Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold."

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i sygepleje Kandidatuddannelsen i sygepleje (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til uddannelsesbekendtgørelsen 1, 18/ bekendtgørelsens bilag 1, 5.1. Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 23. juni akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 2 7. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 3 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, 1. marts Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid, 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 12. juli 2011 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Akkrediteringsrådet 15. juli 2011 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/4 1 Bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 (uddannelsesbekendtgørelsen)- 2 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen).

2 UBST har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Cand.cur. Master of Science (MSc) in Nursing Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 2. Aktivitetsgruppekoden er Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Danmarks Statistik: UDD 7189 AUDD 7189 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Styrelsen ønsker ikke at fastsætte en maksimumramme for tilgangen til uddannelsen. Universitetet bestemmer derfor selv efter reglerne om frit optag, hvor mange studerende der optages på uddannelsen, jf. adgangsbekendtgørelsens 14. Styrelsen har noteret sig, at universitetet har fastsat en maksimumramme for tilgangen på 50 studerende. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/4 Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for sundhedsfaglige supplerings- og kandidatuddannelse. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af rådets positive akkreditering og UBSTs afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. universitetslovens 3, stk Akkrediteringen er gældende til og med den 31. juli 2017, svarende til en periode på 6 år, som er den af rådet vedtagne standardperiode, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2. Adgangskrav Hvilke bacheloruddannelser er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen? Optagelse på kandidatuddannelsen i sygepleje kræver enten en professionsbachelor i sygepleje eller en sygeplejerskeuddannelse i henhold til tidligere bekendtgørelser og anordninger om sygeplejerskeuddannelsen efterfulgt af: o suppleringsuddannelsen i sygepleje o suppleringsuddannelsen til cand.scient.san uddannelsen o minimum 30 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller o en sygeplejefaglig specialuddannelse 4 Lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven).

3 Udvælgelseskriterier Der er fastsat følgende udvælgelseskriterier, jf. adgangsbekendtgørelsens 32, stk. 1 og 2 5 : Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end udbudte pladser, vil kvalificerede ansøgere blive prioriteret ud fra karaktergennemsnit for den adgangsgivende eksamen. For ansøgere der ikke har en professionsbacheloruddannelse i sygepleje anvendes karakteren fra sygeplejerskeuddannelsen og ikke den efterfølgende supplering. Udbudssted Uddannelsen udbydes i Aarhus. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt uddannelsesbekendtgørelsen. Juridiske opmærksomhedspunkter ACE Denmark har i indstillingsbrevet oplyst, at uddannelsen ikke lever op til uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1 (ifølge hvilket der skal være en akademisk bacheloruddannelse, der er adgangsgivende). ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/4 Universitetet har udtrykt uforståenhed overfor dette krav, idet de forstår bilaget til bekendtgørelsen således, at adgangskravet er enten en relevant bacheloruddannelse, eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau. Uddannelsesbekendtgørelsen lyder som følger: Forudsætning for optagelse på kandidatuddannelsen er, at den studerende har en relevant sundhedsfaglig bacheloruddannelse eller en anden relevant uddannelse på samme niveau. Dette vedrører specifikt den studerendes mulighed for at blive optaget på uddannelsen, og er altså ikke et krav om, at kandidatuddannelsen skal tilbyde optag fra begge typer uddannelser. I dette særlige tilfælde er der tale om en uddannelse, som oprindeligt er oprettet under Indenrigs- og sundhedsministeriet med særligt sigte på sygeplejersker. Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje er adgangsgivende, og da dette er en uddannelse på bachelorniveau, finder Universitets- og Bygningsstyrelsen umiddelbart dette tilstrækkeligt i den konkrete situation. Styrelsen finder dog generelt af hensynet til det sammenhængende uddannelsessystem, at der altid bør være en adgangsgivende akademisk bacheloruddannelse til hver kandidatuddannelse. Styrelsen vil derfor opfordre til, at universitetet fremadrettet arbejder herfor. Uddannelsen er dansksproget og udbydes ikke på andre universiteter. 5 Jf. Bekendtgørelse nr. 233 af 24. marts 2011 om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen).

4 Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 4/4 Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

5 Kandidatuddannelse i sygepleje Århus Universitet Turnusakkreditering

6 Turnusakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

7 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 6 Resumé af kriterievurderingerne... 7 Juridiske opmærksomhedspunkter... 7 Grundoplysninger... 8 Uddannelsens kompetenceprofil... 9 Uddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Den normerede studietid Eventuel maksimumramme for tilgangen til uddannelsen Legalitet Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Hovedområde Censorkorps Sprog Adgang Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Særlige forhold Uddannelser som kan føre til udøvelse af lovregulerede erhverv Uddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser Parallelforløb og fællesuddannelser Andre forhold

8 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 12. december 2009 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

9 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for sygeplejevidenskab Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for sygeplejevidenskabelig uddannelse Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for kandidatuddannelsen i sygepleje består af: Kernefaglig ekspert Professor Sture Åström, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet Aftagerrepræsentant Chefsygeplejerske Vibeke Deding, Ålborg Sygehus Studerende Stud.scient.med. Josephine Holm Henriksen, Aalborg Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 14. januar 2011 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation Supplerende oplysninger modtaget den 17. marts 2011: Censorliste Supplerende oplysninger indhentet af ACE Denmark: Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 17. marts 2011 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 6. maj 2011 Høringssvar modtaget 19. maj 2011 Sagsbehandling afsluttet 9. juni

10 Indstilling ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i sygepleje på Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. 6

11 Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter Der gives ikke adgang til universitetsuddannede bachelorer på uddannelsen, hvilket er et krav, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen bilag 1 og 1. Se desuden under legalitet sidst i denne rapport. 7

12 Grundoplysninger Udbudssted Aarhus Sprog Uddannelsen udbydes på dansk Hovedområde Sundhedsvidenskab Kandidatuddannelsens grundoplysninger pr. 1/10 i de seneste tre år 8

13 Uddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder Formålet med kandidatuddannelsen i Sygepleje er, at kvalificere den studerende til at varetage centrale kliniske, ledende, undervisnings- og videnskabelige funktioner inden for sygeplejen og i tværfaglige sammenhænge. Uddannelsen er opbygget af moduler om den aktuelle, historiske og idehistoriske sygepleje, uddannelse og erfaringsdannelse i sygeplejen og sygepleje i klinisk praksis. Akademiske kompetencer og kvalifikationer Viden: Efter at have gennemført uddannelsen har kandidaten - Dybgående viden om sygeplejefaglige problemstillinger og kan diskutere og forholde sig kritisk til sygeplejefagets centrale begreber og teoridannelser - Dybgående viden om samfundsmæssige vilkår og etiske problemstillinger forbundet med sygepleje og kan på et videnskabeligt grundlag reflektere over sygeplejefaglige problemstillinger i relation til sundhedsfremme og rehabilitering - Kan på baggrund af international forskning på højeste niveau identificere og diskutere videnskabelige problemstillinger inden for selvvalgte områder inden for sygeplejens virksomhedsområde - Omfattende viden om videnskabsteoretiske positioner og om såvel kvantitative som kvalitative Forskningstilgange. Færdigheder: Efter at have gennemført uddannelsen kan kandidaten: - Selvstændigt foretage systematiske informationssøgninger - Gennemføre undersøgelser af selvvalgte problemstillinger inden for sygeplejens virksomhedsområde - Vurdere og argumentere for valg af teori og metode til undersøgelse af selvvalgte problemstillinger og kan kritisk vurdere og diskutere videnskabelige undersøgelser af relevans for sygepleje - Formidle sin viden både til fagfæller inden for sygeplejefaget og til ikkefagfolk. Kompetencer: Efter at have gennemført uddannelsen kan kandidaten: - Varetage komplekse arbejdsopgaver inden for hele sygeplejens virksomhedsområde og kan igangsætte og gennemføre tværfagligt samarbejde med øvrige sundhedsprofessionelle - Initiere og lede kvalitetsudvikling i klinisk praksis og kan selvstændigt indgå i sygeplejefaglige såvel som tværfaglige udviklings- og forskningsprojekter - Selvstændigt påtage sig undervisnings- og uddannelsesmæssige funktioner og formidlingsopgaver både inden for alle områder af sygeplejefaget, over for øvrige sundhedsprofessionelle og i forhold til organisatoriske og sundhedspolitiske planer og beslutninger - Selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering 9

14 Uddannelsens struktur 10

15 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Dialog med aftagerpanel og aftagere Universitetet har nedsat et aftagerpanel, der dækker kandidatuddannelsen i sygepleje, masteruddannelsen i klinisk Sygepleje og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Medlemmerne af aftagerpanelet fremgår af nedenstående tabel: (Bilag 1) 11

16 Aftagerpanelet mødes en gang årligt, og har blandt andet diskuteret arbejdsmarkedets behov og ønsker til uddannelsens udvikling. I den forbindelse blev der fremsat ønske om øget integration mellem forskning og praksis i uddannelsen og muligheden for at udbyde uddannelsen andre steder i landet. Universitetet har på den baggrund valgt at udbyde en del af uddannelsen som fjernunderundervisning, og studielederen for uddannelsen har deltaget i en workshop arrangeret af Dansk Syge Selskab om muligheden for at udbyde uddannelsen i Østdanmark. Universitetet skriver desuden om opfølgning på dialogen med aftagerpanelet: Som opfølgning på aftagerpaneles ønske fra mødet den 6. november 2010 om en højere integration mellem forskning og praksis, blev der på aftagerpanelets møde den 6. december 2010 holdt et oplæg, der viste, hvordan de studerende i deres kandidatspecialer arbejder med kliniske problemstillinger. Dette blev mødt med tilfredshed i panelet. Ved mødet den 6. december 2010 blev uddannelserne desuden opfordret til at øge samarbejdet med kommunerne. For at møde dette behov vil VIP er fra afdelingen deltage i et halvdagsseminar med deltagelse af medarbejdere og politikere fra Århus, Randers og Syddjurs kommuner for på denne måde at indlede et formaliseret samarbejde. (Dokumentationsrapport, s. 3) Udover dialogen med aftagerpanelet har underviserne på uddannelsen dialog med censorformandskabet. De mødes en gang årligt og drøfter blandt andet eksamensformer og målbeskrivelser. Det har blandt andet medført indførsel af SOLO-taksonomi, ændring i nogle målbeskrivelser m.m. Derudover har dialog med censorformandskabet medført, at eksamen afholdes på Sjælland, såfremt både studerende, undervisere og censor kommer herfra. Endeligt nævner universitetet, at Dansk Sygepleje Selskab og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i samarbejde har etableret et center for kliniske retningslinjer i Det er centrets formål at udarbejde kliniske retningslinjer og imødekomme sygeplejens efterspørgsel efter kompetencer i udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Emnet udvikling af kliniske retningslinjer indgår derfor også som tilvalgsfag på 3. semester af Kandidatuddannelsen i Sygepleje med 10 ECTS point. (Dokumentationsrapport, s. 4) Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen er i løbende dialog med aftagerpanelet og aftagere, og at dialogen anvendes i sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet. Dialog med dimittender Universitetet gennemfører hvert år en beskæftigelsesundersøgelse rettet mod kandidater, der er dimitteret henholdsvis ½ og 1½ år tidligere. Beskæftigelsesundersøgelsen for 2009 viser, at kandidater i sygepleje overordnet set vurderer, at de i høj eller i nogen grad har opnået følgende: - teoretisk viden inden for fagområdet (97,6 %) - evnen til at håndtere komplekse problemstillinger (78,8 %) - evnen til at tilegne sig ny viden (98,8 %) Ovenstående tyder på, at kandidaterne i høj grad opnår de kompetencer, som uddannelsen retter sig imod. Det fremgår endvidere af undersøgelsen, at kandidaterne i sygepleje i det store og hele føler sig rustet til at arbejde både projektorienteret og selvstændigt samt arbejde struktureret og overholde deadlines. (Dokumentationsrapport, s. 6) Udover dimittendundersøgelserne opnår uddannelsesledelsen viden om dimittenderne gennem tidligere studerende, der ansættes som undervisere. På baggrund af diskussioner mellem et tidligere studienævnsmedlem og kandidater ansat som undervisningsadjunkter i professionsbacheloruddannelsen i sygepleje, planlægger uddannelsesudvalget nu på initiativ af studienævnet et valgmodul rettet mod undervisning i grunduddannelsen (Dokumentationsrapport, s. 5). 12

17 Derudover afholder uddannelsen møder, hvor de studerende har mulighed for at møde dimittender. Ligeledes tilbydes dimittenderne vejledning i at skrive artikler på baggrund af deres specialer, hvorigennem de også har kontakt med dimittender. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har en løbende formel og uformel dialog med dimittender, og at den formelle dialog anvendes til sikring og udvikling af uddannelsens relevans og kvalitet, mens den uformelle dialog kun i nogen grad tilgår og anvendes af uddannelsesledelsen. Beskæftigelse Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse eller videreuddanner sig i et omfang, der er på samme niveau med øvrige dimittender fra samme hovedområde. Ledigheden har over en længere periode været 0 %, og andelen af beskæftigede er over landsgennemsnittet for det sundhedsvidenskabelige hovedområde. Dette forhold skyldes ifølge universitetet i høj grad, at langt de fleste studerende tager uddannelsen som et videreuddannelsesforløb og har orlov fra deres ansættelse. Over halvdelen af dimittenderne finder beskæftigelse inden for sundhedssektoren og medicinalindustrien. Ca. en tredjedel finder beskæftigelse inden for undervisningen. Dimittendundersøgelsen viser desuden, at 88,5 % af dimittenderne i sygepleje svarer, at de får beskæftigelse inden for uddannelsens fagområde. Akkrediteringspanelet bemærker, at det ikke fremgår af dokumentationen, om dimittenderne får arbejde på ACniveau eller på baggrund af deres sygeplejerskeuddannelse. Akkrediteringspanelet vurderer samlet, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Af statistikken fremgår det, at ingen af kandidaterne fortsætter på en ph.d.-uddannelse. Ifølge universitetet må forklaringen være, at kandidaters vej ind i Ph.D.-studiet hidtil har været ret lang, da der ikke som inden for f.eks. medicin endnu er tradition for foruddefinerede Ph.D.-projektbeskrivelser i relation til seniorstudier. Således tager generering af Ph.D.-projektbeskrivelser i samarbejde med hovedvejleder helt op til 2 år eller mere inden for det sygeplejevidenskabelige område. Afdelingen har iværksat flere initiativer til at imødegå dette og vil arbejde videre med denne problematik i (Dokumentation, s. 7) Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s. 2-8 Bilag 1 Arbejdsnotat v. studieledere vedr. Aftagerpanel Bilag 2 Oversigt over medlemmer af Aftagerpanel for sygeplejevidenskab Bilag 3 Referat af møde i Aftagerpanelet den Bilag 4 Referat af møde i Aftagerpanelet den Bilag 5 Referat fra møde mellem eksamensberettigede undervisere og Censorformandskabet d Bilag 6 Notat fra møde mellem eksamensberettigede undervisere og Censorformandskabet d Bilag 7 Referat fra møde mellem eksamensberettigede undervisere og Censorformandskabet d Bilag 8 Årsberetning fra Censorformandskabet for perioden til Bilag 9 Beskæftigelsesundersøgelse 2009 for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag 10 Afdelingens egne tal vedr. Ph.D.-studerende Supplerende oplysninger modtaget den 17. marts 2011: Censorliste 13

18 Kriteriesøjle II: Forskningsbaseret uddannelse Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Områdets forskning drejer sig om sundhedsfremmende og forebyggende sygepleje til sårbare mennesker og deres pårørende. Der fokuseres på den borger- og patientnære forskning i primær og sekundær sektor, og på sundhedsprofessionelles vilkår og virke. Hensigten med forskningen er at bidrage til at styrke menneskers sundhed og oplevelse af velvære og trivsel i hverdagen. Forskningen er rettet mod anvendelse i klinisk praksis og mod fagspecifik begrebs-, teori- og metodeudvikling. Området driver en række forskningsprogrammer, herunder f.eks. vedr. patienters aktive deltagelse i pleje, behandling og rehabilitering. (Dokumentationsrapport, s. 7) De VIP, der bidrager med undervisning på uddannelsen, kommer fra følgende forskningsområder: Patienters perspektiv på sundhed, sygdom, pleje, behandling og rehabilitering Borgeres og familiers behov for sundhedsydelser Sygdomstilstandes indflydelse på hverdagsliv og livsudfoldelse Patienters og pårørendes erfaringer med akutte og kroniske sygdomme og skader Patienters og pårørendes erfaringer med sygeplejeinterventioner Klinisk sygepleje og sundhedspleje Udvikling og afprøvning af sygeplejeinterventioner i hjemmet, på hospitalet og i sundheds- og plejecentre Udvikling og afprøvning af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i lokalsamfundet Relationer og samspil mellem patienter og sundhedsprofessionelle Patienters og pårørendes møde med sundhedsvæsen og sundhedsprofessionelle Patienters deltagelse i egen pleje, behandling og rehabilitering Sundhed, sygdom og samfund Sundhedsvæsenets organisation og funktion Vilkår for sygepleje i det moderne velfærdssamfund Sundhedstjenesteydelser Sygeplejefagets teorier og metoder (Bilag 11) Undervisningen på de enkelte moduler tager udgangspunkt i modulkoordinatorens egen forskning. De eksterne lektorer kommer for eksempel fra university colleger og hospitaler og indgår i afdelingens forskning og bidrager dermed også med egen forskning i undervisningen. (Dokumentationsrapport, s. 9) Eksempler på samarbejde mellem eksterne og interne lektorer ses f.eks. i samarbejdet mellem lektor Kirsten Lomborg, ekstern lektor Kirsten Beedholm og studieleder Kirsten Frederiksen, som samarbejder under forskningsområde 4. Sundhed, sygdom og samfund, Sygeplejefagets teorier og metoder. Gruppen bidrager med kapitler til metodebøger for sygeplejestuderende samt arbejder frem mod publicering af videnskabelige artikler. Undervisningen i modul IIIA, hvor Kirsten Beedholm er underviser og vejleder på modulopgaver i samarbejde 14

19 med modulkoordinator og studieleder Kirsten Frederiksen tager afsæt i dette forskningssamarbejde. (Dokumentationsrapport, s. 11) Af nedenstående tabel fremgår sammenhængen mellem fagelement, ansvarlig VIP og forskningsområde. Sammenhængen eksemplificeres yderligere i dokumentationsrapporten, og af bilag 11 fremgår desuden alle underviserne og deres forskningsområder. (Dokumentationsrapport, s. 10) Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder knyttet til uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Forskningens samvirke med praksis Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen bag uddannelsen i høj grad samvirker med praksis. Af dokumentationsrapporten fremgår det, at forskningen bag uddannelsen i høj grad baseres på klinisk praksis, og afdelingen har da også en række samarbejder med praksis. Eksempler på dette er: - Sygeplejevidenskabelige delestillinger, hvor 20 % af ansættelsen er ved Afdeling for Sygeplejevidenskab og 80 % er ved en klinisk enhed på et af Region Midtjyllands hospitaler. Formålet er at udvikle den kliniske sygeplejeforskning og det sygeplejevidenskabelige forskningsmiljø gennem integration af teoretisk grundforskning og klinisk forskning og udvikling. 15

20 - Samarbejde med Center for sygeplejeforskning i Viborg, hvor en ph.d.-studerende pt. er indskrevet med tilknytning til både universitetet og centret. - Samarbejde med den kommunale sundhedspleje i Region Midtjylland blandt andet om projektet Sundhedsfremmende indsats for amning i kommunerne i Region Midt.. - Forum for Psykiatrisk Forskning, der er en tværfaglig ERFA-gruppe med udgangspunkt i det psykiatriske hospital i Risskov, og hvor der diskuteres psykiatrisk omsorgsforskning, forskningsrelaterede problematikker og metode. - Center for Kliniske Retningslinjer, hvor lederen er tilknyttet afdelingen for sygeplejevidenskab med 20 %. Centrets formål er at øge kvaliteten af kliniske retningslinjer, hvilket stiller store metodemæssige krav. - Samarbejde med VIA University College blandt andet om professionsbachelorers bachelorprojekter Projektet afdækker de studerendes akademiske kompetencer i forhold til opgaveskrivning og gør det muligt at målrette undervisningen på kandidatuddannelsen i forhold til disse kompetencer. (Dokumentationsrapport, s. 13) (Dokumentationsrapport, s. 12f) Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at samarbejdet med praksis i høj grad retter sig mod lokalområdet og ikke omfatter større dele af landet. Panelet vurderer, at et bredere samarbejde med praksis er relevant, da der er regionale forskelle i sundhedsarbejdet. Uddannelsens tilrettelæggere Tilrettelæggerne af uddannelsen er studienævnet, studieleder og modulkoordinatorer. Tilrettelæggerne fremgår af nedenstående tabel: (Dokumentationsrapport, s. 14) Af bilagene fremgår tilrettelæggernes CV er, og akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at uddannelsen i udstrakt grad er tilrettelagt af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen VIP/DVIP-ratio Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i udstrakt grad undervises af VIP er. Af nedenstående tabel fremgår det, at ratioen er 8,68, hvor den er 2,18 i gennemsnit på landsplan for det sundhedsvidenskabelige hovedområde. 16

21 (Dokumentationsrapport, s. 15) Tallene er baseret på udtræk fra fakultetets personalesystem på afdelingsniveau. Dette skyldes at tallene fra Danske Universiteters nøgletal ikke belyser antallet af årsværk specifikt fordelt på afdeling for sygeplejevidenskab og herunder hhv. kandidatuddannelsen i sygepleje og masteruddannelsen i klinisk sygepleje. Det kan ikke helt eksakt opgøres, hvor stor en del af deres undervisningstid de bruger på hhv. kandidat og master. Der kan dog laves en procentvis opdeling af deres ansættelsestid/årsværk pr. år med 60 ECTS til kandidat og 30 ECTS til master (66,7 % til kandidat og 33,3 % til master). (Dokumentationsrapport, s. 15) Antal studerende pr. VIP Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende har mulighed for tæt kontakt til VIP er. Nedenstående tabel viser forholdet mellem studerende og VIP. (Dokumentationsrapport, s. 16) Alle 16 VIP i afdelingen er i antal indregnet for både kandidatuddannelsen og masteruddannelsen, da de indgår i begge uddannelser dog i forskelligt omfang (som beskrevet ovenfor). Det videnskabelige personale ved afdelingen for sygepleje bidrager med deres forskning til begge afdelingens uddannelser og er personligt tilgængelige for studerende fra begge uddannelser. Det giver derfor ikke mening at beregne en procentdel af antallet af VIP-personer i afdelingen til hhv. kandidatuddannelsen og masteruddannelsen. En person er jo fysisk til rådighed for de kandidatstuderende, selvom hun/han beregningsmæssigt kun bruger 66,6 % af sin tid på kandidatuddannelsen. (Dokumentationsrapport, s. 16) Universitetet har udregnet stud/vip-ratioen med tal for de studerende kun på kandidatuddannelsen, men med tal for VIP erne for både kandidat- og masteruddannelsen. Det giver et mere retvisende billede af stud/viprationen, hvis tallene for de studerendes også lægges sammen for de to uddannelser. Det kan udregnes på følgende måde for 2009: Antal ressourceudløsende studerende på KA Antal betalende studerende på MA Antal studerende i alt Antal VIP ,6 Stud/VIP-ration Antal STÅ på KA Antal årselever på Antal studenterårsværk VIP-årsværk Stud/VIP-ration MA i alt 80,75 21,75 102,5 3,47 29,5 Akkrediteringspanelet vurderer, at det samlede tal ikke ændrer vurderingen af, at de studerende har mulighed for en tæt kontakt til VIP. Uddannelsens nære tilknytning til et aktivt forskermiljø Uddannelsen udbydes på samme campus, som forskningsmiljøet befinder sig på. Derudover har afdelingen desuden deltaget i projektet g8nline (go online), som er et projekt til fremme af iktstøttet læring ved 17

22 Aarhus Universitet, hvor der tilbydes et delvist online undervisningsforløb for fjerntboende studerende på det valgmodul, der hedder IIIA: Metoder til forskning i sygepleje/analyse af tekster og begreber (10 ECTS point). Kontakten mellem underviser og studerende, der har valgt at følge den pågældende undervisning online, sikres ved at den webunderstøttede undervisning er samtidig med klasseundervisning af fremmødte studerende og ved underviserens facilitering af virtuelle undervisningsrum med aftalte mødetidspunkter og deltagelse i diskussioner og chat. (Dokumentationsrapport, s. 16). Det er dog ganske få studerende, der har benyttet sig af tilbuddet. Derudover arbejder afdelingen med at udbyde opgavevejledning via Skype, hvilket særligt benyttes på modul 2 og 6 og i forbindelse med specialevejledning. På modul 6 ligger desuden en øvelse (5 lektioner), som kan tages som fjernundervisning, det vælger ca. halvdelen af holdet at gøre. Der arbejdes med at udvikle tilbuddene. (Dokumentationsrapport, s. 16) Forskningsmiljøets kvalitet Der er 16 VIP og 16 ph.d.er, der bidrager til afdelingens forskning. Forskningsproduktionen fremgår af nedenstående tabel. Derudover uddybes produktionen for de enkelte år i bilag 31. (Dokumentationsrapport, s. 15) Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningsmiljøet knyttet til uddannelsen er af høj kvalitet og bemærker positivt, at der er tale om en høj produktion taget i betragtning, at der er tale om et forholdsvist nyt forskningsområde. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 11 Forskningsstrategi af 2. juli 2010 Bilag 12 Sammenhæng mellem fagelement, underviser og forskningsområde Bilag 13 Oversigt over indskrevne Ph.D.-studerende ved afdelingen Bilag 14 Aftale om sygeplejevidenskabelige delestillinger ved Region Midtjylland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Bilag 15 Oversigt over ansatte i delestillinger inkl. forskningsområde Bilag 16 Ansatte ved Center for Kliniske Retningslinjer Bilag VIP CV er og publikationslister trukket fra PURE for de seneste 3 år Bilag 25 Oversigt over interne mødeaktiviteter Bilag 26 Referat fra Uddannelsesudvalgsmøde d. 12. april 2010 Bilag 27 Oversigt over ansatte VIP i Afdeling for Sygeplejevidenskab Bilag 28 Oversigt over DVIP, der underviser på kandidatuddannelsen Bilag 31Opgørelse over forskningspublikationer 18

23 Kriteriesøjle III: Uddannelsens faglige profil og niveau samt intern kvalitetssikring Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Kandidatuddannelsen i sygepleje giver ret til titlen cand.cur. Ifølge uddannelsesbekendtgørelsen er formålet med uddannelsen følgende: Kandidatuddannelsen i sygepleje har til formål at kvalificere den studerende til at varetage centrale kliniske, ledende, undervisnings- og videnskabelige funktioner inden for sygeplejen og i tværfaglige sammenhænge. Kandidatuddannelsen består af moduler om den aktuelle, historiske og idehistoriske sygepleje, uddannelse og erfaringsdannelse i sygeplejen og sygepleje i klinisk praksis. (Uddannelsesbekendtgørelsen, bilag 1) Af uddannelsens kompetenceprofil fremgår det blandt andet, at Kandidaten kan varetage komplekse arbejdsopgaver inden for hele sygeplejens virksomhedsområde og kan igangsætte og gennemføre tværfagligt samarbejde med øvrige sundhedsprofessionelle Kandidaten har dybgående viden om sygeplejefaglige problemstillinger og kan diskutere og forholde sig kritisk til sygeplejefagets centrale begreber og teoridannelser Kandidaten har omfattende viden om videnskabsteoretiske positioner og om såvel kvantitative som kvalitative forskningstilgange Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at uddannelsens kompetenceprofil svarer til uddannelsens titel og navn. Niveau Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Universitetet har i et skema beskrevet, hvordan kompetenceprofilen lever op til de enkelte dele i kvalifikationsrammen. Nedenfor gives et eksempel: (Dokumentationsrapport, s. 19) 19

24 Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 32 Studieordning 20

25 Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Sammenhæng mellem adgangsgrundlag og fagligt niveau Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng fra adgangsgrundlaget til uddannelsens faglige niveau. Adgangskravene til kandidatuddannelsen i sygepleje er en professionsbachelor i sygepleje eller en sygeplejeuddannelse med supplering, der kan består af: suppleringsuddannelsen i sygepleje suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse minimum 30 ECTS fra en sundhedsfaglig diplomuddannelse eller en sygeplejefaglig specialuddannelse (Dokumentationsrapport, s. 20) Kandidatuddannelsen bygger direkte videre på de akademiske og kliniske kompetencer, de studerende har opnået gennem deres adgangsgivende uddannelse eller suppleringsuddannelse. På modul 1 arbejdes der med faglig argumentation og videnssøgning, hvilket bygges direkte videre på de kompetencer i forhold til at søge, sortere og vurdere viden om generelle og specifikke sygeplejefaglige problemstillinger, samt analysere og fortolke disse med anvendelse af relevant national og international viden, som beskrives i den fælles nationale studieordning for professionsbachelorer i sygepleje. (Dokumentationsrapport, s. 20) Faglig progression fra første til sidste semester Akkrediteringspanelet vurderer, at der er faglig progression fra første til sidste semester. Universitetet har i dokumentationsrapporten gjort rede for, hvordan uddannelsen indeholder progression. Uddannelsen omfatter tre emneområder: den aktuelle, historiske og idéhistoriske sygepleje patienters perspektiv og relationer videnskabelig metode Inden for alle tre emneområder introduceres på 1. semester og udbygges på de følgende semestre. For eksempel bygger kurset Professionsudvikling, vidensformer og erfaringsdannelse på 2. semester videre på kurset Sygeplejens grundlag på første semester. På 3. semester skal de studerende vælge kurser inden for fagudvikling, klinisk sygepleje og metoder til forskning i sygepleje og kan via deres valgfag fordybe sig og forberede sig til specialet. (Dokumentationsrapport, s. 22) Der er desuden krav i studieordningen om, at kurserne på første semester skal være bestået, inden de studerende kan tilmelde sig kurserne på andet semester, som igen skal være bestået før tilmelding til valgfagene. Sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Af bilag 33 fremgår det, hvilke moduler med eksempler fra målbeskrivelserne der understøtter de enkelte mål i kompetenceprofilen. Nedenfor gives eksempler for viden, færdigheder og kompetencer: 21

26 (Bilag 33) På besøget uddybede underviserne og de studerende, at der er undervisning i både kvalitativ og kvantitativ metode, og at forskningsspørgsmålet afgør metodevalget. Af kompetenceprofilen fremgår det, at de studerende skal kunne initiere og lede kvalitetsudvikling i klinisk praksis (Dokumentationsrapport, s. 19), og akkrediteringspanelet fik uddybet på møderne, at der med ledelse menes ledelse af faglige processer, ikke personaleledelse. Det blev desuden uddybet, hvordan de studerende opnår denne kompetence. Frafald Frafaldet for uddannelsen er opgjort i nedenstående tabel: (Bilag 34) Det fremgår, at frafaldet er mere end 33 % over gennemsnittet for hovedområdet på landsplan. For det sundhedsvidenskabelige hovedområde, var frafaldet i perioden 5 %, 2 % og 2 %. Universitetet fremfører som årsag til det høje frafald, at en væsentlig del af de studerende har familie og arbejde ved siden af studierne, og at mange ser uddannelsen som efteruddannelse frem for primær uddannelse. Universitetet har i 2008 lavet 22

27 en mindre frafaldsundersøgelse, der viste, at ud af ni studerende, som er frafaldet uddannelsen, begrunder fem studerende deres fravalg i økonomiske og familiære årsager, tre med nyt job og en enkelt med en anden uddannelse tættere på bolig. (Dokumentationsrapport, s. 22) Af tabellen fremgår desuden, at en høj andel af de studerende fortsat er indskrevet på uddannelsen 3 år efter optagelse. Universitetet har for at imødegå såvel frafaldet som forsinkelse i uddannelsen iværksat en række tiltag: I 2008 ansatte Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet en AC fuldmægtig med ansvar for vejledning og for de lovpligtige forsinkelsessamtaler. Der arbejdes nu meget målrettet i forhold til studerende, der er forsinkede. Herudover har Aarhus Universitet udarbejdet et koncept for forsinkelsesvejledning, som bl.a. også indeholder mulighed for elektronisk vidensopsamling mhp. at lave statistik over bl.a. forsinkelsesårsager. Siden 2008 er arbejdet vedr. inaktive og meget forsinkede studerende således blevet optimeret, hvilket har resulteret i en række udmeldelser pga. inaktivitetsreglen (Studieinaktivitet i over 36 måneder medfører administrativ udmeldelse). Dette kan også tydeligt ses ved at frafaldet i 2009 er betydeligt højere end i 2007 og Denne indsats afspejles også i produktionen, jf. også grundoplysningerne i del 2, hvoraf det fremgår, at der i 2009 blev færdiggjort 70 kandidater og 65 kandidater i 2008 (som det lykkedes at få hanket op i og få til at afslutte deres speciale). Dette er således unormalt højt, når der kun udbydes 50 pladser. (Dokumentationsrapport, s. 23) Derudover deltager afdelingen i et pilotprojekt om virtuel vejledning, øget studievejledning, transparens i de faglige krav og fælles oplæg for eksempel om hukommelsesteknik ved Oddbjørn By. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er et højt frafald på uddannelsen, men at universitetet er opmærksomt på problemet, har analyseret årsagerne og iværksat tiltag til dels at nedbringe frafald, dels imødegå studieforsinkelser. Prøveformer Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens prøveformer udprøver centrale elementer i dens kompetenceprofil. Af bilag 34 fremgår de enkelte prøveformer, samt hvordan de udprøver de centrale kompetencer i kompetenceprofilen. Som eksempel på, hvordan en prøveform understøtter centrale dele af kompetenceprofilen, beskriver universitetet blandt andet undervisningsdeltagelse: Formålet med undervisningsdeltagelse er at gøre den studerende i stand til at analysere, diskutere og vurdere forskellige problemstillinger, der knytter sig til sygeplejefaglige roller samt forholdet mellem teori og praksis. Prøveformen forbereder bl.a. den studerende på at tage selvstændigt ansvar for sin egen faglige udvikling og specialisering. Desuden forberedes den studerende til varetage komplekse arbejdsopgaver inden for hele sygeplejens virksomhedsområde og til selvstændigt at kunne gennemføre undersøgelser af selvvalgte problemstillinger inden for sygeplejens virksomhedsområde gennem deltagelse i de øvelser, der er indlagt i undervisningen. (Dokumentationsrapport, s. 24) Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at der ikke sker en egentlig udprøvning i mundtlig formidling før specialeeksamen. Underviserne uddybede på besøget, at mundtlig formidling trænes i undervisningen, blandt andet ved at de studerende fremlægger egne og opponerer på hinandens opgaver. Understøtter tilrettelæggelsen af uddannelsen dens kompetenceprofil? Akkrediteringspanelet vurderer, at tilrettelæggelsen af uddannelsen forstået som ovenstående vurderingspunkter (adgangskrav, faglig progression sammenhæng mellem læringsmål og kompetenceprofil samt uddannelsens prøveformer) samlet set sikrer, at de studerende vil kunne nå målene for viden, færdigheder og kompetencer i kompetenceprofilen. Kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen Universitetet redegør i dokumentationsrapporten for, hvilke tiltag der er etableret for at sikre en kvalificeret og pædagogisk afvikling af undervisningen. Adjunkter tildeles en mentor blandt de fastansatte forskere/undervisere og deltager i adjunktpædagogikum. Ph.d.-studerende tilbydes formidlingskursus og vejledning 23

28 i undervisning, og DVIP inviteres til at deltage i semestermøder to gange årligt og til at deltage i interne kurser, for eksempel datahåndtering og vejledning. Undervisningen evalueres både mundtligt og skriftligt. Modulkoordinatorerne har ansvaret for den mundtlige evaluering og for at følge op med de eksterne undervisere. Evalueringerne drøftes desuden på semestermøder og i studienævnet. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at svarprocenten på de skriftlige evalueringer er lav, og vejledningsforløbene ikke evalueres. De studerende var generelt tilfredse med evalueringen og havde eksempler på, at undervisningen blev tilpasset på baggrund af evalueringerne. Uddannelsesledelsen var på besøget meget opmærksomme på, hvordan evalueringerne kan forbedres, og hvordan svarprocenterne kan øges. Blandt andet har den pædagogiske afdeling på universitetet afholdt et kursus for ledelsen og underviserne om evaluering og opfølgning. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet sikrer en pædagogisk afvikling af undervisningen og indhenter de studerendes vurdering af undervisningen via mundtlige og skriftlige evalueringer. Fysiske forhold Undervisningen på kandidatuddannelsen i sygepleje foregår i VIA University Colleges lokaler med adgang til forskellige studenterfaciliteter såsom adgang til internettet, printere og kopimaskiner. Sygeplejevidenskabs nærbibliotek er placeret i umiddelbar nærhed (Dokumentationsrapport, s. 25). Universitetet udfører hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering, sidst en fuld undersøgelse i 2007 og en mindre i Af undersøgelsen fra 2010 fremgår en række problemer, og universitetet har i en statusbeskrivelse beskrevet, hvilke tiltag, der er iværksat for at imødegå problemerne. For eksempel er der opsætning af mørklægnings/fratræksgardiner og justering af temperatur for at imødegå indeklimaproblemer. Undersøgelsen er ikke repræsentativ for de studerende på kandidatuddannelsen i sygepleje, og det fremgår ikke, om undersøgelsen også omfatter lokalerne hos VIA University College. På besøget fremgik det, at de studerende generelt er tilfredse med lokalerne, men at de har svært ved at skabe et socialt tilhørsforhold. Ledelsen orienterede om, at Aarhus Universitet står over for at skulle overtage bygningerne fra VIA University College, og instituttet har et stort ønske om at blive i bygningerne, hvilket vil give mulighed for at opbygge et bedre studiemiljø på kandidatuddannelsen i sygepleje. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet sikrer de fysiske forhold for de studerende, men bemærker kritisk, at uddannelsen ikke indgår i universitetets UMV. Studieophold i udlandet Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur giver de studerende mulighed for at tage på studieophold i udlandet. På uddannelsens 3. semester kan de valgfri fag tages på et universitet i udlandet og meritoverføres efter gældende regler. Da de fleste studerende har familie og arbejde, tager meget få af sted, men panelet bemærker positivt, at universitetet har iværksat en række tiltag for at fremme internationaliseringen blandt de studerende i form af øget information og vejledning om mulighederne. På mødet med de studerende fremgik det, at institutionen har øget information og vejledning om mulighed for at tage et studieophold i udlandet inden for det sidste år. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag 32 Studieordning 2007 Bilag 33 Sammenhæng mellem faglige mål og kompetenceprofil Bilag 34 Frafaldstal for kandidatuddannelsen i sygepleje Bilag 35 Studiemiljøundersøgelse 2007 Bilag 36 Sammenhæng mellem prøveformer og kompetencer 24

29 Bilag 37 Beskrivelse af kursus i universitetspædagogik for adjunkter E2010 Bilag 38 Eksempel på evalueringsskema (modul 2) Bilag 39 Eksempel på sammenskrivning af evaluering modul 7 (forår 2010) Bilag 40 Statusbeskrivelse vedr. UMV på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 25

30 Kriterium 5: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Institutionens politik for kvalitetssikring Aarhus Universitets bestyrelse har i slutningen af 2008 vedtaget en kvalitetspolitik med det formål at etablere en fælles ramme for kvalitetsarbejdet på universitetet (Dokumentationsrapport, s. 28). Kvalitetspolitikken danner rammen for det tilhørende kvalitetssystem for uddannelsesområdet, og indeholder - universitetets principper for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet - generelle målsætninger for kvalitetsarbejdet - specifikke målsætninger for kvalitetsarbejdet Nedenstående figur viser kvalitetspolitikkens sammenhæng med det tilhørende kvalitetssystem for uddannelsesområdet. (Dokumentationsrapport, s. 28) Af universitetets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet fremgår, at Delområder og målsætninger er omdrejningspunktet i universitetets samlede kvalitetssystem. Hver delpolitik indeholder overordnede mål for de enkelte delområder, for eksempel 4.3 Udvikling af undervisning Aarhus Universitet har som sit mål at understøtte de studerendes læring gennem udvikling af undervisningen, således at de studerende gennem uddannelsen tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer og bliver kompetente deltagere i den faglige samtale. De systematiske bestræbelser på til stadighed at udvikle undervisningen på Aarhus Universitet indebærer at: Sikre forskningsbaserede uddannelser ved at: I. undervisning udbydes med en aktiv forsker som ansvarlig II. undervisningen så vidt muligt forestås af aktive forskere inden for emneområdet III. de studerende gennem studiet får mulighed for at tilegne sig og praktisere videnskabelige arbejdsmetoder, dvs.: a) der arbejdes med fagets primære genstande, kilder og data b) de centrale faglige aktiviteter, teorier og metoder praktiseres i undervisningen c) de studerende føler sig inviteret til at være aktive deltagere i undervisningen 26

31 d) de studerende tilbydes vejledning i at arbejde og skrive videnskabeligt. (Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på Uddannelsesområdet, side 8) hvert mål i kvalitetspolitikken skal beskrives i henhold til kvalitetshjulet, med tilhørende procedurer og retningslinjer, indikatorer og ansvarsfordeling. Målene kan både være kvantitativt eller kvalitativt målbare. (Bilag 26) Denne udfoldelse og implementering af kvalitetssystemet sker i løbet af Udfoldelsen af procedurerne for kvalitetsarbejdet er som nævnt baseret på et kvalitetshjul, der beskriver, hvordan en aktivitet kontinuerligt gennemløber en proces, som omfatter 1. formulering af mål for aktiviteten, herunder planlægning og ressourcetildeling 2. udførelse af aktiviteten i praksis 3. evaluering af aktiviteten samt 4. analyse og opfølgning eksempelvis i form af revision af målsætninger eller ændring af praksis (Dokumentationsrapport, s. 28). Delområderne under kvalitetspolitikken lever op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring (ESG erne), hvis procedurer og ansvarsfordeling er beskrevet nedenfor. Delområderne Rekruttering og optagelse samt Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet ligger ud over ESG erne. Af sidstnævnte fremgår fire politikområder, nemlig at fremme de studerendes indsigt i og kontakt til et kommende arbejdsmarked og erhvervslivet, at lette vejen fra uddannelse til job for alle studerende fra kandidatuddannelser, at udvikle uddannelsernes relevans og sammenhæng med arbejdsmarkedet samt at udvikle relationerne til såvel aftagere som dimittender og alumner ( Universitetet har procedurer for gennemførelse af beskæftigelsesundersøgelser blandt dimittender, men der er ikke beskrevet procedurer for de øvrige politikområder. I forhold til delområdet Rekruttering og optagelse ønsker universitetet at tiltrække velkvalificerede og dygtige studerende og være attraktiv for nye grupper af danske og internationale studerende ( Dette skal eksempelvis ske ved at fremme et bevidst og kvalificeret studievalg for elever i folkeskolen og de gymnasiale uddannelser gennem at give dem kendskab til uddannelsernes indhold og krav samt ved at markedsføre universitetets uddannelser nationalt og internationalt ( Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet arbejder ifølge dokumentationsrapporten under den kvalitetssikringspolitik, der er vedtaget på AU. Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet har en kvalitetssikringspolitik med definerede delområder og tilhørende målsætninger samt procedurer og ansvarsfordeling. Ansvarsfordeling Bestyrelsen har det overordnede ansvar for kvalitetspolitikken, og det er det relevante ledelsesniveau, der skal tage hånd om, at der er de nødvendige ressourcer samt sikre en velegnet incitamentsstruktur i forhold til udførelse og opfølgning på kvalitetsarbejdet (Supplerende dokumentation den 5. august 2010). Kvalitetssystemet er organiseret således, at det støtter kvalitetsarbejdet der, hvor det foregår. Det er det relevante ledelsesniveau, der skal tage hånd om, at de nødvendige ressourcer samt en velegnet incitamentsstruktur er til stede i forhold til udførelse og opfølgning af kvalitetsarbejdet. (Dokumentationsrapport, s. 29) Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en klar ansvarsfordeling mellem dekan, institutleder og studieleder/studienævn i forhold til varetagelsen af de konkrete opgaver i kvalitetssikringssystemet, jf. redegørelserne under de enkelte ESG er nedenfor. 27

32 Procedurer, der sikrer imødekommelsen af ESG Formelle mekanismer for udarbejdelse og monitorering af studieordninger AU blev i 2009 tildelt EU-Kommissionens ECTS label. I forbindelse hermed er der indført en fælles elektronisk skabelon til udarbejdelse af studieordninger den såkaldte Studieordningsgenerator. Studieordningsgeneratoren er opbygget ud fra de krav, som gældende lovgivning stiller til studieordningers indhold, og den sikrer, at alle studieordninger, der oprettes, lever op til gældende love og bekendtgørelser. AU Studieadministration opdaterer løbende Studieordningsgeneratoren, så den er i tråd med lovgivningen. Studieordninger godkendes af dekanen, og det endelige ansvar for kvaliteten af studieordningen er således dekanens ansvar. Studieordningers kvalitet sikres gennem en løbende dialog mellem dekan og studienævn. Grundlæggende sikres kvaliteten i forbindelse med revision af en given studieordning, hvor fakultetsadministrationen spiller en central rolle (enten som konsulent eller tovholder) og altid skal godkende nye ordninger, inden den reviderede studieordning implementeres (Dokumentationsrapport, s. 29). Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at Aarhus Universitetet har procedurer for udarbejdelse af studieordninger, og at der på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er procedurer for monitorering og kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af studieordningerne. Sikring af de studerendes eksamen vedr. krav, regler og procedurer Universitetets regler om prøver og eksamen er indarbejdet i afsnit 4 i enhver studieordning hermed sikres at den enkelte studieordning er koblet til de korrekte regler og reguleringer. Studieordninger findes i universitetets online regelsamling. I regelsamlingen findes desuden de fælles eksamensregler for universitetet, (Dokumentationsrapport, s. 29) For så vidt angår prøvens indhold, er der i studieordningen udarbejdet en beskrivelse af, hvad der bliver lagt vægt på i bedømmelsen af prøvepræstationen; de faglige mål for faget. Afvikling af eksamen, herunder afmeldingsfrister og reeksamination, offentliggøres forud for hver eksamenstermin (Dokumentationsrapport, s. 29) Ansvaret for, at reglerne vedrørende eksamen følges, er placeret hos hhv. studienævnet/studieleder og rektor (disciplinære sager). (Dokumentationsrapport, s. 30) Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at universitetet har krav, regler og procedurer, der sikrer de studerendes eksamen. Procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer Pr. 1. april 2005 indførte universitetet krav om, at ansøgere til videnskabelige stillinger på alle niveauer ved siden af deres videnskabelige produktion skal medsende en undervisningsportfolio som grundlag for bedømmelse af ansøgernes undervisningsmæssige kompetencer. På denne måde er der indført en fast procedure for, at videnskabelige medarbejdere i forbindelse med både rekruttering og forfremmelse vurderes på grundlag af både deres forskningsmæssige og undervisningsmæssige meritter. Dekanen har ansvaret for, at de videnskabelige medarbejdere, som ansættes, har de fornødne pædagogiske og didaktiske kompetencer. På institutniveau er det institutlederens ansvar, at de videnskabelige medarbejdere til stadighed har opdaterede kompetencer i forhold til at varetage undervisningsopgaverne, og der er en løbende dialog med dekanen om behov og prioritering af ressourcer (Dokumentationsrapport, s. 31). Fra centralt hold findes universitetspædagogisk netværk, der er et samarbejde mellem universitetets universitetspædagogiske enheder og medarbejdere, varetager større og mere tværgående undervisningsopgaver som f.eks. kurserne i universitetspædagogik for adjunkter og ph.d.-studerende. På Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er en universitetspædagogisk enhed, Center for Medicinsk Uddannelse (MEDU) oprettet med det overordnede formål at bidrage til en stadig kvalitetsudvikling af de sundhedsvidenskabelige uddannelser. Dette sker blandt andet ved Centrets støtte til nyudvikling af undervisningsaktiviteter, Som det fremgår af rapporten nævnt oven for vedr. ECTS-label har enheden arbejdet meget struktureret med et projekt, der sikrer, at udviklingen af undervisningen sker i overensstemmelse med nogle 28

33 fastlagte principper. Der har været afholdt workshops med deltagelse af alle undervisningsansvarlige for fakultets uddannelser, herunder også kandidatuddannelsen i sygepleje. (Dokumentationsrapport, s. 30) Det vurderes af akkrediteringspanelet, at universitetet har dokumenteret procedurer, der sikrer undervisernes kompetencer og kvalifikationer. Systematisk sikring af tilstrækkeligt med ressourcer ud over underviserne, dvs. fysiske rammer, instrumenter og tutorer/undervisningsassistenter Akkrediteringspanelet vurderer, at universitetet sikrer tilstrækkelige ressourcer ud over underviserne på universitetet. AU gennemførte i 2007/08 en omfattende undersøgelse af de studerendes vurdering af det psykiske studiemiljø, ud fra en model udviklet af faglige eksperter ved universitetet, som rækker betydeligt ud over den lovpligtige undersøgelse af undervisningsmiljøet (UMV). Dette fokus på studiemiljøet er et af universitetets prioriterede områder. Det er planlagt, at studiemiljøundersøgelsen fremover skal gentages hvert tredje år af hensyn til at skabe tid til at lade effekter af initiativer på baggrund af undersøgelsen slå igennem. Undersøgelsen, der gennemføres i foråret 2011, vil foruden det psykiske studiemiljø også dække det fysiske og æstetiske studiemiljø. Studerende har endvidere mulighed for at gøre opmærksom på, om de fysiske rammer, instrumenter og undervisningsassistenter er tilstrækkelige i forhold til undervisningen i forbindelse med evalueringen af de enkelte undervisningsforløb. Institut- og studieleder følger op på evalueringerne, og dekanen har det endelige ansvar for opfølgningen. Inden for de økonomiske rammer har dekanen ansvar for, at der er tilstrækkelige ressourcer til rådighed for undervisningen, herunder undervisningsassistenter, instruktorer, tutorer og lignende. Konkret får institutterne en ramme, inden for hvilken institut- og studieleder kan prioritere ressourcerne, herunder undervisningens organisering og dermed brug af forskellige typer undervisere (Dokumentationsrapport, s. 31). Har institutionen systemer, der indsamler, analyserer og anvender relevant information i forhold til at kunne styre uddannelserne AU Studieadministration sikrer, at ledelsen på både centralt niveau og på de enkelte hovedområder har et beslutningsgrundlag at styre uddannelserne ud fra. Overordnet afspejles dette i kvalitetspolitikken, og mere konkret realiseres det gennem kvalitetssystemet. Hvert år i oktober udarbejder AU Studieadministration nøgletal til både internt og eksternt brug. Nøgletal er eksempelvis antal indskrevne, antal optagne, antal færdiguddannede og antal STÅ. Kvalitetssikringen af nøgletallene sker i AU s Statistiknetværk, hvor medarbejdere kan finde de fastlåste datatræk fra oktober samt definitionerne på nøgletallene. Som led i realiseringen af kvalitetssystemet har AU Studieadministration i 2010 igangsat nedenstående initiativer, der uddrager nøgletal på uddannelsesniveau for at styrke og udbygge analyse- og beslutningsgrundlaget for ledelsen: a. Ledelsesinformation om studerendes eksamensaktivitet består af en mængde aggregerede data, der viser eksamensaktiviteten og studieprogressionen på hovedområdeniveau, fordelt på den enkelte bachelor- og kandidatuddannelser. Data bliver distribueret 2 gange årligt til dekaner, prodekaner for uddannelse samt studieledere. Projektet blev igangsat medio marts b. Studieledertal er et datagrundlag, der skal muliggøre forbedringen af de studerendes gennemførsel. Ud fra tallene kan studielederne identificere, hvilke studerende der har afmeldt en given eksamen, hvilke studerende der ikke har bestået en given eksamen, samt hvilke studerende der er bagud i forhold til den normerede studietid. Data bliver distribueret to gange årligt til studielederne. Projektet blev igangsat medio marts c. Studielederforum er et nyt forum for samtlige studieledere på universitetet. Formålet med forummet er erfaringsudveksling og diskussioner af alle spørgsmål af interesse i forhold til studieledelse og studieadministration på tværs af hovedområderne. Møderne i forummet er tematisk orienteret og skal således tjene som platform for udvikling af uddannelserne på tværs af hovedområderne. 29

34 Det er, som nævnt ovenfor, hhv. dekaner, prodekaner for uddannelse samt studieledere, der har ansvaret for, at informationerne bliver analyseret og brugt, så uddannelserne udvikles i den ønskede retning (Dokumentationsrapport, s. 32). Det vurderes af akkrediteringspanelet, at universitetet indsamler information om frafald, gennemførselstid, studenterevalueringer og dimittendernes arbejdsmarkedssituation, samt at disse informationer tilgår studieledelsen. Regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer Aarhus Universitet har oprettet en samlet indgang på deres hjemmeside til de oplysninger, som Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne foreskriver, at universitetet skal gøre tilgængelig. Siden indeholder såvel kvantitative som kvalitative informationer om universitetet og uddannelserne. Eksempelvis kan man på siden finde karaktergennemsnit for bachelorprojekter og kandidatspecialer samt oplysninger om gennemførelse og frafald. Det er AU Studieadministration, der er ansvarlig for, at informationerne offentliggøres og holdes opdateret. Dette sker som minimum en gang årligt i forlængelse af indberetningen af nøgletal i oktober måned (Dokumentationsrapport, s. 32). På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at universitetet har procedurer i forhold til regelmæssig offentliggørelse af såvel kvantitative som kvalitative informationer. Institutionens system for kvalitetssikring Akkrediteringspanelet vurderer samlet set, at Aarhus Universitets overordnede kvalitetssikringssystem lever op til de europæiske standarder for universiteternes interne kvalitetssikring. Kvalitetssikringssystemet indeholder en kvalitetspolitik med definerede mål, procedurer og ansvarsfordeling. Der er procedurer og ansvarsfordeling for de kvalitetssikringspraksisser, der omfatter ESG erne. Kvalitetspolitikken omfatter udover ESG erne også andre politikområder med tilhørende procedurer og ansvarsfordeling defineret af universitetet (rekruttering og optagelse og uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet). Der foregår en systematisk indsamling af data om uddannelserne. Kvalitetssikring af uddannelsen På mødet med ledelsen fik akkrediteringspanelet indtryk af, at kvalitetssikring er vigtigt element for ledelsen, og at de arbejder meget seriøst med det i dagligdagen. Af bilag 42 fremgår det, hvordan fakultetet har implementeret delpolitikkerne på uddannelsen i form af procedurer inden for de enkelte delpolitikområder. Eksempler gives nedenfor: 30

35 (Bilag 42) Ledelsen redegjorde på besøget yderligere for, hvilke informationer de modtager med henblik på monitorering af uddannelsen. Udover information fra aftagerpanel og dimittendundersøgelse modtager ledelsen hvert halve år studieledertal, der omfatter frafaldstal, studieprogression mm. Uddannelsen indgår ikke i undervisningsmiljøvurderingerne og dermed ikke i institutionen procedurer for sikring af ressourcer, jf. kriterium 4. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen indgår i institutionens system for kvalitetssikring. Af dokumentationsrapporten og mødet med ledelsen fremgik det, at studieledertallene har været med at sætte fokus på frafald og forsinkelse i studiet, og ledelsen har på den baggrund iværksat en række tiltag for at nedbringe frafaldet og øge studieaktiviteten, jf. kriterium 4. Derudover følger ledelsen procedurerne for opfølgning på evalueringer af undervisningen, og de studerende oplevede, at både undervisere og ledelse tog hånd om identificerede problemer. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at der er en meget lav svarprocent på de skriftlige evalueringer, og at vejledningsforløb ikke evalueres. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at uddannelsesledelsen tager hånd om identificerede problemer. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s Bilag 42 Kvalitetssikring af uddannelsen 31

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Kontaktperson Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i klinisk sygepleje.

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte

Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i generel pædagogik Kandidatuddannelsen i generel pædagogik (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse) ACE Denmark Københavns Universitet Att. Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Vedr. akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i Europas religiøse rødder (fællesuddannelse)

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i skat Masteruddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i etik og værdier i organisationer Masteruddannelsen i etik og

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitetet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Afgørelse om foreløbig godkendelse

Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i rehabilitering. Masteruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Kontaktperson Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i statistik

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

sund- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: annelse relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Aarhus tet. se (vedlagt) simumramme: og mak-

sund- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: annelse relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Aarhus tet. se (vedlagt) simumramme: og mak- Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende sund- hedsfaglige kandidatuddannelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

1 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

1 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 1 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 1.1 Aarhus Universitet har til formål at drive forskning og tilbyde forskningsbaseret uddannelser og rådgivning indtil højeste internationale

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i idræt og velfærd.

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier. Kandidatuddannelsen

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Revideret Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i internationale studier Akkrediteringsrådet

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i psykologi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere