Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013"

Transkript

1 Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013

2 Dagens program Overenskomstforhandlingerne 2013 i helikopterperspektiv Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Ny kompetencefond og lokal løndannelse Mere fleksibilitet Frokost Ændringer i forhold til arbejdstid Forenkling Ændringer i forhold til løn og pension Eftermiddagskaffe Ny fleksjobordning Perspektivering fra O.13 til O.15

3 O.13 i helikopterperspektiv - hvad er særligt ved O.13 Forhandlinger uden lønkrav fra KTO Benhård, ideologisk arbejdsgiverpolitik Intet nyt fra overenskomstfronten Lockout af ca lærere i folkeskolen i 4 uger Michael Ziegler og Anders Bondo som mediestjerner Hvem kender den finske model? Konspirationsteorier og debat om den danske model KTO sætter godkendelse af forliget på hold

4 O.13 i helikopterperspektiv - tidsforløbet Forberedelse 16. februar: KTO-forlig 1. april: Lockout af lærerne 2. maj: KTOforlig godkendt 6. December: Udveksling af krav Indtil 1. marts: Forlig med de enkelte organisationer 26. april: Lovindgreb på lærerområdet Implementering af forlig og på vej mod O.15

5 O.13 i helikopterperspektiv - baggrundstæppet Krisen ingen økonomi Behov for omstilling og effektivisering Reformer KL s arbejdsgiverpolitik

6 O.13 i helikopterperspektiv - 3 hovedkrav Lærerarbejdstid Smal økonomisk ramme Bedre rammer for ledelse og effektiv opgavevaretagelse

7 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Smal økonomisk ramme

8 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? MED/SU (1) Ved O.11 fjernede vi en række skal-opgaver for Hovedudvalget - indføjede i stedet pligt for hovedudvalget til at drøfte, hvilke indsatsområder/opgaver, som man lokalt er enige om, er væsentlige i den enkelte kommune O.13 resultatet skal ses i forlængelse heraf. Denne gang har vi aftalt, at hovedudvalget kan lade være med at opfylde en række af de resterende skal-opgaver, hvis ledelsen og medarbejdersiden er enige herom. Det gælder: Retningslinjer for trivselsmålinger (trivselsaftalens 3, stk. 2) Evaluering af MUS-samtaler (kompetenceudviklingsaftalens 4, stk. 2 Retningslinjer for sundhed (trivselsaftalens 4, stk. 1) Og denne gang har vi også kigget på de lokale MED-udvalgs opgaver. Fremover kan de undlade at opfylde: Retningslinjer for fremlæggelse af institutionsbaseret sygefraværsstatistik (trivselsaftalens 6, stk. 2) Drøfte kompetenceudvikling (kompetenceudviklingsaftalens 6)

9 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? MED/SU (2) En kortere og mere fleksibel MED-grunduddannelse fra 1. januar 2015 En grunduddannelse på 7,4 time i stedet for de eksisterende 3 dage (MED-udvalg) En grunduddannelse på 14,8 time i stedet for eksisterende 5 dage (MED-udvalg der også varetager arbejdsmiljøfunktionen) Retten til årlig supplerende uddannelse (klippekort) bibeholdes uændret. Pris: Pligt for ledere, der den 1. januar 2015 sidder i et MED-udvalg, og som ikke tidligere har gennemført en samarbejdsuddannelse til så vidt muligt at gennemføre grunduddannelsen inden udgangen af 2015.

10 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? MED/ SU (3) Opsigelse af den lokale MED-aftale kan fremover ske på et hvilket som helst tidspunkt med 9 måneders varsel Udveksling af en række dokumenter/oplysninger mellem kommunen, tillidsrepræsentanten og den faglige organisation skal fremover ske digitalt. Det vil fx sige pr. mail.

11 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partsrådgivning MED/SU (4) Et af de problemer vi drøftede med KTO under forhandlingerne var, at nogle gang er samarbejdet i hovedudvalg og/ eller fremdriften i forhandlingsorgan udfordret af, at man lokalt ikke er enige om forståelsen af samarbejdsreglerne Der er nu aftalt et projekt om fælles partsrådgivning i form af enten: Lokalt rådgivningsbesøg ved uenighed i hovedudvalg/ forhandlingsorgan, hvis et sådant besøg vurderes at være formålstjenligt Oplæg for forhandlingsorganet med henblik på at introducere forhandlingsorganet til opgave og kompetence Begge former forventes pt. at blive udbudt fra 1. januar 2014 og er gratis for kommunen så længe, der stadig er midler i projektet.

12 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? AKUT Opkrævning for perioden : 58,4 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte til indbetaling senest 1. juli 2013 De 58,4 øre dækker AKUT-bidrag (35,4 øre), AUA-midler (14,4 øre) og kompetencefonden (8,6 øre) Forsøgsordningen vedr. afsættelse af AKUT-midler til lokale formål i kommunerne er nu en permanent ordning : Der afsættes i den enkelte kommune 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime pr. 1. april 2013 og 1. april Midlerne skal være aftalt anvendt inden den 31. marts 2015.

13 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Tryghedspulje Tryghedspuljen, som blev aftalt ved O.11 fortsætter. Puljen omfatter nu alle grupper bortset fra grupper ansat inden for LC s og AC s områder. Der opkræves ikke fornyede midler til Tryghedspuljen i perioden.

14 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet Kommunen skal tegne rejseforsikring for medarbejdere på tjenesterejse i udlandet Forsikringen skal sikre dækning ift. syge- og hjemtransport, rejseulykker og rejsegods Kan evt. være i form af en administrationsaftale, således at kommunen er selvfinansierende Stort set alle kommuner har i forvejen en rejseforsikring

15 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Åremål Nødvendig opfølgning på tilbagetræknings-reformen Pensionsudbetalingsalderens fastsættes til 5 år før folkepensionsalderen (tidligere 60 år) Svarer til reglerne i pensionsregulativet

16 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partssamarbejde om udvikling af kerneydelsen (PUK) Partssamarbejdet om Udvikling af Kerneydelsen (PUK) er en del af tillidsdagsordenen. PUK skal arbejde med: at styrke kvalitet og faglighed herunder strategisk kompetenceudvikling, at fremme tillid, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø i arbejdet med kerneopgaven, at udvikle innovationskraft, måleredskaber og evalueringskulturer, at fremme godt lederskab, at sætte borgeren i centrum, at udvikle medarbejdernes indflydelse på eget arbejde

17 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partssamarbejde om udvikling af kerneydelsen (PUK) Der oprettes en bestyrelse samt 5 borgerrettede huse : PUK Børn PUK Ældre PUK Borgere med særlige behov PUK Borger PUK Bruger

18 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partssamarbejde om udvikling af kerneydelsen (PUK) I bestyrelsen indgår: 2 repræsentanter fra KL, 2 repræsentanter fra de kommunale chefforeninger, 4 repræsentanter fra KTO, 1 repræsentant fra SHK samt evt. eksterne ressourcepersoner fra f.eks. forsknings-, uddannelsesinstitutioner o.lign. I hvert af husene indgår: 2 repræsentanter fra KL, 2 repræsentanter fra de relevante chefforeninger, 6 repræsentanter fra de faglige organisationer. Desuden kan 2-4 lokale leder- og medarbejderrepræsentanter samt eksterne ressourcepersoner inviteres til at deltage.

19 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (1) Ca. 150 mio. kr. til kompetenceudvikling i fonden i OKperioden Alle ansatte er omfattet bortset fra ansatte indenfor AC og LC overenskomster Hele KL s forhandlingsområde samt Københavnske selvejende institutioner med driftsoverenskomst er omfattet. Serviceaftalevirksomheder er dog ikke omfattet.

20 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (2) Der kan søges op til kr. pr. ansat pr. år. Ansøgninger behandles fra 1. januar 2014 ansøgning sker via elektronisk ansøgningsmodul. Etablering af fonden samt opstart af informationsaktiviteter sker 2. halvår Ansøgning kan ske som individuelle ansøgninger (leder, ansat og TR underskriver ligesom ved Tryghedspuljen) eller som kollektive ansøgninger (underskriftprocedure endnu ikke aftalt)

21 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (3) Krav om kommunal medfinansiering på min. 20%. (Kan f.eks. være i form af dokumenterbare vikarudgifter.) MUS-samtaler er det naturlige udgangspunkt for ansøgninger. På de overenskomstområder, hvor det er aftalt, forudsættes individuelle udviklingsplaner. Aktiviteterne skal ligge ud over den indsats, som i øvrigt finder sted i kommunerne. Der kan ikke søges til overenskomstmæssigt fastsatte uddannelser eller uddannelser, der særskilt er afsat midler til via lovgivning.

22 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (4) Fondens kapital udgøres dels af ubrugte midler fra Tryghedspuljen (53 mio. kr.) samt af ATP-provenumidler og lønmidler. Kommunerne indbetaler til Kompetencefonden i forbindelse med AKUT-opkrævningerne. Der lægges et ørebeløb oveni AKUT-opkrævningen således: 1. juli 2013 xx øre pr. ATP-pligtig arbejdstime 1. juli 2014 yy øre pr. ATP-pligtig arbejdstime Fondens aktiviteter evalueres (foreløbigt) sommeren 2014.

23 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (5) Fonden dækker: Kursusafgifter, materiale samt transport og ophold. OBS: På BUPL s område kan vikarudgifter dækkes. De 4 fondsområder tilgodeser særligt visse typer ansøgninger: Fondsområde 1 (FOA, 3F, Metal m.fl.) Kompetencegivende og særlig kompetencegivende uddannelse, dobbelt uddannelsesløft. Fondsområde 2 (SL) Diplom-, master og kandidatuddannelser, særligt prioriteret kompetenceløft. Fondsområde 3 (HK, DS og TL) - Akademi-, diplom- og masteruddannelser. Fondsområde 4 (BUPL og FK) Fagspecifikke kurser. Desuden kan søges til alt indenfor fondens formål, som overenskomstparterne kan enes om.

24 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Lokal løn nyt ved O.13 Ny måde at gennemføre Niveau 2-forhandling på KL og kommunen sætter holdet i dialog KL sparrer og rådgiver fortsat Projekt om revision af bilaget om det lokale økonomiske råderum Ingen materielle ændringer

25 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Lokal løn ikke nyt Krav fra organisationer om forlodsfinansiering og bindinger på tilbageløbsmidler blev afværget Fortsat forudsat lokal løndannelse i den økonomiske ramme Uændret Aftale om gennemsnitsløngaranti Uændrede procedureregler (udover niveau 2)

26 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Status på lokal løn Afsat i alt 6,4 % af overenskomstrammen ved forhandlingerne i perioden O.97-O.08 Den lokale løndannelses andel (netto) af den samlede lønsum (netto) er ca. 8,7 %* (november 2012), dvs. uændret (ift. november 2010) Andelen svinger fra kommune til kommune og fra personalegruppe til personalegruppe * Ekskl. timelønnede og forsyningsvirksomheder Læs mere om lokal løndannelse på KL s hjemmeside:

27 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Udfordringer (1) Anvend lokal løn! Fasthold kommunens eget niveau for lokal løndannelse hold øje Anvend lokal løn aktivt fremfor at udmønte løn passivt via centralt regulerede midler (reguleringsordningen) Overvej hvilke oplysninger det er hensigtsmæssigt at udlevere til organisationerne

28 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Udfordringer (2) Uændret pres på kommunerne for at binde tilbageløbsmidler, fx i forhåndsaftaler Uændret pres på KL for centralt at aftale bindinger Forventet tema ved O.15 Eventuelle analyser af enkeltkommuners andel af lokal løn forud for O.15

29 Temaer ved organisationsforhandlingerne Fleksibilitet Arbejdstid Forenkling Løn og pension

30 Fleksibilitet Højere individuel arbejdstid: Ændret ordning Nye grupper omfattet Nye fritvalgsordninger Nye grupper på det kommunale arbejdsmarked Kandidat Professionsbachelorer

31 Højere individuel arbejdstid Fleksibel måde at øge arbejdsudbuddet på Kan bruges af medarbejdere der har lyst til at arbejde mere i en periode i deres arbejdsliv Fordele for medarbejderen højere løn, fuld pensionsdækning af de ekstra timer, påregnelighed og fast indtægt Bygger på frivillighed en naturlig del af ansættelsessamtalen

32 Fleksibilitet Administrativt område (1) Højere individuel arbejdstid: Ordningen ændres til at aftale kan indgås direkte mellem ansatte og ansættelsesmyndigheden: Kontor og IT Laboratorie og miljøpersonale Grafisk personale Tandklinikassistenter

33 Fleksibilitet Administrativt område (2) Højere individuel arbejdstid (fortsat): Ordningen ændres til forsøgsordning at aftale kan indgås direkte mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden: Akademikerne tj.m.bibliotekarer Ingeniører og landinspektører Bibliotekarer alle ansatte omfattes (forsøgsordning)

34 Fleksibilitet Administrativt område (3) Højere individuel arbejdstid (fortsat): Nye ordninger aftalt: Kommunallæger (15-37 timer) Bygningskonstruktører Tekniske designere mv Tandlæger (forsøgsordning)

35 Fleksibilitet Administrativt område (3) Overenskomstdækning af nye grupper, AC: Nye grupper optages løbende i OK, når der er grænsedraget mellem akademikernes medlemsorganisationer. Kandidatuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i prof.bachelor (i det omfang kandidatudd. fremgår af bilag 1) Udenlandske uddannelser omfattes, når uddannelsen er på niveau med og er sammenlignelig med en uddannelse, som er nævnt i bilag 1. Aftale om introduktionsstillinger ledige akademikere

36 Fleksibilitet Administrativt område (4) Overenskomstdækning af nye grupper, AC (fortsat): Cand.design Cand.theol Cand.public. Cand.mag i kultur, kommunikation og globalisering Cand.ling.merc (MA) Cand.soc. i off. Ledelse og social udvikl. Kandidat i biologi-bioteknologi Cand.scient. i agrobiologi Cand.scient. I jordbrug, natur og miljø Bachelor i jordbrug, fødevarer og miljø

37 Fleksibilitet Administrativt område (5) Nye grupper, (IDA/Ddl): Cand.scient.techn. Cand.scient.med (Professionsbachelor på baggrund af eksamen der henhører under IDA/DdL s dækningsområde) Kandidatuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i prof.bachelor (i det omfang kandidatudd. fremgår af overenskomsten) Udenlandske uddannelser omfattes, når uddannelsen er på niveau med og er sammenlignelig med en uddannelse, som er nævnt i overenskomsten

38 Fleksibilitet Administrativt område (6) Nye grupper, Kontor og IT-personale: Professionsbachelor i finans Professionsbachelor i økonomi og IT Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Professionsbachelor i webudvikling Professionsbachelor I softwareudvikling Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

39 Fleksibilitet Teknisk område Forhandlingskartellet: Højere individuel arbejdstid indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Frit valg for nye grupper: (33.01) Beredskab basis (0,25%) (33.03) Beredskab chefer (0.05%) (40.31) Formænd (0,23%) (41.91) Trafikkontrollører (0.30%) (42.01) Maritimt (0,19%)

40 Fleksibilitet Pædagogisk område (1) Frit valg for nye grupper: (64.02, 64.05) Tjenestemandsansat og reglementsansat basispersonale på døgnområdet (SL): 0,3 % (44.01) Værkstedspersonale: 0,3 % (69.01, 66.01) Serviceaftalevirksomheder omfattes af overenskomsterne for hhv. ledere og dagplejere Frist for forhandling ved opsigelse i prøveperioden for ansatte på socialpædagogoverenskomsten nedsættes fra 3 til 2 uger.

41 Fleksibilitet Ældre- og sundhed (1) Frit valg for nye stillingsgrupper: Ledere/mellemledere (72.01) (0,5%) Nye grupper overenskomstdækkes: Jordemødre, farmakonomer, kandidater (70.01) Ledende psykomotoriske terapeuter (71.01) Rengøringsteknikere (41.71)

42 Fleksibilitet Ældre- og sundhed (2) Farmakonomer: Kompetencer indenfor medicinområdet Forebygge fejlmedicinering Minimere spild Forebygge unødige (gen)indlæggelser Plejecentre og sygeplejen Omfattet af atypiske stillinger Arbejdstid som selvtilrettelæggende

43 Fleksibilitet Ældre og sundhed (3) Jordemødre: Kompetencer indenfor svangreområdet, socialt udsatte gravide, gravide stofmisbrugere, sundhedsfremme og forebyggelse mv. Omfattet af atypiske stillinger Arbejdstid som selvtilrettelæggende

44 Fleksibilitet Ældre og sundhed (4) Kandidater: 5 konkrete uddannelser: Cand. Cur. (sygepleje) Cand. Scient fys. (fysioterapi) Cand. Scient san. (sundhedsfaglig kandidatuddannelse) Cand. Scient. Tech i integrerede fødevarestudier Cand. Scient i klinisk ernæring Se bilag til overenskomsten Forudsætning at de ansættes i stillinger der forudsætter akademisk uddannelse og at det er faget der har betydning for den ansattes beskæftigelse Kan styrke kompetencerne i arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen

45 Arbejdstid Skoleområdet Skolepædagoger De døgndækkede områder Dagområderne, projekter i perioden

46 Arbejdstid Skoleområdet (1) Fra 1. august 2014 har skolelederne retten til at lede og fordele arbejdet - som på alle andre arbejdspladser Udviklingen af folkeskolen er frigjort fra bindinger i lærernes arbejdstidsregler, fx undervisningsmaksimum, omregningsfaktorer samt akkorder med tilhørende proces- og procedurekrav Der skal ikke indgås nye lokale aftaler om arbejdstidens anvendelse Udfasning af aldersreduktion samt nyt tillæg som kompensation for udfasning af aldersreduktion

47 Arbejdstid Skoleområdet (2) Hvis du vil vide mere om lovindgrebet: Lov nr. 409 af 26. april 2013 i Lovtidende A på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside under Aktuelt/Nyheder Hvad nu? KL s samarbejde med kommunerne om at realisere en ny folkeskole Nyhedsbrev for skoleledere og Løn- og personalenyt om lovindgrebet er udsendt medio maj 5 endagskonferencer for skoleledelser i maj / juni Kurser for skoleledelser i efteråret

48 Arbejdstid Skolepædagoger (BUPL) Parterne er enige om at optage forhandling i perioden om ændring af arbejdstidsreglerne og forenkling af opgavebeskrivelserne for skolepædagoger. Ændringerne af arbejdstidsreglerne skal sikre hensigtsmæssige rammer for pædagoger, der arbejder i folkeskolen i lyset af den forestående folkeskolereform.

49 Arbejdstid Døgnarbejdstid De tre store aftaler (79.01, og 64.11) Vi ønskede regler der er mere ens, mere smidige og lettere at administrere Lange hårde forhandlinger Vi kom ikke i mål AUA-projekt om forberedelse af O.15 Konkrete forslag til reviderede regler Indflydelse på eget arbejde og egen arbejdstid Bedre beregningsgrundlag

50 Arbejdstid Administrativt område Kontor og IT-personale projekt: Projektet skal afdække, om der er behov for ændringer i gældende arbejdstidsregler, herunder forskudttidsaftalen, bl.a. set i lyset af anvendelsen af flekstid. I projektet indgår endvidere bl.a. drøftelse af: tidspunktet for forskudttidsbetaling fra kl til kl overtidsbetaling harmonisering af særregler muligheder for at etablere rådighedsforpligtelse

51 Arbejdstid Teknisk område Personalepolitiske projekter i perioden: Forhandlingskartellet arbejdstid, overarbejde og forskudt tid Beredskabsområdet arbejdstid for døgnvagtgørende personale

52 Forenkling Overenskomster/protokollater der udgår Bestemmelser, der er forenklet Harmonisering af elevbestemmelser Standardisering af overenskomsterne

53 Forenkling Administrativt område (1) 30.11, Kontor- og IT 35.11, Laboratorie- og miljøpersonale 53.21, Tandklinikassistenter I alle tre overenskomster er Protokollat 1 om særbestemmelser for FFKA-området bortfalder. De bestemmelser, der opretholdes, indskrives i overenskomsterne.

54 Forenkling Administrativt område (2) AC 4 aftaler ophører og indgår som protokollater til overenskomsten Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere Aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet Aftale om løst ansatte bibliotekarer (tilkaldevikarer) Aftale om honorering af psykologiske konsulenter Gammelt lønforløb udfases

55 Forenkling Teknisk område Sammenskrivning af overenskomster: Miljøkontrollører i København indskrives i overenskomst for Teknisk Service (41.01) Befarent dækspersonale på lejrskoleskibe indgår i overenskomst for specialarbejdere mv. (40.01)

56 Forenkling Pædagogisk (1) Protokollat III i dagpædagog-overenskomsten ophæves (pædagoger ved dagcentre). Ansættes fremover efter Særlige stillinger Pædagogisk uddannet personale ansat som socialpædagoger i basisstillinger på værkstedslederoverenskomsten flyttes til socialpædagogoverenskomsten Det Bruunske Pakhus udskrives af dagpædagogoverenskomsten

57 Forenkling Pædagogisk (2) Overenskomsten for hjemmedagplejere ophæves og overgår til protokollat til pædagogmedhjælperoverenskomsten Familieplejekonsulenter, som ansættes i forvaltningen, ved institutioner mv. indplaceres som familieplejekonsulent

58 Forenkling Ældre og sundhed Forhandlingsretten moderniseres for ledere indenfor SHK s område 8forsøgsordning) KHB-ok for portører og gymnastikpædagoger udgår => KHB portører flyttes til Tilsynsførende assistenter Hus-ren protokollater om pension til overførte fra staten udgår Personbegrænsning på Husren FKKA-bestemmelse om særlige dage (41.41) Ikke faglærte Ægtefælleansættelse udgår i Leder/mellemleder

59 Forenkling Elever Forlig med FOA og 3F om harmonisering Elever opnår samme rettigheder efter de generelle aftaler, særligt er alle nu omfattet af Aftale om fravær af familiemæssige årsager Ferie med løn går forud for feriedagpenge retstilstanden præciseres i KL s vejledning Ny underretning til organisationen om ophør

60 Løn og pension 0,25% til organisationsforhandlingerne Lønforbedringer /2000 niveau Pensionsforbedringer, forhøjelser og særydelser Frit valg ATP Pensionskarens Delpension og pensionister

61 Løn og pension Pensionskarens Pensionsordning fra det 21. år Påbegyndt nedsættelse af beskæftigelseskarens for månedslønnede 10, 9 og 6 måneder Afskaffelse af dobbeltkarens Præcisering af pensionskarens 8 års grænsen

62 Løn og pension Delpension og pensionister Pensionister omfattes af overenskomsterne, men skal ikke have pensionsbidrag AC og LC ikke omfattet Delpension etableres i flere pensionskasser Når mulighed for delpension er oprettet i overensstemmelse med KL s principper præciseres det i OK, at ansatte på delpension skal have pension af deres ansættelse

63 Løn- og pension Administrativt område (1) Chefaftalen (30.01): Pensions-/lønforhøjelse 0,23%, indgår i frit valg ATP: E til A Kontor og IT (30.11, 30.12): ATP: E til A Professionsbachelorer: grundløn hæves fra løntrin 31 til løntrin 32 Markedsføringsøkonom: grundløn kr.

64 Løn- og pension Administrativt område (2) Akademikeroverenskomsten (31.01): Pensionsforhøjelse: 0,32%, indgår i frit valg Tiltrædelsesaftale IDA/DdL (31.02): Pensionsforhøjelse: 0,32 %, indgår i frit valg Socialrådgivere og formidlere (30.31, 30.32): Pensionsforhøjelse for socialrådgivere på grundløn kr., 34 & 37: 0,27 % ATP: socialformidlere fra E til A, socialrådgivere fra E til F

65 Løn- og pension Administrativt område (3) Laboratorie- og miljøpersonale (35.11): Professionsbachelor grundløn hæves fra løntrin 31 til løntrin 32 ATP: fra E til A Grafisk personale (45.01): Overgang til lokal løn deraf nye grundlønninger ATP: fra E til A

66 Løn - og pension Administrativt område (4) Tjenestemandsansatte bibliotekarer (31.12): Basisstillinger Grundlønnen forhøjes fra løntrin 25 til kr. Mellemledere Grundlønnen forhøjes fra løntrin kr. til løntrin 37 Tandlæger (53.01, 53.02): Pensionsforhøjelse 0,4% Karens nedsættes 1 år til 10 mdr. for månedslønnede tandlæger

67 Løn- og pension Administrativt område (5) Kommunallæger (3-14 timer) (31.41): Grundlønnen forhøjes med 80 kr.: time fra kr. (31/3-00) til kr. årligt (31/3-00) time fra kr. (31/3-00) til kr. årligt (31/3-00). Kommunallæger (15-37 timer) (31.51): Pensionsforhøjelse: 0,35%

68 Løn- og pension Administrativt område (6) Bygningskonstruktører (32.01): Pensionsforhøjelse 0,15%, indgår i frit valg ATP: fra F til A Teknisk designere mv. (32.11): Pensionsforhøjelse 0,1%, indgår i frit valg Elever: Pensionsforhøjelse 0,5% Karens nedsættes fra 1 år til 6 mdr. ATP: fra F til A Udryknings-/udkaldsgodtgørelse forhøjes 0,25%

69 Løn og pension Teknisk område (1) Beredskabspersonale, basis (33.01): Grundlønstillægget hæves med 650 kr. årligt for beredskabsassistenter, vagtcentralpersonale, brandmænd, reddere og underbrandmestre Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5 Grundlønstillægget hæves med 650 kr. for elever, som er fyldt 25 år ved elevforholdets start Pensionsforhøjelse og Frit valg til brandmestre, beredskabsmestre og viceberedskabsmestre

70 Løn og pension Teknisk område (2) Beredskabspersonale, chefer (33.03): Vagtbetalingen for deltagelse i indsatsleder-vagten forhøjes med 9,50 kr. Pensionsbidraget sættes op til 16,30 % Frit valg mellem pension og løn

71 Løn og pension Teknisk område (3) Specialarbejdere (40.01): Grundlønstillægget hæves til kr. Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5 Grundlønstillæg på kr. for elever, som er fyldt 25 år ved elevforholdets start Minipensionen afskaffes fra 1. januar 2014 Pension til befarent dækspersonale hæves til 14,55 %

72 Løn og pension Teknisk område (4) Teknisk Service (41.01): Grundlønstillægget hæves med 500 kr. Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5 Grundlønstillæg på1.800 kr. for elever, som er fyldt 25 år ved elevforholdets start Alle på ATP A-sats Minipension afskaffes og karens nedsættes til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til 13,5 % for alle grupper

73 Løn og pension Teknisk område (5) Håndværkere (40.11): Pensionen forhøjes med 0,22 % Karens nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede ATP: Fra F til A - sats Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5

74 Løn og pension Teknisk område (6) Assistent/mestre og driftsledere (40.21): Pensionen forhøjes med 0,35 % Formandsoverenskomsten (40.31): Pensionen forhøjes med 0,23 % Dispositionstillæg forhøjes med 250 kr. Karens nedsættes fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede ATP: Fra F til A - sats

75 Løn og pension Teknisk område (7) Forhandlingskartellet: Grundlønstillægget hæves med kr. for kort- og landmålingsteknikere Grundløn 35 for skov- og landskabsingeniører hæves til kr. Grundløn 29 for maskinmestre hæves til kr. Pensionsforhøjelse til: 16,55 % for halinspektører m.fl. 17,00 % for navigatører m.fl. 16,35 % for jordbrugsteknologer 17,45 % for maskinmestre Pensionsforhøjelse indgår i frit valg

76 Løn og pension Teknisk område (8) Trafikkontrollører og driftsassistenter (41.91): Karensperioden nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til 13,30 % Frit valg indføres med 0,30 % Maritimt personale (42.01): Karensperioden nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til % Frit valg indføres med 0,19 %

77 Løn og pension Teknisk område (9) Flyvepladsledere m.fl. (42.11): Karens nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til 17,8 % Deltids brandfolk (43.01): Det årlige faste honorar forhøjes med 109,00 kr. For menigt brandpersonale, holdledere og holdledere med ansvar for varetagelse af den tekniske ledelse på skadestedet

78 Løn og pension Skole (1) Lønforbedringer (årligt grundbeløb): Den eksisterende fritvalgsordning udbygges fra 0,3 pct. til 0,6 pct. Grundlønstillæg for ledere på grundløn kr. forhøjes til grundløn kr. Sprogentertillæg forhøjes med 300 kr. Ungdomsskoletillæg forhøjes med 100 kr. Nyt tillæg som kompensation for udfasning af aldersreduktion på kr. for OK-ansatte (pensionsgivende) og kr. for tjenestemænd (ikke pensionsgivende)

79 Løn og pension Skole (2) Pension og særydelser: ATP: fra F til A - sats for: lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning ledere m.fl. indenfor undervisningsområdet Forhøjelse af de ikke-lønafhængige særydelser med 0,25 %

80 Løn og pension Dagpædagoger Pensionsforhøjelse på 0,21 % til 13,98 % Nedsættelse af karens for ikke-pædagoguddannede i Protokollat 1 fra 12 til 6 måneder (månedslønnede) ATP: Fra F til A - sats Forhøjelse af løn til pædagogstuderende i lønnet praktik med 0,25 %

81 Løn og pension Døgnpædagoger (1) Løn Forhøjelse af grundlønstillæg for socialpædagoger, faglærere og hjemmevejledere med 475 kr. til kr. Forhøjelse af grundlønnen for familieplejekonsulenter fra løntrin 34 til 35 uden fuldt gennemslag Forhøjelse af grundlønstillægget for husholdningsledere med 500 kr. til kr. Forhøjelse af løn til pædagogstuderende i lønnet praktik med 0,25 %

82 Løn og pension Døgnpædagoger (2) Pension og frit valg Pensionsforhøjelse for mellemledere mv. på 0,3 % til 14,8 %, dog socialpædagogiske konsulenter til 15,3 % Forhøjelse af fritvalgstillæg for tjenestemandsansatte og reglementsansatte ledere med 0,3 % til 0,65 % Etablering af fritvalgsordning for øvrigt tjenestemandsansat og reglementsansat basispersonale med 0,3 %

83 Løn og pension Døgnpædagoger (3) Pension og særydelser Afskaffelse af pensionskarens for uddannede socialpædagoger (månedslønnede) ATP: Fra F til A - sats Forhøjelse af de ikke-lønafhængige særydelser med 0,25 %

84 Løn og pension Pædagogmedhjælpere (1) Forhøjelse af grundlønstillægget til pædagogmedhjælpere med 392 kr. til kr. årligt Forhøjelse af grundlønstillægget til pædagogiske assistenter med 392 kr. til kr. årligt Grundlønstillæg til hjemmedagplejere på kr. årligt Nedsættelse af pensionskarens fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede

85 Løn og pension Pædagogmedhjælpere (2) Elever Forhøjelse af elevløn med 722 kr. årligt Forhøjelse af GVU-løn, nu i 2000 niveau

86 Løn og pension Dagplejere (1) Pension og frit valg Forhøjelse af pensionsbidraget med 0,27 % til 14,27 % Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen Nedsættelse af pensionskarens fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede

87 Løn og pension Dagplejere (2) Elever Forhøjelse af elevløn med 722 kr. årligt Forhøjelse af GVU-løn, nu i 2000 niveau

88 Løn og pension Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (1) Løn Forhøjelse af grundlønstillægget med 410 kr. til kr. for omsorgs- og pædagogmedhjælpere Arbejdstidsbestemte særydelser Forhøjelse af ikke-lønafhængige særydelser med 0,25 %

89 Løn og pension Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (2) Pension Forhøjelse af pensionsbidraget for pædagogiske assistenter med 0,19 % til 13,19 % Nedsættelse af pensionskarens fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede

90 Løn og pension Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (3) Elever Forhøjelse af elevløn med 722 kr. årligt Forhøjelse af GVU-løn, nu i 2000-niveau

91 Løn og pension Værkstedspersonale (1) Løn Forhøjelse af grundlønnen for værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse fra: løntrin kr. til løntrin kr. løntrin kr. til løntrin kr. løntrin kr. til løntrin kr.