Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea"

Transkript

1 Vækstmarkedsstrategi Sydkorea Oktober 2012

2 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydkorea...3 Danmarks eksport...5 Det styrkede dansk-koreanske forhold Muligheder og udfordringer i Sydkorea Sundhed og Velfærd Fødevarer og Landbrug Klima-, Energi- og Miljøteknologi Kultur, Design, Indretning og Livsstil Det Blå Danmark Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse ANNEX: Handlingsplan Sundhed og velfærd Fødevarer og landbrug Klima-, Energi- og Miljøteknologi Kultur, Design, Indretning og Livsstil Det Blå Danmark Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse Andre tiltag

3 3 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydkorea Sydkorea er en af nyere tids største økonomiske succeshistorier. Fra at være en af verdens fattigste og mest krigshærgede nationer i årene efter Korea-krigen i har Korea på ganske få årtier udviklet sig til en af verdens mest dynamiske, innovative og globaliserede økonomier. Med udgangspunkt i konfucianistiske dyder som uddannelse, disciplin og hårdt arbejde og i et tæt samspil mellem stat, erhvervsliv og forskningsverden er Sydkorea i dag verdens 15. største økonomi. Selv om tidligere årtiers høje økonomiske vækstrater har stabiliseret sig på et lavere niveau siden den asiatiske krise i 1997, har en ambitiøs globaliserings- og reformindsats hjulpet Sydkorea hurtigere gennem krisen i 1997 og den globale finansielle krise i 2008, end de fleste lande i Asien og OECD. Korea fastholder i disse år en af de højeste økonomiske vækstrater blandt landene i OECD. I 2010 og 2011 voksede den sydkoreanske økonomi med henholdsvis 6,2 og 4,3 pct., mens forventningerne til den økonomiske vækst i de kommende år er mellem 3-4 pct. Korea vil dermed forblive en af de hurtigst voksende økonomier i OECD. Globaliseringen af den sydkoreanske økonomi har ikke alene hjulpet sydkoreansk erhvervsliv til en ledende international placering inden for en lang række stærkt konkurrenceprægede sektorer som skibsværfts-, automobil- og elektronikindustrien, men også ført til hastigt stigende sydkoreanske investeringer i udlandet og til en åbning af det sydkoreanske marked for udenlandske varer og tjenester. Sydkorea forfølger en proaktiv frihandelspolitik, der i fraværet af en global frihandelsaftale består i at indgå frihandelsaftaler med strategisk udvalgte samhandelspartnere. EU og Sydkorea har indgået en frihandelsaftale, der trådte i kraft i juli Det er den første frihandelsaftale EU har indgået med et partnerland i Asien og den mest vidtgående aftale EU til dato har indgået med et tredjeland. Aftalen eliminerer toldafgifter på knap 99 pct. af alle handlede varer opgjort i handelsværdi inden for en fem års periode og bidrager til langt større liberalisering af handelen med tjenesteydelser. EU-Kommissionen vurderer i en analyse, at EU s vareeksport til Korea i de første 9 måneder efter frihandelsaftalens ikrafttrædelse er forøget med 35 pct. sammenlignet med en referenceperiode for de samme ni måneder de forgangne fire år. På landbrugsområdet er vareeksporten forøget med 50 pct. Det er endnu ikke muligt på baggrund af tallene for dansk eksport at give et tilstrækkeligt sikkert bud på frihandelsaftalens konsekvenser for Danmark i den samme periode. Den hurtige økonomiske vækst i Sydkorea er kommet de knap 50 mio. forbrugere til gode. Deres købekraft er i de senere år steget markant og nærmer sig hastigt danske forbrugeres. I 2011 udgjorde det købekraftskorrigerede BNP per indbygger godt USD i Danmark mod knap USD i Sydkorea. Det skønnes imidlertid, at Sydkorea vil have udlignet forskellen i 2017, hvilket yderligere vil øge både omfanget og bredden af de sydkoreanske forbrugeres efterspørgsel efter udenlandske forbrugs- og livsstilsprodukter af høj kvalitet i de kommende år. Der ligger i regeringens generelle vækstmarkedsstrategi en række tværgående tiltag, som selvsagt også vil blive forfulgt i forhold til Sydkorea. Det handler indledningsvis om at styrke dels forbindelserne med vækstmarkederne via relationsopbygning, dels den løbende dialog med danske virksomheder om erhvervslivets behov. Dernæst fokuseres på eksportfremmeindsatsen. Konkret prioriteres de kollektive eksportfremstød i endnu højere grad mod regeringens satsningsområder, 50 pct. af midlerne til fremstød øremærkes BRIK-markederne og vækstmarkederne, og det tilsikres, at andelen af SMVer, der benytter fremstødsordningen, øges eller som minimum fastholdes. Det handler også om at videreudvikle programmerne

4 4 Eksportstart Vækst og Vitus Vækst, der leverer skræddersyet og individuel rådgivning til danske SMVer på vækstmarkederne, så endnu flere SMVer får succes på de nye markeder. Et yderligere eksportfremmemål er at styrke lokal tilstedeværelse på vækstmarkederne (f.eks. med fokus på sektorekspertise og CSR) samt udvikle programmer, der understøtter fælles salgsindsatser målrettet konkrete og større forretningsmuligheder på vækstmarkederne. Regeringen vil desuden styrke rådgivningen om finansiering på udvalgte vækstmarkeder for at facilitere tilvejebringelse af nødvendig finansiering for danske eksportører. For at nedbringe de barrierer, som danske virksomheder står overfor på vækstmarkederne, vil regeringen styrke det aktive arbejde i markedsadgangskomiteen i EU-kommissionen. Derudover vil Danmark gøre brug af de internationale forhandlinger om frihandel, af bilaterale møder samt styrke rådgivningen til virksomhederne for at fremme vilkår og rammebetingelser for danske aktører på vækstmarkederne. Regeringen vil via den samlede markedsføringsindsats gennemføre konkrete tiltag rettet mod vækstmarkederne, herunder øge kendskabet til danske produkter, løsninger og styrkepositioner. Regeringen styrker tillige investeringsfremmeindsatsen gennem flere opsøgende aktiviteter og gennem ansættelse af flere lokale investeringsrådgivere under Invest in Denmark. Regeringen vil endelig videreudvikle og yderligere målrette innovationsindsatsen samt fastholde det udbyggede forsknings- og uddannelsessamarbejde med Sydkorea.

5 5 Danmarks eksport Efter BRIK-landene er Sydkorea uden sammenligning det største af vækstmarkederne for danske eksportører. Anses Kina og Hongkong for ét samlet marked, er Sydkorea det tredjestørste marked for Danmark i Asien. Danmarks eksport af varer til Sydkorea er steget med over 50 pct. i løbet af de sidste ti år og udgjorde i 2011 omkring 3,9 mia. DKK. Danmark har imidlertid haft mindre fremgang i eksporten til Sydkorea end en referencegruppe bestående af EU s bedste eksportører til vækstmarkederne (Belgien, Finland, Nederlandene, Sverige, Tyskland og Østrig): Den danske andel af referencegruppens samlede eksport af varer er faldet fra 4,2 pct. i 2002 til 2,6 pct. i Det hører med til billedet, at Danmarks eksport af tjenesteydelser til Sydkorea er større end vareeksporten, og medregnes førstnævnte, ser det samlede billede anderledes ud. I 2010 udgjorde eksporten af tjenester 5,1 mia. DKK, men da den altovervejende består af valutaindtjening fra søfart er den først og fremmest knyttet tæt til udviklingen i den globale økonomi og ændrer ikke ved det generelle billede af mulighederne på det sydkoreanske marked. Det sydkoreanske samfund står i de kommende år over for en række centrale udfordringer og udviklingstendenser, som i særlig grad vil øge efterspørgslen af løsninger og tjenester inden for danske styrkepositioner som f.eks. grøn teknologi, sundhed og velfærd samt fødevarer. Disse udviklingstendenser, og de muligheder de byder dansk erhvervsliv, er beskrevet i de sektorvise afsnit. Det er regeringens mål at sikre en 50 pct. stigning i vareeksporten til Sydkorea i perioden frem til 2016 gennem en mere systematisk og fokuseret indsats over for de muligheder, som udviklingen i Sydkorea giver for at fremme eksporten, men også at øge samarbejdsmulighederne inden for uddannelse og forskning samt tiltrækningen af sydkoreanske investeringer til Danmark. Selv om de udvalgte indsatsområder er opdelt sektorvis, vil der i opfølgningen blive taget højde for synergipotentialet, der findes mellem de enkelte sektorer og indsatser, og som forudsætter en samlet tilgang til det dansk-koreanske forhold. Danmarks vareeksport til Sydkorea og eksportandel af referencegruppen Mia. EUR Andel i % af referencegruppen 4.5% % % 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% Kilde: Eurostat. Referencegruppen: Belgien, Finland, Nederlandene, Sverige, Tyskland og Østrig

6 6 Det styrkede dansk-koreanske forhold Forholdet mellem Danmark og Sydkorea er i de seneste år blevet styrket betydeligt gennem gensidige højniveaubesøg og indgåelsen af et Strategisk Partnerskab i forbindelse med Præsident Lee Myung-baks statsbesøg i Danmark i maj Det Strategiske Partnerskab udgør en samlet ramme for de intensiverede bilaterale relationer og konsultationer, herunder også inden for uddannelse og forskning samt handel og investeringer. Et centralt element i Det Strategiske Partnerskab er den Dansk-Koreanske Grønne Vækstalliance, der blev indgået under præsident Lees statsbesøg. Vækstalliancen er et forum for regeringsrepræsentanter samt offentlige og private aktører på højeste niveau, som giver mulighed for udvikling af konkrete samarbejder. Der er holdt to møder i Vækstalliancen i maj 2011 og maj 2012 ved hvilke en lang række kommercielle og forskningsrelaterede aftaler allerede er blevet indgået mellem Danmark og Korea. Herudover er Danmark og Sydkorea partnere i regi af Global Green Growth Forum (3GF) og Global Green Growth Institute (GGGI). Regeringen vil fortsætte med at udbygge det brede samarbejde, der er indledt inden for rammerne af Det Strategiske Partnerskab og den Dansk-Koreanske Vækstalliance. Det er med til at sikre afgørende relationsopbygning på højeste niveau, øge synligheden af Danmark og danske kompetencer samt fremme interessen og ambitionsniveauet for at udbygge samarbejdet. Det er samtidig en ideel ramme for den samtænkning og synergi i den danske indsats, som regeringen også fremover vil forfølge. Eksport- og investeringsfremmeindsatsen er også blevet styrket i Sydkorea. Med en udvidelse af ambassadens handelsafdeling fra fire til syv fuldtidsmedarbejdere inden for de seneste to år tilbyder ambassaden mere sektorkvalificeret bistand til dansk og koreansk erhvervsliv.

