Kap9: Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kap9: Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien"

Transkript

1 Side 1 af 27 Kap9: Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien Støtte til skibsværftsindustrien har i mange år været en af de mest betydelige støtteordninger rettet mod dansk erhvervsliv. De årlige bevillinger til værftsindustrien har ligget på mio. kr. i de senere år. Det svarer til knap 10 pct. af de samlede erhvervsfremmebevillinger i Danmark. Statsstøtten til skibsværftsindustrien er ikke et særskilt dansk fænomen, men er udbredt i hele verden. De enkelte landes støtteordninger har dog forskellig form, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne støtteniveauet i de enkelte lande. Dette har bidraget til stigningerne i støtteniveauet mellem landene. EU landene har i dag vedtaget fælles støtteregler i et forsøg på at begrænse støtten til den globale skibsvæftsindustri. Et af hovedformålene med støtten til skibsværftsindustrien har været at sikre EU landene fair konkurrencevilkår på verdensmarkedet. Støtten skulle sikre værftsindustrien mod dumpingpriser og dermed sikre værftsindustrien et tilstrækkeligt niveau for de markedssegmenter, hvor værfterne er konkurrencedygtige under normale vilkår. En del tyder på, at støtten til den danske skibsværftsindustri ikke har været i stand til at fastholde en konkurrencedygtig skibsværftsindustri i Danmark. Omsætning, beskæftigelse samt antallet af nybygningsværfter i Danmark har været faldende gennem mange år. Særligt sidste halvdel af 1990 erne har været præget af mange værftslukninger. I dag er der kun to tilbageværende nybygningsværfter i Danmark med tilsammen ca ansatte. Både støtte til strukturtilpasninger og statsstøtte af defensiv karakter bør være midlertidig. Støtteordninger for værftsindustrien har eksisteret i mange år. Statsstøtten kan dermed have fået den utilsigtede effekt, at den hindrer eller sløver en naturlig omstilling og strukturtilpasning i industrien som følge af ændrede markedsforhold. Det kan derfor ikke udelukkes, at værftsstøtten kan have bidraget til at fastholde beskæftigelse og omsætning i erhvervet. Set i det lys har støtten til skibsværftsindustrien derfor ikke bidraget til hovedformål 2 i EU s formålsparagraf. Ifølge denne skulle støtten bidrage til de nødvendige strukturtilpasninger i EU. Udviklingen i den internationale markedssituation gennem de senere år taler for, at der er sket en strukturel tilpasning i skibsværftsindustrien. Nye lande har opbygget nationale værftsindustrier, der er konkurrencedygtige med værfterne i Vesteuropa. Hovedårsagen til dette er, at lønningerne er markant lavere i disse lande, da landene er mindre industrielt udviklede end fx Danmark. Denne underliggende udvikling er blevet påvirket af, at de fleste lande i verden har givet tilskud til de nationale værftsindustrier i forsøget på at fastholde markedsandele og beskæftigelse for de nationale industrier. Da alle landene støtter de nationale industrier forbliver fordelingen mellem regioner nogenlunde uændret, men støtten har ført til en stor overkapacitet i industrien. Meget tyder dog på, at udviklingen kommer alligevel, men støtten udskyder de tilpasninger, der er en naturlig følge af globaliseringen i verdensøkonomien. Selvom om støtten i Danmark har været givet for at hindre unfair konkurrence fra udenlandske værfter, så har den haft nogle uheldige konkurrenceforvridende virkninger.

2 Side 2 af 27 Studierne tyder på, at statsstøtteordningerne til værftsindustrien har medvirket til at give værftsarbejderne en højere løn i forhold til andre faggrupper i samme lokalområde. En lønforskel, der ikke kan begrundes i en gunstigere produktivitetsudvikling i værftsindustrien i forhold til andre fremstillingserhverv. Samtidig tyder analyserne på, at værfternes indtjening ikke er blevet forbedret af statsstøtteordningerne. En formodning, der stemmer overens med de mange værftslukninger op gennem 1990 erne. Struktur og opbygning i notatet Opbygningen i notatet forsøger at belyse forskellige konsekvenser af statsstøtte til den danske skibsværftsindustri. Analyserne fokuserer på de konkurrenceforvridende og samfundsmæssige virkninger af støtteordningerne. Konkret er notatet organiseret på følgende måde: 1. Formål og baggrund for statsstøtte til værfterne 2. Målopfyldelse for statsstøtteordningerne til værftsindustrien 3. Konkurrenceforvridende virkninger af statsstøtte 4. Samfundsmæssige påvirkninger af statsstøtte til værfterne 5. De samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis støtten blev fjernet De enkelte afsnit forsøger at belyse de forhold, der bør inddrages når statsstøtteordningerne til værftsindustrien skal vurderes. Denne øvelse er dels et spørgsmål om at inddrage potentielle virkninger af støtten. Og dels et spørgsmål om, hvad der er det muliges kunst i forhold til tilgængelige data og ressourcer. 1 Formål og baggrund for statsstøtte til værfterne EU landene og herunder Danmark har ydet statsstøtte i forskellige former til skibsværftsindustrien i de sidste 25 år. Hovedformålene med EU s støtte har i alle årene været: 1 at beskytte EU-landenes skibsværftsindustri mod unfair konkurrence i form af dumpingpriser, således at der kan opretholdes et tilstrækkeligt niveau for EU's værftsindustri på de markedssegmenter, hvor EU kunne forblive konkurrencedygtig under normale markedsvilkår, at tilskynde til de nødvendige strukturtilpasninger i skibsværftsindustrien i EU, at skabe ensartede konkurrencevilkår i overensstemmelse med målene for det indre marked, således at den interne EU konkurrence inden for skibsbygning sker på fair, gennemsigtige og lige konkurrencevilkår. I løbet af denne periode har de fleste skibsbygningsnationer i verden støttet de nationale værftsindustrier i forsøget på at fastholde og udbygge markedsandele. Op gennem 1980 erne og 1990 erne var det navnlig lande i Fjernøsten, der udbyggede kapaciteten og vandt markedsandele i forhold til de vestlige lande. Den øgede kapacitet resulterede i stærkt faldende priser på nybygninger til værftsindustrien og stor overkapacitet i branchen. Overkapacitet har medført en aggressiv prispolitik blandt landene og har ført til en konkurrence på statslige subsidier mellem landene. Støtten til værftsindustrien har til formål at bidrage til de nødvendige tilpasninger og samtidig sikre, at det sker uden alt for store sociale omkostninger for de ansatte i industrien og i de berørte regioner. Det defensive formål har op gennem 1990'erne været det fremherskende, hvor de enkelte lande har støttet de nationale skibsværfter for at modvirke unfair konkurrence fra konkurrenter i andre lande. Målet er, at støtten kan være

