Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013"

Transkript

1 Overenskomstforhandlingerne 2013 Temadag, juni 2013

2 Dagens program Overenskomstforhandlingerne 2013 i helikopterperspektiv Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Ny kompetencefond og lokal løndannelse Mere fleksibilitet Frokost Ændringer i forhold til arbejdstid Forenkling Ændringer i forhold til løn og pension Eftermiddagskaffe Ny fleksjobordning Perspektivering fra O.13 til O.15

3 O.13 i helikopterperspektiv - hvad er særligt ved O.13 Forhandlinger uden lønkrav fra KTO Benhård, ideologisk arbejdsgiverpolitik Intet nyt fra overenskomstfronten Lockout af ca lærere i folkeskolen i 4 uger Michael Ziegler og Anders Bondo som mediestjerner Hvem kender den finske model? Konspirationsteorier og debat om den danske model KTO sætter godkendelse af forliget på hold

4 O.13 i helikopterperspektiv - tidsforløbet Forberedelse 16. februar: KTO-forlig 1. april: Lockout af lærerne 2. maj: KTOforlig godkendt 6. December: Udveksling af krav Indtil 1. marts: Forlig med de enkelte organisationer 26. april: Lovindgreb på lærerområdet Implementering af forlig og på vej mod O.15

5 O.13 i helikopterperspektiv - baggrundstæppet Krisen ingen økonomi Behov for omstilling og effektivisering Reformer KL s arbejdsgiverpolitik

6 O.13 i helikopterperspektiv - 3 hovedkrav Lærerarbejdstid Smal økonomisk ramme Bedre rammer for ledelse og effektiv opgavevaretagelse

7 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Smal økonomisk ramme

8 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? MED/SU (1) Ved O.11 fjernede vi en række skal-opgaver for Hovedudvalget - indføjede i stedet pligt for hovedudvalget til at drøfte, hvilke indsatsområder/opgaver, som man lokalt er enige om, er væsentlige i den enkelte kommune O.13 resultatet skal ses i forlængelse heraf. Denne gang har vi aftalt, at hovedudvalget kan lade være med at opfylde en række af de resterende skal-opgaver, hvis ledelsen og medarbejdersiden er enige herom. Det gælder: Retningslinjer for trivselsmålinger (trivselsaftalens 3, stk. 2) Evaluering af MUS-samtaler (kompetenceudviklingsaftalens 4, stk. 2 Retningslinjer for sundhed (trivselsaftalens 4, stk. 1) Og denne gang har vi også kigget på de lokale MED-udvalgs opgaver. Fremover kan de undlade at opfylde: Retningslinjer for fremlæggelse af institutionsbaseret sygefraværsstatistik (trivselsaftalens 6, stk. 2) Drøfte kompetenceudvikling (kompetenceudviklingsaftalens 6)

9 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? MED/SU (2) En kortere og mere fleksibel MED-grunduddannelse fra 1. januar 2015 En grunduddannelse på 7,4 time i stedet for de eksisterende 3 dage (MED-udvalg) En grunduddannelse på 14,8 time i stedet for eksisterende 5 dage (MED-udvalg der også varetager arbejdsmiljøfunktionen) Retten til årlig supplerende uddannelse (klippekort) bibeholdes uændret. Pris: Pligt for ledere, der den 1. januar 2015 sidder i et MED-udvalg, og som ikke tidligere har gennemført en samarbejdsuddannelse til så vidt muligt at gennemføre grunduddannelsen inden udgangen af 2015.

10 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? MED/ SU (3) Opsigelse af den lokale MED-aftale kan fremover ske på et hvilket som helst tidspunkt med 9 måneders varsel Udveksling af en række dokumenter/oplysninger mellem kommunen, tillidsrepræsentanten og den faglige organisation skal fremover ske digitalt. Det vil fx sige pr. mail.

11 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partsrådgivning MED/SU (4) Et af de problemer vi drøftede med KTO under forhandlingerne var, at nogle gang er samarbejdet i hovedudvalg og/ eller fremdriften i forhandlingsorgan udfordret af, at man lokalt ikke er enige om forståelsen af samarbejdsreglerne Der er nu aftalt et projekt om fælles partsrådgivning i form af enten: Lokalt rådgivningsbesøg ved uenighed i hovedudvalg/ forhandlingsorgan, hvis et sådant besøg vurderes at være formålstjenligt Oplæg for forhandlingsorganet med henblik på at introducere forhandlingsorganet til opgave og kompetence Begge former forventes pt. at blive udbudt fra 1. januar 2014 og er gratis for kommunen så længe, der stadig er midler i projektet.

12 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? AKUT Opkrævning for perioden : 58,4 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime for samtlige kommunalt ansatte til indbetaling senest 1. juli 2013 De 58,4 øre dækker AKUT-bidrag (35,4 øre), AUA-midler (14,4 øre) og kompetencefonden (8,6 øre) Forsøgsordningen vedr. afsættelse af AKUT-midler til lokale formål i kommunerne er nu en permanent ordning : Der afsættes i den enkelte kommune 1 øre pr. ATP-pligtig arbejdstime pr. 1. april 2013 og 1. april Midlerne skal være aftalt anvendt inden den 31. marts 2015.

13 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Tryghedspulje Tryghedspuljen, som blev aftalt ved O.11 fortsætter. Puljen omfatter nu alle grupper bortset fra grupper ansat inden for LC s og AC s områder. Der opkræves ikke fornyede midler til Tryghedspuljen i perioden.

14 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Forsikringsdækning ved tjenesterejser i udlandet Kommunen skal tegne rejseforsikring for medarbejdere på tjenesterejse i udlandet Forsikringen skal sikre dækning ift. syge- og hjemtransport, rejseulykker og rejsegods Kan evt. være i form af en administrationsaftale, således at kommunen er selvfinansierende Stort set alle kommuner har i forvejen en rejseforsikring

15 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Åremål Nødvendig opfølgning på tilbagetræknings-reformen Pensionsudbetalingsalderens fastsættes til 5 år før folkepensionsalderen (tidligere 60 år) Svarer til reglerne i pensionsregulativet

16 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partssamarbejde om udvikling af kerneydelsen (PUK) Partssamarbejdet om Udvikling af Kerneydelsen (PUK) er en del af tillidsdagsordenen. PUK skal arbejde med: at styrke kvalitet og faglighed herunder strategisk kompetenceudvikling, at fremme tillid, trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø i arbejdet med kerneopgaven, at udvikle innovationskraft, måleredskaber og evalueringskulturer, at fremme godt lederskab, at sætte borgeren i centrum, at udvikle medarbejdernes indflydelse på eget arbejde

17 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partssamarbejde om udvikling af kerneydelsen (PUK) Der oprettes en bestyrelse samt 5 borgerrettede huse : PUK Børn PUK Ældre PUK Borgere med særlige behov PUK Borger PUK Bruger

18 Hvad blev der aftalt i forliget med KTO? Partssamarbejde om udvikling af kerneydelsen (PUK) I bestyrelsen indgår: 2 repræsentanter fra KL, 2 repræsentanter fra de kommunale chefforeninger, 4 repræsentanter fra KTO, 1 repræsentant fra SHK samt evt. eksterne ressourcepersoner fra f.eks. forsknings-, uddannelsesinstitutioner o.lign. I hvert af husene indgår: 2 repræsentanter fra KL, 2 repræsentanter fra de relevante chefforeninger, 6 repræsentanter fra de faglige organisationer. Desuden kan 2-4 lokale leder- og medarbejderrepræsentanter samt eksterne ressourcepersoner inviteres til at deltage.

19 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (1) Ca. 150 mio. kr. til kompetenceudvikling i fonden i OKperioden Alle ansatte er omfattet bortset fra ansatte indenfor AC og LC overenskomster Hele KL s forhandlingsområde samt Københavnske selvejende institutioner med driftsoverenskomst er omfattet. Serviceaftalevirksomheder er dog ikke omfattet.

20 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (2) Der kan søges op til kr. pr. ansat pr. år. Ansøgninger behandles fra 1. januar 2014 ansøgning sker via elektronisk ansøgningsmodul. Etablering af fonden samt opstart af informationsaktiviteter sker 2. halvår Ansøgning kan ske som individuelle ansøgninger (leder, ansat og TR underskriver ligesom ved Tryghedspuljen) eller som kollektive ansøgninger (underskriftprocedure endnu ikke aftalt)

21 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (3) Krav om kommunal medfinansiering på min. 20%. (Kan f.eks. være i form af dokumenterbare vikarudgifter.) MUS-samtaler er det naturlige udgangspunkt for ansøgninger. På de overenskomstområder, hvor det er aftalt, forudsættes individuelle udviklingsplaner. Aktiviteterne skal ligge ud over den indsats, som i øvrigt finder sted i kommunerne. Der kan ikke søges til overenskomstmæssigt fastsatte uddannelser eller uddannelser, der særskilt er afsat midler til via lovgivning.

22 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (4) Fondens kapital udgøres dels af ubrugte midler fra Tryghedspuljen (53 mio. kr.) samt af ATP-provenumidler og lønmidler. Kommunerne indbetaler til Kompetencefonden i forbindelse med AKUT-opkrævningerne. Der lægges et ørebeløb oveni AKUT-opkrævningen således: 1. juli 2013 xx øre pr. ATP-pligtig arbejdstime 1. juli 2014 yy øre pr. ATP-pligtig arbejdstime Fondens aktiviteter evalueres (foreløbigt) sommeren 2014.

23 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Kompetencefond (5) Fonden dækker: Kursusafgifter, materiale samt transport og ophold. OBS: På BUPL s område kan vikarudgifter dækkes. De 4 fondsområder tilgodeser særligt visse typer ansøgninger: Fondsområde 1 (FOA, 3F, Metal m.fl.) Kompetencegivende og særlig kompetencegivende uddannelse, dobbelt uddannelsesløft. Fondsområde 2 (SL) Diplom-, master og kandidatuddannelser, særligt prioriteret kompetenceløft. Fondsområde 3 (HK, DS og TL) - Akademi-, diplom- og masteruddannelser. Fondsområde 4 (BUPL og FK) Fagspecifikke kurser. Desuden kan søges til alt indenfor fondens formål, som overenskomstparterne kan enes om.

24 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Lokal løn nyt ved O.13 Ny måde at gennemføre Niveau 2-forhandling på KL og kommunen sætter holdet i dialog KL sparrer og rådgiver fortsat Projekt om revision af bilaget om det lokale økonomiske råderum Ingen materielle ændringer

25 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Lokal løn ikke nyt Krav fra organisationer om forlodsfinansiering og bindinger på tilbageløbsmidler blev afværget Fortsat forudsat lokal løndannelse i den økonomiske ramme Uændret Aftale om gennemsnitsløngaranti Uændrede procedureregler (udover niveau 2)

26 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Status på lokal løn Afsat i alt 6,4 % af overenskomstrammen ved forhandlingerne i perioden O.97-O.08 Den lokale løndannelses andel (netto) af den samlede lønsum (netto) er ca. 8,7 %* (november 2012), dvs. uændret (ift. november 2010) Andelen svinger fra kommune til kommune og fra personalegruppe til personalegruppe * Ekskl. timelønnede og forsyningsvirksomheder Læs mere om lokal løndannelse på KL s hjemmeside:

27 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Udfordringer (1) Anvend lokal løn! Fasthold kommunens eget niveau for lokal løndannelse hold øje Anvend lokal løn aktivt fremfor at udmønte løn passivt via centralt regulerede midler (reguleringsordningen) Overvej hvilke oplysninger det er hensigtsmæssigt at udlevere til organisationerne

28 Ny kompetencefond og lokal løndannelse Udfordringer (2) Uændret pres på kommunerne for at binde tilbageløbsmidler, fx i forhåndsaftaler Uændret pres på KL for centralt at aftale bindinger Forventet tema ved O.15 Eventuelle analyser af enkeltkommuners andel af lokal løn forud for O.15

29 Temaer ved organisationsforhandlingerne Fleksibilitet Arbejdstid Forenkling Løn og pension

30 Fleksibilitet Højere individuel arbejdstid: Ændret ordning Nye grupper omfattet Nye fritvalgsordninger Nye grupper på det kommunale arbejdsmarked Kandidat Professionsbachelorer

31 Højere individuel arbejdstid Fleksibel måde at øge arbejdsudbuddet på Kan bruges af medarbejdere der har lyst til at arbejde mere i en periode i deres arbejdsliv Fordele for medarbejderen højere løn, fuld pensionsdækning af de ekstra timer, påregnelighed og fast indtægt Bygger på frivillighed en naturlig del af ansættelsessamtalen

32 Fleksibilitet Administrativt område (1) Højere individuel arbejdstid: Ordningen ændres til at aftale kan indgås direkte mellem ansatte og ansættelsesmyndigheden: Kontor og IT Laboratorie og miljøpersonale Grafisk personale Tandklinikassistenter

33 Fleksibilitet Administrativt område (2) Højere individuel arbejdstid (fortsat): Ordningen ændres til forsøgsordning at aftale kan indgås direkte mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden: Akademikerne tj.m.bibliotekarer Ingeniører og landinspektører Bibliotekarer alle ansatte omfattes (forsøgsordning)

34 Fleksibilitet Administrativt område (3) Højere individuel arbejdstid (fortsat): Nye ordninger aftalt: Kommunallæger (15-37 timer) Bygningskonstruktører Tekniske designere mv Tandlæger (forsøgsordning)

35 Fleksibilitet Administrativt område (3) Overenskomstdækning af nye grupper, AC: Nye grupper optages løbende i OK, når der er grænsedraget mellem akademikernes medlemsorganisationer. Kandidatuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i prof.bachelor (i det omfang kandidatudd. fremgår af bilag 1) Udenlandske uddannelser omfattes, når uddannelsen er på niveau med og er sammenlignelig med en uddannelse, som er nævnt i bilag 1. Aftale om introduktionsstillinger ledige akademikere

36 Fleksibilitet Administrativt område (4) Overenskomstdækning af nye grupper, AC (fortsat): Cand.design Cand.theol Cand.public. Cand.mag i kultur, kommunikation og globalisering Cand.ling.merc (MA) Cand.soc. i off. Ledelse og social udvikl. Kandidat i biologi-bioteknologi Cand.scient. i agrobiologi Cand.scient. I jordbrug, natur og miljø Bachelor i jordbrug, fødevarer og miljø

37 Fleksibilitet Administrativt område (5) Nye grupper, (IDA/Ddl): Cand.scient.techn. Cand.scient.med (Professionsbachelor på baggrund af eksamen der henhører under IDA/DdL s dækningsområde) Kandidatuddannelser, der gennemføres med udgangspunkt i prof.bachelor (i det omfang kandidatudd. fremgår af overenskomsten) Udenlandske uddannelser omfattes, når uddannelsen er på niveau med og er sammenlignelig med en uddannelse, som er nævnt i overenskomsten

38 Fleksibilitet Administrativt område (6) Nye grupper, Kontor og IT-personale: Professionsbachelor i finans Professionsbachelor i økonomi og IT Professionsbachelor i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Professionsbachelor i webudvikling Professionsbachelor I softwareudvikling Markedsføringsøkonom (erhvervsakademiuddannelse)

39 Fleksibilitet Teknisk område Forhandlingskartellet: Højere individuel arbejdstid indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden Frit valg for nye grupper: (33.01) Beredskab basis (0,25%) (33.03) Beredskab chefer (0.05%) (40.31) Formænd (0,23%) (41.91) Trafikkontrollører (0.30%) (42.01) Maritimt (0,19%)

40 Fleksibilitet Pædagogisk område (1) Frit valg for nye grupper: (64.02, 64.05) Tjenestemandsansat og reglementsansat basispersonale på døgnområdet (SL): 0,3 % (44.01) Værkstedspersonale: 0,3 % (69.01, 66.01) Serviceaftalevirksomheder omfattes af overenskomsterne for hhv. ledere og dagplejere Frist for forhandling ved opsigelse i prøveperioden for ansatte på socialpædagogoverenskomsten nedsættes fra 3 til 2 uger.

41 Fleksibilitet Ældre- og sundhed (1) Frit valg for nye stillingsgrupper: Ledere/mellemledere (72.01) (0,5%) Nye grupper overenskomstdækkes: Jordemødre, farmakonomer, kandidater (70.01) Ledende psykomotoriske terapeuter (71.01) Rengøringsteknikere (41.71)

42 Fleksibilitet Ældre- og sundhed (2) Farmakonomer: Kompetencer indenfor medicinområdet Forebygge fejlmedicinering Minimere spild Forebygge unødige (gen)indlæggelser Plejecentre og sygeplejen Omfattet af atypiske stillinger Arbejdstid som selvtilrettelæggende

43 Fleksibilitet Ældre og sundhed (3) Jordemødre: Kompetencer indenfor svangreområdet, socialt udsatte gravide, gravide stofmisbrugere, sundhedsfremme og forebyggelse mv. Omfattet af atypiske stillinger Arbejdstid som selvtilrettelæggende

44 Fleksibilitet Ældre og sundhed (4) Kandidater: 5 konkrete uddannelser: Cand. Cur. (sygepleje) Cand. Scient fys. (fysioterapi) Cand. Scient san. (sundhedsfaglig kandidatuddannelse) Cand. Scient. Tech i integrerede fødevarestudier Cand. Scient i klinisk ernæring Se bilag til overenskomsten Forudsætning at de ansættes i stillinger der forudsætter akademisk uddannelse og at det er faget der har betydning for den ansattes beskæftigelse Kan styrke kompetencerne i arbejdet med at udvikle det nære sundhedsvæsen

45 Arbejdstid Skoleområdet Skolepædagoger De døgndækkede områder Dagområderne, projekter i perioden

46 Arbejdstid Skoleområdet (1) Fra 1. august 2014 har skolelederne retten til at lede og fordele arbejdet - som på alle andre arbejdspladser Udviklingen af folkeskolen er frigjort fra bindinger i lærernes arbejdstidsregler, fx undervisningsmaksimum, omregningsfaktorer samt akkorder med tilhørende proces- og procedurekrav Der skal ikke indgås nye lokale aftaler om arbejdstidens anvendelse Udfasning af aldersreduktion samt nyt tillæg som kompensation for udfasning af aldersreduktion

47 Arbejdstid Skoleområdet (2) Hvis du vil vide mere om lovindgrebet: Lov nr. 409 af 26. april 2013 i Lovtidende A på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside under Aktuelt/Nyheder Hvad nu? KL s samarbejde med kommunerne om at realisere en ny folkeskole Nyhedsbrev for skoleledere og Løn- og personalenyt om lovindgrebet er udsendt medio maj 5 endagskonferencer for skoleledelser i maj / juni Kurser for skoleledelser i efteråret

48 Arbejdstid Skolepædagoger (BUPL) Parterne er enige om at optage forhandling i perioden om ændring af arbejdstidsreglerne og forenkling af opgavebeskrivelserne for skolepædagoger. Ændringerne af arbejdstidsreglerne skal sikre hensigtsmæssige rammer for pædagoger, der arbejder i folkeskolen i lyset af den forestående folkeskolereform.

49 Arbejdstid Døgnarbejdstid De tre store aftaler (79.01, og 64.11) Vi ønskede regler der er mere ens, mere smidige og lettere at administrere Lange hårde forhandlinger Vi kom ikke i mål AUA-projekt om forberedelse af O.15 Konkrete forslag til reviderede regler Indflydelse på eget arbejde og egen arbejdstid Bedre beregningsgrundlag

50 Arbejdstid Administrativt område Kontor og IT-personale projekt: Projektet skal afdække, om der er behov for ændringer i gældende arbejdstidsregler, herunder forskudttidsaftalen, bl.a. set i lyset af anvendelsen af flekstid. I projektet indgår endvidere bl.a. drøftelse af: tidspunktet for forskudttidsbetaling fra kl til kl overtidsbetaling harmonisering af særregler muligheder for at etablere rådighedsforpligtelse

51 Arbejdstid Teknisk område Personalepolitiske projekter i perioden: Forhandlingskartellet arbejdstid, overarbejde og forskudt tid Beredskabsområdet arbejdstid for døgnvagtgørende personale

52 Forenkling Overenskomster/protokollater der udgår Bestemmelser, der er forenklet Harmonisering af elevbestemmelser Standardisering af overenskomsterne

53 Forenkling Administrativt område (1) 30.11, Kontor- og IT 35.11, Laboratorie- og miljøpersonale 53.21, Tandklinikassistenter I alle tre overenskomster er Protokollat 1 om særbestemmelser for FFKA-området bortfalder. De bestemmelser, der opretholdes, indskrives i overenskomsterne.

54 Forenkling Administrativt område (2) AC 4 aftaler ophører og indgår som protokollater til overenskomsten Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere Aftale om etablering af samt betaling for rådighedsvagt i hjemmet Aftale om løst ansatte bibliotekarer (tilkaldevikarer) Aftale om honorering af psykologiske konsulenter Gammelt lønforløb udfases

55 Forenkling Teknisk område Sammenskrivning af overenskomster: Miljøkontrollører i København indskrives i overenskomst for Teknisk Service (41.01) Befarent dækspersonale på lejrskoleskibe indgår i overenskomst for specialarbejdere mv. (40.01)

56 Forenkling Pædagogisk (1) Protokollat III i dagpædagog-overenskomsten ophæves (pædagoger ved dagcentre). Ansættes fremover efter Særlige stillinger Pædagogisk uddannet personale ansat som socialpædagoger i basisstillinger på værkstedslederoverenskomsten flyttes til socialpædagogoverenskomsten Det Bruunske Pakhus udskrives af dagpædagogoverenskomsten

57 Forenkling Pædagogisk (2) Overenskomsten for hjemmedagplejere ophæves og overgår til protokollat til pædagogmedhjælperoverenskomsten Familieplejekonsulenter, som ansættes i forvaltningen, ved institutioner mv. indplaceres som familieplejekonsulent

58 Forenkling Ældre og sundhed Forhandlingsretten moderniseres for ledere indenfor SHK s område 8forsøgsordning) KHB-ok for portører og gymnastikpædagoger udgår => KHB portører flyttes til Tilsynsførende assistenter Hus-ren protokollater om pension til overførte fra staten udgår Personbegrænsning på Husren FKKA-bestemmelse om særlige dage (41.41) Ikke faglærte Ægtefælleansættelse udgår i Leder/mellemleder

59 Forenkling Elever Forlig med FOA og 3F om harmonisering Elever opnår samme rettigheder efter de generelle aftaler, særligt er alle nu omfattet af Aftale om fravær af familiemæssige årsager Ferie med løn går forud for feriedagpenge retstilstanden præciseres i KL s vejledning Ny underretning til organisationen om ophør

60 Løn og pension 0,25% til organisationsforhandlingerne Lønforbedringer /2000 niveau Pensionsforbedringer, forhøjelser og særydelser Frit valg ATP Pensionskarens Delpension og pensionister

61 Løn og pension Pensionskarens Pensionsordning fra det 21. år Påbegyndt nedsættelse af beskæftigelseskarens for månedslønnede 10, 9 og 6 måneder Afskaffelse af dobbeltkarens Præcisering af pensionskarens 8 års grænsen

62 Løn og pension Delpension og pensionister Pensionister omfattes af overenskomsterne, men skal ikke have pensionsbidrag AC og LC ikke omfattet Delpension etableres i flere pensionskasser Når mulighed for delpension er oprettet i overensstemmelse med KL s principper præciseres det i OK, at ansatte på delpension skal have pension af deres ansættelse

63 Løn- og pension Administrativt område (1) Chefaftalen (30.01): Pensions-/lønforhøjelse 0,23%, indgår i frit valg ATP: E til A Kontor og IT (30.11, 30.12): ATP: E til A Professionsbachelorer: grundløn hæves fra løntrin 31 til løntrin 32 Markedsføringsøkonom: grundløn kr.

64 Løn- og pension Administrativt område (2) Akademikeroverenskomsten (31.01): Pensionsforhøjelse: 0,32%, indgår i frit valg Tiltrædelsesaftale IDA/DdL (31.02): Pensionsforhøjelse: 0,32 %, indgår i frit valg Socialrådgivere og formidlere (30.31, 30.32): Pensionsforhøjelse for socialrådgivere på grundløn kr., 34 & 37: 0,27 % ATP: socialformidlere fra E til A, socialrådgivere fra E til F

65 Løn- og pension Administrativt område (3) Laboratorie- og miljøpersonale (35.11): Professionsbachelor grundløn hæves fra løntrin 31 til løntrin 32 ATP: fra E til A Grafisk personale (45.01): Overgang til lokal løn deraf nye grundlønninger ATP: fra E til A

66 Løn - og pension Administrativt område (4) Tjenestemandsansatte bibliotekarer (31.12): Basisstillinger Grundlønnen forhøjes fra løntrin 25 til kr. Mellemledere Grundlønnen forhøjes fra løntrin kr. til løntrin 37 Tandlæger (53.01, 53.02): Pensionsforhøjelse 0,4% Karens nedsættes 1 år til 10 mdr. for månedslønnede tandlæger

67 Løn- og pension Administrativt område (5) Kommunallæger (3-14 timer) (31.41): Grundlønnen forhøjes med 80 kr.: time fra kr. (31/3-00) til kr. årligt (31/3-00) time fra kr. (31/3-00) til kr. årligt (31/3-00). Kommunallæger (15-37 timer) (31.51): Pensionsforhøjelse: 0,35%

68 Løn- og pension Administrativt område (6) Bygningskonstruktører (32.01): Pensionsforhøjelse 0,15%, indgår i frit valg ATP: fra F til A Teknisk designere mv. (32.11): Pensionsforhøjelse 0,1%, indgår i frit valg Elever: Pensionsforhøjelse 0,5% Karens nedsættes fra 1 år til 6 mdr. ATP: fra F til A Udryknings-/udkaldsgodtgørelse forhøjes 0,25%

69 Løn og pension Teknisk område (1) Beredskabspersonale, basis (33.01): Grundlønstillægget hæves med 650 kr. årligt for beredskabsassistenter, vagtcentralpersonale, brandmænd, reddere og underbrandmestre Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5 Grundlønstillægget hæves med 650 kr. for elever, som er fyldt 25 år ved elevforholdets start Pensionsforhøjelse og Frit valg til brandmestre, beredskabsmestre og viceberedskabsmestre

70 Løn og pension Teknisk område (2) Beredskabspersonale, chefer (33.03): Vagtbetalingen for deltagelse i indsatsleder-vagten forhøjes med 9,50 kr. Pensionsbidraget sættes op til 16,30 % Frit valg mellem pension og løn

71 Løn og pension Teknisk område (3) Specialarbejdere (40.01): Grundlønstillægget hæves til kr. Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5 Grundlønstillæg på kr. for elever, som er fyldt 25 år ved elevforholdets start Minipensionen afskaffes fra 1. januar 2014 Pension til befarent dækspersonale hæves til 14,55 %

72 Løn og pension Teknisk område (4) Teknisk Service (41.01): Grundlønstillægget hæves med 500 kr. Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5 Grundlønstillæg på1.800 kr. for elever, som er fyldt 25 år ved elevforholdets start Alle på ATP A-sats Minipension afskaffes og karens nedsættes til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til 13,5 % for alle grupper

73 Løn og pension Teknisk område (5) Håndværkere (40.11): Pensionen forhøjes med 0,22 % Karens nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede ATP: Fra F til A - sats Elevlønnen hæves fra trin 4 til trin 5

74 Løn og pension Teknisk område (6) Assistent/mestre og driftsledere (40.21): Pensionen forhøjes med 0,35 % Formandsoverenskomsten (40.31): Pensionen forhøjes med 0,23 % Dispositionstillæg forhøjes med 250 kr. Karens nedsættes fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede ATP: Fra F til A - sats

75 Løn og pension Teknisk område (7) Forhandlingskartellet: Grundlønstillægget hæves med kr. for kort- og landmålingsteknikere Grundløn 35 for skov- og landskabsingeniører hæves til kr. Grundløn 29 for maskinmestre hæves til kr. Pensionsforhøjelse til: 16,55 % for halinspektører m.fl. 17,00 % for navigatører m.fl. 16,35 % for jordbrugsteknologer 17,45 % for maskinmestre Pensionsforhøjelse indgår i frit valg

76 Løn og pension Teknisk område (8) Trafikkontrollører og driftsassistenter (41.91): Karensperioden nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til 13,30 % Frit valg indføres med 0,30 % Maritimt personale (42.01): Karensperioden nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til % Frit valg indføres med 0,19 %

77 Løn og pension Teknisk område (9) Flyvepladsledere m.fl. (42.11): Karens nedsættes fra 1 år til 10 mdr. for månedslønnede Pensionen forhøjes til 17,8 % Deltids brandfolk (43.01): Det årlige faste honorar forhøjes med 109,00 kr. For menigt brandpersonale, holdledere og holdledere med ansvar for varetagelse af den tekniske ledelse på skadestedet

78 Løn og pension Skole (1) Lønforbedringer (årligt grundbeløb): Den eksisterende fritvalgsordning udbygges fra 0,3 pct. til 0,6 pct. Grundlønstillæg for ledere på grundløn kr. forhøjes til grundløn kr. Sprogentertillæg forhøjes med 300 kr. Ungdomsskoletillæg forhøjes med 100 kr. Nyt tillæg som kompensation for udfasning af aldersreduktion på kr. for OK-ansatte (pensionsgivende) og kr. for tjenestemænd (ikke pensionsgivende)

79 Løn og pension Skole (2) Pension og særydelser: ATP: fra F til A - sats for: lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning ledere m.fl. indenfor undervisningsområdet Forhøjelse af de ikke-lønafhængige særydelser med 0,25 %

80 Løn og pension Dagpædagoger Pensionsforhøjelse på 0,21 % til 13,98 % Nedsættelse af karens for ikke-pædagoguddannede i Protokollat 1 fra 12 til 6 måneder (månedslønnede) ATP: Fra F til A - sats Forhøjelse af løn til pædagogstuderende i lønnet praktik med 0,25 %

81 Løn og pension Døgnpædagoger (1) Løn Forhøjelse af grundlønstillæg for socialpædagoger, faglærere og hjemmevejledere med 475 kr. til kr. Forhøjelse af grundlønnen for familieplejekonsulenter fra løntrin 34 til 35 uden fuldt gennemslag Forhøjelse af grundlønstillægget for husholdningsledere med 500 kr. til kr. Forhøjelse af løn til pædagogstuderende i lønnet praktik med 0,25 %

82 Løn og pension Døgnpædagoger (2) Pension og frit valg Pensionsforhøjelse for mellemledere mv. på 0,3 % til 14,8 %, dog socialpædagogiske konsulenter til 15,3 % Forhøjelse af fritvalgstillæg for tjenestemandsansatte og reglementsansatte ledere med 0,3 % til 0,65 % Etablering af fritvalgsordning for øvrigt tjenestemandsansat og reglementsansat basispersonale med 0,3 %

83 Løn og pension Døgnpædagoger (3) Pension og særydelser Afskaffelse af pensionskarens for uddannede socialpædagoger (månedslønnede) ATP: Fra F til A - sats Forhøjelse af de ikke-lønafhængige særydelser med 0,25 %

84 Løn og pension Pædagogmedhjælpere (1) Forhøjelse af grundlønstillægget til pædagogmedhjælpere med 392 kr. til kr. årligt Forhøjelse af grundlønstillægget til pædagogiske assistenter med 392 kr. til kr. årligt Grundlønstillæg til hjemmedagplejere på kr. årligt Nedsættelse af pensionskarens fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede

85 Løn og pension Pædagogmedhjælpere (2) Elever Forhøjelse af elevløn med 722 kr. årligt Forhøjelse af GVU-løn, nu i 2000 niveau

86 Løn og pension Dagplejere (1) Pension og frit valg Forhøjelse af pensionsbidraget med 0,27 % til 14,27 % Det forhøjede pensionsbidrag indgår i fritvalgsordningen Nedsættelse af pensionskarens fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede

87 Løn og pension Dagplejere (2) Elever Forhøjelse af elevløn med 722 kr. årligt Forhøjelse af GVU-løn, nu i 2000 niveau

88 Løn og pension Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (1) Løn Forhøjelse af grundlønstillægget med 410 kr. til kr. for omsorgs- og pædagogmedhjælpere Arbejdstidsbestemte særydelser Forhøjelse af ikke-lønafhængige særydelser med 0,25 %

89 Løn og pension Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (2) Pension Forhøjelse af pensionsbidraget for pædagogiske assistenter med 0,19 % til 13,19 % Nedsættelse af pensionskarens fra 1 år til 10 måneder for månedslønnede

90 Løn og pension Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (3) Elever Forhøjelse af elevløn med 722 kr. årligt Forhøjelse af GVU-løn, nu i 2000-niveau

91 Løn og pension Værkstedspersonale (1) Løn Forhøjelse af grundlønnen for værkstedsassistenter med relevant faglig uddannelse fra: løntrin kr. til løntrin kr. løntrin kr. til løntrin kr. løntrin kr. til løntrin kr.

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område

Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Vejledende oversigt over ændringer aftalt ved O.13 administrativt område Der henvises til gældende overenskomster og aftaler for konkret administrationsgrundlag Nedsat Elever og ungarbejdere Forenkling

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde Akademikerne Krav til fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Akademikernes forhandlingsområde KL s krav til organisationsforhandlingerne med Akademikerne er oplistet i dette

Læs mere

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE

OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OVERENSKOMSTRESULTATER OG FORLIG OK15 - det kommunale og det regionale område DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE OK15-HVAD GIK VI EFTER? DET HANDLER OM TILLID OG ANERKENDELSE Løn og pension Sikre reallønnen

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig

Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig OK-15 Forlig OK15 KL og RLTN De generelle forlig KL OK-15 Sikring af reallønnen RLTN De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,42 % incl. udmøntning fra regulerings-ordningen De

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret.

Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Til Borgmesteren Kommunaldirektøren Løn- og personalekontoret. Orientering om bidrag til AKUT-fonden, lokal AKUT, Kompetencefond, Tryghedspuljen, indsats om psykisk arbejdsmiljø og samt til andre udviklingsmæssige

Læs mere

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015

OK-15. Forlig med KL. Den 16. februar 2015 Forlig med KL Den 16. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5, 42 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i overenskomstperioden

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12

O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk O V E R B R I N G E S Den 06-12-12 J.nr.: 12110027

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår

Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over ansættelser på særlige vilkår Oversigt over beskæftigelsesordninger I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af de nuværende beskæftigelsesordninger fastlagt i lovgivningen. I skemaet

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014

LØN OG PENSION. KL 1. oktober 2014 KOMMUNAL. HK Kommunal september 2014 LØN OG PENSION KL 1. oktober 2014 HK Kommunal september 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

Løn og tillæg pr. 1.10.2014

Løn og tillæg pr. 1.10.2014 DANMARKS LÆRERFORENING KREDS 38 Jernbanegade 6-3300 Frederiksværk Tlf: 47 72 43 30 - Fax: 47 72 45 30 Email: 038@dlf.org HALSNÆSKREDSEN Oversigt over Løn og tillæg pr. 1.10.2014 for børnehaveklasseledere

Læs mere

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014

LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 LØN OG PENSION REGIONERNE 1. januar 2014 HK Kommunal januar 2014 KOMMUNAL Indholdsfortegnelse Når du søger job, skal du være opmærksom på følgende 3 Hvor skal jeg henvende mig med spørgsmål 4 Områdetillæg

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV.

1. SAMMENSKRIVNING AF OVERENSKOMSTER MV. KL HK/KOMMUNAL SAG-2014-04308 Tid: Den 1. marts 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for HK/KOMMUNAL's forhandlingsområde eksklusiv lokalbaneområdet. Repræsentanter

Læs mere

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om?

OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? OK15 på vej mod OK18 Hvad ville I gerne høre om? 1 Program: OK15 resultat og politiske tendenser v. formand Bert Asbild OK15 for TR v. forhandlingschef Joy Strunck OK15 for ledere v. formand Bert Asbild

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015

OK-15. Forlig med RLTN. Den 20. februar 2015 Forlig med RLTN Den 20. februar 2015 Sikring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 4,81 %. Hertil kommer en skønnet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,58 %.

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015

Forhåndsaftale for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Forhåndsaftale Forhåndsaftale for lærere m.fl. i og ved specialundervisning for voksne fra 1. august 2015 Kontakt Susanne Lyngsie Personalekonsulent Center for Økonomi og Personale Løn og Personale Tlf.

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus,

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesudvalget 2013-14 (Omtryk - 14-11-2013 - Ændringer i oplæg (se evt. manus, Beskæftigelsesminister Mette Frederikssen og Medlemmer af beskæftigelsesudvalget Kommunerne spekulerer i statsrefusion

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer.

For at være på Personlig Ordning er kravet, at man 31. marts 2000 havde mindst 8 års erfaring som lærer. LØNNINGER i folkeskoler 1. april 2015 Reguleringsprocenten fra 1. april 2015 er 1,305367 Nyansatte og nyuddannede lærere har fra 1. april 2010 et lønforløb med starttrin på trin 33+3000 kr. i årligt grundbeløb,

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner)

Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) AC - Sekretariatet Den 22. november 2010 JEH/bef/ch Sagsnr. 201000526-1 Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftalehandlingerne 2011 (OK-kommuner) Note 1. Overenskomstens område a. Følgende uddannelser

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Kommunen afgør, om der er tale om en undtagelse (se afsnit 4).

Kommunen afgør, om der er tale om en undtagelse (se afsnit 4). Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:16 / 3. marts 2011 og sundhed, Kliniske diætister m.fl. KL, Kost- og Ernæringsforbundet (KEF) og Lærernes Centralorganisation (LC) er blevet enige om, hvornår

Læs mere

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING

Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til arbejdsgiveren DIN GUIDE TIL NEM PENSIONSINDBETALING Guide til pensionsindbetaling HJÆLPEN ER LIGE VED HÅNDEN Vi vil gerne gøre indbetaling og administration af din medarbejders pension så nem

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.13-31.03.2015 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere KL Landsforeningen af Ungdomsskoleledere SAG-2014-00642 Tid: Den 10. juni 2015 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af aftaler og overenskomster inden for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

overenskomst stem Omx kommunal bladet SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER

overenskomst stem Omx kommunal bladet SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER hk kommunal bladet Omx stem 0KI16I03I2011 ll For ansatte i kommuner, regioner og fælleskommunale virksomheder ll OBS: STEMME- SEDDEL VEDLAGT STEM OG VIND PRÆMIER overenskomst 2011 SÆRNUMMER OM OK-FORLIGET

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i staten Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere