Slagelse Kommunes it-strategi for 0-18 års området.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slagelse Kommunes it-strategi for 0-18 års området."

Transkript

1 Slagelse Kommunes it-strategi for 0-18 års området. Målet med denne strategi er at etablere et fælles grundlag for it-relaterede tiltag i årene Det er hensigten at igangsætte indsatser, der betyder, at digitale redskaber til læring og kommunikation bruges naturligt og nemt i hverdagen. It-strategien omfatter 0-18 års området således, at der sikres en sammenhængende indsats med en glidende overgang mellem dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelser. Med folkeskolereformen og en række nationale og kommunale digitaliseringsstrategier 1 som baggrund er fokus i denne it-strategi lagt på: Brugerportalsinitiativet Udvikling af tværgående kompetencer Kapacitetsopbygning på skolerne, daginstitutionerne og i forvaltningen It-strategien er et dynamisk dokument, der undervejs frem mod 2020 vil få tilpasset indholdet til fremdriften i initiativerne samt de nye krav og muligheder, der måtte opstå. Frem mod 2020 vil Slagelse Kommune: 1. gennemføre Brugerportalsinitiativet. 2. arbejde for, at børns digitale dannelse og læring styrkes i hele 0-18 års området. 3. understøtte overgangen mellem dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelser. 4. sikre, at de pædagogiske læringscentre har digitale tilbud til elever og det pædagogiske personale. 5. arbejde for, at understøtte udsatte børn og unges læring gennem udnyttelse af its kompensatoriske og differentierende muligheder. 6. arbejde for, at der sker en kapacitetsopbygning på skolerne, i daginstitutionerne og i kommunen. 1 It-strategien tager udgangspunkt i Nationale mål for folkeskolen, digitaliseringsstrategier (Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi, Vækstplanen, Digital Velfærd, Slagelse Kommunes Digitaliseringsstrategi) og Slagelse Kommunes skolepolitik.

2 Kapacitetsmodel It-strategien anvender en kapacitetsmodel for at skabe overblik og samtidighed i de områder, som skal sammentænkes. Modellen indeholder fem domæner, der er specifikke for it-indsatser og som er indbyrdes afhængige. Læringsteknologi og infrastruktur handler om teknikken. De overordnede valg om software, hardware, teknologier og fordeling sætter de grundlæggende rammer for de pædagogiskdidaktiske muligheder. Læremidler rummer både tekniske og pædagogisk-didaktiske aspekter. Det pædagogiske personales mulighed og evne til kvalificeret at kunne anvende og vælge læremidler har direkte indflydelse på læringen. Organisation og kompetencer adresserer udfordringen omkring hvordan og hvem, der bedst skaber forandring og faglig udvikling båret af didaktiske it-indsatser.

3 Opgaver og roller It-strategiens udmøntning har en klar rollefordelingen blandt en kæde af aktører omkring kommunens folkeskoler. Initiativernes succes afhænger af hvorvidt der skabes en varig forankring i skolernes hverdag og alle aktørerne har derfor en central rolle i it-strategien. Ledelse Etablering af professionelle læringsfællesskaber Fokus på it i fagene Implementering i hverdagens praksis Klare forventninger Opfølgende ledelse Distribution af ansvar og forpligtelser Bæredygtighed over tid Det pædagogiske personale Center/PUI Strategiske pejlemærker Overordnede handleplaner Overblik Samtidighed Kommunal platforme/itmiljø Involvering af relevante parter Bæredygtighed over tid It som et selvfølgeligt element i undervisning/fag, hvor det giver mening. It tænkes inden for rammerne af det mulige. Professionsfaglige kompetencer (et opdateret fagsyn, en fagdidaktisk og en undervisningspraktisk kompetence). Videndeling som en del af det professionelle virke.

4 1) Brugerportalsinitiativet Brugerportalsinitiativet (herefter BPI) er en bærende del af den nationale udviklingsplan for den digitale folkeskole, der skal understøtte Aftale om et fagligt løft af folkeskolen. BPI har udgangspunkt i folkeskolereformens målsætninger og betyder, at elever, pædagogisk personale, forældre og skoleledere får en digital understøttelse af samarbejde, kommunikation, læreprocesser og det pædagogiske arbejde med læring og trivsel. BPI består af hhv. en samarbejdsplatform og en læringsplatform. Læringsplatformen i Slagelse Kommune er Meebook. Frem mod 2020 vil Slagelse Kommune realisere Brugerportalsinitiativet for folkeskolen. Kapacitetsdomæner Læringsteknologi og infrastruktur BPI fordrer, at brugerne har let adgang til internettet. Når det digitale redskab skal bruges naturligt og nemt i hverdagen, kræves der er en computerbestykning, som nærmer sig 1:1 på mellemtrin og i udskolingen. Dette kræver et fokus på investering i computere samt forhold, der understøtter, at børnene har deres egne enheder med i skole (BYOD). Den forøgede aktivitet på de internetbårne løsninger stiller krav om en infrastruktur, der kan levere den efterspurgte datatrafikmængde, stabilitet og dækningsgrad på skolerne. Læringsplatformen arbejder sammen med Office365/Onedrive. For at udnytte mulighederne i denne facilitet skal der informeres og opfordres til at gøre brug af Office365 i skolens hverdagen. Læremidler De valgte digitale læremidler skal være platformsuafhængige og indholdet være lige tilgængeligt på skolens og på eget udstyr både hjemme og på skolen. Af hensyn til deling af læringsforløb mellem skolerne og deraf følgende ophavsrettighedsspørgsmål er det afgørende, at der er et fælles, dækkende tilbud af digitale læremidler på samtlige kommunens folkeskoler. Organisation og kompetencer Forandringen kræver, at alle brugere er velinformerede om BPI og den indflydelse initiativet får på skolen. Der skal tilbydes information, kurser og workshops til alle brugergrupper. Skoleledelserne og det pædagogiske personale orienteres løbende om BPI via nyhedsbreve. Der arbejdes efter en implementeringsplan for BPI, som kommunikeres til alle, der berøres af initiativet i kommunen. For at sikre en holdbar og gavnlig løsning skal

5 implementeringsprocessen involvere det pædagogiske personale og ledelserne på skolerne og i daginstitutionerne. BPI betyder forandring for alle brugere 2 : Eleverne kan bl.a. arbejde digitalt med faglige aktiviteter, kommunikere multimodalt med deres lærere og kammerater samt have overblik over egne mål, opgaver, læringsforløb og progression. Det pædagogiske personale kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere læringsforløb med udgangspunkt i Fælles Mål og læringsmål samt oprette elevplaner. Underviserne kan kommunikere multimodalt med deres elever, videndele med kolleger og samarbejde med forældrene. Arbejdet lettes på grund af standardiserede snitflader og integrationer til relevante systemer. Ledelsen får mulighed for at følge med i undervisningsforløb og elevresultater. Forældrene kan få overblik over barnets skoledag og følge den faglige og trivselsmæssige progression. Overordnet handle og -tidsplan Frem til udgangen af 2017 er det væsentligste fokus lagt på implementering, ledelsesstrategiske beslutninger og udbytte af BPI. Tidsplanen er: Implementeringen af læringsplatformen Meebook forløber i følgende etaper: April 2016 Workshop og strategiske ledelsesbeslutninger. Maj 2016 Uddannelse af superbrugere. Juni til oktober 2016 Uddannelse af det pædagogiske personale og øvrige brugere. Juni Information målrettet forældre Information og kurser i Office365/Onedrive tilbydes sideløbende med implementeringen af Meebook, fordi programmerne understøtter hinanden. Skolernes it-infrastruktur og læremidler er allerede forberedt på, at eleverne anvender egne digitale enheder (BYOD). Fra starten af skoleåret 2017/18 italesætter skolerne BYOD, hvilket betyder, at det pædagogiske personale inddrager elevernes egne digitale enheder i 2 Faktaark til løsningsresume, (STIL, 2014)

6 undervisningen sammen med de enheder som skolerne kan stille til rådighed. Medieteamet 3 i Slagelse Kommune vil stadig foretage fællesindkøb til både hardware og software samt understøtte med workshops og information, hvor det efterspørges. 2) Styrkelse af den digitale dannelse og læring It skal integreres i alle fag, beskrevet i Forenklede Fælles Mål 4, hvor fire elevpositioner er centrale for elevernes læring: Eleven som kritisk undersøger Eleven som analyserende modtager Eleven som målrettet og kreativ producent Eleven som ansvarlig deltager. For at styrke den it-didaktiske undervisningspraksis på Slagelse Kommunes folkeskoler vil vi anvende hovedresultater fra demonstrationsskoleforsøgene. Demonstrationsskoleforsøgene har haft fokus på innovativ undervisning med mere elevaktivitet, hvor der bl.a. arbejdes med tværgående kompetencer, kendt som det 21. århundredes kompetencer 5 : Scenariekompetence, dvs. kompetence til at kunne gennemskue en situation samt overveje hvordan problemer kan løses, hvordan arbejdsopgaver kan fordeles og nye ideer skabes. Samarbejdskompetence, dvs. kompetence til at kommunikere om og indgå i samarbejder samt identificere, udrede og løse uoverensstemmelser og konflikter. Informationskompetence, dvs. kompetence til at forberede og gennemføre søgninger på nettet, finde rundt på hjemmesider, forholde sig til søgeresultaters anvendelighed og producenternes forudsætninger og interesser, samt anvende informationerne på en hensigtsmæssig måde. Produktive kompetencer, dvs. kompetence til at producere multimodale tekster i en form, stil og genre der passer til modtagerne og situationen. 6 Kompetencerne kommer i spil når undervisningen, med it som understøttende redskab, er centreret omkring elevernes interne samarbejde samt en undersøgende og udforskende metode. 3 Medieteamet er en del af SITF, skolernes it-funktion Inspiration til it-didaktisk og innovativ undervisning (STIL, 2016)

7 Frem mod 2020 vil Slagelse Kommune arbejde for, at børn og unges digitale dannelse og læring styrkes i hele 0-18 års området. Kapacitetsdomæner Læringsteknologi og infrastruktur Det relevante it-udstyr er tilgængeligt i et antal og en kvalitet, der kræves for at målet kan opnås. Læremidler Medarbejderne har et grundlæggende kendskab til relevante digitale læremidler. Organisation og kompetencer Den anvendte didaktik prioriterer elevaktivitet og arbejdet med tværgående kompetencer. Eleverne arbejder sammen om at undersøge fænomener i deres omverden og formidler deres resultater ved hjælp af it. Eleverne arbejder med digitale egenproduktioner og bruger digitale værktøjer til at facilitere egne læreprocesser. Det pædagogiske personale er bevidste om, hvornår og hvordan det er relevant at inddrage it i undervisningen. Skoleledelsen er tydelig omkring sine forventninger og krav til det pædagogiske personales inddragelse af it og digitale læremidler. Det pædagogiske personale arbejder sammen om forberedelse, gennemførelse, evaluering og videreudvikling af undervisningen. Overordnet handle og tidsplan Orientering til skolerne om hovedresultaterne fra demonstrationsskoleforsøgene sendes ud i pixi-format foråret Puljen til indkøb af fællesindkøbte digitale læremidler bør justeres senest ultimo 2017, således at nuværende niveau som minimum holdes. Medieteamet køber ind, og skaber i samarbejde med PLC og forlagenes fagkonsulenter overblik og formidler løbende de tilgængelige ressourcer.

8 3) Overgange mellem dagtilbud og folkeskole. Børns medieerfaring grundlægges tidligt og ved skolestart har de allerede digitale kompetencer, der stammer fra både dagtilbud og fritid. Folkeskolen bygger videre på denne medieerfaring, og det er hensigtsmæssigt for børnene, at der er en ensartethed i de kompetencer, som de bringer med sig. Dagtilbudslovens formål om at fremme børns læring og udvikling skal understøttes og suppleres ved målrettet brug af it som et middel i det pædagogiske arbejde. Ledelsen i dagtilbud skal iværksætte initiativer, der styrker personalets it-didaktiske kompetencer, således at man i samarbejde med skolen sikrer, at der er sammenhæng for det enkelte barn ved overgangen fra dagtilbud til skole. Frem mod 2020 vil Slagelse Kommune understøtte børns digitale dannelse og læring i dagtilbud samt skabe større sammenhæng mellem daginstitution og skole. Kapacitetsdomæner Læringsteknologi og infrastruktur Adgang til velfungerende it for alle. Udbygningen af et trådløst net og udvidelse af antallet af digitale enheder i daginstitutionerne er nødvendig således, at de digitale medier er tilgængelige i børnehøjde. Læremidler Digitale leg- og læringsformer bl.a. med henblik på, hvad børnene møder i skolen. Målet er en fælles opgaveforståelse samt, at børnene tilegner sig nogle generelle spilleregler for brugen af it inden de kommer i skole. Organisation og kompetencer Der skal sikres tilstrækkelige it-kompetencer hos pædagogerne. Personalet bør være bevidste om, hvordan man rammesætter aktiviteter med inddragelse af it.

9 Den anvendte teknologi/it og medier skal understøtte dagtilbuds læreplaner indeholdende 6 tematikker: Barnets alsidige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier. Overordnet handle og tidsplan IPads er et supplement i dagtilbud, arbejdet med disse vil styrke børnenes digitale dannelse og særlige apps vil kunne understøtte dagtilbuds læreplaner, hvor børnene kan være medskabende og tilegne sig ny viden. Arbejdet med it kræver en bevidsthed i forhold til børn og forældre omkring deling af billeder, offentliggørelse mv. Det er derfor påkrævet at lave formelle køreplaner om rettigheder i hver institution. Der skal være dialog mellem dagtilbud og skole om børnenes it-kompetencer, så de får en god overgang. Og her kan en digital portfolio oprettes for alle børn, således at viden følger barnet. Desuden udbygges kanon/brobygningsmaterialet med en liste over apps som understøtter sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Læse og skriveværktøjet Appwriter bør ligeledes benyttes i førskolegrupper, da det et dét værktøj man benytter på skolerne. 4) De pædagogiske læringscentre Internettet og digitale medier er væsentlige læringsressourcer i undervisningen. Digitale og online ressourcer præger undervisningens planlægning og indhold. Skolerne kan købe sig adgang til forlagenes didaktiserede undervisningsforløb, og der findes en mangfoldighed af ikkedidaktiserede (gratis) online værktøjer og programmer med et stort læringspotentiale. Det pædagogiske læringscenter 7 skal skabe overblik over og formidle tilgængelige læringsressourcer og understøtte vejledning i fagene. En væsentlig vejledningsfunktion for skolernes pædagogiske læringscentre er at støtte det pædagogiske personale i deres planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning på baggrund af fælles mål, hvor bl.a. it og medier integreres i relevante sammenhænge. 7 "Det pædagogiske læringscenter er en fleksibel organisering med fokus på, refleksion over og aktiviteter med læring og trivsel. Samarbejde og aktiviteter iværksættes på tværs af såvel relationer og ressourcer, som fag og funktioner. Kilde UVM.

10 Frem mod 2020 vil Slagelse Kommune arbejde for et samarbejde med de pædagogiske læringscentre, således, at de kan understøtte elevernes læring og trivsel baseret på lovens og bekendtgørelsens formål for PLC. Kapacitetsdomæner Læringsteknologi og infrastruktur Sørge for adgang til velfungerende it og pædagogisk vejledning af anvendelsen Læremidler Skabe overblik over og formidle tilgængelige digitale læremidler og læringsressourcer, - både de fælles kommunale og de lokale. Organisation og kompetencer Vejledning af det pædagogiske personale og elever, centreres omkring PLC, der understøtter vejledning i fagene samt bidrager til brugen af teknologier, der understøtter målet. Det er vigtigt med netværk og videndeling mellem skolernes læringscentre for at fastholde og fokusere på skoleudvikling og progression i læring og leg med it og medier fra 0 18 år. Derfor bør PLC være en del af før omtalte kapacitetsteams. I lov og bekendtgørelse om PLC beskrives en række funktioner som ikke er dækket af itstrategien, men som er væsentlige arbejdsområder i kapacitetsopbygningen. Overordnet handle og tidsplan Medieteamet samarbejder med erfaringsopsamlingsgruppen (Skælskør Skole, Vemmelev Skole, Broskolen) for at analysere lokale betingelser for at kunne etablere læringscentre, der lever op til bekendtgørelsen, og for at beskrive mulige rammer for bedre videndeling og ressourceudnyttelse i samarbejdet mellem skolerne. Arbejdet påbegyndes ultimo maj 2016 og er færdigt primo 2017.

11 5) Understøttelse af udsatte børn og unges læring gennem udnyttelse af its kompensatoriske og differentierende muligheder. It er en del af børns almindelige hverdag og digitale læremidler er et redskab, der har mulighed for at favne alle børns læringspotentiale. Digitale læremidler kan have en inkluderende effekt, når de understøtter, at undervisningen tilpasses hver enkelt elevs læringsmuligheder og præstationsgrænser. Frem mod 2020 vil Slagelse Kommune understøtte at its kompensatoriske og differentierende muligheder indgår i det pædagogiske personales tilrettelæggelse af undervisningen med henblik på at understøtte udsatte børn og unges læring i et inkluderende perspektiv. Kapacitetsdomæner Læringsteknologi og infrastruktur Øget digitalisering, i form af en 1:1 løsning for alle elever, kan have en afgørende betydning for, at elever med særlige behov kan opleve, at de i højere grad er en del af fællesskabet. It-løsninger kan gøre eleven i stand til at arbejde uafhængigt af tid og sted. Det betyder, at eleven ikke behøver at være fysisk til stede i klassen hele tiden. Med denne mulighed kan en elev, der fx på grund af sit handicap må være væk fra klassen, stadig følge klassens arbejde og være en del af det sociale fællesskab. Læremidler Digitale læremidler kan være et redskab til at skabe øget fokus, motivation og læring. Digital læse/skrivestøtte kan være et nyttigt kompensatorisk værktøj for børn i læse og skrivevanskeligheder. Digitale læremidler kan understøtte undervisningsdifferentiering, fordi der forholdsvis enkelt kan formuleres opgaver, der inden for klassens fællesskab kan udfordre alle elever. Undervisningen kan udformes så den modsvarer elevernes forskellige forudsætninger og behov i modsætning til at eleverne differentieres, så de passer til undervisningen. Det betyder, at børn i særlige udfordringer får en platform at arbejde på, som deles med deres klassekammerater og som udover at øge indlæringen, også øger virkningen og fornemmelsen af fællesskab.

12 Organisation og kompetencer Eleven, det pædagogiske personale og forældrene skal have adgang og kendskab til de itressourcer, der kan understøtte et særligt behov hos eleven. Its kompensatoriske og differentierende muligheder skal indgå i det pædagogiske personales didaktiske overvejelser. Her spiller kapacitetsteamet på skolen en stor rolle, så det synliggøres hvem der gør hvad i processerne. Overordnet handle og -tidsplan Fra skoleåret 16/17 abonnement på læse og skriveværktøjet Appwriter. Der kan iværksættes forsøg med videokonferenceanlæg til brug i parallelundervisningsforløb, hvor elever kan deltage i klassens aktiviteter uden at være fysisk tilstede. Det kan handle om helt simple opsætninger som Facetime, Skype og til professionelle anlæg. 6) Kapacitetsopbygning på skolerne, i daginstitutionerne og i kommunen. Pædagogisk-didaktiske it-indsatser lykkes bedre, hvis de tænkes, udvikles og justeres på skolerne og i daginstitutionerne. Indsatserne kan skabe holdbare og pragmatiske løsninger, hvis de involverer pædagogisk personale, ledere og kommunale konsulenter. Hver aktør har en specifik viden omkring sit domæne, og repræsenterer derved væsentlige synsvinkler. Tiltag skal forankres på personaleniveau i et praksisfællesskab, der har fokus på hvordan man sammen bidrager til læring. Kapacitetsteam lokalt på skolerne og i daginstitutionerne kan sikre et vedholdende fokus på, at digitale redskaber til læring og kommunikation bruges naturligt og nemt i hverdagen. Frem mod 2020 vil Slagelse Kommune arbejde for, at der sker en kapacitetsopbygning på skolerne, i daginstitutionerne og i kommunen.

13 Kapacitetsdomæner Organisation og kompetencer Anvendelse af it i daginstitutionerne og i folkeskolerne er en lokal forandringsproces, der stiller krav til, at de pædagogiske medarbejdere, lederne og forvaltningen, har en fælles forståelse af arbejdet med it i undervisningen. Overordnet handle og -tidsplan Vi anbefaler, at der oprettes et kapacitetsteam, der kan sikre et vedholdende fokus på, at digitale redskaber til læring og kommunikation bruges naturligt og nemt i hverdagen. Lokalt på institutionerne er der på den måde en tydelig ansvarsfordeling og opmærksomhed omkring itindsatser. Faglige vejledere og lignende ressourcepersoner er naturligt en del af kapacitetsteamet, og inddrages i relevante it-indsatser og opgaver. På skolerne er det oplagte valg, at PLC bliver en del af kapacitetsteamet.

14 Brugerportalsinitiativet Implementering af Samarbejdsplatform. Implementering af Meebook. Implementering af BYOD. Indkøb af soft- og hardware. Digitale dannelse og læring Fokus på hovedresultaterne fra demonstrationsskoleforsøgene. Information til lærerne om tilgængelige ressourcer. Overgangen mellem dagtilbud og folkeskole Digital portfolio oprettes for alle dagtilbudsbørn. * Kanon/brobygningsmateriale inkl. liste over apps. * Pædagogiske læringscentre Analyse af betingelser for at kunne etablere læringscentre, der lever op til bekendtgørelsen. Analyse af rammer for bedre videndeling og ressourceudnyttelse i samarbejdet mellem skolerne. Udsatte børn og unges læring Implementering af Appwriter Forsøg med videokonferenceanlæg til brug i parallelundervisningsforløb. Kapacitetsopbygning Kapacitetsteams på institutionerne * Er endnu ikke forhandlet på plads.

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015

Forslag til. It-strategi på skoleområdet. Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 ½ Forslag til It-strategi på skoleområdet Godkendt af kommunalbestyrelsen den xx.yy 2015 It-strategi Bornholms Regionskommunes skolevæsen Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Pejlemærker... 4 Infrastruktur

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Digitale kompetencer til undervisere

Digitale kompetencer til undervisere Digitale kompetencer til undervisere Målsætningerne Fra Børne- og Ungepolitik i Varde Kommune At børn og unge opbygger kompetencer, så de kan udnytte mulighederne i et digitaliseret og globaliseret samfund.

Læs mere

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER

RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Pædagogisk IT-strategi for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Introduktion Social- og Sundhedsskolen Esbjergs Pædagogiske IT-strategi er gældende for perioden 2014 til 2018. Strategien indeholder: Introduktion

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Den danske strategi for it i folkeskolen

Den danske strategi for it i folkeskolen Den danske strategi for it i folkeskolen Jakob Harder, Vicedirektør Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for It og Læring It i den nye folkeskole It er et middel til at nå målet

Læs mere

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale

Faglig udvikling hos det pædagogiske personale Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag i forhold til folkeskolereformen. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har

Læs mere

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem

IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem IT i undervisning & læring Brugerportalinitiativet Bibliotekssystem KL initiativet Over et halvt år vil 15 kommuner blive inspireret til og få ny viden om, hvordan kommunerne skal organisere og koordinere

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi

D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi D e n fælleskommunale digit a- l i s e r i ngsstrategi Den 20. august 2013 Pejlemærker for digital kommunikation og videndeling i folkeskolen samt dag-, fritids- og klubtilbud Digitale løsninger til kommunikation

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune

Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune 2015-2018 1. Strategiens formål og baggrund Digitaliserings- og IT-strategien skal udgøre rammen og skabe fælles retning for anvendelsen

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 03. februar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/

Læringscentret lige nu. Læreruddannelsen Zahle, 18/ Læringscentret lige nu Læreruddannelsen Zahle, 18/11 2014 Det pædagogiske læringscenters rolle i virkeliggørelsen af reformen Det pædagogiske læringscenter og reformen I skal være med til at understøtte

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI. Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF DIGITALISERINGSSTRATEGI Arno Vesterholm Mads Bo-Kristensen VORES OPLÆG 1. Oplæg: Hvor langt er vi nået og hvad skal der til, for at vi når i mål i 2015? (20 minutter) 2. Gruppedrøftelse:

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Mål De nationale mål for folkeskolereformen er: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

TEMA: IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE. Arrangement for BPI-kontaktpersoner, den 7. og 8. marts 2016 v/ Kit Roesen, programleder KOMMUNERNES IMPLEMENTERING

TEMA: IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE. Arrangement for BPI-kontaktpersoner, den 7. og 8. marts 2016 v/ Kit Roesen, programleder KOMMUNERNES IMPLEMENTERING BPI-ARRANGEMENTER MARTS 2016 KOMMUNERNES IMPLEMENTERING TEMA: IMPLEMENTERING I KOMMUNERNE Arrangement for BPI-kontaktpersoner, den 7. og 8. marts 2016 v/ Kit Roesen, programleder Forbedret læring (qua

Læs mere

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013

Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45942323 Fax 45942313 toftevangskolen@rudersdal.dk Toftevangskolen Strategi for digitalisering 2013 Indhold Den gode digitale skole - Toftevangskolen:...

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater

6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater 6. Resultat Elevernes digitale egenproduktion kvalificerer elevernes faglige læreprocesser og læringsresultater Når lærerne udarbejder didaktiske rammer hvor eleverne arbejder selvstændigt i inden for

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen

Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016

Digitaliseringsstrategi for 0-18 år Vejen kommune. Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 Udkast til digitaliseringsstrategi 0-18 år Vejen Kommune 2016 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 3 Mål... 3 Digital dannelse... 4 Digital dannelse i forskellige perspektiver... 5 Digital dannelse

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre

Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Arbejdspapir til udvikling af Pædagogiske læringscentre Rammerne for udvikling af PLC Indholdet Åbne spørgsmål/ kommentarer Lovgrundlaget: bekendtgøreselen (vejledning fra UVM) Faglig ledelse Bekendtgørelsen

Læs mere

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning

Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Det pædagogiske læringscenters rolle i skolens kapacitetsopbygning Læringscenterets dag, 29. august 2017 Professionshøjskolen Absalon 28-08-2017 Thomas Jensen, Styrelsen for Undervisning og kvalitet Side

Læs mere

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013

Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Pædagogisk IT-strategi Furesø 2013 Overordnet Strategi Indsatsområde: Digitale læringsmidler IT-infrastruktur Indsatsområde: Inklusion Digital ledelse Indsatsområde: Kompetenceudvikling Furesø pædagogisk

Læs mere

It strategi Dagtilbud & Skole. Fra tavle og kridt til it-didaktik. It strategi for Dagtilbud & Skole i Assens Kommune

It strategi Dagtilbud & Skole. Fra tavle og kridt til it-didaktik. It strategi for Dagtilbud & Skole i Assens Kommune It strategi Dagtilbud & Skole Fra tavle og kridt til it-didaktik It strategi for Dagtilbud & Skole i Assens Kommune 2016-2020. Indhold Forord... 2 Indledning... 3 Formål... 5 De fire børn-/elevpositioner

Læs mere

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014

It i folkeskolen. Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet. 22. januar 2014 It i folkeskolen Kristian Kallesen & Lone Ring UNI C Styrelsen for it og læring/undervisningsministeriet 22. januar 2014 Dagsorden Øget anvendelse af it i folkeskolen Forventninger til it Regeringens og

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017

Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne. 9. september 2017 Politikkontrol Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne 9. september 2017 Digitaliserings- og IT-strategi Udgangspunktet: Den innovative folkeskole et 3-årigt projekt med læringsforsøg en grundlæggende

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

En ny folkeskole understøttet af it

En ny folkeskole understøttet af it En ny folkeskole understøttet af it 26. november 2014 Nyborg strand 27-11-2014 1 Programoversigt 09:30 Velkomst 09:45 Introduktion til Brugerportalinitiativet 10:15 Brugerportalsinitiativet i Vejle kommune

Læs mere

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole

Sorø Privatskole. Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole Sorø Privatskole Implementering af 1:1 teknologi på Sorø Privatskole 1 1. BAGGRUND Sorø Privatskole har igennem de senest 5 år haft særligt fokus på at udvikle skolens brug af IT og multimedier i undervisningen.

Læs mere

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle

DIGITALISERINGSSTRATEGI Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-20 Center for Specialundervisning for Unge og Voksne Vejle Ungdomsskole Sprogcenter Vejle 2 FORORD Denne strategi er blevet til i et samarbejde mellem Center for Specialundervisning

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X

STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X STRATEGI UDKAST: It-strategi for dagtilbud og skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune, 2017-2020 Godkendt i Børne- og Familieudvalget / Byrådet den X 1 Indhold 1. Fremtidsscenarie. Side 3 2. Baggrund og rammegrundlag

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen

Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. oktober 2015 Tlf. dir.: 40944491 E-mail: jpb@balk.dk Kontakt: Jesper Bak Notat vedr. tilslutning af Samarbejdsaftalen Dette notat skal give en beskrivelse og et overblik over

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

MIMER. En intelligent læringsplatform

MIMER. En intelligent læringsplatform MIMER En intelligent læringsplatform 2 MIMER 01 INTRODUKTION LÆRINGSPLATFORMEN MIMER Mimer er en intelligent læringsløsning, der henvender sig både til elever, forældre, lærere og skolelederne - en fælles

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015

Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Samarbejde med forældre om børns læring Samarbejde med forældre om børns læring status og opmærksomhedspunkter juni 2015 Side 1/7 Dette notat præsenterer aktuelle opmærksomhedspunkter i forbindelse med

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs.

En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. En samlet blog til pædagogisk læringscenter på skolen PLC sharing fra skoleblogs. http://specialcentertapsskole.skoleblogs.dk/ RAMMESÆTNING Der er mange opgaver under PLC. På vores skole drejer det sig

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf.

Arbejdsgruppen peger endvidere på, at der er særlig behov for yderligere at analysere arbejdet med faglig progression og it-understøttelsen heraf. Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet 28. maj 2014 Koncept for brugerportalsinitiativ Digital

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet

Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Strategi og vision bag brugerportalsinitiativet Udvikling over 30 35 år Programmering i ungdomsskolen Tekstbehandling og regneark Piccolo og piccoliner Datalokaler Pædagogisk læringscenter Mobile arbejdspladser

Læs mere

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016

Indstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it

Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it Partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på it Baggrund I den netop indgåede økonomiaftale for 2018, er regeringen og KL enige om, at vi skal styrke kvaliteten i dagtilbuddene, og

Læs mere

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012

K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 K L S S K O L E S T AR T U N D E R S Ø G E L SE 2012 De kommende børnehaveklassebørn er klar til den digitale skole Resumé KL har fået gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt forældre til kommende

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013

Den inkluderende skole. FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Den inkluderende skole FFF følgegruppemøde 29. januar 2013 Disposition Baggrund og værdier Forståelse af inklusion Et inkluderende læringsmiljø Forudsætninger kompetencer og viden En kompleks og fælles

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel

Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, læring og trivsel Retningslinjer for holddannelse - et element i skolereformen, der har betydning for elevernes faglige færdigheder, Retningslinjerne for holddannelse på Finderuphøj Skole har til formål at understøtte hvor

Læs mere

Danmark skal længere med digital læring

Danmark skal længere med digital læring Danmark skal længere med digital læring v/ Jakob Harder, vicedirektør i Styrelsen for It og Læring Oplæg på DI s konference Education 4.0 - Kompetencer skaber vi digitalt Side 1 Digital læring i Danmark

Læs mere

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen

Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Bilag 1 Resultater fra undersøgelsen om digitaliseringen i folkeskolen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i maj 2011 og har til formål at belyse, hvad status er inden for temaerne, som er beskrevet

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Brugerportalinitiativet

Brugerportalinitiativet Brugerportalinitiativet Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Brugerportalinitiativet fremtidens digitale platforme for

Læs mere