Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv."

Transkript

1 Forord Indsatsen til mennesker med kroniske sygdomme udgør nutidens største udfordring for sundhedsvæsnet. Dette skyldes, at antallet af mennesker med kroniske sygdomme stiger som følge af et ændret sygdomsmønster, bedre levevilkår og bedre muligheder for behandling af sygdomme, som tidligere var livstruende, og at befolkningen som helhed lever stadig længere end tidligere generationer. Samtidig har en tredjedel af befolkningen en eller flere kroniske sygdomme. I lyset af et samtidigt fald i andelen af mennesker i den erhvervsaktive alder opstår billedligt talt den brændende platform, som kræver væsentlige omstillinger af sundhedsvæsnet. Kronisk sygdom kan defineres som sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende. I Danmark drejer det sig typisk om folkesygdomme som diabetes, hjerte-kar-sygdomme, obstruktive lungesygdomme, allergi, muskel- og skeletsygdomme, gigt, kræftsygdomme og psykiatriske lidelser. Mange af de mennesker, der lever med kroniske sygdomme, har heldigvis en udmærket livskvalitet og funktionsevne og derfor kun brug for ganske lidt hjælp fra sundhedsvæsnet i hverdagen. Sygdommenes forløb, implikationer og tidsperspektivet medfører dog i mange tilfælde et stort behov for samordning og koordination på tværs af faggrupper, afdelinger og sektorer på tværs af sundheds- og socialsektoren. Sammenholdt med det store og stigende antal mennesker med kroniske sygdomme er et egentligt paradigmeskifte i sundhedsvæsnet nødvendigt, hvis sundhedsvæsnet skal imødekomme patienternes behov for en langt mere proaktiv, forebyggende og kontinuerlig indsats. Sundhedsvæsnets udfordringer ligger i at forebygge kroniske sygdommes opståen hos befolkningen generelt og i at sætte ind over for mennesker med højere risiko for at udvikle sygdom. Desuden er der en udfordring i at opspore, behandle og rehabilitere de mennesker, som er syge. Et altafgørende element i den sundhedsfaglige indsats består i etablering af et forpligtende partnerskab mellem den sundhedsprofessionelle og det enkelte menneske med kronisk sygdom og dettes pårørende med det mål at styrke patientens evne til at tage vare på egen situation. Der er mange fællestræk mellem en del kroniske sygdomme, og derfor arbejdes der fra sundhedsvæsnets side nationalt, regionalt og kommunalt med at udvikle indsatser, der ikke er rettet mod en enkelt diagnose. Det gælder eksempelvis tilbud om rygestop, hjælp til vægttab og muligheder for Forord 9

2 superviseret fysisk træning. Kronisk sygdom er samtidig forbundet med høj grad af multisygdom og rammer oftere sårbare grupper. Disse sammenhænge fordrer differentierede indsatser og helhedsorienteret vurdering af den enkeltes funktionsevne, således at det bliver muligt at tilbyde rette behandling til rette patient på rette tidspunkt. At arbejde med mennesker med kroniske sygdomme stiller store krav til de involverede aktører, som for alvor må gøre sig klart, at det at leve med kronisk sygdom i bogstaveligste forstand er en kronisk tilstand. Sygdommene har i forskellig grad livslange konsekvenser for den enkelte og familien. Disse konsekvenser kan eksempelvis have form af fysiske og psykiske symptomer, restriktioner i dagligdagen, sociale ulemper og økonomiske vanskeligheder. Mange patienter befinder sig i et spændingsfelt mellem dels bestræbelser på at fortsætte med at leve et almindeligt og værdigt liv, dels det skift i identitet, der kan følge med at være kronisk syg. Nogle patienter oplever ligefrem en form for degradering ved at blive betegnet som kronikere og dermed afvigere frem for at blive betegnet som almindelige mennesker, der også har en kronisk sygdom. Andre mangler anerkendelse og accept af den kroniske sygdom og de nogle gange vidtgående konsekvenser af fysisk, psykisk og social karakter, som kroniske sygdomme kan have. Dette stiller alt sammen krav til sundhedspersonale om at vise stor forståelse og respekt for den enkeltes livssituation og ydmyghed over for, at man som sundhedsprofessionel i de fleste tilfælde kun spiller en mindre rolle i den hverdag, som livet med kronisk sygdom leves i. Titlen på denne nye bog Livet med kronisk sygdom Et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv afspejler redaktionens ønske om at etablere et helhedsorienteret fokus på det enkelte menneskes hverdagsliv med kronisk sygdom og på sundhedsvæsnets og civilsamfundets relationer hertil. Bogen indeholder derfor ikke anvisninger på sygdomsspecifikke indsatser, men præsenterer konkrete eksempler og cases i form af patienter med specifikke kroniske sygdomme. Den tilsigtede brede tilgang afspejler sig ligeledes i bogens meget kompetente forfatterpanel. Forfatterne repræsenterer en bred vifte af fagprofessionelle, som fra forskellige perspektiver bidrager med teoretisk og/eller praktisk viden om og erfaring med centrale sundhedsfaglige emner, begreber, redskaber og indsatser til mennesker med kroniske sygdomme. Målgruppen for bogen er alt sundhedspersonale, der er involveret i forebyggelse, behandling, rehabilitering og forskning inden for indsatsen til mennesker med kroniske sygdomme. Bogen er særligt relevant for sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle grupper på grund-, efter- og videreuddannelse, da de befinder sig i nøglepositioner i relation til patienter med kro- 10 Forord

3 niske sygdomme. Sygeplejersker og/eller terapeuter er ofte de fagpersoner, som patienter og pårørende har førstehåndskontakt til og tilbringer mest tid sammen med, uanset om mødet finder sted på sygehuset, i almen praksis, i et sundhedscenter eller i patientens eget hjem. Bogen kan også have interesse for læger, administratorer og ledere inden for alle områder af social- og sundhedssektoren, som er involverede i behandlingen af og strategier for en fremadrettet forstærket indsats til mennesker med kroniske sygdomme. Bogen består af tre dele og indeholder i alt 11 kapitler, der kan læses sammenhængende eller enkeltvis. Del 1: En tredimensionel beskrivelse af feltet kronisk sygdom set fra henholdsvis patientens, de pårørendes og samfundets perspektiv. Del 2: Centrale temaer i sundhedsvæsnets indsatser for mennesker med kroniske sygdomme Forebyggelse af kroniske sygdomme Stratifikation og vurdering af funktionsevne Styrkelse af egenomsorg Rehabilitering Palliation Informations- og kommunikationsteknologier som redskab for mennesker med kronisk sygdom Forløbskoordination. Del 3: Civilsamfundet og den frivillige indsats til mennesker med kroniske sygdomme. Det er redaktionens ønske, at bogen giver sundhedsprofessionelle relevant viden, som kan omsættes i konkret handling i den daglige kliniske praksis. Det er også håbet, at bogen kan inspirere alle med interesse for at bidrage til en fremadrettet velkoordineret indsats af høj faglig kvalitet for mennesker med kroniske sygdomme og dermed, at den enkelte patient kan leve både længere og bedre med en eller flere kroniske sygdomme. Juli 2013 Birthe Hellqvist Dahl, Anne Døssing og Ghita Ølsgaard Forord 11

4

5 Forfatterpræsentation Redaktører Birthe Hellqvist Dahl er sygeplejerske og master i kvalitetsledelse. Hun er uddannelsesleder og specialkonsulent inden for kroniske sygdomme på Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Hun har gennemført et større, randomiseret forskningsprojekt med fokus på effekten af casemanagement. Birthe Hellqvist Dahl er medforfatter og medredaktør til evalueringsrapporten Forstærket indsats til mennesker med kroniske sygdomme udgivet af Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Anne Døssing er sygeplejerske og cand.cur. Hun er ansat som lektor på Via University College, Højskolen for videreuddannelse og kompetenceudvikling. Hun beskæftiger sig bredt med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsnet, men har de sidste år særligt haft fokus på sammenhængende forløb i sundhedsvæsnet og patientinddragelse. Ghita Ølsgaard er sygeplejerske og master i sundhedsinformatik. Hun er ansat på Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland og er faglig leder for området Kvalitetsudvikling. Fokus er nu akkreditering og sundhedsfaglige projekter, hvor brugerperspektivet og den kroniske patient er omdrejningspunktet. Forfattere Terkel Andersen er BA i fransk og italiensk sprog og kultur (KU) og har været formand for Danmarks Bløderforening siden Han har desuden været formand for European Organisation for Rare Diseases siden Terkel Andersen har gennem mange år været medlem af Patientklagenævnet og Lægemiddelskadeankenævnet. Han arbejder som sekretariatschef i Frivilligrådet, som er et politikudviklende råd med fokus på samspillet mellem civilsamfundet og det offentlige nedsat af social- og integrationsminsteren. Astrid Blom er cand.scient.soc. og ph.d. Hun er ansat i Sundhedsstyrelsen som sektionsleder i enhed for Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud med ansvar for forebyggelsesindsatsen. Astrid Blom har tidligere været ansat som forskningsleder for sundhedsfremmeafdelingen på Statens Institut for Forfatterpræsentation 13

6 Folkesundhed og har tidligere arbejdet otte år i Københavns Kommunes forebyggelsesafdeling. Birthe Dinesen er cand.scient.adm. og lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet. Hun har en ph.d. i telehomecare fra Birthe Dinesen har desuden en sundhedsmæssig baggrund herunder bred klinisk og ledelsesmæssig erfaring. Hun har siden 2004 forsket i udvikling af telehealth-løsninger til mennesker med kroniske lidelser og livstruende sygdomme. Udgangspunktet i forskningsprojekterne har været brugerdreven innovation. Hendes forskning har fokus på patienter og pårørendes oplevelse af at bruge ny teknologi til håndtering af sygdom samt de organisatoriske og interorganisatoriske perspektiver ved anvendelse af velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet. Hysse B. Forchhammer er cand.psych. og ph.d. Hun er ledende neuropsykolog på Glostrup Hospital og leder af projektet Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade. Hysse Birgitte Forchhammer er lektor på medicinstudiet i København og underviser på masteruddannelsen Sundhedsfagenes filosofi på Århus Universitet. Hun har været formand for den gruppe, der udarbejdede den første medicinske teknologivurdering om effekt af hjerneskaderehabilitering. Anne Frølich er speciallæge i intern medicin, ph.d. og ekstern lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Hun har siden 2003 været overlæge på Afdeling for Sammenhængende Patientforløb på Bispebjerg Hospital og i de sidste tre år forskningsleder for kroniske sygdomme og telemedicin i Region Hovedstaden. Anne Frølich har beskæftiget sig med forskning i mere end 30 år og har været central for indførelsen af begrebet kronikermodellen til det danske sundhedsvæsen, understøttet af et sammenlignende projekt mellem det danske sundhedsvæsen og Kaiser Permanente (KP) i USA. KP indeholder i høj grad filosofien for behandling ved kronisk sygdom, som Anne Frølich over de seneste år har arbejdet med både nationalt og internationalt. Charlotte Handberg er ph.d.-studerende, MPH og sygeplejerske. Hun har siden 2010 været ansat som udviklingskonsulent og er nu ph.d.-studerende ved Sektion for klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Hun er ansat ved Forskning og Udvikling, MarselisborgCentret, CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Charlotte Handberg skriver ph.d. om mandlige kræftoverleveres manglende deltagelse i kræftrehabilitering. Hun arbejder endvidere med rehabilitering i forbin- 14 Forfatterpræsentation

7 delse med andre forsknings- og udviklingsprojekter samt i forbindelse med formidling på universitetet, professionshøjskoler og i kommune og region. Mads Lind er BA i biologi og idræt, cand.scient. i idræt, ph.d. i sociologi og psykoterapeut. Mads Lind er ansat som specialkonsulent i Københavns Sundheds- og Omsorgsforvaltning. Han har gennem ansættelser i patientforening og kommune i 13 år arbejdet med adfærdsforandring og forebyggelse fra metodeudvikling til overordnet strategi. Kirsten Lomborg er sygeplejerske, cand.cur. og ph.d. Hun er professor ved Institut for Klinisk Medicin og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Kirsten Lomborg har gennem en årrække forsket i sygepleje, der støtter egenomsorgen hos mennesker i alle faser af kronisk obstruktiv lungesygdom. Thomas Maribo er fysioterapeut, cand.scient.san. og ph.d. Han arbejder som rehabiliteringsforsker på MarselisborgCentret i Aarhus, hvor han også er programkoordinator for rehabilitering i forsknings- og udviklingsenheden. Thomas Maribo har lang klinisk erfaring med patienter med kroniske sygdomme og har undervist i rehabilitering på professionshøjskoler og på universitært niveau. Han har indgående kendskab til måleredskaber til monitorering af funktionsevne, herunder ikke mindst implementering i praksis, og arbejder aktuelt i et projekt, der har fokus på, hvordan man bedst overgiver information om funktionsevne mellem sygehus, kommunal sektor og primær praksis. Camilla Askov Mousing er sygeplejerske og cand.cur. Hun er ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Sektion for Sygepleje på Aarhus Universitet og desuden deltidsansat som lektor ved VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Randers. Camilla Askov Mousing interesserer sig særligt for indsatsen til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom og er aktuelt i gang med et ph.d.-projekt om non-farmakologisk palliativ indsats til KOLsyge i primær sektor. Claus Vinther Nielsen er specialist i klinisk socialmedicin og ph.d. i arbejdsmedicin. Han har beskæftiget sig med revalidering og rehabilitering i praksis, ledelse, undervisning, vejledning og forskning i mere end 35 år. Claus Vinther Nielsen er socialoverlæge og forskningsleder i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering ved MarselisborgCentret, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og professor og sektionsleder af Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Forfatterpræsentation 15

8 Hanne Søndergaard er uddannet fysioterapeut og Master of Public Health fra Aarhus Universitet. Hun har i mange år arbejdet med rehabilitering i praksis og siden 2008 med særligt fokus på rehabilitering af mennesker med kronisk nyresygdom og kvalitetsudvikling i hospitalsregi. Hanne Søndergaard har de seneste to år været ansat på MarselisborgCentret, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, hvor arbejdsområdet er rehabilitering med fokus på kronisk sygdom. Hun er projektleder på monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland, og underviser i temaer inden for rehabilitering, kronisk sygdom og kvalitetsudvikling. Helle Timm er mag.art. i kultursociologi og ph.d. i sundhedsvidenskab. Hun er chef for og professor ved Palliativt Videncenter (PAVI), der fra 2013 er en del af et nationalt videncenter for både rehabilitering og palliation ved Syddansk Universitet. Helle Timm har i mange år arbejdet med forskning og udvikling af bl.a. palliativ indsats. Kirsten Vinther-Jensen er tandlæge, MPH, konsulent og ekstern lektor ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Hun har i mange år arbejdet teoretisk og praktisk med empowerment og er nu involveret i udvikling og brug af health literacy i dansk sammenhæng. Kirsten Vinther-Jensen har siddet i arbejds- og referencegrupper for patientuddannelser og har i samarbejde med kolleger været aktiv i udvikling af et evalueringsredskab til patientuddannelser. Hun har endvidere udarbejdet en kvantitativ evaluering af patientuddannelsen Læring og mestring, hvor bl.a. effekten af en sundhedspædagogisk indsats er undersøgt. Inge Wittrup er mag.art. og ph.d. i etnografi og socialantropologi. Hun har siden 1999 arbejdet i sundhedsvæsnet med sundhedsfremme og forebyggelse, nu som programleder i Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Gennem dette arbejde har hun udviklet en stærk interesse for ulighed i sundhed, herunder specielt hvordan svage grupper i samfundet involveres i sundhedsvæsnets ydelser. Inge Wittrup har som ekstern lektor på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet medvirket til at indføre faget Sundhedsantropologi. Lisbeth Ørtenblad er mag.art. i antropologi og MPH. Hun er ansat som faglig leder og konsulent i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad har national og international erfaring med evaluering og forskning inden for sundhedsområdet, og har i mange år interesseret sig særlig for patientperspektiver. Lisbeth Øretenblad forsker i øjeblikket i multisygdom og hverdagsliv blandt mennesker med flere kroniske lidelser. 16 Forfatterpræsentation

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011

Kære læser. Nyhedsbrev Videncenter for kroniske sygdomme og rehabilitering VIDENCENTER. Nr 2/2011 Nr 2/2011 Nyhedsbrev Videncenter for SPOT PÅ Med eller uden hjælpemidler 3 Shared care platform 6 Brugerdreven innovation 7 Særlig opmærksomhed på sårbare 9 Lev livet...længere 11 Living Lab 13 Den fælles

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG

sygeplejerskens virksomhedsområde At lede sygepleje DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.) GADS FORLAG At lede sygepleje sygeplejerskens virksomhedsområde Dorte Samson Eldrup og Tine Glasscock

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen

Evaluering af rehabiliteringsindsatsen Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012 Evaluering af rehabiliteringsindsatsen overfor borgere med kronisk sygdom i Brønderslev Kommune 2012

Læs mere

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst

TEMA. Rehabilitering. Rehabilitering baseret på den bio-psyko-sociale model tager udgangspunkt i patientens sygdom, funktionsevne og kontekst VIDENSKAB 921 Rehabilitering Prævalensen af kroniske sygdomme er stigende. Det betyder, at mange danskere lever med kronisk funktionsnedsættelse, som ikke kan normaliseres med medicinsk eller kirurgisk

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3)

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering; Sammenfatning Sundhedsstyrelsen, Monitorering

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom

Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Uddannelsens titel: Borgere med kronisk sygdom Inspirationsmaterialet er udviklet af: Annette Cecilie Langdahl og Mechelina Rødtness Dreyer 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder -FKB: 2222

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet

Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Kandidatuddannelse i klinisk sygepleje Syddansk Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling

Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling Nye sundhedsopgaver - fokus på kompetenceudvikling 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sundhedsfremme og forebyggelse - nye opgaver og nye kompetencer 7 Genoptræning og rehabilitering - nye opgaver og nye

Læs mere

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering

Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering 2009 Medicinsk Teknologivurdering 2009; 11(3) Patientuddannelse en medicinsk teknologivurdering Sundhedsstyrelsen, Monitorering & Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune

Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Projektbeskrivelser (udkast 7. marts 2013) Projekt: Bedre liv med artrose i Hvidovre Kommune Baggrund Mennesker med ingen eller kort uddannelse udvikler oftere artrose og har sværere ved at tage hånd om

Læs mere