Vindkræfter på Containerskibe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindkræfter på Containerskibe"

Transkript

1 Vindkræfter på Containerskibe Polyteknisk Midtvejsprojekt Udarbejdet af: Ingrid Marie Vincent Andersen s Vejleder: Poul Andersen Udarbejdet i samarbejde med FORCE Technology, Lyngby 1. juni 2007 Institut for Mekanik, Energi og Konstruktion Danmarks Tekniske Universitet

2 1. juni Ingrid Marie Vincent Andersen 2

3 Tak til Poul Andersen, DTU Kjeld Roar Jensen, FORCE Technology Kenn Jensen, FORCE Technology Jimmie Beckerlee, FORCE Technology Mikkel Nyerup Andersen, Mærsk Line 3

4 Indhold Forside...1 Indhold...4 Resume...6 Indledning...7 Vindkræfters indflydelse...8 Vindfelt...9 Relativ vind...9 Teori...11 Tidligere undersøgelser...14 Konfigurationer...16 Forsøgskonfigurationer...17 Fuld last og tomt skib...17 Jævn last...17 Strømliniet...18 Tomme bays...18 Tilfældig last...18 Trappeformede...18 SOLAS-regel V Andre...19 Model...20 Måleapparat...21 Kalibrering...22 Vindtunnel...24 Grænselag...25 Opmåling af grænselag...25 Turbulensintensitet...27 Forsøgsopstilling

5 Overførsel til referencehøjde...30 Blokering...32 Reynoldstal...33 Re-test...33 Forsøgsgang...34 Forsøgsresultater...35 Usikkerheder...35 Strain gauge...35 Kalibrering...37 Målinger...37 Overførsel til fuld skala...39 Forsøgsresultater sammenligninger...40 Jævn last...40 Strømliniet...40 Tomme bays...41 Tilfældig last...42 Trappeformede...43 SOLAS-regel V Andre...44 Sammenfatning af resultater...45 Konklusion...47 Referencer...48 Internetreferencer...49 Nomenklatur

6 Resume Som Polyteknisk Midtvejsprojekt i samarbejde med FORCE Technology i Lyngby er udført en undersøgelse af vindkræfterne på et større containerskib. Undersøgelsen omfatter, hvordan kræfter og momenter afhænger af containernes placering, containerkonfigurationen, på dæk. Vindtunnelforsøg er udført med en model af et større containerskib konstrueret af træ i målestoksforhold 1:450. Efter indledende litteraturstudier er 31 forskellige containerkonfigurationer valgt til forsøgene. Disse er foretaget i vindtunnelens naturlige grænselag, der i den forbindelse er opmålt, ligesom der inden forsøgenes start er foretaget en test af koefficienternes afhængighed af Reynoldstal. Måleapparatet, der er benyttet til at måle kræfter og momenter er en 6-komponent strain gauge, der inden forsøgene er kalibreret. Langsgående kraft og tværkraft samt krængende og girende moment er undersøgt. Det viste sig ikke at være muligt at måle krængningsmomentet korrekt, hvorfor dette efter diskussion er udeladt i rapporten. Resultaterne er præsenteret som to slags dimensionsløse koefficienter. Det viser sig som ventet, at kræfter og det moment, det var muligt at måle, i høj grad afhænger af containerkonfigurationen på dæk, og sammenhængen er søgt beskrevet. 6

7 Indledning Målet med projektet er at undersøge de vindkræfter og momenter, et containerskib bliver udsat for, og hvordan disse afhænger af containerkonfigurationen på dækket. Et containerskib har, modsat de fleste andre skibstyper, en profil, der konstant ændrer sig med containerlasten, og dermed ændrer også vindkræfterne sig. Ud over at afhænge af containerkonfigurationen afhænger vindkræfterne naturligvis også af vindstyrke- og retning. Vindkræfterne giver anledning til modstand, når skibet sejler over havet. Andre modstande er bølge- og friktionsmodstand. Effektbehovet, og dermed udgifterne til at drive skibet over havet, vokser med modstanden, og derfor er det naturligvis en fordel, at denne er så lille som muligt. Det er ønsket at undersøge den langsgående og den tværgående kraft samt det krængende og det girende moment. Disse kræfter og momenter giver dels anledning til en direkte vindmodstand, og desuden sekundær modstand forårsaget af afdrift og dermed ændret rorvinkel. Tidligere er udført undersøgelser af vindkræfter på containerskibe. Bl.a. fordi containerskibe hele tiden bliver større vil endnu en undersøgelse kunne supplere og føje til de allerede eksisterende. Et enkeltskruet post - Panamax containerskib er model for forsøgene. Skibet antages symmetrisk om centerlinien. Hovedvægten ved analysen af vindkræfterne er lagt på skibe i fart. Som den praktiske del af projektet udføres vindtunnelforsøg med den konstruerede model. Denne kan drejes i vindtunnelen således, at den kan udsættes for forskellige relative vindretninger. Projektet er udført som Polyteknisk Midtvejsprojekt i samarbejde med FORCE Technology. Der ønskes i den forbindelse rettet en stor tak til FORCE for hjælp og vejledning. 7

8 Vindkræfters indflydelse De vindkræfter, skibet i fart bliver udsat for, påvirker skibet på forskellige måder, og ikke alle har lige stor indvirkning på skibets fremdrivning. Umiddelbart vil enhver modstand medføre, at skibets hastighed nedsættes, og hvis tidsplanen skal overholdes, resulterer det i et højere brændstofforbrug. Den langsgående kraft har en klar indflydelse. Hvis den, som i de fleste tilfælde pga. skibets bevægelse fremad, virker forfra, bremses skibet, og hvis der er kraftig medvind, så den angriber agtenfra, vil den give en fremadrettet kraft. Tværkraften giver sammen med det girende moment anledning til afdrift, og denne giver anledning til øget modstand på to måder. At skibet ligger skævt i vandet i forhold til den kurs, der skal sejles, giver ekstra modstand i sig selv. Afdriften skal modvirkes ved, at roret lægges ud i en større eller mindre vinkel. Dette giver anledning til yderligere induceret modstand. Fra et fremdrivningsmæssigt synspunkt giver det krængende moment iflg. [1] ikke anledning til nævneværdig ekstra modstand. Generelt er der enighed om, at den langsgående kraft af vindkræfterne har størst betydning for skibets modstand. Iflg. [3] er den ekstra modstand pga. afdrift og rorvinkel meget lille i forhold til den direkte vindmodstand fra den langsgående kraft, mens den hos [1] ved større vindstyrker kan være af samme størrelsesorden. Der er i undersøgte litteratur ikke enighed om, hvor stor en modstand, vindkræfter egentlig giver anledning til. Iflg. [3] er bølgemodstand og vindmodstand af samme størrelsesorden. Derimod anfører [2], at vindmodstanden sjældent udgør mere end 10% af den samlede modstand på skibet, og [4] hentyder, at vind- og bølgemodstand er af samme størrelsesorden, men at bølgemodstand under normale omstændigheder giver det største bidrag. Hvilken af de to, der er størst, kommer selvfølgelig an på vindstyrke- og retning samt søgangen og skibets hastighed. Modstand forårsaget eventuel af begroning på undervandsskroget spiller iflg. [3] en mindst ligeså stor rolle som vind- og bølgemodstand. Hos [4] giver det også anledning til en væsentlig del af modstand. 8

9 Vindfelt Over havet blæser for det meste en naturlig vind med en vilkårlig retning. Denne vind har et grænselag, hvilket vil sige, at hastigheden øges, jo højere man bevæger sig op over havoverfladen. Når skibet sejler, møder det derudover en homogen fartvind ret forfra uden grænselag forårsaget af skibets hastighed. Det vindfelt, overvandsdelen af skibet møder, er altså vektorsummen af den naturlige vind og den homogene fartvind og afhænger af skibets fart og kurs samt den naturlige vindhastighed og -retning. Undtagelsen herfor er, når skibet sejler i vindstille vejr eller ligger for anker. Ved at addere fartvinden og den naturlige vind får man et sammensat vindfelt med en resulterende retning og vinkel. Et kombineret vindfelt som det beskrevne, der ville svare til de naturlige omstændigheder, vil være vanskeligt at frembringe i en vindtunnel. I [2] er det foreslået, at det kan frembringes vha. skærme, men det anses i denne sammenhæng ikke for muligt at frembringe et kombineret vindfelt i FORCE s vindtunnel. Forsøg med skibsmodeller bliver derfor udført i enten homogen strømning eller i en strømning med grænselag, der ofte, skaleret til modelstørrelse, svarer til det naturlige grænselag eller vindprofil over havet. Relativ vind Den relative vindretning, φ, og hastighed U REL findes ved vektoraddition af fartvind og relativ vind, som det fremgår af Figur 1: Figur 1 Den relative vindhastighed U REL findes ved brug af cosinusrelationen: 2 2 U REL = U U 2 U U cos( γ) SKIB + (1) VIND SKIB VIND Hvor U SKIB er skibets hastighed, og U VIND er den naturlige vindhastighed. 9

10 Den relative vindretning φ kan findes ved: φ = ( γ) 1 V VIND sin sin (2) VREL Observationer i [2] og [5] viser, at moderne containerskibede i fart primært møder relative vindretninger i intervallet 0º til 50º, hvilket er af stor relevans for dette projekt. 10

11 Teori Ved vindtunnelforsøg med en model af et containerskib måles de kræfter og momenter, som skibet bliver udsat for under påvirkning fra vind. Skibsmodellen placeres i et retvinklet højrehånds-koordinatsystem med centrum i L PP /2, centerlinie og vandlinie, som det fremgår af bilag A1. Koordinatsystemet er skibsfast og drejer altså med, når skibet drejes i vindtunnelen, og er defineret som følger: x-aksen regnes positiv fremad. y-aksen regnes positiv mod højre (styrbord). z-aksen regnes positiv nedad og går gennem L PP /2. De kræfter, skibet udsættes for, udgøres af: X: Langsgående kraft, positiv i x-aksens retning. Y: Tværkraft, positiv i y-aksens retning. Z: Lodret kraft, positiv i z-aksens retning. K: Krængende moment om x-aksen. Positiv når skibet krænger mod styrbord. N: Girende moment om z-aksen: Positiv når skibets stævn bevæger sig mod styrbord. M: Trimmende moment om y-aksen. Positivt når stævnen bevæger sig opad. For denne undersøgelse regnes den lodrette kraft Z og det trimmende moment M for uinteressant [2]. Den relative vindretning betegnes φ og er 0º ved relativ ret forfra og positiv mod uret, som det fremgår af bilag A2. De målte kræfter og momenter omregnes til dimensionsløse koefficienter. Dette sker for at gøre dem uafhængige af størrelsesforhold og vindhastighed og kan gøres på to forskellige måder. Den første måde at præsentere resultaterne dimensionsløst på tager udgangspunkt i de projicerede arealer [2]. Den langsgående kraft, X, og tværkraften, Y, omdannes til dimensionsløse koefficienter ved at dividere den målte kraft med det dynamiske tryk i vindtunnelen, P DYN, samt et referenceareal, som er hhv. det projicerede frontareal A F og det projicerede sideareal A S : C C X Y X = PDYN A F (3) Y = P A (4) DYN S Ligeledes omregnes de målte momenter K og N til dimensionsløse koefficienter ved at dividere med det dynamiske tryk, P DYN, det projicerede sideareal A S samt hhv. H S og L OA : C K = K P A H (5) DYN S S 11

12 C N = N P A L (6) DYN S OA Hvor H S er det geometriske tyngdepunkt af skibets projicerede sideareal målt fra vandoverfladen, og L OA er skibets længde overalt. Det dynamiske tryk P DYN findes ved P DYN = ½ ρ U 2 (7) Hvor ρ er luftens densitet og U er strømningshastigheden. Ovennævnte metode er mest praktisk, hvis måleresultaterne skal kunne bruges for skibe, der ikke er geometrisk lig det testede skib. Det er en fordel at arbejde med koefficienter, dels fordi der således kan sammenlignes med andre testresultater, og resultaterne kan som sagt, hvis man er forsigtig, anvendes for skibe, der ikke er helt magen til modellen. En anden omregningsmetode bruger P DYN og skibets længde mellem perpendikulærer, L PP, i passende potens til at gøre resultaterne dimensionsløse. Disse koefficienter er praktiske, hvis forskellige konfigurationer af samme skib skal kunne sammenlignes [3], hvilket er nyttigt for dette projekt. X X' = P L 2 DYN PP (8) Y Y' = P L 2 DYN PP (9) K K' = P L 3 DYN PP (10) N N' = P 3 (11) DYN L PP Koefficienterne plottes efterfølgende i et koordinatsystem som funktion af den relative vindretning φ. Det principielle udseende af kurverne for koefficienterne i det definerede koordinatsystem er bl.a. beskrevet i [3]. Kurven for X har normalt minimum omkring φ = 30º og maksimum omkring φ = 150º, da den langsgående kraft er positiv bagud. Numerisk set er koefficienten ved relativ vind fra agten for tværs større end ved relativ vind fra foran for tværs. Y har største værdi omkring φ = 90º, da tværkraften er størst ved relativ vindretning fra tværs. Y er altid positiv i det definerede koordinatsystem. Normalt vokser Y med størrelsen på det projicerede sideareal. Kurven for K følger samme form som for Y, blot er koefficienterne mindre og afhænger ligesom Y af størrelsen på det projicerede sideareal. K bliver i det definerede koordinatsystem ikke negativ. 12

13 N har normalt maksimum omkring φ = 30º og minimum omkring φ = 130º i det definerede koordinatsystem. Største numeriske værdi indtræder ved relativ vind fra agten for tværs. Iflg. [3] har styrehusets placering indflydelse på forløbet af kurven for N. 13

14 Tidligere undersøgelser Ved litteraturstudiet fandtes to tidligere undersøgelser, der koncentrerer sig om containerkonfigurationens indflydelse på vindkræfterne på containerskibe. Disse er referencer [1] og [5]. Andersson har i [1] i 1978 undersøgt et containerskib med L OA på 210,6 m. 19 forskellige containerkonfigurationer er undersøgt og deres indflydelse på vindkræfterne beskrevet. Desuden er forskellige modifikationer af forskibet undersøgt. Blendermann har i [5] i 1997 undersøgt ti tilfældige containerkonfigurationer for to containerskibe med L OA på hhv. 198,23 m og 294 m. De ti tilfældige konfigurationer beskrives ikke nærmere men sammenlignes blot med skibet fuldt lastet. I Tabel 1 findes en oversigt over de undersøgte skibes dimensioner og deres målestoksforhold ved de respektive forsøg. Containerskibe er blevet større siden, og derfor kan det være interessant med både nye og grundigere undersøgelser. Andersson Blendermann Blendermann L OA 210,6 m 198,2 m 294 m Bredde 30,5 m 32,3 m 32,25 m Målestoksforhold 1:150 1:140 1:200 Tabel 1 Blendermann konkluderer i [5], at containerkonfigurationen har en indflydelse på vindkræfterne. Uregelmæssige bayhøjde forøger vindmodstanden. Iflg. [5] har et skib med tilfældig dækslast sammenlignet med et fuld lastet skib: Tydeligt højere langsgående kraft Mindre tværkraft Mindre krængningsmoment Mindre girende moment Et skib med tilfældig containerkonfiguration på fordæk og fuld last på agterdæk viste sig desuden at have et tydeligt reduceret girende moment ved relativ vind fra 0º til 50º. Andersson er i [1] gået grundigere til værks og har beskrevet de enkelte konfigurationer og deres indflydelse. Han konkluderer følgende: Ændringer i konfigurationen på agterdæk har ringe betydning for den langsgående krafts størrelse. Således er der ikke nævneværdig forskel på skibet uden last og skibet kun med containere på agterdæk. Ændringer i konfigurationen på fordæk har stor betydning for den langsgående krafts størrelse. Tilfældig containerkonfiguration kan øge den langsgående kraft betydeligt. Store uregelmæssigheder som f.eks. mange tomme bays kan øge den langsgående kraft med % i forhold til fuld last ved relativ vind forfra. Strømlining af konfiguration på fordæk har ringe indflydelse på den langsgående kraft. Konfigurationens indflydelse på det girende moment er bemærkelsesværdig stor. En konfiguration uden containere på agterdækket og med containere på fordæk er 14

15 ufordelagtigt, hvis der kan forventes relativ vind forfra. Det omvendte gør sig gældende for relativ vind agtenfra. Indflydelsen af skibets sideareal på tværkraft og krængningsmoment er stor. En konfiguration med fuld last på fordæk og strømlining på agterdæk er den gunstigste konfiguration af de 19 undersøgte. Isherwood forsøgte i 1972 i [6] baseret på adskillige modelforsøg at udarbejde en metode til forudsigelse af vindkræfter på 11 forskellige skibskonfigurationer. Metoden bestod af ligninger til beregning af C X, C Y og C N samt en lang række koefficienter, der skulle beskrive det pågældende skib. Forudsigelsen gælder for koefficienterne for et skib i homogen strømning. Et forsøg på samme er ikke gjort her, da en sådan fremstilling anses for at være umulig at give i et projekt af dette omfang. 15

16 Forsøgsplanlægning Formålet med forsøgene er at måle kræfterne X og Y og momenterne K og N og dernæst gøre dem dimensionsløse. Det var på forhånd tvivlsomt, om det krængende moment K kunne måles korrekt. Dette skyldes, at modellen er anbragt et stykke over tunnelgulvet, således at en del af strømningen kan passere under modellen og forstyrre målingerne. Det blev overvejet, om der udelukkende skulle testes for relative vindretninger forfra fra mellem 0º og f.eks. 60º. Dette ville give plads til en større model i vindtunnelen. Det blev dog besluttet at undersøge for relative vindretninger mellem 0º og 180º, som også Andersson og Blendermann har gjort. Desuden anfører begge disse, at det for forsøg med store skibe er mest hensigtsmæssigt at variere højden af de enkelte bays og ikke højden i de individuelle stakke. Således har en bay ved deres forsøg samme højde over hele skibets bredde. Konfigurationer I forbindelse med forsøgsplanlægningen blev det undersøgt, hvordan containere generelt lastes på containerskibe. For dette projekt er kun stablingen af containere på dækket interessant, da containerne under dæk ikke bidrager til vindkræfterne. Containerne på dækket stables i stakke. En række af stakke på tværs af skibet udgør en bay. Containerskibe laster både 20-, 40- og 45-fodscontainere. De har alle samme bredde. De såkaldte high cube containere er højere end de almindelige. Reefer-containere har faste pladser ombord, ligesom der er regler for, hvor containere med farligt gods må stå. Derudover er de mest afgørende faktorer: Et containerskib skal være effektivt og tjene penge til rederiet. Det er dyrt at ligge i havn, og tid er penge. For at spare tid lastes containerne i den rækkefølge, hvori de skal af, så man undgår at flytte én container for at komme til en anden, mens skibet ligger i havn. Der tages hensyn til krængning og trim. De accelerationer, containerne udsættes for, når skibet bevæger sig i bølgegang, har betydning for lastningen. F.eks. kan containere i forskibet udsættes for store kæfter og accelerationer, hvis skibet slammer i bølgerne. Derfor har vægten af den enkelte container betydning for, hvor højt der kan lastes i en stak [8]. Der findes SOLAS-regler om udsyn fra broen at tage hensyn til. V siger, at havoverfladen skal kunne ses fra broen to skibslængder eller 500 meter foran stævnen i en vinkel på 10 til hver side under alle omstændigheder. Dette gør, at stakke på forskibet ikke kan blive så høje som på resten af dækket. SOLAS-regel V siger, at blinde vinkler på fordækket forårsaget af fragt/containere, ikke må overstige 10 hver, og at det totale antal blinde vinkler ikke må overstige 20 i alt. Undtagelsen fra denne regel er dog, at hvis en blind vinkel befinder sig i det område beskrevet i V , må den ikke overstige 5. Dette gør, at man i en vinkel på 5 kan laste containere til fuld højde på forskibet, under forudsætning af, at før beskrevne kræfter og accelerationer ikke bliver for store [9]. Illustration af SOLAS-regler findes i bilag C1. Containerskibe har computerprogrammer, såkaldte loadprogrammer, der kan søge for, at containerne lastes, så ovenstående overholdes. 16

17 Desuden påvirker vindkræfterne de yderste og øverste containere og deres lashing med risiko for, at disse containere tabes. Bl.a. Mærsk Line tager hensyn til dette vha. interne regler og er efter eget udsagn mere konservative end andre rederier. Om det kun er Mærsk, der er konservative på det område er ikke til at sige, men meget tyder på, at også mange andre rederier udgår at stable op til max. højde i borde. Der er dog tydeligvis også visse rederier, der ikke tager dette hensyn. Fra rederiets synspunkt er det således langt fra tilfældigt, hvordan containerne bliver lastet på dækket. Dette kan dog udmærket resultere i konfigurationer, der synes meget tilfældige og uregelmæssige af udseende. Iflg. Mærsk Line er skibet fuld lastet eller meget tæt på fuldt lastet på de lange strækninger som f.eks. fra Europa til Østen. Det er kun mellem de lokale havne i en verdensdel, at konfigurationen på dækket kan antage alle mulige former. Altså er det på en relativt lille procentdel af den sejlede distance, at konfigurationerne afviger fra fuld last. På internettet findes databaser med fotografier af containerskibe [17] til [20]. Disse er studeret, og bl.a. følgende observeret: Jævn lastning er ligeså udbredt som ujævn lastning, og konfigurationer kan være endog meget ujævne. En eller flere helt tomme bays er almindeligt både fordelt over skibets længde eller efter hinanden. Når skibene ikke er fuldt lastede, er det meget vanskeligt at finde et mønster i graden af uregelmæssighed i konfigurationerne, og der er ikke noget, der tyder på, at der tages det mindste hensyn til vindkræfter, når man betragter containerkonfigurationerne i [17] til [20]. Forsøgskonfigurationer I praksis er det muligt at laste et containerskib på uendeligt mange måder. Her gælder det om at begrænse sig og forsøge at vælge de mest interessante og repræsentative, hvilket munder ud i nedenstående forsøgsprogram. Konfigurationerne er opdelt i serier efter kendetegn. Hver model er illustreret i AutoCAD. Også det forventede udfald af forsøgene er i de fleste tilfælde kort anført. Fuld last og tomt skib For at have sammenligningsgrundlag foretages forsøg med skibet i fuld last og tomt. Disse to konfigurationer findes i bilag D1 og D2. Jævn last Ofte er containerne jævnt lastet på dæk, og det er besluttet at udføre forsøg med et, tre, og fem lag containere på dæk. Disse ses på bilag D3-D5. 17

18 Strømliniet En umiddelbar tanke ved ønsket om at nedbringe den langsgående kraft ville være at strømlinie konfigurationen. Som antydet i [1] kan dette have en effekt. Det ønskes undersøgt, om det gør nogen forskel, om der strømlinies for eller agter, sådan som det er antydet i [1]. Skal man tro [1] vil effekten på den langsgående kraft ved relativ vind forfra være størst, hvis konfigurationen på agterdækket gøres strømliniet. Disse tre konfigurationer findes på bilag D6-D8 Tomme bays Tendensen til, at hele bays står tomme, synes meget fremtrædende på de studerede billeder. Tilsyneladende kan der godt være tre eller fire tomme bays efter hinanden. Det er allerede konkluderet i [1] at huller i konfigurationen har stor indflydelse på den langsgående kraft. Forskellige konfigurationer med tomme bays ønskes undersøgt for at forsøge at klarlægge betydningen af de tomme bays antal og placering. Det forventes, at jo mere uregelmæssig, konfigurationen bliver, jo større vil den langsgående kraft blive. Værst tænkelige konfiguration er nok den, hvor hver anden bay er tom. Det kan synes som en ekstremitet, men der er faktisk virkelige konfigurationer der nærmer sig denne. De ni konfigurationer i denne serie findes på bilag D9-D17. Tilfældig last Det er her, de fleste forskellige konfigurationsmuligheder befinder sig. Der er forskellige grader af ujævnhed. Forskellen mellem højeste og laveste bay i den tilfældige konfiguration kan som regel være mellem syv og én containere. Jo større forskellen er, jo mere ujævn er konfigurationen. Ved at lave konfigurationer med forskellig grad af ujævnhed kan dennes betydning undersøges. Her er også mulighed for at undersøge, hvor følsomme målingerne er. Dette gøre ved konfigurationer, der kun adskiller sig fra hinanden i en enkelt bay. Derved kan det klarlægges, om det overhovedet er muligt at måle så små ændringer i konfigurationen med det anvendte måleudstyr. Det er tidligere blevet antydet i [5], at fuld last på agterskibet ved ikke-fuld last på forskibet, kan påvirke det girende moment væsentligt, og dette ønskes også undersøgt nærmere. Disse konfigurationer findes på bilag D18-D24. Trappeformede Efter Mærsk Lines udsagn afhænger den maksimale stakhøjde i borde af, hvilket lashingssystem, der bruges. Dette resulterer i tre forskellige trappe- eller pyramideformede konfigurationer. Ingen af referencerne har udført forsøg med denne slags konfigurationer. Det forventes, at en trappeformet konfiguration hovedsagligt vil påvirke den tværgående kraft og til en vis grad den langsgående, da det projicerede frontareal formindskes en smule. Disse tre konfigurationer findes i bilag D25-D27. 18

19 SOLAS-regel V Det er kun Mærsk Line, der er fundet at benytte sig af denne regel til at laste containerne til fuld højde indenfor de tilladte 5º. Dette munder ud i to konfigurationer, som findes i bilag D28-D29. De ekstra containere på fordækket kunne have en betydning for det girende moment. Andre Endelig ønskes effekten af fuld last hhv. for og agter undersøgt, og disse to konfigurationer findes i bilag D30-D31. De projicerede arealer A F og A S og tyngdepunktet af A S s højde over vandoverfladen H S, findes for hver konfiguration vha. AutoCADs massprop-funktion. 19

20 Model Som repræsentativ model skulle bruges et stort enkeltskruet containerskib. Et post - Panamax containerskib med følgende hoveddimensioner blev valgt: L OA: L PP : Bredde: Ca. 340 m Ca. 320 m Ca. 45 m Med disse dimensioner hører skibet i skrivende stund til blandt verdens 50 største containerskibe målt på TEU-kapacitet [16]. Modellens maksimale længde blev bestemt af bredden af testsektionen i vindtunnelen under hensyntagen til blokering. Da modellen skal kunne dreje 180º, skal den kunne stå på tværs i vindtunnelen. Det var muligt at vælge en model med L OA omkring 75 cm, hvilket mundede ud i et målestoksforhold på 1:450. Optimalt ville være at have dybgange, der passer til hver enkelt containerkonfiguration. Det er af praktiske grunde ikke muligt at ændre dybgangen. Detaljeringsgraden på modellen er meget lille. Således er lashingudstyr, master, antenner osv. ikke medtaget. Dels pga. økonomiske og tidsmæssige hensyn, og dels fordi en lille detaljeringsgrad ikke antages at påvirke resultaterne væsentligt. Tværtimod kan stor detaljeringsgrad medvirke til at behæfte måleresultaterne med fejl, da effekten af detaljerne vil blive meget større i vindtunnelen, end de er i virkeligheden [2]. Skibets generalarrangement findes på bilag E1. Modellen har 20 bays, der er nummererede fra agten, således at bageste bay har nr. 1 og forreste nr. 20. Tegningerne til modellen udført i AutoCAD. Tegningerne til brug for konstruktionen af modellen bestod i fire såkaldte limelag. Øverste dæk svarer til undersiden af containerstakkene. De fire limelag findes på bilag E2. Modellen konstrueres af træ. Styrehuset på modellen er tegnet ud fra det kriterium, at det skal repræsentere et gennemsnitligt styrehus på et stort containerskib, og det er væsentligt simplificeret. Styrehuset er lavet i hårdt skum og monteret på modellen med en skrue. Tegning af styrehus findes på bilag E3. Af praktiske hensyn arbejdes kun med 40-fods-containere, da containerblokkene ellers bliver meget små og besværlige at save ud. Hver enkelt bay bliver savet ud i hårdt skum således, at der er mellemrum mellem de enkelte bays ligesom på et virkeligt skib. Da containerblokkene skal være udskiftelige, monteres de på modellen med dobbeltklæbende tape. På modellens stævn er påsat en bølgebryder. Denne blev udført i finer og limet fast på stævnen. Tegning af bølgebryderen findes i bilag E4. Fotografier af modellen findes på bilag E5. Det er overvejet, om modellens skrog skulle belægges med sand, som det er tilfældet med mange modeller af f.eks. boreplatforme. Skibet er meget slankt, og ved små relative vindretninger og tilstrømning ret forfra, kan dette resultere i fejlagtige måleresultater. Efter samråd med FORCE er det besluttet ikke at belægge modellen med sand, da den trods alt antages at være tilstrækkeligt firkantet til, at strømningen omkring det vil svare til virkeligheden. 20

21 Måleapparat Apparatet, som benyttes til at måle kræfter og momenter ved modelforsøgene, er en 6-komponent strain gauge Y-606 fra Flygtekniska Försöksanstalten, model FFA-606. Billede af denne findes på bilag F1. En strain gauge virker således, at metaltråde eller metalfilm indeni apparatet bliver strakt eller trykket sammen, hvorved metallets modstand ændrer sig. Denne modstandsændring giver anledning til et elektrisk signal. Gaugen måler ikke de tre momenter og de tre kræfter direkte. Derimod skal signalerne P1 til P6, der kommer ud fra måleapparatets seks kanaler regnes om til kræfter og momenter på følgende måde: X = P3 Y = P1 + P2 Z = P4 + P5 + P6 K = 0,09 (P5 P4) 0,012 (P1 + P2) M = 0,103 P6 0,0515 (P4 + P5) + 0,012 P3 N = 0,09 (P1 P2) Denne omregningsmetode og dens konstanter er givet af producenten af strain gaugen i [10]. Z og M regnes som tidligere nævnt ikke for at være interessante for dette projekt, men alligevel kalibreres alle strain gaugens seks komponenter. 21

22 Kalibrering Inden målingerne foretages, kalibreres alle strain gaugens seks komponenter. Ønsket er også at verificere ovenstående omregningsmetoder og konstanter. Strain gaugen sender seks signaler til PC en. Disse sendes først gennem en forstærker og siden et filter. Forstærkeren kan indstilles i otte gains, hvor gain 2 fordobler signalet i forhold til gain 1, gain 2 firedobler, gain 3 ottedobler osv. Maksimale tilladte spænding er ±10 V. Er spændingen på en kanal større, melder en rød lampe på forstærkeren om overbelastning. Dette afhjælpes ved at indstille gain på denne kanal til et højere tal. Ved kalibreringen er samplet ved 200 Hz over 10 sekunder. Signalet bliver filtreret ved 80 Hz. I PC en bliver signalerne opsamlet vha. programmet GPLwin. Resultaterne fra alle målinger blive gemt i PC en i en datafil til senere brug. En måling kaldes et run. De maksimale kræfter og momenter, strain gaugen ville blive udsat for ved forsøgene, blev anslået på to måder. Dels ud fra beregninger af det dynamiske tryk og de projicerede side- og frontarealer for den fuldt lastede model og dels efter koefficienter fra [5] for X, Y, N og K for et fuld lastet containerskib. Da den maksimale hastighed i vindtunnelen reelt er omkring 60 m/s, blev denne hastighed benyttet ved overslagene, der findes på bilag G1. Ud fra dette blev de tilsvarende vægte, der skulle bruges, fundet. Ved kalibreringen monteres et metalkors i strain gaugen. Armlængden i dette kors er 0,252 m, og vha. korset kan apparatet udsættes for kontrollerede kræfter og momenter. Ved at udsætte apparatet for en kendt kraft får man en sammenhæng mellem denne og det elektriske signal. Strain gaugen spændes op i et særligt kalibreringsstativ, og vha. trisser, lodder og vægtskåle er det muligt at udsætte apparatet for rene kræfter og momenter. Strain gaugen spændes op med hovedet nedad, hvilket man skal være opmærksom på ved kalibreringen, så kalibreringskonstanterne ender med at få korrekte fortegn. For kræfternes vedkommende belastes måleapparater med lodder på en vægtskål fastgjort i den retning, der skal måles i. For Z-kraftens vedkommende fastgøres vægtskålen lodret under strain gaugen. Inden kalibreringen påbegyndes sikres det vha. vaterpas, at stativet står vandret. For momenternes vedkommende bruges to vægtskåle med samme vægt påført, så gaugen udsættes for to ens momenter i samme retning. Billeder af kalibreringsopstillingen findes på bilag G2. For hver kraft og moment blev foretaget fem målinger med fem forskellige vægte for at skaffe tilstrækkelig data til en kalibreringskurve. Måleapparatet nulstilles før hver måling med vægtskålen monteret, så der kun skal tages højde for vægten af lodderne og ikke for vægten af vægtskål og snor. En log over kalibreringsmålingerne, hvor der også er holdt styr på de anvendte gains, er ført og findes i bilag G3. Signalerne fra de seks kanaler korrigeres til gain 5. Er et signal f.eks. samplet ved gain 4 skal det derfor ganges med 2, og er det samplet ved gain 6 skal det divideres med 2, før det indgår i konstruktionen af kalibreringskurverne. Ved kalibreringen blev strain gaugens output for de seks komponenter efter korrektion for gain plottet i bilag G4 i et retvinklet koordinatsystem mod den kendte kraft eller moment, der var 22

aerodynamik kapitel 1

aerodynamik kapitel 1 1 aerodynamik kapitel 1 Svæveflyve 1 3 Aerodynamik Kræfter Opdrift Modstand Vingens stallings egenskaber Stabilitet Styring Flutter Flyvning i krumme baner Belastninger Præstationsdata I n d l e d n i

Læs mere

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel

svæveflyve kapitel meteorologi + materiel svæveflyve h å n d b o g e n kapitel 1 2 3 4 aerodynamik flyvelære instrumenter + materiel meteorologi 5 6 myb flyvebestemmelser redaktion: Per Weishaupt tegninger: Otto Sørensen ( Tyr ) bidrag: P. Trans,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DTU kursus 41260: Yachtsejlads - teori og praksis Hold 8

Indholdsfortegnelse. DTU kursus 41260: Yachtsejlads - teori og praksis Hold 8 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Beskrivelse af VPP 5 Forsøg 11 Vægtberegning 11 Kræfterne fra sejlene. 12 Beskrivelse af målinger på vandet 13 Krængningsforsøg 16 Krængningsforsøgets

Læs mere

A Calfem-kommandoer... 3. B Forsøg... 9. B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok... 9. B.1.1 Formål... 9. B.1.2 Forsøgsbeskrivelse... 10

A Calfem-kommandoer... 3. B Forsøg... 9. B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok... 9. B.1.1 Formål... 9. B.1.2 Forsøgsbeskrivelse... 10 Indhold A Calfem-kommandoer... 3 B Forsøg... 9 B.1 Trykforsøg med aluminiumsblok... 9 B.1.1 Formål... 9 B.1.2 Forsøgsbeskrivelse... 10 B.1.3 Forsøgsresultater... 14 B.1.4 Resultatbehandling... 16 B.1.5

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Gymnasium. Forsøgsvejledning

Gymnasium. Forsøgsvejledning Gymnasium Forsøgsvejledning Gymnasium Indhold Delforløb 1 Introduktion til CanSatBox Dataopsamling Lær CanSatBox at kende Delforløb 2 Design af CanSat og faldskærm Delforløb 3 Opsendelse og dataopsamling

Læs mere

Den geometriske optik. 1. Linser. 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Den geometriske optik. 1. Linser. 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Den geometriske optik Den såkaldte geometriske optik beskæftiger sig med hvordan lys, betragtet som stråler, kan forårsage billeddannelse. I denne teori er begreber

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4. Indholdsfortegnelse 1. Forord... 6 2 Rapportens formål... 7 3 Bachelorprojektets formål... 7 4 Indledning... 8 4.1 Problemstilling... 9 4.2 Problemformulering... 10 4.3 Problemafgrænsning... 11 5 Metode...

Læs mere

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation.

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation. H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Martin Hofman Laursen Joachim Bramsen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. 5 og 31 Værdiansættelse af stiafhængige bermuda

Læs mere

SO-projekt Marts 2014

SO-projekt Marts 2014 SO-projekt Marts 2014 Matematik A - IT B Kaffeafkøling Lavet af: Mads Hougaard, Philip Elbek og Frederik Bagger Under vejledning af: Jørn Christian Bendtsen og Karl Bjarnason Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Titel: Synopsis: Design af gearskiftesystem. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: P1, Efterårssemester 2010 Projektgruppe: B228 Deltagere:

Titel: Synopsis: Design af gearskiftesystem. Tema: Virkelighed og modeller. Projektperiode: P1, Efterårssemester 2010 Projektgruppe: B228 Deltagere: Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Basisår Strandvejen 12-14 9000 Aalborg Telefon 9940 9736 Fax 9940 9725 http://www.tnb.aau.dk Titel: Tema: Design af gearskiftesystem Virkelighed og modeller

Læs mere

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL.

En storsuper. TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. Af OZ7HL. oz TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-RADIO 20. AARGANG - DECEMBER 1948 NR. 12. En storsuper. Af OZ7HL. Der er mange forhold at tage i betragtning, når en stor super skal bygges, og hver amatør har sin ganske bestemte

Læs mere

Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt

Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt Kandidatspeciale, Datalogisk Institut Københavns Universitet, december 2008 Vejleder Jyrki Katajainen Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt Abstract The description of many geometric algorithms

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering

Vibrationsmåling vibrationsanalyse balancering Forord. Hosstående kompendium er et værktøj, der er tænkt brugt til flere formål. Det vigtigst er som materiale til undervisningen på maskinmesteruddannelserne på landets maskinmeterskoler og skibsofficerscentre.

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera

Eksponeringen. Lys og eksponering. Lysmåling før eksponering. Rystelser. Digitalkamera Eksponeringen Kommer der for lidt lys ind i kameraet, får vi et mørkt, underbelyst billede, hvor man ikke kan skelne detaljer. Det gælder om at ramme den helt rigtige eksponering, hvor alle motivets farver

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer

Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Lydisolering -etageadskillelser af massive træelementer Af Louise Eriksen (Stud. nr. 991622) Christine V. J. Ejlersen (Stud. nr. 991626) Eksamensprojekt ved BYG DTU/Ørsted DTU 10. januar 2003 Forord Forord

Læs mere

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner

AMI DOKUMENTATION 5. Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner AMI DOKUMENTATION 5 Kvalitetskrav for rengøring i kontorer, skoler og daginstitutioner Jan Kildesø Arbejdsmiljøinstituttet

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Byg med digitale kredse

Byg med digitale kredse clausen bøger Byg med digitale kredse NIELS DREIJER Niels Dreijer Byg med digitale kredse clausen bøger ASCHEHOUG KØBENHAVN 1978 ISBN 87-11-03624-9 Niels Dreijer: Byg med digitale kredse. Copyright 1978

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Bachelorprojekt, forår 2007 af Lasse Jon Fuglsang Pedersen og Anders Sabinsky Tøgern Vejleder: Jon Sporring 13. juni 2007 Datalogisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Lokalisering af mobile robotter

Lokalisering af mobile robotter Christian Jon Veng Jensen Mikkel Peter Sidoroff Gryning Lokalisering af mobile robotter Navigation i en korridor Bachelor thesis, June 2009 Lokalisering af mobile robotter, Navigation i en korridor Rapporten

Læs mere