3 Side 3 af 27 med til at opretholde beskæftigelsen i skibsværftsindustrien, indtil markedsforholdene er normale. EU har gradvist mindsket det maksimale niveau for statsstøtten i de enkelte lande. Den maksimale støtte var i 1987 på 28 pct. af skibets kontraktsum, mens den siden 1992 har været på maksimalt 9 pct. Den danske støtte er mindsket i takt med EU's reduktion af den maksimale støtteprocent og er i dag på det maksimalt tilladte niveau på 9 pct. Reduktionen af EU-satsen er sket for at tilskynde EU s værftsindustri til at skærpe deres konkurrenceevne samt begrænse overkapaciteten i sektoren. I EU har flere lande udover driftsstøtten tillige ydet omstruktureringsstøtte til værfter i krise. Det har ført til store forskelle i den støtte, de enkelte værfter har modtaget. Denne form for støtte har modarbejdet målsætningen om at etablere ensartede konkurrencevilkår i værftsindustrien. Støtten til omstrukturering har i nogle EU-lande været begrundet i særlige regionale hensyn for at opretholde beskæftigelsen i områder med betydelig arbejdsløshed. Dette har været tilfældet for værfter i det tidligere DDR, der med statsstøtte har opbygget et nyt og moderne produktionsapparat. I nogle tilfælde er kapaciteten blevet overskredet i forhold til EU-godkendelsen og har dermed været med til at fastholde eller øge overkapaciteten og modvirket industriens tilpasning til verdensmarkedet. 2 Danmark har valgt ikke at benytte andre støtteordninger end den kontraktbetingede driftsstøtte. Danmark benytter således ikke støtteordninger begrundet i regionale forhold, omstruktureringer, miljøforbedrende aktiviteter, innovation eller forsknings- og udviklingsaktiviteter. Statsstøtte til den danske skibsværftsindustri Gennem årene har forskellige ordninger haft til formål at yde støtte til den danske skibsbygningsindustri. Forskellige ordninger gennem årene har været: Hjemmemarkedsordningen, hvor Nationalbanken overtog Skibskreditfondens obligationer til kurs pari og bar kurstabet. Ordningen startede i 1977 og fungerede indtil Under denne ordning var støtten knyttet til finansieringen af skibet. Inflationsgarantiordningen, hvor Erhvervsministeriet kompenserede for inflationsudviklingen i forhold til den pålydende rente på Skibskreditfondens obligationer. Denne ordning startede i 1986 og fungerede indtil 1993, men indebærer administration indtil udløbet af de udstedte obligationer i Støtten var under denne ordning formelt knyttet op på rederen. Rentestøtteordningen, hvor der blev ydet støtte til reduktion af reders kontraktmæssige omkostninger ved kontrahering af et skib på et dansk værft. Denne ordning trådte i kraft i 1994 og fungerede indtil Rentestøtteordningen gør det muligt at beregne statens støtteforpligtelser præcist på grundlag af de afgivne tilsagn. Driftstøtteordningen, hvor der nu ydes direkte kontraktbetinget støtte til værfter til nedbringelse af kontraktprisen i forbindelse med skibsbygning. Denne ordning trådte i kraft i 1999 og udløb ultimo Reglerne indebærer, at der kan gives op til 9 pct. af kontraktværdien i direkte driftsstøtte til nybygning af skibe med en kontraktværdi på over 10 mio. Euro. Mens der kan ydes op til 4,5 pct. af kontraktværdien i støtte til ombygninger og til skibe med en kontraktværdi på under 10 mio. Euro. Fra 1. Januar 2001 ophørte den gældende EU-forordning om støtte til skibsbygning i form af driftsstøtte til nybygning og ombygning af skibe. Ordningen har en 3 årig overgang, der sikrer støtte efter driftsstøtteordningen for skib leveret inden udgangen af Derefter eksisterer, der ingen direkte støtteordninger for skibsværftsindustrien i EU.

4 Side 4 af 27 I perioden har omfanget af den samlede danske støtte til danske skibsværfter beløbet sig til ca. 8,4 mia. kr. opgjort i 2001 priser. 3 Dette beløb dækker over forskellige ordninger, hvor formålet har været at støtte danske værfter, jf. ovenfor. De statslige udbetalinger til værfterne i Danmark har siden 1996 ligget på mio. kr. årligt jf. tabel 1. I 2000 og 2001 modtog to danske værfter henholdsvis 96 pct. og 99 pct. af den samlede udbetalte skibsværftsstøtte. Omregnes den udbetalte støtte i 2000 og 2001 til støtte pr. medarbejder direkte beskæftiget på danske værfter, så svarer det til en støtte på ca kr. Imidlertid peger blandt andet Skibsværftsforeningen på, at en væsentlig del af arbejdet på danske værfter sker med hjælp af underleverandører, som arbejder direkte på værfterne. Det drejer sig fx om elektrikere og malere. Ifølge Skibsværftsforeningen udgør denne type arbejde pct. oveni de direkte ansatte på værfterne. Herudover er det klart, at skibsværftsindustrien ligesom andre erhverv skaber beskæftigelse hos en bred vifte af underleverandører, fx leverandører af motorer, ventiler mv. Beregninger fra Danmarks Statistik viser, at for hver 10 ansatte på værfterne, så er der 7 ansatte i andre erhverv, som på den ene eller anden måde er afhængig af skibsværftsindustrien. 4 Indregnes beskæftigelsen hos de underleverandører, der arbejder på værfterne og andre typer af underleverandører kommer støtten pr beskæftiget ned på ca kr. pr ansat, jf. tabel 1. Tabel 1: Støtte, beskæftigelse og løn på værfterne, År Støtte 1 (millioner kr.) Beskæftigede Beskæftigede inkl. Faste underleverandører Beskæftigede inkl. Beskæftigelse i andre erhverv Støtte pr. beskæftiget (tusinde kr.) Støtte pr beskæftiget inklusiv faste underleverandører Støtte pr beskæftiget inklusiv beskæftigelse i andre erhverv Anm. 1: Beløbet indeholder kun støtte givet som kontraktbetinget støtte under hhv. rentegaranti- og driftstøtteordningen, dvs. for nybygningskontrakter indgået efter Anm. 2: Opgjort som gennemsnitlig årlig beskæftigelse på de værfter, der har modtaget statsstøtte til nybygninger i det pågældende år. Kilde: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Dansk Metal, Købmandstandens Oplysningsbureau og Skibsværftsforeningen.

5 Side 5 af 27 Skibsværftsstøtten i andre lande Internationalt har skibsværftsindustrien været præget af omfattende statsstøtte såvel direkte som indirekte. Tabel 2 indeholder en oversigt over niveauet for den direkte driftbetingede støtte i en række europæiske lande. EU-landenes driftsstøtte er baseret på Rådets forordning 1540/98 om støtte til skibsbygning. Norge følger de samme regler som medlem af EØS-samarbejdet. Der er imidlertid forskel på, hvordan støtten udbetales i de enkelte lande, hvorfor en direkte sammenligning må tages med et forbehold. I Danmark udbetales driftsstøtten ved skibets levering. En anden model er at udbetale halvdelen ved kontraktindgåelse og halvdelen ved levering. Andre fordeler støtten over produktionsårene. Endelig kan der fastsættes et årligt maksimumsbeløb, som fordeles efter den forventede produktion i det kommende år. Ved denne model vil den endelige støtteprocent afhænge af årets produktion (men må ikke overstige 9 pct.). Tabel 2: Hovedtal for driftsstøtte til skibsværfter og støtteprocent i udvalgte europæiske lande 1996 og 1999/2000 Land Støttebeløb (mio. kr.) Antal ansatte Støtte pr. i nybygningsindustrien (tusinde beskæftiget kr.) Støtteprocent Danmark Tyskland ,6 7,5 Spanien ,6 9 Frankrig Italien ,9 9 Portugal Holland ,2 9 Storbritannien Finland Sverige Grækenland Norge Anm. 1: Bemærk tallene for støtteudbetalinger og ansatte i værftsindustrien er kun opdateret til 1999.

6 Side 6 af 27 Anm. 2: De oplyste støttebeløb for 1996 er baseret på medlemsstaternes egne oplysninger og er indsamlet og bearbejdet af EU-kommissionen. De oplyste støtteprocenter er for 2000, mens støttebeløb er for 1999 undtagen for Tyskland (1998) og Holland (2000). Sverige producerer stort set kun skibe til det svenske forsvar, og der findes ingen egentlig værftsstøtte. Den græske værftsindustri er blevet kraftigt mindsket i 1990 erne, men muligheden for 9 pct. driftsstøtte er netop blevet bekræftet i forbindelse med fornyet aktivitet på et værft. Kilde: Skibsværftsforeningen, 2002, EU-kommissionen. Rapport om statsstøtte til skibsbygningsindustrien i 1996, maj 1999, AWES Annual Report og AWES Annual Report Samt oplysninger indhentet af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Tabel 2 viser alene driftsstøtte, omfattende direkte kontraktrelateret støtte samt fx lån på gunstige vilkår eller skattefordele. Danmark har alene ydet direkte driftsstøtte. Udover den direkte statsstøtte ydes der en lang række andre former for støtte til værftsindustrien. Der er ydet støtte til omstrukturering i Spanien, Frankrig, Italien, Portugal og Tyskland. Tyskland, Finland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal og Grækenland har ydet regionalstøtte. Dertil kommer udviklingsbistand, som er benyttet i Tyskland, Spanien, Holland og Frankrig. Hertil kommer støtte ydet ad andre kanaler, som fx finansieringsordninger, skattekompenserende ordninger, støtte til forskning og udvikling, generelle forbedringer af vilkårene i den maritime sektor eller for redere. Alle ordninger har i større eller mindre grad været rettet mod at hjælpe værfterne. Uden for Europa har skibsbygningsstøtte antaget andre former end driftsstøtte, hvilket gør det særdeles vanskeligt at kvantificere den. I USA har skibsbygningsindustrien været beskyttet af den protektionistiske Jones Act, der foreskriver at cabotage, dvs. indenrigssejlads mellem amerikanske havne alene kan foregå på skibe bygget på amerikanske værfter, bemandet med amerikansk besætning og under amerikansk flag. Hertil kommer, at USA tilbyder offentligt støttet finansiering på op til 25 års kredit. Dette har sikret amerikanske værfter et minimum af ordrer, selv om den amerikanske værftsindustri i en årrække ikke har formået at gøre sig gældende på verdensmarkedet. I 1997 og 1998 havde USA 2 pct. af verdensmarkedet. Koreansk skibsbygningsindustri støttes indirekte gennem det statskontrollerede koreanske finansieringssystem. De seneste års kapacitetsudvidelser ønskes udnyttet, og koreanerne vinder markedsandele ved særdeles konkurrencedygtige priser. Den koreanske værftsindustri er tillige gældsplaget og stærkt afhængig af salg af skibe for at kunne generere udenlandsk valuta til gældsbetjeningen. Ifølge Kommissionens vurderinger har værfterne haft mulighed for at fastsætte meget lave afsætningspriser med de koreanske banker som et reelt sikkerhedsnet. Bankerne har stillet kapital til rådighed for gældstyngede værfter. Se endvidere afsnit 3. 2 Målopfyldelse for støtten til skibsværftsindustrien Formålet med støtte til værftsindustrien har som nævnt været at sikre den danske værftsindustri. Støtten skulle imødegå unfair konkurrence, således at danske skibsværfters markedsandele, der kunne opretholdes på markedsmæssige vilkår kunne bevares. Hvorvidt dette er lykkedes er belyst ved hjælp af en række forskellige indikatorer der fokuserer på

7 Side 7 af 27 forskellige aspekter af markedsudviklingen i skibsværftsindustrien i både Danmark og internationalt. Udviklingen i den danske skibsværftsindustri Værftsindustriens samlede produktion (opgjort i faste priser) har været faldende siden midten af 1970'erne, jf. figur 1. 5 Den faldende produktion skal ses i sammenhæng med værftskrisen i årene , hvor værfterne i Nakskov, Helsingør og Ålborg lukkede. Figur 1 Produktionsværdi i værftsindustrien , opgjort i 1995-priser Note: Omfatter skibsværfter og bådbyggerier. Kilde: Nationalregnskabs IO-tabel, Danmarks Statistik, Faldet i produktionsværdi i midten af 1980'erne afspejler sig også i værftsindustriens samlede beskæftigelse, jf. figur 2. Antallet af beskæftigede toppede i midten af 1970'erne med over beskæftigede i værftsindustrien. 6 I årene efter 1985 faldt beskæftigelsen brat som følge af en række værftslukninger til et niveau på omkring ansatte. De seneste års værftslukninger har betydet et yderligere fald i beskæftigelsen siden Værftsindustriens beskæftigelsesmæssige betydning er udover den generelle aktivitet i industrien påvirket af anvendelsen af underleverandører. Det gælder både danske underleverandører og importindholdet i produktionen. En øget brug af underleverandører vil normalt føre til en lavere beskæftigelse i selve værftsindustrien. Leverancerne fra øvrige danske leverancer har varieret en del gennem årene og har derfor haft en vis betydning den samlede beskæftigelse i erhvervet. Figur 2 Beskæftigelse i skibsværftsindustrien,

8 Side 8 af 27 Note: Den samlede beskæftigelse i værftsindustrien inkluderer antallet af selvstændige i branchen, der dog udgør en meget lille del af den samlede beskæftigelse. Kilde: Nationalregnskabs IO-tabel, Danmarks Statistik, I de seneste år har værftsindustrien oplevet store omvæltninger. Perioden fra 1996 til 2001 har været præget af stærk international konkurrence, der har medført en række danske værftslukninger. Dette afspejles i værftsindustriens omsætning og beskæftigelse i perioden Omsætningen i værftsindustrien er siden 1996 faldet fra ca. 8,7 mia. kr. til ca. 6,7 mia. kr. i Beskæftigelsen på nybygningsværfterne som modtager lang hovedparten af den samlede danske værftsstøtte ligger i øjeblikket på ca personer, jf. tabel 3 7. Tabel 3 Omsætning og beskæftigelse på danske værfter, År Omsætning (mia. kr.) 8,7 8,0 7,6 7,8 5,9 6,7 Beskæftigede nybygning Anm.: Tallene for værftsindustriens omsætning inkluderer også både byggerier mv. Denne del udgør dog kun en mindre del af værftsindustriens omsætning. Kilde: Danmarks Statistik, Industriens Omsætning og Skibsværftsforeningen. Faldet i beskæftigelsen i erhvervet gennem de seneste år skyldes flere værftslukninger i perioden, jf. tabel 4. Siden 1996 har i alt 5 betydelige nybygningsværfter i Danmark drejet nøglen om. Ingen af lukkede skibsværfter er blevet rekonstrueret med fokus på nybygningsaktiviteter. Og senest i januar 2002 har Ørskov Christensen reduceret medarbejderstaben kraftigt.

9 Side 9 af 27 Tabel 4 Skibsværftslukninger i Danmark B&W Skibsværft A/S Lukket 1996 Nordsøværftet A/S Lukket 1997 Danyard A/S Lukket 1999 Aarhus Flydedok A/S Lukket 1999 Svendborg Værft A/S Lukket 1999 Kilde: Egne oplysninger De mange lukninger i skibsværftsindustrien gennem de seneste år har medført en situation med kun to specialiserede nybygningsværfter tilbage samt et mindre antal reparations- og nybygningsværfter specialiseret i mindre skibstyper. Odense Staalskibsværft er Danmarks største værft med ca ansatte på Fyn og en omsætning på knap 3,4 mia., jf. boks 1. Dernæst følger Ørskov Christensens Staalskibsværft i Frederikshavn med omkring 700 ansatte og en omsætning på ca. 850 mio. kr. indtil omlægningerne i starten af Boks 1: Odense Staalskibsværft og Ørskov Christensens Staalskibsværft Odense Staalskibsværft Det A. P. Møller ejede Lindøværft er Danmarks største værft med ca ansatte. Værftet er specialiseret i at bygge supertankere og containerskibe og fremstår som et af de teknologisk førende i verden. I de senere år har værftet primært bygget skibe for A. P. Møller gruppen. I perioden byggede værftet en serie på 6 af verdens største dobbelt skrogede supertankere. Værftet byggede i supertankere til et rederi i Saudi Arabien. Siden 1996 har værftet hovedsageligt bygget på en serie på i alt 21 af verdens største containerskibe, hvoraf det seneste blev leveret i december Værftet har i 2001 fået en ordre om at bygge 2 forsynings- og støtteskibe til det danske forsvar, som leveres i hhv og Produktionen påbegyndes i Odense Staalskibsværft Gruppen har i de senere år opkøbt en række udenlandske værfter i blandt andet Østersøområdet. Værftet har i 1990'erne købt to værfter i Estland og et i Litauen, der primært fungerer som underleverandører til værftet på Fyn. I 1998 købte værftet Volkswerft Stralsundværftet i det tidligere Østtyskland. Dette værft fremstår på linie med værftet på Fyn som et af de teknologisk mest veludviklede værfter i verden.

10 Side 10 af 27 Værftet producerer lidt mindre skibe end værftet på Fyn. Selskabet havde dog i regnskabsåret 2000 et negativt resultat. Endelig er Odense Staalskibsværft medejer af et reparationsværft ved Suez-kanalen i Egypten. Ørskov Christensens Staalskibsværft Det familieejede værft blev grundlagt i 1958 af Arne Ørskov Christensen og er beliggende i Frederikshavn. Værftet omsætter for ca. 650 mio. kr. om året og beskæftiger knap 700 medarbejdere, hvoraf ca. 625 er timelønnede. Værftet har i foråret 2002 annonceret en kraftig reduktion i produktionen i Frederikshavn, der vil medføre en markant lavere beskæftigelse på værftet. Værftet er specialiseret i at bygge en række mindre skibstyper, blandet andet trawlere, forsyningsskibe samt mindre containerskibe. I 2001 afleverede værftet 3 trawlere og havde pr en række mindre skibe i ordrebogen. Desuden havde værftet en stigende omsætning på reparationssiden, der er vokset markant i de senere år. Set over en bred kam er der ikke noget, der tyder på, at støtten til den danske skibsværftsindustri har været i stand til at fastholde en konkurrencedygtig skibsværftsindustri i Danmark. Omsætning, beskæftigelse samt antallet af nybygningsværfter i Danmark har været faldende gennem årene. En udvikling der er taget til i den sidste halvdel af 1990 erne illustreret ved en stribe værftslukninger. Hovedformål 1 med EU s statsstøtteordninger er ikke opfyldt for Danmark. Støtten skulle sikre værftsindustrien mod dumping priser og dermed sikre værftsindustrien et tilstrækkeligt niveau for de markedssegmenter, hvor værfterne er konkurrencedygtige under normale vilkår. Både støtte til strukturtilpasninger og statsstøtte af defensiv karakter bør være midlertidig. De nuværende støtteordninger for værftsindustrien har udviklet sig til at være permanente. Statsstøtten kan dermed have fået den utilsigtede effekt, at den hindrer en naturlig omstilling og strukturtilpasning i industrien som følge af ændrede markedsforhold. Det kan derfor ikke udelukkes, at værftsstøtten kan have bidraget til at fastholde beskæftigelse og omsætning i erhvervet. Set i det lys har støtten til skibsværftsindustrien derfor ikke bidraget til hovedformål 2 i EU s formålsparagraf. Ifølge denne skulle støtten bidrage til de nødvendige strukturtilpasninger i EU. Den internationale markedssituation for skibsværftsindustrien Skibsværftsindustrien kan i høj grad karakteriseres som et internationalt marked. Rederne bestiller skibene hos de værfter, hvor prisen for rederen er mest fordelagtig. Danske skibsværfter er derfor i direkte konkurrence med værfter i Sydkorea og Kina. Den globale markedssituation er derfor det relevante sammenligningsgrundlag, når udviklingen i markedsandele mellem lande og regioner skal belyses. De fleste skibstyper er karakteriseret som standardvarer, hvor der ikke er markante kvalitetsforskelle mellem de enkelte regioner. En VLCC supertanker har ikke en nævneværdig højere kvalitet, hvis den er bygget i Vesteuropa fremfor i Fjernøsten. Der

11 Side 11 af 27 kan dog være kvalitetsforskelle indenfor nogle specialiserede skibstyper, der kan forklare visse pris og kvalitetsforskelle. Værftsindustrien er præget af hård international konkurrence og en stigende globalisering. Produktionen af de enkelte varer bliver i dag i højere grad lagt i de lande hvor det økonomisk set er mest hensigtsmæssigt. Den større arbejdsdeling mellem verdens lande har således betydet, at de fleste industrialiserede lande har derfor generelt tabt markedsandele til mindre udviklede regioner. Denne udvikling ses også i værftsindustrien, hvor der gennem de seneste år er sket kraftige forskydninger i de enkelte landes markedsandele på verdensmarkedet. De mest fremtrædende aktører på nybygningsmarkedet er i dag Japan, Sydkorea og Vesteuropa. Herefter følger Kina samt en række lande i Østeuropa. Tabel 5 viser fordelingen af tilgangen af nye ordrer. Det fremgår, at Sydkorea vinder stadig større markedsandele. I 2000 fik de koreanske værfter 35 pct. af de nye ordrer mod 26 pct. i Kina er i de senere år blevet en mere synlig aktør på markedet, dog især indenfor særligt arbejdskraftintensive skibstyper. Det er imidlertid EU-kommissionens vurdering, at strukturelle problemer i såvel de kinesiske værfter som den kinesiske økonomi næppe vil tillade Kina at blive en større konkurrent på det internationale skibsbygningsmarked i de nærmeste år. Tabel 5 Den relative fordeling af tilgangen af nye ordrer i KBT Region Japan 34,0 41,2 32,7 35,7 38,8 34,1 26,8 25,9 Sydkorea 26,5 18,0 23,6 23,3 29,9 25,7 34,3 35,6 Vesteuropa 25,0 21,9 24,6 21,3 17,7 25,8 16,3 17,5 Østeuropa 6,7 10,3 9,1 7,3 3,9 5,1 6,8 - Kina 3,1 3,2 4,7 7,2 5,4 3,6 10,4 - Resten 4,8 5,4 5,2 5,2 4,3 5,6 5,5 21 I alt pct I alt (mio. KBT) 13,5 16,4 17,9 16,5 22,6 18,2 18,4 29,7 2 Anm. 1: I tallene for 2000 skelnes, der ikke mellem Vesteuropa og Østeuropa, men oplyses alene et tal for Europa. I tallene for 2000 indgår Østeuropa og Kina i resten af verden. Anm. 2: KBT eller kompenserede bruttotons er et mål, der kombinerer skibets størrelse med den mængde arbejdskraft, der kræves til den konkrete skibstype. KBT stiger med graden af kompleksitet i produktionen af skibet. Kilde: Lloyds Register, World Shipbuilding Statistics, december CESA, Committee of EU Shipbuilders Associations, 2000.

12 Side 12 af 27 Japan og Vesteuropa har siden 1993 tabt markedsandele bortset fra i 1998, hvor krisen i Sydøstasien fjernede finansieringsgrundlaget for værftssektoren, specielt for Sydkoreas vedkommende. Udviklingen er vendt igen allerede fra 1999, hvor Vesteuropas andel af de nye ordrer kun udgjorde 16,3 pct. En udvikling der er bekræftet i Udviklingen har gjort, at de europæiske værfter efterhånden alene er dominerende inden for produktionen af passagerskibe. Opgørelser fra EU Kommissionen viser, at hvis ikke passagerskibene indregnes i statistikkerne, så ville Vesteuropas andel af den samlede tilgang af nye ordrer ligge under 10 pct. 9 Men også det sidste europæiske domæne er under pres. Europæiske krydstogtsoperatører har i enkelte tilfælde bestilt nye skibe hos asiatiske værfter, der således har mulighed for at opbygge kompetence inden for dette segment. Produktionen af de største og teknologisk mest komplekse containerskibe finder stadig i stor udstrækning sted i Europa. Men i de sidste år har særligt Sydkorea fokuseret på containerskibsmarkedet og har formået at overtage markedsandele. Foreløbig for de mindre teknologikrævende typer af containerskibe. Sydkorea bygger dog fortsat flest godsskibe, især tankskibe. Den samlede skibsbygningskapacitet i verden vurderes at udgøre 21,1 mio. KBT i 2000 og 24,1 mio. KBT i 2005, jf. tabel 6. Sydkoreas andel af produktionskapaciteten ventes at vokse, mens de vesteuropæiske lande, de såkaldte AWES-landes, og Japans relative andel af kapaciteten ventes at gå tilbage. 10 Det er desuden værd at bemærke, at Kinas andel af den internationale kapacitet er steget. Kina har i de senere år foretaget betydelige kapacitetsudvidelser. Tabel 6: Produktionskapacitet fordelt på regioner (pct.) Region Produktion Kapacitet pct AWES 25,7 23,6 22,7 22,0 Japan 38,9 36,8 32,7 30,7 Sydkorea 20,1 23,7 22,7 24,9 Kina 3,5 5,8 6,2 6,6 Resten 11,8 10,1 15,6 15,8 Total (mio. KBT) 14,4 17,1 21,1 24,1 Note: Analysen af udviklingen i skibsbygningskapaciteten er foretaget af AWES i samarbejde med den japanske skibsbygningssammenslutning SAJ, og er siden opdateret af AWES.

13 Side 13 af 27 Kilde: AWES Annual Report Figur 3 illustrerer udviklingen i den samlede produktion på verdensbasis, sammenholdt med det skønnede behov for bygning af nye skibe i perioden samt den estimerede kapacitet for Behovet er opgjort på baggrund af de eksisterende skibes alder og det forventede transportbehov. Figur 3: Produktion, nybygningsbehov og kapacitet Kilde: Awes Annual Report og Lloyds Register, World Shipbuilding Statistics, December Det fremgår, at kapaciteten forventes langt at overstige behovet for skibsproduktion. I slutningen af 1990 erne lå produktionen over behovet, hvilket afspejler en øget efterspørgsel på grund af det lave prisniveau. For at udnytte det aktuelle prisniveau bliver der købt flere skibe, end der reelt er behov for. De kapacitetsudvidelser, der er set i de senere år i Asien, i form af såvel etablering af nye værfter som udbygning og effektivisering af eksisterende værfter, ventes at fortsætte. AWES vurderer, at når ordretilgangen er steget mere end behovet for at tilføre nye skibe til den internationale handelsflåde, må der finde en udjævning af ordreaktiviteten sted over de kommende år. Med andre ord kan der ventes færre ordrer i værfternes ordrebøger. Der er således ingen forventninger om en højere udnyttelsesgrad af kapaciteten på verdensplan. Der vil fortsat være en betydelig overskudskapacitet. Den store overskudskapacitet vil formentlig medvirke til, at værfterne forsøger at holde priserne i bund for at skaffe købere og udnytte kapaciteten. Udviklingen i det internationale marked for nybygninger viser, at specielt de nyindustrialiserede lande i Asien har vundet markedsandele på bekostning af Vesteuropa og Japan gennem de senere år. At en række danske værfter er lukket op gennem 1990 erne kan ikke isoleret set tages som udtryk for at støtten til skibsbygningsindustrien har været nytteløst eller ikke tilstrækkelig stor til at udjævne unfair konkurrence fra det globale marked. Flytning af

14 Side 14 af 27 produktion fra et land til et andet er en helt normal del af den stigende internationale arbejdsdeling. En arbejdsdeling, der betyder, at produktionen af forskellige varer har tendens til at placere sig der, hvor betingelserne er bedst. En udvikling der også ses i en række andre brancher som fx tekstil- og bilindustrien. Fælles for disse brancher og for værftsindustrien er, at ufaglært arbejdskraft spiller en stor rolle i produktionen. Den internationale arbejdsdeling gør, at de enkelte lande og regioner specialiserer sig i de dele af værdikæden, hvor de har den største konkurrencefordel. En udvikling der er til fordel for både de rige og de fattige lande. Hvis det er tilfældet, så vil strukturtilpasningen i værftsindustrien ske uanset om industrien modtager støtte eller ej. Tilpasningen vil blot ske hurtigere, hvis der ikke blev givet støtte til branchen. Udviklingen i den internationale markedssituation gennem de senere år taler for, at der er sket en strukturel tilpasning i skibsværftsindustrien. Nye lande har opbygget nationale værftsindustrier, der er konkurrencedygtige med værfterne i Vesteuropa. Hovedårsagen til dette er, at lønningerne er markant lavere i disse lande, da landene er mindre industrielt udviklede end Danmark. Denne underliggende udvikling er blevet påvirket af, at de fleste lande i verden har givet tilskud til de nationale værftsindustrier i forsøget på at fastholde markedsandele og beskæftigelse for de nationale industrier. 3 Markedspåvirkning konkurrenceforvridende virkninger Selvom statsstøtte til værfterne har været givet for at mindske virkningerne af unfair konkurrence fra andre lande, så vil støtte til udvalgte sektorer eller virksomheder altid have en konkurrenceforvridende virkning. Formålet med statsstøtten er at hjælpe bestemte dele af markedet, fx bestemte virksomheder eller brancher. De virksomheder der opnår støtte vil derfor altid blive bedre stillet end de virksomheder, der ikke modtager støtte. Markedsmæssige påvirkninger af en statsstøtteordning bør derfor altid starte med generelle overvejelser om, hvordan en støtteordning kan have konkurrenceforvridende virkninger. De markeder/segmenter, der potentielt kan påvirkes af en støtteordning bør indgå i vurderingen når statsstøtteordninger evalueres. Konkurrenceforvridende virkninger af statsstøtte bør inddrage alle de markeder, hvorpå de virksomheder, der modtager statsstøtte opererer. Det gælder i første række de direkte virkninger på de markeder, der er direkte aftagere af varer, der produceres i industrien. Statsstøtte kan have afledte virkninger på brancher der mere indirekte er i konkurrence med virksomheder, der modtager statsstøtte. Det gælder fx, hvis de virksomheder, der modtager støtte, bruger den forbedrede konkurrenceposition til at erobre markedsandele i relaterede erhverv, der ikke direkte er omfattet af støtteordninger. Endelig kan statsstøtte til bestemte virksomheder have afledte virkninger på faktor- eller inputmarkederne, der leverer til industrien. Det gælder arbejdskraft og underleverandører til de virksomheder, der leverer til de virksomheder, der modtager statsstøtte. Produktmarkeder En sektorstøtteordning som til skibsværftsindustrien virker ikke umiddelbart konkurrenceforvridende på nybygninger i Danmark, da alle danske værfter som udgangspunkt har lige muligheder for at opnå statsstøtte. En særskilt støtte til den danske skibsværftsindustri sikrer derimod danske værfter en konkurrencefordel på verdensmarkedet i forhold til værfter, der ikke modtager statsstøtte.

15 Side 15 af 27 De konkurrencemæssige virkninger af statsstøtten til dansk værftsindustri i forhold til udlandet fås umiddelbart ved at se på værfternes præstation. Fx danske værfters samlede markedsandele i forhold til andre EU lande og verdensmarkedet som helhed. Andre umiddelbare forvridende virkninger af værftsindustrien fås ved at analysere indtjening, omkostninger samt en kvalitativ vurdering af den strukturelle udvikling i industrien. Det gælder blandt andet opstart af nye virksomheder, virksomhedslukninger samt fusioner og opkøb i industrien. De konkurrencemæssige virkninger af støtteordningerne til værftsindustrien bør hovedsageligt analyseres ud fra, hvordan statsstøtten virker på de internationale markeder. Det gælder dels i forhold til konkurrencesituationen i de øvrige EU lande og dels konkurrencesituationen på verdensmarkedet. Skibsværftsindustrien er dog atypisk, da de fleste lande i verden giver statsstøtte til de nationale industrier. Det er derfor vanskeligt at afgøre, om støtten i det enkelte land er konkurrenceforvridende, når også værftsindustrierne i andre lande giver støtte. De fleste lande angiver som hovedformål, at støtten er af defensiv karakter for de andre lande gør det samme. Der er således tale om en ond spiral, hvor landene kommer til at konkurrere på statsstøtte. De relevante kriterier for at vurdere om statsstøtte virker konkurrenceforvridende er derfor ikke kun, om støtten er konkurrenceforvridende, men om støtten er mere konkurrenceforvridende end i andre lande. I praksis er det en vanskelig sag at vurdere størrelsen af den faktiske støtte, da støtteordningerne ofte er komplicerede og har forskellig karakter i de enkelte lande. Analyserne af de konkurrenceforvridende virkninger af støtte til den internationale værftsindustri har i den vestlige verden hovedsagelig været analyseret i EU og OECD regi. Dels fordi EU har koordineret fælles statsstøtteregler blandt EU landene. Og dels fordi støtten er et internationalt anliggende, hvor de nationale regeringer spiller en mindre rolle. Princippet om internationale vurderinger bør gælde for alle statsstøtteordninger, der har karakter af sektorstøtteordninger, da sektorstøtte har en mindre konkurrenceforvridende virkning på nationalt plan. Eksempelvis har EU Kommission udarbejdet en række analyser af de konkurrencemæssige virkninger af statsstøtte til den Sydkoreanske værftsindustri. Årsagen til, at Sydkorea har vundet markedsandele er blandt andet de meget lave priser på koreanske skibe. En årsag til dette er, at de koreanske lønninger er lavere end i Europa, og at værfterne har en højere produktivitet. En anden årsag er, at den japanske yen og den koreanske won er faldet overfor USD, som er international handelsvaluta for skibe. Hvilket i sig selv har gjort værftsindustrien mere konkurrencedygtige i disse lande. En udvikling der også afspejles i de generelt faldende priser på nybygninger siden Der er dog en udbredt opfattelse i værftsindustrien om, at valutakurs fald og bedre produktivitet på de koreanske værfter ikke er de eneste forklaringer på en mere konkurrencedygtig værftsindustri. Opfattelsen er, at de koreanske værfter dumper priserne for nybygninger for at tiltrække nye ordrer til priser der ligger langt under de reelle produktionsomkostninger. Det har dog været svært at eftervise disse påstande, da der ikke gives direkte statsstøtte til den koreanske værftsindustri. Påstandene har i stedet gået på, at de koreanske værfter

16 Side 16 af 27 systematisk har oparbejdet store gældsposter, som derefter er blevet overtaget og nedskrevet af statslige myndigheder. EU-kommissionen har analyseret påstandene om statsstøtte i den koreanske værftsindustri i gennem de seneste år. Resultaterne er blevet præsenteret i 4 rapporter til Rådet af industriministre i EU. Heri konkluderer Kommissionen, at Sydkorea opnår ordrer på baggrund af et urealistisk lavt prisniveau under produktionsprisen netop for at kunne udnytte den store kapacitet, som er blevet kraftigt udvidet siden Konkret har Kommissionen forsøgt at beregne de faktiske omkostninger ved konkrete nybygninger. Det sker ved at inddrage de relevante omkostninger for selve skibsbygningen og for selve værftet. Modellen inkluderer direkte omkostninger som materialer, arbejdskraft og udstyr mv., samt indirekte omkostninger som finansiering af skibet og produktionsanlæg, faste omkostninger og forsikring mv. Den beregnede pris inkluderer også en avance på 5 pct. for at afspejle afkastet til den kapital, der er investeret i værftet. Resultaterne af Kommissionens analyser er, at priserne på nybygninger i Sydkorea systematisk ligger under de reelle omkostninger, der forbundet med at bygge skibene. I gennemsnit har kontraktprisen på nybygninger i Korea ligget ca. 15 pct. under den reelle pris for skibene. Dette indikerer, at støtten til den sydkoreanske værftsindustri reelt er højere end i EU landene. Analyserne skal ses som eksempel på, hvordan man kan bruge økonomiske analyseværktøjer til at beregne konkurrenceforvridende virkninger af statsstøtte. Resultaterne fra analyserne har medvirket til, at Danmark sammen med resten af EU har opfordret Kommissionen til at anlægge en sag ved verdenshandelsorganisationen WTO mod Korea for unfair priskonkurrence på skibsbygningsområdet. Faktormarkeder Statsstøtte til nybygninger i skibsværftsindustrien stiller ikke blot virksomhederne i en bedre konkurrencesituation på markedet for nybygninger, men også på faktormarkederne. Faktormarkederne eller især arbejdsmarkedet kan påvirkes af, at de virksomheder, der modtager statsstøtte kan bruge den forbedrede konkurrencekraft til at tiltrække eller fastholde arbejdskraft i virksomhederne ved at betale en højere løn end andre lignende virksomheder. En sådan bevirker, at virksomheder, der beskæftiger metalarbejdere i det område, hvor nybygningsværfterne er placeret, skal betale højere lønninger, hvorved de står i en dårligere konkurrencesituation end deres konkurrenter på varemarkederne. Analyser af lønstrukturerne i værftsindustrien viser, at værfterne faktisk betaler højere lønninger end andre lignende virksomheder i samme område. Disse resultater er yderligere beskrevet i afsnit 4 nedenfor. 11 En nærliggende forklaring på disse lønforskelle kunne være, at værfterne er mere produktive end andre virksomheder, der bruger samme type arbejdskraft. Analyser af produktivitetsudviklingen i værftsindustrien i forhold til andre erhverv tyder imidlertid på, at værfterne ikke er mere produktive end andre industrier i fremstillingssektoren, jf. figur 6 i afsnit 4. Afledte varemarkeder Konkurrenceforvridende virkninger kan potentielt også opstå for andre underleverandører industrier til værftsindustrien. Hvis værfterne betaler underleverandørerne højere priser på de ydelser, der leveres, vil det indirekte betyde højere omkostninger for andre

17 Side 17 af 27 virksomheder, der efterspørger den samme type af ydelser hos underleverandører som værfterne. Sektorstøtten til skibsværftsindustrien giver potentielt mulighed for, at værfterne bruger støtten til at erobre markedsandele på relaterede markeder end nybygninger som støtten er beregnet på. Denne situation kan være relevant at analysere, hvis der er overlap mellem brancher, hvorved der åbnes mulighed for krydssubsidiering. Det vil sige, at de virksomheder, der modtager støtte, bruger støtten til at vinde markedsandele indenfor andre markedssegmenter eller brancher. Ligeledes kan kriterierne for at opnå sektorstøtte være skruet sammen på en sådan måde, at ikke alle virksomheder i en branche har mulighed for at opnå støtte på lige vilkår I værftsindustrien synes mulighederne for krydssubsidiering ikke at være nævneværdigt fremherskende, da værfterne hovedsageligt er specialiseret i skibsbygning. Der findes dog eksempler på andre aktiviteter på værfterne. Et værft er fx sideløbende involveret i aktiviteter i vindmølleindustrien, hvor værftet fungerer som underleverandører. Statsstøtte til skibsværftsindustrien kan potentielt virke konkurrenceforvridende på dette markedssegment, hvorved værfterne får en konkurrencefordel i forhold til andre underleverandører til vindmølleindustrien. Ligeledes kan værfterne potentielt bruge støttemidlerne til at ekspandere indenfor fx produktionen af borerigge, der produktionsteknisk ligger tæt op af skibsbygning. 12 Det skal understreges, at der ikke er noget, der tyder på krydssubsidiering blandt danske værfter. Eksemplerne er blot illustrative i forhold til forhold, der bør inddrages, når konkurrenceforvridende virkninger af statsstøtte analyseres. Statsstøtte kan også potentielt virke konkurrenceforvridende mellem små og store virksomheder i skibsværftsindustrien, da statsstøtten varierer for de enkelte skibstyper. Sektorstøtten til nybygninger over 10 mio. Euro er på 9 pct. af kontraktsummen, mens støtten er 4,5 pct. af kontraktsummen for nybygninger under 10 mio. Euro samt på reparationsopgaver. Forskellen i procentsatsen giver potentielt mulighed for, at værfter med mulighed for at bygge store skibe kan opnå en konkurrencefordel i forhold til små værfter, som er specialiseret i små nybygnings- og reparationsopgaver. Dette vurderes dog ikke som et problem i den danske skibsværftsindustri, da de danske værfter er specialiseret i bestemte afgrænsede markedssegmenter. De store nybygningsværfter har ikke i nævneværdig grad været involveret i nybygninger af små skibe og reparationsaktiviteter. 4 Samfundsmæssige påvirkninger af statsstøtte til værfterne At en række danske værfter er lukket op gennem 1990 erne kan ikke isoleret set tages som udtryk for at støtten til skibsbygningsindustrien har været nytteløst eller ikke tilstrækkelig stor til at udjævne unfair konkurrence fra det globale marked. Støtteordningerne kan have imødegået negative regionale og beskæftigelsesmæssige konsekvenser. Ofte er skibsværfter placeret i geografiske randområder, hvor det enkelte værft har stor betydning for den lokale beskæftigelse og samfundsøkonomi som helhed. Konsekvenserne for de enkelte regioner bør derfor også indgå i den samlede vurdering af virkningerne af støtteordningerne. Statsstøttens virkninger på strukturtilpasninger i industrien kan analyseres ved hjælp af forskellige indfaldsvinkler. Virkningerne på de enkelte områder kan bidrage til at vurdere de samlede samfundsmæssige virkninger på industrien og relaterede erhverv. Statsstøtten til værftsindustrien kan i praksis slå ud i:

18 Side 18 af 27 En lavere reel salgspris til rederne, der kontraherer skibene og dermed en højere markedsandel for de værfter, der modtager statsstøtte. En højere indtjening i skibsværftsindustrien Højere lønninger til de ansatte i industrien Manglende omkostningsbevidsthed og spild i produktionen, hvilket slår ud i en lavere produktivitet i erhvervet Der er ikke noget der tyder på, at støtten til den danske værftsindustri har vundet markedsandele på verdensmarkedet i den tid støtten har stået på, jf. tidligere afsnit. Om støtten i stedet har medført højere lønninger, højere indtjening eller lavere produktivitet på værfterne søges belyst i de kommende afsnit. Skibsværftsindustriens indtjening En måde at beregne indtjeningen i en branche er via den såkaldte markup, der beregnes som restindkomsten i forhold til indsatsen af produktionsfaktorer. En opgørelse for de enkelte år viser, at denne i perioder har været under 0, jf. figur Figur 5: Skibsværftsindustriens markup, Note: Markupen angiver industriens restindkomst (produktionsværdi input løn) i forhold til input og løn i skibsværftsindustrien, beregnet som et 3 årligt glidende gennemsnit. En markup under nul betyder, at indtjeningen i industrien som helhed har været negativ i det pågældende år. Kilde: Nationalregnskabet, Danmarks Statistik, Også i de seneste år har indtjeningen været svingende. Tabel 7 viser nøgletal for udvalgte danske værfter i forhold til den øvrige fremstillingsindustri i 1990 erne. Det fremgår, at en række af de nu lukkede værfter havde en skrantende økonomi gennem længere tid. Set i forhold til den øvrige fremstillingsindustri er værfternes finansielle præstation noget dårligere end fremstillingssektoren som helhed. Også for de resterende danske skibsværfter har nøgletallene udviklet sig dårligere end for fremstillingssektoren som helhed.

19 Side 19 af 27 Tabel 7: Nøgletal for danske værfter og for industrien som helhed i Danmark Kilde: Firmastatistikken, Danmarks Statistik, Samlet set er der ikke noget, der tyder på, at værfterne har brugt statsstøtten til at forbedre indtjeningen i virksomhederne. En formodning, der stemmer overens med de mange værftslukninger op gennem 1990 erne. Produktivitet på skibsværfterne Produktivitet er vanskeligt at måle, og den kan opgøres på mange forskellige måder. Den mest almindelige er værditilvækst pr. beskæftiget. Udviklingen i produktiviteten målt som værditilvækst pr. medarbejder viser et fald i produktiviteten på værfterne i forhold til resten af fremstillingssektoren. Figur 6 viser udviklingen i forholdet mellem produktiviteten på værfterne og resten af fremstillingsindustrien. Figur 6: Værditilvækst pr. beskæftiget hos værfterne i forhold til resten af fremstillingssektoren Anm.: Der er anvendt et 5 års glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik 2002, og egne beregninger på baggrund af IO-tabellerne fra

20 Side 20 af 27 Udviklingen i løbende priser viser, at den relative produktivitet hos værfterne har været lavere end i fremstillingssektoren som helhed. Samlet set er produktiviteten på værfterne faldet med næsten 20 pct. i forhold til resten af fremstillingssektoren siden I første halvdel af 1990'erne sker en betydelig indsnævring af forskellen i den relative produktivitet, hvor værftsindustrien indhenter noget af det tabte. Siden 1995 har produktivitetsudviklingen i værftsindustrien igen været lavere end i den øvrige fremstillingsindustri. Samlet set er der tegn på, at værftsindustrien har haft en ringere produktivitetsudvikling end resten af industrien. Støtte kan have gjort det muligt at udskyde nødvendige rationaliseringer i produktionen og har fastholdt en for stor mængde af realkapital og beskæftigede i skibsværftsindustrien. Lønniveauet hos værfterne Den største gruppe af beskæftigede på værfterne er organiseret i Dansk Metal. Det fremgår af lønstatistikker, at der er store forskelle i lønningerne mellem de forskellige landsdele. Timelønnen for en gennemsnitlig metalarbejder var for eksempel ca. 134 kr. i juni kvartal I København var gennemsnitslønnen 142 kr., mens den i Løgstør var på 115 kr. Tabel 8 viser forskelle i gennemsnitstimelønnen for en metalarbejder i henholdsvis fremstillingssektoren og på værfterne. Værftsarbejderne på Fyn tjente 12 pct. mere end deres kollegaer i andre brancher. I Nordjylland var lønnen 2 pct. mindre på værfterne. En fynsk værftsarbejder tjente kr. om året, mens de øvrige metalarbejdere på Fyn tjente kr. om året. Forskellen er overraskende stor, da figur 6 viste, at værfterne har haft en lavere produktivitetsvækst end resten af industrien gennem de sidste 20 år. Tabel 8 Relativ løn for metalarbejdere medio 2001 Amt Jern og metalarbejdere i fremstillingsvirksomhed Jern og metalarbejdere i skibsværftsindustrien Nordjyllands Amt Fyns Amt ,0 Anm: Den generelle timeløn for metalarbejdere i Nordjylland og på Fyn er sat til hhv. 131,49 og 152,15 kr. Kilde: Lønstatistik for Dansk Metal, Sammenfattende er der meget, der tyder på, at statsstøtten til skibsværftsindustrien kan have ført til højere lønninger til de beskæftigede i erhvervet. En lønforskel, der ikke kan begrundes med en højere produktivitet i industrien. Skibsværftsindustriens betydning for det øvrige erhvervsliv I forbindelse med vurderinger af statsstøtteordninger kan det være relevant at vurdere industriens betydning for det øvrige erhvervsliv. Hvis industrien har stor betydning for mange andre industrier vil den som udgangspunkt være samfundsøkonomisk mere betydningsfuld end isolerede erhverv uden relation til andre dele af erhvervslivet.

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K 197 1974 1978 1982 1986 199 1994 1998 22 26 21 214 CEPOS Notat: Frygt for robotter er ubegrundet : Flere maskiner og automatisering er ledsaget af flere i job siden 1966 19-5-217 Af Mads Lundby Hansen

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse

Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin AS, Odense, d. 17. januar

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år

11 millioner europæere har været ledige i mere end et år millioner ledige i EU 11 millioner europæere har været ledige i mere end et år Arbejdsløsheden i EU-7 stiger fortsat og nærmer sig hastigt mio. personer. Samtidig bliver der flere langtidsledige. Der er

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema 6. grænsearbejdere i 3. kvartal 11 Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Stigende aktiveringsgrad for dagpengemodtagere

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Langtidsledigheden faldt svagt i april 1 Svagt faldende langtidsledighed

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Østrig Tyskland Luxembourg Malta Danmark Tjekkiet Nederlandene Rumænien Storbritannien Estland Finland Sverige Belgien Ungarn Polen Frankrig Slovenien Litauen Italien Letland Bulgarien Irland Slovakiet

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING

DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING 13. april 2005/MW af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: DANMARKS FORSKNINGSUDGIFTER I INTERNATIONAL SAMMENLIGNING Danmark er på en niendeplads globalt, en fjerdeplads i Norden og på en tredjeplads

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Danmark i dyb jobkrise

Danmark i dyb jobkrise 6. november 2013 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn & Lone Hougaard Danmark i dyb jobkrise Hvis Danmarks beskæftigelse siden 1996 var vokset i samme tempo som Sveriges, ville der i dag være 330.000 flere i

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand

Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Manglende investeringer og uddannelse hæmmer dansk velstand Velstandsvæksten i indeværende årti har været bremset af en kraftig nedgang i produktivitetsvæksten. Kapitalinvesteringer og væksten i arbejdsstyrkens

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 10. december 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Dette notat sammenligner marginalskatten

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Produktivitet og den politiske dagsorden

Produktivitet og den politiske dagsorden politiske dagsorden Lars Disposition Dansk produktivitetsudvikling er et blandet billede Produktivitet på DI s dagsorden Produktivitet på den 2 DI s seneste prognose oktober 2011 Udvikling i arbejdsstyrken

Læs mere

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg

Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg 1 af 5 21-08-2013 16:05 Dokumentation: Fusionen mellem Danish Crown - Steff Houlberg Konkurrencerådet godkendte i april 2002 fusionen mellem Danish Crown og Steff Houlberg[1] på betingelse af en række

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau

Marginalskatter i OECD- lande bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat ned på konkurrencedygtigt niveau Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.dk 7. august 2013 bortfald af topskat vil sende den danske topmarginalskat

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 4 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Ny rapport fra Beskæftigelsesministeriet om kvinder og

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark

ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark ANALYSENOTAT Datterselskaber i udlandet henter værdi til Danmark AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Mange danske virksomheder har etableret datterselskaber i udlandet. Det kan være motiveret af forskellige

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3, 1. januar. januar 1 Indhold: Ugens analyse Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens analyse: Fald i jobomsætningen i 3. kvartal

Læs mere

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013

Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 117 Offentligt NOTAT December 2013 Orientering om Dansk Internationalt Skibsregister, DIS, 2013 Nedenfor følger en orientering om udviklingen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3423 - konkurrenceevne Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 2. november 2015 Nyt notat Situationen i den europæiske stålindustri 1. Resumé På opfordring fra

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere