Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013"

Transkript

1 Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013

2 Dagens program Overenskomstforhandlingerne 2013 i helikopterperspektiv Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Ny kompetencefond og lokal løndannelse Mere fleksibilitet Frokost Ændringer i forhold til arbejdstid Forenkling Ændringer i forhold til løn og pension Eftermiddagskaffe Ny fleksjobordning Perspektivering fra O.13 til O.15

3 O.13 i helikopterperspektiv - hvad er særligt ved O.13 Forhandlinger uden lønkrav fra KTO Benhård, ideologisk arbejdsgiverpolitik Intet nyt fra overenskomstfronten Lockout af ca lærere i folkeskolen i 4 uger Michael Ziegler og Anders Bondo som mediestjerner Hvem kender den finske model? Konspirationsteorier og debat om den danske model KTO sætter godkendelse af forliget på hold

4 O.13 i helikopterperspektiv - tidsforløbet Forberedelse 16. februar: KTO-forlig 1. april: Lockout af lærerne 2. maj: KTOforlig godkendt 6. December: Udveksling af krav Indtil 1. marts: Forlig med de enkelte organisationer 26. april: Lovindgreb på lærerområdet Implementering af forlig og på vej mod O.15

5 O.13 i helikopterperspektiv - baggrundstæppet Krisen ingen økonomi Behov for omstilling og effektivisering Reformer KL s arbejdsgiverpolitik

6 O.13 i helikopterperspektiv - 3 hovedkrav Lærerarbejdstid Smal økonomisk ramme Bedre rammer for ledelse og effektiv opgavevaretagelse

7 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Smal økonomisk ramme

8 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? MED/SU (1) Ved O.11 fjernede vi en række skal-opgaver for Hovedudvalget - indføjede i stedet pligt for hovedudvalget til at drøfte, hvilke indsatsområder/opgaver, som man lokalt er enige om, er væsentlige i den enkelte kommune O.13 resultatet skal ses i forlængelse heraf. Denne gang har vi aftalt, at hovedudvalget kan lade være med at opfylde en række af de resterende skal-opgaver, hvis ledelsen og medarbejdersiden er enige herom. Det gælder: Retningslinjer for trivselsmålinger (trivselsaftalens 3, stk. 2) Evaluering af MUS-samtaler (kompetenceudviklingsaftalens 4, stk. 2 Retningslinjer for sundhed (trivselsaftalens 4, stk. 1) Og denne gang har vi også kigget på de lokale MED-udvalgs opgaver. Fremover kan de undlade at opfylde: Retningslinjer for fremlæggelse af institutionsbaseret sygefraværsstatistik (trivselsaftalens 6, stk. 2) Drøfte kompetenceudvikling (kompetenceudviklingsaftalens 6)

9 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? MED/SU (2) En kortere og mere fleksibel MED-grunduddannelse fra 1. januar 2015 En grunduddannelse på 7,4 time i stedet for de eksisterende 3 dage (MED-udvalg) En grunduddannelse på 14,8 time i stedet for eksisterende 5 dage (MED-udvalg der også varetager arbejdsmiljøfunktionen) Retten til årlig supplerende uddannelse (klippekort) bibeholdes uændret. Pris: Pligt for ledere, der den 1. januar 2015 sidder i et MED-udvalg, og som ikke tidligere har gennemført en samarbejdsuddannelse til så vidt muligt at gennemføre grunduddannelsen inden udgangen af 2015.

10 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? MED/ SU (3) Opsigelse af den lokale MED-aftale kan fremover ske på et hvilket som helst tidspunkt med 9 måneders varsel Udveksling af en række dokumenter/oplysninger mellem kommunen, tillidsrepræsentanten og den faglige organisation skal fremover ske digitalt. Det vil fx sige pr. mail.

11 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partsrådgivning MED/SU (4) Et af de problemer vi drøftede med KTO under forhandlingerne var, at nogle gang er samarbejdet i hovedudvalg og/ eller fremdriften i forhandlingsorgan udfordret af, at man lokalt ikke er enige om forståelsen af samarbejdsreglerne Der er nu aftalt et projekt om fælles partsrådgivning i form af enten: Lokalt rådgivningsbesøg ved uenighed i hovedudvalg/ forhandlingsorgan, hvis et sådant besøg vurderes at være formålstjenligt Oplæg for forhandlingsorganet med henblik på at introducere forhandlingsorganet til opgave og kompetence Begge former forventes pt. at blive udbudt fra 1. januar 2014 og er gratis for kommunen så længe, der stadig er midler i projektet.

12 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? AKUT Opkrævning for perioden : 58,4 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte til indbetaling senest 1. juli 2013 De 58,4 øre dækker AKUT-bidrag (35,4 øre), AUA-midler (14,4 øre) og kompetencefonden (8,6 øre) Forsøgsordningen vedr. afsættelse af AKUT-midler til lokale formål i kommunerne er nu en permanent ordning : Der afsættes i den enkelte kommune 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime pr. 1. april 2013 og 1. april Midlerne skal være aftalt anvendt inden den 31. marts 2015.

13 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Tryghedspulje Tryghedspuljen, som blev aftalt ved O.11 fortsætter. Puljen omfatter nu alle grupper bortset fra grupper ansat inden for LC s og AC s områder. Der opkræves ikke fornyede midler til Tryghedspuljen i perioden.

14 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet Kommunen skal tegne rejseforsikring for medarbejdere på tjenesterejse i udlandet Forsikringen skal sikre dækning ift. syge- og hjemtransport, rejseulykker og rejsegods Kan evt. være i form af en administrationsaftale, således at kommunen er selvfinansierende Stort set alle kommuner har i forvejen en rejseforsikring

15 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Åremål Nødvendig opfølgning på tilbagetræknings-reformen Pensionsudbetalingsalderens fastsættes til 5 år før folkepensionsalderen (tidligere 60 år) Svarer til reglerne i pensionsregulativet

16 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partssamarbejde om udvikling af kerneydelsen (PUK) Partssamarbejdet om Udvikling af Kerneydelsen (PUK) er en del af tillidsdagsordenen. PUK skal arbejde med: at styrke kvalitet og faglighed herunder strategisk kompetenceudvikling, at fremme tillid, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø i arbejdet med kerneopgaven, at udvikle innovationskraft, måleredskaber og evalueringskulturer, at fremme godt lederskab, at sætte borgeren i centrum, at udvikle medarbejdernes indflydelse på eget arbejde

17 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partssamarbejde om udvikling af kerneydelsen (PUK) Der oprettes en bestyrelse samt 5 borgerrettede huse : PUK Børn PUK Ældre PUK Borgere med særlige behov PUK Borger PUK Bruger

18 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partssamarbejde om udvikling af kerneydelsen (PUK) I bestyrelsen indgår: 2 repræsentanter fra KL, 2 repræsentanter fra de kommunale chefforeninger, 4 repræsentanter fra KTO, 1 repræsentant fra SHK samt evt. eksterne ressourcepersoner fra f.eks. forsknings-, uddannelsesinstitutioner o.lign. I hvert af husene indgår: 2 repræsentanter fra KL, 2 repræsentanter fra de relevante chefforeninger, 6 repræsentanter fra de faglige organisationer. Desuden kan 2-4 lokale leder- og medarbejderrepræsentanter samt eksterne ressourcepersoner inviteres til at deltage.

19 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (1) Ca. 150 mio. kr. til kompetenceudvikling i fonden i OKperioden Alle ansatte er omfattet bortset fra ansatte indenfor AC og LC overenskomster Hele KL s forhandlingsområde samt Københavnske selvejende institutioner med driftsoverenskomst er omfattet. Serviceaftalevirksomheder er dog ikke omfattet.

20 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (2) Der kan søges op til kr. pr. ansat pr. år. Ansøgninger behandles fra 1. januar 2014 ansøgning sker via elektronisk ansøgningsmodul. Etablering af fonden samt opstart af informationsaktiviteter sker 2. halvår Ansøgning kan ske som individuelle ansøgninger (leder, ansat og TR underskriver ligesom ved Tryghedspuljen) eller som kollektive ansøgninger (underskriftprocedure endnu ikke aftalt)

21 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (3) Krav om kommunal medfinansiering på min. 20%. (Kan f.eks. være i form af dokumenterbare vikarudgifter.) MUS-samtaler er det naturlige udgangspunkt for ansøgninger. På de overenskomstområder, hvor det er aftalt, forudsættes individuelle udviklingsplaner. Aktiviteterne skal ligge ud over den indsats, som i øvrigt finder sted i kommunerne. Der kan ikke søges til overenskomstmæssigt fastsatte uddannelser eller uddannelser, der særskilt er afsat midler til via lovgivning.

22 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (4) Fondens kapital udgøres dels af ubrugte midler fra Tryghedspuljen (53 mio. kr.) samt af ATP-provenumidler og lønmidler. Kommunerne indbetaler til Kompetencefonden i forbindelse med AKUT-opkrævningerne. Der lægges et ørebeløb oveni AKUT-opkrævningen således: 1. juli 2013 xx øre pr. ATP-pligtig arbejdstime 1. juli 2014 yy øre pr. ATP-pligtig arbejdstime Fondens aktiviteter evalueres (foreløbigt) sommeren 2014.

23 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (5) Fonden dækker: Kursusafgifter, materiale samt transport og ophold. OBS: På BUPL s område kan vikarudgifter dækkes. De 4 fondsområder tilgodeser særligt visse typer ansøgninger: Fondsområde 1 (FOA, 3F, Metal m.fl.) Kompetencegivende og særlig kompetencegivende uddannelse, dobbelt uddannelsesløft. Fondsområde 2 (SL) Diplom-, master og kandidatuddannelser, særligt prioriteret kompetenceløft. Fondsområde 3 (HK, DS og TL) - Akademi-, diplom- og masteruddannelser. Fondsområde 4 (BUPL og FK) Fagspecifikke kurser. Desuden kan søges til alt indenfor fondens formål, som overenskomstparterne kan enes om.

24 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Lokal løn nyt ved O.13 Ny måde at gennemføre Niveau 2-forhandling på KL og kommunen sætter holdet i dialog KL sparrer og rådgiver fortsat Projekt om revision af bilaget om det lokale økonomiske råderum Ingen materielle ændringer

25 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Lokal løn ikke nyt Krav fra organisationer om forlodsfinansiering og bindinger på tilbageløbsmidler blev afværget Fortsat forudsat lokal løndannelse i den økonomiske ramme Uændret Aftale om gennemsnitsløngaranti Uændrede procedureregler (udover niveau 2)

26 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Status på lokal løn Afsat i alt 6,4 % af overenskomstrammen ved forhandlingerne i perioden O.97-O.08 Den lokale løndannelses andel (netto) af den samlede lønsum (netto) er ca. 8,7 %* (november 2012), dvs. uændret (ift. november 2010) Andelen svinger fra kommune til kommune og fra personalegruppe til personalegruppe * Ekskl. timelønnede og forsyningsvirksomheder Læs mere om lokal løndannelse på KL s hjemmeside:

27 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Udfordringer (1) Anvend lokal løn! Fasthold kommunens eget niveau for lokal løndannelse hold øje Anvend lokal løn aktivt fremfor at udmønte løn passivt via centralt regulerede midler (reguleringsordningen) Overvej hvilke oplysninger det er hensigtsmæssigt at udlevere til organisationerne

28 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Udfordringer (2) Uændret pres på kommunerne for at binde tilbageløbsmidler, fx i forhåndsaftaler Uændret pres på KL for centralt at aftale bindinger Forventet tema ved O.15 Eventuelle analyser af enkeltkommuners andel af lokal løn forud for O.15

29 Temaer ved organisationsforhandlingerne Fleksibilitet Arbejdstid Forenkling Løn og pension

30 Fleksibilitet Højere individuel arbejdstid: Ændret ordning Nye grupper omfattet Nye fritvalgsordninger Nye grupper på det kommunale arbejdsmarked Kandidat Professionsbachelorer

31 Højere individuel arbejdstid Fleksibel måde at øge arbejdsudbuddet på Kan bruges af medarbejdere der har lyst til at arbejde mere i en periode i deres arbejdsliv Fordele for medarbejderen højere løn, fuld pensionsdækning af de ekstra timer, påregnelighed og fast indtægt Bygger på frivillighed en naturlig del af ansættelsessamtalen

32 Fleksibilitet Administrativt område (1) Højere individuel arbejdstid: Ordningen ændres til at aftale kan indgås direkte mellem ansatte og ansættelsesmyndigheden: Kontor og IT Laboratorie og miljøpersonale Grafisk personale Tandklinikassistenter

33 Fleksibilitet Administrativt område (2) Højere individuel arbejdstid (fortsat): Ordningen ændres til forsøgsordning at aftale kan indgås direkte mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden: Akademikerne tj.m.bibliotekarer Ingeniører og landinspektører Bibliotekarer alle ansatte omfattes (forsøgsordning)

34 Fleksibilitet Administrativt område (3) Højere individuel arbejdstid (fortsat): Nye ordninger aftalt: Kommunallæger (15-37 timer) Bygningskonstruktører Tekniske designere mv Tandlæger (forsøgsordning)

35 Fleksibilitet Administrativt område (3) Overenskomstdækning af nye grupper, AC: Nye grupper optages løbende i OK, når der er grænsedraget mellem akademikernes medlemsorganisationer. Kandidatuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i prof.bachelor (i det omfang kandidatudd. fremgår af bilag 1) Udenlandske uddannelser omfattes, når uddannelsen er på niveau med og er sammenlignelig med en uddannelse, som er nævnt i bilag 1. Aftale om introduktionsstillinger ledige akademikere

36 Fleksibilitet Administrativt område (4) Overenskomstdækning af nye grupper, AC (fortsat): Cand.design Cand.theol Cand.public. Cand.mag i kultur, kommunikation og globalisering Cand.ling.merc (MA) Cand.soc. i off. Ledelse og social udvikl. Kandidat i biologi-bioteknologi Cand.scient. i agrobiologi Cand.scient. I jordbrug, natur og miljø Bachelor i jordbrug, fødevarer og miljø

37 Fleksibilitet Administrativt område (5) Nye grupper, (IDA/Ddl): Cand.scient.techn. Cand.scient.med (Professionsbachelor på baggrund af eksamen der henhører under IDA/DdL s dækningsområde) Kandidatuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i prof.bachelor (i det omfang kandidatudd. fremgår af overenskomsten) Udenlandske uddannelser omfattes, når uddannelsen er på niveau med og er sammenlignelig med en uddannelse, som er nævnt i overenskomsten

38 Fleksibilitet Administrativt område (6) Nye grupper, Kontor og IT-personale: Professionsbachelor i finans Professionsbachelor i økonomi og IT Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Professionsbachelor i webudvikling Professionsbachelor I softwareudvikling Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

39 Fleksibilitet Teknisk område Forhandlingskartellet: Højere individuel arbejdstid indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Frit valg for nye grupper: (33.01) Beredskab basis (0,25%) (33.03) Beredskab chefer (0.05%) (40.31) Formænd (0,23%) (41.91) Trafikkontrollører (0.30%) (42.01) Maritimt (0,19%)

40 Fleksibilitet Pædagogisk område (1) Frit valg for nye grupper: (64.02, 64.05) Tjenestemandsansat og reglementsansat basispersonale på døgnområdet (SL): 0,3 % (44.01) Værkstedspersonale: 0,3 % (69.01, 66.01) Serviceaftalevirksomheder omfattes af overenskomsterne for hhv. ledere og dagplejere Frist for forhandling ved opsigelse i prøveperioden for ansatte på socialpædagogoverenskomsten nedsættes fra 3 til 2 uger.

41 Fleksibilitet Ældre- og sundhed (1) Frit valg for nye stillingsgrupper: Ledere/mellemledere (72.01) (0,5%) Nye grupper overenskomstdækkes: Jordemødre, farmakonomer, kandidater (70.01) Ledende psykomotoriske terapeuter (71.01) Rengøringsteknikere (41.71)

42 Fleksibilitet Ældre- og sundhed (2) Farmakonomer: Kompetencer indenfor medicinområdet Forebygge fejlmedicinering Minimere spild Forebygge unødige (gen)indlæggelser Plejecentre og sygeplejen Omfattet af atypiske stillinger Arbejdstid som selvtilrettelæggende

43 Fleksibilitet Ældre og sundhed (3) Jordemødre: Kompetencer indenfor svangreområdet, socialt udsatte gravide, gravide stofmisbrugere, sundhedsfremme og forebyggelse mv. Omfattet af atypiske stillinger Arbejdstid som selvtilrettelæggende

44 Fleksibilitet Ældre og sundhed (4) Kandidater: 5 konkrete uddannelser: Cand. Cur. (sygepleje) Cand. Scient fys. (fysioterapi) Cand. Scient san. (sundhedsfaglig kandidatuddannelse) Cand. Scient. Tech i integrerede fødevarestudier Cand. Scient i klinisk ernæring Se bilag til overenskomsten Forudsætning at de ansættes i stillinger der forudsætter akademisk uddannelse og at det er faget der har betydning for den ansattes beskæftigelse Kan styrke kompetencerne i arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen

45 Arbejdstid Skoleområdet Skolepædagoger De døgndækkede områder Dagområderne, projekter i perioden

46 Arbejdstid Skoleområdet (1) Fra 1. august 2014 har skolelederne retten til at lede og fordele arbejdet - som på alle andre arbejdspladser Udviklingen af folkeskolen er frigjort fra bindinger i lærernes arbejdstidsregler, fx undervisningsmaksimum, omregningsfaktorer samt akkorder med tilhørende proces- og procedurekrav Der skal ikke indgås nye lokale aftaler om arbejdstidens anvendelse Udfasning af aldersreduktion samt nyt tillæg som kompensation for udfasning af aldersreduktion

47 Arbejdstid Skoleområdet (2) Hvis du vil vide mere om lovindgrebet: Lov nr. 409 af 26. april 2013 i Lovtidende A på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside under Aktuelt/Nyheder Hvad nu? KL s samarbejde med kommunerne om at realisere en ny folkeskole Nyhedsbrev for skoleledere og Løn- og personalenyt om lovindgrebet er udsendt medio maj 5 endagskonferencer for skoleledelser i maj / juni Kurser for skoleledelser i efteråret

48 Arbejdstid Skolepædagoger (BUPL) Parterne er enige om at optage forhandling i perioden om ændring af arbejdstidsreglerne og forenkling af opgavebeskrivelserne for skolepædagoger. Ændringerne af arbejdstidsreglerne skal sikre hensigtsmæssige rammer for pædagoger, der arbejder i folkeskolen i lyset af den forestående folkeskolereform.

49 Arbejdstid Døgnarbejdstid De tre store aftaler (79.01, og 64.11) Vi ønskede regler der er mere ens, mere smidige og lettere at administrere Lange hårde forhandlinger Vi kom ikke i mål AUA-projekt om forberedelse af O.15 Konkrete forslag til reviderede regler Indflydelse på eget arbejde og egen arbejdstid Bedre beregningsgrundlag

50 Arbejdstid Administrativt område Kontor og IT-personale projekt: Projektet skal afdække, om der er behov for ændringer i gældende arbejdstidsregler, herunder forskudttidsaftalen, bl.a. set i lyset af anvendelsen af flekstid. I projektet indgår endvidere bl.a. drøftelse af: tidspunktet for forskudttidsbetaling fra kl til kl overtidsbetaling harmonisering af særregler muligheder for at etablere rådighedsforpligtelse

51 Arbejdstid Teknisk område Personalepolitiske projekter i perioden: Forhandlingskartellet arbejdstid, overarbejde og forskudt tid Beredskabsområdet arbejdstid for døgnvagtgørende personale

52 Forenkling Overenskomster/protokollater der udgår Bestemmelser, der er forenklet Harmonisering af elevbestemmelser Standardisering af overenskomsterne

53 Forenkling Administrativt område (1) 30.11, Kontor- og IT 35.11, Laboratorie- og miljøpersonale 53.21, Tandklinikassistenter I alle tre overenskomster er Protokollat 1 om særbestemmelser for FFKA-området bortfalder. De bestemmelser, der opretholdes, indskrives i overenskomsterne.

54 Forenkling Administrativt område (2) AC 4 aftaler ophører og indgår som protokollater til overenskomsten Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere Aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet Aftale om løst ansatte bibliotekarer (tilkaldevikarer) Aftale om honorering af psykologiske konsulenter Gammelt lønforløb udfases

55 Forenkling Teknisk område Sammenskrivning af overenskomster: Miljøkontrollører i København indskrives i overenskomst for Teknisk Service (41.01) Befarent dækspersonale på lejrskoleskibe indgår i overenskomst for specialarbejdere mv. (40.01)

56 Forenkling Pædagogisk (1) Protokollat III i dagpædagog-overenskomsten ophæves (pædagoger ved dagcentre). Ansættes fremover efter Særlige stillinger Pædagogisk uddannet personale ansat som socialpædagoger i basisstillinger på værkstedslederoverenskomsten flyttes til socialpædagogoverenskomsten Det Bruunske Pakhus udskrives af dagpædagogoverenskomsten

57 Forenkling Pædagogisk (2) Overenskomsten for hjemmedagplejere ophæves og overgår til protokollat til pædagogmedhjælperoverenskomsten Familieplejekonsulenter, som ansættes i forvaltningen, ved institutioner mv. indplaceres som familieplejekonsulent

58 Forenkling Ældre og sundhed Forhandlingsretten moderniseres for ledere indenfor SHK s område 8forsøgsordning) KHB-ok for portører og gymnastikpædagoger udgår => KHB portører flyttes til Tilsynsførende assistenter Hus-ren protokollater om pension til overførte fra staten udgår Personbegrænsning på Husren FKKA-bestemmelse om særlige dage (41.41) Ikke faglærte Ægtefælleansættelse udgår i Leder/mellemleder

59 Forenkling Elever Forlig med FOA og 3F om harmonisering Elever opnår samme rettigheder efter de generelle aftaler, særligt er alle nu omfattet af Aftale om fravær af familiemæssige årsager Ferie med løn går forud for feriedagpenge retstilstanden præciseres i KL s vejledning Ny underretning til organisationen om ophør

60 Løn og pension 0,25% til organisationsforhandlingerne Lønforbedringer /2000 niveau Pensionsforbedringer, forhøjelser og særydelser Frit valg ATP Pensionskarens Delpension og pensionister

61 Løn og pension Pensionskarens Pensionsordning fra det 21. år Påbegyndt nedsættelse af beskæftigelseskarens for månedslønnede 10, 9 og 6 måneder Afskaffelse af dobbeltkarens Præcisering af pensionskarens 8 års grænsen

62 Løn og pension Delpension og pensionister Pensionister omfattes af overenskomsterne, men skal ikke have pensionsbidrag AC og LC ikke omfattet Delpension etableres i flere pensionskasser Når mulighed for delpension er oprettet i overensstemmelse med KL s principper præciseres det i OK, at ansatte på delpension skal have pension af deres ansættelse

63 Løn- og pension Administrativt område (1) Chefaftalen (30.01): Pensions-/lønforhøjelse 0,23%, indgår i frit valg ATP: E til A Kontor og IT (30.11, 30.12): ATP: E til A Professionsbachelorer: grundløn hæves fra løntrin 31 til løntrin 32 Markedsføringsøkonom: grundløn kr.

64 Løn- og pension Administrativt område (2) Akademikeroverenskomsten (31.01): Pensionsforhøjelse: 0,32%, indgår i frit valg Tiltrædelsesaftale IDA/DdL (31.02): Pensionsforhøjelse: 0,32 %, indgår i frit valg Socialrådgivere og formidlere (30.31, 30.32): Pensionsforhøjelse for socialrådgivere på grundløn kr., 34 & 37: 0,27 % ATP: socialformidlere fra E til A, socialrådgivere fra E til F

65 Løn- og pension Administrativt område (3) Laboratorie- og miljøpersonale (35.11): Professionsbachelor grundløn hæves fra løntrin 31 til løntrin 32 ATP: fra E til A Grafisk personale (45.01): Overgang til lokal løn deraf nye grundlønninger ATP: fra E til A

66 Løn - og pension Administrativt område (4) Tjenestemandsansatte bibliotekarer (31.12): Basisstillinger Grundlønnen forhøjes fra løntrin 25 til kr. Mellemledere Grundlønnen forhøjes fra løntrin kr. til løntrin 37 Tandlæger (53.01, 53.02): Pensionsforhøjelse 0,4% Karens nedsættes 1 år til 10 mdr. for månedslønnede tandlæger

67 Løn- og pension Administrativt område (5) Kommunallæger (3-14 timer) (31.41): Grundlønnen forhøjes med 80 kr.: time fra kr. (31/3-00) til kr. årligt (31/3-00) time fra kr. (31/3-00) til kr. årligt (31/3-00). Kommunallæger (15-37 timer) (31.51): Pensionsforhøjelse: 0,35%

68 Løn- og pension Administrativt område (6) Bygningskonstruktører (32.01): Pensionsforhøjelse 0,15%, indgår i frit valg ATP: fra F til A Teknisk designere mv. (32.11): Pensionsforhøjelse 0,1%, indgår i frit valg Elever: Pensionsforhøjelse 0,5% Karens nedsættes fra 1 år til 6 mdr. ATP: fra F til A Udryknings-/udkaldsgodtgørelse forhøjes 0,25%

69 Løn og pension Teknisk område (1) Beredskabspersonale, basis (33.01): Grundlønstillægget hæves med 650 kr. årligt for beredskabsassistenter, vagtcentralpersonale, brandmænd, reddere og underbrandmestre Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5 Grundlønstillægget hæves med 650 kr. for elever, som er fyldt 25 år ved elevforholdets start Pensionsforhøjelse og Frit valg til brandmestre, beredskabsmestre og viceberedskabsmestre

70 Løn og pension Teknisk område (2) Beredskabspersonale, chefer (33.03): Vagtbetalingen for deltagelse i indsatsleder-vagten forhøjes med 9,50 kr. Pensionsbidraget sættes op til 16,30 % Frit valg mellem pension og løn

71 Løn og pension Teknisk område (3) Specialarbejdere (40.01): Grundlønstillægget hæves til kr. Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5 Grundlønstillæg på kr. for elever, som er fyldt 25 år ved elevforholdets start Minipensionen afskaffes fra 1. januar 2014 Pension til befarent dækspersonale hæves til 14,55 %

72 Løn og pension Teknisk område (4) Teknisk Service (41.01): Grundlønstillægget hæves med 500 kr. Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5 Grundlønstillæg på1.800 kr. for elever, som er fyldt 25 år ved elevforholdets start Alle på ATP A-sats Minipension afskaffes og karens nedsættes til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til 13,5 % for alle grupper

73 Løn og pension Teknisk område (5) Håndværkere (40.11): Pensionen forhøjes med 0,22 % Karens nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede ATP: Fra F til A - sats Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5

74 Løn og pension Teknisk område (6) Assistent/mestre og driftsledere (40.21): Pensionen forhøjes med 0,35 % Formandsoverenskomsten (40.31): Pensionen forhøjes med 0,23 % Dispositionstillæg forhøjes med 250 kr. Karens nedsættes fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede ATP: Fra F til A - sats

75 Løn og pension Teknisk område (7) Forhandlingskartellet: Grundlønstillægget hæves med kr. for kort- og landmålingsteknikere Grundløn 35 for skov- og landskabsingeniører hæves til kr. Grundløn 29 for maskinmestre hæves til kr. Pensionsforhøjelse til: 16,55 % for halinspektører m.fl. 17,00 % for navigatører m.fl. 16,35 % for jordbrugsteknologer 17,45 % for maskinmestre Pensionsforhøjelse indgår i frit valg

76 Løn og pension Teknisk område (8) Trafikkontrollører og driftsassistenter (41.91): Karensperioden nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til 13,30 % Frit valg indføres med 0,30 % Maritimt personale (42.01): Karensperioden nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til % Frit valg indføres med 0,19 %

77 Løn og pension Teknisk område (9) Flyvepladsledere m.fl. (42.11): Karens nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til 17,8 % Deltids brandfolk (43.01): Det årlige faste honorar forhøjes med 109,00 kr. For menigt brandpersonale, holdledere og holdledere med ansvar for varetagelse af den tekniske ledelse på skadestedet

78 Løn og pension Skole (1) Lønforbedringer (årligt grundbeløb): Den eksisterende fritvalgsordning udbygges fra 0,3 pct. til 0,6 pct. Grundlønstillæg for ledere på grundløn kr. forhøjes til grundløn kr. Sprogentertillæg forhøjes med 300 kr. Ungdomsskoletillæg forhøjes med 100 kr. Nyt tillæg som kompensation for udfasning af aldersreduktion på kr. for OK-ansatte (pensionsgivende) og kr. for tjenestemænd (ikke pensionsgivende)

79 Løn og pension Skole (2) Pension og særydelser: ATP: fra F til A - sats for: lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning ledere m.fl. indenfor undervisningsområdet Forhøjelse af de ikke-lønafhængige særydelser med 0,25 %

80 Løn og pension Dagpædagoger Pensionsforhøjelse på 0,21 % til 13,98 % Nedsættelse af karens for ikke-pædagoguddannede i Protokollat 1 fra 12 til 6 måneder (månedslønnede) ATP: Fra F til A - sats Forhøjelse af løn til pædagogstuderende i lønnet praktik med 0,25 %

81 Løn og pension Døgnpædagoger (1) Løn Forhøjelse af grundlønstillæg for socialpædagoger, faglærere og hjemmevejledere med 475 kr. til kr. Forhøjelse af grundlønnen for familieplejekonsulenter fra løntrin 34 til 35 uden fuldt gennemslag Forhøjelse af grundlønstillægget for husholdningsledere med 500 kr. til kr. Forhøjelse af løn til pædagogstuderende i lønnet praktik med 0,25 %

82 Løn og pension Døgnpædagoger (2) Pension og frit valg Pensionsforhøjelse for mellemledere mv. på 0,3 % til 14,8 %, dog socialpædagogiske konsulenter til 15,3 % Forhøjelse af fritvalgstillæg for tjenestemandsansatte og reglementsansatte ledere med 0,3 % til 0,65 % Etablering af fritvalgsordning for øvrigt tjenestemandsansat og reglementsansat basispersonale med 0,3 %

83 Løn og pension Døgnpædagoger (3) Pension og særydelser Afskaffelse af pensionskarens for uddannede socialpædagoger (månedslønnede) ATP: Fra F til A - sats Forhøjelse af de ikke-lønafhængige særydelser med 0,25 %

84 Løn og pension Pædagogmedhjælpere (1) Forhøjelse af grundlønstillægget til pædagogmedhjælpere med 392 kr. til kr. årligt Forhøjelse af grundlønstillægget til pædagogiske assistenter med 392 kr. til kr. årligt Grundlønstillæg til hjemmedagplejere på kr. årligt Nedsættelse af pensionskarens fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede

85 Løn og pension Pædagogmedhjælpere (2) Elever Forhøjelse af elevløn med 722 kr. årligt Forhøjelse af GVU-løn, nu i 2000 niveau

86 Løn og pension Dagplejere (1) Pension og frit valg Forhøjelse af pensionsbidraget med 0,27 % til 14,27 % Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen Nedsættelse af pensionskarens fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede

87 Løn og pension Dagplejere (2) Elever Forhøjelse af elevløn med 722 kr. årligt Forhøjelse af GVU-løn, nu i 2000 niveau

88 Løn og pension Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (1) Løn Forhøjelse af grundlønstillægget med 410 kr. til kr. for omsorgs- og pædagogmedhjælpere Arbejdstidsbestemte særydelser Forhøjelse af ikke-lønafhængige særydelser med 0,25 %

89 Løn og pension Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (2) Pension Forhøjelse af pensionsbidraget for pædagogiske assistenter med 0,19 % til 13,19 % Nedsættelse af pensionskarens fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede

90 Løn og pension Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (3) Elever Forhøjelse af elevløn med 722 kr. årligt Forhøjelse af GVU-løn, nu i 2000-niveau

91 Løn og pension Værkstedspersonale (1) Løn Forhøjelse af grundlønnen for værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse fra: løntrin kr. til løntrin kr. løntrin kr. til løntrin kr. løntrin kr. til løntrin kr.

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område

SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne det kommunale område SUNDHEDSKARTELLETS FORLIG Overenskomstforhandlingerne 2013 - det kommunale område DET SAMLEDE RESULTAT 2-årig aftale Generelle lønstigninger på 1,91 procent (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

OK13 Hvad startede vi med

OK13 Hvad startede vi med OK13 Hvad startede vi med Lønstigninger, der som minimum sikrer realløn for de lavest lønnede Fortsættelse af reguleringsordningen, der sikrer mod et lønefterslæb i forhold til det private arbejdsmarked.

Læs mere

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Kommuner OK 13 Teknisk gennemgang kommuner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

Indledning: Den nye fleksjobordning:

Indledning: Den nye fleksjobordning: Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2013:37 af 17. April 2013 Nye regler om fleksjob Løn- og ansættelsesvilkår mv. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - 70e skal anvendes ved fastsættelse af lønog

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

FOA Fag og Arbejde. Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde. KL FOA Fag og Arbejde SAG-2014-00642 Tid: Den 12. marts 2015, kl. 05.10 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for FOA s pædagogiske sektors forhandlingsområde.

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske

2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske Kommunerne - OK 13 Hovedpunkter 2-årig overenskomst Samlet ramme 2,22 % (efter reguleringsordningen 2,16 %) Reguleringsordningen bevares Pensionsforbedringer Fysioterapeutiske kandidater omfattes nu af

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Regioner OK 13 Teknisk gennemgang regioner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

64.04 O.15 22/2016 Side 1

64.04 O.15 22/2016 Side 1 Side 1 Aftale vedrørende aflønning mv. for det pr. ultimo marts 1976 reglementsansatte pædagogisk uddannede personale ved kommunale døgninstitutioner og ved selvejende døgninstitutioner, hvormed kommunalbestyrelsen

Læs mere

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb

KL Dato: Arbejdsgiverpolitisk Center. Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: / København S Sagsbehandler: lrh/beb KL Dato: 12-12-2017 Arbejdsgiverpolitisk Center Deres ref.: Weidekampsgade 10 Postboks 3370 Vor ref.: 22-2018/20005 2300 København S Sagsbehandler: lrh/beb Løn og Vilkår Sendt pr. mail til: O.18@kl.dk

Læs mere

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR

Reform af fleksjob. BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Reform af fleksjob BR-Nordjylland VINSA/CABI 13. marts 2013 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen SFR Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato: 22012013

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde.

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations forhandlingsområde. KL 411 Overbragt Lærernes Centralorganisation Niels Hemmingsens Gade 10, 4 1153 København V Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2011 af aftaler og overenskomster inden for Lærernes Centralorganisations

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OK15-HVAD GIK VI EFTER? DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE Løn og pension Sikre reallønnen

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen OPUS sagsnr. 220733 Tid: Den 24. februar 2011 kl. 19.20 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af Overenskomst for bygningskonstruktører inden for Teknisk

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område Den 25. marts 2013

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster for BUPLs forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med BUPL er oplistet

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. april 2015 LØNNINGER pr. 1. april 2015 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. januar 2014 LØNNINGER pr. 1. januar 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen,

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

Administrativt område. Teknisk Speciale

Administrativt område. Teknisk Speciale Fritvalgsordninger frem til 31. marts 2016 og 30.01 Chefaftalen 30.11/12 Kontor- og IT personale 1,35% for tjenestem. 3,75% for ensk. 0,85% for tjenestem. 3,01% for ensk. anvendes Administrativt område

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af aftaler og overenskomster inden for Socialpædagogernes Landsforbunds forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af aftaler og overenskomster inden for Socialpædagogernes Landsforbunds forhandlingsområde Anbefalet/Overbragt Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af aftaler og overenskomster inden for Socialpædagogernes Landsforbunds

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1.

OK15. Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på KL-området den 16. februar 2015 DS har indgået forlig med KL den 1. marts 2015 De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig OK-15 Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig KL OK-15 Sikring af reallønnen RLTN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. udmøntning fra regulerings-ordningen De

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

RLTN-FORLIGET I HUS. Hovedbestyrelsesmøde. 5. marts 2013 FOA

RLTN-FORLIGET I HUS. Hovedbestyrelsesmøde. 5. marts 2013 FOA RLTN-FORLIGET I HUS Hovedbestyrelsesmøde 5. marts 2013 FOA Spor lagt til OK15 Fokus på mere fleksibilitet. Ledelsen skal have lettere adgang til at ændre på de ansattes vagtplaner. Det vil betyde kortere

Læs mere

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner

LØNNINGER. pr. 1. oktober Danske Regioner LØNNINGER pr. 1. oktober 2015 Danske Regioner Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 Lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter pr. 1.10.2015 på Danske Regioners

Læs mere

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau.

2 Lønniveau og regulering Med mindre andet fremgår af teksten er tillæggene i aftalen angivet som årlige grundbeløb i 31.03.2000 niveau. FORHÅNDSAFTALE mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen og Københavns Lærerforening om løn for lærere og børnehaveklasseledere ved folkeskoler pr. 1. august 2014 KAPITEL 1 Generelle bestemmelser 1 Aftalens

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL. Krav er fremsendt på vegne af henholdsvis FOA og 3F

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE

F Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 FOR REGIONS- OG SKOLEBETJENTE M.FL. INDEN FOR FOA FAG OG ARBEJDE

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at:

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: 1(1 Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til 0.18 med kommentarer KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: sikre et

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne BRINGES KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2013 Vedlagt overbringes AC's oplæg/krav til de kommende forhandlinger

Læs mere

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl.

O.15 43/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. 6.30.12 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat kontorpersonale m.fl. KL Frederiksberg Kommunalforening Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik.

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik. KL' Anbefalet/Overbragt Lederne Vermlandsgade 25 2300 København S 40.25 - Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af protokollat for tekniske mestre m.fl. (scene, lys og lyd) ved Musikhuset Aarhus

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner

64.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialpædagoger og pædagogisk personale ved døgninstitutioner KL Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Hvor kan man

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1.

Højere individuel. Fritvalgsordninger. ATPsatsforbedringer. arbejdstidsa. (1. april 2016) (1. april 2016) (1. april 2016) (1. Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.15 ældre og sundhed Der henvises til gældende er og aftaler konkret administrationsgrundlag Nisnr. Grundlønsbedring kvalifikationslønsbedringer Pensionsbedringer

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret.

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Orientering om bidrag til AKUT-fonden, lokal AKUT, Kompetencefond, Tryghedspuljen, indsats om psykisk arbejdsmiljø og samt til andre udviklingsmæssige

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1.

LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE LEDERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST FOR LEDENDE SERVICEPERSONALE OG OLDFRUEASSISTENTER PR. 1. APRIL 2015 Side

Læs mere

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde)

Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) Cirkulære om Tillæg mv. for visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved professionshøjskoler (AC s forhandlingsområde) 2008 Cirkulære af 25. august 2009 Perst. nr. 054-09 PKAT nr.

Læs mere

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik.

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik. K L Anbefalet/Overbragt Fagligt Fælles Forbund 3F Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund Peter Ipsens Alle 27 2400 København NV 5.40.51 - Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af overenskomst

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2014 LØNNINGER pr. 1. oktober 2014 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. oktober 2013 LØNNINGER pr. 1. oktober 2013 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015.

Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2015. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 12-12-2014 J.nr.: 14/12820 Sundhedskartellets krav til

Læs mere

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693.

Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 79 38.911 0 0 6.918 894 8.070 54.793 693. -afh Andre Danske Regioner, KTO Akademikere, Regioner 5.645 2.008.877 5.372 1.732 521.450 49.516 446.565 3.033.513 537.397 Agronomer/hortonomer m.fl.,nyt lønforløb Akademiingeniører, nyt lønforløb Arkitekter,

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009.

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009. Til: Sagsnr.: 008/07 Dato: 0-09-009 Sag: Sagsbehandler: Vejledning om seniordage Kjeld Bartels Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Formål... 3 1... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning...

Læs mere

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen

Reform af fleksjob. Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012. Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Reform af fleksjob Temamøde om føp/fleksjobreformen 19. december 2012 Kontorchef Kirsten Brix Pedersen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C l DK-2300 København S l sfr@sfr.dk Dato:

Læs mere

Hermed fremsendes Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2018.

Hermed fremsendes Sundhedskartellets krav til KL om fornyelse og ændringer af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2018. KL Weidekampsgade 10 2300 København S. Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk Den 12-12-2017 J.nr.: 17/12453 Til KL Hermed fremsendes Sundhedskartellets

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Januar 2017 LØNNINGER pr. 1. Januar 2017 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016

LØNNINGER. KL, Kbh. og Frb. kommuner. Kost & Ernæringsforbundet. pr. 1. Oktober 2016 LØNNINGER pr. 1. Oktober 2016 KL, Kbh. og Frb. kommuner Kost & Ernæringsforbundet Indhold: Nyt job: Hvad med lønnen?... 3 Pension og ATP... 4 lønninger på Sundhedskartellets område: Klassificeringsoversigter

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Velkommen. til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet

Velkommen. til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet Velkommen til informationsmøde om lovindgrebet på skoleområdet Kontorchef Nanna Abildstrøm Forhandlingsleder Janne Vinderslev Chefkonsulent Søren Christiansen Program 1. Baggrund for lovindgrebet - forhandling

Læs mere

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

De generelle forlig De generelle lønstigninger i perioden udgør 5,39 % inkl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i RLTN OK15 Alle aftaler er 3-årige Der er indgået generelt forlig på RLTNområdet den 20. februar 2015 Der er indgået aftale om Den regionale kompetencefond den 24. februar 2015 DS har indgået forlig med

Læs mere