Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2013/2014. Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen"

Transkript

1 Årsberetning 2013/2014 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1

2 Indholdsfortegnelse Resume og anbefalinger... 3 Indledning Censorkorpsets sammensætning Ansøgningsrunde og valg til Censorformandskabet Årets arbejde i Censorformandskabet Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og Censorformandskabet Censorallokering Indberetninger fra censorer om væsentlige problemer på uddannelserne Høringer Censoruddannelse Møder Klager over censorer Grundlaget for eksamen Fagligt niveau Prøveformerne Informationen fra uddannelsesinstitutionerne Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger Ensartet og retfærdig behandling Klager og ankesager Årets temaer Evaluering af skabelonen Statistik Statistik på allokeringerne Survey om årets temaer

3 Beretning fra Censorformandskabet for Sygeplejerskeuddannelsen Resume og anbefalinger Sammenfattende kan det konkluderes, at afviklingen af de eksterne prøver i Sygeplejerskeuddannelsen er forløbet stort set problemfrit sygeplejestuderende har i perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 været til eksterne prøver, som ifølge censorrapporterne ikke har givet anledning til generelle kritiske bemærkninger til Sygeplejerskeuddannelsens kvalitet. På baggrund af censorrapporterne vurderes det, at det faglige niveau i Sygeplejerskeuddannelsen er meget tilfredsstillende. Censorerne har dog få kritiske bemærkninger, som kan relateres til enkeltstående eksaminationer. I gennemgangen af censorrapporterne påpeges det flere steder, at eksaminationstiden og længden af skriftlige opgaver generelt er blevet reduceret til et minimum. Det reducerede omfang gør det sværere at teste de studerende i dybden, og det er dermed blevet sværere at få et reelt bedømmelsesgrundlag. Det anbefales, at eksaminationstiden og omfanget af skriftlige opgaver på flere uddannelsesinstitutioner øges, således det er lettere at teste de studerende i læringsudbytterne og dermed få et reelt bedømmelsesgrundlag. Eksaminationstiden ved gruppeeksamen bør være afhængig af antal gruppemedlemmer. Gruppeeksamen med flere end 3-4 gruppemedlemmer er en stor udfordring for både stærke og svage studerende, eksaminatorer og censorer. Udfordringen er at sikre alle gruppens studerende nogenlunde lige stor taletid. Censorformandskabet anbefaler, at uddannelsesinstitutionerne indarbejder i deres prøvekriterier, at en gruppestørrelse max. må være på 4 studerende. Formodning om eksamenssnyd og reel eksamenssnyd giver anledning til en del henvendelser til Censorformandskabet. Det anbefales, at Ministeriet udformer en politik på området. Det anbefales, at uddannelsesinstitutionerne systematisk informerer de studerende om eksamenssnyd og konsekvenserne af at snyde. Desuden ser Censorformandskabet frem til, at alle opgaver scannes for plagiat i Wiseflow. Censureringsområdet er blevet mere komplekst, specielt i form af mange løbende ændringer, nye eksaminationsformer, og desuden udtrykkes et ønske om netværksdannelser. Aftagercensorerne har et specielt behov for introduktion og uddannelse til censorfunktionen. Censorformandskabet anbefaler, at der indføres obligatorisk censoruddannelse for alle censorer i professionsbacheloruddannelserne. Censorhonoreringen har gjort det svært at rekruttere aftagercensorer, da censorhonoreringen i flere tilfælde er lavere end censors faste daglige aflønning. Censorerne påpeger uligheder i forhold til censortidsnormer (ikke aflønningssatser) og betalt/ikke betalt transporttid i professionsbacheloruddannelserne. Det anbefales, at tidsnormerne for censorhonoreringen fastsættes centralt. Beskedfeltet i censorbestillingen er hos nogle få institutioner ikke korrekt udfyldt, med den konsekvens at de manglende informationer efterfølgende skaber unødige konflikter. Få institutioner har ikke forståelse for formalia. Problematikken er i flere 3

4 omgange påpeget overfor institutionerne. Censorformandskabet vil stadig kontakte institutioner, som har mangelfulde oplysninger i censorbestillingen. En uddannelsesinstitution har dokumentation på, at studerende ikke skal angive individuelle andele i gruppefremstillede bachelorprojekter. Det har skabt forvirring blandt censorerne, det anbefales, at Ministeriet kommer med en officiel klar udmelding til glæde for studerende, eksaminatorer og censorer. Censorformandskabet har gennem året været involveret i forskellige problemstillinger, som i samarbejde med uddannelsernes lederrepræsentanter er løst tilfredsstillende. Censorrapporterne indikerer, at de enkelte uddannelsesinstitutioner har administrative og servicefunktioner, som i enkelte situationer ikke fungerer tilfredsstillende. De nye studieadministrative enheder har på nogle få institutioner haft udfordringer i samarbejdet med censorerne. Censorformandskabet påpeger løbende disse problemstillinger. Desuden anbefaler Censorformandskabet, at uddannelsesinstitutionerne udarbejder censorkontrakter. Indledning Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen vil med denne beretning give Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, censorerne og uddannelsesinstitutionerne en orientering om og status på de aktiviteter, som Censorformandskabet har været involveret i, i censureringsåret fra 1. august 2013 til 31. juli Censorerne i Sygeplejerskeuddannelsen har medvirket ved forskellige prøvetyper på uddannelsens 5 eksterne prøver studerende har været til eksamen i perioden. Baggrunden for beretningen er censorernes rapporter, Censorformandskabets aktiviteter og Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers krav til censorformandskabernes årsberetninger. Censorformandskabet vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til censorerne, uddannelseslederne, censorformandskaberne i de mellemlange videregående uddannelser, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og øvrige samarbejdspartnere for et godt samarbejde. Censorformandskabet består af en censorformand og en censornæstformand, der er valgt blandt censorerne for perioden Desuden har Censorformandskabet tilknyttet en sekretær. Censorformand for Sygeplejerskeuddannelsen Steen Hundborg Kong Sigfreds Vej Randers NV Tlf.: Mail: Arbejde: Lektor, cand.cur. VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers 4

5 Jens Otto Kraghs Plads Randers C Tlf.: Censornæstformand Lone Sandahl Strandvænget Højslev Tlf.: Mail: Arbejde: Chefsygeplejerske, cand.cur., MPA Sygehus Thy-Mors Højtoftevej 2 Postboks Thisted Tlf.: Sekretær Karina Gram Professionshøjskolernes Censorsekretariat Lembckesvej Haderslev Tlf.: Mail: 5

6 1. Censorkorpsets sammensætning Ved årsskiftet 2013/2014 blev et nyt censorkorps etableret ved Sygeplejerskeuddannelsen, idet korpsets 361 censorers beskikkelser udløb pr. 31. januar Det nye censorkorps er valgt efter de beskrevne beskikkelsesprocedurer og opfylder formalia i 24 i BEK nr (Eksamensbekendtgørelsen). 376 ansøgere blev beskikket som censorer ved Sygeplejerskeuddannelsen i en 4-årig periode fra 1. februar 2014 til 31. januar Af de 376 censorer kommer 255 censorer (68 %) fra stillinger på Professionshøjskolerne (i rapporten benævnt som interne censorer) og 121 (32 %) kommer fra aftagerområdet, som typisk er uddannelsesansvarlige sygeplejersker, ledere fra både primær- og sekundærsektoren, konsulenter, ph.d.-studerende m.m. Det nye censorkorps opfylder dermed ikke helt kravet om, at mindst en tredjedel af censorerne skal have deres hovedbeskæftigelse uden for uddannelsesinstitutionerne. 49 % af censorerne kom i sidste beskikkelsesperiode fra aftagerområdet. Det betyder, at censorkorpset har 17 % færre censorer fra aftagerområdet. Det færre antal censorer fra aftagerområdet skyldes, at det er blevet sværere at få fri fra det faste job, og at censorhonoreringen i de fleste tilfælde er lavere end aftagers faste lønindkomst. Det er Censorformandskabets indtryk, at de 376 censorer er tilstrækkelig til at dække censureringsbehovet. Korpset er øget med 15 censorer i forhold til sidste beskikkelsesperiode. I perioden har én censor ønsket at blive afbeskikket, og én censor er afgået ved døden. Censorformandskabet har ikke modtaget henvendelser om problemer med at dække censureringen. I fem tilfælde har det været nødvendigt at inddrage ad hoc censorer, det skyldes akut sygdom hos censor. Alle studerende er kommet til eksamen på den fastlagte dato. Censorformandskabet følger løbende behovet for censordækning, specielt set i lyset af, at der i moduluddannelsen er 5 eksterne prøver. Der er 26 mandlige censorer i censorkorpset, som svarer til 6,9 %, og 350 kvinder. Censorkorpset har ikke en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige censorer, men pæn repræsentation af mandlige censorer i forhold til, at den danske sygeplejerskebestand består af 3,5 % mandlige sygeplejersker. Der er i øjeblikket tilknyttet en udenlandsk censor til korpset. En særdeles kvalificeret underviser fra Tasmanien, som censurerer skriftlige engelsksprogede opgaver. Ordningen med beskikkelsen af den tasmanske censor skal evalueres ved udgangen af Censorformandskabet har beskikket 3 censorer, som kommer fra Færøerne. Censorformandskabet vil fortsætte rekrutteringsarbejdet af udenlandske censorer for at leve op til Eksamensbekendtgørelsens intentioner. 6

7 1.1 Ansøgningsrunde og valg til Censorformandskabet Der var i perioden fra medio oktober til 1. december 2013 indkaldelse af ansøgninger til censorbeskikkelse ved Sygeplejerskeuddannelsen i perioden 1. februar 2014 til 31. januar Der indkom i alt 481 ansøgninger, 9 ansøgere var ikke kvalificerede, og af det samlede antal ansøgninger kom kun 123 fra aftagergruppen. Alle ansøgninger blev indtastet elektronisk med vedhæftede bilag. Samtlige ansøgninger blev læst af censorformand, censornæstformand og sekretær. 376 ansøgere blev beskikket som censorer i perioden. 105 ansøgere fik afslag på deres ansøgninger. Det er første gang, at Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen har givet kvalificerede ansøgere afslag på deres ansøgning om censorbeskikkelse. 6 af de ansøgere, som har fået afslag, har klaget til Censorformandskabet, Ministeriet og Dansk Sygeplejeråd over afslagene. Ingen af klagerne har fået medhold. Det er Censorformandskabets opfattelse, at nogle af ansøgerne har set det som en ret at blive censor og ikke en mulighed. Nogle af de afviste ansøgere har påpeget, at Censorformandskabet burde beskikke alle kvalificerede ansøgere. Det er Censorformandskabets opfattelse, at censurering kræver rutine og erfaring, og at 4 censureringsopgaver pr. år er mindstemålet for at opnå en vis erfaring og rutine, hvorfor et censorkorps på 376 censorer giver gennemsnitlig 4 opgaver pr. censor. I foråret 2014 var der valg til Censorformandskabet blandt korpsets medlemmer. Valget blev afholdt i overensstemmelse med formalia i Eksamensbekendtgørelsen. Steen Hundborg og Lone Sandahl genopstillede, men ingen andre kandidater ønskede at opstille, hvorfor det tidligere Censorformandskab blev genvalgt. Det nyetablerede Censorformandskab er glade for valget og ser frem til 4 nye år med masser af udfordringer. 2. Årets arbejde i Censorformandskabet 2.1 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne og Censorformandskabet Censorformandskabet har flere samarbejdsflader, samarbejdet med nogle af dem beskrives i det følgende. Censorformandskabet afholder to årlige møder med Udvalget for ressource og personaleforhold fra Ledernetværket ved Sygeplejerskeuddannelsen. Udvalget består af seks lederrepræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen, som sammen med censorformanden og censornæstformanden afholder møderne i marts og september. Alle møder afholdes med dagsorden og referat. På fællesmøderne blev bl.a. drøftet: Beskedfeltet i censorbestillingen. Feltet ønskes udfyldt med oplysninger om: 1. Aflønning - tidsnormer 7

8 2. Timeantal pr. opgave 3. Opgavernes omfang 4. Hvornår censor modtager opgaverne 5. Tidspunkt for mundtlig eksamen 6. Honorering for evt. aflyste opgaver 7. Andre specielle forhold f.eks. parkering I efteråret 2013 blev den kommende beskikkelsesrunde drøftet, bl.a. kompetencekrav til det kommende censorkorps. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemførte på vegne af Ledernetværket en evaluering af de igangværende forsøg med at reducere prøveantallet på Sygeplejerskeuddannelsen. Censorformanden deltog sammen med en censor i evalueringen. Det fremgik af projektbeskrivelsen, at der skulle gennemføres to interview med censorer. Interviewet omhandlede følgende to spørgsmål: Er de centrale læringsmål, som er fastsat for modul 13 og modul 14 i den nationale studieordning, fortsat omfattet af udprøvning i forsøgsordningen? Hvordan vurderer censorerne fordele og ulemper ved forsøgsordningen? Censorformandskabet ønskede, at forsøgsordningen skulle gøres permanent, men var klar over, at det krævede en bekendtgørelsesændring. Censorformandskabet har fremsendt liste over potentielle ansøgere, som ønsker censorbeskikkelse, Ledernetværket havde ingen kommentarer til listen. Desuden har Censorformandskabet løbende kontakt med flere af uddannelseslederne om specifikke forhold, som relaterer sig til deres uddannelsesinstitution. En uddannelsesinstitution, som har modtaget en del kritik for en enkelt at deres prøver, har rettet op på en del af kritikken. Censorformandskabet har drøftet uheldige konsekvenser af ukorrekte oplysninger på institutionens censorbestilling med en uddannelsesleder, Censorformandskabet håber, at institutionen fremadrettet vil medvirke til at udfylde feltet korrekt, således unødige konflikter forebygges. Generelt har Censorformandskabet et udmærket samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. 2.2 Censorallokering Allokering af censorer varetages af Professionshøjskolernes Censorsekretariat. To censorer forespørges om en aktuel prøve ad gangen, hovedparten af prøverne afsættes ved den første mailkontakt mellem sekretariat og censor. Såfremt prøven ikke afsættes, udsendes mailen til en større gruppe af censorer. Det er aftalt, at uddannelsesinstitutionerne må forespørge en censor om en omprøve, såfremt censor har været til den ordinære prøve. Allokeringsarbejdet forløber professionelt og generelt uproblematisk. Censorformanden er altid involveret i allokeringsspørgsmål, som ikke forløber efter aftalerne, eksempelvis når uddannelsesinstitutioner selv har taget kontakt til bestemte censorer, sygdom og uklare censorbestillinger. 8

9 Forespørgselsrutinen: Når Censorsekretariatet modtager en censorbestilling, findes der potentielle censorer efter følgende kriterier: Censorerne skal være beskikket i prøvens kvalifikation. Censorerne må ikke være ansat i det UC, der afholder prøven, og censor må ikke have været ansat i det pågældende UC indenfor de sidste 2 år. Censorerne må ikke have været bedømmere sammen med eksaminator(erne) indenfor de sidste 2 år. Censorerne, der er allokeret til anden mundtlig eller klinisk prøve på samme prøvedato/-datoer, vil ikke modtage en forespørgsel. Når censorer, der potentielt kan bruges, er sorteret, udsendes forespørgsler efter følgende kriterier: Hvor mange studerende censorerne har censureret indenfor de sidste 12 måneder. Censorernes afstand i fugleflugtslinje fra bopæl til eksamenssted. Antallet af censorer, der bliver forespurgt pr. dag pr. prøve, er som hovedregel 2 censorer, men hvis der er kort tid indtil, at prøven skal afholdes, sættes dette antal op. Allokeringsrutinen: De censorer, der accepterer forespørgslen, deltager i en udvælgelsesprocedure den efterfølgende dag. Systemet allokerer den censor, der har censureret færrest eksaminander indenfor de sidste 12 måneder. Er der to censorer, der har lige mange eksaminander, vælges der på grundlag af afstand. Den censor, som allokeres til prøven, får en allokeringsmail dagen efter accepten. Hvis censor ikke får allokeringsmail dagen efter accepten, er prøven allokeret til anden side. 2.3 Indberetninger fra censorer om væsentlige problemer på uddannelserne Censorerne har i det forgangne år ikke foretaget indberetninger jf. 30 i BEK nr To problemstillinger i relation til eksamenssnyd har været drøftet som genstande for indberetning. I begge situationer har uddannelsesinstitutionen handlet kompetent på problemstillingerne. 2.4 Høringer Censorformandskabet har udarbejdet et høringssvar til BEK nr Høringssvaret var: Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser Der er fortsat en del steder, hvor der står uddannelsesinstitution - bør konsekvensrettes til institution i hele teksten 25 - det bør vel fremgå at valget af det nye censorkorps afholdes af de udbydende institutioner? Det er fint, at det nu fremgår at man ikke må have haft ansættelse ved institutionen 9

10 inden for de sidste 2 år. 2.5 Censoruddannelse Censorformandskabet har i samarbejde med censorformandskaberne for Bioanalytiker-, Ergoterapeut-, Fysioterapeut-, Jordemoder-, Lærer-, Pædagog-, Radiograf-, Socialrådgiver-, Tekstildesign, -håndværk og formidling og professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og Sundhed ansøgt om økonomiske midler til et projekt, hvis formål er at udvikle et e-learningmodul for censorer i området. Ansøgningen er fremsendt til Professionshøjskolernes Rektorkollegium den 8. januar Det er den 26. september 2014 blevet fremført på Censorsekretariatets Styregruppemøde, at Ministeriet vil indgå i et censorkvalificeringsprojekt. 2.6 Møder Censorformandskabet deltager i en række interne og eksterne møder samt andre aktiviteter. I det følgende beskrives nogle af de væsentligste af Censorformandskabets mødeaktiviteter mv. Interne møder: Censorformandskabet har afholdt 7 interne møder i perioden. Mødefrekvensen har været påvirket af censorbeskikkelse, sagsbehandling, forespørgsler, økonomi, udviklingsopgaver m.m. Møder med censorerne: Censorformandskabet har afholdt tre dialogmøder i efteråret 2013 med censorerne, hvor censorbeskikkelse i perioden blev drøftet. Dagsorden ved møderne var: Ny sekretær Drøftelser af perspektiver på censorbeskikkelse i perioden Årsberetning Evt. Censorerne har vurderet møderne som informative, veltilrettelagt og med et godt udbytte. Introduktionsdage for nye censorer: I foråret 2014 har der været afholdt to introduktionsdage for nye censorer. Indholdet på dagene har været: At være beskikket censor rettigheder og pligter Eksamen, votering og håndtering af voteringssituationer Andre forhold i censorvirket Eksamenssnyd Kort om klage- og ankesager Spørgsmål og afslutning 10

11 84 censorer har deltaget i de to introduktionsdage. De har vurderet det faglige indhold som en forudsætning for at kunne varetage censorrollen på kompetent vis. Censorerne efterlyser flere uddannelsestilbud i form af temadage, e-learning og netværksdannelse. Møde med DSR: Censorformandskabet har ikke deltaget i møder med Dansk Sygeplejeråd. Det er stadig Censorformandskabets opfattelse, at censurering og Censorformandskabets funktioner er underkendt og næsten usynlig blandt DSR s medlemmer. Censorformandskabet har modtaget en henvendelse fra DSR, idet en ansøger var utilfreds med afslag på sin ansøgning om censorbeskikkelse. Censorformandskabet redegjorde for ansøgningsprocedure, kriterier for udvælgelse af censorer og beklagede, at det ikke var muligt at beskikke alle ansøgere. Møder i Styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat (PC): Censorformanden har deltaget i to styregruppemøder i PC, hvor repræsentanter fra Ledernetværkene og Censorformandskaberne deltog. På møderne blev der bl.a. drøftet implementering af uddannelser i PC, systemudvikling, censoruddannelse, E- learning system for censorer, sammensætning af styregruppen, rekruttering af internationale censorer og sekretariatets økonomi. På et af møderne præsenterede firmaet UNIwise baggrunden for eksamenssystemet Wiseflow. UNIwise viste eksempler på systemet. UCN, VIA UC og UCC er med i pilotprojektet, hvor systemet testes. Fra august 2014 implementeres det på de resterende UC ere. Det er tanken, at systemet skal være fuldt tilgængeligt pr. 1. januar 2015 for alle Professionshøjskolernes uddannelser. Beslutningen er truffet af Professionshøjskolerne, og censorformændene fra Bioanalytiker- og Læreruddannelsen har været med til udvælgelse af systemet. Censorformandskabet tilbyder censorerne introduktion til Wiseflow på møder i efteråret Møder med øvrige censorformandskaber i MVU erne: Censorformandskabet har deltaget i et møde med de øvrige censorformandskaber i de mellemlange videregående uddannelser. På mødet blev drøftet: Mødet med Ministeriet blev evalueret Wiseflows muligheder, begrænsninger, beslutningsprocesser og implementering blev drøftet Der blev gjort opmærksom på, at der er indsendt en ansøgning til Rektorkollegiet vedr. midler til censoruddannelse, men at der endnu ikke var kommet svar trods rykkere. Det blev pointeret, at det er vigtigt, at censorerne og specielt aftagercensorerne bliver klædt på til censoropgaven Klager over censorer blev drøftet, der er forskellig praksis på de forskellige uddannelser. Der blev gjort opmærksom på, at Sygeplejerskeuddannelsen har en klageprocedure, men at der er få klager over censorer 11

12 Møder i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: Censorformandskabet har deltaget i et heldagsmøde i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, hvor årsberetninger generelt og årets tema blev drøftet og introduceret. Programmet var: Velkomst ved Kontorchef Jette Søgren Nielsen. Censorernes rolle i styrelsens tilsyn mv. Herunder præsentation af den ny styrelse og dens opgaver, herunder forventningerne til censorområdet Oplæg om tendenser i årsberetningerne og spørgsmål ved fuldmægtig Helle Bitsch Bay Herunder også evaluering af den nye skabelon Eksternt oplæg om eksamensformer, der afspejler dybdelæring ved Torben K. Jensen fra Århus Universitet Kort præsentation af konklusionerne fra karakterskala evalueringen ved specialkonsulent Bo Söderberg fra Danmarks Evalueringsinstitut /(EVA) Censorformandskabet har løbende haft kontakt til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers sagsbehandlere og jurister med henblik på afklaring af aktuelle problemstillinger i relation til censur og anden sagsbehandling. Samarbejdet har været upåklageligt. Det er Censorformandskabets opfattelse, at alle mødeaktiviteter er til glæde og gavn for Censorformandskabets virke. 2.7 Klager over censorer Censorformandskabet har modtaget to klager over censorer. Begge klager er fremsendt af uddannelsesinstitutionernes ledere. Den første klagesag omhandlede censors manglende kendskab til 29 i Eksamensbekendtgørelsen. Censor kunne ikke svare på klagen, da hun ikke var i besiddelse af personlige notater fra prøveforløbet. Censorformandskabet fandt det kritisabelt, at censor ikke var orienteret om formalia og handlede efter det. Censor blev ikke beskikket ved den efterfølgende beskikkelsesrunde. Den anden klagesag omhandlede samarbejdet mellem eksaminator og censor. Der blev klaget over, at censor kom for sent og efterfølgende var optaget af at have fået en parkeringsbøde. Eksaminationsdagen var efter uddannelsesinstitutionens opfattelse præget af uro og usikkerhed om, om censor kom til tiden ved de efterfølgende eksaminationer. Desuden blev censor beskrevet som uengageret i censureringsarbejdet. Censors opfattelse af dagen var anderledes. Censor medgav, at hun var forsinket ca. 30 minutter pga. vejarbejde, var kørt hjemmefra i god tid og kontaktede skolen for at gøre opmærksom på forsinkelsen. Censor mener, at skolen burde have gjort alle censorer den pågældende dag opmærksom på trafikale problemer tæt på Campus, hvor eksamen foregik. I frokostpausen skulle censor hente noget i sin bil og opdagede parkeringsbøden, men blev ikke forsinket til den efterfølgende eksamination. Censors opfattelse af eksamensdagen er, at den naturvidenskabelige underviser havde svært ved at stille spørgsmål i sygepleje, som 12

13 også var en del af eksaminationsgrundlaget. Censor anfører:...eksaminationerne forløb ikke optimalt ud fra de krav og regler der er gældende for modulet. Dette har jeg gjort opmærksom på i min censor indberetning (CF: her menes censorrapport). Jeg oplevede eksaminator stillede uddybende spørgsmål i anatomi og fysiologi og meget mangelfulde spørgsmål i faget Sygepleje. Jeg oplevede at eksaminator havde svært ved at eksaminere bredt i de fag, der er opstillet for eksamen på modul 3, hvilket bevirkede at eksamen blev præget af overfladiske spørgsmål ift sygeplejefaget. Eksaminator oplyste mig at han var uddannet biolog, hvilket måske kan forklare manglerne i de eksamens spørgsmål, der blev stillet til de studerende. Flere gange måtte jeg træde til og stille sygeplejefaglige spørgsmål, for at sikre at de studerende også blev eksamineret i dette. Jeg oplevede også at eksaminator 8 min før eksamens afslutning løb tør for spørgsmål, hvor jeg måtte tage over. Altså alt i alt var det manglende og en ikke særlig fyldestgørende eksaminationer. Jeg mener at man på XXX Sygeplejeskole skal drøfte, hvordan man kvalificerer ikke uddannede Sygeplejelærer til at varetage eksamen, hvori der også skal eksamineres i faget Sygepleje... Censorformandskabet har drøftet sagen med lederen af uddannelsesinstitutionen, som er opmærksom på problemstillingen. 3. Grundlaget for eksamen Grundlaget for eksamen er sygeplejerskeuddannelsens 5 eksterne prøver. Censorerne har i perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 medvirket ved prøver, og i alt studerende er blevet eksamineret på Sygeplejerskeuddannelsens 21 udbudssteder på de 7 Professionshøjskoler. Nedenstående viser fordelingen på de 5 eksterne prøver: Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession-kundskabsgrundlag og metoder Antal prøver: 411 Antal studerende: Modul 10: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Antal prøver: 375 Antal studerende: Modul 9: Sygepleje, etik og viden baseret virksomhed Antal prøver: 337 Antal studerende: Modul 7: Sygepleje, relationer og interaktioner Antal prøver: 324 Antal studerende: Modul 3: Sygepleje, somatik sygdom og lidelse 13

14 Antal prøver: 334 Antal studerende: Fagligt niveau Censorerne afgiver efter hver censureringsopgave en såkaldt censorrapport. Censorrapporten udfyldes elektronisk på Censorsekretariatets hjemmeside. Når censorrapporten er udfyldt, er den tilgængelig for henholdsvis Censorformandskabet, eksamensadministrationen og eksaminatoren. Censorformandskabet har modtaget censorrapporter ud af rapporter, hvilket svarer til 99,7 %. Den høje indberetningsprocent skyldes, at censorerne er ansvarlige med at udfylde rapporterne, i de tilfælde, hvor censor ikke får udfyldt rapporten, udsendes en rykker fra sekretariatet. De 5 manglende rapporter skyldes dels dødsfald hos en censor og langvarig sygdom hos en anden censor. I det følgende findes en opsummering af censorrapporterne. Vurderer du, at prøven er tilrettelagt i overensstemmelse med formål og krav, som beskrevet i uddannelsesordningen, i bekendtgørelse om Sygeplejerskeuddannelsen og i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser? Svar Antal % Ja ,6 % Nej 14 0,9 % Intet svar -7-0,4 % Total ,0 % Det er med stor tilfredshed, at 99,6 % af samtlige prøver blev afviklet i overensstemmelse med formalia i bekendtgørelse om Sygeplejerskeuddannelsen og i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser. I de 14 eksaminationer, som ikke blev afviklet i overensstemmelse med ovennævnte formalia, anfører censorerne forskellige bevæggrunde til, at de ikke vurderede, at prøven er tilrettelagt i overensstemmelse med formål og krav, som beskrevet i uddannelsesordningen, i bekendtgørelse om Sygeplejerskeuddannelsen og i bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede uddannelser. Censor anfører, at eksaminator ikke eksaminerede i alle fagområder på modul 7, men kun et enkelt. En uddannelsesinstitution har ikke en tydelig tidsangivelse for antal minutter til eget mundtligt oplæg ved mundtlig eksamen. En censor skriver, at bachelorprojekter fra en enkelt institution er udarbejdet efter institutionens opskrift. Tre censorer skriver, at tre bachelorprojekter ikke tog afsæt i en klinisk sygeplejefaglig problemstilling, men tog afsæt i henholdsvis et forskningsspørgsmål, en organisatorisk problemstilling og professionskriterier. En anden censor bemærker, at de skriftlige opgaver på modul 3 på en bestemt uddannelsesinstitution er meget ensartede, og at der ikke er udarbejdet prøvekriterier, hvilket betyder, at opgaverne er svære at bedømme! En eksamenssituation gav anledning til usikkerhed hos de studerende. Det fremgik ikke klart af kriterierne, om de studerende eller eksaminator valgte, hvilket af de tre 14

15 eksamensspørgsmål, som den studerende skulle eksamineres i ved det efterfølgende mundtlige forsvar. Tre censorer skriver, at de skriftlige opgaver ikke blev bedømt pga. eksamenssnyd. To censorer påpeger, at det ikke fremgik tydeligt af kriterierne, hvilke hjælpemidler de studerende måtte medbringe. En institution har ikke angivet gruppestørrelser i kriterierne. To censorer påpeger, at der er forskellige holdinger til, om de studerende skal angive individuelle andele i gruppefremstillede bachelorprojekter. Flere af kommentarerne er enkeltstående, de er tilgængelig for uddannelsesinstitutionerne, og det er Censorformandskabets opfattelse, at der vil blive arbejdet med disse. Censorformandskabet tager kontakt til en uddannelsesinstitution, hvor der påpeges en række problemstillinger i relation til den eksterne prøve efter modul 3. Blev den studerende testet tilstrækkeligt dybt i pensum? Svar Antal % Ja ,7 % Nej 45 2,7 % Intet svar -7-0,4 % Total ,0 % 45 eksamenssituationer er vurderet til, at den studerende ikke blev testet tilstrækkeligt dybt i pensum. Flere censorer angiver også andre steder i censorrapporterne, at den korte eksaminationstid og få antal tegn i relation til skriftlige opgaver ikke muliggør en tilstrækkelig dyb testning i pensum. Desuden anføres gruppeeksamen med kort eksaminationstid som problematisk i forhold til at teste de studerende dybt nok i pensum. Det anføres flere steder i censorrapporterne, at eksaminationstiden er blevet beskåret. Desuden skævvrider nogle få uddannelsesinstitutioner tiden ved eksempelvis at give eksaminanden mulighed for at udarbejde et oplæg på 10 minutter ud af den samlede eksaminationstid på 20 minutter. Problemstillingen bevirker, at bedømmerne ikke får et reelt bedømmelsesgrundlag. Havde du en formodning om eksamenssnyd? Svar Antal % Ja 39 2,4 % Nej ,1 % Intet svar -7-0,4 % Total ,0 % Formodning om eksamenssnyd er steget fra 24 formodninger i sidste periode til 39 formodninger i denne periode. Problematikken har også givet anledning til 92 kontakter enten pr. telefon eller mail til Censorformandskabet. Kontakterne handler om, hvad eksamenssnyd er, hvordan håndteres det, forskelligartede holdninger til snyd, og om snyd skal bedømmes. Det er Censorformandskabets opfattelse, at eksamenssnyd skal forebygges ved, at uddannelsesinstitutionerne drøfter problematikken med de studerende, da nogle studerende ikke ved, hvad 15

16 eksamenssnyd er, og ikke kender konsekvenserne af at snyde. Censorformandskabet ser frem til, at alle skriftlige opgaver scannes for plagiat i den digitale platform Wiseflow. Karakterfordelingen på sygeplejerskeuddannelsens 5 eksterne prøver: Fordelingen bygger på karakterindberetninger. Karakter Antal % ,3 % ,4 % ,2 % ,2 % ,7 % ,5 % ,7 % Total ,0 % Gennemsnit 7,62 Bachelorprojekt: Antal prøver 381 Antal karakterindberetninger 381 Karakter Antal % ,0 % ,9 % ,6 % ,0 % ,1 % ,3 % ,1 % Total ,0 % Gennemsnit 8,62 Øvrige eksterne prøver på modul 3, 7, 9 og 10: Antal prøver Antal karakterindberetninger Karakter Antal % ,3 % ,2 % ,6 % ,2 % ,3 % ,4 % ,0 % Total ,0 % Gennemsnit 7,41 16

17 Konklusion: Grundlaget for vurdering af eksamen beror på grundig og systematisk gennemgang af censorrapporter fra eksaminationer af sygeplejestuderende. 17 bemærkninger har omhandlet det faglige niveau. Censorformandskabets opfattelse er, at disse få bemærkninger af faglig karakter i flere situationer kan relateres til eksaminator, og i fem situationer kan relateres til de studerendes faglige niveau. De få bemærkninger giver ikke anledning til yderligere bemærkninger eller handlinger, end at uddannelsens ledere er opmærksomme på problemerne. Flere censorer bemærker, at det er blevet sværere at skabe et reelt bedømmelsesniveau, grundet en kortere eksaminationstid, eksempelvis minutter (inkl. den studerendes oplæg) til en ren mundtlig eksamination, hvor der skal indgå flere fagområder. En censor skriver, at hun skulle rette skriftlige opgaver på tegn (svarende til ca. 6 sider), hvor fagområderne sygepleje, farmakologi og sygdomslære indgik, hvilket er alt for lidt til at kunne få et reelt bedømmelsesgrundlag. Der var færre bemærkninger til den eksterne prøve efter modul 3, som består af fagene ernæring, sygepleje, anatomi og fysiologi, genetik samt sygdomslære, end sidste år. Det skyldes formentlig, at en uddannelsesinstitution, som tidligere har haft et prøvegrundlag på 10 siders skriftlig opgave uden mundtlig forsvar, har øget omfanget til 12 sider. Det bemærkes dog, at de skriftlige prøver er meget ensartede, at der mangler prøvekriterier, at opgaverne er svære at rette, og at eksaminatorerne har forskellige holdninger til de skriftlige opgaver. De studerende skal anvende sygeplejeprocessen som metodisk tilgang, men nogle eksaminatorer tillader de studerende at arbejde med potentielle problemområder, andre gør ikke. Censorformandskabet vil ønske, at institutionen vil udarbejde prøvekriterier, frem for at lade modulets læringsudbytter fremstå som kriterier. Flere bemærkninger fra censorrapporterne kan rubriceres som administrative og servicebemærkninger. Eksempelvis fremsendes opgaver uden de studerendes navne eller studienummer. Det er problematisk, at mange eksaminatorer er involveret i få opgaver, da censor skal forholde sig til flere kontakter. Uddannelsesinstitutionerne ønsker karakterlister retur, men kan ikke betale for returportoen m.m. Det faglige niveau kan også vurderes på, at der i Sygeplejerskeuddannelsen er givet karakteren 7,62 i gennemsnit, hvilket vurderes som meget tilfredsstillende. Det er Censorformandskabets opfattelse, at uddannelsens faglige niveau er meget tilfredsstillende og matcher behovene på arbejdsmarkedet, og at de nyuddannede sygeplejersker har relevante forudsætninger for videreuddannelse. 3.2 Prøveformerne Uddannelsesinstitutionerne definerer selv prøveformerne. Censor forholder sig til, om de er gennemført i overensstemmelse med formalia: 17

18 Vurderer du, at prøven blev gennemført i overensstemmelse med krav og regler, som er angivet i studieordning og kriterier for prøven? Svar Antal % Ja ,2 % Nej 20 1,2 % Intet svar -7-0,4 % Total ,0 % Det er meget tilfredsstillende, at 99,2 % af samtlige prøver blev afviklet i overensstemmelse med krav og regler, som er angivet i studieordningen og kriterier for prøven. Sidste år blev 95,6 % af alle prøver gennemført i overensstemmelse med krav og regler, som er angivet i studieordning og kriterier for prøven. I de 20 eksaminationer, hvor prøven ikke blev gennemført i overensstemmelse med krav og regler, som er angivet i studieordning og kriterier for prøven, er årsagerne bl.a. at eksaminationstiden er 15 minutter til at vurdere et hel moduls læringsudbytter, formalia om gruppestørrelsen ikke blev overholdt, og at de studerendes skriftlige opgaver er mere omfattende, end kriterierne tillader. En censor gør opmærksom på, at hun ikke blev gjort opmærksom på, at en gruppe studerende havde fået dispensation for at måtte ændre på gruppestørrelsen. Flere censorer gør opmærksom på, at institutionerne fastsætter meget korte eksaminationstider og skriftlige opgaver med få tegn, formentlig for at spare på censureringsudgifterne, men det er umuligt at bedømme den studerendes læringsudbytte på den korte eksaminationstid og det begrænsede skriftlige materiale. Censorformandskabet ønsker at drøfte mere ensartede prøvevilkår for de studerende på landets sygeplejerskeuddannelser, da de forekommer noget forskellige på fire af de fem eksterne prøver. Kriterier for bacheloreksamen nævnes ikke, da disse efterhånden er blevet meget ensartet på landsplan. Bortset fra, at en uddannelsesinstitution ikke har kriterier på, at de studerende skal angive individuelle andele i gruppefremstillede produkter. Uddannelsesinstitutionen har dokumentation fra Ministeriet på, at studerende ikke skal angive individuelle andele i gruppefremstillede bachelorprojekter. Dokumentationen har skabt forvirring blandt censorerne. 3.3 Informationen fra uddannelsesinstitutionerne På baggrund af censorrapporterne kan det konkluderes på de få kommentarer, at informationerne fra uddannelsesinstitutionerne er tilfredsstillende, hvad angår prøverne. Informationerne i beskedfeltet i censorbestillingen er på få uddannelsesinstitutioner ikke tilfredsstillende se tidligere. 18

19 3.4 Overensstemmelse med mål og øvrige krav fra bekendtgørelser og studieordninger Se under fagligt niveau. 3.5 Ensartet og retfærdig behandling Censorerne blev også i censorrapporterne spurgt om: Vurderer du, at de studerende fik ensartede vilkår og en bedømmelse af eksamenspræstationen i overensstemmelse med angivne regler for eksamination og karakterfastsættelse? Svar Antal % Ja ,0 % Nej 23 1,4 % Intet svar -7-0,4 % Total ,0 % I 23 eksaminationer har censor vurderet, at de studerende ikke fik ensartede vilkår. Det skyldes i to situationer, at censor har vurderet, at det er komplekst at eksaminere og vurdere en gruppe på fem studerende. At gruppemedlemmer med individuel eksamination har mulighed for at tale sammen om eksamensspørgsmål. At eksaminationstiden er den samme, uanset om gruppen består at to, tre eller fire eksaminander. At den fastlagte eksaminationstid overskrides. At den studerende er tildelt eller ikke tildelt forlænget eksaminationstid typisk på grund af problemer med ordblindhed samt andre forhold. I alle situationer har censor påtalt problemstillingen, som uddannelsesinstitutionerne retter op på. 4. Klager og ankesager Censorformandskabet kender ikke omfanget af klagesager på Sygeplejerskeuddannelsen, da sagsbehandlingen varetages på den enkelte uddannelsesinstitution. I perioden har Censorformandskabet varetaget sagsbehandlingen af en ankesag: Ankesagen omhandlede bedømmelsen af en ren 10 siders skriftlig opgave efter den eksterne prøve på modul 3. Klager var utilfreds med karakteren 02. Han henviser til talrige indskrevne kommentarer i opgavesættet, at andre studerende, med nogenlunde samme kvalitet af det skriftlige produkt, havde fået en højere karakter og endelig, at han i kraft af sin tidligere uddannelse burde ligge højere i bedømmelsen. Klager fik afslag på sin klage over bedømmelsen. De oprindelige bedømmere havde omfattende kommentarer i opgavesættet, og uddannelsesinstitutionen fastholdte den oprindelige bedømmelse på karakteren 02. Klager ankede afgørelsen. Ankenævnet har vurderet, at de tre oprindelige bedømmere har udfærdiget en 19

20 særdeles grundig dokumentation for fastholdelse af karakteren 02. Ankenævnet har ingen kommentarer til de tre oprindelige bedømmers vurderinger. Ankenævnet fastholdte de oprindelige bedømmeres vurdering. Klager fik ikke medhold i sin sag. 5. Årets temaer Censorformandskabet har belyst årets tema om gruppeeksamen og karaktergivning fra Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte ved at udsende en Survey-undersøgelse til samtlige censorer. Spørgsmålene i undersøgelsen er udformet af Censorformandskabet med det sigte, at de falder i tråd med de områder, som ønskes belyst i forbindelse med gruppeeksamen og karaktergivning. Af de 376 censorer har 250 censorer besvaret undersøgelsen, hvilket svarer til en svarprocent på 66 %, i modsætning til sidste år, hvor 55 % af censorerne svarede på Survey-undersøgelsen om tværfaglighed og internationalisering. Det kan forekomme som en ikke-tilfredsstillende svarprocent set i lyset af, at censorerne er aktive og engagerede. Ingen af de censorer, som har besvaret spørgeskemaet, har fundet spørgsmålene uvedkommende. Første tema var gruppeeksamen, hvor der indgik 10 spørgsmål. Andet tema var karaktergivning, hvor der indgik 6 spørgsmål. Spørgsmål og svar er fremstillet i kapitel 7, og Censorformandskabets bemærkninger og konklusioner er anført herunder. Gruppeeksamen På baggrund af undersøgelsen er det Censorformandskabets opfattelse, at censorerne har taget godt imod gruppeeksamen og overvejende finder eksamensformen relevant i Sygeplejerskeuddannelsen. Flere finder bedømmelsen ved gruppeeksamen kompleks, og anbefaler øvelser i at bedømme gruppeeksamen. Desuden er der markant flertal for gruppestørrelser på 3-4 medlemmer. Se resultatet af undersøgelsen i kapitel 7. Karaktergivning Det er Censorformandskabets opfattelse, at karaktergivning efter 7-trinsskalaen er godt implementeret. Censorerne finder den relevant i Sygeplejerskeuddannelsen, den fungerer i relation til kriterier, men det kan være komplekst at vurdere eksaminer. Se resultatet af undersøgelsen i kapitel Evaluering af skabelonen Skabelonen har fungeret upåklageligt. Det er dog uklart, hvorfor Ministeriet stadig efterspørger antal klagesager, da Censorformandskabet ikke ligger inde med disse tal. 20

21 7. Statistik 7.1 Statistik på allokeringerne Afstand til eksaminationssted Dækker perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Afstand Antal % ,3 % ,7 % ,9 % ,3 % ,4 % ,2 % ,1 % Total ,0 % Censorernes køreafstand er ofte drøftet, typisk i et økonomisk og tidsperspektiv. Det kan af figuren aflæses, at de fleste censorer har en afstand på under 50 km. til uddannelsesinstitutionen. De fleste uddannelsesinstitutioner rekvirerer også censorer til fremmøde ud fra nærhedsprincippet, og ud fra spredningsprincippet når det gælder rene skriftlige opgaver. Reglen om, at samme censor og eksaminator højst på sidde overfor hinanden en gang indenfor to år, har i alle censureringer været overholdt, med en enkelt undtagelse. Undtagelsen skyldtes, at en eksaminator blev syg, hvor en anden eksaminator sprang til, hvilket kom til at betyde, at de to bedømmere kom til at sidde overfor hinanden to gange i en 2-årig periode. En uddannelsesleder har henvendt sig til Censorformandskabet, da hun syntes, at det var de samme censorer, som kom på uddannelsesinstitutionen. Uddannelseslederen blev opfordret til at anvende spredningsprincippet ved censorbestillinger, frem for konsekvent at anvende nærhedsprincippet. Aldersfordeling på allokerede censorer Dækker perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Aldersgruppe Antal % ,3 % ,4 % ,2 % ,6 % ,5 % Total ,0 % Fordelingen afspejler censorkorpsets alderssammensætning. 21

22 Fordeling af intern/aftager blandt allokerede censorer Dækker perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Gruppe Antal % Intern ,7 % Aftager ,3 % Total ,0 % Fordelingen af aftagere og interne censorer er den gennemsnitlige fordeling i perioden. Antal allokeringer pr. censor Dækker perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Allokeringer Antal % ,3 % ,0 % ,9 % ,1 % ,3 % ,3 % Total ,0 % Tallene dækker det antal censorer, der er blevet tilbudt en prøve i perioden. Censorer, som har fået tilbudt prøver, men ikke er blevet allokeret til en prøve, optræder under "Allokeringer 0". Antal studerende pr. censor Dækker perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Studerende Antal % ,3 % ,6 % ,5 % ,4 % ,2 % ,4 % ,1 % ,1 % ,4 % Total ,0 % Fordelingen viser antal studerende pr. censor. Det kan aflæses, at 17 censorer har haft over 100 studerende til eksamen. Tallene dækker over, at censor har haft flere skriftlige opgaver af få sider. 22

23 7.2 Survey om årets temaer Gruppeeksamen Vurderer du, at gruppeeksamen er en relevant eksamensform i Sygeplejerskeuddannelsen? Ja (195) Nej (24) Ved ikke (31) Vurderer du, at gruppeeksamen afspejler arbejdsmarkedets måder at arbejde på? Ja (191) Nej (20) Ved ikke (37) Får de studerende i gruppen forskellige karakterer? Altid (9) Ofte (211) Aldrig (6) Vurderer du, at gruppeeksamen er udbytterig for de studerende? Ja (172) Nej (18) Ved ikke (58) Vurderer du, at det gruppeproducerede skriftlige produkt skal indgå i bedømmelsen? Ja (178) Nej (34) Ved ikke (34) 23

24 Vurderer du, at kriterierne for gruppeeksamen er fyldestgørende beskrevet? Ja (121) Nej (29) Ved ikke (95) Vurderer du, at gruppeeksamen giver de studerende ensartede vilkår? Ja (137) Nej (58) Ved ikke (51) Vurderer du, at de studerende ved gruppeeksamen får en retfærdig og pålidelig bedømmelse? Ja (168) Nej (29) Ved ikke (50) Vurderer du, at bedømmelsen ved en gruppeeksamen er: Meget komplekst (34) Komplekst (161) Nem (40) Hvilken gruppestørrelse, vurderer du, er mest hensigtsmæssig? 3 studerende (113) 4 studerende (58) 2 studerende (56) 5 studerende (8) 24

25 Karaktergivning Vurderer du, at karaktergivning i Sygeplejerskeuddannelsen er i overensstemmelse med arbejdsmarkedets behov? Ja (165) Nej (11) Ved ikke (70) Vurderer du, at karaktergivning er relevant i Sygeplejerskeuddannelsen? Ja (236) Nej (5) Ved ikke (9) Vurderer du, at karakterskalaen er anvendelig i forhold til kriterier/målbeskrivelsen? Ja (215) Nej (16) Ved ikke (15) Vurderer du, at karaktergivningen er i overensstemmelse med den udvikling, der er sket i samfundet? Ja (192) Nej (9) Ved ikke (45) Vurderer du, at samarbejdet med medbedømmer om karaktergivning er: Nemt (169) Komplekst (73) Meget komplekst (3) 25

26 Er du fortrolig med at anvende 7-trinsskalaen? Ja (247) Nej (2) Censorformandskabet vil takke censorerne for et meget engageret samarbejde med det klare formål at være med til at kvalitetssikre Sygeplejerskeuddannelsen. Øvrige samarbejdspartnere takkes for et godt og konstruktivt samarbejde. Venlig hilsen Lone Sandahl og Steen Hundborg Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen September

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE.

Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S C I E N C E U D D A N N E L S E K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bilag 3: Sekretariatsbetjening af censorformandskaber og beskikkelse af censorer på SCIENCE. S A G S N O T A T 15. JULI 2014 Vedr.:

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen, Ingeniørernes Lederuddannelse (ILU) og Ingeniøruddannelsernes særlige sprogmoduler Årsrapport 2007/08 Dækkende perioden 1. april 2007 til 31. august

Læs mere

Vejledning til censorformandskaberne

Vejledning til censorformandskaberne Censorsekretariatet Vejledning til censorformandskaberne www.censorsekretariatet.dk Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk, 7269 8700 Indhold Censorformandskabets

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2010/11 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2010/11 Dækkende perioden 1. september 2010 til 31. august 2011 September 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013.

Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Anders Rosdahl 20. marts 2013 Referat af møde i censorformandskabet 19. marts 2013. Deltagere: Cecilie Sveistrup, Hanne Gillett, Ida Husby, Jette Benn, Karen Søndergaard, Mariane Furbo, Anders Rosdahl.

Læs mere

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger.

På sekretariatets Censor IT-side: censor-it.censorerne.dk tastes alle bestillinger. Opdateret 13.3.2015 Censor IT vejledning til eksamensadministration... 1 Vejledning til menupunkterne... 1 Log ind... 1 Min profil... 2 Censorbestillinger... 2 Opret ny bestilling... 2 Eksaminatorer...

Læs mere

Censor-IT Et system til censorallokering

Censor-IT Et system til censorallokering Censor-IT Et system til censorallokering v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Januar 2015 Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 72 66 51 60 pc@ucsyd.dk Indledning Dette papir er en beskrivelse af censorallokeringssystemet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg

Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg Censorsekretariatet Vejledning til uddannelsesnetværk/ fællesudvalg www.censorsekretariatet.dk Indhold Brug af hjemmesiden... 2 Log-in... 2 Rapporter og statistik... 2 Arbejdsopgaver... 2 Censorformandskabets

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014.

Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Beretning for Censorkorpset for de Folkesundhedsvidenskabelige uddannelser i Danmark for perioden fra den 1. april 2013 til den 31. marts 2014. Censorkorps for de folkesundhedsvidenskabelige uddannelser

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 26. september 2014 kl. 12.00-14.00 Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 72 66 51 60 pc@ucsyd.dk Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne:

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12

Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse. Årsrapport 2011/12 Censorformandskabet for Eksportingeniøruddannelsen og Diplomuddannelsen i projektledelse Årsrapport 2011/12 Dækkende perioden 1. september 2011 til 31. august 2012 September 2012 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser BEK nr 1519 af 16/12/2013 Gældende (Eksamensbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 19-12-2013 M inisteriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Ændrer i/ophæver BEK nr 714 af 27/06/2012

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Vejledning til censor

Vejledning til censor Censorsekretariatet Vejledning til censor www.censorsekretariatet.dk Indhold Beskikkelsesansøgning... 2 Oprettelse på www.censorsekretariatet.dk... 2 Efter indsendelse af ansøgning... 6 Glemt at indtaste

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen

Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen September 2011 Formandskabet for censorkorpset for bygningsingeniøruddannelsen Censorberetning for bygningsingeniøruddannelsen 2010 Indledning Den følgende censorberetning omfatter uddannelsen til bygningsingeniør

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1526. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregående kunstneriske uddannelser under Ministeriet for Forskning, Innovation

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner.

Vi følger med interesse overvejelserne vedrørende udvikling af en eksamensform, der kan teste de studerendes samarbejdsevner. Uddannelsesministeriet Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att.: Direktør Jens Peter Jacobsen Kontorchef Søren Nedergaard 20. februar 2012 Vedr.

Læs mere

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11

Anden del - Dokumentation og refleksion over det indsamlede materiale fra censorerne 11 Beretning fra censorformandskabet for HD-censorkorpset 2013 3 Første del 3 Resumé 3 1. Indledning 4 1.1 Formandskabet for HD-censorkorpset 4 1.2 Censorkorpsets sammensætning 5 2. Årets arbejde i censorformandskabet

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) UDKAST Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) I medfør af 8, stk. 1 og 2, 8 a, stk. 1, og 34, stk. 1, i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven),

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk)

Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) 26. januar 2013 Årsberetning, 2013 Censorformandskabet, Informationsvidenskab og Interaktive Medier (IIM.dk) I henhold til eksamensbekendtgørelsens 50 stk. 2 afgives hermed beretning fra censorformandskabet

Læs mere

Information for censorer 2013

Information for censorer 2013 Information for censorer 2013 www.ucl.dk Læreruddannelsen på Fyn Middelfartvej 180 5200 Odense V Tlf. 63 18 43 00 Læreruddannelsen i Jelling Vejlevej 2 7300 Jelling Tlf. 63 18 46 00 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2014. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00

Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00 Referat Møde i styregruppen for Professionshøjskolernes Censorsekretariat 13. marts 2015 kl. 12.00-13.00 Tilstede: Repræsentanter for censorformandskaberne: Anders Hamming, Pædagoguddannelsen Dorthe Høst,

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business. Efterårssemester 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Design og Business Efterårssemester 2014 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Design og

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt

Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Evaluering af eksamen baseret på baggrund af et gruppefremstillet produkt Undersøgelse fortaget blandt samtlige beskikkede censorer inden for ingeniørcensorkorpsene Ingeniørcensorformandskaberne December

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d. 11.12.2014 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Forår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Eksamensvejledning Teknologisk Diplomuddannelse i Vedligehold Efterårssemestret 2015 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse EKSAMENSVEJLEDNING... 1 TEKNOLOGISK DIPLOMUDDANNELSE I VEDLIGEHOLD... 1 Efterårssemestret

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undervisningsministeriets

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008

Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Lokalt tillæg til bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr. 29 af 24/01/2008 Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Udarbejdet december 2012 Forord Dette lokale

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3.

Beretningen er som tidligere beretninger (senest beretningen fra marts 2013) afgivet i medfør af eksamensbekendtgørelsens 50, stk. 2, nr. 3. Februar 2014 Censorformandskabets beretning om virksomheden i Censorkorpset for statskundskabs- og samfundsfagsuddannelserne ved Københavns -, Aarhus og Syddansk Universitet for 2012 2013. 1. Indledning

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen

D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T. Klage over eksamen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Klage over eksamen Fakultetssekretariatet Maj 2013 Indhold Regler om klage over eksamen 3 1.

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere