Kap9: Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kap9: Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien"

Transkript

1 Side 1 af 27 Kap9: Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien Statsstøtteordninger til skibsværftsindustrien Støtte til skibsværftsindustrien har i mange år været en af de mest betydelige støtteordninger rettet mod dansk erhvervsliv. De årlige bevillinger til værftsindustrien har ligget på mio. kr. i de senere år. Det svarer til knap 10 pct. af de samlede erhvervsfremmebevillinger i Danmark. Statsstøtten til skibsværftsindustrien er ikke et særskilt dansk fænomen, men er udbredt i hele verden. De enkelte landes støtteordninger har dog forskellig form, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne støtteniveauet i de enkelte lande. Dette har bidraget til stigningerne i støtteniveauet mellem landene. EU landene har i dag vedtaget fælles støtteregler i et forsøg på at begrænse støtten til den globale skibsvæftsindustri. Et af hovedformålene med støtten til skibsværftsindustrien har været at sikre EU landene fair konkurrencevilkår på verdensmarkedet. Støtten skulle sikre værftsindustrien mod dumpingpriser og dermed sikre værftsindustrien et tilstrækkeligt niveau for de markedssegmenter, hvor værfterne er konkurrencedygtige under normale vilkår. En del tyder på, at støtten til den danske skibsværftsindustri ikke har været i stand til at fastholde en konkurrencedygtig skibsværftsindustri i Danmark. Omsætning, beskæftigelse samt antallet af nybygningsværfter i Danmark har været faldende gennem mange år. Særligt sidste halvdel af 1990 erne har været præget af mange værftslukninger. I dag er der kun to tilbageværende nybygningsværfter i Danmark med tilsammen ca ansatte. Både støtte til strukturtilpasninger og statsstøtte af defensiv karakter bør være midlertidig. Støtteordninger for værftsindustrien har eksisteret i mange år. Statsstøtten kan dermed have fået den utilsigtede effekt, at den hindrer eller sløver en naturlig omstilling og strukturtilpasning i industrien som følge af ændrede markedsforhold. Det kan derfor ikke udelukkes, at værftsstøtten kan have bidraget til at fastholde beskæftigelse og omsætning i erhvervet. Set i det lys har støtten til skibsværftsindustrien derfor ikke bidraget til hovedformål 2 i EU s formålsparagraf. Ifølge denne skulle støtten bidrage til de nødvendige strukturtilpasninger i EU. Udviklingen i den internationale markedssituation gennem de senere år taler for, at der er sket en strukturel tilpasning i skibsværftsindustrien. Nye lande har opbygget nationale værftsindustrier, der er konkurrencedygtige med værfterne i Vesteuropa. Hovedårsagen til dette er, at lønningerne er markant lavere i disse lande, da landene er mindre industrielt udviklede end fx Danmark. Denne underliggende udvikling er blevet påvirket af, at de fleste lande i verden har givet tilskud til de nationale værftsindustrier i forsøget på at fastholde markedsandele og beskæftigelse for de nationale industrier. Da alle landene støtter de nationale industrier forbliver fordelingen mellem regioner nogenlunde uændret, men støtten har ført til en stor overkapacitet i industrien. Meget tyder dog på, at udviklingen kommer alligevel, men støtten udskyder de tilpasninger, der er en naturlig følge af globaliseringen i verdensøkonomien. Selvom om støtten i Danmark har været givet for at hindre unfair konkurrence fra udenlandske værfter, så har den haft nogle uheldige konkurrenceforvridende virkninger.

2 Side 2 af 27 Studierne tyder på, at statsstøtteordningerne til værftsindustrien har medvirket til at give værftsarbejderne en højere løn i forhold til andre faggrupper i samme lokalområde. En lønforskel, der ikke kan begrundes i en gunstigere produktivitetsudvikling i værftsindustrien i forhold til andre fremstillingserhverv. Samtidig tyder analyserne på, at værfternes indtjening ikke er blevet forbedret af statsstøtteordningerne. En formodning, der stemmer overens med de mange værftslukninger op gennem 1990 erne. Struktur og opbygning i notatet Opbygningen i notatet forsøger at belyse forskellige konsekvenser af statsstøtte til den danske skibsværftsindustri. Analyserne fokuserer på de konkurrenceforvridende og samfundsmæssige virkninger af støtteordningerne. Konkret er notatet organiseret på følgende måde: 1. Formål og baggrund for statsstøtte til værfterne 2. Målopfyldelse for statsstøtteordningerne til værftsindustrien 3. Konkurrenceforvridende virkninger af statsstøtte 4. Samfundsmæssige påvirkninger af statsstøtte til værfterne 5. De samfundsøkonomiske konsekvenser, hvis støtten blev fjernet De enkelte afsnit forsøger at belyse de forhold, der bør inddrages når statsstøtteordningerne til værftsindustrien skal vurderes. Denne øvelse er dels et spørgsmål om at inddrage potentielle virkninger af støtten. Og dels et spørgsmål om, hvad der er det muliges kunst i forhold til tilgængelige data og ressourcer. 1 Formål og baggrund for statsstøtte til værfterne EU landene og herunder Danmark har ydet statsstøtte i forskellige former til skibsværftsindustrien i de sidste 25 år. Hovedformålene med EU s støtte har i alle årene været: 1 at beskytte EU-landenes skibsværftsindustri mod unfair konkurrence i form af dumpingpriser, således at der kan opretholdes et tilstrækkeligt niveau for EU's værftsindustri på de markedssegmenter, hvor EU kunne forblive konkurrencedygtig under normale markedsvilkår, at tilskynde til de nødvendige strukturtilpasninger i skibsværftsindustrien i EU, at skabe ensartede konkurrencevilkår i overensstemmelse med målene for det indre marked, således at den interne EU konkurrence inden for skibsbygning sker på fair, gennemsigtige og lige konkurrencevilkår. I løbet af denne periode har de fleste skibsbygningsnationer i verden støttet de nationale værftsindustrier i forsøget på at fastholde og udbygge markedsandele. Op gennem 1980 erne og 1990 erne var det navnlig lande i Fjernøsten, der udbyggede kapaciteten og vandt markedsandele i forhold til de vestlige lande. Den øgede kapacitet resulterede i stærkt faldende priser på nybygninger til værftsindustrien og stor overkapacitet i branchen. Overkapacitet har medført en aggressiv prispolitik blandt landene og har ført til en konkurrence på statslige subsidier mellem landene. Støtten til værftsindustrien har til formål at bidrage til de nødvendige tilpasninger og samtidig sikre, at det sker uden alt for store sociale omkostninger for de ansatte i industrien og i de berørte regioner. Det defensive formål har op gennem 1990'erne været det fremherskende, hvor de enkelte lande har støttet de nationale skibsværfter for at modvirke unfair konkurrence fra konkurrenter i andre lande. Målet er, at støtten kan være

3 Side 3 af 27 med til at opretholde beskæftigelsen i skibsværftsindustrien, indtil markedsforholdene er normale. EU har gradvist mindsket det maksimale niveau for statsstøtten i de enkelte lande. Den maksimale støtte var i 1987 på 28 pct. af skibets kontraktsum, mens den siden 1992 har været på maksimalt 9 pct. Den danske støtte er mindsket i takt med EU's reduktion af den maksimale støtteprocent og er i dag på det maksimalt tilladte niveau på 9 pct. Reduktionen af EU-satsen er sket for at tilskynde EU s værftsindustri til at skærpe deres konkurrenceevne samt begrænse overkapaciteten i sektoren. I EU har flere lande udover driftsstøtten tillige ydet omstruktureringsstøtte til værfter i krise. Det har ført til store forskelle i den støtte, de enkelte værfter har modtaget. Denne form for støtte har modarbejdet målsætningen om at etablere ensartede konkurrencevilkår i værftsindustrien. Støtten til omstrukturering har i nogle EU-lande været begrundet i særlige regionale hensyn for at opretholde beskæftigelsen i områder med betydelig arbejdsløshed. Dette har været tilfældet for værfter i det tidligere DDR, der med statsstøtte har opbygget et nyt og moderne produktionsapparat. I nogle tilfælde er kapaciteten blevet overskredet i forhold til EU-godkendelsen og har dermed været med til at fastholde eller øge overkapaciteten og modvirket industriens tilpasning til verdensmarkedet. 2 Danmark har valgt ikke at benytte andre støtteordninger end den kontraktbetingede driftsstøtte. Danmark benytter således ikke støtteordninger begrundet i regionale forhold, omstruktureringer, miljøforbedrende aktiviteter, innovation eller forsknings- og udviklingsaktiviteter. Statsstøtte til den danske skibsværftsindustri Gennem årene har forskellige ordninger haft til formål at yde støtte til den danske skibsbygningsindustri. Forskellige ordninger gennem årene har været: Hjemmemarkedsordningen, hvor Nationalbanken overtog Skibskreditfondens obligationer til kurs pari og bar kurstabet. Ordningen startede i 1977 og fungerede indtil Under denne ordning var støtten knyttet til finansieringen af skibet. Inflationsgarantiordningen, hvor Erhvervsministeriet kompenserede for inflationsudviklingen i forhold til den pålydende rente på Skibskreditfondens obligationer. Denne ordning startede i 1986 og fungerede indtil 1993, men indebærer administration indtil udløbet af de udstedte obligationer i Støtten var under denne ordning formelt knyttet op på rederen. Rentestøtteordningen, hvor der blev ydet støtte til reduktion af reders kontraktmæssige omkostninger ved kontrahering af et skib på et dansk værft. Denne ordning trådte i kraft i 1994 og fungerede indtil Rentestøtteordningen gør det muligt at beregne statens støtteforpligtelser præcist på grundlag af de afgivne tilsagn. Driftstøtteordningen, hvor der nu ydes direkte kontraktbetinget støtte til værfter til nedbringelse af kontraktprisen i forbindelse med skibsbygning. Denne ordning trådte i kraft i 1999 og udløb ultimo Reglerne indebærer, at der kan gives op til 9 pct. af kontraktværdien i direkte driftsstøtte til nybygning af skibe med en kontraktværdi på over 10 mio. Euro. Mens der kan ydes op til 4,5 pct. af kontraktværdien i støtte til ombygninger og til skibe med en kontraktværdi på under 10 mio. Euro. Fra 1. Januar 2001 ophørte den gældende EU-forordning om støtte til skibsbygning i form af driftsstøtte til nybygning og ombygning af skibe. Ordningen har en 3 årig overgang, der sikrer støtte efter driftsstøtteordningen for skib leveret inden udgangen af Derefter eksisterer, der ingen direkte støtteordninger for skibsværftsindustrien i EU.

4 Side 4 af 27 I perioden har omfanget af den samlede danske støtte til danske skibsværfter beløbet sig til ca. 8,4 mia. kr. opgjort i 2001 priser. 3 Dette beløb dækker over forskellige ordninger, hvor formålet har været at støtte danske værfter, jf. ovenfor. De statslige udbetalinger til værfterne i Danmark har siden 1996 ligget på mio. kr. årligt jf. tabel 1. I 2000 og 2001 modtog to danske værfter henholdsvis 96 pct. og 99 pct. af den samlede udbetalte skibsværftsstøtte. Omregnes den udbetalte støtte i 2000 og 2001 til støtte pr. medarbejder direkte beskæftiget på danske værfter, så svarer det til en støtte på ca kr. Imidlertid peger blandt andet Skibsværftsforeningen på, at en væsentlig del af arbejdet på danske værfter sker med hjælp af underleverandører, som arbejder direkte på værfterne. Det drejer sig fx om elektrikere og malere. Ifølge Skibsværftsforeningen udgør denne type arbejde pct. oveni de direkte ansatte på værfterne. Herudover er det klart, at skibsværftsindustrien ligesom andre erhverv skaber beskæftigelse hos en bred vifte af underleverandører, fx leverandører af motorer, ventiler mv. Beregninger fra Danmarks Statistik viser, at for hver 10 ansatte på værfterne, så er der 7 ansatte i andre erhverv, som på den ene eller anden måde er afhængig af skibsværftsindustrien. 4 Indregnes beskæftigelsen hos de underleverandører, der arbejder på værfterne og andre typer af underleverandører kommer støtten pr beskæftiget ned på ca kr. pr ansat, jf. tabel 1. Tabel 1: Støtte, beskæftigelse og løn på værfterne, År Støtte 1 (millioner kr.) Beskæftigede Beskæftigede inkl. Faste underleverandører Beskæftigede inkl. Beskæftigelse i andre erhverv Støtte pr. beskæftiget (tusinde kr.) Støtte pr beskæftiget inklusiv faste underleverandører Støtte pr beskæftiget inklusiv beskæftigelse i andre erhverv Anm. 1: Beløbet indeholder kun støtte givet som kontraktbetinget støtte under hhv. rentegaranti- og driftstøtteordningen, dvs. for nybygningskontrakter indgået efter Anm. 2: Opgjort som gennemsnitlig årlig beskæftigelse på de værfter, der har modtaget statsstøtte til nybygninger i det pågældende år. Kilde: Erhvervs- og Boligstyrelsen, Dansk Metal, Købmandstandens Oplysningsbureau og Skibsværftsforeningen.

5 Side 5 af 27 Skibsværftsstøtten i andre lande Internationalt har skibsværftsindustrien været præget af omfattende statsstøtte såvel direkte som indirekte. Tabel 2 indeholder en oversigt over niveauet for den direkte driftbetingede støtte i en række europæiske lande. EU-landenes driftsstøtte er baseret på Rådets forordning 1540/98 om støtte til skibsbygning. Norge følger de samme regler som medlem af EØS-samarbejdet. Der er imidlertid forskel på, hvordan støtten udbetales i de enkelte lande, hvorfor en direkte sammenligning må tages med et forbehold. I Danmark udbetales driftsstøtten ved skibets levering. En anden model er at udbetale halvdelen ved kontraktindgåelse og halvdelen ved levering. Andre fordeler støtten over produktionsårene. Endelig kan der fastsættes et årligt maksimumsbeløb, som fordeles efter den forventede produktion i det kommende år. Ved denne model vil den endelige støtteprocent afhænge af årets produktion (men må ikke overstige 9 pct.). Tabel 2: Hovedtal for driftsstøtte til skibsværfter og støtteprocent i udvalgte europæiske lande 1996 og 1999/2000 Land Støttebeløb (mio. kr.) Antal ansatte Støtte pr. i nybygningsindustrien (tusinde beskæftiget kr.) Støtteprocent Danmark Tyskland ,6 7,5 Spanien ,6 9 Frankrig Italien ,9 9 Portugal Holland ,2 9 Storbritannien Finland Sverige Grækenland Norge Anm. 1: Bemærk tallene for støtteudbetalinger og ansatte i værftsindustrien er kun opdateret til 1999.

6 Side 6 af 27 Anm. 2: De oplyste støttebeløb for 1996 er baseret på medlemsstaternes egne oplysninger og er indsamlet og bearbejdet af EU-kommissionen. De oplyste støtteprocenter er for 2000, mens støttebeløb er for 1999 undtagen for Tyskland (1998) og Holland (2000). Sverige producerer stort set kun skibe til det svenske forsvar, og der findes ingen egentlig værftsstøtte. Den græske værftsindustri er blevet kraftigt mindsket i 1990 erne, men muligheden for 9 pct. driftsstøtte er netop blevet bekræftet i forbindelse med fornyet aktivitet på et værft. Kilde: Skibsværftsforeningen, 2002, EU-kommissionen. Rapport om statsstøtte til skibsbygningsindustrien i 1996, maj 1999, AWES Annual Report og AWES Annual Report Samt oplysninger indhentet af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Tabel 2 viser alene driftsstøtte, omfattende direkte kontraktrelateret støtte samt fx lån på gunstige vilkår eller skattefordele. Danmark har alene ydet direkte driftsstøtte. Udover den direkte statsstøtte ydes der en lang række andre former for støtte til værftsindustrien. Der er ydet støtte til omstrukturering i Spanien, Frankrig, Italien, Portugal og Tyskland. Tyskland, Finland, Storbritannien, Frankrig, Italien, Spanien, Portugal og Grækenland har ydet regionalstøtte. Dertil kommer udviklingsbistand, som er benyttet i Tyskland, Spanien, Holland og Frankrig. Hertil kommer støtte ydet ad andre kanaler, som fx finansieringsordninger, skattekompenserende ordninger, støtte til forskning og udvikling, generelle forbedringer af vilkårene i den maritime sektor eller for redere. Alle ordninger har i større eller mindre grad været rettet mod at hjælpe værfterne. Uden for Europa har skibsbygningsstøtte antaget andre former end driftsstøtte, hvilket gør det særdeles vanskeligt at kvantificere den. I USA har skibsbygningsindustrien været beskyttet af den protektionistiske Jones Act, der foreskriver at cabotage, dvs. indenrigssejlads mellem amerikanske havne alene kan foregå på skibe bygget på amerikanske værfter, bemandet med amerikansk besætning og under amerikansk flag. Hertil kommer, at USA tilbyder offentligt støttet finansiering på op til 25 års kredit. Dette har sikret amerikanske værfter et minimum af ordrer, selv om den amerikanske værftsindustri i en årrække ikke har formået at gøre sig gældende på verdensmarkedet. I 1997 og 1998 havde USA 2 pct. af verdensmarkedet. Koreansk skibsbygningsindustri støttes indirekte gennem det statskontrollerede koreanske finansieringssystem. De seneste års kapacitetsudvidelser ønskes udnyttet, og koreanerne vinder markedsandele ved særdeles konkurrencedygtige priser. Den koreanske værftsindustri er tillige gældsplaget og stærkt afhængig af salg af skibe for at kunne generere udenlandsk valuta til gældsbetjeningen. Ifølge Kommissionens vurderinger har værfterne haft mulighed for at fastsætte meget lave afsætningspriser med de koreanske banker som et reelt sikkerhedsnet. Bankerne har stillet kapital til rådighed for gældstyngede værfter. Se endvidere afsnit 3. 2 Målopfyldelse for støtten til skibsværftsindustrien Formålet med støtte til værftsindustrien har som nævnt været at sikre den danske værftsindustri. Støtten skulle imødegå unfair konkurrence, således at danske skibsværfters markedsandele, der kunne opretholdes på markedsmæssige vilkår kunne bevares. Hvorvidt dette er lykkedes er belyst ved hjælp af en række forskellige indikatorer der fokuserer på

7 Side 7 af 27 forskellige aspekter af markedsudviklingen i skibsværftsindustrien i både Danmark og internationalt. Udviklingen i den danske skibsværftsindustri Værftsindustriens samlede produktion (opgjort i faste priser) har været faldende siden midten af 1970'erne, jf. figur 1. 5 Den faldende produktion skal ses i sammenhæng med værftskrisen i årene , hvor værfterne i Nakskov, Helsingør og Ålborg lukkede. Figur 1 Produktionsværdi i værftsindustrien , opgjort i 1995-priser Note: Omfatter skibsværfter og bådbyggerier. Kilde: Nationalregnskabs IO-tabel, Danmarks Statistik, Faldet i produktionsværdi i midten af 1980'erne afspejler sig også i værftsindustriens samlede beskæftigelse, jf. figur 2. Antallet af beskæftigede toppede i midten af 1970'erne med over beskæftigede i værftsindustrien. 6 I årene efter 1985 faldt beskæftigelsen brat som følge af en række værftslukninger til et niveau på omkring ansatte. De seneste års værftslukninger har betydet et yderligere fald i beskæftigelsen siden Værftsindustriens beskæftigelsesmæssige betydning er udover den generelle aktivitet i industrien påvirket af anvendelsen af underleverandører. Det gælder både danske underleverandører og importindholdet i produktionen. En øget brug af underleverandører vil normalt føre til en lavere beskæftigelse i selve værftsindustrien. Leverancerne fra øvrige danske leverancer har varieret en del gennem årene og har derfor haft en vis betydning den samlede beskæftigelse i erhvervet. Figur 2 Beskæftigelse i skibsværftsindustrien,

8 Side 8 af 27 Note: Den samlede beskæftigelse i værftsindustrien inkluderer antallet af selvstændige i branchen, der dog udgør en meget lille del af den samlede beskæftigelse. Kilde: Nationalregnskabs IO-tabel, Danmarks Statistik, I de seneste år har værftsindustrien oplevet store omvæltninger. Perioden fra 1996 til 2001 har været præget af stærk international konkurrence, der har medført en række danske værftslukninger. Dette afspejles i værftsindustriens omsætning og beskæftigelse i perioden Omsætningen i værftsindustrien er siden 1996 faldet fra ca. 8,7 mia. kr. til ca. 6,7 mia. kr. i Beskæftigelsen på nybygningsværfterne som modtager lang hovedparten af den samlede danske værftsstøtte ligger i øjeblikket på ca personer, jf. tabel 3 7. Tabel 3 Omsætning og beskæftigelse på danske værfter, År Omsætning (mia. kr.) 8,7 8,0 7,6 7,8 5,9 6,7 Beskæftigede nybygning Anm.: Tallene for værftsindustriens omsætning inkluderer også både byggerier mv. Denne del udgør dog kun en mindre del af værftsindustriens omsætning. Kilde: Danmarks Statistik, Industriens Omsætning og Skibsværftsforeningen. Faldet i beskæftigelsen i erhvervet gennem de seneste år skyldes flere værftslukninger i perioden, jf. tabel 4. Siden 1996 har i alt 5 betydelige nybygningsværfter i Danmark drejet nøglen om. Ingen af lukkede skibsværfter er blevet rekonstrueret med fokus på nybygningsaktiviteter. Og senest i januar 2002 har Ørskov Christensen reduceret medarbejderstaben kraftigt.

9 Side 9 af 27 Tabel 4 Skibsværftslukninger i Danmark B&W Skibsværft A/S Lukket 1996 Nordsøværftet A/S Lukket 1997 Danyard A/S Lukket 1999 Aarhus Flydedok A/S Lukket 1999 Svendborg Værft A/S Lukket 1999 Kilde: Egne oplysninger De mange lukninger i skibsværftsindustrien gennem de seneste år har medført en situation med kun to specialiserede nybygningsværfter tilbage samt et mindre antal reparations- og nybygningsværfter specialiseret i mindre skibstyper. Odense Staalskibsværft er Danmarks største værft med ca ansatte på Fyn og en omsætning på knap 3,4 mia., jf. boks 1. Dernæst følger Ørskov Christensens Staalskibsværft i Frederikshavn med omkring 700 ansatte og en omsætning på ca. 850 mio. kr. indtil omlægningerne i starten af Boks 1: Odense Staalskibsværft og Ørskov Christensens Staalskibsværft Odense Staalskibsværft Det A. P. Møller ejede Lindøværft er Danmarks største værft med ca ansatte. Værftet er specialiseret i at bygge supertankere og containerskibe og fremstår som et af de teknologisk førende i verden. I de senere år har værftet primært bygget skibe for A. P. Møller gruppen. I perioden byggede værftet en serie på 6 af verdens største dobbelt skrogede supertankere. Værftet byggede i supertankere til et rederi i Saudi Arabien. Siden 1996 har værftet hovedsageligt bygget på en serie på i alt 21 af verdens største containerskibe, hvoraf det seneste blev leveret i december Værftet har i 2001 fået en ordre om at bygge 2 forsynings- og støtteskibe til det danske forsvar, som leveres i hhv og Produktionen påbegyndes i Odense Staalskibsværft Gruppen har i de senere år opkøbt en række udenlandske værfter i blandt andet Østersøområdet. Værftet har i 1990'erne købt to værfter i Estland og et i Litauen, der primært fungerer som underleverandører til værftet på Fyn. I 1998 købte værftet Volkswerft Stralsundværftet i det tidligere Østtyskland. Dette værft fremstår på linie med værftet på Fyn som et af de teknologisk mest veludviklede værfter i verden.

10 Side 10 af 27 Værftet producerer lidt mindre skibe end værftet på Fyn. Selskabet havde dog i regnskabsåret 2000 et negativt resultat. Endelig er Odense Staalskibsværft medejer af et reparationsværft ved Suez-kanalen i Egypten. Ørskov Christensens Staalskibsværft Det familieejede værft blev grundlagt i 1958 af Arne Ørskov Christensen og er beliggende i Frederikshavn. Værftet omsætter for ca. 650 mio. kr. om året og beskæftiger knap 700 medarbejdere, hvoraf ca. 625 er timelønnede. Værftet har i foråret 2002 annonceret en kraftig reduktion i produktionen i Frederikshavn, der vil medføre en markant lavere beskæftigelse på værftet. Værftet er specialiseret i at bygge en række mindre skibstyper, blandet andet trawlere, forsyningsskibe samt mindre containerskibe. I 2001 afleverede værftet 3 trawlere og havde pr en række mindre skibe i ordrebogen. Desuden havde værftet en stigende omsætning på reparationssiden, der er vokset markant i de senere år. Set over en bred kam er der ikke noget, der tyder på, at støtten til den danske skibsværftsindustri har været i stand til at fastholde en konkurrencedygtig skibsværftsindustri i Danmark. Omsætning, beskæftigelse samt antallet af nybygningsværfter i Danmark har været faldende gennem årene. En udvikling der er taget til i den sidste halvdel af 1990 erne illustreret ved en stribe værftslukninger. Hovedformål 1 med EU s statsstøtteordninger er ikke opfyldt for Danmark. Støtten skulle sikre værftsindustrien mod dumping priser og dermed sikre værftsindustrien et tilstrækkeligt niveau for de markedssegmenter, hvor værfterne er konkurrencedygtige under normale vilkår. Både støtte til strukturtilpasninger og statsstøtte af defensiv karakter bør være midlertidig. De nuværende støtteordninger for værftsindustrien har udviklet sig til at være permanente. Statsstøtten kan dermed have fået den utilsigtede effekt, at den hindrer en naturlig omstilling og strukturtilpasning i industrien som følge af ændrede markedsforhold. Det kan derfor ikke udelukkes, at værftsstøtten kan have bidraget til at fastholde beskæftigelse og omsætning i erhvervet. Set i det lys har støtten til skibsværftsindustrien derfor ikke bidraget til hovedformål 2 i EU s formålsparagraf. Ifølge denne skulle støtten bidrage til de nødvendige strukturtilpasninger i EU. Den internationale markedssituation for skibsværftsindustrien Skibsværftsindustrien kan i høj grad karakteriseres som et internationalt marked. Rederne bestiller skibene hos de værfter, hvor prisen for rederen er mest fordelagtig. Danske skibsværfter er derfor i direkte konkurrence med værfter i Sydkorea og Kina. Den globale markedssituation er derfor det relevante sammenligningsgrundlag, når udviklingen i markedsandele mellem lande og regioner skal belyses. De fleste skibstyper er karakteriseret som standardvarer, hvor der ikke er markante kvalitetsforskelle mellem de enkelte regioner. En VLCC supertanker har ikke en nævneværdig højere kvalitet, hvis den er bygget i Vesteuropa fremfor i Fjernøsten. Der

11 Side 11 af 27 kan dog være kvalitetsforskelle indenfor nogle specialiserede skibstyper, der kan forklare visse pris og kvalitetsforskelle. Værftsindustrien er præget af hård international konkurrence og en stigende globalisering. Produktionen af de enkelte varer bliver i dag i højere grad lagt i de lande hvor det økonomisk set er mest hensigtsmæssigt. Den større arbejdsdeling mellem verdens lande har således betydet, at de fleste industrialiserede lande har derfor generelt tabt markedsandele til mindre udviklede regioner. Denne udvikling ses også i værftsindustrien, hvor der gennem de seneste år er sket kraftige forskydninger i de enkelte landes markedsandele på verdensmarkedet. De mest fremtrædende aktører på nybygningsmarkedet er i dag Japan, Sydkorea og Vesteuropa. Herefter følger Kina samt en række lande i Østeuropa. Tabel 5 viser fordelingen af tilgangen af nye ordrer. Det fremgår, at Sydkorea vinder stadig større markedsandele. I 2000 fik de koreanske værfter 35 pct. af de nye ordrer mod 26 pct. i Kina er i de senere år blevet en mere synlig aktør på markedet, dog især indenfor særligt arbejdskraftintensive skibstyper. Det er imidlertid EU-kommissionens vurdering, at strukturelle problemer i såvel de kinesiske værfter som den kinesiske økonomi næppe vil tillade Kina at blive en større konkurrent på det internationale skibsbygningsmarked i de nærmeste år. Tabel 5 Den relative fordeling af tilgangen af nye ordrer i KBT Region Japan 34,0 41,2 32,7 35,7 38,8 34,1 26,8 25,9 Sydkorea 26,5 18,0 23,6 23,3 29,9 25,7 34,3 35,6 Vesteuropa 25,0 21,9 24,6 21,3 17,7 25,8 16,3 17,5 Østeuropa 6,7 10,3 9,1 7,3 3,9 5,1 6,8 - Kina 3,1 3,2 4,7 7,2 5,4 3,6 10,4 - Resten 4,8 5,4 5,2 5,2 4,3 5,6 5,5 21 I alt pct I alt (mio. KBT) 13,5 16,4 17,9 16,5 22,6 18,2 18,4 29,7 2 Anm. 1: I tallene for 2000 skelnes, der ikke mellem Vesteuropa og Østeuropa, men oplyses alene et tal for Europa. I tallene for 2000 indgår Østeuropa og Kina i resten af verden. Anm. 2: KBT eller kompenserede bruttotons er et mål, der kombinerer skibets størrelse med den mængde arbejdskraft, der kræves til den konkrete skibstype. KBT stiger med graden af kompleksitet i produktionen af skibet. Kilde: Lloyds Register, World Shipbuilding Statistics, december CESA, Committee of EU Shipbuilders Associations, 2000.

12 Side 12 af 27 Japan og Vesteuropa har siden 1993 tabt markedsandele bortset fra i 1998, hvor krisen i Sydøstasien fjernede finansieringsgrundlaget for værftssektoren, specielt for Sydkoreas vedkommende. Udviklingen er vendt igen allerede fra 1999, hvor Vesteuropas andel af de nye ordrer kun udgjorde 16,3 pct. En udvikling der er bekræftet i Udviklingen har gjort, at de europæiske værfter efterhånden alene er dominerende inden for produktionen af passagerskibe. Opgørelser fra EU Kommissionen viser, at hvis ikke passagerskibene indregnes i statistikkerne, så ville Vesteuropas andel af den samlede tilgang af nye ordrer ligge under 10 pct. 9 Men også det sidste europæiske domæne er under pres. Europæiske krydstogtsoperatører har i enkelte tilfælde bestilt nye skibe hos asiatiske værfter, der således har mulighed for at opbygge kompetence inden for dette segment. Produktionen af de største og teknologisk mest komplekse containerskibe finder stadig i stor udstrækning sted i Europa. Men i de sidste år har særligt Sydkorea fokuseret på containerskibsmarkedet og har formået at overtage markedsandele. Foreløbig for de mindre teknologikrævende typer af containerskibe. Sydkorea bygger dog fortsat flest godsskibe, især tankskibe. Den samlede skibsbygningskapacitet i verden vurderes at udgøre 21,1 mio. KBT i 2000 og 24,1 mio. KBT i 2005, jf. tabel 6. Sydkoreas andel af produktionskapaciteten ventes at vokse, mens de vesteuropæiske lande, de såkaldte AWES-landes, og Japans relative andel af kapaciteten ventes at gå tilbage. 10 Det er desuden værd at bemærke, at Kinas andel af den internationale kapacitet er steget. Kina har i de senere år foretaget betydelige kapacitetsudvidelser. Tabel 6: Produktionskapacitet fordelt på regioner (pct.) Region Produktion Kapacitet pct AWES 25,7 23,6 22,7 22,0 Japan 38,9 36,8 32,7 30,7 Sydkorea 20,1 23,7 22,7 24,9 Kina 3,5 5,8 6,2 6,6 Resten 11,8 10,1 15,6 15,8 Total (mio. KBT) 14,4 17,1 21,1 24,1 Note: Analysen af udviklingen i skibsbygningskapaciteten er foretaget af AWES i samarbejde med den japanske skibsbygningssammenslutning SAJ, og er siden opdateret af AWES.

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND

DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Januar 2013 Rapport #01 DANMARK SOM INVESTERINGSLAND Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfatter: Partner Martin H. Thelle Indholdsfortegnelse Forord 2 1 Sammenfatning 3 2 Investeringskrisen

Læs mere

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark

Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Globaliseringens økonomiske konsekvenser for Danmark Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati

Læs mere

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne

Bag Axcelfuture står en forening stiftet af investeringsmedarbejderne Axcelfuture har til formål at tilvejebringe mere viden om investeringsklimaet i Danmark og komme med forslag til, hvordan man kan skaffe flere investeringer og flere arbejdspladser til Danmark. Axcelfuture

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Direkte investeringer

Direkte investeringer 99 Direkte investeringer Christian Helbo Andersen, Økonomisk Afdeling, og Bjarke Madsen og Sanne Veje Klausen, Statistisk Afdeling. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Direkte investeringer udtrykker summen af

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Konkurrenceredegørelse

Konkurrenceredegørelse KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2002 Maj 2002 KONKURRENCE REDEGØRELSE Oplag 1.000 Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos IT-& Telestyrelsen

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2005

Dansk Økonomi Forår 2005 Dansk Økonomi Forår 2005 Konjunkturvurdering Indkomstoverførsler og velfærdsstaten Danish Economy Spring 2005 English summary DET ØKONOMISKE RÅD F O R M A N D S K A B E T Pris 140 kr. inkl. moms ISBN 87-89027-49-3

Læs mere

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark

Mod alle odds. En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark Mod alle odds En analyse af de strukturelle udfordringer for træ- og møbelindustrien i Danmark B A T - k a r t e l l e t Marts 2008 Indholdsfortegelse INDLEDNING OG RESUMÉ...4 ANALYSENS KONKLUSIONER...4

Læs mere

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010

Udviklingshjælp. til Danmark. Vækstudredning 2010 Udviklingshjælp til Danmark Vækstudredning 2010 Udgivet af DI Redaktion: Kent Damsgaard m.fl. Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 978-87-7353-870-8 2000.9.10 SIDE 1 UDVIKLINGSHJÆLP TiL DANMARK vækstudredning

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

PROBLEMET I DANSK TURISME

PROBLEMET I DANSK TURISME Turismenetværket PROBLEMET I DANSK TURISME KONSEKVENSER FOR DANMARK JUNI 2010 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eva R. Sunesen, Eske Stig Hansen og Martin H. Thelle Turismenetværket Dato:

Læs mere

Vækst i danske havne

Vækst i danske havne Vækst i danske havne Transport- og Energiministeriet samt Søfartsstyrelsen og Konkurrencestyrelsen November 2005 Vækst i danske havne Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og fremtidsmuligheder side 1 Sammenfatning

Læs mere

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor

Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor KAPITEL 3 Konkurrenceforholdene i den finansielle sektor 3.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Den finansielle sektor har stor samfundsmæssig betydning. I et moderne samfund kan ingen klare sig uden ind- og udlån,

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal

Danmarks Nationalbank. Kvartalsoversigt 1. kvartal Danmarks Nationalbank Kvartalsoversigt 1. kvartal 1999 Kvartalsoversigten udgives af Danmarks Nationalbank og udkommer 4 gange om året. Ansvarshavende redaktør: Jens Thomsen Redaktør: Anders Møller Christensen

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER

VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER MARTS 2014 VÆKST OG INNOVATION I DANSKE VIRKSOMHEDER ANALYSE OG FORSLAGSKATALOG Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Partner Martin Bo Hansen,

Læs mere

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT

Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT Hvordan sikres vækst og velfærd i Grønland? BAGGRUNDSRAPPORT SKATTE- OG VELFÆRDSKOMMISSIONEN MAJ 2010 2 Forord Nalakkersuisut har i oktober 2009 nedsat en Skatte- og Velfærdskommission med den opgave at

Læs mere

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING

KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING KAPITEL II SUNDHED UDGIFTER OG FINANSIERING II.1 Indledning Sundhedssystemet er vigtigt for velfærden Sundhedsydelser er særlige Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor et vigtigt formål

Læs mere

Konkurrenceredegørelse 2010

Konkurrenceredegørelse 2010 Konkurrenceredegørelse 2010 Juni 2010 Konkurrenceredegørelse Juni 2010 1 Oplag: 800 stk. Pris: Kr. 200,00 inkl. moms Sælges hos: Rosendahls-schultzdistribution.dk, Tlf. 43 22 73 00 www.schultzboghandel.dk

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Finansiel krise giver økonomisk tilbageslag Gunstigt udgangspunkt i Danmark Den globale finansielle uro er forøget markant de seneste måneder med voldsomme

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning

KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ. Dansk Økonomi forår 2000. II.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2000 KAPITEL II ØMU EN: DANSK VALUTAPOLITIK VED EN SKILLEVEJ II.1 Indledning ØMU ens start smertefri Fordele og ulemper ved euroen Økonomiske forandringer under alle omstændigheder

Læs mere