalforsamlingen til med kvalificeret majoritet (4/5) at fastsætte et stemmeloft i vedtægterne, således at hver aktionær, uanset hvor mange aktier 19

20 han ejer, kun har én eller dog højst et begrænset antal stemmer. En vedtægtsbestemmelse om maksimeret stemmeret antages at kunne udbygges med en regel om, at aktionærer, der må anses for én interessegruppe, tilsammen kun har det maksimerede antal stemmer. På Københavns Fondsbørs aktiemarked I og II indeholder 89% af bankaktieselskabernes vedtægter regler om stemmeloft. De selskaber, der er noteret på aktiemarked III, anvender stemmelofter i endnu større omfang. Den regel, der nu findes i aktieselskabslovens 172, blev indføjet i den tidligere aktieselskabslov i 1962 (ved lov nr. 225 af 22. juni 1962) i forbindelse med forberedelserne til Danmarks indtræden i EF. Formålet med at give selskaberne mulighed for at indføre regler om et stemmeretsloft eller om, at der til overdragelse af selskabets aktier kræves godkendelse af selskabets bestyrelse (nu aktieselskabslovens 172, stk. 1), var at give selskaberne mulighed for at beskytte sig mod uønskede opkøb. Kommissionen har som allerede nævnt i»anden ændring af forslag til 5. direktiv om aktieselskabers struktur...«(eft nr. C 7 af 11. januar 1991) foreslået muligheden for at indføre eller have bestemmelser om stemmelofter ophævet. Adgangen til at indføre stemmeloft blev foreslået genindsat i forslaget af Parlamentet, men Kommissionen har ikke fulgt dette ønske. Bestemmelser om godkendelse som betingelse for overdragelse eller om maksima for ejer af aktier er ikke omtalt i Kommissionens forslag til 5. direktiv Noteringsfrist for aktier. Det kan i vedtægterne bestemmes, at en aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, først kan udøve stemmeretten for disse aktier efter en vis tids forløb. Denne frist må dog ikke overstige 3 måneder, efter at aktieerhvervelsen er noteret i aktiebogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen for selskabet, jf. aktieselskabslovens 67, stk. 2. En sådan noteringsfrist er en ikke ualmindelig forsvarsmekanisme imod overraskelser og uønskede overtagelsesforsøg. Reglen betyder, at en køber må vente i indtil 3 måneder, inden hans aktier får stemmeret, og selskabet kan i denne periode med et flertal af de øvrige aktionærer bag sig eventuelt gennemføre beskyttelsesforanstaltninger. 20

21 Betydningen af reglen om en noteringsfrist fremgår af en nylig afsagt højesteretsdom (UfR H). Højesteret fastslog i denne dom, at nyerhvervede aktieposter i fristperioden ikke medregnes ved opgørelsen af den repræsenterede stemmeberettigede kapital, som kan deltage i beslutning om vedtægtsændringer efter reglen i 78. En køber har herefter i indtil 3 måneder hverken en positiv eller en blokerende indflydelse i kraft af sin kapitalandel. De øvrige aktionærer kan gennemføre ændringer af væsentlig betydning, og f.eks, som i UfR H vedtage en bemyndigelse for bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen uden fortegningsret for aktionærerne, jf. herved aktieselskabslovens 30. Reglen om en noteringsfrist, således som den nu er fortolket af Højesteret, giver et selskab væsentlig mulighed for at hindre en uønsket overtagelse. En undersøgelse af andre landes retsstilling viser, at disses selskabslovgivning enten ikke giver mulighed for suspension af en aktiekøbers stemmeret, eller at den mulige suspensionsperiode er væsentligt kortere end 3 måneder. Panelet foreslår, at muligheden for gennem vedtægtsbestemmelse at fastsætte en egentlig noteringsfrist afskaffes, jf. lovforslagets 1, nr. 46, og bemærkningerne dertil. Selskabsledelsen har en legitim interesse i at få kendskab til, hvem der i kraft af en nyindkøbt aktiepost kan gøre sin indflydelse gældende på en forestående generalforsamling, og det bør derfor gennem vedtægtsbestemmelse kunne gøres til en betingelse for stemmerettens udøvelse, at aktionæren er noteret i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse forud for dagen for udsendelsen af mødeindkaldelse eller, såfremt indkaldelsen offentliggøres, før indkaldelsen til generalforsamlingen. De aktieposter, hvor stemmeretten herefter er suspenderet, bør medtælles ved opgørelsen af den repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital ved afgørelsen af, om det nødvendige 2/3 flertal til vedtægtsændring er opnået Navneaktier. Aktier kan udstedes på navn eller ihændehaver, jf. aktieselskabslovens 18, stk. 2. Udstedelsen af ihændehaveraktier sikrer i forbindelse med nominee-ordningen ved registrering i Værdipapircentralen muligheden for anonymitet for aktionærerne, jf. Værdipapircentrallovens 13a, stk. 2, og 21

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v.

Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalandele, ejerfortegnelser m.v. Side 2 Kapitalandele, ejerfortegnelser mv. Reglerne om kapitalandele, ejerfortegnelser mv. er ændret indenfor følgende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Forslag fra bestyrelsen:

Forslag fra bestyrelsen: Forslag fra bestyrelsen: Bemyndigelse til at lade banken erhverve egne aktier Bestyrelsen er indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til, at erhverve egne aktier for op til 10 % af bankens aktiekapital,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 2. april 2001 1007 København K Nr. 6.2001 Ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S tirsdag den 24. april 2001 Til orientering vedlægger vi kopi af annonce, hvormed

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling

Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Generalforsamling Side 2 Generalforsamling Reglerne om generalforsamling er ændret indenfor følgende områder: Ejernes beslutningsret Indkaldelse til generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov

Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Generalforsamlinger i børsnoterede selskaber efter den ny selskabslov Den nye selskabslov vil betyde en række ændringer for, hvorledes aktieselskaber i almindelighed og børsnoterede aktieselskaber i særdeleshed

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Det praktiske anvendelsesområde for virksomhedsformen... 2

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SERENDEX PHARMACEUTICALS A/S, CVR-NR. 30532228 Serendex Pharmaceuticals A/S // www.serendex.com // info@serendex.com // Slotsmarken 12, 1.th, DK-2970 Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr.

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. PLESNER ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER for for Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618)

VEDTÆGTER. for. Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. VEDTÆGTER for Résidence Masséna Nice A/S (CVR.nr. 78819618) 1. Selskabets navn er Résidence Masséna Nice A/S. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Selskabets formål er køb og drift af Ejendommen,

Læs mere

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1

Vedtægter. 13. januar31. marts 2015. CVR-nr. 30828712 Side 1 Vedtægter 13. januar31. marts 2015 CVR-nr. 30828712 Side 1 Bankens navn, hjemsted og formål: 1. Bankens navn er Nordjyske Bank A/S. Bankens hjemsted er FrederikshavnAalborg kommune. Dens formål er at drive

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere