LÆGELIV de første år: En professionssociologisk diskussion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆGELIV de første år: En professionssociologisk diskussion"

Transkript

1 LÆGELIV de første år: En professionssociologisk diskussion Sidsel Vinge (cand.merc., phd.) DSI Institut for Sundhedsvæsen Dampfærgevej København Ø :

2 Abstract Dette paper indeholder resultatet af et litteraturstudie til et empirisk baseret forskningsprojekt om lægeliv, som er under planlægning. Ved at følge en mindre gruppe læger over en toårig periode fra sidste semester på medicinuddannelsen gennem turnusperioden, er intentionen at analysere overgangen fra medicinstudiet til speciallægeuddannelse, samt lægelivet under turnusperioden. I det følgende beskrives først baggrunden for hvorfor det er relevant at studere lægeliv. Dernæst diskuteres forskningen på området, men med særlig fokus på professionssociologien. Det er dette litteraturstudium, som udgør kernen i dette paper. Til sidst præsenteres designet af det planlagte empiriske studie kort. En lille anekdote og et par tak Hvordan det ender og hvordan det begynder, skriver Umberto Eco. Det endte for et par år siden med en ph.d.-afhandling om organisering af lægelige hospitalsarbejde i hverdagen - et rent organisationsteoretisk projekt. Den mundede ud i en artikel, hvortil Haldor Byrkleflot havde den finurlige kommentar, at det ikke var nok med Weber og hans bureaukratimodel, når det handlede om læger, men at man måtte forholde sig til en vis Señor Parson som havde skrevet et forord til en Weberoversættelse engang for længe siden, og heri begået en fodnote, som senere var blevet klassisk. (Tænk sig at være så stor, at man kan begå fodnoter der bliver klassikere). Og da Parsons note 4 på s.58 i introduktionen til 1947 oversættelsen af Webers Theory of Social and Economic Organization var gravet frem (Parsons 1947), skete skaden: En ny begyndelse var begyndt. For han havde fat for noget, den gode Señor Parsons, noget som organisationsteorien ikke fik fat om, og dermed noget af det jeg aldrig fik fat omkring i min afhandling. En anden aflevering kom stort set samtidigt: En smuk dag i skriverefugie på Skagen i selskab med min medredaktrice Signe Vikkelsø under tilblivelsen af Hverdagens arbejdspraksisser i sundhedsvæsenet (Vikkelsø & Vinge 2004), trillede hun en mursten med 600 siders essays over til mig med en bemærkning om at denne Everett Hughes som jeg aldrig havde hørt om, var intet mindre end The Grand Old Man. Da Haldors nævnte Parsons havde trods alt ringet en klokke eller to mest noget med Luhmanns oprindelse. Men Hughes sagde mig ikke en lyd! Det er aldrig rart, at bliver præsenteret for store gamle mænd som slet ingen klokker ringer. Sådan er en halvstuderet handelshøjskolegeneralists lod dog ofte. Men bedre sent end aldrig, så jeg tog Everett med i seng den aften, og siden har han boet på mit natbord (Hughes 1984). Det findes mange tilfældigheder og mange ledetråde. Men disse to Haldors parsonianske fodnote og Signes mursten viste sig at lede til en hel masse, ikke mindst, til hinanden. Tak for indspillet! 2

3 LÆGELIV: EN PROFESSIONSSOCIOLOGISK DISKUSSION 1 Hvorfor studere lægeliv? Der kan i debatten om sundhedsvæsenet og dets indretning spores en øget interesse for lægers arbejdsliv i de senere år. Således har der været stillet skarpt på lægers arbejdsliv fra forskellige vinkler og med forskellige formål. Nogen af de centrale stemmer i debatten refereres her kort, samt de typer af spørgsmål, de rejser. Lægemangel Sundhedsstyrelsen har udgivet en lægeprognose for (Sundhedsstyrelsen 2003b). Fremskrivningerne af udbuddet af læger er der ikke den helt store usikkerhed knyttet til. Men med hensyn til efterspørgslen er billedet mindre entydigt. Hvordan beregner vi den reelle efterspørgsel, og hvordan er stillingsnormeringer relateret til reel arbejdsbyrde? Sådanne spørgsmål er betydeligt mere komplicerede at svare på 2. Imidlertid står det klart, at vi i hvert fald ikke har overskud af læger i Danmark, og at vi heller ikke får det indenfor den nærmeste årrække. Ifølge prognosen tager det i gennemsnit 22 år fra en stud.med. starter, til vedkommende bliver speciallæge. Sundhedsministeriets analyser peger på samme generelle tendenser og på behovet for både at kunne rekruttere og fastholde sundhedspersonale (Sundhedsministeriet 2001). Således er sundhedsvæsenet i en situation, der ikke er væsensforskellig fra det øvrige samfund: Der bliver mangel på arbejdskraft, specielt højtuddannet arbejdskraft. Situationen er dog mere kompleks, idet uddannelsen til speciallæge tager 22 år i snit (et tal der må forventes at falde med den nye speciallægeuddannelse, men som ikke desto mindre er højt). Behovet for at kunne minimere både frafaldet undervejs samt uddannelsestiden er derfor helt centralt for udviklingen i sundhedsvæsenet. Disse forhold peger på, at behovet for præcis og detaljeret viden om lægernes arbejdsliv, herunder deres valg af speciale, som for manges vedkommende ændres undervejs, med 1 Da dette paper befinder sig i opstarten af et større forskningsprojekt, beder jeg læserne om at tage de kritiske briller på og sige mig, hvad jeg kunne gøre bedre! 2 En norsk undersøgelse af lægemangel peger på at fænomenet ikke udelukkende bør forstås i den traditionelle forstand som et spørgsmål om at der er for få læger til at besætte stillingerne. Tre andre typer af lægemangel identificeres: ekspansiv efterspørgselsbaseret lægemangel, som skyldes at nye behandlingsmetoder øger efterspørgslen og dermed behovet for læger, lokalt konstrueret lægemangel, som skyldes lokale organisatoriske forhold og professionsdrevet lægemangel, som skyldes at medisinsk specialisering ikke er forenelig med en sygehusstruktur med mange små lokalsygehuse.(kjekshus & Tjora 1998; Kjekshus & Tjora 1999). I Danmark forholder det sig således at lægemangel opgøres som et spørgsmål om mismatch mellem udbud og efterspørgsel efter læge, hvor udbuddet er antallet af erhvervsaktive læger, mens efterspørgslen opgøres ud fra normeringer i sygehusvæsenet og ydernumre i praksis (Sundhedsstyrelsen 2003b:34). Det betyder at konstruktionsprocessen omkring normeringer og ydernumre er af afgørende betydning for etableringen af fænomenet lægemangel. Hvordan ændringer i normeringer og ydernumre bliver til må belyses nærmere for at forstå det konkrete indhold i lægemangel. 3

4 forlængelse af uddannelsen til følge. Dette rejser det åbne spørgsmål om, hvad der sker for de yngre læger, som vi gerne skulle kunne fastholde i sundhedsvæsenet i de næste mange år, når de kommer fra studiet ud i turnus? Hvordan opleves mødet med læge(arbejds)livet? Og herunder: Hvordan træffes valget om hvilket speciale de ender med at stile efter, hvornår træffes valget, og ikke mindst på hvilken baggrund? Arbejdsglæde, arbejdskultur & arbejdsindsats Der er som sagt et stort og voksende behov for at kunne fastholde læger i det offentlige sundhedsvæsen. Men Lægeforeningen har lavet en arbejdsvilkårsundersøgelse blandt medlemmerne, der viste, at det psykiske arbejdsmiljø var et betydeligt problem især for yngre læger, der led under dårlige kollegiale relationer, konflikter med andre faggrupper og manglende indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse 3. Sammenlignet med andre læger og akademikere oplevede medlemmer af FAYL en ringere grad af rolleklarhed, indflydelse, forudsigelighed og tilfredshed I arbejdet. (...) Blandt medlemmer af FAYL sås lavere engagement. (Den Almindelige Danske Lægeforening 2000) Set i lyset af behovet for at fastholde læger i sundhedsvæsenet er dette problematisk. Men problemet har videre konsekvenser: Samtidig med behovet for at fastholde læger, er det også vigtigt at kunne udvikle hospitaler til moderne og serviceorienterede organisationer, der kan håndtere forandringer, både i organiseringsformer og ledelsesformer, så de evigt knappe ressourcer fortsat udnyttes effektivt, og så patienterne oplever helhed og kontinuitet såvel som kvalitet i pleje og behandling. Og set i dette lys, er det lave engagement fra de yngre lægers side et stort problem, for det sætter store begrænsninger på mulighederne for at bedrive organisationsudvikling, og for at skabe forandringer til det bedre. Derfor rejser arbejdstilfredshedsundersøgelsen et behov for at få mere præcis og detaljeret virkning om yngre lægers psykiske arbejdsmiljø og engagement i hverdagen. Som en mere eller mindre direkte konsekvens af arbejdsvilkårsundersøgelsen blev et udvalgsarbejde under lægeforeningen igangsat, og det resulterede i udgivelsen af en lille bog med titlen Lægekultur og kollegialitet med den sigende og vigtigt undertitel: Kollegialitet og god lægekultur kan ikke beordes men befordes (Den Almindelige Danske Lægeforening 2002). Bogen er uofficielt døbt den lille sorte både grundet farven på omslaget, og grundet de temaer der behandles (fx de knapt så lyse sider af lægelige relationer og kultur) og på grund af den sorte humor, som budskabet formidles via. Bogen blev uddelt til alle foreningens medlemmer og den har afstedkommet en del debat blandt læger, og emnet har været tema for møder, konferencer og artikler. Den lille sorte sætter fingeren på et ømt punkt: I modsætning til den diskurs, som gør lægestanden som helhed til offer for djøfficeringen af væsenet og andre faggruppers urimeligheder, så peger den lille sorte på forholdene internt i lægegruppen, som ikke altid 3 Lægernes egne organisationer tager i stigende grad disse interkollegiale problemstillinger alvorligt. Se fx Lægeforeningens tidligere formand, Jesper Poulsens leder i Ugeskrift for Læger, (Poulsen 2002). 4

5 er præget af så megen kollegialitet, skal man tro den lille sorte. Bogen søger at være katalysator i en kulturændringproces; et behov der begrundes således: Hvorfor skal lægekultur ændres? Lægeforeningens egen arbejdsvilkårsundersøgelse har vist, at flere læger ikke er tilfredsmed deres arbejdsliv. For vores egen skyld, men også for samfundets skyld, er det en betydelig gevinst ved at højne lægekulturen med henblik på at øge arbejdsglæden og dermed effektiviteten og kvaliteten af ydelserne i sundhedsvæsenet. (Den Almindelige Danske Lægeforening 2000) Hvad der ofte betegnes som lidt luftige og bløde værdier - begreber som kultur, kollegialitet og arbejdsglæde - knyttes meget direkte til traditionelt hårde værdier, som fx effektiv ressourceanvendelse og kvaliteten af kerneydelserne. Enhver kategorisk skelnen mellem hårde og bløde værdier er således uhensigtsmæssig, idet disse forhold i virkeligheden ofte viser sig at være særdeles forbundne kar. Som konsulent, forsker, forfatter og foredragsholder deltager jeg i temadage o.lign. om lægekultur og kollegialitet samt emner der ligner, og min vurdering er, at der i lægekredse en voksende erkendelse af, at professionen som helhed har et problem, samt en større åbenhed overfor at diskutere disse problemer mere åbent end tidligere. Lægekultur og Kollegialitet refererer mange rammende situationer, som vækker genkendelse i lægekredse. Debatbogen har således ramt plet via dens karikaturer og sorte humor. Men nogen egentlig analyse af hvad der karakteriserer lægekultur og kollegialitet i hverdagens praksis, er en sådan mindre debatbog ikke, og det har aldrig været intentionen. Derfor står vi med en situation, hvor det er tydeligt, at der er problemer omkring lægekultur og kollegialitet, men hvor vi ikke har nogen præcis, skarp og reflekteret viden om lægekultur og kollegialitet i praksis: Hvad karakteriserer den? Hvordan opstår den? Hvordan socialiseres nye medlemmer i denne kultur? Hvordan forandres den? For at kunne handle anderledes og virkningsfuldt i forhold til de problemer som påpeges i den lille sorte, må vi have nuancerede svar på disse spørgsmål. Og her er en survey som arbejdsvilkårsundersøgelsen ikke meget bevendt. Den kan konfirmere at problemet eksisterer men ikke meget mere. Idealisme og kald versus lønmodtagerkultur og kamp Da Yngre Læger for nylig udgav deres 100 års jubilæumsbog, var titlen netop Mellem Kald og Kamp. Kaldet er relateret til en tanke om idealisme i forhold til erhvervet at der er andet og mere på spil, højere værdier, end det at udføre et arbejde og få løn det for 4. Kampen handler om rettigheder, hvilket ikke kan undre idet Yngre Læger er en fagforening, der i modsætning til mange andre fagforeninger er anciennitetsbaseret: Ynger Læger og Speciallæger er ikke i samme båd på dette område eller samme fagforening 5. Derfor har yngre lægers organiseringshistorie været præget af en relativt lang og sej kamp for rettigheder, idet de var skilt strukturel ud fra den fordelingsstruktur, som gjaldt de seniore i faget, og de to grupper har ofte kæmpet om dele af den samme kage. 4 Se fx (Becker & Geer 1958) og deres analyse af The fate of idealism in medical school. 5 Indenfor andre fag ville det svare til at der fandtes fx en fagforening for yngre økonomer og en anden for seniorøkonomer. 5

6 Med kampen fulgte mange lønmodtagerrettigheder, men også hvad nogen læger selv betragter som en drejning fra kaldet og idealismen, til det som ofte benævnes en lønmodtagerkultur. I dag er lægefaget ikke blandt de mest lukrative karriereveje et ungt stræbsomt menneske kan vælge. Den begrænsede forskning der findes i Danmark om lægestudiet peger da også på, at der ikke er lønnen der trækker studerende ind på medicinstudiet (Jacobsen 1981; Kortzen-Bohr 2002). Men hvad sker der i overgangen fra studiet, og forestillingerne om lægegerningen, til arbejdet som turnuslæge? Hør blot denne læge, som her fortæller om hans forventninger til arbejdet da han var studerende, og hvad der skete da han kom ud i hospitalsverden. Han har været hospitalslæge i 6 år, er under uddannelse til kardiolog, og bliver interviewet hjemme: På en måde føler jeg, at med min alder og den erfaringsmængde, der ligger hos min type, der kunne jeg være med til at vride mere ud af det her system eller få nogle bedre produkter ud af det. Bare selve engagementet fra mig af: Jeg synes, at det er lidt mærkeligt, at jeg arbejder 37 timer om ugen, og hvis nogen spørger: Kunne du ikke lige blive et par timer længere, så siger jeg Nej. Men ovre på den anden side af vejen, der bor der en kontorchef i Undervisningsministeriet, og han siger, at han arbejder 70 timer om ugen, og han har sin løn som den er, fordi det gør man. Og sådan havde jeg egentlig forestillet mig under studiet, at mit arbejde skulle være. Også at min løn var en fast løn og ikke sådan noget, hvor man går og skriver minutter på og overarbejdstimer. Og at man giver en masse, men der skal dæleme være nogen, der anerkender det og hører efter, hvad man siger, eller hvad man vil gøre. Interviewer: Hvad skete der så, da du kom ud? Hvorfor blev det ikke sådan? Yngre læge: Jamen så kom jeg ud blandt mine kolleger, der sagde; Nu har jeg fri. Hej, jeg er gået!. Man kommer ud i et system, som er meget anderledes. Og jeg føler, at hvis jeg kom i afdelingen og sagde; Jeg vil se nogle patienter, jeg kommer hver lørdag, søndag, jeg giver 40 eller 20 timer ekstra om ugen eller et eller andet. (Så vil jeg dog sige, at det synes jeg ikke helt, at lønnen er god nok til, men det er ikke så vigtigt). Men jeg ville være den eneste, der gjorde det, og så ville der bare være noget arbejde, der strømmede til mig, uden at jeg ville føle, at det ville blive bemærket ud over at jeg selvfølgelig ville kunne bringe mig i kronprinsestilling til en eller anden karriere i afdelingen på grund af det. Men det er ikke sådan, man gør. ( ) Så jeg mener, at for at man ville prøve sådan noget, så ville det kræve en dialog mellem os, som faggruppe. ( ) Vi skulle diskutere, om det er sådan, vi vil arbejde. For jeg mener, at hvis vi vil tilhøre akademikergruppen og have noget af dens frihed og ansvar, så skal vi også arbejde på den måde [som kontorchefen, han refererede til ovenfor, siv]. Og vi har en overenskomst, hvor hver eneste overarbejdstime tælles, og vi tæller natarbejde med tillæg osv. osv. Det er der, vi henter pengene hjem, og dermed er vi også blevet meget fokuseret på de der timer: Nu har jeg skrevet 3 timer på. Og når man skriver 3 timer på hos ens arbejdsgiver, så forventer han også noget produktivitet. Så kan man ikke, som en kontorchef nok gør, sidde og bestille nogle pizzaer, og mangler man et møde, så opfinder man et møde. Det er jo indflydelse! Det unddrager vi os selv, tror jeg, som faggruppe. Det er en stor diskussion, der er åbnet her, vil jeg sige. Ja, der er en stor diskussion denne yngre læge her har åbnet. Men spørgsmålet bliver ikke desto mindre presserende: Hvad var det, der skete med ham, da han kom ud på hospitalet? Hans gejst, hans engagement og hans lyst til at arbejde? Hvordan oplevede han overgangen fra studiet til virket som læge? Hvordan håndterede han, og de mange andre af hans slags, mødet med hverdagen i lægevirket, og ikke mindst: Hvilke konsekvenser fik det? Samlet set står vi i dag i en situation hvor behovet for at fastholde og rekruttere og videreuddanne læger vil stige fremover. Behovet for at de lægelige kompetencer udnyttes så godt som muligt til gavn for alle ikke mindst lægerne selv er også helt centralt. Samtidig ved vi, at der er problemer med engagement, arbejdsglæde, kultur og kollegiali- 6

7 tet, som har konsekvenser for både kvaliteten af kerneydelserne, for ressourceudnyttelsen og for mulighederne for at ændre på situationen ved at engagere lægegruppen i organisationsudvikling og forandringsledelse. Ovenstående er nogle af de mest presserende årsager til at vi har behov for mere, men også langt mere detaljeret, nuanceret og præcis viden om lægeliv, ikke mindst de første år. Hvordan har man studeret lægeliv? Der findes efterhånden megen forskning i sundhedsvæsenet. Følgende skitserer i korte træk overordnede tendenser i denne forskning. Helt overordnet set, kan der indenfor det skelnes mellem to typer: Den ældre og mere klassisk sociologiske forskning indenfor professionssociologien og den nyere og mere organisatoriske, arbejdssociologiske og ledelsesmæssigt orienterede forskning 6. Lægeliv, ledelse og organisation Denne opdeling i et ledelsesmæssigt- og et organisatorisk perspektiv kan virke lidt kunstig, da sammenfaldet er betydeligt. Men jeg mener dog at der er tale om så forskellige tilgange, at det berettiger en opsplitning i to perspektiver. Det ledelsesmæssige perspektiv med relevans for lægeliv, indeholder blandet andet den forskning, der stiller spørgsmål til hvordan læger leder, om de bør gøre det, hvilke konsekvenser det har når læger leder, og det vurderes hvor gode eller hvor dårlige de menes at være til det, og samspillet mellem læger og andre i ledelser (fx sygeplejersker og djøffere) analyseres 7. Ikke al forskning i dette felt handler udelukkende om læger og om ledelse, men læger berører mere eller mindre og ledelsesmæssige aspekter og problemstillinger er indgangen til at studere dem. Det organisatoriske perspektiv har ofte taget sit udgangspunkt i en ledelsesinitieret forandring af eller i organisationen, som derefter følges mere eller mindre realtime, dog ud fra vidt forskellige teoretiske perspektiver 8 indenfor det organisationsteoretiske og arbejdssociologiske område. 6 Jeg ser her bort fra fx den statistiske spørgeskemabaserede forskning i bl.a. lægers arbejdsmiljø. Jeg fokuserer her på den grundlæggende set samfundsvidenskabelige forskning der berører lægelivet, (og ser dermed bort fra den mere naturvidenskabelige). Jeg er bekendt med en del forskning af denne type, og som jeg gør rede for i indledningen, så mener jeg den er anvendelig som diagnostisk værktøj, der kan indikationer af hvor der netop nu muligvis er problemer, der muligvis kræver handling. Men jeg finder generelt denne type forskning for ureflekteret mht. konstruktionen af dens teori- og begrebsapparater (ofte fordi den slet ikke erkender brugen af noget begrebsapparat men blot antager at den spejler verden som den er ) og derfor har jeg valgt at udelade denne type forskning i lægeliv i litteraturgennemgangen. 7 Det er umuligt at nævne alt og alle, men følgende eksemplificerer forskning og antologier indenfor dette perspektiv de senere år: (Bentsen 2000; Bentsen 2001; Bentsen & Borum 2001; Borum 2002; Borum 2003; Frøland et al. 2005; Jespersen 2003; Schultz & Hildebrandt 1997; Sognstrup 2003) 8 Som eksempler på forskning der anlægger forskellige typer af organisatoriske vinkler kan blandt andet nævnes følgende: (Fredslund 2002; Knudsen 2003; Scheuer 2003; Svenningsen 2004; Vikkelsø & Vinge 2004; Vinge 2003) 7

8 Begge disse to perspektiver lægger således en bestemt vinkel på studiet af sundhedsvæsenet og dets aktører herunder læger. Indenfor det ledelsesmæssige perspektiv trækkes der flere steder på en mere eller mindre eksplicit på professionssociologiske tilgange til forståelsen af læger og lægers adfærd. Men generelt set har der været en tendens til at tage mere udgangspunkt i ledelsesmæssige og organisationsteoretiske begreber og analytiker i udforskningen af lægers og andres - arbejdsliv. Karakteristisk for disse to perspektiver er, at de rummer megen nyere forskning i Danmark, og det finder en naturlig forklaring i den megen forandring på netop det ledelsesmæssige- og organisatoriske område indenfor sundhedsvæsenet i de sidste årtier. En styrke ved disse perspektiver er, at de formår at sætte lægernes og andres - virke ind i en større sammenhæng, i en tid hvor der er behov for at tænke ledelsesmæssigt og organisatorisk. Men denne forsknings er mindre stærk på andre områder af lægelivet. Den største svaghed er, at der stort set ikke findes forskning om ikke-ledende lægers arbejdsliv i hverdagen. Desuden er det langt fra alle bidrag, der forholder sig eksplicit eller implicit (om end der er undtagelser) til at læger er andet og mere en almindelige akademiske medarbejdere, men at de også udgør en profession, og at de fx adskiller sig fra mange andre akademikere qua uddannelsens længe og form. Med 80ernes organisationskulturelle og neoinstitutionelle bølger blev det fælles blandt lægerne såvel som blandt andre faggrupper ofte reduceret til et ikke alt for præcist kultur- eller rationale-begreb. Imidlertid kræver professionsaspektet præcis, specifik og opdateret viden. Ikke fordi lægerne bør forstås som isoleret gruppe løsrevet fra de organisatoriske og ledelsesmæssige kontekster de ofte indgår i. Men fordi vi ikke kan forstå organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger hvis vi ikke har et klart, detaljeret og præcist billede af lægeliv. Og her har professionssociologien meget at byde på. Indgangen til dette studie bliver således at udforske den brudflade der befinder sig mellem på den ene side ledelses- og organisationsperspektiverne og på den anden side professionssociologien. Hughes beskriver forholdet mellem dem som en gensidig påvirkning: The professional trend is doing something to organizations and enterprises. But work in organizations and enterprises is also doing something to professions, both as concept and reality. (Hughes 1984:370) Dette studie er interesseret i at sætte kniven ind her og undersøge lægelivet som noget der udfolder sig et sted mellem det klassiske professionsstudie og de nyere organisatoriske, arbejdssociologiske, og ledelsesmæssige studier, som også berører lægeliv. Mit håb er at professionssociologien og det mere eksplicit professionssociologiske studie af lægeliv kan bidrage til vores forståelse af læger herunder ikke mindst de organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af sundhedsvæsenet. 8

9 Lægerne og professionssociologien Ser man på den klassiske forskning indenfor professionssociologien, er der ingen tvivl om at lægestanden har indtaget en meget fremtrædende plads 9. Den professionssociologiske litteratur om læger rummer en rigdom af empiriske studier og teoretiske perspektiver, mange af hvilke er blevet klassiske med tiden. Undertitlen på Dingwell & Lewis antologi om professionssociologi har den ikke helt tilfældige undertitel Lawyers, Doctors and Others, for tilbage på universiteterne middelalderens Europa fandtes ud over teologien netop disse to discipliner jura og medicin (Freidson 1983:24) 10. Med opkomsten af det moderne samfund og den moderne organisation i form af bureaukratiet, er der sideløbende sket en sekularisering af samfundet, hvilket har gjort teologiens ressortområde mindre centralt. Sjælelivet, synden, moralen, livet og døden eksisterer såmænd stadig, men andre professioner har brudt præstestandens monopol, og nu er det snarere titlen cand.psyk., end det er titlen cand.theol., der signalerer professionalisme på dette område. Og mens kirkerne står halvtomme, er der kø i psykologernes venteværelser. Den stik modsatte udvikling er sket for de to andre grupper, juristerne og lægerne. På den ene side har velfærdsstatens udbygning og en stigende interesse for vores (i vid udstrækning velfærdsskabte) helbredsproblemer betydet en meget central placering for lægestanden. På den anden side har specielt erhvervslivets og økonomiens globalisering og øgede omsætningshastighed betydet en lignende central placering for advokaterne indenfor deres ressortområde. Dette er blot nogle af årsagerne til at netop læger og advokater er placeret i professionssociologiens kerne. Zoomer vi for et øjeblik ud af enkeltprofessioner og betragter selve fænomenet profession, så er der tale om en af hjørnestenene i det moderne samfund på godt og på ondt: På den ene side fører den specialiserede viden, der dyrkes i forskellige professioner mange muligheder med sig qua de teknologiske landvindinger disse ekspertsystemer frembringer, men på den anden side skaber det både afhængighed af en uigennemskuelig ekspertviden samt nye former for risici for samfundet (Giddens 1994). Specialiseret professionel ekspertviden er et integreret element i det moderne (videns)samfund, og dette syn på professionernes centralitet i det moderne går igen på tværs af traditioner og tid. For to af professionssociologiens grand old men, Hughes og Parsons, var det de kaldte hhv. the professional trend og the professional pattern således ikke blot et særskilt interesseområde indenfor sociologien, men i høj grad et fænomen, hvis udvikling og transformation netop udgjorde noget af det mest centrale for studiet samfundet i deres samtid (Hughes 1984:fx 364ff.,374ff); Parsons 1939). Det følgende afsnit gennemgår centrale skoler, værker, perspektiver og problematikker i professionssociologien. Først en kort gennemgang af feltet, de to mest markante skoler og centrale værker der ligger bag. Dernæst en mere emneorienteret diskussion af de centrale perspektiver og problematikker. 9 Hughes går så vidt som til at kalde medicinen the queen of professions (Hughes 1984:374) 10 Blandt andet derfor kaldes de ofte i den engekslsprogede litteratur for the three learned professions. 9

10 Rødderne: Interaktionister og Strukturfunktionalister Professionssociologien har flere fædre, men to profiler tegner sig klarere end andre: På den ene side den store teoribyggende systemtænker Talcott Parsons (Parsons 1939; Parsons 1947; Parsons 1951) 11, og på den anden hans diametrale modsætning, Chicagosociologiens interaktionister med Everett Hughes i spidsen, som efterlod sig bunker af essays og artikler (Hughes 1984) 12, men måske vigtigst af alt, en hel generation af interaktionistisk tænkende sociologer som på forskellig vis fattede interesse for professioner. Bland disse findes fx Howard Becker, Blanche Geer, Anselm Strauss & Eliot Freidson 13. Interaktionismen Chicagosociologerne var optaget af de sociale og samfundsmæssige problemer som kunne observeres nede på hjørnet. I den forstand bragte Chicagoskolen antropologiens metoder hjem fra de varme lande og satte dem i spil Chicago og omegn. Sociologien på Chicago har en klar interesse i social reform, en orientering som Ritzer argumenterer for har sine rødder i den tidlige skoles (omkring 1900) religiøse fundament. Sociologiinstituttets grundlægger, Albion Small mente således at the ultimate goal of sociology must be essentially Christian (Ritzer 1996:194). Det er nu ikke disse sjældent fremhævede religiøse rødder, som Chicagoskolen opnåede anerkendelse for, men de er centrale for at forstå orienteringen mod reform og forandring af samfundsmæssige forhold. Chicagoskolen er ikke kendetegnet ved noget samlet klart teoretisk projekt, men snarere ved en stærk empirisk, analytisk og reformistisk interesse. Der er dog klare fælles attituder i de værker som blev produceret af den tidlige Chicagoskolen og dens arvtagere. En af de klareste røde tråde er filosoffen Mead 14 og den videreudvikling af hans tanker til et decideret sociologisk program som Blumer foretog mange år senere, da han skrev Symbolic Interactionism (Blumer 1969). Således bruges termen interktionisterne også som betegnelse for denne retning af (professions)sociologien (Atkinson 1983). Chicagosociologien er kendetegnet ved en stærk interesse for individet i social internaktion, for den måde vi mennesker fortolker, tilskriver mening, handler og tænker, og hvordan disse processer, der i deres natur altid er sociale, skaber og former større grupper og samfund. Hughes var, som de andre Chicagosociologer, ikke den store teoribygger. Trods det mener jeg, at det ud fra hans essays er rimeligt at tale om en teoretiseren om fænomenet, med udgangspunkt i to centrale begreber i Hughes professionssociologi er licence og mandate 11 Blandt hans arvtagere findes hans studenter Renée C. Fox (Fox 1988; Fox 1989) og Robert Merton (Merton, Reader, & Kendall 1957). 12 Den centrale essaysamling er omfattende, men her tænkes primært på følgende essays: Disorganization and Reorganization, The Study of Occupations, The Sociological Study of Work, Social Role and Division of Labor, Studying the Nurse s Work, Work and Self, What Other?, Prestige, Psychology: Science and/or Profession, The Professions in Society, Professions, Education for a Profession, The Making of a Physician, The Humble and the Proud: The Comparative Study of Occupations. 13 Eksempler er: (Becker et al. 1961; Becker 2004; Becker & Geer 1958; Becker & Strauss 1956; Freidson 1963; Freidson 1983; Freidson 1986; Freidson 1988; Freidson 1989; Freidson 2001a; Freidson 2001b; Strauss et al. 1997; Strauss 2001; Strauss & Bucher 1961) 14 Kuriøst nok efterlod Mead, ligesom Hughes, heller ikke noget samlet værk. De post humt udgivne bøger, som fx (Mead 1934), er redigeret ud fra studerendes stenografier af hans forelæsninger. 10

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003

Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 Afhandling: Diabetes- en skole for livet Bibi Hølge-Hazelton, Roskilde Unicersitetsforlag 2003 1 Baggrund for projektets tilblivelse I efteråret 1998 blev jeg kontaktet af en centerchef, en overlæge og

Læs mere

Ledende overlægers rolle, opgaver og ledelsesidentitet

Ledende overlægers rolle, opgaver og ledelsesidentitet 1 Ledende overlægers rolle, opgaver og ledelsesidentitet Master opgave - FMOL Marianne Skytte Jakobsen Sommer 2013 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DANSK RESUME... 4 Baggrund... 4 Metode... 5 Resultater... 5 Konklusion...

Læs mere

Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv

Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv Introduktion til teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning

Læs mere

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring

Akkreditering og klinisk praksis. En STS analyse af forandring Akkreditering og klinisk praksis En STS analyse af forandring Anne Hatting Juni 2007 Ph.D afhandling, Institut for Samfund og Globalisering. Roskilde Universitetscenter INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSVÆSEN,

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj?

Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? 2010 Tillidsbaseret ledelse et succesfuldt værktøj? Foto: Claus Bigum Duman, Jiyan & Fristrup, Peter Roskilde Universitet 31-05-2010 PROJEKTBESKRIVELSE Projektbeskrivelse Der findes mange definitioner

Læs mere

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg...

ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5. Sundhedsfremme... 7. KRAMS-faktorerne... 8. Problemformulering... 11. Underspørgsmål... 11. Teorivalg... INDHOLDSFORTEGNELSE ENGLISH ABSTRACT... 3 INDLEDNING... 5 Sundhedsfremme... 7 KRAMS-faktorerne... 8 Problemformulering... 11 Underspørgsmål... 11 Teorivalg... 12 Læsevejledning... 12 Projektets opbygning...

Læs mere

Retssagens teater I spændingsfeltet mellem juridisk ideal og social praksis

Retssagens teater I spændingsfeltet mellem juridisk ideal og social praksis SOCIOLOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Bachelorprojekt Andreas Refsgaard (533) og Jesper Fels Birkelund (586) Retssagens teater I spændingsfeltet mellem juridisk ideal og social praksis Vejleder:

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger

Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Overforbruget og dets motiver Hvorfor vi Overforbruger Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 2. Semester Sociologi & Økonomi Gruppe 24 a: Damir Pasic - studienummer 47131 Mads Lieberkind - studienummer

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet

Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Udvikling af lokale naturfaglige kulturer Barrierer og muligheder for skoleudvikling i forbindelse med Science Team K projektet Jan Sølberg Cand. Scient. Danmarks Pædagogiske Universitet Studienummer:

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter

Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter Åse Lading Vi er jo kolleger, ikke konkurrenter - en analyse af moderniserede gymnasielæreres strategier i grupper 1 Tak til de interviewede lærere for deres indsats, til Københavns Amt for økonomisk støtte,

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

En undersøgelse af den sygeplejefaglige identitet

En undersøgelse af den sygeplejefaglige identitet En undersøgelse af den sygeplejefaglige identitet andidatafhandling af ika rabbe Copenhagen Business School Studieretning C(psyk.) Vejleder Annemette jærgaard Afleveret d. 25. juni 2010 Anslag 168.467

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber

Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber Professionelle identiteters betydning for tværprofessionelle idrætspartnerskaber belyst ved et single-casestudie af et partnerskabsprojekt mellem folkeskolens idrætslærere og eliteidrættens trænere Speciale

Læs mere

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2010.01 Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv Helle Max Martin Er der styr på mig? Sammenhængende patientforløb fra patientens perspektiv

Læs mere

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk

Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Kandidatafhandling Forfatter Line Aagaard (studienummer: 24 80 30) Vejleder Anders Drejer Strategiske forandringer i offentlige organisationer blandt hykleri, janusansigter og rådne fisk Cand. Merc. Strategi

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Rollespil på skærmen

Rollespil på skærmen Rollespil på skærmen En Goffman-inspireret analyse af elektronisk samhandlen og computerrollespil Kandidatspeciale i Informationsvidenskab af Hans Christian Molbech Årskortnummer 19971374 Vejleder: Finn

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet - Et kvalitativt studie. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Masterafhandling, Master of Public Health Karin Hammer-Jakobsen Omsorg for arbejdstiden? Digital

Læs mere

Offentlige lederes dilemmaer

Offentlige lederes dilemmaer Offentlige lederes dilemmaer Foreløbigt udkast 16. oktober 2013 Jacob Alsted & Henrik Larsen ja@ifs.ku.dk henrik@henriklarsen.as Institut for Statskundskab, Københavns Universitet Abstract Som et led i

Læs mere

Omsorg uden manualer

Omsorg uden manualer Omsorg uden manualer En undersøgelse af rygestoprådgiveres praksis Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning- PAES Roskilde Universitet, 30E.1-19 Postboks 260 4000 Roskilde Steffen Hogg Christensen

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet-

cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- cand.humaniora.bruges.til.noget? - en undersøgelse af humanioras anvendelse i vidensamfundet- Kandidatspeciale af Line Sørensen Moderne Kultur og Kulturformidling Institut for Kunst og Kulturvidenskab

Læs mere

Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse

Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse 2 Fødsler på godt og ondt: En komparativ analyse af hvordan fødselshjælpen præger kvindens fødselsoplevelse

Læs mere

Den mandlige Pædagog

Den mandlige Pædagog 7. semester Gruppe nr. 35 PS10503 PS10514 PS10512 Den mandlige Pædagog Udarbejdet af: Peter Bitsch PS10503 David Jørgensen PS10514 Troels Muhlig PS10512 Vejleder: Helle Meyer Anslag: 83238 Dato for aflevering:

Læs mere