7 7 2. Muligheder og udfordringer i Sydkorea Selv om antallet stiger hvert år er der fortsat kun relativt få danske datterselskaber i Sydkorea i betragtning af markedets størrelse og betydning både nationalt og regionalt. Der var i 2011 over 40 danske datterselskaber, men langt de fleste danske virksomheder vælger at bearbejde markedet i samarbejde med en lokal partner. Det skyldes uden tvivl, at de fleste etableringer er små salgs- og serviceorienterede enheder, hvor sprog- og kulturforskelle opfattes som barrierer for at udsende danske medarbejdere. Det begrænser til gengæld opbygningen af viden og kompetencer om Sydkorea og spredningen af information om mulighederne på markedet i danske erhvervskredse. Sprog- og kulturforskelle mellem Danmark og Sydkorea samt manglende ressourcer og nødvendig lokal indsigt til at håndtere disse er den største udfordring for danske virksomheder, der arbejder i Sydkorea. Det af ambassaden nedsatte Korean-Danish Business Network (KDBN) bidrager til større informationsdeling og erfaringsudveksling mellem personer bosat i Sydkorea, der er involveret i dansk-koreanske kommercielle relationer. Regeringens indsats for at øge uddannelses- og forskningssamarbejdet med vækstlandene vil også kunne spille en vigtig rolle i forhold til at fremme udveksling og samarbejde. Konkret i forhold til Sydkorea har Det Strategiske Forskningsråd i maj 2012 indgået en aftale om at styrke forsknings- og innovationssamarbejdet inden for bl.a. grøn teknologi samt indgået en foreløbig to-årig aftale, der sikrer finansiering af konkrete samarbejder. Konkret samarbejde mellem danske og koreanske virksomheder er oplagt og giver mulighed for at kombinere danske kompetencer og erfaringer med sydkoreanske konglomeraters globale netværk og innovationskapacitet inden for sektorer som f.eks. grøn teknologi, bioteknologi, elektronik og design. Samarbejdet vil blive yderligere styrket gennem regeringens investeringsfremmeindsats, der for Sydkoreas vedkommende har udmøntet sig i ansættelse af en investeringsfremmemedarbejder ved ambassaden med henblik på at sikre Danmark del i de stigende og vidensfokuserede investeringer, som sydkoreanske virksomheder i stigende grad foretager i Europa inden for danske styrkeområder som design, bioteknologi og grøn teknologi. Regeringens Vækstmarkedsstrategi fokuserer og prioriteter vækstmarkederne i de kollektive fremstød og SMV ers inddragelse heri. I Sydkorea har kollektive fremstød den fordel at gøre danske virksomheder og kompetencer mere synlige og styrke mulighederne for relationsopbygning på højt niveau. Det er set i forhold til besøg af Kongehuset og ministre og skal også fortsat og mere strategisk tænkes ind i forhold til konkrete besøg. I forhold til særligt små og mellemstore virksomheder (SMV er) har den subsidierede og skræddersyede rådgivning indeholdt i de nye programmer Eksportstart Vækst og Vitus Vækst bidraget til at bringe SMV er ind på det sydkoreanske marked. I 2011 fik 12 nye SMV er foden inden for på det sydkoreanske marked inden for forskellige sektorer, hver fjerde inden for design- og livsstil. Disse programmer vil også fremover blive anvendt til målrettet markedsføring af mulighederne på det sydkoreanske marked. Der er afsætnings- og samarbejdsmuligheder for dansk erhvervsliv i Sydkorea på en lang række områder. Sammenholdt med den overordnede vækstmarkedsstrategi og muligheden for at realisere de størst mulige synergieffekter af tværgående indsatser, har regeringen valgt at fokusere på følgende sektorer i Sydkorea, der vil blive gennemgået yderligere i det efterfølgende. Hjemlige udfordringer i forhold til det sydkoreanske marked Udover de barrierer, som virksomhederne oplever ude på eksportmarkederne, møder de også en række barrierer i Danmark, som i større eller mindre grad hæmmer deres

8 8 eksportaktiviteter. For at kortlægge disse er der i forbindelse med arbejdet med vækstmarkedsstrategien gennemført kvalitative interviews med en række erhvervsorganisationer. På baggrund heraf blev der, udover de mere generiske barrierer, peget på nogle områder, hvor der er udfordringer for danske virksomheder. Det gælder fx manglende kendskab til de muligheder, som frihandelsaftalen mellem Sydkorea og Danmark åbner op for, det gælder begrænsede muligheder for at ansætte arbejdskraft med indsigt i det sydkoreanske marked og kultur samt manglende transparens i regler for anerkendelse af rådgivere. Det er derfor vigtigt, at indsatsen for at udbrede kendskabet til muligheder i landet og de aftaler, der indgås mellem Danmark og Sydkorea fortsættes.

9 9 3. Sundhed og velfærd Sydkorea har et veludviklet sundhedssystem og sundhedssikring af befolkningen, der har store og stigende forventninger til systemet. Med verdens hurtigst aldrende befolkning og et sundhedssystem domineret af privathospitaler med fokus på behandling frem for forebyggelse vil udgifterne til det koreanske sundhedssystem i de kommende år stige meget markant. En af Sydkoreas største udfordringer vil derfor være at effektivisere sundhedssystemet og nedbringe udgiftsniveauet. Selv om det må forventes at betyde en fortsættelse af den sydkoreanske refusionspolitik for lægemidler, der favoriserer generiske produkter og lave priser, har danske eksportører ikke desto mindre vundet markedsandele i Sydkorea sammenlignet med referencegruppens eksport af lægemidler til Sydkorea i de sidste ti år. Udviklingen vil indebære en fortsat stor efterspørgsel efter medicinske apparater og teknologi af højeste kvalitet, herunder inden for medico- og diagnostikområdet. Det gælder både færdige produkter og underleverancer til sydkoreanske producenter som led i udviklingen af Sydkorea som en regional leder inden for sundhedstjenester og tiltrækningen af patienter fra hele Asien (såkaldt medicinsk turisme ). Mulighederne inden for velfærd og pleje kan forventes at blive forøget i de kommende år både i forhold til børne-, ældre- og specialpleje. Sociale forhold spiller en central rolle i den indenrigspolitiske debat og vælgernes krav til forbedringer vil helt klart stige i de kommende år. Selv om udviklingen vil være gradvis og præget af finansielle begrænsninger, vil en rettidig præsentation af danske løsninger og kompetencer på området kunne placere Danmark centralt i den videre udvikling på området. Sydkoreanske forbrugere forfølger en sund og æstetisk livsstil, der for kvinder, men i stigende grad også mænd, omfatter et stort og stigende forbrug af sundhedstilskud, slankemidler, kosmetik og kosmetiske indgreb. Både for farmaceutiske produkter og tilskud gælder omfattende regler og bureaukratiske procedurer, men for virksomheder med den rette kombination af ambitioner og lokal tilstedeværelse er der væsentlige muligheder på markedet. Sydkorea har en farmaceutisk industri, der helt overvejende har fremstillet generiske lægemidler. Presset af faldende priser og international konkurrence har et stigende antal sydkoreanske virksomheder kastet sig over bioteknologi, ligesom Sydkoreas kompetencer indenfor elektronik og mobilteknologi også vinder indtog inden for sundhedssektoren. Den udvikling skaber gode muligheder for samarbejde om forskning og udvikling med udgangspunkt i danske og sydkoreanske styrkepositioner, ligesom de sydkoreanske ambitioner åbner op for investeringer i Danmark med henblik på at opnå adgang til de særlige danske kapaciteter på området. Regeringen vil Fremme højniveaukontakter på sundheds- og velfærdsområdet, herunder gennem gensidige ministerbesøg. Præsentere danske erfaringer og kompetencer inden for bioteknologi, diagnostik samt medico-, velfærds- og plejeområdet som udgangspunkt for at sikre danske løsninger en central placering på det sydkoreanske marked. Arbejde for en styrket markedsføring af danske sundhedsløsninger via det offentligt-private markedsføringskonsortium for sundheds- og velfærdsløsninger. Gennemføre et investeringsfremmeseminar i Sydkorea med fokus på danske innovative kompetencer inden for sundhedsområdet.

10 10 4. Fødevarer og landbrug Danmark har en særlig status i Sydkorea, når det gælder fødevarer og landbrug, herunder pelsvarer. Almindelige sydkoreanere forbinder som noget af det første Danmark med landbrug. Moderne sydkoreansk landbrug har hentet megen inspiration i Danmark, og gør det fortsat, inden for fødevaresikkerhed og veterinære standarder. Den særstatus giver Danmark store fordele, med hensyn til eksport af teknologi og viden til den sydkoreanske landbrugssektor, og har allerede givet danske eksportører en central rolle i den omfattende modernisering af koreanske svineslagterier, der er indledt og vil fortsætte i de kommende år. En række konkrete aftaler er allerede indgået inden for rammerne af den Dansk-Koreanske Grønne Vækstalliance, og fremadrettet findes nye afledte muligheder på det veterinære område og inden for fødevaretestning. Det samme gælder forskning på området, hvor Danmark spiller en ledende rolle i europæisk sammenhæng, og hvor større dansk-koreansk samarbejde kan bidrage til målsætningen om at styrke markedsadgangen for dansk erhvervsliv. Den traditionelle danske eksport af engrossvinekød til Sydkorea er fortsat høj, men med en aftagende tendens, som ifølge industrien selv fortrinsvist skyldes bedre afsætningsmuligheder på andre markeder, og at Sydkorea efterhånden er kommet tilbage til en mere normal egenproduktion efter et udbrud af mund- og klovsyge. Den høje danske fødevaresikkerhed og EU-Korea FTA en har bidraget til at afhjælpe noget af den konkurrence, som fersk dansk svinekød ikke mindst oplever fra produktionslande med lavere omkostninger. Der er dog ikke tvivl om, at den traditionelle danske eksport af svinekød til Sydkorea vil komme under øget pres i de kommende år. På længere sigt ligger de største muligheder for at vende udviklingen i takt med indfasningen af EU-Korea frihandelsaftalen i at fokusere på eksporten af produkter med en højere grad af forarbejdning og merværdi. Det gælder i forhold til kød og fisk, mejeriprodukter og andre specialvarer. Sydkoreas velstandsniveau genererer en stor og stigende efterspørgsel efter fødevarer af høj kvalitet, eller som forbrugerne vurderer at være sundere. Særligt er forbruget af importerede fødevarer og specialprodukter i fremgang blandt yngre sydkoreanere, der både privat og ude efterspørger produkter af udenlandsk, og ikke mindst vestlig oprindelse. Velstandsniveauet medfører således også et voksende nichemarked indenfor bl.a. økologiske, fair trade eller importerede produkter fremfor billigere lokale udgaver. Her kan danske virksomheder placere sig i forhold Regeringen vil Prioritere samarbejdet med de sydkoreanske fødevare- og veterinærmyndigheder, og på relevante områder indgå aftaler om teknisk samarbejde. Udbygge netværksskabelsen og markedsadgangen for danske virksomheder gennem etablering af løbende højniveaudialog mellem de danske og sydkoreanske fødevaremyndigheder. Markedsføre danske fødevarer og bæredygtig fødevareteknologi gennem målrettede fremstøds- og besøgsaktiviteter i samarbejde med erhvervet, bl.a. via inddragelse af det offentligprivate markedsføringskonsortium FOOD, som kan identificere specifikke danske kompetencer på området. Præsentere dansk fødevaresikkerhed og danske veterinære standarder. Arbejde for en aftale om godkendelse af dansk økologisk certificering i Sydkorea.

11 11 til styrkeområder som kød- og fiskeprodukter, mejeriprodukter, kager og konfektion samt konserves til såvel detailsom hotel- og restaurationsbranchen. Regeringen vil støtte op om danske fremstød i fødevaresektoren og præsentere danske veterinære standarder og dansk fødevaresikkerhed. Det samme gælder besøg i Danmark af sydkoreanske myndigheder, eksperter og importvirksomheder, der udgør værdifuld markedsføring og netværksskabelse og derfor skal prioriteres og om muligt støttes yderligere. Landbrugs- og fødevaresektoren i Sydkorea tillægges stor national betydning. Det veterinære og fødevarerelaterede område er stærkt reguleret og et område, som regeringen, ikke mindst i regi af EU-Korea FTA en, vil lægge vægt på følger internationale normer og ikke skaber tekniske handelshindringer for danske eksportører.

12 12 5. Klima-, energiog miljøteknologi Når det gælder klima-, energi- og miljøteknologi er Sydkorea dybt afhængig af importeret energi og er OECD s mindst energieffektive nation. På den baggrund har præsident Lee Myung-bak iværksat en ambitiøs grøn omstillingsproces low carbon, green growth der skal reducere Sydkoreas energiforbrug og CO2-udledning, øge energieffektiviteten og gøre klima-, energi- og miljøteknologi til fremtidens sydkoreanske eksporteventyr. Det tætte forhold mellem stat og erhvervsliv og en omfattende grøn erhvervspolitik, der støtter op om udviklingen af 15 strategiske sektorer* har sat gang i omfattende forsknings- og udviklingsaktiviteter i Sydkoreas største industrivirksomheder. Det gælder i udviklingen af helt nye grønne teknologier til det sydkoreanske marked, men især til eksportmarkedet, hvor Sydkorea nyder godt af at have globale industrivirksomheder med omfattende udviklingsmæssige kompetencer, stordriftsfordele og en global fokusering som det er tilfældet for den sydkoreanske vindsektor, der søger fodfæste på det globale marked for grøn teknologi. Sydkoreas tætte offentligt-private grønne satsning har især skabt fremskridt inden for vindenergi og vil i de kommende år lede til satsninger på offshore vindenergi med fokus på bl.a. det europæiske eksportmarked. I den tidlige udviklingsfase har dansk viden og teknologi gode muligheder for at blive en del af udviklingen. Ud over vind kan også fremadrettet nævnes andre sydkoreanske fokusområder, hvor der findes særlige danske muligheder, herunder brændselsceller, lagring af energi, grønne bygninger samt intelligente netværk (smart grid). Disse områder har allerede ledt til eksport af dansk rådgivning og underleverancer til sydkoreanske virksomheder, der endnu befinder sig på et udviklingsorienteret stade. Mulighederne for testede og anerkendte danske underleverancer er fortsat store på disse områder, hvor danske kompetencer er anerkendte og godt placeret i kraft af især den Dansk-Koreanske Grønne Vækstalliance, men også det tætte dansk-koreanske samarbejde inden for rammerne af det koreansk-initierede Global Green Growth Institute (GGGI) og det danske initiativ Global Gren Growth Forum (3GF). Danmarks placering i Sydkorea, når det gælder grøn teknologi og omstilling, giver desuden muligheder for proaktivt at tiltrække sydkoreanske virksomheders direkte investeringer, som vil give de sydkoreanske virksomheder adgang til danske videns-, forsknings- og testmiljøer på det grønne område. Det giver også mulighed for fælles forsknings- og udviklingsprojekter inden for rammerne af Vækstalliancen og en to-årig dansk-koreansk medfinansieringsaftale for forsknings- og udviklingsaftaler indgået i Sydkorea har i de senere år fået øjnene op for behovet for bedre håndtering af vand som ressource og vandteknologi som potentielt nyt eksportområde. Sydkorea investerer i disse år i udviklingen af den nationale vandsektor og infrastruktur, og etablerer større offentligt-privat samarbejde med henblik på at vinde nye infrastrukturopgaver inden for vandområdet i tredjelande. Det kan åbne op for at danske virksomheder kan få adgang til lokale vandprojekter, hvor danske kompetencer inden for relateret viden og teknologi kan blive en del af en totalløsning. Danske erfaringer inden for industriel symbiose og ressourceeffektiv industriproduktion er et andet område * Bl.a. sol- og vindenergi, brændselsceller, biobrændsel, LED, lagring af energi, grønne biler og grønne bygninger, intelligente netværk (smart grid) m.v.

13 13 som har interesse og potentiale i Sydkorea ligesom biogassektoren, der i kraft af strengere lokale miljøkrav og Sydkoreas grønne dagsorden kan forventes at skabe muligheder for afsætning af dansk teknologi og viden. Endelig byder udviklingen i Sydkorea i bred forstand på muligheder for dansk viden og teknologi, der kan bidrage til såvel større energieffektivitet som bedre miljø i alle dele af erhvervslivet og samfundet. Danske produkters grønne kvaliteter vil i stigende grad blive en konkurrencemæssig fordel på det koreanske marked. Regeringen vil Søge at formalisere den Dansk-Koreanske Grønne Vækstalliance. Holde årlige højniveaumøder i den Dansk-Koreanske Grønne Vækstalliance til fortsat forbedring af danske virksomheders rammevilkår og fremme af nye konkrete initiativer og aftaler, herunder inden for uddannelse, forskning og udvikling. Arbejde for en styrket markedsføring af danske miljø-, energi- og klimatilpasningsløsninger i samarbejde med erhvervet og det offentligt-private markedsføringskonsortium State of Green. Fortsætte netværksopbygningen gennem politiske højniveaubesøg og konsultationer med mulighed for tilknyttede erhvervsfremstød. Fastholde indsatsen for danske virksomheder og vidensinstitutioner inden for miljø-, energi- og klimateknologi i bred forstand. Anvende det tætte bilaterale samarbejde om grøn vækst til at tiltrække sydkoreanske investeringer indenfor miljø-, energi- og klimateknologi.

14 14 6. Kultur, design, indretning og livsstil Selv om sydkoreanere fortsat har de længste arbejdsdage i OECD, er der i de senere år sket en gradvis livsstilsændring i retning af mere fritid. Kombinationen af mere fritid, højere velstandsniveau og stigende rejseaktivitet har ikke overraskende ført til en meget kraftig vækst i privatforbruget med fokus på personlig fremtræden, men også i stigende grad på møbler og indretning. Tendensen er særligt tydelig blandt yngre sydkoreanere særligt kvinder og forstærkes af TV, film og medier, der anvender såkaldt skandinavisk design. Med hensyn til møbler og indretning har dansk design mange umiddelbare fordele, der falder i sydkoreansk smag: Enkelhed, tidløshed og høj kvalitet. På kort sigt og for den brede målgruppe er mulighederne størst for indretningsartikler i den lave til middelhøje prisklasse, men også i luksussegmentet findes der klare muligheder for såvel nyt som klassisk dansk design, inden for møbler og brugsgenstande, fritidsudstyr samt tøj og beklædning i øvrigt. Pels er allerede en vigtig dansk eksportvare, og et område med betydeligt vækstpotentiale blandt modebevidste koreanske forbrugere. Danske designvirksomheder og -kompetencer er et område med klart potentiale i forhold til Sydkorea. Det gælder naturligvis i forhold til Sydkoreas ledende globale elektronikvirksomheder, men også de mange mindre virksomheder med globale ambitioner. Indsatsen for at fremme kendskabet til danske designkompetencer og investeringsmulighederne i Danmark på dette område vil blive styrket. Danske smykker har en solid og anerkendt plads på det sydkoreanske marked. Andre modeartikler vil have gavn af den interesse som danske smykker oplever, ligesom dansk tøjdesign kan vinde indpas i sydkoreansk mode, der i stigende grad åbner op for en mere afslappet og personlig stil. En tilpasning af tøjet til asiatiske figurer kan i den sammenhæng være nødvendig. Sydkorea har verdens laveste fødselsrate. Forbruget blandt forældrene til disse børn viser en klar tendens til ikke at gå på kompromis, men at købe dyrt, sikkert og ofte udenlandsk. Kombineret med godt design har danske børneartikler, -mode og -udstyr derfor gode muligheder på det sydkoreanske marked. Det samme gælder legetøj, men også børnebøger, film og anden kvalitetsunderholdning Regeringen vil Undersøge muligheden for at etablere et danskkoreansk designrundbord, der kan fungere som platform for styrket dansk-koreansk samarbejde omkring design såvel for danske designvirksomheder som danske uddannelses- og forskningsinstitutioner. Platformen kan også fremme sydkoreanske virksomheders interesse i at placere design- og udviklingsaktiviteter i Danmark. Markedsføringskonsortiet for design og arkitektur vil blive inddraget i arbejdet. Undersøge muligheder for øgede bevillinger mhp. at øge offentlighedsdiplomatiet omkring danske kompetencer inden for design, indretning og livsstil. Gennemføre fremstødsaktiviteter for dansk design og livstil i de mest prestigiøse sydkoreanske stormagasiner, med særlig fokus på at præsentere nye danske produkter. Styrke kultursamarbejdet med henblik på de direkte eksportmuligheder som følger heraf såvel som de afsmittende effekter kultureksporten har på den bredere interesse for danske produkter og dansk livsstil.

15 15 ikke mindst hvis det indeholder et element af læring, hvilket er en central parameter for sydkoreanske forældre. Det samme gælder økologi og allergitestning, der er faktorer, som i høj grad påvirker køb. Dertil kommer muligheden for at fremme sydkoreansk turisme til Danmark som kultur- og shopping-destination. Antallet af sydkoreanske overnatninger i Danmark er eksploderet i de senere år og udgjorde knap i Sammenholdt med det faktum, at sydkoreanske turister ikke behøver visum og topper listen over de mest forbrugende besøgende i Danmark efter russere og brasilianere er potentialet også på dette område til stede. På kulturområdet er relationerne styrket siden H.M. Dronningens Statsbesøg i Sydkorea i 2007 og ved efterfølgende højniveaubesøg. Det har båret frugt i form af intensiverede og varierede danske kulturaktiviteter i Sydkorea, der er medvirkende til at skabe stigende interesse og opmærksomhed om Danmark, danske produkter og dansk livsstil.

16 16 7. Det blå Danmark Det blå Danmark har åbenlyse muligheder i Sydkorea, der er verdens førende skibsværftsnation målt på nye ordrer og har verdens femtestørste flåde. Dertil kommer, at Sydkorea producerer omkring halvdelen af verdens dieselmotorer til marinesektoren og ambitiøst udvikler olie- og offshoreindustrien til et nyt globalt styrkeområde gennem en storstilet omstrukturering af de største skibsværfter til at fremstille offshore-udstyr. Danmark har en betydelig kompetence inden for offshore og mulighed for at få del i udviklingen fra første færd. Den hårde internationale konkurrence på nybygninger er i disse år blevet skærpet yderligere af det globale økonomiske klima og har presset de sydkoreanske værfter til at søge nye veje. Blandt disse er olie- og offshore-industrien et nyt område, der forventes at spille en central rolle blandt de ledende koreanske værfter og som giver danske eksportører nye eller supplerende muligheder. De sydkoreanske værfter og rederier er også i stigende grad fokuserede på miljørigtig og energieffektiv skibsfart, som det ses af et omfattende samarbejde mellem danske A.P. Møller Mærsk og sydkoreanske DSME, der i fællesskab har udviklet verdens mest energieffektive containerskib. Miljørigtige skibsmotorer og anden grøn viden og teknologi inde for skibsværftssektoren har betydeligt eksportpotentiale i Sydkorea. Derfor skal der også fremadrettet fokuseres på muligheder for at danske underleverandører af avanceret viden og teknologi kan afsætte deres produkter i Sydkorea. Danmark og Sydkorea indgik i maj 2012 to samarbejdsaftaler om henholdsvis samarbejde om skibsfartsanliggender og udvikling af grønne skibe. Regeringen vil Forfølge mulighederne for konkret samarbejde om grøn skibsfart indeholdt i aftalen indgået i maj 2012 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet/Søfartsstyrelsen og Ministry of Knowledge Economy.

17 17 8. Forskning, innovation og videregående uddannelse Konfucianismen lever i bedste velgående i Sydkorea, og bekræftes af sydkoreanernes store fokus på uddannelse. Sydkoreanske ungdomsårgange har konsekvent de højeste andele af videregående uddannelser i verden, ligesom udgifterne til uddannelse er blandt de højeste globalt set, svarende til cirka 8 pct. af BNP. En stor andel af sydkoreanske studerende tager hele eller dele af deres uddannelse i udlandet, for størstedelens vedkommende i engelsktalende lande. Der er potentiale for tiltrækning af flere koreanske studerende, men de høje leveomkostninger i Danmark, sprogforhold og manglende kendskab til de danske videregående uddannelsesinstitutioner udgør barrierer. Der er kun få sydkoreanske studerende i Danmark i dag, men inden for de kreative fag (f.eks. design, arkitektur) samt danske styrkeområder på forsknings- og udviklingsområdet (bioteknologi og klima-, energi- og miljøteknologi) er der fremadrettet muligheder for at tiltrække talentfulde sydkoreanske studerende. Sydkorea er det OECD-land, der investerer mest i forskning og udvikling, svarende til cirka 5 pct. af BNP, især inden for områder, hvor Danmark også står stærkt eksempelvis grøn energi. Dette skaber gode synergimuligheder mellem danske og koreanske myndigheder, forskningsinstitutioner og virksomheder. Tages antallet af patenter som indikator for innovationsevne, er Sydkorea også i den absolutte top. Efter Japan er Sydkorea den næststørste vinder af internationale patenter i Asien, og den femtestørste i verden. Den sydkoreanske satsning på grøn vækst vil udløse omfattende klima- og energirelaterede investeringer i størrelsesordenen 500 milliarder kroner frem til 2015 svarende til 2 pct. af landets BNP. Dagsordenen indeholder en lang række store grønne infrastrukturprojekter samt målsætninger om at anvende godt 50 milliarder kroner til forskning og udvikling på energi- og klimaområdet.

18 18 Regeringen vil Støtte op om de videregående uddannelsesinstitutioners samarbejder og fremstød i Sydkorea. Undersøge mulighederne for en udbygning af samarbejdsaftalen fra maj 2012 mellem Danmark og Sydkorea, specifikt på det videregående uddannelsesområde med henblik på konkret at styrke det faglige samarbejde inden for dansk-koreanske styrkepositioner. Støtte forskerophold og fælles dansk-koreanske konferencer, workshops mv. inden for forskning og udvikling gennem løbende opslag af Internationalt Netværksprogram. Sydkorea er derfor en vigtig potentiel partner for Danmark, når det gælder mulige uddannelses-, forskningsog udviklingssamarbejder. I maj 2012 blev indgået en dansk-koreansk samarbejdsaftale om øget uddannelses-, forsknings- og udviklingssamarbejde inden for bl.a. den grønne område samt en aftale mellem Det Strategiske Forskningsråd og Green Technology Center Korea om to-årig finansiering af enkelte større, fælles forskningsprojekter inden for grønne område. Det skal endvidere undersøges, hvordan relevante programmer og fonde som Højteknologifonden og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), der fremmer innovation, skal indeholde mulighed for samarbejde i relevante lande som f.eks. Sydkorea. Sikre oplysningsindsats ift. danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner om nye og eksisterende muligheder for samarbejde med Sydkorea. Støtte fælles opslag om forskningsprojekter inden for energi og miljø mellem Det Strategiske Forskningsråd og Green Technology Center (I 2013 forventes afsat mindst 13 mio. DKK). Herunder se på mulighederne for at fortsætte medfinansieringen af sådanne aktiviteter ud over den to-årige danskkoreanske finansieringsaftale. En forskningsworkshop forventes afholdt primo Undersøge mulighederne for indgåelse af aftale mellem Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) og Korean Institute for the Advancement of Technologies (KIAT) bl.a. med henblik på at undersøge mulighederne for styrke innovationssamarbejde mellem Danmark og Sydkorea bl.a. ved deltagelse i messer og konferencer i et samspil ml. UM, KIAT og FI. Arbejde for at styrke samarbejdet mellem danske og sydkoreanske excellente forskningsmiljøer inden for grundforskning. Se på muligheden for at anvende Højteknologifonden og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) ift. dansk-koreanske projekter.

19 19 ANNEX: Handlingsplan Nedenstående handlingsplan sammenfatter konkrete tiltag og aktiviteter med henblik på yderligere at fremme dansk-koreansk samhandel og investeringer. Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Sundhed og velfærd Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Markedsføring af danske sundhedsog velfærdsteknologiske løsninger via det offentligt-private markedsføringskonsortium for sundheds- og velfærdsløsninger Øget sydkoreansk kendskab til Danmarks styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsområdet. Løbende Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Investeringsfremmeseminar om danske kompetencer på life science området, herunder ikke mindst bioteknologi Tiltrække sydkoreanske investeringer til Danmark 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indgåelse af dansk-koreansk samarbejdsaftale (MoU) om modernisering og effektivisering af sundheds- og velfærdsinstitutioner Indgåelse af aftale, der kan fremme muligheden for at markedsføre danske kompetencer og løsninger 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Besøg af ministeren for sundhed og forebyggelse Underskrivelse af samarbejdsaftale samt synliggørelse af danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet. Mulighed for at kombinere med erhvervsfremstød 2014 Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Fødevarer og landbrug Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Tekniske besøg af sydkoreanske embedsmænd med fokus på fødevaresikkerhed og veterinære forhold, herunder indgåelse af samarbejdsaftale Høj kendskabsgrad til dansk veterinære standarder og fødevaresikkerhed mhp. at udbygge danske virksomheders markedsadgang for fødevarer og slagteriudstyr Løbende Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Fremme en løbende fødevaredirektør- dialog Sikre højtstående dialogforum mellem danske og sydkoreanske fødevaremyndigheder, der kan fremme danske fødevarers adgang til det sydkoreanske marked 2013 Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Aftale om godkendelse af dansk økologisk certificering i Sydkorea Give danske producenter af økologiske produkter bedre adgang til det sydkoreanske marked 2013 Erhvervs- og Vækstministeriet Fremstød for danske fødevarer i samarbejde med erhvervet/ relevante organisationer bl.a. via inddragelse af det offentlig-private markedsføringskonsortium FOOD Præsentere dansk fødevaresikkerhed til støtte for danske fødevareeksportører evt. i forbindelse med dansk deltagelse på den årlige Seoul Food udstilling eller senere år

20 20 ANNEX: Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Klima, energi- og miljøteknologi Formalisering af den Dansk-Koreanske Grønne Vækstalliance Styrkelse af det politiske forhold mellem Danmark og Sydkorea på højeste niveau og den platform det giver for såvel større kommercielt som forsknings- og udviklingsmæssigt samarbejde Årlige møder i den Dansk-Koreanske Grønne Vækstalliance Fastholdelse af den høje sydkoreanske kendskabsgrad og interesse for danske kompetencer og løsninger på det grønne område, bedre rammevilkår og platform for indgåelse af aftaler Årligt Erhvervs- og Vækstministeriet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Arbejde for en styrket markedsføring af danske miljø-, energi- og klimatilpasningsløsninger i samarbejde med erhvervet og det offentligt-private markedsføringskonsortium State of Green, herunder ifm. 3GF Øget sydkoreansk kendskab til Danmarks styrker og kompetencer inden for energi-, miljø- og klimatilpasningsområdet Løbende Miljøministeriet Besøg af miljøministeren Fastholde Danmarks centrale placering som Sydkoreas samarbejdspartner inden for grøn vækst og synliggørelse af danske kompetencer specifikt inden for vandteknologi 2012 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Besøg af klima-, energi- og bygningsministeren Fastholde Danmarks centrale placering som Sydkoreas samarbejdspartner inden for grøn vækst og synliggørelse af relevante danske kompetencer 2. halvår 2013

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Brasilien

Vækstmarkedsstrategi. Brasilien Vækstmarkedsstrategi Brasilien Maj 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Brasilien...3 1.1 Styrkede dansk-brasilianske relationer...4 2. Muligheder og udfordringer....6 2.1 Markedsanalyse

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydafrika

Vækstmarkedsstrategi. Sydafrika Vækstmarkedsstrategi Sydafrika Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydafrika...3 2. Muligheder og udfordringer....5 2.1 Muligheder..................................................................................................................................................

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI

MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI MERE HANDEL NYE JOB HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED MED EKSPORTFREMME OG ØKONOMISK DIPLOMATI PÅ ARBEJDE FOR DANSK ERHVERVSLIV Med 40 nye initiativer stiller alle ministre sig bag eksporten. Regeringen giver danske

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

strategi for samarbejde

strategi for samarbejde københavns universitet strategi for samarbejde med myndigheder og organisationer 2012-2016 Udgiver Københavns Universitet Nørregade 10 Postboks 2177 1017 København K www.ku.dk Kontakt Forskning & Innovation

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst

Herefter blev afholdt fire workshops om de fire temaer i vækst- og udviklingsstrategien: Sund vækst Grøn Vækst Kreativ vækst Smart vækst OPSAMLING FRA VÆKSTMØDE OM REVUS 27. MAJ 2015 1. Baggrund Region Hovedstaden afholdt onsdag den 27. maj vækstmøde og workshop om regionens vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af forskningsreserven i 2014 til tværgående forskningsinitiativer 31. oktober 2013 1 Aftale

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1

Vision for GTS-nettet 2015. Vision for GTS-nettet 2015 1 Vision for GTS-nettet 2015 Vision for GTS-nettet 2015 1 Indhold Indledning 3 Mission fra viden til værdi 4 Vision for GTS Det centrale omdrejningspunkt for innovation 6 SMV-indsatsen skal udbygges og styrkes

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR DJURS WIND POWER 2014-2015 1. Vision Visionen for DJURS Wind Power er udviklet på baggrund af opnåede erfaringer, tillige med forventningerne til markedet indenfor energi

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

EU-Kommissionen fremlagde sidste

EU-Kommissionen fremlagde sidste Branche Ny lovgivning for klinisk forskning på vej igennem EU-systemet EU-Kommissionen vil styrke og ikke mindst effektivisere rammerne for gennemførelse af kliniske forsøg i Europa og har derfor fremlagt

Læs mere

Fødevarer. Din organisation og talerør

Fødevarer. Din organisation og talerør DI Fødevarer Din organisation og talerør » FEM gode grunde til at melde sig ind i DI fødevarer Ekspertise når du har brug for hjælp, sparring eller vejledning Indflydelse på rammerne for at drive fødevarevirksomhed

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark

Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser Miljøministeriet Debatoplæg til dialogmøde om Det Blå Danmark 14. marts 2012 Det Blå Danmark er en af Danmarks

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere