Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Appendiks Alternativ behandling og danske forhold Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling"

Transkript

1 1 Appendiks Anita Lune, Bodil Gyllembourg Lissau og Birgitte Rasmussen Alternativ behandling og danske forhold I det følgende uddybes særlige danske forhold vedrørende alternativ behandling. Appendikset har udgangspunkt i Myskjas tilgang til komplementær og alternativ behandling og giver danske perspektiver på områderne Sundhedsstyrelsen, forskning, undervisning, den danske forbruger og lovgivning. Afsnittene er opbygget med en kort orienterende tekst, derefter følger links, så læseren selv kan søge yderligere information. Igennem bogen er der på særlig relevante steder henvist til dette appendiks vha. noter. Sundhedsstyrelsen og alternativ behandling Den danske sundhedsstyrelse har generelt en afventende holdning, når det gælder komplementær og alternativ behandling (KAB). Affødt bl.a. af befolkningens stigende interesse for og forbrug af KAB har Sundhedsstyrelsen dog gjort flere tiltag, som uddybes i nedenstående. Sundhedsstyrelsen har ikke en egentlig definition af KAB, men benytter følgende beskrivelse: Området for alternativ behandling er karakteriseret ved at være komplekst og svært at overskue, idet det omfatter behandling og metoder lige fra det videnskabeligt beskrevne til det mere eller mindre udokumenterede. Kvalitet, virkninger, bivirkninger og interaktioner ved alternativ medicin og behandling er således kun i begrænset omfang dokumenteret, men der er sjældent alvorlige bivirkninger eller komplikationer hertil, om end der i nogle tilfælde er set interaktioner med lægemidler. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling I 1985 nedsatte Sundhedsstyrelsen et kontaktorgan mellem foreninger af alternative behandlere og Sundhedsstyrelsen vedrørende alternative helbredelsesmetoder og -midler. Kontaktorganet kaldes i dag Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling. Rådet beskæftiger sig med generelle, overordnede spørgsmål og strategier og tager sig ikke af konkrete sager og forskning. Rådets kommissorium kan ændres efter behov som følge af udviklingen på området. I

2 2 det nuværende kommissorium skal Rådet: 1. være det overordnede, centrale samarbejdsforum mellem myndigheder og alternative behandlere, repræsenteret via respektive paraplyorganisationer 2. være sammensat af et repræsentativt udsnit af udøvere inden for alternativ behandling, både fra registreringsansvarlige og ikke-registreringsansvarlige organisationer 3. være forum for tillidsfuld meningsudveksling mellem alternative behandlere og Sundhedsstyrelsen 4. bistå og inspirere Sundhedsstyrelsen i forbindelse med rådgivning af andre styrelser, ministerier, institutioner, alternative brancheforeninger mv. 5. være forum for gensidig orientering om nye love, regelsæt og udvikling inden for området, herunder om EU-initiativer samt om danske lovgivningsinitiativer vedrørende alternativ behandling og naturmedicin 6. være inspirator til igangsættelse af brobygningsprojekter mellem det etablerede sundhedsvæsen og alternative behandlere 7. være idé- og initiativskabende forum for relevante udviklingsrelaterede emner inden for det alternative behandlingsområde 8. medvirke til formidling af viden om det alternative område til det etablerede sundhedsvæsen og offentligheden 9. arbejde for en faglig højnelse af den alternative behandlerbranche 10. drøfte integrering af alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen Se i øvrigt: for%20ssts%20raad.aspx Sundhedsstyrelsens vejledning til landets sygehuse Sundhedsministeriet bad i år 2000 Sundhedsstyrelsen om at udsende et brev til landets sygehuse vedrørende patienters brug af alternativ behandling under indlæggelse på sygehus. Brevet indeholder en opfordring til så vidt muligt at acceptere patienters ønske om at benytte alternativ behandling under indlæggelse på et sygehus og en generel opfordring til, at sygehusafdelinger ikke modsætter sig patienters ønske om at anvende alternativ behandling under indlæggelse. Det

3 3 lægefaglige ansvar påpeges, da der står, at den ansvarlige læge bør tage stilling til, om den ønskede behandling kan ske uden gene for arbejdet på afdelingen. Hvis lægen er bekendt med, at behandlingen vil kunne indebære risiko for patienten, skal lægen informere om det og fraråde behandlingen. Desuden understreges det, at sygehuset ikke afholder udgifterne til den alternative behandling. Fra samtaler med sundhedspersonale og studerende er indtrykket, at kun få afdelinger er bekendt med denne vejledning. Se hele brevets indhold på: Registreringsordning for alternative behandlere (RAB) Efter forarbejde af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling og på baggrund af en stigende politisk bevågenhed på området, trådte lov om brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere i kraft i Målet med lovgivningen er først og fremmest at give brugerne bedre mulighed for at finde de behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav. Endvidere gives brugerne en mulighed for at klage til den registrerende brancheorganisation. Loven giver de alternative behandlere mulighed for at erhverve sig titlen Registreret Alternativ Behandler (RAB). Registreringen foregår via brancheforeningerne, som godkendes af Sundhedsstyrelsen på baggrund af nærmere fastsatte krav. Kravene til brancheorganisationerne er bl.a., at de har eksisteret i minimum 2 år, at de har demokratiske vedtægter, etiske retningslinjer for god klinisk praksis og et klagenævn. Desuden skal de have en liste over RAB-registrerede behandlere på deres hjemmesider. Kravene til behandlerne er, at de har en sundhedsmæssig uddannelse på minimum 660 lektioner, heraf 250 i det primære fagområde (altså den alternative behandlingsform), at de overholder krav om journalføring og efteruddannelse, og at de overholder brancheforeningens vedtægter, etiske regler samt regelsæt for god klinisk praksis. Der er på nuværende tidspunkt 20 godkendte brancheorganisationer, som kan findes via Sundhedsstyrelsens hjemmeside: g/godkendte_foreninger.aspx Sundhedsstyrelsen påpeger, at den nye registreringsordning ikke er en blåstempling af behandlerne eller behandlingsformerne, og at den ikke fører tilsyn med de alternative behandlere. Sundhedsstyrelsens ansvar er altså ikke at se på selve den alternative behandlervirksomhed, men

4 4 udelukkende om autorisationslovgivningen (se særskilt afsnit herom) er overtrådt. Behandleren er stadig underlagt autorisationsloven kap. 26, og kan meldes til politiet, hvis man mener, den er overtrådt. Se bekendtgørelse om RAB: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=9925 Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling På grundlag af et strategiforslag fra Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandling besluttede Folketinget i 1998 at oprette et uafhængigt videns- og forskningscenter for alternativ behandling. Debatten fra dengang afslører, at et mindretal i Folketinget ønskede, at centeret skulle arbejde frem mod anerkendelse og fremme af virksomme alternative behandlingsformer. Det blev imidlertid besluttet, at man skulle forholde sig afventende til centerets resultater og først derefter tage stilling til en evt. blåstempling af virksomme behandlingsformer. Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling (ViFAB) blev således startet i juni 2000 som en selvejende institution, nu under Indenrigs- og Sundhedsministeriet, med bopæl i Århus. Centerets formål er: At øge viden om og kendskabet til forskellige former for alternativ behandling og deres virkning, at fremme og udvikle forskning på området samt fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative behandlere og brugere. Centerets definition af begrebet alternativ behandling er: Behandlingsformer udført af behandlere, der ikke er autoriserede sundhedspersoner Behandlingsformer udført af autoriserede sundhedspersoner, men som er baseret på metoder, der ellers hovedsageligt anvendes uden for sundhedsvæsenet. Behandlingen skal kunne udføres af personer uden sundhedsfaglig autorisation Kernen i centerets arbejde er den omfattende hjemmeside, som indeholder oplysninger om komplementær og alternativ behandling (KAB) på flere niveauer. Herudover uddeler bestyrelsen årligt midler til forskning i alternativ behandling og naturmedicin i størrelsesordenen 1 mio. kr. Ansøgningerne vurderes forskningsfagligt af Det Strategiske Forskningsråd. En ekstrabevilling på finansloven på 10 mio. kr. til forskning i alternativ behandling blev i 2005 anvendt til at støtte

5 5 etableringen af to større tværgående forskergrupper knyttet til henholdsvis Københavns Universitet (KUFAB) og Syddansk Universitet (CCESCAM). ViFABs bestyrelse består af 11 medlemmer og er sammensat af bl.a. repræsentanter for: De alternative organisationer Det etablerede sundhedsvæsen Danske patienter Indenrigs- og Sundhedsministeriet Se Forskning i alternativ behandling i Danmark I Danmark eksisterer to tværvidenskabelige forskningsmiljøer, som begge blev etableret med udgangspunkt i bevillinger fra ViFAB i CCESCAM Ved Center for tværvidenskabelige evalueringsstudier af komplementær og alternativ behandling er tilknyttet forskere fra Århus Universitet og Syddansk Universitet. Centret er ledet af professor Helle Johannessen og forankret ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet. Frem til 2009 er gennemført en række projekter med fokus på komplementær og alternativ behandling i relation til kræftsygdomme. I perioden gennemføres projektet tværdisciplinær evaluering af effekt af individualiserede komplementære behandlinger med støtte fra Statens Strategiske Forskningsråd. Ydermere er Helle Johannessen den danske koordinator på projektet CAMbrella, der med støtte fra EU-kommissionen skal kortlægge brugen af alternativ behandling i Europa (http://www.cambrella.eu/cambrella/ca.html). For yderligere information om CCESCAM samt aktuelle og afsluttede forskningsprojekter se: Der kan også læses om CCESCAM i et temanummer om alternativ behandling i Ny Viden fra oktober Ny Viden er Syddansk Universitets officielle blad: _formidling/pdf%20filer/sdu%20nyviden%2010% ashx

6 6 Ny Viden, særnummer oktober 2009, har en artikel om alternativ behandling af Helle Johannessen; KUFAB Forskningsgruppen vedrørende Alternativ Behandling henhører under center for Forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Gruppen er ledet af professor Bo Jacobsen, og i perioden har forskningen rettet sig mod de tre alternative behandlingsformer meditation, akupunktur og zoneterapi samt sygdommene kræft og sclerose. Se: for yderligere information om gruppen og de tilhørende forskningsprojekter. Andre fora (uden universitetstilknytning) Galilei er en weblog, der indeholder informationer og meninger om den politiske og videnskabelige udvikling vedrørende KAB. Redaktør er journalist Jesper Madsen, som også deltager i CAMbrellaprojektet. Se: KOMBIS er et kompetenceforum for brobygning i sundhedsarbejde, aktuelt med ph.d.-stipendiat og KAB-forsker Lasse Skovgaard som formand, se Radiodoktoren Carsten Vagn Hansen beskæftiger sig også med alternativ behandling og formidler bl.a. sine overbevisninger samt informationer om diverse terapier på en personlig hjemmeside se Læge og videnskabsjournalist Jerk Langer figurerer hyppigt i diverse medier i forbindelse med rådgivning om naturlægemidler og kosttilskud m.v. Han fungerer desuden som rådgiver for Sundhedsstyrelsen i den forbindelse, se Udbudsanalysen Udbudsanalysen er gennemført i i regi af CCESCAM og fremhæves her, da den beskæftiger sig med at beskrive udbyderne af alternativ behandling i Danmark. Analysen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og finder, at aktive, organiserede udbydere af komplementær og alternativ behandling bl.a. er kendetegnet ved at: 83 % er kvinder med en gennemsnitsalder på 49 år

7 7 Hovedparten har en anden erhvervsmæssig baggrund end KAB, og blandt disse har 29 % en sundhedsmæssig baggrund Udbyderne i gennemsnit anvender to arbejdsår til deres KAB-uddannelse, de fortsætter med at uddanne sig, og 85 % opfylder kravene til RAB-registrering 2/3 af undersøgelsens respondenter dækker over de store KAB-typer, som omfatter zoneterapi, massage, akupunktur og kranio-sakral terapi Hele rapporten er tilgængelig på pport_ ashx Alternativ behandling og de sundhedsprofessionelle Dansk Sygeplejeråd (DSR) DSR har ikke en selvstændig politik på området. DSR godkendte imidlertid i 2006 oprettelsen af et Fagligt Selskab under DSR for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling (FS-KAB). FS-KAB er medlem af Dansk Sygeplejeselskab og bliver som sådan taget med på råd ved officielle høringer inden for sundhedsområdet. Selskabet har som overordnede formål: At fremme brobygningen og brug af KAB i sundhedsvæsnet At fremme en sygepleje, der styrker menneskets selvhelbredende kræfter Selskabet tilslutter sig ViFABs definition af alternativ behandling, men har valgt at anvende det udvidede begreb komplementær og alternativ behandling dels med bevidstheden om at megen alternativ behandling anvendes komplementært til den behandling, som tilbydes af det etablerede sundhedsvæsen, og dels for at lægge sig op ad det internationalt anvendte begreb Complementary and Alternative Medicine (CAM). DSR er via FS-KAB repræsenteret med et medlem i ViFABs bestyrelse. Se: og Lægeforeningens politik Lægeforeningens Sundhedskomité udarbejdede i 2004 et debatoplæg, som blev efterfulgt af det

8 8 nuværende politikpapir om alternativ behandling. Hvor debatoplægget lægger sig op ad ViFABs åbne definition, har politikpapiret en overvejende biomedicinsk tilgang i sin afgrænsning af alternativ behandling. I debatoplægget arbejdede man således ud fra følgende definition: Alternativ behandling omfatter de terapiformer, diagnostiske procedurer samt sundhedsprodukter, som aktuelt ligger uden for, hvad der tilbydes i det etablerede danske sundhedsvæsen. I politikpapiret siger man til gengæld, at: Alternative behandlinger er behandlinger, der ikke er lægevidenskabeligt dokumenterede. Behandlinger betragtes ikke som alternative, når der foreligger dokumentation for deres effekt. Lægeforeningen er repræsenteret med et medlem i ViFABs bestyrelse. Se hele politikpapiret på: %C3%A6geforeningen%20mener/Politik/POLITIKPAPIRER/ALTERNATIV_BEHANDLING Foreninger af alternative læger I 2010 er dannet et interessenetværk for spirituelt interesserede læger. Netværket har aktuelt 49 medlemmer, se mere på Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur har eksisteret siden 1974, se mere på Undervisning af studerende inden for sundhedsvæsnet Professionshøjskolerne Henholdsvis University College Sjælland i Næstved og University College Nordjylland i Aalborg udbyder to gange årligt valgfag på 7. semester i komplementær og alternativ behandling svarende til 10 ECTS point. Valgfaget udbydes tværfagligt og har bl.a. til formål, at de studerende udvikler forståelse for patientens perspektiv og proces i valg af alternativ behandling samt støtter patienten til at finde relevante og troværdige oplysninger om brugen heraf. De øvrige professionshøjskoler

9 9 har ikke noget aktuelt undervisningstilbud om alternativ behandling. Medicinstudierne Medicinstudierne giver som noget nyt 1 times undervisning i naturmedicin. Undervisningen tager udgangspunkt i det faktum, at mange danskere anvender naturmedicin, og kommende læger bør være opmærksomme på bivirkninger. Ved Syddansk Universitet afholdes endvidere en forelæsning om alternativ behandling mere bredt, ligesom der i har været udbudt valgfag om alternativ behandling på BA-niveau. De medicinstuderende ved Københavns Universitet har en interessegruppe: Medicinstuderendes interesseorganisation for komplementær og alternativ medicin, MIKAM, som er åben for alle ved Det Sundhedsvidenskabelige fakultet. Alternativ behandling og brugerperspektiver Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne Statens Institut for Folkesundhed har i 1987, 1994, 2000 og 2005 gennemført generelle undersøgelser, hvor der er indsamlet data om sundhed og sygelighed og forhold af betydning herfor. I alle undersøgelser er brug af alternativ behandling belyst ved, at svarpersonerne er blevet præsenteret for en række alternative behandlingsformer og bedt om at angive deres forbrug heraf. Der ses et generelt stigende forbrug af alternativ behandling. Undersøgelsen fra 2005 viser, at 45,2 % af den danske befolkning har anvendt alternativ behandling på et eller andet tidspunkt i deres liv, heraf 22,5 % inden for det sidste år. Til sammenligning viser undersøgelsen fra 1987, at kun 23 % havde anvendt alternativ behandling på et eller andet tidspunkt i deres liv. De hyppigst anvendte alternative behandlingsformer er massage, zoneterapi og akupunktur. Akupunktur er den behandlingsform, der har haft den største stigning, mens zoneterapi fastholder sin position som den mest brugte alternative behandlingsform i Danmark, hvilket tilskrives en tidlig organisering blandt zoneterapeuterne her i landet. Danskere bruger således stort set de samme alternative behandlingsformer, som resten af den europæiske befolkning bortset fra det større brug af zoneterapi. Blandt brugerne ses en overvægt af kvinder og personer med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Data fra en specifik undersøgelse fra 2003 viser, at behandling af milde symptomer eller lidelser og forebyggelse eller øget velvære er de hyppigst angivne årsager til brugen af alternativ behandling. Brug af alternativ behandling begrundes også med ønsket om at tage aktivt del i egen helbredelse og at mindske risikoen for bivirkninger ved

10 10 lægemidler eller anden behandling. Godt 40 % begrunder, at den alternative behandling supplerer en behandling i det etablerede sundhedsvæsen (se Lønroth og Ekholm, 2006). Se kapitler om sygdomsadfærd: 0SUSY.aspx Artikel af Lønroth: Patientforeninger Flere patientforeningers aktiviteter har udgangspunkt i et bruger- og patientperspektiv både i form af generel oplysning og på baggrund af de problemstillinger, patienter henvender sig med. Eksempelvis kan man på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside finde gode råd til overvejelser, før man som kræftpatient søger alternativ behandling. Der foreligger også beskrivelser af forskellige alternative behandlingsformer og relevant forskning på området. Noget tilsvarende kan findes ved eksempelvis Astma- og Allergiforbundet og Scleroseforeningen. ing2.htm Links til flere patientforeninger kan findes hos paraplyorganisationen Danske Patienter på: Lovgivning Den danske lovgivning på området er liberal sammenlignet med lovgivningen i Mellem og Sydeuropa, hvor der kræves en autoriseret uddannelse for at kunne tage syge i behandling. Autorisationsloven D. 1/ kom der en ny samlet autorisationslov for sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed. Loven erstatter tidligere fagspecifikke autorisationslove (lov om sygeplejersker, lægeloven m.v.). Formålet med loven er at styrke patientsikkerheden og fremme kvaliteten af sundhedsvæsnets ydelser. Loven giver ret til at anvende en bestemt titel og for nogles vedkommende udøve en bestemt sundhedsfaglig virksomhed.

11 11 Interessant i forhold til udøvelse af komplementær og alternativ behandling er kapitel 26 og 27, hvis indhold tidligere var en del af Lægeloven, populært kaldet kvaksalverloven. I kapitel 26, som beskriver øvrige bestemmelser om sundhedsfaglig virksomhed, skelnes mellem autoriserede sundhedspersoner, som er underlagt visse pligter og Sundhedsstyrelsens tilsynskontrol, og ikke-autoriserede personer, som må tage syge i kur forudsat, at de ikke overtræder visse bestemmelser. Disse bestemmelser indebærer, at man ikke må udsætte nogens helbred for påviselig fare. Endvidere må en person, der ikke har autorisation som læge, ikke behandle en person for veneriske sygdomme i smittefarligt stadium, tuberkulose eller anden smitsom sygdom. Man må heller ikke foretage operative indgreb, iværksætte fuldstændig eller lokal bedøvelse, yde fødselshjælp, anvende receptpligtige lægemidler, røntgen- eller radiumbehandling eller anvende apparater, der kræver autorisation. Det påpeges, at nåleakupunktur ikke er omfattet af bestemmelsen om operative indgreb, hvilket er en ændring fra den tidligere lovgivning. Ændringen betød, at akupunktører fra d. 1/ ikke længere behøvede lægesupervision. Det fremgår bl.a. af kapitel 27, som beskriver straffebestemmelserne, at man ikke må vække forestilling om at være autoriseret, hvis man ikke er det. Ligeledes må man ikke udøve virksomhed inden for et sundhedsfagligt område, der er forbeholdt autoriserede personer. I forhold til de særligt smitsomme sygdomme påpeges det, at manglende lægekyndighed til at erkende en sygdoms natur, ikke frikender pågældende ikke-autoriserede sundhedsperson for straf. Både for autoriserede og ikke-autoriserede sundhedspersoner gælder lov om markedsføring, som bl.a. siger, at der ikke må anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde angivelser i markedsføringen af den pågældende sundhedsydelse. Lov om markedsføring overtrædes oftere af alternative behandlere end Autorisationsloven. Lov nr af 17. dec om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed kan findes på: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov nr. 326 af 6. Maj 2003 om markedsføring af sundhedsydelser: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=9718 Lovgivning vedr. lægemidler og kosttilskud Der sælges årligt for 1 milliard kroner såkaldt naturmedicin/alternativ medicin, vitaminer og mineraler. Den seneste sundheds- og sygelighedsundersøgelse viser, at 15,5 % af befolkningen har anvendt sådanne produkter inden for de sidste 14 dage. Tal fra de store patientforeninger som

12 12 Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Gigtforeningen viser, at omkring 50 % af disse patientgrupper benytter produkterne (se i øvrigt: Ranniers og Christensen, 2008). Produkterne kan have bivirkninger og kan interagere med lægeordineret medicin. Da mange bruger det sammen med etableret behandling, er det vigtigt at have fokus på området, selvom bivirkningerne ved produkterne er sjældnere og ofte ikke særlig alvorlige. Betegnelserne alternativ medicin, naturmedicin, urtemedicin m.v. bruges i flæng, og der hersker nogen forvirring omkring, hvad betegnelserne egentlig dækker over. I det følgende søges der at skabe klarhed med udgangspunkt i lovgivningen og de tilhørende definitioner. I Lægemiddelloven bruger man betegnelsen lægemidler om produkter som indeholder stoffer, som forebygger eller behandler sygdom. Stærke vitaminpræparater er således lægemidler, medens almindelige vitaminpræparater ikke er lægemidler, men kosttilskud, og som sådan hører de ind under fødevarelovgivningen. Det er vigtigt at forstå, at selvom et farmakologisk aktivt stof i et lægemiddel stammer fra en plante, så er det ikke ensbetydende med, at det er et naturlægemiddel. Mange lægemidler er udviklet på basis af planter, hvorfra man har ekstraheret og opkoncentreret det aktive stof (fx hjertemidlet digoxin fra digitalisplanten). Senere har man så lært at fremstille nogle af stofferne syntetisk. Man kan derfor sige, at den væsentligste forskel mellem almindelige lægemidler og naturlægemidler ligger i koncentrationen af det aktive stof, dvs. styrken af lægemidlet. Lægemidler Lægemiddelstyrelsen, opdeler lægemidler i: 1. almindelige lægemidler 2. naturlægemidler 3. traditionelle plantelægemidler 4. homøopatiske lægemidler 5. stærke vitamin- og mineralpræparater 1. Almindelige lægemidler opdeles i receptpligtige og håndkøbslægemidler. De skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen eller Europa-Kommissionen, før de må sælges i Danmark. Lægemiddelstyrelsen vurderer den videnskabelige dokumentation bag produktets virkning samt bivirkninger og interaktioner. Dokumentationen for ønskede og uønskede virkninger er baseret på prækliniske studier i laboratoriet og kliniske studier i mennesker.

13 13 2. Naturlægemidler indeholder naturligt forekommende stoffer i koncentrationer, der ikke er væsentligt større end dem, hvori de forekommer i naturen. De er typisk fremstillet ud fra planteekstrakter eller pulveriserede plantedele. Naturlægemidler er kun til indtagelse gennem munden, til brug på huden eller til lokalt brug på slimhinder. De skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen, inden de kan sælges. Lægemiddelstyrelsen stiller krav til fremstilling, til kvaliteten, til sikkerheden og til virkningen af produktet. Kravene til sikkerhed og virkning er baseret på viden, der findes i faglitteraturen om lægeplanten eller ekstraktet, og ikke nødvendigvis på kliniske studier af det enkelte produkt. Naturlægemidler skal indeholde et produktresume om anvendelse, bivirkninger, interaktion og kontraindikation i et almindeligt sprog. 3. Traditionelle plantelægemidler er en ny gruppe af lægemidler, hvor den godkendte brug af produktet alene er baseret på langvarig tradition og erfaring med planten eller planterne. Traditionelle plantelægemidler skal, som andre lægemidler, godkendes, inden de må markedsføres. Godkendelsen bygger på krav til fremstilling, kvalitet og sikkerhed, samt til den traditionelle anvendelse. Ved traditionel anvendelse forstås, at produktet, eller et tilsvarende, har været brugt medicinsk i en periode på mindst 30 år, heraf mindst 15 år i et EU-land. 4. Homøopatiske lægemidler er lægemidler fremstillet af stoffer ud fra en særlig homøopatisk fremstillingsmetode, som er nærmere beskrevet i den europæiske farmakopé eller en anden national farmakopé (farmakopéer indeholder officielt anerkendte metoder til produktion af lægemiddelstoffer). Homøopati bygger ikke på de almindelige naturvidenskabelige principper om dosis-virkningssammenhæng, men på den tyske 1700-tals læge Hahnemanns teori om, at et stof i en stærkt fortyndet form, fremstillet gennem gentagne fortyndinger, vil kunne behandle samme symptomer, som de symptomer stoffet vil give, hvis det indtages i normaldosis til en rask person. Fortyndingsgraden af stofferne er oftest angivet i decimalfortyndinger D, som angiver, hvor mange gange udgangsstoffet er fortyndet 10 gange. D6 angiver således, at der i 6 trin er fortyndet 10 gange hver gang, til en slutkoncentration på Lægemiddelstyrelsen stiller krav til fremstillere af homøopatiske lægemidler med hensyn til lokaler, råvarer, personale m.m. for at så sikre, at produkterne er fremstillet efter de særlige principper, der gælder for denne type lægemidler. Homøopatiske lægemidler i Danmark kan ikke godkendes med angivelse af en virkning. Homøopatiske lægemidler skal være anmeldt til eller

14 14 godkendt af Lægemiddelstyrelsen inden markedsføring. De overordnede rammer for krav til homøopatiske lægemidler er beskrevet i de europæiske lægemiddeldirektiver. 5. Stærke vitamin- og mineralpræparater er betegnelsen for en gruppe lægemidler i doseret form, hvis aktive indholdsstoffer udelukkende er vitaminer og/eller mineraler, og hvor indholdet af vitaminer og mineraler er væsentligt højere end det normale døgnbehov hos voksne mennesker. Stærke vitamin og mineralpræparater må kun sælges i Danmark som lægemidler, hvis de er godkendt af Lægemiddelstyrelsen. Ved godkendelsen stiller Lægemiddelstyrelsen de samme krav til fremstilling, kvalitet og dokumentation for sikkerhed som naturlægemidler. Præparaterne kan kun godkendes til at forebygge og behandle såkaldte mangeltilstande. Kosttilskud Kosttilskud er produkter, der supplerer den normale kost med næringsstoffer, fx almindelige vitamin- og mineralpræparater. Det kan også være fx olier med højt indhold af essentielle fedtsyrer. Kosttilskud kan desuden også være produkter, der har en anden fysiologisk virkning, fx midler der virker slankende eller hæmmer almindelig snorken. Det kan også være produkter, der forbedrer hud, hår og negle, eller produkter der giver bedre hukommelse, eller som styrker immunsystemet eller modvirker træthed. Men kosttilskud er ikke produkter, der sælges med henblik på at helbrede sygdomme, da sådanne produkter er lægemidler. Kosttilskud skal overholde fødevarelovgivningen og herunder kosttilskudsbekendtgørelsen. Kosttilskud skal ikke godkendes før markedsføringen, men alle kosttilskud skal anmeldes til Fødevarestyrelsen med henblik på en registrering. De skal efterleve en række krav om bl.a. holdbarhed, hygiejne og mærkning, og dette kontrolleres via stikprøvekontroller. Producenten må ikke reklamere med, at de kan forebygge, behandle eller helbrede sygdomme, men gerne at de har en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, hvis der er dokumentation for denne. Der kan forekomme interaktioner og bivirkninger, men disse registreres ikke. Ofte kan producenten selv afgøre, om et lægemiddel skal sælges som kosttilskud eller naturlægemiddel (fx ginseng, tranebær, hvidløg, echinacae, fiskeolier, m.m.). Kravene til godkendelse som naturlægemiddel frem for kosttilskud fordyrer produktet, men øger sikkerheden for brugeren. Bekendtgørelse om kosttilskud: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=7822

15 15 Fødevarestyrelsen: Lægemiddelloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=10187 Læs mere på: Læs om interaktioner på: Litteratur Lønroth, HL, Ekholm, O (2006). Alternativ behandling i Danmark. Ugeskrift for læger feb: Ranneries, A, Christensen, B (2008). Naturmedicin og kosttilskud. Månedsskrift for praktisk Lægegerning 86: Forfattere Bodil Gyllembourg Lissau, Cand.med.vet, toksikolog og sygeplejerske B.N. Arbejder som sygeplejerske i Rudersdal Kommunes ældreområde inden for rehabilitering og palliation. Anita Lunde, sygeplejerske og cand.cur. Videnskabelig assistent ved Syddansk Universitet Birgitte Rasmussen, sygeplejerske og cand.cur. Lektor ved University College Nordjylland Alle bestyrelsesmedlemmer i Fagligt Selskab for sygeplejersker med interesse for komplementær og alternativ behandling.

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient

Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient ALTERNATIV BEHANDLING 775 Alternativ behandling dialogen mellem læge og patient Anette I.S. Ranneries & Bo Christensen I den forrige artikel i denne serie blev de nyeste Cochrane-oversigter om effekten

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL KOMPLEMENTÆR ALTERNATIV BEHANDLING - SYGEPLEJERSKERS ROLLE Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv

Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Jesper Odde Madsen: Aktører, udfordringer og mulige veje - et helikopterperspektiv Husk: Der ligger en masse info og referencer på: www.galilei.dk/vejle samt lidt om mine foredrag på www.jespermadsen.dk/foredrag

Læs mere

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007

EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007. Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 EN UDREDNING OM RÅDETS ARBEJDE 2001-2007 2007 Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling, november 2007 Redaktion Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1)

Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) Bekendtgørelse om naturlægemidler og traditionelle plantelægemidler 1) I medfør af 5, 34, nr. 2 og 3, og 104, stk. 2, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere

Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere Side 1 af 6 Bekendtgørelse om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere BEK nr 702 af 25/06/2004 (Gældende) LOV Nr. 351 af 19/05/2004 Lovgivning som forskriften vedrører Senere

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse.

Folderen kan frit citeres med kildeangivelse. Naturmedicin 1 Udgivet af ÆldreForum, februar 2008 Design: DanChristensenDesign Foto: Niels Nyholm Tegninger: Flora Danica, Det Kongelige Bibliotek Tryk: Tryk Team, Svendborg Folderen kan frit citeres

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Fra alternativ behandling til Integrative Medicine er vi på vej i den rigtige retning?

Fra alternativ behandling til Integrative Medicine er vi på vej i den rigtige retning? Fra alternativ behandling til Integrative Medicine er vi på vej i den rigtige retning? SRAB 23/10 2015 v. Lasse Skovgaard, Cand.mag., Cand.pæd., PhD Københavns Universitet & Scleroseforeningen Jeg kunne

Læs mere

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller

5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5. Sygdomsadfærd og brug af sundhedsvæsenet 5.1 Kontakt til læger og andre behandlere i den primære sundhedstjeneste Mette Kjøller 5.2 Alternativ behandling Ola Ekholm 5.3 Brug af medicin Ulrik Hesse 5.4

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Diplomgivende NADA-kursus

Diplomgivende NADA-kursus Diplomgivende NADA-kursus Kursusindhold 1. dag: Kort indføring NADA og øreakupunkturens historie metode..( gummiøre Materialelære og stikteknik mhp. NADA-behandling (kursisterne stikker i et NADA s anvendelsesmuligheder

Læs mere

Kosttilskud og naturlægemidler

Kosttilskud og naturlægemidler Kapitel 22 Kosttilskud og naturlægemidler Jerk Langer Indledning Mange mennesker benytter på egen hånd, samt i mindre grad anbefalet af en behandler, kosttilskud og naturlægemidler. Overordnet set er det

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Kosttilskud og naturlægemidler. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem.

Kosttilskud og naturlægemidler. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem. Hjulkrone: Benyttes bl.a. mod kronisk ledegigt og børneeksem. Kosttilskud og naturlægemidler AF JERK W. LANGER FOTOS: COPYRIGHT JERK W. LANGER Umiddelbart er det nærliggende at opfatte kosttilskud, naturlægemidler,

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Forskere i alternativ behandling: Politikerne svigter befolkningen

Forskere i alternativ behandling: Politikerne svigter befolkningen Nr.28_side_18-22.qxd 23-08-02 17:32 Side 18 Sundhed Forskere i alternativ behandling: Politikerne svigter befolkningen Forskning. Hver anden dansker har modtaget alternativ behandling - Men området er

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

4.4 Alternativ behandling

4.4 Alternativ behandling Kapitel 4.4 4.4 Afgrænsningen af, hvad der er alternativ behandling, og hvad der ikke er, ændrer sig over tid, og grænsen mellem alternativ og konventionel behandling er ikke altid let at drage. Eksempelvis

Læs mere

Tilsynsrapport Lades Akupunktur

Tilsynsrapport Lades Akupunktur Tilsynsrapport Lades Akupunktur Reaktivt tilsyn 2017 Behandlingssted Lades Akupunktur Nørregade 18E 9800 Hjørring CVR-Nr.: 27174868 P-Nr.: 1009890803 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 289 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPAAK Koordineret med: - Dok.

Læs mere

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler

Åbenhed efterlyses. Sygeplejersken artikler Åbenhed efterlyses Mødet med alternativ behandling sætter mange sygeplejersker i et dilemma - splittet mellem den naturvidenskabelige faglighed og ønsket om at støtte patienten. Recepten er mere viden

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark

12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale DALYFO`s årsmøde lymfodem Tid Opgave 12. april. 2014 kl. 11.00 11.45/delt oplæg med Region Syddanmark Tale og besvarelse af spørgsmål. 07-04-2014 Sag nr. 14/1588 Dokumentnr. 19965/14 Josefina Hindenburg

Læs mere

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer

Status. Center for kliniske retningslinjer. - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer Status Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Menneskets ernæring. 3. udgave. Redigeret af MUNKSGAARD DANMARK. Arne Astrup Susanne Bügel Jørn Dyerberg Steen Stender

Menneskets ernæring. 3. udgave. Redigeret af MUNKSGAARD DANMARK. Arne Astrup Susanne Bügel Jørn Dyerberg Steen Stender Menneskets ernæring 3. udgave Redigeret af Arne Astrup Susanne Bügel Jørn Dyerberg Steen Stender MUNKSGAARD DANMARK 10525 Menneskets Ernæring_K01.indd 3 03-06-2010 08:18:47 Kapitel 23 Kosttilskud og naturlægemidler

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 10. december 2009 J.nr /1/hbi REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 10. december 2009 J.nr /1/hbi REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 10. december 2009 J.nr. 7-205-01-1/1/hbi Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

Brugeroplevelser med Netværk For Integreret Behandling

Brugeroplevelser med Netværk For Integreret Behandling Brugeroplevelser med Netværk For Integreret Behandling Uddrag af specialeprojekt Juli 2015 Cecilie Bornakke cand.scient.san.publ. 1 1. Baggrund og formål Jeg er netop færdiguddannet kandidat i folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 93 endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt Dato 8. februar 2013 Sagsnr. 2012081031 mdn mdn@dkma.dk Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt. Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Patienten i kliniske lægemiddelforsøg Side Forord Formålet med denne pjece er at give dig og

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen og Lægeforeningen

Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen og Lægeforeningen Notat Jr. /2015-2120 Emne: Til: Fra: En sikker model for forsøgsordning med medicinsk cannabis Folketingets Sundhedsudvalg Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen.

Apoteket må sælge medicin med cannabis til personer med en recept på medicinen fra lægen. 1. Hvad er cannabis? Cannabis, også kaldet hash, pot, marihuana mv. - kommer ofte fra planten Cannabis sativa. Cannabis indeholder mange forskellige aktive stoffer(cannabinoider). De to stoffer man typisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 15. april 2011 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 15. april 2011 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 15. april 2011 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets

Høring vedrørende Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for sundhedspersonalets Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/6/CIU Høring vedrørende s Anbefalinger for sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge Hermed udsender Anbefalinger

Læs mere

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning.

FOA - Fag og Arbejde vil meget gerne benytte muligheden for at afgive høringssvar på ovennævnte vejledning. Sundhedsstyrelsen Att. Anne Mette Dons Islands Brygge 67 2300 København S Høringssvar vedr. Udkast til vejledning om autoriserede sundhedspersoners brug af medhjælp til udførelse af forbeholdt sundhedsfaglig

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

At skrive en god deltagerinformation (december 2011)

At skrive en god deltagerinformation (december 2011) At skrive en god deltagerinformation (december 2011) Generelt om deltagerinformationen I forbindelse med videnskabelige forsøg, der inddrager forsøgspersoner, er der fastsat regler for, hvordan man informerer

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved

Du anfører, at Sundhedsstyrelsen skulle have tilsidesat sin forvaltningsmæssige kompetence, ved ADVOKATERNE NEMETH & SIGETTY A/S Frederiksgade 21 Pr mail 10. februar 2015 Klagen Sundhedsstyrelsen har ved brev af den 14. maj 2014 fra Folketingets Ombudsmand modtaget brev fra dig som advokat for boet

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning

Sygehusplanen beskriver en ny struktur med udgangspunkt i en overordnet politisk målsætning Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596236 Kapitel til sundhedsplan - regionens sygehusvæsen Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links

Læs mere

Studieguide FORELØBIG UDGAVE

Studieguide FORELØBIG UDGAVE Studieguide FORELØBIG UDGAVE Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse 3. semester Brugerinddragelse i praksis og forskning Tidsmæssig placering af undervisning: Oktober december 2016 Tidspunkt for prøve:

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & (rev. 201 ) Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016

Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Forslag Kvalitetsstandard for den Kommunale Sygepleje 2016 Kvalitetsstandard for kommunalsygepleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet i Faaborg Midtfyn Kommune. Formålet med sygeplejefaglig

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Der har været nedsat en arbejdsgruppe og en baggrundsgruppe, der har medvirket ved udformningen af anbefalingerne.

Der har været nedsat en arbejdsgruppe og en baggrundsgruppe, der har medvirket ved udformningen af anbefalingerne. Til adressaterne på den vedlagte liste over høringsparter j.nr. 7-203-02-516/3/LRA Høring vedrørende s Anbefalinger for den palliative indsats Hermed udsender Anbefalinger for den palliative indsats til

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 23. juni 2006 J.nr /1 /HBI

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 23. juni 2006 J.nr /1 /HBI Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 23. juni 2006 J.nr. 0-205-01-3/1 /HBI Referat af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling 9. juni 2006

Læs mere

Vi skal også blive skarpere på hvordan vi vil integrere det. Flere forskellige niveauer hvor dette kan ske på.

Vi skal også blive skarpere på hvordan vi vil integrere det. Flere forskellige niveauer hvor dette kan ske på. Konference i folketinget med temaet: Komplementær behandling i Sundhedsvæsenet perspektiver og udfordringer referat af Mia Lafrenz, forskningsudvalget i PA. Vi bliver budt af velkommen af Alternativets

Læs mere

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark

Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Beslutninger ved livets afslutning - Praksis i Danmark Notat, Nov. 2013 KH og HT I de senere år har der været en stigende opmærksomhed og debat omkring lægers beslutninger ved livets afslutning. Praksis

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er

tkz foreningen Vedtægter for tkz foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er tkz tkz foreningen brancheorganisation for traditionel kinesisk zoneterapi Telefon 7025 4425 hjemmeside: www.tkz.dk Vedtægter for foreningen NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er tkz foreningen brancheorganisation

Læs mere

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik

University College Lillebaelt Ernæringslære og diætetik Studieplan Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Introduktion til faget og en forelæsning om energigivende næringsstoffer, vitaminer, mineraler og energibehov. Efterfølgende

Læs mere